Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA

EXAMEN DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR


PROBA SCRISA
VARIANTA I

-Toate subiectele sunt obligatorii.


-Se acordă din oficiu 10 puncte.
-Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

Subiectul I. Încercuiți răspunsul corect (fiecare întrebare are un singur răspuns


corect):

(5 p) 1. Prin curăţenie se înţelege:


a) îndepărtarea mecanică a murdăriei de pe obiecte, suprafeţe şi corpul uman
b) dezinfectarea şi dezinsectarea suprafeţelor
c) dezinfectarea şi dezinsectarea obiectelor

(5 p) 2. După fiecare utilizare ustensile folosite pentru curăţenie trebuie să fie:


a) spălate, dezinfectate şi uscate
b) spălate
c) spălate şi depozitate în locuri uscate

(5 p) 3. Prima etapa a curățeniei este:


a) ștergerea prafului;
b) îndepărtarea gunoiului;
c) spălarea.

(5 p) 4. Dezinfecția este metoda prin care:


a) se distrug diferiți germeni;
b) se distrug insecte considerate infecțioase;
c) se distrug bacteriile vizibile cu ochiul liber.

(5 p) 5. Dezinfecția profilactică se poate efectua prin:


a) metode chimice;
b) metode fizice și chimice;
c) spălare și dezinfectare.

(5p) 6. Clorura de var se găsește sub formă:


a) lichidă;
b) solidă;
c) lichidă și solidă.

(5 p) 7. Clorura de var este:


a) o pulbere albă;
b) clor activ 15 %;
c) o substanță lichidă de culoare gălbuie.

1
(5 p) 8. Persona care face curățenie trebuie sa aibă:
a) echipament de protecție;
b) echipament de protecție și analizele la zi;
c) ustensile igienizate.

(5 p) 9. Personalul contractual are obligația:


a) să considere interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea
atribuțiilor funcției;
b) sa aibă o atitudine subiectivă față de orice interes public;
c) să-și exprime opiniile, chiar dacă se încalcă ordinea de drept.

(5 p) 10. Curăţenia curentă se efectuează:


a) săptămânal în funcţie de tipul încăperilor
b) ori de câte ori e nevoie
c) zilnic după program

Subiectul II. Completați spațiile punctate:

(15 p) 10. Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingeri onoarei, reputației și
demnității persoanelor din cadrul instituției publice în care își desfășoară activitatea prin:
a) ____________________________________________________
______________________________________________________
b) ____________________________________________________
______________________________________________________
c) __________________________________________________
______________________________________________________

(10 p) 11. Pardoselile se curăță cu _________________________________


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(15 p) 12. Enumerați trei obligații ale lucrătorilor:

a)____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2
b)_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
c) ___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Comisia de concurs:

1. Presedinte -

2. Membru -

3. Membru –

Secretar comisie –

3
ŞCOALA

EXAMEN DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR


BAREM DE CORECTARE SI NOTARE PROBA SCRISA
VARIANTA I

Se acorda 10 p din oficiu

1. A – 5 p
2. A – 5 p
3. B – 5 p
4. A – 5 p
5. B – 5 p
6. C – 5 p
7. A – 5 p
8. B – 5 p
9. A – 5 p
10. C – 5 p
11. Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingeri onoarei, reputației și
demnității persoanelor din cadrul instituției publice în care își desfășoară
activitatea prin:
a) întrebuințarea unor aspecte jignitoare; - 5 p
b) dezvăluirea aspectelor vieții private; - 5 p
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. - 5 p
12. Pardoselile se curăță cu ștergătorul umezit în produse de curățare; dezinfecția
chimică se face numai dacă suprafețele sunt vizibil murdărite cu sânge sau lichide
biologice; măturatul uscat este interzis. - 10 p
13. Enumerați trei obligații ale lucrătorilor: (se punctează cu câte 5 p oricare trei
obligații dintre următoarele)
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de producție;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat si, după utilizare, sa
îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaŃiilor tehnice si clădirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnați orice situație de
muncă despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sănătatea lucrătorilor, precum si orice deficiența a sistemelor de
protecție;
e) sa aducă la cunostinŃa conducătorului locului de muncă si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de

4
către inspectorii de muncă si inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății si
securității lucrătorilor;
g) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucrătorii
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă si
condițiile de lucru sunt sigure si fără riscuri pentru securitate si sănătate, în
domeniul sau de activitate;
h) să îsi însusească si să respecte prevederile legislației din domeniul securității si
sănătății în munca si măsurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă si inspectorii sanitari.

Comisia de concurs:

4. Presedinte -

5. Membru -

6. Membru –

Secretar comisie –

S-ar putea să vă placă și