Sunteți pe pagina 1din 2

Doamna Director,

Subsemnata, Șetran Daiana-Andreea, angajată a G.P.P „Constantin Brâncuși”,


în funcția de educatoare, solicit prin prezenta cerere, eliberarea următoarelor
documente, fiindu-mi necesare pentru înscrierea la definitivat:
- fișa de înscriere la examenul național de definitivat, completată și certificată
de conducerea unității de învățământ;
- document certificat „conform cu originalul” de către conducere, din care să
rezulte împlinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire
psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care solicit înscrierea;
- copia deciziei de repartizare pe post, certificată „conform cu originalul” de
către conducerea unității;
- adeverința din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a
candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

Data: 17.10.2018 Semnătura:

Doamnei Director a G.P.P. „Constantin Brâncuși” Tg-Jiu