Sunteți pe pagina 1din 13

CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.

05 A 036
DATA: 16.01.2017
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III-SERIGRAFIA PAGINA: 1/13

FACULTATEA TEXTILE ȘI POLIGRAFIE


DEPARTAMENTUL Design si Tehnologii Poligrafice

APROBATĂ APROBATĂ
la şedinţa DTP la şedinţa Consiliului FTP
nr.____din____________ nr.____din____________
Șefa DTP Președintele Consiliului FTP
Cazac Viorica, conf. univ., dr. Valentina BULGARU, conf. univ., dr.
__________________________ _______________________

Program de studiu: 543.4 Design şi Tehnologii poligrafice Opţiunea


Tehnologii Poligrafice
Denumirea unității de curs: TEHNOLOGII POLIGRAFICE III – SERIGRAFIA
Benefeciari: Studenţii anului III, învățământ cu frecvență,
anului III, învățământ cu frecvență redusă
Ciclul de învățământ: Studii superioare de Licenţă, ciclul I
Numărul de credite ECTS: 5/60 ore în auditoriu şi 60 ore de activităţi individuale ale
studentului, (1 credit = 15 ore de activităţi în auditoriu şi 15
ore de activităţi individuale ale studentului)

Titularul untății de curs: L.S.Stanila Marina, l.a. Grecu Felicia

_______________________________
semnătura titularului de curs

1
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A 036
DATA: 16.01.2017
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III-SERIGRAFIA PAGINA: 2/13

I. PRELIMINARII

Disciplina „Tehnologii Poligrafice III-Serigrafia” pentru specializarea “Design şi tehnologii


poligrafice” constituie etapa integratoare a ciclului de pregătire a viitorilor ingineri în domeniul
poligrafic. Unitatea de curs „Tehnologii Poligrafice III-Serigrafia  este inclusă în categoria unităţilor de
curs de specialitate pentru studenţii programului de studiu 543.4 Design si Tehnologii Poligrafice
/opţiunea TehnologiI Poligrafice. Consolidarea materialului teoretic şi obţinerea abilităţilor practice se
realizează în procesul de realizare a lucrărilor practice.

Sarcinile de bază ale disciplinei sunt:


 informarea studenţilor cu tehnologia imprimării serirafice, dar şi a deprinderilor, care vor ajuta
la momentul angajării în cîmpul muncii;¤
 alegerea tehnologiei imprimării serirafice funcţie de tipul comenzii, materialele existente şi
cerinţele impuse de comandatar;
 informarea studenţilor cu tehnologii moderne de imprimarea serirafică;
 studiul utilajului necesar pentru realizarea operaţiilor tenologice la fiecare etapă.

Obiectivele principale ale cursului „Tehnologii Poligrafice III-Serigrafia” reprezintă îndeplinirea


sarcinilor de către studenţi, care sunt obligaţi să cunoască:
 metodele de oformare ale ediţiilor poligrafice şi perspectivele dezvoltării sale;
 diversitatea utilajului necesar pentru efectuarea unei anumite operaţii tehnologice;
 succesiunea operaţiilor tehnologice specifice imprimării serirafice;
 alegerea materialelor în corespundere cu tipul unei lucrări anumite;
 propuneri personale privind perfecţionarea tehnologiei.
Imprimarea serirafică contemporană oferă posibilităţi tehnologice largi. Utilizarea de noi materiale
drept suport pentru imprimare, utilaj modern impune tehnologului aplicarea unor soluţii raţionale,
privind:
 metoda de confecţionare a formei serigrafice;
 determinarea grosimii stratului de cerneală;
 alegerea liniaturii rasterului;
 alegerea liniaturii sitei;
 alegerea corespunzăroare a cernelei;
 poziţionarea corectă a formei de tipar;
 instalarea unghiului racletei.

II. PRECONDIŢII DE ACCES LA UNITATEA DE CURS/MODUL:

Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede abilităţi de realizare a succesiunii
operatiilor tehnologice, să cunoască proprietăţile materialelor poligrafice şi modalitatea de realizare a
formelor serigrafice prin diferite metode, dar si a principiilor de imprimare. Aceste competenţe sunt
formate de următoarele unităţile de curs, prevăzute de planul de învăţământ: structura materialelor
poligrafice, poligrafia generala.

III. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE


2
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A 036
DATA: 16.01.2017
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III-SERIGRAFIA PAGINA: 3/13

Unitatea de curs prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:


CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării confecţiilor
textile:
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de elaborare a
formelor serigrafice;
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru alegerea materiei prime noi, în corespundere cu
tehnologia data;
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a metodelor noi pentru confectionarea
formelor serigrafice, tehnicilor şi metodelor de bază;
CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii produselor poligrafice în relaţie cu procesele tehnologice
asociate.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea calităţii
construcţiilor formelor serigrafice în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor şi
metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii produselor
poligrafice în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii produselor
poligrafice imprimate prin metoda serigrafica în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea procedeelor,
tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii
produselor poligrafice imprimate prin metoda serigrafica în relaţie cu procesele tehnologice
asociate.
CT1.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi
formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi străine.
IV. ADMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS
Numărul de ore Evaluarea
Codul Anul
Semestrul Lucrări Lucrări de Lucrul
disciplinei predării Prelegeri Credite Curentă Finală
practice laborator individual
S. 05 A 036 Învăţământ cu frecvenţă
III V 30 30 60 5 2 atestări examen
Învăţământ cu frecvenţă redusă
III

3
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A036
DATA: 25.01.2016
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III - SERIGRAFIA PAGINA: 4/11

V. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII, CONŢINUTURI ŞI METODE DIDACTICE APLICATE

Conţinuturi Realizarea în timp (ore)*


învăţământ
învăţământ
cu
cu
Rezultatele învăţării. frecvenţă
Metode de predare frecvenţă
Studentul trebuie: Prelegeri Lucrări de laborator redusă
l. l.
prele prele
pra pra
geri geri
ct. ct.
1 2 3 4 5 6 7 8
să cunoască: Tema 1. Lucrarea practica nr. 1. Pentru prelegere: 2 2
 obiectivele şi scopul Consideraţii generale. Scurt Specificul metodei imprimării expunerea, conversaţia
disciplinii; istoric referitor la evoluţia serigrafice. Studiul procesului
 evoluţia în timp a imprimării prin şablon. obţinerii colii imprimate prin Pentru lucrare practica:
imprimării serigrafice; Utilizarea imprimării prin metoda serigrafică. învăţarea prin cercetarea
să fie capabil: şablon în diferite domenii.
 să elaboreze schema
tehnologică principială
specifică imprimării
serigrafice;
 sa aprecieze suporturile
pentru imprimare.

4
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A036
DATA: 25.01.2016
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III - SERIGRAFIA PAGINA: 5/11

1 2 3 4 5 6 7 8
să cunoască: Tema 2. Lucrarea practica nr. 2 Pentru prelegeri: expunerea, 4 4
 materiale utilizate pentru Utilizarea sitelor în cadrul Influenţa tipului sitei asupra învăţare prin colaborare
confecţionarea sitelor; imprimării prin şablon. Tipuri calităţii imaginii reproduse.
 destinaţia sitei; de site. Caracteristicile sitei. Pentru lucrare practica:
problematizarea;
să fie capabil:
 să efectueze alegerea sitei
în funcţie de tipul imaginii;
 sa cunoasca problemele
posibile ce pot apare in
urma interferentei sitei si a
rasterului si metodele de
inlaturare ale acestora.

5
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A036
DATA: 25.01.2016
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III - SERIGRAFIA PAGINA: 6/11

1 2 3 4 5 6 7 8
să cunoască: Tema 3 Lucrarea practica nr. 3 Pentru prelegeri: expunerea, 2 2
 importanţa parametrii Parametrii geometrici ai Aplicaţii practice privind învăţare prin colaborare
geometrici ai sitelor; sitelor: alegerea sitei. Influenţa
 influenţa parametrilor  coeficientul suprafeţei parametrilor geometrici ai sitei Pentru lucrare practica:
geometrici ai sitei asupra deshise; asupra procesului de problematizarea; tehnici de
procesului de imprimare;  liniatura sitei; imprimare. învăţare interactiva
să fie capabil:  grosimea aţei sitei;
 să efectueze alegerea  grosimea sitei
sitei în funcţie de tipul
imaginii;
 să determine
modificările
caracteristicilor sitei, ce
pot apare în timpul
procesului de imprimare
şi evitarea acestora.

6
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A036
DATA: 25.01.2016
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III - SERIGRAFIA PAGINA: 7/11

1 2 3 4 5 6 7 8
să cunoască: Tema 4 Lucrarea practica nr. 4. Pentru prelegeri: expunerea, 2 2
 destinaţia şi necesitatea Rame utilizate pentru formele Avantaje şi dezavantaje învăţare prin colaborare
ramelor serigrafice; imprimării serigrafice. Tipuri fiecărui tip de ramă. Alegerea
 complexitatea cerinţelor de de rame: ramei. Caracteristicile Pentru lucrare practica:
bază şi auxiliare impuse - Rame din lemn ramelor. problematizarea; tehnici de
ramelor serigrafice; - rame din oţel învăţare interactivă
să fie capabil: - rame din aluminiu.
 să efectueze alegerea corectă
a tipului ramei conform
produsului.
să cunoască: Tema 5 Lucrarea practica nr. 5 Pentru prelegeri: expunerea, 2 2 2
 modalităţile întinderea sitei Întinderea sitei pe ramă. Utilaj Întinderea sitei pe ramă. învăţare prin colaborare
pe ramă; utilizat pentru întinderea sitei Alegerea valorilor optime
 clasificarea utilajului pe ramă: pentru tipar. Pentru lucrare practica:
destinat pentru întinderea  instalaţii mecanice; problematizarea; tehnici de
sitei pe ramă;  instalaţii pneumatice, învăţare interactivă
să fie capabil:  rame cu autointindere.
 să cunoască metode şi
aparate pentru aprecierea
caltăţii întinderii sitei pe
ramă;
 sa aprecieze gradul necesar
de intindere pentru fiecare
tip de sita.

7
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A036
DATA: 25.01.2016
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III - SERIGRAFIA PAGINA: 8/11

să cunoască: Tema 6 Lucrarea practica nr. 6 Pentru prelegeri: expunerea,


 tipurile adezivilor, utilizaţi Fixarea sitei pe ramă. Studiul caracteristicilor învăţare prin colaborare 2 2
pentru fixarea sitei pe ramă; Adezivi, utilizaţi pentru adezivilor, utilizaţi pentru
 cerinţe impuse adezivilor, fixarea sitei pe rama. Pentru lucrare practica:
fixarea sitei pe ramă.
utilizaţi pentru fixarea sitei Poziţionarea corectă a imaginii problematizarea; tehnici de
pe ramă; Caracteristicile adezivilor, pe ramă pentru asigurarea învăţare interactivă
să fie capabil: utilizaţi pentru fixarea obţinerii imaginii reproduse
 să efectueze poziţionarea sitei pe ramă. calitative.
corectă a imaginii pe ramă
pentru asigurarea obţinerii
imaginii reproduse
calitative,
 sa efectueze alegerea
corecta a adezivului in
corespundere cu tipul ramei
si a sitei.

să cunoască: Tema 7 Lucrarea practica nr. 7


 modalităţile de Metode de confecţionare a Factorii, ce determină timpul Pentru prelegeri: expunerea,
confecţionare a formelor de formelor serigrafice: expoziţiei: învăţare prin colaborare 4 4
tipar; - metoda directă; - sensibilitatea la lumină al
 cerinţe impuse formelor de - metoda indirectă; stratului copiativ; Pentru lucrare practica:
tipar; - metoda combinată. - grosimea stratului problematizarea; tehnici de
să fie capabil: copiativ; învăţare interactivă
 să cunoască succesiunea - intensitatea sursei de
tehnologică de lumină;
confecţionare a formelor de - distanţa de la sursei de
tipar. lumină pînă la sticla ramei
copiative.

8
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A036
DATA: 25.01.2016
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III - SERIGRAFIA PAGINA: 9/11

1 2 3 4 5 6 7 8
să cunoască: Tema 8 Lucrarea practica nr. 8 Pentru prelegeri: expunerea, 4 4
 succesiunea tehnologică a Procesele press. Obţnerea Parametrii optimali ai racletei. învăţare prin colaborare
proceselor press; colilor imprimate. Influenţa unghiului de
 avantajele şi dezavantajele Succesiunea procesului de înclinare al racletei asupra Pentru lucrare practica:
fiecărui tip de racletă; imprimare. Tipuri de raclete. procesului de imprimare şi problematizarea; tehnici de
să fie capabil: calitatea finală a producţiei învăţare interactivă
 să determine parametrii
optimali ai racletei;
 sa efectueze alegerea tipului
racletei
să cunoască: Tema 9 Lucrarea practica nr. 9 Pentru prelegeri: expunerea, 4 4
 structura fizico-chimică Tipuri de cerneluri utilizate la Structura cernelurilor pentru învăţare prin colaborare
a cernelurilor pentru imprimarea serigrafuice: imprimare. Alegerea tipului de
imprimarea serigrafică; - cerneluri, ce se fixează cerneală în funcţie de tipul Pentru lucrare practica:
 metodele de fixare a pe baza polimerizării utilajului, tipul imaginii, tipul problematizarea; tehnici de
cernelurilor; liantului; suportului pentru imprimare. învăţare interactivă
să fie capabil: - cerneluri, ce se fixează
 să efectueze alegerea pe baza evaporării
cernelei în funcţie de tipul dizolvantului
imaginii, tipul suportului - cerneluri, ce se fixează
pentru imprimare, tipul pe baza interacţiunii
utilajului; chimice a liantului cu
substanţa solidă
- cerneluri, ce se fixează pe
baza polimerizării sub
razele UV.

9
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05 A036
DATA: 25.01.2016
TEHNOLOGII POLIGRAFICE III - SERIGRAFIA PAGINA: 10/11

să cunoască: Pentru prelegeri: expunerea, 4 4


 cerinţe impuse, privind Tema 10 Lucrarea practica nr. 9 învăţare prin colaborare
organizarea secţiei de Organizarea secţiei de Alegerea tehnologiei
imprimare prin şablon; imprimare prin şablon. corespunzătoare. Planul Pentru lucrare practica:
 respectarea regulilor tehnicii Alegerea utilajului. Clasificarea amplasării utilajului. problematizarea; tehnici de
securităţii, privind învăţare interactivă
organizarea secţiei de utilajului.
imprimare prin şablon;
să fie capabil:
 să efectueze alegerea
utilajului în funcţie de
posibilităţile materiale ale
întreprinderii, eventualele
comenzi.

10
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05A036
DATA: 25.01.2016
Tehnologii Poligrafice III-Serigrafia PAGINA: 11/13

VI. CONŢINUTUL PROIECTULUI DE AN

VII. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR

Pe parcursul semestrului, studenţii realizează activităţi individuale, care includ:


- studiul literaturii obligatorii conform listei surselor bibliografice prezentate în curriculă;
- elaborarea proiectului de an în conformitate cu sarcina și structura aprobată;
- realizarea temelor pentru acasă, propuse în cadrul lucrărilor PRACTICE.

VIII. EVALUAREA UNITĂȚII DE CURS

Curentă
Proiect de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
15% 15% 30% 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.

IX. LISTA DE SUBIECTE PENTRU EVALUĂRI PERIODICE ŞI CEA FINALĂ

CHESTIONAR PENTRU ATESTAREA I

1. Evoluţia procesului de imprimare serigrafică


2. Scurt istoric a evoluţiei imprimării serirafice
3. Domenii de aplicaţii ale imprimării serigrafice
4. Sitele utilizate în imprimarea serirafică penru confecţionarea formelor
5. Evoluţia sitelor serirafice
6. Caracterisricile geometrice ale sitelor serirafice
7. Tipurile sitelor serigrafice
8. Ramele serigrafice utilizate pentru confecţionarea formelor
9. Materiale utilizate pentru confecţionarea ramelor serigrafice
10. Factori, ce determină alegerea ramei şi sitei pentru confecţionarea ramelor serigrafice
11. Întinderea sitei pe ramă
12. Instalaţii utilizate pentru întinderea sitei pe ramă
13. Metode şi aparate necesare pentru controlul întinderii sitei pe ramă
14. Fixarea sitei cu rama
15. Adezivi utilizaţi pentru fixarea sitei cu rama

CHESTIONAR PENTRU ATESTAREA A II-A


11
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05A036
DATA: 25.01.2016
Tehnologii Poligrafice III-Serigrafia PAGINA: 12/13

1. Modalităţi de confecţionare a formelor de tipar serigrafice


2. Cerinţele impuse formei de tipar serigrafice
3. Metoda de confecţionare directă a formelor de tipar serigrafice
4. Metoda de confecţionare indirectă a formelor de tipar serigrafice
5. Metoda de confecţionare combinată a formelor de tipar serigrafice
6. Metoda de confecţionare electronică a formelor de tipar serigrafice
7. Caracteristicile sratului copiativ
8. procesul tehnologic procesului de imprimare serigrafică
9. Factori, ce influenţează asupra formării stratului de cerneală pe suport imprimat
10. Utilaj utilzat în procesul de imprimare serigrafică
11. Cerneluri, utilzate în procesul de imprimare serigrafică
12. Racleta. Tipuri de racleta.
13 . Parametrii optimali ai racletei.
15. Contrracleta. Destinatia.
16. Clasificarea utilajului.

CHESTIONAR PENTRU EXAMEN

1. Evoluţia procesului de imprimare serigrafică


2. Scurt istoric a evoluţiei imprimării serirafice
3. Domenii de aplicaţii ale imprimării serigrafice
4. Sitele utilizate în imprimarea serirafică penru confecţionarea formelor
5. Evoluţia sitelor serirafice
6. Caracterisricile geometrice ale sitelor serirafice
7. Tipurile sitelor serigrafice
8. Ramele serigrafice utilizate pentru confecţionarea formelor
9. Materiale utilizate pentru confecţionarea ramelor serigrafice
10. Factori, ce determină alegerea ramei şi sitei pentru confecţionarea ramelor serigrafice
11. Întinderea sitei pe ramă
12. Instalaţii utilizate pentru întinderea sitei pe ramă
13. Metode şi aparate necesare pentru controlul întinderii sitei pe ramă
14. Fixarea sitei cu rama
15. Adezivi utilizaţi pentru fixarea sitei cu rama
16. Modalităţi de confecţionare a formelor de tipar serigrafice
17. Cerinţele impuse formei de tipar serigrafice
18. Metoda de confecţionare directă a formelor de tipar serigrafice
19. Metoda de confecţionare indirectă a formelor de tipar serigrafice
20. Metoda de confecţionare combinată a formelor de tipar serigrafice
21. Metoda de confecţionare electronică a formelor de tipar serigrafice
21. Caracteristicile sratului copiativ
22. procesul tehnologic procesului de imprimare serigrafică
23. Factori, ce influenţează asupra formării stratului de cerneală pe suport imprimat
24. Utilaj utilzat în procesul de imprimare serigrafică
25. Cerneluri, utilzate în procesul de imprimare serigrafică
26. Racleta. Tipuri de racleta.
27 . Parametrii optimali ai racletei.
28. Contrracleta. Destinatia.

12
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.05A036
DATA: 25.01.2016
Tehnologii Poligrafice III-Serigrafia PAGINA: 13/13

29. Clasificarea utilajului.

X. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. В.Н.Филин. Путеводитель в мире специальных видов печати, издательство «Унисерв»,


2003.
2. Б.А.Сорокин. Трафаретная печать.Московский государственный университет печати.
1999.
3. М.П.Ткачук. Трафаретний друк, Киев, «Хагар», 2000.
4. Б.А.Сорокин, Б.Шахкельдян, Т.Гурьева. О механизме закрепления современных красок.
5. Cемюель Ингрем. Основы трафаретной печати. Москва, 2004.

13