Sunteți pe pagina 1din 52

Mediu & Sustenabilitate

Construcții sustenabile și stil


de viață sănătos cu materialele
Egger pe bază de lemn
„Lemnul este mult
prea valoros
pentru a-l irosi!”
Fritz Egger Senior (1922 – 1982)

2
CUPRINS
04
Repere pentru un mediu sănătos

06
Sustenabilitatea este una dintre valorile noastre principale

08
Schimbările climatice şi resursele limitate

10
Locuinţe sănătoase

12
Clarificăm lucrurile

DVS. ÎNTREBAŢI! NOI AVEM RĂSPUNSURILE!


16
Înmagazinarea CO₂

18
Conservarea resurselor

20
Reciclare

22
Formaldehida sub control

24
Materiale sigure

26
Teste ale aerului din încăperi

28
Suprafeţe compatibile

30
Publicarea performanţei de mediu

32
Rezumat evaluarea performanței de mediu

34
Valoare adăugată prin certificate

36
Îmbunătățire continuă

REZUMAT AL SITUAŢIEI EXISTENTE


39
Glosar EGGER

51
Casetă tehnică 
3
Repere pentru un
mediu sănătos Nominalizarea Proiectului
Energie şi Mediu din
St. Johann (Austria)
pentru Premiul European
EGGER înființează pentru Inovaţii privind
Timberpak Leeds: un Mediul (EEP – European
centru de reciclare al Environmental Innovation
deșeurilor lemnoase în Prize).
Leeds (Marea Britanie).
Lemnul reciclat este EGGER este primul
EGGER implementează utilizat în producție. producător de materiale
EGGER produce prima un nou sistem de Astăzi, compania deține pe bază de lemn din
placă aglomerată. Aceasta purificare al aerului uzat centre specializate de Europa care elaborează
deschide drumul spre prin montarea primului reciclare în Germania, declaraţii de mediu (EPD)
tehnologia care produce electrofiltru umed din România și Turcia, pentru toate produsele
„Mai mult din lemn”. lume și al industriei. printre altele. sale principale.

1961 1992 2000 2008

1991 1995 2006


EGGER integrează prima La fabrica din Brilon Pentru a proteja
sa centrală pe bază (Germania), EGGER resursele, EGGER
de biomasă în Brilon utilizează pentru prima investește în panouri
(Germania) pentru a dată lemn reciclat pentru uşoare cu miez tip
înlocui combustibilii producția de plăci fagure, din carton,
fosili. Astăzi, nouă aglomerate. Astăzi, toate fabricat din hârtie
fabrici își obțin energia fabricile EGGER de plăci reciclată. Prima fabrică
termică din biomasă aglomerate își aduc din lume specializată în
regenerabilă. Patru contribuția importantă acest produs începe să
mari locații produc pentru conservarea funcţioneze la St. Johann
de asemenea energie resurselor. (Austria).
ecologică.
EGGER este primul
producător european
care încheie un
contract în numele
întregului grup pentru
monitorizarea externă a
fabricilor şi produselor
sale de către Institutul
Fraunhofer WKI.

4
Fabrica din St. Johann
(Austria) furnizează
căldura, rezultată din
procesul de uscare a În fahbricile Brilon,
lemnului, într-o nouă Wismar și Bevern
rețea districtuală de (toate în Germania) se Fabricile din
încălzire, care acum oferă implementează sistemul Marienmünster și
încălzire ecologică pentru de management al Bevern (Germania) sunt
1.500 de locuințe. energiei ISO 50001. certificate conform
ISO 14001. Toate locațiile
Fabricile din Hexham Se înființează o din Germania obțin
(Marea Britanie) şi divizie centrală pentru certificarea ISO 50001
Rădăuţi (România) sunt toate aspectele ecologice pentru laminate.
certificate ISO 14001. legate de produse.

2010 2012 2014

2009 2011 2013 2015


Managementul ecologic La construcţia clădirii de Fabricile din Rion Fabricile din Brilon și
implementat la fabrica birouri din Rădăuţi (România), (Franța), Gifhorn Bünde (Germania) obțin
din Unterradlberg EGGER a utilizat doar materiale (Germania), Wörgl certificare ISO 14001.
(Austria) participă la pe bază de lemn din producţie și St. Johann (Austria) Fabricile din Hexham și
Schema de Management proprie şi a primit certificatul obțin certificarea Barony (Marea Britanie)
Ecologic şi Audit de DGNB („Deutsche Gesellschaft ISO 14001. obţin certificare
Mediu (EMAS). Aceasta für Nachhaltiges Bauen” – ISO 50001. Apa de
obține certificarea Asociaţia Germană pentru ploaie este colectată și
ISO 14001. Construcţii Sustenabile), clasa folosită în producție,
aur pentru construcții noi. pentru prima oară la scară
EGGER obţine certificate largă, în fabricile din Brilon
PEFC şi FSC® la nivel de Prin metoda de construcţie (Germania) și Rion des
grup. certificată la Rădăuţi, EGGER Landes (Franța).
construieşte apoi TechCenter-
ul din Unterradlberg (Austria)
şi Forumul din Brilon
(Germania).

St. Johann in Tirol este localitatea aşezată la poalele


munţilor Wilder Kaiser – locul unde compania noastră
de familie are rădăcini adânci.

5
Sustenabilitatea
este una dintre valorile
noastre principale
Consumator
Producția De la arbore la produs –
de semifabricate un circuit închis. În cadrul
din lemn valorilor sale fundamentale,
EGGER accentuează utilizarea
sustenabilă a materiilor
prime. Acţiunile noastre se
concentrează pe realizarea
Reciclare
unui circuit închis al
Fabrică de materialelor. Prin aceasta
cherestea mizăm pe fabrici integrate
total, cu rute de transport
scurte. Astfel, lemnul este
utilizat mai întâi în materiale:

Centrală pe bază de biomasă de la producţia de cherestea


în gatere, până la producția
de materiale pe bază de lemn.
Management forestier sustenabil
Resturile de lemn şi lemnul
reciclat, care nu sunt adecvate
EGGER acordă o importanţă reală aspectelor legate de schimbările climatice. pentru producţie, sunt utilizate
Această preocupare este demonstrată de următoarele: pentru generarea energiei
în propriile noastre centrale
electrice pe bază de biomasă.
1 În fabrica EGGER complet integrată milioane de tone de CO₂ pe an rămân în
din Brilon (Germania), cea mai mare produse, în comparație cu arderea lor.
parte a produselor secundare de la
gatere – care sunt procesate ulterior în 3 Combustiblii biogeni care nu pot fi
materiale pe bază de lemn – provin de la utilizaţi în produse sunt transformaţi în
gaterele învecinate. Astfel se protejează energie termică și electrică ecologică
mediul înconjurător, eliminându-se astfel obținută de cătrer EGGER în propriile Pentru detalii privind circuitul
materialelor, accesaţi
aproximativ 7.000 de încărcări de camion sale centrale pe bază de biomasă. Prin
www.egger.com/mediu
(aproape 660.000 de kilometri sau aceasta, evităm anual, emanarea a
410.000 de mile) anual, ca și transport aproximativ 1.487.001 de tone de emisii
de la gaterele din regiune. Efectuăm de CO₂ din surse de energie fosile.
operaţiuni similare şi la fabricile din În total, aproximativ trei sferturi din
Wismar (Germania) şi Rădăuţi (România). emisiile noastre de CO2 pentru generarea
de energie provin din combustibili
2 Utilizarea materialelor reciclate în regenerabili, neutri din punct de vedere
produsele EGGER înseamnă că 1,73 al conținutului de CO2.

6
Lemnul este cea mai importantă materie primă pentru EGGER.
Dacă am permite exploatarea distructivă a pădurilor, am pune
în pericol propria noastră existenţă pe termen lung. La fel
ca natura, ne organizăm procesele în cicluri care protejează
resursele. În ţara noastră, lemnul reprezintă o tradiţie a
locuinţelor sănătoase şi confortabile. În calitatea sa de materie
primă regenerabilă şi versatilă, lemnul oferă răspunsuri
la problemele globale urgente ale timpurilor noastre.

Managementul grupului EGGER

Walter Schiegl Ulrich Bühler Thomas Leissing


(Producție / Tehnic) (Marketing / Vânzări) (Financiar / Administrativ / Logistică)

7
Schimbările climatice
şi resursele limitate

Stare de fapt: Pădurile stabilizează


clima Pământului deoarece lemnul
înmagazinează gazul cu efect de seră
CO2. Însă tot mai multe ramuri ale
industriei descoperă că materiile prime Consecinţe: Studiile prevăd un deficit
regenerabile constituie o alternativă de circa 70 de milioane de metri cubi de
la combustibilii fosili. Cererea de lemn lemn în Europa până în anul 2020 dacă
ca material de construcţie, ca materie managementul resurselor continuă
primă pentru hârtie, pentru bioplastic să fie similar cu cel de azi.* Mai mult,
şi textile, precum şi ca sursă de energie pădurile și oceanele rămase nu mai pot
regenerabilă, creşte continuu. absorbi în mod corespunzător emisiile
de CO2 care contribuie la încălzirea
planetei. În funcție de diversele
scenarii, Consiliul ONU pentru Clima
Globală preconizează o creștere medie
a temperaturii între 0,3 și 4,8 grade
până în anul 2100**.

2010

Industria forestieră  717 Altele   308

Industria de prelucrare a lemnului  458 Industria energetică  367

2020

Exploatarea forestieră  709 Altele   370 -69

Industria de prelucrare a lemnului  529 Energie  573

2030 Pentru mai multe informaţii pe


Exploatarea forestieră  712 Altele   429 -231 -231 tema schimbărilor climatice,
parcurgeţi următoarele pagini:
Industria de prelucrare a lemnului  620 Energie  752 16 Înmagazinarea CO2
Toate datele sunt exprimate în milioane de m3  Potențialul de materii prime  Cerere
18 Conservarea resurselor
Lemn care nu provine direct din tăieri, ca de exemplu deșeurile industriale şi lemnul reciclat. 20 Reciclare

* Udo Mantau et al., 2010, EUwood.


Sursă: Udo Mantau et al., 2010, EUwood – EUwood – Potenţialul real pentru schimbări ** Al cincilea raport de evaluare (AR5),
în dezvoltarea şi utilizarea pădurilor UE, Raport final, Hamburg/Germania. 2013, IPCC.

8
EGGER sprijină conservarea lemnului ca resursă. Aplicăm conceptul utilizării în
cascadă: buştenii de înaltă calitate sunt utilizaţi pentru a produce cherestea, în
timp ce produsele secundare de la gatere, lemnul rotund industrial şi lemnul reciclat
sunt transformate în materiale pe bază de lemn. Utilizăm lemnul pentru producția
de energie numai dacă el nu mai poate fi utilizat pentru producerea altor materiale.
În plus, EGGER dezvoltă tehnologii care permit conservarea lemnului. De exemplu,
panourile uşoare Eurolight necesită mai puţin material decât o placă din lemn masiv
de aceeaşi grosime.

9
Stare de fapt: Sănătatea este una
dintre problemele cele mai importante
ale timpului nostru. Pe de o parte,
progresele medicale conduc la o
mai mare speranţă de viaţă. Pe de Consecinţe: Alergiile, sindromul fobiei
altă parte, oamenii sunt expuşi altor de clădire şi MCS (sensibilitatea
influenţe, ca urmare a stilului de viaţă chimică multiplăă), precum şi efectele
modern şi noilor materiale. Un locuitor stresului sunt în creştere. Datorită
din Europa Centrală îşi petrece în medie rapoartelor şi publicaţiilor elaborate
90 la sută din timp în spaţii interioare.* de diferite instituţii, consumatorii sunt
mult mai informați despre subiecte
precum formaldehida și COV (compuşii
organici volatili).

Pentru mai multe informaţii despre


subiectul locuinţelor sănătoase,
parcurgeţi paginile următoare:
22 Formaldehida sub control
24 Materiale sigure
26 Teste ale aerului din încăperi
28 Suprafețe compatibile

Locuințe
sănătoase

*Agenția Federală Germană de Mediu, „Ghidul valorilor orientative pentru calitatea aerului din spațiile interioare”

10 Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.


EGGER sprijină conservarea lemnului. EGGER apreciază calităţile speciale ale lemnului: căldura
familială şi naturală pe care o conferă. De asemenea, suntem conştienţi de importanţa calităţii
aerului din încăperi și de atenția acordată, pe măsură ce clădirile devin tot mai bine izolate şi
mai lipsite de curenţi de aer. Este motivul pentru care verificăm frecvent emisiile produselor
noastre, acestea fiind măsurate de către institute independente. Crearea unei atmosfere
plăcute joacă un rol major în dezvoltarea ulterioară a materialelor şi a suprafeţelor noastre.
Această preocupare trece de simpla stabilire a compoziţiei chimice a produselor. De exemplu,
pardoselile noastre comode şi silenţioase realizate cu tehnologia Comfort+ şi panourile
fonoabsorbante contribuie la crearea unui mediu plăcut, reducând astfel stresul.

11
Lămurim
lucrurile

Starea de fapt: Care este diferenţa


între HQE, LEED, BREEAM şi DGNB?
Certificarea clădirilor este un subiect
complex, la fel ca piața de produse și
servicii aferentă. În funcţie de ţară şi Rezultate: Constructorii obţin un
regiune se pot aplica diferite standarde certificat care demonstrează că
şi dispoziţii legale. Trebuie să aveţi o clădire îndeplinește cerinţele
în vedere ca o structură să obțină un de calitate aplicabile, inclusiv pe
certificat recunoscut și care include cele privind eficienţa energetică
criterii pentru sustenabilitate, sănătate şi sustenabilitatea. Astfel, atunci
şi eficienţă energetică. când proprietatea dumneavoastră
este evaluată, veți obține, pe lângă
costurile de achiziție, informații
importante cu privire la sustenabilitatea
acesteia – de exemplu, așa-numita
energie „gri” consumată în timpul
producției materialelor de construcție
și impactul clădirii asupra mediului
în timpul exploatării. Certificarea
necesită cunoştinţe de specialitate.
Declarațiile de Mediu pentru Produse
(EPD) însumează aceste informații.

Pentru mai multe informaţii privind


certificarea, parcurgeţi următoarele pagini:
Clădirea de birouri EGGER din Rădăuţi (România) a fost distinsă 30 Publicarea performanței de mediu
cu certificatul DGNB, clasa aur, pentru sustenabilitate şi 32 Rezumat evaluarea performanței de
eficienţă energetică. TechCenter-ul din Unterradlberg (Austria), mediu
Forumul din Brilon (Germania) și noile clădiri administrative 34 Valoare adăugată prin certificate
din St. Johann (Austria) și din Wismar (DE) au fost construite 36 Îmbunătățire continuă
conform acestui exemplu. 38 Glosar EGGER

12
EGGER promovează transparenţa. O bază de date fiabilă şi o bună consiliere sunt
aspecte foarte importante pentru noi. Dorim să oferim informaţii clienţilor noştri
într-o manieră deschisă, astfel încât ei să aibă încredere în utilizarea produselor
noastre, de exemplu atunci când vor să construiască o clădire sustenabilă. Acesta
este motivul pentru care toate informaţiile relevante pentru mediu, care se referă
la materialele noastre, pot fi găsite în declaraţiile de mediu ale produsului (EPD),
accesibile publicului. Prin aceasta, ajutăm arhitecţii şi producătorii să selecteze
materialele de care au nevoie pentru a obţine certificarea clădirilor. Scopul acestei
broșuri este să fie un instrument util pentru dumneavoastră în luarea deciziilor motiv
pentru care include un glosar de termeni și linkuri către tabele suplimentare.

13
Dvs. întrebaţi!

Noi avem
răspunsurile!

14
Sustenabilitatea şi sănătatea reprezintă aspecte
cheie pentru EGGER. Vă invităm să citiţi un
interviu cu Manfred Riepertinger, responsabil cu
protecția mediului și sustenabilitate la nivel de
management al produselor.

Domnule Riepertinger, de ce este atât de important


managementul ecologic pentru o companie ca EGGER?
Percepția generală despre mediul înconjurător este în
creștere. Consumatorii finali doresc să ştie ce produse
pot cumpara fără a afecta mediul. Este motivul pentru
care partenerii noştri de distribuţie şi clienţii din
industria mobilei, construcţiilor din lemn şi din retail
au exigenţe mari în ceea ce ne priveşte. Și este în
interesul nostru să implementăm un mod de producție
sustenabil. EGGER a fost preocupat de problema
sustenabilităţii încă de la fondarea companiei, având
în vedere conștientizarea importanței lemnului, ca
materie primă regenerabilă.

Pădurea constituie un filtru pentru aer, un habitat pentru


animale şi o zonă recreativă pentru oameni. În același
timp, aceasta funcționează ca furnizor pentru lemn, ca
resursă regenerabilă. Care este contribuția EGGER pentru
a se asigura că productivitatea pădurilor noastre nu este
suprasolicitată?
EGGER operează în cicluri de materii prime, începând
cu o silvicultură sustenabilă şi trecând prin producţia
de cherestea şi plăci aglomerate, mergând pe calea
reciclării şi utilizării deşeurilor de lemn în centralele pe
bază de biomasă. Utilizăm lemnul la potențialul maxim
în produsele noastre. Astfel, aducem o contribuţie
importantă la conservarea resurselor.

Cum ați descrie munca dumneavoastră?


Este vorba, în primul rând, de combinarea cunoştinţelor
şi a experienţei legate de subiectele de mediu.
Aceasta include materia primă pe care o utilizăm şi
emisiile produselor noastre, certificatele de mediu şi
construcţiile cu eficienţă energetică. Astfel, suntem
mereu în legătură cu furnizorii şi tehnicienii noştri
şi utilizăm know-how-ul ştiinţific. Relaţia dintre
sustenabilitate şi compatibilitate ecologică joacă un
rol central şi în procesul de îmbunătăţire continuă a
produselor noastre.

15
Înmagazinarea CO₂

Ce se întâmplă cu CO2 este generat în mai multe etape din circuitul de utilizare al
lemnului. Producția de materiale pe bază de lemn eliberează gaze
gazele cu efect de seră cu efect de seră, la fel cum se întâmplă, de pildă, prin putrezirea şi
descompunerea naturală a lemnului neutilizat. Când lemnul este
care sunt eliberate când ars se eliberează CO2, care altfel ar rămâne înmagazinat în lemn,
dacă acesta ar fi utilizat pentru a fabrica materiale şi alte produse.
se utilizează lemnul?

EGGER optimizează utilizarea lemnului. Lemnul din


produsele noastre înmagazinează 5,3 milioane de
tone de CO₂* anual. Această cantitate corespunde
emisiilor a 3,2 milioane de cetățeni ai UE**. Procesăm
buşteni de lemn de cea mai bună calitate obţinând
1 m³ de lemn de molid înmagazinează 825 de kg de CO₂ cherestea şi creştem valoarea produselor secundare
1 m³ de plăci OSB înmagazinează 931 de kg de CO₂ de la gatere, transformându-le în materiale pe bază
1 m³ de plăci aglomerate brute înmagazinează 812 kg de CO₂
1 m³ de plăci MDF înmagazinează 669 de kg de CO₂ de lemn. De asemenea, EGGER utilizează lemn
reciclat în producţia de plăci aglomerate,
Calculate în raport cu un potenţial de încălzire globală
pentru 100 de ani (GWP 100), sursa: înmagazinând astfel în acestea 1,73 de milioane de
declarațiile de mediu actuale ale produselor EGGER tone de CO₂ anual***. Lemnul care nu este adecvat
(www.egger.com/mediu)
pentru utilizare în produse este folosit pentru a
* Determinate din potențialul de efect de seră
al anumitor declarații de mediu EGGER EPD (GWP 100 în kg produce energie electrică și termică, ecologică, în
Echivalent CO₂, pe întreaga durată de viață) 2015/2016
**Sursa: EUROSTAT 2012, ‘Dioxid de carbon
centralele noastre pe bază de biomasă, eliminând
emis la utilizarea finală a produselor’ astfel alte 1.487.001 de tone de CO₂ din mediul
*** Calcul: Lemn reciclat utilizat în
întregul grup x factor CO₂ plăci aglomerate (din EPD) înconjurător, în comparaţie cu generarea de energie
**** Calculat în conformitate cu schema UE de comercializare a
certificatelor de emisii (EU ETS) prin utilizarea gazelor naturale.
16
Ce semnifică Lemnul rotund industrial, produsele
secundare de la gatere și lemnul
sustenabilitatea pentru reciclat, selectat cu grijă și pre-sortat
sunt adecvate pentru producția de plăci
producţia de plăci aglomerate. Lemnul care nu poate fi
utilizat în produse contribuie la procesul
aglomerate? de producţie de energie regenerabilă.

CIRCUITE ECOLOGICE
La EGGER toate procesele sunt corelate într-un
circuit ecologic. Acesta cuprinde de la
producţia de cherestea realizată la gatere până
la producţia de materiale pe bază de lemn, ca
de exemplu pardoselile laminate. Procesul de
reciclare readuce în acest circuit, materialul
care a fost utilizat. Gazele cu efect de seră
sunt eliberate doar atunci când lemnul care nu
mai poate fi utilizat la producția de materiale,
Fabrica Hexham (Marea Britanie) este transformat în energie termică și electrică
reflectă, la scară redusă, cultura
EGGER a circuitelor sustenabile: iazul în centralele noastre pe biomasă. Ne
nostru de purificare cu plantaţie de dezvoltăm fabricile în locații complet integrate
stuf curăţă până la 2.100 m³ de apă pentru a corela toate procesele cu rute scurte
uzată pe zi, oferind în plus un habitat
pentru plante şi animale, inclusiv de transport.
broaşte.

Ce face industria Utilizarea lemnului la materialele de


construcţii sau folosirea lui în materialele

lemnului pentru a combate pe bază de lemn înmagazinează CO2,


care este responsabil pentru schimbările

schimbările climatice? climatice, în timp ce arderea lemnului


eliberează acest CO2.

EGGER este convins că metoda ideală este


utilizarea în cascadă a lemnului. Aceasta
implică utilizarea lemnului în cadrul unor
produse, apoi reciclarea și reutilizarea acestuia,
până când nu mai poate fi folosit decât ca sursă
de energie. Sprijinim solicitarea de
implementare a acestui principiu şi participăm
la campanii precum „Ziua de acţiune în
favoarea lemnului” a Federaţiei Europene a
Producătorilor de Panouri (EPF) şi „Stop arderii
arborilor noştri” a industriei forestiere din
Anglia. Acestea sunt menite să crească gradul
de conştientizare al politicienilor şi al publicului
asupra utilizării sustenabile a resurselor.
17
Conservarea resurselor
Ce fel de păduri pot fi Lemnul este sustenabil, deoarece este o
materie primă regenerabilă. Însă, pentru a

avute în vedere ca materie realiza acest lucru, o importanţă esenţială


revine managementului sustenabil al

primă? pădurilor. Acesta trebuie să coreleze


aspecte economice, ecologice şi sociale.
FSC® (Forest Stewardship Council®-
Consiliul de Administrare a Pădurilor®) și
PEFC (Programme for the Endorsement of
ZONE FORESTIERE CERTIFICATE ÎN HECTARE ÎN 2016 Forest Certification Schemes-Programul
de aprobare a sistemelor de certificare
Zonă forestieră
Ţara PEFC FSC®
forestieră) certifică pădurile gestionate
totală
sustenabil și monitorizează lanțul de
Germania 7.324.507 1.055.073 furnizare al produselor certificate.
11.076.000

Franţa 17.572.000 8.138.965 149.700

Marea
2.901.000 1.410.288 1.588.471
Britanie
Austria 4.006.000 2.946.102 587 EGGER optează pentru procesarea lemnului
Ucraina 1.255.274 0 3.023.986 obţinut din păduri certificate. Prin intermediul
unui proces de control strict (sistem due
România 6.733.000 0 717.056
diligence) monitorizăm toate achiziţiile de lemn
Rusia 780.000.000 1.327.774 40.914.097
în conformitate cu Regulamentul European
La nivel
global
275.282.060 190.475.824 privind exploatarea lemnului (EUTR) şi alte
sisteme de certificare a pădurilor. În cazul
surselor certificate de lemn, respectivul sistem
de certificare impune reglementări stricte. În
cazul surselor de lemn care nu sunt certificate,
EGGER nu utilizează lemn:
Surse: www.fsc.org, www.pefc.org, „Jahrbuch Wald und Holz” 1. din recoltări ilegale
(Anuarul Pădurii și Lemnului) Ministerul Federal al Mediului BAFU
(2011), comunicat de presă Eurostat 85/2011, asociația pro Holz 2. care provine din regiuni unde drepturile
(www.zukunftsregion.org)
tradiţionale sau drepturile cetăţeneşti
fundamentale sunt încălcate
3. din păduri fără certificare, care au grad
de protecţie ridicat
4. din păduri care vor fi transformate în plantaţii
sau vor fi utilizate în scopuri non-forestiere
5. din arbori manipulaţi genetic
6. a cărui tăiere nu respectă convențiile cadru
ale Organizației Internaționale a Muncii (ILO).

18
Ce controale se aplică Pădurile oferă relaxare şi îndeplinesc
roluri culturale, sociale şi economice.
lemnului livrat? Managementul ecologic și prietenos
cu natura asigură conservarea
acestor zone. Răriturile îmbunătățesc
compoziția specifică fiecărei locații.

CERTIFICAREA LANȚULUI DE CUSTODIE


EGGER se aprovizionează cu lemn din zonele
aflate în proximitatea fabricilor sale.
Reglementările legale stricte din Europa
asigură practici silvice sustenabile. Toate
fabricile EGGER sunt certificate și ca parte a
lanțului de custodie în conformitate cu
standardele FSC® (certificat SGSCH-COC-110039
și SGSCH-CW-110039) și PEFC (certificat
CH17/0386). În funcție de disponibilitatea
lemnului certificat FSC® sau PEFC din
apropierea unităților de producție, produsele
noastre pot fi declarate în mod corespunzător
la cerere și etichetate cu logoul FSC® sau PEFC.

19
Reciclare
Care sunt opţiunile Pentru producția materialelor pe bază de lemn se
utilizează trei componente: produse secundare
de reciclare pentru de la gatere, lemn rotund industrial și materiale
reciclate. Produsele secundare de la gatere
materialele pe bază include așchiile de lemn, margini și lătunoaie,
tocătura, rumegușul și talajul. Materialul reciclat
de lemn? provine din deşeurile de lemn recuperate din
bunuri scoase din uz, cum ar fi mobila, paleţii sau
materialele de ambalare, precum şi din produsele
nevandabile (rebuturile) din producţia internă.
Lemnul rotund industrial este un lemn rotund cu
diametru mic, provenit din păduri administrate
sustenabil.

PAL brut PAL subţire OSB

45 % 60 %
100%
EGGER se asigură că materialul reciclat este
25 %
achiziționat doar de la firme de specialitate din
30 % 40 % acest domeniu. În Marea Britanie, Germania și
România, grupul EGGER derulează propriile
MDF /HDF MDF subţire Produse secundare
75 % de la gatere activități de reciclare sub denumirea Timberpak.
100%
Lemn rotund Produsele auxiliare și deșeurile generate în
industrial
25%
cursul procesului de producție sunt reciclate.
Materiale reciclate
Chiar și resturile decupate din plăci sunt
preluate de la anumiți clienții și servesc drept
material brut în circuitul de producție. Nouă din
cele unsprezece fabrici de plăci aglomerate ale
grupului procesează deșeuri lemnoase.

20
Lemnul reciclat Din cauza impregnării şi vopsirii, lemnul
reciclat poate conţine metale grele sau
contaminat poate fi compusul organic cu clor PCP, care este
interzis în prezent. Fabricanţii trebuie să
prelucrat în materiale aplice practici de sortare atentă, pentru
a se asigura că în materiale este utilizat
pe bază de lemn? numai lemn reciclat, necontaminat.

EGGER procesează deșeuri de lemn provenite


din mobilă, paleți, lemn și elemente de lemn
adecvate din construcții și demolări.
Companiile de reciclare separă lemnul
contaminat în timpul colectării acestuia.
Materialul este inspectat vizual din nou în
fabrică, curățat de elemente contaminante
precum metale, nisip și plastic și este
transformat apoi în mai multe etape, în așchii
de lemn curate.

Cum se poate utiliza un Un circuit închis al materiei prime


maximizează utilizarea lemnului în
arbore în proporție de 100 materiale dar şi ca sursă de energie.
Toate părţile arborelui – trunchiul,
la sută? ramurile şi coaja – pot fi utilizate integral
de către un producător de materiale pe
bază de lemn. Numai rădăcinile nu sunt
utilizate şi rămân în pământ.

EGGER utilizează potenţialul lemnului și obţine


ROBUST PRECUM LEMNUL NATURAL
maximul posibil din avantajele oferite.
Prevalează utilizarea lemnului în materiale:
produsele secundare de la gater, lemnul
provenit din rărituri și doborâturi, și lemnul
reciclat pot fi valorificate în producția de
materiale pe bază de lemn. Deșeurile care nu
EGGER investeşte în tehnologia pot fi reciclate ca materii prime, sunt utilizate
de conservare a resurselor, pentru producerea energiei termice și electrice,
incluzând reciclarea în acest ecologice, utilizate în procesele de producție.
proces. De exemplu, un miez tip
fagure realizat din hârtie reciclată 10 fabrici de plăci din grupul EGGER au propriul
amplasat între fețe exterioare de boiler pe biomasă. Municipalitățile din
PAL sau MDF stabilizează placa apropierea fabricii din St. Johann (Austria) și
uşoară Eurolight.
operațiunile industriale din apropierea fabricii
Unterradlberg (Austria) sunt aprovizionate cu
energie termică regenerabilă de la EGGER,
datorită rețelelor de distribuție.
21
Cât de multă Formaldehida se regăsește în mod natural
de lemn și este inclusă în adezivii obișnuiți

formaldehidă se află pentru materialele pe bază de lemn, de


ex. în adezivi și rășini pe bază de uree,

în materialele pe melamină sau rășini fenolice. Astăzi, un


material pe bază de lemn poate conține un

bază de lemn? maxim de 0,007% formaldehidă, pentru a


îndeplini criteriile clasei de emisii E1.

EGGER acţionează împotriva subestimării


riscurilor formaldehidei, sprijină şi iniţiază
procese la nivel naţional şi la nivel
internaţional care să abordeze tematica
formaldehidei şi a calităţii aerului din clădiri.
Toate produsele EGGER se situează sub
limitele clasei europene de formaldehidă E1.
Unele produse îndeplinesc chiar și cerinţe mai
stricte prin norme voluntare sau pentru a se
conforma unor legislaţii naţionale, cum ar fi
cele din SUA şi Japonia.

Formaldehida
sub control
VALORILE LIMITĂ PENTRU PLĂCI AGLOMERATE BRUTE
Clase de emisii E1 EPF-S CARB 2 IOS-MAT 0003 F****

Test european Perforator Perforator Test american Valoare ASTM 1333 E Perforator Desicator Valoare
în cameră conform conform în cameră comparativă, (ppm) conform conform JIS A comparativă,
Metodă de conform EN EN 120 EN 120 conform test european EN 120 1460 (mg/l) test european
testare 717 (ppm) (mg HCHO/ (mg HCHO/ ASTM 13333 E în cameră (mg HCHO/ în cameră
100g placă 100g placă (ppm)* conform EN 100g placă conform EN
ATRO)*** ATRO) 717 (ppm)** ATRO)*** 717 (ppm)

Placă aglomerată 0,1 max. 8 max. 4 0,09 0,065 0,09 max. 4 0,3 0,03 – 0,04

MDF subţire 0,1 max. 8 max. 5 0,13 0,14 0,13 max. 5 0,3 –

MDF 0,1 max. 8 max. 5 0,11 0,12 0,11 max. 5 0,3 –

OSB 0,1 max. 8 – – – 0,09 max. 4 0,3 –

* Metoda camerei: min. 23 m³, teste cu diferite grade de încărcare, temperatură: 23 °C, umiditate relativă: 50%, rata de ventilare a aerului: 0,5/oră
** Metoda europeană a camerei: grad uniform de încărcare, temperatură: 23 °C, umiditate relativă: 45%, rata de ventilare a aerului: 1/oră
*** Pentru controlul producţiei la fabrică

22 Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.


Ce emisie de Formaldehida este un compus chimic
care se găsește, printre altele, în

formaldehidă din lemn, pește afumat și fructe. Într-o


anumită concentrație în aer, aceasta

materialele pe bază de poate fi cancerigenă pentru oameni.


În cazul în care concentrația din aerul

lemn este periculoasă? ambiental nu depășește 0,08 ppm


formaldehidă, Organizația Mondială
a Sănătății consideră că aceasta nu
este periculoasă pentru sănătate.

EGGER oferă plăci brute care corespund tuturor


standardelor menționate în partea stângă.
Institutele independente de monitorizare
Fraunhofer WKI și FCBA supervizează
conformitatea cu valorile limită. Cât de multă
formaldehidă eliberează un produs depinde de
domeniul de utilizare al acestuia, de exemplu
pentru mobilier, acoperirea materialelor sau
căntuirea acestora. O calitate sănătoasă a
aerului ambiental se poate obține prin
intermediul unei ventilații corespunzătoare,
precum și prin emisii reduse ale produselor.

Există materiale Conform estimărilor făcute de Institutul


Fraunhofer, între 80 şi 85 la sută dintre

pe bază de lemn fără plăcile aglomerate de astăzi conţin


adeziv cu formaldehidă. Producătorii au

formaldehidă? reuşit să reducă foarte mult emisiile în


ultimii 20 de ani, iar experţii estimează
o scădere continuă a acestora. Adezivii
fără formaldehidă, precum diizocianatul
difenilmetan polimeric (PMDI) pot fi
realizați din punct de vedere tehnic, dar
necesită o procesare elaborată. Aceasta
conduce la prețuri mai mari pentru
consumatori.

EGGER produce de asemenea plăci brute care


nu conţin formaldehidă, clasificate de regulă cu
standardul E0: EGGER OSB 4 Top, precum și
placa EGGER DHF, sunt fabricate cu poliuree. Ele
sunt destinate aplicaţiilor în care nu sunt
adecvate produsele cu finisaje care împiedică
emisiile.
23
Ce sunt COV-urile? COV-urile (compuși organici volatili)
afectează calitatea aerului din camere.
Aceștia includ substanţe naturale
din lemn care determină mirosul lor
caracteristic. Diverse surse de COV
R A A E R U LU I D I N
A SUP ÎNC influenţează calitatea aerului din spaţiile
C TE ĂP
ER moderne de locuit. Printre acestea,
E FE I
lemnul și produsele pe bază de lemn fac
Stilul de viaţă parte dintre factorii percepuți pozitiv.**

Calitatea
COV-uri aerului din Clima

încăperi
EGGER testează periodic nivelul de COV-uri din
produsele sale, conform celor mai noi
standarde, chiar dacă acestea nu sunt
Pe lângă COV-urile din produse şi din materialele prelucrate,
periculoase pentru sănătate. Studiile indică
calitatea aerului din încăperi este influențată şi de stilul de faptul că materialele pe bază de lemn nu
viaţă al locatarilor şi de climă.
afectează ţesutul pulmonar, chiar în cazul unor
* Universitatea Freiburg și concentraţii mari de COV. Nici aldehidele şi
Institutul Fraunhofer pentru cercetări în
domeniul lemnului WKI, Braunschweig, 2009. acizii carboxilici, care se găsesc în mod natural
** „Bauen und Leben mit Holz” (Lemnul în
construcţii şi în locuinţe),
în lemn, nu reprezintă un pericol.**
editor: Informationsdienst Holz [Serviciul de
Informații despre Lemn].

Materiale
sigure
Prin ce diferă COV-
Lemnul şi materialele pe bază de lemn sunt
în mare parte similare în ceea ce priveşte

urile din materialele pe


emisiile lor de COV. Deoarece materialele pe
bază de lemn sunt presate la temperaturi

bază de lemn de cele din


ridicate, de până la 200 °C, aldehidele
şi acizii carboxilici care eliberează

lemnul natural?
componente non-volatile sau puţin volatile,
poate creşte. Şi agenţii de ceruire, adezivii
şi straturile aplicate ulterior pe lemnul
tratat pot fi surse de COV.

EGGER reduce permanent utilizarea


agenţilor chimici. Deoarece în ultimii 20
de ani procesele de presare au evoluat
din punct de vedere ethnic, în prezent
se utilizează cantități mult mai mici de
adezivi.
24
Producătorii de Metodele de testare şi de evaluare
variază în funcţie de grupa de produse

materiale pe bază de lemn (consultați pagina următoare). În unele


ţări, informaţia cu privire la eliberarea

trebuie să testeze care de COV-uri este obligatorie pentru


pardoseli, produsele pentru construcţii şi

este conţinutul de COV în produsele destinate designului interior.


Pentru evaluarea calitativă şi cantitativă

produsele lor? a diferitelor COV-uri, se aplică diverse


metode.

EGGER evaluează prin intermediul institutelor


independente chiar şi produsele sale care nu
intră sub incidenţa testării obligatorii.
Investim, totodată, în camere de testare
moderne, atât pentru monitorizare internă, cât
şi pentru dezvoltarea şi optimizarea
produselor. Astfel, EGGER își dezvoltă
cunoştinţele în acest domeniu. Putem utiliza
camerele de testare pentru măsurarea COV şi a
emisiilor de formaldehidă.

Camere de testare cu un volum de 1 m³ la Institutul Fraunhofer WKI.

Care este efectul COV-


Oamenii de ştiinţă au strâns date
concludente care demonstrează că aceste

urilor din materialele


COV-uri din materialele pe bază de lemn
nu reprezintă un pericol pentru sănătate.

pe bază de lemn asupra


Chiar şi la concentraţii de COV de 50 de ori
mai mari faţă de valorile general acceptate,

oamenilor?
subiecţii testaţi în camerele de testare
nu au prezentat nici disfuncţionalităţi
pulmonare, nici reacţii inflamatorii şi
nici nu au avut simptome precum iritarea
ochilor şi a mucoaselor, dureri de cap,
greţuri, indispoziții sau amețeli.*

În mod tradiţional EGGER se bazează pe lemn


pentru a crea spaţii de locuit confortabile. La
sediul central al companiei, în Tirol,
construcţiile din lemn constituie o parte a unui
stil de viaţă bine definit, unde compenentele
pe bază de rășini fac parte din mediul natural.
Se apreciază că emisiile anumitor tipuri de
lemn au efect pozitiv, revitalizant asupra
* Universitatea Freiburg şi Fraunhofer WKI
Braunschweig, 2009. sănătăţii şi un sentiment general de confort.
25
Care sunt legile care COV-urile sunt menționate în
Regulamentul UE privind Produsele pentru
fac referire la autorizarea Construcții. Încă se dezbate oportunitatea
introducerii unor praguri COV pentru
produselor fabricate din marcajul CE. Momentan, sunt în curs de
dezvoltare standarde uniforme la nivel
materiale pe bază de lemn european pentru produsele destinate
construcțiilor și amenajărilor interioare și
cu privire la COV-uri? măsurarea COV-urilor în aerul din încăperi
(CEN/TS 16516). Până acum, numai Franța,
Germania și Belgia au implementat
sisteme obligatorii de evaluare pentru
emisiile de COV-uri ale anumitor grupe
de produse. Printre altele, în Danemarca,

Teste ale
Finlanda și SUA se desfășoară testări
voluntare.

aerului din Aerul din încăperi este un amestec complex din


mai multe elemente. Dezvoltarea unor specificații

încăperi relevante pentru calitatea sa nu este o sarcină


ușoară. EGGER se implică în mod activ în acest
proces, în organisme precum CEN/TC 351
„Evaluarea emisiilor de substanțe periculoase
din produsele destinate construcțiilor”, care
dezvoltă o metodă de testare armonizată la nivel
european pentru COV.

Ce înseamnă TCOV înseamnă Totalul Compușilor


Organici Volatili, suma tuturor

abrevierile TVOC, SVOC, compușilor organici volatili care se


iau în considerare în timpul unui

LCI și valoarea R? test. „SV” din SVOC înseamnă „semi-


volatil” și desemnează compuși cu
volatilitate medie până la redusă.
Valoarea LCI reprezintă „cea
mai redusă concentrație care
prezintă interes.” Aceste valori se
determină prin împărțirea pragurilor
fundamentate toxicologic la factorii
semnificativi pentru siguranță; în
funcție de substanță, acest factor
poate fi 100 sau 1000. În Germania
și Belgia, concentrația măsurată
efectiv a unei substanțe se împarte
la valoarea sa LCI. Rezultatul este
însumat pentru toate substanțele
analizate, iar rezultatul este valoarea
R, care trebuie să fie sub 1.

26
Cum sunt Germania a impus limite superioare
obligatorii pentru valorile COV ale
reglementate emisiile pardoselilor și învelitorilor de pereți*.
În timpul procesului de autorizare al
de COV în Germania, unui produs, producătorul trebuie
să demonstreze că acesta respectă
Belgia și Franța? aceste valori, prin intermediul
unui certificat de emisii pentru
produs. Certificatul cuprinde valorile
măsurate într-o cameră de testare
în care s-a testat numai respectivul
produs. Producătorii de pardoseli
din Belgia trebuie, de asemenea, să
furnizeze un astfel de certificat de
emisii la cerere**. În Franța, toate
REZUMAT PRAGURI COV SELECTATE
produsele destinate construcțiilor
Ţări Franţa Belgia Germania utilizate pentru amenajări interioare
Reglementări Décret n° Decretul regal care AgBB trebuie prevăzute cu o etichetă***.
2011-321: stabilește limita (Comitetul Concentrația măsurată de COV a
Émissions dans pentru emisiile pentru unui produs se calculează cu o rată
l‘air din încăperi de la Evaluarea
intérieur* (Emisii produsele destinate Sanitară a specifică de emisii. Calculul trebuie
în aerul din construcțiilor Materialelor să simuleze aerul din încăpere într-o
încăperi) pentru anumite de Construcţii) situație reală, pe baza unui scenariu
aplicații februarie 2015
de încărcare stabilit. Limitele
Metodă de ISO16000 ISO 16000, ISO 16000-9/ superioare sunt definite pentru
testare 28 de zile 10, 28 de zile
clasele de emisii COV A+, A, și B;
Marcaj Obligatoriu Marcaje Ü pe pentru clasa C nu există o limită.
ambalaj

Conformare Aplicarea Obligatoriu pentru Obligatoriu * Autorizarea tehnică generală a DIBt


etichetei pentru pardoseli, adezivi pentru aplică schema AgBB (Comitetul pentru
produsele și finisaje pentru pardoseli Evaluarea Sanitară a Materialelor de Construcţii).
destinate pardoseli din lemn și învelitori ** Regulamentul belgian privind COV este bazat pe
construcțiilor de pereți schema germană AgBB, dar are praguri diferite.
pentru amenajări (cu excepția A intrat în vigoare în august 2014.
interioare este tapetului) *** Etichetă COV conform Decretului 2011-321
obligatorie;
nu există prag
pentru clasa C.

Unitate μg/m3 μg/m3 μg/m3

Clasa de emisii A+ A B C – –
Produsele EGGER corespund, desigur, tuturor
Pragul cerințelor legale actuale. Cu toate acestea,
pentru
substanță*
EGGER insistă ca pragurile să fie determinate pe
Control <10 <60 <120 >120 <100 100 o bază toxicologică fundamentată.
nu a fost
Acetaldehidă <200 <300 <400 >400 <200
evaluat

Toluen <300 <450 <600 >600 <300 1900

Tetracloretilenă <250 <350 <500 >500 l. d.

Xilen <200 <300 <400 >400 2200
Valori LCI


1,2,4 <1000 <1500 <2000 >2000 1000
trimetilbenzen

1,4-diclorbenzen <60 <90 <120 >120 l. d.

Etilbenzen <750 <1000 <1500 >1500 4400

2-butoxietanol <1000 <1500 <2000 >2000 l. d.

Stiren <250 <350 <500 >500 860

TCOV* <1000 <1500 <2000 >2000 ≤ 1000 ≤ 1000

SVOC* ≤ 100 ≤ 100


În cazul următoarelor produse pentru construcții,
Substanțe <1 ≤1 care intră pe piață în Franța, aplicarea acestei
cancerigene cl.
1A și 1B etichete COV este obligatorie: pereți, tavane,
Valoare R <1 ≤1 pardoseli și finisaje, panouri separatoare pentru

* Extras, această listă nu este exhaustivă. Valorile nu sunt comparabile, încăperi și plafoane false, materiale pentru
consultați explicația din partea stângă și de mai sus – în Germania izolații, ferestre și uși, precum și materialele care
este vorba despre valori măsurate, în Franța despre valori calculate din sunt necesare pentru montarea sau asamblarea
valorile măsurate.
acestora.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 27


Suprafețe
compatibile
Compoziţia laminatelor
EGGER.

Ce suprafeţe sunt De regulă, materialele pe bază de


lemn sunt înnobilate cu suprafețe pe
disponibile pentru bază de răşini melaminice, lăcuite
sau laminate. Predomină suprafețele
materialele pe bază de cu rășini melaminice pe diverse
plăci de bază. Acestea constau din
lemn? unul sau mai multe straturi de hârtie
decorativă impregnată, aplicate pe
placă. În cazul laminatelor se adaugă
TEHNOLOGIA COMFORT+
mai multe straturi de hârtie kraft
impregnate cu rășini fenolice. De
asemenea, pentru o serie de produse,
suprafaţa este protejată de un
strat special. Compoziţia straturilor
determină durabilitatea, aspectul şi
senzaţia pe care le oferă.

PAL melaminat
Pluta este o materie primă Eurodekor.
regenerabilă şi drept urmare,
ecologică. Milioane de de
pori minusculi plini cu aer fac
pardoselile să fie călduroase,
moi și silențioase. EGGER
aplică imaginea decorului
pentru colecția Comfort+ prin
tehnologia de imprimare
directă (DPR®) în straturi
elastice, ecologice, direct pe
stratul de plută. Podeaua este
robustă şi, totodată, uşor de
prelucrat.

Structura unei pardoseli


lăcuite Comfort+.
Plăcile melaminate decorative Eurodekor se
numără printre cele mai bine vândute produse
EGGER. Similar laminatului, acest material este
complet acoperit cu finisaj. Aceasta înseamnă că
după producţie nu există formaldehidă liberă.
Drept urmare, nu sunt înregistrate niciun fel de
emisii.

28
Există emisii provenind Suprafeţele impregnate cu răşină
melaminică, laminatele şi majoritatea
din lacuri şi răşini? lacurilor sunt sisteme cu acoperire
completă. Emisiile lor sunt foarte
mici. Ele blochează şi emisiile plăcii
suport, astfel încât placa laminată
prezintă valori mult scăzute de COV
şi de emisii de formaldehidă faţă
de placa brută. Unele excepţii sunt
reprezentate de lacurile în care se
utilizează de exemplu coloranţi
azotici care pot fi dăunători pentru
sănătate.

Atât EGGER cât şi furnizorii săi de hârtie


decorativă nu utilizează nici un colorant azotic.
Pigmenţi azotici sunt utilizaţi numai în hârtie,
pentru lăcuire şi pentru imprimarea directă a
plăcilor brute. Spre deosebire de coloranţii
azotici, pigmenţii sunt insolubili în mediul de
aplicaţie. Asta înseamnă că pigmenții nu pot fi
absorbiți și drept urmare nu sunt otrăvitori. În
prezent aceştia se utilizează în cerneluri pentru
imprimare, materiale sintetice, lacuri şi
ambalaje pentru alimente.

De unde provine O mare cantitate de hârtie este prelucrată


în laminate, hârtie impregnată pentru

hârtia pentru laminare? răşina melaminică şi straturi de acoperire


pentru podele. Lemnul este materia primă.
În consecinţă, utilizarea responsabilă a
resurselor şi metoda de procurare a hârtiei
sunt importante.

EGGER procesează numai hârtie de origine


certificată sau controlată. FSC® și PEFC
certifică exploatarea forestieră exemplară și
sustenabilă. Standardul FSC® Controlled Wood
se aplică pentru lemn cu origine controlată.

Role de hârtie pentru transformarea în decoruri EGGER.


29
Ce este o declaraţie EPD? EPD reprezintă declaraţia de mediu a
produsului. În cadrul acestui document,
producătorul prezintă toate informaţiile
de mediu relevante pentru un anumit
material, inclusiv descrierea produselor
şi a procesului de fabricaţie al acestora. O
comisie de experţi independenţi verifică şi
confirmă informaţiile. Declarațiile EPD pot fi
utilizate pentru certificarea performanței de
mediu a proiectelor de construcții.

EGGER a fost primul producător de materiale pe


bază de lemn din Europa care a publicat
performanţele ecologice ale materialelor sale pe
bază de lemn, în declaraţii EDP verificate
independent. Astăzi, toate produsele principale
ale EGGER dispun de certificate EPD: plăcile
MDF, produsele Eurospan și Eurodekor,

Publicarea cheresteaua, DHF, Eurolight, laminatele și


OSB-ul, precum și pardoselile DPL și DPR.

performanței
de mediu

Care este scopul unei O Declaraţie de Mediu a Produsului


(Environmental Product Declaration –

declaraţii EPD? EPD) permite constructorilor, arhitecţilor


şi procesatorilor să stabilească impactul
ecologic al materialelor şi etapele
procesului. În acest fel, aceștia obțin mai
multă claritate și mai mult control atunci
când fac comparații cu alte produse și
metode de construcție, pe baza unor criterii
ecologice, economice și socio-culturale.

Sistemele uzuale de certificare a construcțiilor


sustenabile, precum LEED și DGNB, evaluează
clădirile pe baza unor criterii sociale, ecologice
și economice. Pentru evaluare se folosesc
anumite informații despre materialele de
construcții utilizate în clădire. Acestea sunt
incluse în EPD.
30
 Ce indicatori Standardul european EN 15804 este
în vigoare din 2011. Acesta stabilește
de performanță condițiile cadru pentru declarațiile
EPD ale produselor pentru construcții,
sunt cuprinși într-o cum ar fi metoda de calcul pentru
evaluarea performanței de mediu și
declarație EPD? divizarea duratei de viață a produsului
în module individuale. Modulele
sunt definite specific, de la extracția
materialului brut până la fabricarea și
eliminarea unui produs. De asemenea,
sunt definite scenarii pentru etapele de
construcție și utilizare, care pot fi luate
în considerare în EPD. Elementul central
al fiecărui EPD îl reprezintă evaluarea
performanței de mediu, care cuantifică
efectele ecologice cheie asupra climei,
solului și apelor (consultați și „impactul
potențial” la pagina 33).

EGGER îşi actualizează permanent declaraţiile


EPD. Susținătorul programului pentru
declaraţiile noastre EPD este renumitul Institut
German pentru Construcţii şi Mediu (Institut für
Bauen und Umwelt) (IBU). Punem la dispoziţia
publicului declaraţiile noastre EPD, prin
intermediul unor baze de date centrale şi pe
internet la adresa www.egger.com.

31
Rezumat evaluarea
performanței de mediu

Care este scopul Evaluarea performanței de mediu


(„Evaluarea ciclului de viață” LCA)
evaluării performanței determină impactul ecologic al produselor.
În principiu, aceasta poate ilustra toate
de mediu? etapele ciclului de viaţă, de la fabricarea
unui produs până la reciclare şi eliminare.
Suma resurselor necesare şi a emisiilor
(„analiza inventarului ciclului de viaţă”)
poate fi convertită în indicatori pentru o
evaluare comprehensivă a impactului.
Standardele ISO 14040 și ISO 14044
reglementează realizarea unei evaluări a
performanței de mediu.

Prin intermediul produselor EGGER pe bază de


lemn, obținem o bună performanță de mediu a
lemnului ca materie primă. De exemplu, o casă
unifamilială construită cu lemn poate
înmagazina până la 80 de tone de CO₂. La
aceasta se adaugă efectul de substituire al altor
materii prime cu lemnul. De exemplu, producția
de aluminiu necesită de o sută de ori mai multă
energie decât construind cu lemn.
32
Ce tip de impact Impactul ecologic, deci efectul
asupra climei, solului și corpurilor
asupra mediului este de apă poate fi comparat cu ajutorul
unor așa-numiți indicatori de impact.
inclus în LCA? Un indicator este „Global Warming
Potential” (GWP) (potențialul de
încălzire globală), care calculează
impactul potențial asupra
schimbărilor climatice și îl plasează
în relație cu dioxidul de carbon.
POTENŢIALUL DE ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ,
ECHIVALENT ÎN KG CO₂*

Perete cu Perete cu Perete


structură de structură de masiv
lemn metal
Construcţie şi
întreţinere 198 199 445 Materialele pe bază de lemn de la EGGER
CO 2 înmagazinat în
lemn
-238 -9 – reprezintă o alternativă ecologică pentru
Eliminare (emis) 250 7 43 numeroase materiale. Comparativ cu betonul,
Eliminare cărămida şi metalele, lemnul prezintă un
(potenţial electricitate
şi abur şi/sau
-114 -62 – avantaj semnificativ în ceea ce priveşte
potenţial reciclare)
indicatorii principali de performanță precum
Potenţial total 97 136 488
consumul de energie primară şi potenţialul de
încălzire globală. După cum se poate observa
din exemplul din stânga, amprenta de carbon a
unui perete cu structură de lemn este de cinci
ori mai mică decât cea a unui perete interior
solid.*

*Sursa: Proiectul ÖkoPot, UV Hamburg, 2008.

Care este rolul Evaluarea performanței de mediu a unui


produs măsoară consumul de energie

consumului de energie în primară în megajouli (MJ). Aceasta, spre


deosebire de energia secundară, poate

evaluarea performanței fi utilizată fără a fi transformată în altă


formă de energie. LCA-urile determină

de mediu? necesarul de energie primară din surse


regenerabile de energie, cum ar fi energia
eoliană, hidroenergia, energia solară şi
biomasa, precum şi din surse de energie,
cum ar fi cărbunele, gazele naturale şi
petrolul care nu se pot regenera.

EGGER investește în surse regenerabile de


energie. De exemplu, pentru producția plăcii
EGGER OSB, se utilizează o cantitate de energie
regenerabilă – provenită din centrala pe bază
de biomasă – de trei ori mai mare în comparție
cu cea provenită din surse de energie care nu
*Sursa: EPD EGGER OSB pot fi regenerate.*
33
De ce este importantă Un certificat care confirmă sustenabilitatea
unei clădiri din punct de vedere al metodei
certificarea unei metode de de construcție contribuie la valoarea
totală a acesteia. Ambele declarații EPD,
construcție sustenabile? atât conform EN 15804, cât și evaluarea
performanței de mediu pentru clădiri sunt
realizate încă în mod voluntar. Totuşi, în
cadrul licitaţiilor, se cer frecvent declaraţii
EPD pentru materialele de construcţie.

În cadrul propriilor sale proiecte de


construcție, EGGER acordă atenție
sustenabilității și certificării. La
construcţia noii clădiri de birouri din
Rădăuţi (România), am utilizat numai
materiale pe bază de lemn din producţie
proprie şi am primit certificatul DGNB
(„Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen” – Asociaţia Germană pentru
Construcţii Sustenabile), clasa aur pentru
aceasta. TechCenter-ul EGGER din
Unterradlberg (Austria), noul Forum din
Brilon (Germania) și noua clădire
administrativă din St. Johann (Austria) au
fost construite în același mod.

Valoare adăugată
34
prin certificate
Cum contribuie materialele Cerințele pentru certificarea clădirilor
cuprind o varietate de aspecte, inclusiv
de construcţie certificate la evaluarea performanței de mediu a
materialelor de construcție utilizate.
certificarea clădirii? Arhitecţii şi proiectanţii pot găsi
valorile medii ale industriei în baze
de date publice precum Ökobau.dat
și ESUCO (Baza de date europeană
privind construcția sustenabilă).
Producătorii inovatori îşi publică aici
declaraţiile EPD. Astfel sunt posibile
PROCESUL DE CERTIFICARE A CLĂDIRILOR evaluări mai sigure ale sustenabilității
unei clădiri.

Deţinătorul
programului EGGER face primul pas în oferirea de răspunsuri
EGGER pregăteşte Date generale
declaraţiile specifice EPD ale industriei sincere. Oferim indicatori cheie pentru
certificarea clădirilor, bazați pe o varietate de
sisteme. Luăm în considerare faptul că
evaluările performanței de mediu bazate pe date
științifice au devenit standard în ziua de astăzi.
EPD-urile noastre, emise de Institut für Bauen
und Umwelt (IBU) (Institutul pentru construcții și
mediu), sunt accesibile în bazele de date
Se pot descărca de pe Baza de date publice şi pot fi descărcate de pe site-ul nostru.
pagina web EGGER centrală

Arhitecţi, constructori,
consultanţi etc.

Sistemele de certificare diferă în funcţie


Certificarea clădirilor de deţinătorul programului şi de regiune.
Printre certificatele care se bucură de o
reputaţie deosebită se numără cele emise de
către German Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (DGNB), American Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED)

Ce fel de certificate sunt


din SUA, Building Research Establishment
Environmental Assessment Method

disponibile?
(Breeam) din Marea Britanie și Haute Qualité
Environnementale (HQE) din Franța.

Pentru produsele sale, EGGER dispune de


EPD-uri care cuprind indicatori pentru cele mai
importante liste de cerințe ale diferitelor
sisteme de certificare.

35
 Ce înseamnă ISO 14001 este standardul global
pentru managementul de mediu al
ISO 14001? companiilor. Acest sistem certificat de
management al mediului monitorizează
conformarea cu legislația în vigoare și
ajută la diminuarea sau evitarea efectelor
ecologice negative din partea firmelor.
Un sistem de management al mediului
DIN DECLARAȚIA MISIUNII EGGER include o politică de mediu a companiei,
obiective legate de mediu și un program
Valorile noastre, ca o companie de mediu.
de familie
→ Dezvoltarea continuă a
companiei este esențială
pentru deciziile noastre.

Mediul nostru
→ Utilizarea sustenabilă a Mediul și sustenabilitatea reprezintă elemente
materiei prime reprezintă o centrale ale filozofiei EGGER. În 2009, fabrica
prioritate de top pentru noi.
din Unterradlberg (Austria) a devenit prima
→ Reușim acest lucru generând
energie în propriile fabrică EGGER care a obținut un certificat ISO
noastre centrale pe bază 14001. Între timp, majoritatea fabricilor sunt
de biomasă, folosind cea certificate. Obiectivul este să obținem certificări
mai actuală și sustenabilă
tehnologie de procesare și ISO 14001 pentru toate fabricile EGGER.
sisteme logistice ecologice.

Baza standardului ISO 14001 o reprezintă un

Îmbunătățire
ciclu PDCA („Plan-Do-Check-Act” – planifică-
execută-verifică-acționează). Măsurile sunt
planificate, executate, controlate și verificate
în cadrul unui ciclu sistematic. Baza verificării

continuă
o reprezintă aspectele legate de mediu,
conformitatea din punct de vedere legal,
riscurile legate de mediu și întregul sistem,
care sunt reintegrate în noile obiective de
mediu și programele de mediu. Inspecțiile
sistemului – auditurile de mediu – au loc
la intervale regulate, sunt realizate de către

Cum funcționează o inspectori independenți, care sunt auditori de


mediu. Auditorii oferă opinii valoroase pentru

certificare ISO 14001? dezvoltarea ulterioară a managementului


nostru de mediu.

EGGER a dezvoltat și realizat aceste obiective de


mediu datorită unui sistem de management al
mediului sistematic (vezi în dreapta).
Managementul de mediu are de asemenea
rădăcini adânci în deciziile administrative și de
planificare.
36
 Ce este ISO 50001? ISO 50001 a fost introdus în 2011 și se referă la
managementul fluxurilor de energie. Sursele de energie,
consumul și consumatorii de energie sunt luate în
considerare în mod sistematic și evaluate cu privire la
eficiența acestora. Pe lângă măsurile de ordin tehnic,
sunt relevante și aspectele organizatorice. Ca și în
cazul standardului ISO 14001, un ciclu PDCA continuu
îmbunătățește permanent rezultatele.

Toate locațiile EGGER din Germania și Marea


Britanie sunt certificate ISO 50001. Pentru a
îmbunătăți echilibrul energetic, s-au
achiziționat motoare electrice mai eficiente.
Pentru iluminare s-a trecut la LED-uri și s-au
Uscătorul de lemn de la fabrica EGGER St. Johann servește drept sursă curată,
regenerabilă de energie termică pentru comunitățile învecinate, datorită unui
optimizat alimentările cu aer comprimat și
sistem sofisticat de purificare a aerului. Racordarea la rețeaua termică districtuală energie electrică.
oferă garanția că și potențialul energetic al lemnului – care nu mai poate fi utilizat
și cel al deșeurilor din producție – este valorificat la maxim.

Cum își îmbunătățește Politica de mediu ISO 14001 definește obiective


pentru o mai bună protecție a mediului. Acestea

EGGER performanța sunt implementate ca parte a programului de


mediu.

de mediu în timpul
producției? Suplimentar față de măsurile de eficientizare
energetică mai sus menționate, EGGER
stabilește ritmul pentru viitor, de exemplu prin
achiziționarea unei flote de camioane electrice
pentru încărcare și producție în Unterradlberg
(Austria). Dezvoltarea unui sistem juridic de
respectare a legislației sprijin IT, la nivel de
SISTEME CERTIFICATE DE MANAGEMENT
grup, asigură îndeplinirea cerințelor legale și de
mediu. Alte exemple ale angajamentului nostru
Ţara Locaţia Calitate Aspecte Energie
legate de în ceea ce privește mediul sunt programele
mediu
St. Johann in
ISO 9001 ISO 14001
pentru reducerea emisiilor provenite de la
Tirol

Austria Wörgl ISO 9001 ISO 14001 combustibili fosili, cum ar fi controlul optimizat
Unterradlberg ISO 9001
ISO 14001 + al generatoarelor de gaze fierbinți sau
EMAS

Brilon ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 recuperarea căldurii pierdute pentru rețeaua
Bevern ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 termică districtuală din St. Johann (Austria).
Gifhorn ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
Germania
Bünde ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
Conceptul de ciclu este implementat și în
Marienmünster ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 Hexham (Marea Britanie), unde energia emisă
Wismar ISO 9001 ISO 50001
de noua instalație de adezivi este alimentată
Hexham ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
UK
Barony ISO 9001 ISO 50001
direct în circuitul termic, pe bază de ulei, al
Rambervillers ISO 9001 ISO 14001 proceselor de producție învecinate. Apa de
Franţa Rion des
Landes
ISO 9001 ISO 14001 ploaie este colectată, procesată și folosită în
Rusia
Shuya ISO 9001
producție, precum și pentru purificarea aerului
Gagarin ISO 9001
România Rădăuţi ISO 9001 ISO 14001 evacuat în fabricile din Brilon (Germania) și
Turcia Gebze ISO 9001 Rion des Landes (Franța).
37
38
Glosar EGGER

A–B

A în organismele vii şi/sau generate de acestea. Volumul


acesteia este determinat de masa sa. Biomasa este
ACHIZIȚII LEMN Achiziționarea de lemn înregistrată adesea numai pentru sisteme ecologice
pe picior. Cumpărătorul lemnului este responsabil selectate. Sau este determinată numai pentru anumite
pentru organizarea întregului proces, de la recoltare la populații individuale. În ecologie nu există o definiţie
comercializare. unanimă a biomasei. Cu toate acestea, se face o
diferențiere din două puncte de vedere: biomasa ecologică
AGBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung (masa estimată a organismelor vii într-o zonă) și biomasa
von Bauprodukten” (Comitetul pentru Evaluarea Sanitară cu impact energetic. Ultima include exclusiv produsele
a Materialelor de Construcţii) din Germania este compus animale şi vegetale care pot fi utilizate pentru a genera
din reprezentanți ai autorităților regionale din domeniul energie.
sănătății, Ministerul Federal al Mediului, Institutul German
pentru Tehnologia Construcțiilor, Conferința Miniștrilor DER BLAUE ENGEL (ÎNGERUL ALBASTRU)
Construcțiilor, Institutul Federal pentru Cercetarea și Eticheta de calitate „Îngerul Albastru” din Germania
Testarea Materialelor, Institutul Federal pentru Evaluarea este utilizată pentru desemnarea produselor și serviciilor
Riscurilor și Comitetul de Coordonare 03 pentru Igienă, ecologice încă din 1978. Eticheta este deţinută de
Sănătate și Protecția Mediului a Comitetului pentru Ministerul Federal al Mediului, Protecţiei Naturii şi
Standarde în Construcții. În 2001, acesta elaborat o Siguranţei în Domeniul Nuclear. Pentru acordarea acestei
metodă de evaluare a efectelor emisiilor C O V asupra etichete, trebuie îndeplinite anumite criterii. Directiva RAL-
sănătății provenite din materialele de construcţii utilizate UZ 76 se aplică plăcilor din materiale pe bază de lemn, iar
în interiorul clădirilor. RAL-UZ 38 produselor fabricate din materiale pe bază de
lemn. EGGER aplică eticheta Îngerul Albastru pe pardoselile
AMPRENTA DE CO₂ Amprenta de CO2 (sau laminate EGGER DPL, pardoselile laminate EGGER DPR® și
balanța de CO2 ) este o unitate de măsură pentru cantitatea EGGER DHF.
Sursă și informații suplimentare: www.blauer-engel.de
totală de emisii cu efect de seră generate direct sau
indirect de o anumită activitate; sau care sunt produse
în timpul etapelor de viață ale unui produs. Toate BREEAM „Building Research Establishment
E M I S I I L E care contribuie la efectul de seră sunt Environmental Assessment Method” (Metoda de Evaluare
convertite în echivalenți ai dioxidului de carbon. Calculul Ecologică a Clădirilor dezvoltată de Building Research
amprentei de carbon a fost definit pentru prima dată la Establishment). Un sistem britanic pentru certificarea
începutul anului 2012 în proiectul standardului ISO 14067. clădirilor fondat în 1990, cu peste 200.000 de clădiri
Această amprentă poate fi de asemenea identificată din certificate la nivel mondial, conform standardului propriu.
evaluarea performanței de mediu a produsului. Categoriile de evaluare includ construirea, utilizarea şi
proiectarea materialelor, consumul de energie și apă,
ATCM Pentru: Airborne Toxic Control Measure precum și transportul, managementul materialelor,
(Măsura de control a toxicităţii din aer). Consultaţi managementul ecologic şi managementul deşeurilor.
CARB-2. BREAAM furnizează liste de cerințe pentru o gamă variată
de tipuri de clădiri, de la școli la clădiri de birouri,
penitenciare și spitale. Metoda combină punctele acordate
B într-o evaluare globală și o evaluează conform celor cinci
niveluri de performanță, de la „pass” (nivel de trecere) la
BIOMASĂ Amestec de substanţe înmagazinat „outstanding” (nivel excelent)”.
Sursă și informații suplimentare: www.breeam.com

39
C–D

C CICLUL MATERIALULUI Obiectivul


unui circuit închis al materialului este, pe de o parte,
CALITATEA AERULUI DE INTERIOR reutilizarea tuturor deșeurilor și produselor secundare
sau: Calitatea aerului din încăpere. Încă de la începutul cât mai eficient posibil și pe de altă parte, acela de a
anilor 90, comitetele naţionale şi internaţionale au face substanțele utilizate în produs disponibile din nou
început să examineze probleme referitoare la evaluarea pentru producție la finalul ciclului de viață al produsului,
precisă a emisiilor de C O V din produsele destinate prin implementarea unui sistem optim de reciclare.
construcțiilor; în vederea îmbunătățirii calității aerului din Posibilitatea unui ciclu închis al materialului trebuie avută
camere închise. în vedere chiar în cursul etapei preliminare de planificare a
produsului, în corelaţie cu proiectarea produsului.
CARB-2 În 2007, Consiliul Californian pentru
Resursele Aeriene (CARB) a emis o măsură pentru controlul CO₂ Dioxidul de carbon este un gaz acid,
substanțelor toxice din aer (Airborne Toxic Control neinflamabil, incolor, inodor, relativ inert din punct de
Measure – măsura de control a toxicității aerului: ATCM), vedere chimic; care se produce la arderea substanțelor
care include norme pentru emisiile de formaldehidă organice și este implicat în efectul de seră din atmosferă.
ale materialelor pe bază de lemn. Reglementările
sunt obligatorii pentru toţi producătorii, importatorii, CONFORMITATE CE Marcajul CE oferă
procesatorii, comercianții şi autorităţile de certificare care informații despre conformitatea unui produs cu cerințele
lucrează cu produse din materiale pe bază de lemn pentru standardelor sau autorizațiilor utilizate în Europa.
piaţa californiană. Materialele pe bază de lemn destinate utilizării în
construcții sunt reglementate în conformitate cu norma
CARCINOGENICITATE Descrie capacitatea europeană armonizată EN 13986 în ceea ce privește
substanţelor chimice de a provoca cancer sau de a stimula proprietățile cheie, procedurile de testare pentru
formarea de celule canceroase. determinarea acestor proprietăți și etichetarea. De
asemenea, aceasta descrie procedura pentru evaluarea
CASBEE Certificatul CASBEE a fost elaborat în conformității, care indică faptul că materialele pe bază de
2001 de către Consorţiul Japonez pentru Construcţii lemn îndeplinesc cerințele care li se aplică.
Sustenabile (JSBC). Acesta măsoară eficienţa ecologică
a clădirilor şi este conceput în special pentru a întruni COV (Compus Organic Volatil). Conţinând carbon,
cerinţele clădirilor din Japonia şi Asia. Sistemul CASBEE compuşii organici volatili se pot evapora la presiune
este compus din patru criterii diferite de evaluare pentru normală, datorită presiunii relativ mare a vaporilor.
fiecare ciclu de viață al unei clădiri, de la proiectare, Conform OMS, COV-urile se împart în funcție de punctele
construcție, la exploatare și renovare până la demolare. lor de fierbere în compuși organici foarte volatili (VVOC,
Schema de evaluare se poate aplica în numeroase cazuri – interval de fierbere peste 0 până la 50 °C), compus organic
clădiri de birouri, școli și locuințe etc. Aceasta se bazează volatil (COV, interval de fierbere între 50 și 100 până la 240
pe principiile B R E E A M și LEED. și 260 °C) și compus organic semi-volatil (SVOC, interval
de fierbere între 240 până la 260 și 380 până la 400 °C).
CHAIN-OF-CUSTODY Certificarea lanțului
de custodie al produsului asigură faptul că sursele de
materie primă și fluxul materialului de la achiziționarea D
materiilor prime până la vânzarea produsului final este
documentat și monitorizat permanent. Acest sistem de DESICATOR sau: Exsicator. Un dispozitiv de
management al verificărilor este implementat de multă testare pentru determinarea emisiilor de formaldehidă
vreme pentru produse deosebit de sensibile (de ex. din materialele pe bază de lemn. Mostrele prelevate
medicale). Companiile din industria lemnului garantează anterior sunt depozitate la o temperatură constantă într-
verificarea fluxului lemnului prin intermediul inspecțiilor un exsicator, în care există un recipient cu apă distilată.
independente și al certificărilor pe care le dețin. Astfel se Formaldehida emisă de mostre este absorbită în apă
oferă utilizatorului final certitudinea că lemnul utilizat în într-un interval de 24 de ore și apoi analizată. Testul este
produs provine din exploatare forestieră sustenabilă. descris în standardul japonez JIS A 1460.

40
D–E

DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Europene. Cu toate acestea, o listă de criterii este
Bauen e. V. este un sistem de certificare pentru construcţii disponibilă momentan numai pentru pardoseli (criterii de
sustenabile şi eficiente economic din Germania. A fost bază pentru atribuirea etichetei ecologice: 2010/18/CE).
fondat în 2007 de către 16 iniţiatori din diferite domenii Produsele destinate construcțiilor și materialele pe bază
din sectoarele construcţiilor şi proprietăţilor imobiliare. de lemn nu au fost etichetate încă.
Un sistem de certificare a fost lansat un an mai târziu şi Sursă și informații suplimentare: www.ecolabel.eu
au fost certificate mai mult de 750 de proiecte. Pentru
evaluarea proiectelor de construcții se aplică circa 50 de EMAS Schema de Management şi Audit de Mediu,
criterii din domeniile ecologiei, economiei, aspectelor sistem de management ecologic european. Toate
socio-culturale și funcționale, tehnologiei, proceselor și organizațiile din sectorul public și privat pot participa
localizării. În funcţie de gradul de conformitate cu aceste la această schemă în mod voluntar. Obiectivul este
cerinţe, deţinătorul programului DGNB emite certificate îmbunătățirea continuă a protecției mediului realizată
clasa aur, argint sau bronz. de o companie, prin utilizarea cu respect și eficientă a
Sursă și informații suplimentare: www.dgnb.de resurselor. Cu ajutorul EMAS, punctele slabe din punct
de vedere ecologic și economic din cadrul organizațiilor
DIRECTIVA PRIVIND RESTURILE DE pot fi eliminate, odată cu economisirea materiei prime, a
LEMN Reglementează utilizarea și eliminarea energiei și reducând costurile.
resturilor de lemn în Germania. Resturi de lemn înseamnă
deșeuri industriale de lemn și lemn de consum. Directiva EMISIE Eliminarea sau evacuarea de poluanți în
clasifică resturile de lemn în diverse categorii (resturi de mediul înconjurător. În cazul produselor pe bază de lemn,
lemn AI – IV şi PCB). Este un aspect important în luarea este vorba în special despre FORMALDEHIDA
deciziilor privind reciclarea sau eliminarea lemnului. din agenții de adezivare, dar și despre compuși organici
volatili ( C O V -uri), care se regăsesci direct în lemn (de
ex. terpene).
E
ENERGIE GRI Cantitatea de energie necesară
E 0.3 Denumire neoficială a materialelor pe pentru fabricarea, transportul, depozitarea, vânzarea
bază de lemn clasificate F * * * * în conformitate cu și eliminarea unui produs. Aceasta include și energia
standardul japonez JIS A 5908. În acest caz, emisiile de utilizată pentru producerea echipamentelor necesare
formaldehidă reprezintă aproximativ o treime față de cele pentru fabricarea unui produs (mașini, infrastructură etc.).
din clasa E1. Astfel, energia gri este de fapt energia totală, necesară
pentru fabricarea bunurilor de consum. Consumul de
E 0.5 Denumire neoficială a materialelor pe bază energie care apare în cursul utilizării nu este inclus în
de lemn clasificate conform standardului european energia gri.
E P F - S și standardului californian CARB-2.
Aceste standarde corespund cu aproximativ o jumătate EPD O declaraţie de mediu a produsului (EPD)
din emisiile de formaldehidă pentru clasa E1. furnizează informaţii de mediu cuantificate despre ciclul
E1 Standardul armonizat EN 13986 reglementează de viaţă al unui produs sau serviciu. Date verificate în
cerințele pentru utilizarea materialelor pe bază de mod independent cu privire la produsul respectiv sunt
lemn în construcții și clasa de emisii E1. În Anexa B prezentate sub forma unei analize a ciclului de viaţă cu
a standardului, clasa de emisii de formaldehidă E1 fluxuri de intrare şi ieşire. EPD-ul reprezintă o declarație
definește un prag al emisiilor de formaldehidă de 0.124 în conformitate cu Tipul III ISO 14025. Acest standard,
mg/m³ de aer (0.1 ppm) într-o testare în cameră conform destinat industriei, comercianţilor şi utilizatorilor finali,
EN 717-1. specifică faptul că o declaraţie EPD trebuie să prezinte
informaţii cantitative cu privire la impactul asupra
ECOLABEL În 1992, Comisia Europeană a mediului, fără o estimare bazată pe evaluarea ciclului de
introdus Eticheta Ecologică Europeană un sigiliu viaţă. În plus, acest standard stabileşte că o declaraţie
internațional de calitate. În anul 2000, Parlamentul EPD validă trebuie să fie pusă la dispoziţia publicului
European și Consiliul European au ratificat Directiva prin intermediul unui operator de programe.
corespunzătoare 1980/2000/EC. Aceasta este gestionată
de către Comitetul pentru Etichetare Ecologică al Uniunii EPF-S Clasa de emisii de formaldehidă a

41
E–H

„Federației Europene a Producătorilor de Panouri” Déclaration Environnementale et Sanitaire”, sau „Fișă de


corespunde cu aproximativ o jumătate din E 1 (EPF-S Declarație pentru Mediu și Sănătate.”
definește 4 mg HCHO / 100 g placă aglomerată ATRO
conform EN 120) FORMALDEHIDĂ Gaz incolor, cu miros înțepător
care poate fi emis, de exemplu, în timpul hidrolizei
ETICHETA ECOLOGICĂ AUSTRIACĂ rășinilor pe bază de uree-formaldehidă. Formaldehida
Această etichetă ecologică a fost decernată de către poate provoca alergii, precum şi iritaţii ale pielii, căilor
Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor, Mediului şi respiratorii sau ochilor. În cazul expunerii pe termen lung,
Managementului Apelor din Austria, începând cu anul poate avea efecte carcinogenice.
1990. Aceasta se acordă pentru produse, afaceri din
domeniul turismului și instituții educaționale. Există FSC® The Forest Stewardship Council® (Consiliul
o directivă separată de testare pentru certificarea de Administrare a Pădurilor®) a fost fondat în 1993 ca
fiecărui sector individual și pentru fiecare tip de produs. organizație internațională și se bucură de sprijinul unor
Directivele UZ 07 „Lemn şi materiale pe bază de lemn” şi asociaţii ecologice precum WWF, proprietarii de păduri,
UZ 56 „Tipuri de pardoseli” se aplică materialelor pe bază industria lemnului, sindicatele şi populaţiile indigene;
de lemn. Obiectivul sigiliului de calitate este acela de a care contribuie la monitorizarea și diminuarea exploatării
prezenta publicului larg impactul ecologic al bunurilor de distructive a pădurilor. FSC® este independent şi nu
larg consum, ca urmare a producerii, utilizării şi eliminării are interese financiare. Obiectivul său este etichetarea
acestora. lemnului provenit din exploatări forestiere responsabile
Sursă și informații suplimentare: www.umweltzeichen.at
din punct de vedere social și ecologic cu un sigiliu de
calitate. Pentru a garanta acest lucru, experţi independenţi
EUTR Regulamentul UE privind lemnul, un verifică anual pădurile, în scopul certificării.
regulament UE privind comercializarea lemnului (în
detaliu: Regulamentul de Punere în Aplicare (UE), Nr.
607/2012 din 6 iulie 2012), care reglementează controlul G
surselor de lemn, complementar cu FSC® și PEFC.
EUTR solicită participantului la piață care activează în GAZE CU EFECT DE SERĂ Energia radiată
domeniul comercializării lemnului sau produselor din de soare nu este reflectată complet înapoi în spaţiu,
lemn pentru prima dată, să dezvolte și să aplice un datorită substanţelor gazoase din atmosferă (gazele
sistem due diligence. Obiectivul acestui regulament este cu efect de seră), permiţând astfel crearea unui climat
de a asigura, pe baza diverselor principii de evaluare, că adecvat pentru viață pe suprafața Pământului. Perturbarea
lemnul sau produsele respective din lemn nu provin din acestui efect natural de seră conduce la încălzirea climei
recoltări ilegale sau din surse ilicite. şi este atribuită, în mare măsură, activităţii umane. Prin
Protocolul de la Kyoto, a fost încheiat un acord obligatoriu
EVALUAREA CICLULUI DE VIAȚĂ LCA. sub incidenţa dreptului internaţional pentru reducerea
emisiilor importante de gaze cu efect de seră provocate de
om. Comentariu 745 – 747 trebuie mutat la secțiunea „G”)
EXSICATOR DESICATOR.

H
F
HÂRTIE IMPREGNATĂ În industria
F**** O clasă de emisii de formaldehidă emisă de materialelor pe bază de lemn, hârtia impregnată este o
Ministerul pentru Teren, Infrastructură, Transport şi Turism hârtie decorativă albă sau colorată uni, îmbibată cu răşini
din Japonia, în anul 2003 ca nouă reglementare pentru U F , M F sau P F și uscată. Ulterior, hârtia impregnata
clasificarea produselor de construcţii, conform emisiilor este utilizată în procesul de laminare sau pentru producția
lor de formaldehidă. Produsele cu emisii de formaldehidă de laminate.
sub 0,005 mg/m² h sau 0,3 mg/l corespund clasei F**** și
utilizarea lor în Japonia nu are nici un fel de restricții. HQE Sistemul francez de optimizare a calităţii
ecologice a construcțiilor – Haute Qualité Environnementale
FDES Termenul francez pentru E P D , „Fiche de (HQE) – a fost testat pentru prima oară în 1994 și a fost

42
H–L

aplicat în practică din 1997. Certificarea HQE acoperă trei locale şi utilizarea responsabilă a substanţelor chimice.
faze: comanda, proiectarea şi execuţia. La finalul celor
trei faze se efectuează audituri. Sunt vizate două aspecte:
managementul ecologic al proiectelor de construcţii şi L
proiectarea sustenabilă a clădirilor. Pentru a fi acordat
certificatul HQE, trebuie să se obţină cel puţin 30 din LAMINAREA CU SECVENȚĂ SCURTĂ
110 puncte, în 14 categorii. Categoriile obligatorii includ Acesta este un proces de lipire a hârtiei decorative
lipsa de substanţe dăunătoare, managementul energiei îmbibată cu rășină ( H Â R T I E I M P R E G N A T Ă ) pe
şi folosirea eficientă a apei. În cadrul acestora trebuie plăci suport pe bază de lemn.
obținute cel puțin 19 puncte din 45. Apoi constructorii pot
alege, dintre categoriile rămase, pe acelea care sunt cele LCA : LCA, sau Evaluarea Ciclului de Viață sau
mai adecvate profilului clădirii și cerințelor utilizatorului. Evaluarea Performanței de Mediu este o analiză
sistematică a impactului ecologic al produselor în cursul
întregului ciclu de viaţă („de la realizarea lor până la
I eliminarea ca deşeuri”) sau până într-un anumit punct
al procesării lor („de la producție la poarta fabricii”).
IBU Institutul Bauen und Umwelt (Institutul pentru Analiza include toate efectele ecologice din cursul
Construcţii şi Mediu) este o inițiativă a fabricanților fabricaţiei, fazei de utilizare şi eliminării produsului, ca
de materiale de construcţii care au decis să-şi unească şi procesele asociate (de exemplu, producţia de materii
forţele pentru a se conforma cerințelor pentru mai multă prime, de materiale auxiliare şi combustibil). Toate
sustenabilitate în construcții. IBU este un operator de produsele extractive cu impact asupra mediului (de
programe recunoscut în Germania, care emite și publică exemplu, minereurile, ţiţeiul), ca şi emisiile în mediul
E P D -uri pentru sectorul construcțiilor conform ISO înconjurător (de exemplu, deşeurile, bioxidul de carbon)
14025. Obiectivul este să promoveze interesul pentru sunt înregistrate și convertite în impactul potențial asupra
sustenabilitate, ca idee și ca subiect de discuții. Este mediului. Evaluarea performanței de mediu este un
important pentru membrii IBU să dezvolte noi competențe element fix al EPD-urilor.
având în vedere creşterea pieţei. Atât publicul, cât şi
utilizatorii pot accesa aceste informaţii direct de la sursă: LEED Leadership in Energy and Environmental
www.bau-umwelt.com. Design este un sistem de clasificare din SUA. Acesta a fost
dezvoltat în 1998 de către US Green Building Council şi
IMPACT POTENȚIAL Atunci când se evaluează include o serie de standarde pentru construcţii ecologice
performanța de mediu, toate intrările și ieșirile relevante şi sustenabile care conservă resursele. LEED oferă diverse
pentru un produs sunt înregistrate sub forma de fluxuri de reglementări, de exemplu pentru construcții noi și renovări
substanţe şi de emisii. Pentru a stabili relaţia cu mediul, extinse, lucrări structurale fără amenajări interioare sau
aceste fluxuri sunt calculate prin factori ce determină design interior comercial. Pentru fiecare categorie trebuie
impactul lor potenţial asupra mediului (de exemplu, obținut un anumit număr de puncte pentru a îndeplini
potenţialul de încălzire globală, potenţialul de producere cerințele. Suma obținută conduce la clasificarea argint,
de ozon etc.). Impactul potenţial asupra mediului poate fi aur sau platină. Sistemul de certificare LEED este întâlnit
diferenţiat în impact local, regional şi global. în acest moment în 135 de ţări, aproximativ 50 la sută
dintre certificate fiind emise în afara SUA.
IOS MAT Standardele de mediu IKEA. Aceasta este Sursă și informații suplimentare: www.usgbc.org/leed
o metodă de certificare IKEA, care se utilizează printre
altele pentru monitorizarea materialelor pe bază de lemn EVALUAREA CICLULUI DE VIAȚĂ LCA.
lăcuite și nelăcuite cu privire la substanțele dăunătoare
relevante (precum FORMALDEHIDA, P C P și
LINDANUL), precum și la procesul de producție. LEMN CONTROLAT Companiile care fabrică
produse certificate F S C ® au dreptul de a procesa
IWAY Sau: IKEA Way (modalitatea IKEA). Codul de și lemn din păduri necertificate, într-o proporție limitată.
conduită IKEA exclude produsele realizate prin muncă Pentru a preveni amestecarea lemnului din produsele
forţată sau prin munca copiilor și cere condiţii de muncă certificate FSC cu cel din surse controversate cu®, FSC®
sigure şi în condiţii de sănătate, conformarea cu legile solicită un certificat de origine cu o evaluare de risc

43
L–P

amănunțită pentru aceste elemente necertificate FSC®. În de până la 500 m².


cazul unui risc scăzut, acest lemn poate fi integrat ca lemn Sursă și informații suplimentare: www.minergie.ch
controlat (Controlled Wood – CW) în fabricarea produselor
FSC®. Dacă materialul provine dintr-o zonă cu risc incert,
sunt necesare audituri individuale, realizate în pădure. O N
analiză de risc dezvoltată de către FSC® există din 1 august
2011 și trebuie aplicată de către companiile certificate NORDIC SWAN Eticheta ecologică „Lebăda
FSC®. Nordului” a fost introdusă în 1989 de către Consiliul
Nordic al Miniștrilor. Aceasta este implementată de către
LIGNUM „Lignum, Wood Industry Switzerland” guvernele din Suedia, Norvegia, Islanda, Danemarca şi
fondată în 1931 este organizația umbrelă a industriei Finlanda. Nordic Swan este una dintre cele mai frecvente
silvice și a lemnului din Elveția. Aceasta reuneşte mai etichete ecologice și se bucură de o recunoaştere
multe asociaţii şi organizaţii importante din lanţul de puternică, în special pe piețele scandinave. Această
utilizare a lemnului, organizații de cercetare şi educaţie, etichetă ecologică a stabilit liste de cerințe atât pentru
entități şi companii publice, precum şi numeroşi arhitecţi pardoseli, cât și pentru materialele pentru plăcile
şi ingineri. Printre altele, Lignum se concentrează pe utilizate, în domeniul construcțiilor și al mobilierului.
subiectul formaldehidei și luptă pentru materiale pe Sursă și informații suplimentare: www.svanen.nu
bază de lemn ale căror emisii se situează sub anumite
praguri stricte. Organizația oferă informații ample pe acest
subiect, inclusiv o listă de materiale pe bază de lemn care O
sunt adecvate pentru spații interioare.
Sursă și informații suplimentare: www.lignum.ch OSB Oriented Strand Board(Plăci realizate din aşchii
subţiri şi lungi, dispersate în direcţii diferite. Plăcile OSB
LINDAN PCP. sunt utilizate în principal în construcţii.

M P
MDF Medium Density Fibreboard – placă PAH Hidrocarburi aromatice policiclice, un termen
fibrolemnoasă de densitate medie, produsă în mediu general pentru compuşi aromatici cu sisteme cu inel
uscat. Materiile prime sunt fibrele lemnoase proaspete şi aromatic de condensare; unele din aceste substanţe sunt
agenţii de adezivare. carcinogenice. Acestea sunt generate, printre altele, în
timpul combustiei incomplete a materialelor organice, dar
MFC Melamine Faced Chipboard: placă de PAL sunt și componente naturale ale cărbunelui și petrolului.
melaminat, realizate în prese cu secvență scurtă, dintr-o În timpul distilării petrolului, se acumulează în bitum,
placă aglomerată brută și hârtie impregnată. care a fost utilizat până în anii ’90 pentru impregnarea
lemnului, de exemplu în traversele de cale ferată sau
MINERGIE ECO Asociația elvețiană pentru pentru a proteja împotriva intemperiilor.
certificarea construcțiilor Minergie reunește economia,
cantoanele și nivelul federal. Aceasta a dezvoltat PCP/LINDAN pentaclorfenolul/
diferite standarde de calitate pentru clădiri: „Minergie”, hexaclorciclohexanul au fost, până în anii ’60-’80,
„Minergie-P” și „Minergie-A”. Suplimentul „Eco” poate cele mai utilizate produse de protecție a lemnului fiind
fi certificat împreună cu fiecare standard. Aceasta folosite şi ca insecticide (în special lindanul). Persoanele
stabileşte utilizarea în exclusivitate de materiale de expuse la PC/lindan pentru o perioadă mai îndelungată
construcţii sănătoase şi reciclabile. În plus, ponderea de timp prezintă simptome precum dureri de cap, greață,
energiei gri trebuie să fie cât mai redusă posibil pentru dificultăți respiratorii, perturbări ale somnului, oboseală,
toate materialele de construcții. Pentru a se obține iritații ale pielii și mucoaselor, probleme hepatice și un
autorizarea pentru Minergie Eco, trebuie îndeplinite sistem imunitar slăbit. Aceste simptome au fost denumite
criteriile din chestionarul pentru clădiri noi. Minergie și „sindromul conservanţilor de lemn”.
își emite propriile chestionare pentru clădiri noi de mici
dimensiuni cu scop de reședințe, cu o suprafață totală PEFC Programme For The Endorsement of

44
P–R

Forest Certification Schemes (Programul pentru Sprijinirea PLACĂ TIP FAGURE Plăcă compozită în trei
Schemelor de Certificare a Pădurilor) este un sistem straturi, constând dintr-un miez tip fagure și două fețe
internațional de certificare a pădurilor. Aceasta este cea exterioare. În industria materialelor pe bază de lemn,
mai mare organizaţie mondială independentă activă în stratul din mijloc constă de regulă dintr-un miez de carton
sprijinirea şi îmbunătăţirea gestionării sustenabile a în formă de fagure, fețele exterioare sunt realizate din
pădurilor, concomitent cu garantarea conformităţii cu diferite materiale pe bază de lemn. Plăcile tip fagure oferă
standardele ecologice, sociale şi economice. Pentru ca o rezistenţă foarte mare comparativ cu greutatea lor,
silvicultura practicată de familiile mici să poată obţine datorită structurii tip sandwich şi sunt utilizate în special
certificarea, PEFC a optat pentru o abordare bazată pe în construcţiile uşoare.
grupuri de lucru locale şi pe rapoarte locale privind
silvicultura. Lucrările silvice din regiunea respectivă sunt PLĂCI P1 PÂNĂ LA P7 Clasificarea ariei
verificate pe baza unor mostre, la intervale regulate. Se de aplicare a plăcilor aglomerate în conformitate cu
stabilesc noi obiective pentru îmbunătățirea continuă proprietăţile mecanice şi rezistenţa la umezeală. P1:
a gestionării sustenabile a pădurilor, care să garanteze pentru aplicaţii generale în condiţii uscate; P2: pentru
respectarea standardelor ecologice, sociale și economice. amenajări interioare, în condiţii uscate; P3: pentru
aplicaţii fără sarcină, în condiţii de umiditate; P4: pentru
aplicaţii purtătoare de sarcină, în condiţii uscate; P5:
PERFORATOR Dispozitiv de testare pentru aplicaţii purtătoare de sarcină în condiţii umede;
pentru stabilirea CONȚINUTULUI DE P6: pentru aplicaţii purtătoare de sarcină semnificativă, în
F O R M A L D E H I D Ă al plăcilor pe bază de lemn prin condiţii uscate şi P7: pentru aplicaţii purtătoare de sarcină
extragerea cu toluen și determinare fotometrică ulterioară. semnificativă, în condiţii umede.
Testul este descris în standardul european EN 120.
PMDI Metilen difenil diizocianat polimeric, un
PLACA AGLOMERATĂ Cel mai important agent de adezivare sintetic utilizat pentru fabricarea de
produs, din punct de vedere al volumului, dintre materiale pe bază de lemn care nu conţin formaldehidă, în
materialele pe bază de lemn. Plăcile aglomerate, sunt special OSB.
fabricate de regulă pe linii de producţie cu flux continuu.
Acestea sunt fabricate din așchii de lemn, agenţi de PRODUS SECUNDAR Produsele auxiliare și
adezivare și altele. Placa aglomerată este, de regulă, derivate sunt definite drept produse secundare. Acesta
compusă din trei straturi. Stratul de mijloc cu aşchii este un material produs în cursul procesării iniţiale a
ceva mai mari oferă rezistenţă, în timp ce straturile de la masei lemnoase cu un alt produs (primar) din aceeaşi
suprafaţă, cu aşchii mai fine, formează o suprafaţă netedă materie primă (de ex. așchii de lemn, rumeguş sau alte
şi coezivă. fragmente de prelucrare). În industria prelucrării lemnului
există și termenul de produse secundare de la gatere.
PLATFORMA AUSTRIACĂ BAUBOOK
GmbH este o platformă completă de informaţii şi
comunicare pentru construcţii ecologice şi eficiente R
din punct de vedere energetic; care sprijină proiectele
de construcții sustenabile și un mod de viață sănătos. RAL RAL Deutsche Institut für Gütesicherung
Această platformă este susținută de către Vorarlberg und Kennzeichnung e.V. (anterior Reichs-Ausschuss
Energy Institute (Institutul pentru probleme energetice für Lieferbedingungen, adică Institutul German
din Vorarlberg) şi de către IBO GmbH. Producătorii își pentru Asigurarea Calităţii şi Etichetare organizează
pot înscrie produsele în Baubook (Cartea construcțiilor). audieri cu experți, pentru acordarea ÎNGERUL
Aceștia menționează indicatori fizici și ecologici, precum A L B A S T R U . Institutul acordă și eticheta European
și caracteristicile specifice grupului de produse, împreună Ecolabel în Germania. Criteriile pentru acordarea
cu descrierea produsului, imagini, date tehnice și fișe de certificatului Îngerul Albastru pentru diferite clase de
securitate. După testarea cu succes a calităţii, produsele produse sunt sintetizate în directivele RAL-UZ. Criteriile
sunt listate pe toate platformele Baubook relevante de acordare a certificatului Blue Angel pentru materiale
şi exportate în programe de calcul pentru certificarea pe bază de lemn sunt determinate de directiva RAL-UZ 76
performanței energetice. Astfel se simplifică procesul de pentru plăci pe bază de lemn și directiva RAL-UZ 38 pentru
subvenționare pentru clădirile rezidențiale. produse pe bază de lemn.
Sursă și informații suplimentare: www.baubook.info

45
R–U

CALITATEA AERULUI INTERIOR. T


REACH Directiva UE privind substanțele chimice, TESTARE ÎN CAMERĂ Metodă pentru
care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007. REACH semnifică determinarea emisiilor de formaldehidă din materialele
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea pe bază de lemn și din produsele acestora, în condiții
substanţelor chimice. REACH armonizează și simplifică predefinite (temperatura, umiditatea aerului, viteza de
fundamental legislația privind substanțele chimice.  circulare a aerului, viteza aerului și factorul de încărcare
al spațiului). Mostra este introdusă într-o încăpere
RECICLAREA PRE-CONSUMATOR înconjurată de aerul ambiental. Formaldehida emisă în
Reciclarea pre-consumator include toate materialele și timpul testului este absorbită de apă distilată periodic
substanțele generate pentru fabricarea de bunuri de larg și apoi analizată cantitativ. Testul este reglementat
consum care nu reuşesc să atingă standardele de calitate prin standardul european DIN EN 717-1, precum și prin
necesare. Acestea constituie rebuturi şi de aceea nu ajung standardele americane de măsurare ASTM E 1333 și D 6007.
la consumator. Aceste substanțe sunt adesea tratate ca
deșeuri și depozitate sau supuse unui tratament termic.
Prin reciclarea completă pre-consumator aceste produse şi TVOC Comitetul pentru evaluarea produselor
substanţe sunt utilizate direct în fabricarea unor produse. destinate construcțiilor din punct de vedere al sănătății
( A G B B 2008) fondat în Germania în 2001 a stabilit
o procedură pentru evaluarea emisiilor de C O V din
RECICLAREA POST-CONSUMATOR materialele de construcții utilizate în spații interioare, din
Reutilizarea materialelor care au fost deja folosite în punct de vedere al sănătății. Aceasta definește TVOC drept
produse şi au trecut printr-o fază de utilizare. Principala suma tuturor substanțelor individuale cu o concentrație
provocare este separarea materialelor astfel încât ele să măsurată mai mare de 5 μg/m³.
poată constitui din nou materiale de bază pentru produse
noi. Totuşi, reciclarea constituie adesea un ciclu de nivel
inferior deoarece utilizarea materialelor rezultate este U
limitată.
U F, M F, P F, M U F, M U P F Abrevieri pentru
REZERVOR DE CO₂ Substanțe care pot absorbi tipurile de adezivi utilizați cel mai frecvent în industria
și depozita carbon în mod temporar sau permanent. Se lemnului, unde componentele principale uree (U),
pleacă de la premiza că orice biomasă are capacitatea melamină (M) și fenol (P) reacționează într-o reacție
de a depozita CO₂. Pădurile sunt rezervoare de carbon de condensare cu F O R M A L D E H I D A (F).
enorme, deoarece arborii absorb carbonul din aer şi îl Pe lângă utilizarea în producție, UF, MF, and PF sunt
înmagazinează în lemn. Cu toate acestea, oceanele sunt utilizate şi ca răşini pentru producţia de HÂRTIE
de departe cele mai mari rezervoare de CO₂. IMPREGNATĂ.

UTILIZAREA ÎN CASCADĂ Utilizarea


S unei materii prime în mai multe etape, vizând o utilizare
cât mai sustenabilă şi mai eficientă, concomitent cu
SUSTENABILITATE Utilizarea unui sistem reducerea consumului de materii prime. Materiile prime
este sustenabilă atunci când caracteristicile sale cheie sau produsele realizate din ele sunt utilizate cât mai mult
sunt menținute pe durata mai multor generații. Utilizarea timp posibil. Ca regulă, utilizarea în cascadă permite
este sustenabilă dacă stocul se poate regenera în mod folosirea materialelor o dată sau de mai multe ori, cu
natural în cursul vieții unui om. Termenul provine din valoare adăugată tot mai mică, pentru ca în final să se
managementul silvic, unde utilizarea pădurii trebuie ajungă la utilizarea materiei prime respective pentru
să corespundă ritmului de creștere anual. În prezent, producerea de energie sau ca îngrăşământ. Materiile
sustenabilitatea nu mai este limitată la sustenabilitatea prime regenerabile (NAWAROS) sunt adecvate în mod
materială. În acest proces sunt incluse aspecte sociale, deosebit pentru utilizări multiple, datorită structurii lor
economice şi ecologice. „ierarhice”, având avantajul unic al faptului că dioxidul
de carbon înmagazinat rămâne în circulație pentru o
perioadă lungă de timp, înainte de a reveni în mediul
înconjurător.

46
V

V
VALORI LCI Evaluarea din schema AGBB
se realizează în conformitate cu așa-numitele valori LCI
(cea mai redusă concentrație care prezintă interes). O
listă a valorilor LCI pentru substanţe individuale se poate
consulta în anexa la schema AgBB. Valorile LCI au fost
derivate din valorile MAC (concentrația maximă permisă).

47
48
Această broşură a fost elaborată pe baza unor pentru produse sau servicii, precum nici nu servesc
verificări detaliate. S-a acordat o atenţie deosebită drept garantare a caracteristicilor produselor, de
furnizării de date corecte şi care să corespundă exemplu pentru adecvarea lor pentru anumite
nivelului de informaţii actual la momentul în care aplicaţii. Această broşură nu poate servi drept
broşura a fost publicată. Totuşi, broşura şi informaţiile instrucţiuni de utilizare pentru produsele descrise. Nu
prezentate nu constituie obiectul sau conţinutul unui ne asumăm responsabilitatea pentru eventuale erori,
angajament contractual şi nu constituie garanţie informaţii incorecte sau care nu mai sunt actuale.

49
MULȚUMIRI
Dorim să adresăm mulțumirile noastre Institutului Fraunhofer
pentru Cercetarea Lemnului, Institutului Wilhelm-Klauditz WKI
din Braunschweig, precum și PE INTERNATIONAL din Viena
pentru sprijinul acordat.

Fraunhofer-Institut für Holzforschung


Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
Bienroder Weg 54 E
38108 Braunschweig

WKI din Braunschweig este implicat în proiecte actuale şi


viitoare referitoare la utilizarea lemnului şi a altor materii
prime regenerabile. Acestea includ procese de fabricaţie a
plăcilor aglomerate şi a materialelor din fibre, tehnologii
de realizare a suprafeţelor, măsuri de protecţie a pădurilor,
cercetări ecologice şi reciclare.

PE CEE Nachhaltigkeitsberatung & Software


Vertriebs GmbH
Hütteldorferstr. 63-65 Top 8
1150 Viena

PE INTERNATIONAL sprijină corporaţiile internaţionale


în dezvoltarea proceselor sustenabile de producţie din
anul 1991. Astăzi, PE INTERNATIONAL este lider de piaţă în
consultanţă strategică, soluţii de software şi soluţii complete
în domeniul problemelor legate de sustenabilitate.

50
EDITOR FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
t +43 50 600 - 0
f +43 50 600 - 10111
info-sjo@egger.com

PROJECT MANAGEMENT A 4-a ediție


Moritz Bühner, Management ecologic & materiale de bază

DESIGN & STRUCTURĂ Raufeld Medien, www.raufeld.de

FOTOGRAFII EGGER, Fotolia, Markus Mitterer,


IStockphoto, Christian Vorhofer,
Martin Rugner, Raufeld Medien

DATA PUBLICĂRII Martie 2019

NOTE Puteţi trimite comentariile, sugestiile


și criticile dumneavoastră la adresa umwelt@egger.com
www.egger.com/mediu

Ați dori să aflați mai multe?


Nu trebuie decât să scanați aici și
veți obține informații detaliate.

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG


Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
t +43 50 600 - 0
f +43 50 600 - 10111
info-sjo@egger.com
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
Supus modificărilor tehnice şi greşelilor de tipar.
RO_295700_03/2019_SCG