Sunteți pe pagina 1din 21

Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Conferenţiar:

Dosar complet la înscriere.


Dosarul de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar este constituit în două
exemplare de către candidat
Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după depunerea lui la Prorectoratul didactic.
Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3
nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinatate,
exterioare universităţii, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile
profesionale ale candidatului.

Dosarul de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar cuprinde următoarele documente,


în ordine:
1. Opis;
2. 2 poze ¾ cm;
3. Chitanţa de achitare a taxei de concurs, conform regulamentelor Universităţii;
4. Cererea de înscriere, avizată de compartimentul juridic al Universităţii, conform modelului din
anexa 10 ;
5. Declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
6. Declaraţia de non-plagiat: asumarea răspunderii, scrisă de mână, în care candidatul afirmă că
datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând
consecinţele declaraţiei în fals în conformitate cu legislaţia în vigoare conform anexei 8;
7. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate
prevazute de Legea nr 1/2011 a educaţiei naţionale, art. 130, alin. (1), lit. b) în care s-ar afla în
cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate conform anexei 8;
8. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, este
completată şi avizată de către Decan anexa 18;
9. Caracterizarea de la locul de muncă;
10. Adeverinţă cu evaluarea colegială şi a şefului de disciplină cu concluzia “bine” sau “foarte bine”;
11. Fişa de evaluare, din partea conducerii disciplinei privind calitatea activităţilor didactice de
învăţământ superior;
12. Lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din
străinătate, din instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din lista aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f)
din Legea nr. 1/2011, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la
calităţile profesionale ale candidatului ;
13. Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic,
cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; cuprinde maximum 10 pagini
şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;
14. Curriculum vitae al candidatului, alcătuit după modelul Europass din anexa 17, în format listat
și în format electronic;
15. Lista de lucrări ale candidatului în format tiparit şi în format electronic, în conformitate cu
prevederile prezentate în anexe;
16. Adeverinţa privind granturile de cercetare (departamentul Cercetare - dezvoltare sau structuri
echivalente ale altor instituţii);
17. Anexa 13 privind granturile de cercetare (departamentul Cercetare - dezvoltare sau structuri
echivalente ale altor instituţii) avizata de DCDI;

1
18. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
proprii conform anexelor;
19. Adeverinţă cu cursurile susţinute în ultimii 2 ani, semnată de către şeful disciplinei;
20. Adeverinţă de la Biblioteca UMF cu cărţile donate (dacă este cazul) ;
21. Certificatul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză sau franceză);
22. Rezumatul, în limba româna şi într-o limbă de circulaţie internaţională, al tezei de doctorat și
opțional, al tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă în format listat și în
format electronic;
23. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate valabil, conform legii;
24. Copii legalizate după:
a) Diploma de doctor;
b) Diploma de licenţă şi/sau masterat însoţită de foaia matricolă;
c) Diploma de bacalaureat cu situaţia şcolară;
d) Certificat de naştere;
e) Certificat de căsătorie (dacă este cazul) sau altă dovadă a schimbării numelui;
25. Adeverinţă cu activitatea spitalicească;
26. Adeverinţă de confirmare în specialitate (copie) sau copii legalizate care atestă deţinerea
titlurilor de medic specialist sau medic primar;
27. Adeverinţă de salariat;
28. Trei adeverinţe medicale eliberate de 3 medici primari (în specialităţile Neurologie, Psihiatrie,
ORL), prin care este atestată lipsa unor afecţiuni incompatibile cu cariera didactică (hipoacuzie,
dislexie, psihoze/ manii);
29. Certificatul de cazier judiciar al candidatului (pentru candidaţii din afara UMF) ;

2
ANEXE

ANEXA nr. 1 a.

Profilul studiilor de licenţă care se califică pentru a concura în vederea ocupării unui post de cadru
didactic, la disciplinele care nu au corespondent în nomenclatorul specialităţilor medicale /
farmaceutice

Facultatea Disciplina Absolvent al studiilor universitare


de licenţă de:
Medicină, Medicina Dentară Anatomie medicină, medicină dentară
Biochimie medicină, medicină dentară,
farmacie
Biologie celulară şi moleculară medicină, medicină dentară, biologie
Fiziologie medicină, medicină dentară
Biofizică medicină, medicină dentară,
farmacie
Fiziopatologie medicină, medicină dentară
Histologie medicină, medicină dentară
Microbiologie medicină, medicină dentară
Psihologie medicină, medicină dentară,
psihologie
Istoria medicinei medicină, medicină dentară,
farmacie, istorie
Informatică medicină, medicină dentară,
informatică
Propedeutica stomatologică medicină dentară
Materiale dentare medicină dentară
Farmacie Matematică - Informatică farmacie, matematică, informatică
Fizică - Biofizică farmacie, fizică
Botanică farmacie, biologie
Chimie fizică farmacie, chimie
Chimie anorganică farmacie, chimie
Chimie organică farmacie, chimie
Chimie analitică farmacie, chimie

Nu necesită calificare medico-farmaceutică personalul disciplinelor: Educaţie Fizică şi Sport, Ştiinţe


Sociale, Limbi Moderne

3
(coperta dosarului de concurs)

UNIVERSITATEA _______________________________________________________

FACULTATEA__________________________________________________________

DISCIPLINA____________________________________________________________

DOSAR DE CONCURS

Pentru ocuparea postului de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, Poziția__________

Disciplina (ele) postului: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Grad didactic, titlul științific, NUME ȘI PRENUME CANDIDAT

4
(Model cerere de înscriere)

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul _______________________________________ născut la data de (ziua, luna,


anul)_____________________________ absolvent al facultăţii ____________________________, cu
media________________,avand gradul didactic sau de cercetare şi locul de muncă
__________________________________________________________________________________________

Nr. telefon:___________________________________________________________

Vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului


de_________________________poziţia__________la disciplina_________________________

________________________________________________________facultatea_____________

___________________________domeniul de doctorat_________________________________

Menţionez că sunt doctor din data de _____________, în domeniul de specialitate____________

Concursul a fost anunţat în Monitorul Oficial nr. .........................

Data________________

Semnătura_______________

Certificăm legaliatea înscrierii la concurs


CONSILIER JURIDIC

5
ANEXA NR. 8

(declaraţie tip de nonplagiat – model; se scrie de mână, de catre candidat)

Declaraţie

Subsemnatul ____________, având funcţia de ______________, la _________, identificat prin CI


______________, prin prezenta declar, pe proprie răspundere, că nici una dintre lucrările publicate de mine
(articole sau cărţi, publicate ca prim autor sau coautor / colaborator nominalizat ca autor al unui capitol de carte),
nu conţin elemente de plagiat. Sunt de acord ca, în cazul dovedirii falsului în declaraţii, să fiu eliminat din
concurs şi să suport consecinţele prevăzute de reglementările universitare şi legale în vigoare.
Data
Semnătura

Declaraţie

(declaraţie tip incompatibilitate – model; se scrie de mână, de catre candidat)

Subsemnatul / subsemnata............., CNP............., prin prezenta declar că am luat cunoștință de conținutul notei
nr. 49417/28.07.2011 privind incompatibilitățile din învățământul universitar, emisă de Direcția Generală
MECTS.

Semnatura
Data
Declaraţie

(privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar, se scrie de mână, de catre candidat)

Subsemnatul/a _______________________________________________________________

data și locul nașterii __________________________________CNP_____________________

candidat/ă la postulde_________________,poz.____,Disciplina________________Facultatea
_____________________________________din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu
Hațieganu’’ Cluj-Napoca, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, prin
prezenta, declar pe propria răspundere că toate informațiile prezentate în dosarul de concurs, sunt veridice și
corespund realității.

Data, Semnătura,

6
ANEXA NR. 11

Lista de articole științifice

1.1. Articole publicate in extenso în reviste cotate ISI Thomson Reuters (articole în reviste cu factor de
impact) în calitate de autor principal, de la ultima promovare:

Autor principal
Nr. Titlu și autori Revista, volum, nr. pagini Anul IF
crt.

1.2. Articole publicate in extenso în reviste și volumele unor manifestari științifice indexate ISI sau în alte
BDI:

a) Autor principal
Nr. Titlu și autori Revista, volum, nr. pagini Anul
crt.

b) Coautor

Nr. Titlu și autori Revista, volum, nr. pagini Anul


crt.

1.3. Alte articole (care nu sunt indexate ISI / BDI) de la ultima promovare

c) Autor / coautor
Nr. Titlu și autori Revista, volum, nr. pagini Anul
crt.

IMPORTANT:

A. Cauze de invalidare a unei lucrări publicate în extenso:


1. Date incomplete de identificare

B. Modalitatea de prezentare a activității științifice :


1. Numerotarea lucrărilor se va face în ordinea progresivă a zilei, lunii și a anului publicării
2. Se vor prezenta numai lucrările apărute de la ultima promovare, cu excepția punctului 1.2 care va include
toate lucrările ISI/BDI publicate de autor în calitate de autor principal/coautor

7
C. PENALITĂŢI:
1. Identificarea unei lucrări ca publicație duală CU EXCEPȚIA celor publicate în reviste de limbi diferite: ex.
română - franceză sau română - engleză etc.
2. Identificarea dublării unei lucrări publicate în rezumat și apoi în extenso, incluse de candidat ca două lucrări
separate.

D. EXCLUDEREA DIN CONCURS:

Plagiatul dovedit

8
ANEXA NR. 12

Lista de articole științifice în rezumat şi proiecte educaţionale

2.1. Articole publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice cu ISBN sau ISSN:
Nr. Titlu și autori Volum și / sau revistă Anul
crt. public.

2.2. Proiecte educaționale și de formare continuă


Nr. Denumire Director / responsabil / membru Anul
crt.

IMPORTANT:
A. Cauze de invalidare a unei lucrări publicate în rezumat în țară :
1. Date incomplete de identificare.

B. Modalitatea de prezentare a activității științifice :


1. Numerotarea lucrărilor se va face în ordinea progresivă a zilei, lunii și a anului publicării.

C. PENALITĂȚI :
1. Identificarea unei lucrări ca publicație duală CU EXCEPȚIA celor publicate în reviste de limbi diferite : ex.
română - franceză sau română - engleză etc.
2. Identificarea dublării unei lucrări publicate în rezumat și în extenso, incluse de candidat ca două lucrări
publicate separat.

9
ANEXA NR. 13

Granturi / proiecte de cercetare câștigate prin competiţie

3. 1. Granturi/proiecte naţionale câștigate prin compeţie (director / responsabil proiect)


Nr. Grant/Proiect (date de identificare / tip) Director / responsabil Valoarea Perioada de
crt. / proiect derulare

3. 2. Granturi / proiecte naţionale câștigate prin compeţie (membru)


Nr. Grant/Proiect (date de identificare / tip) Membru Valoarea Perioada de
crt. derulare

3. 3. Granturi / proiecte internaţionale câștigate prin compeţie (director / responsabil)


Nr. Grant/Proiect (date de identificare / tip) Membru Valoarea Perioada de
crt. derulare

3. 4. Granturi / proiecte internaţionale câștigate prin compeţie (membru)


Nr. Grant/Proiect (date de identificare / tip) Membru Valoarea Perioada
crt. de derulare

Avizul Departamentului de Cercetare Dezvoltare si Inovare

10
ANEXA NR. 14

Recunoașterea și impactul activității

1. Premii, medalii, distincții

Nr. crt. Premii Tip Anul

2. Citări în reviste ISI și BDI

2.1. Citări în reviste ISI / BDI

Nr. crt. Articolul Numar citări

3. Invenții și brevete

3.1. Date complete de identificare / Documente

4. Prezentări invitat (invited speaker)* în plenul unor manifestări științifice


naționale și internaționale
Nr. Manifestarea Titlul prezentării
crt.

* se iau in considerare (cu dovezi) doar Conferinţele de tip invited speaker, nu şi prezentările orale

5. Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

Nr. Instituția Perioada/anul


crt.

6. Membru în colective de redacție ale unor publicaţii naţionale


Nr. Revista Tipul (ISI/BDI)
crt.

11
7. Membru în colective de redacție ale unor publicaţii în străinătate

Nr. Revista Tipul (ISI/BDI)


crt.

7.1. Editor reviste ISI / BDI

Nr. Revista Tipul


crt.

8. Recenzor pentru reviste naționale și internaționale indexate ISI/BDI*


(* introduceti dupa editor rev., înainte de organizator)

Nr. Revista Tipul (ISI/BDI)


crt.

9. Membru în organisme profesionale / științifice naționale

(CNATDCU, ARACIS, CNFIS, CNCS, Colegiul Medicilor / Farmaciștilor, comisii de specialitate ale MS, etc.)

Nr. Denumirea Funcția


crt.

10. Organizator manifestări științifice

Nr. Manifestarea Tipul (național / în Funcția (președinte,


crt. străinătate) vicepreședinte, membru etc)

11. Membru comisii de doctorat (exclusiv președinte) și abilitare:


11.1. Date complete de identificare / Documente

12. Funcții de conducere la nivel de Facultate / Universitate


(director departament didactic, prodecan, decan, prorector, rector, președinte senat)
12.1. Date complete de identificare / Documente

13. Participare efectivă manifestări științifice

12
13.1. Manifestări știintifice cu caracter local sau regional

Nr. Denumirea manifestării științifice Localitatea și Numar de Autor


crt. data lucrari unic Prim Co- OBS
prezentate autor autor

13.2. Manifestări științifice naționale cu sau făra participare europeană / internațională

Nr. Denumirea manifestarii stiintifice Localitatea si Număr de Autor OBS


crt. data lucrări unic Prim Co-
prezentate autor autor

13.3. Manifestări științifice europene sau internaționale

Nr. Denumirea manifestării științifice Ţara/ Număr de Autor OBS


crt. Localitatea/ lucrări unic Prim Co-
data prezentate autor autor

13.4. Tabel sintetic privind participarea la manifesrări științifice

Nr. Caracterul În calitate de: OBS


crt. manifestării Membru în Membru în Moderator, Participant cu
științifice comitetul de comitetul conducător de comunicări orale
organizare științifc sesiuni sau poster
1. local sau regional

2. național

3. european /
internațional

IMPORTANT:
1. Numerotarea participării se va face în ordinea progresivă a zilei, lunii și a anului participării.
2. Pentru participări la congrese europene sau internaționale în calitate de moderatori se vor prezenta xerocopii
ale programului care atestă această calitate.
3. Tabelul sintetic cuprinde evaluarea numerică a participărilor la diferitele manifestări științifice.

13
ANEXA NR. 15

Lista cartilor publicate

1.1. Carti si capitol in carti de specialitate (cu ISBN) – autor /coautor: (National)
Nr. TITLUL nr. pag. editura Localitatea Anul
crt Lucrarii
autor/coautor

1.2. Carti si capitol in carti de specialitate (cu ISBN) coordonator: (National)


Nr. TITLUL sub redactia : / editura Localitatea Anul Nr.
crt lucrarii / capitolului/ titlul cartii / pag
nr. pag.
coordonator

1. 3. Carti si capitol in carti de specialitate (cu ISBN) – autor /coautor: (International)


Nr. TITLUL editura Localitatea Tara Anul Nr.
crt autor/coautor Pag.

1.4. Carti si capitol in carti de specialitate (cu ISBN) coordonator: (International)


Nr. TITLUL editura Localitatea Tara Anul Nr.
crt coordonator Pag

1.5. Carti sau cursuri publicate cu destinatie universitara :


Nr. TITLUL sub redactia: / editura Localitatea Anul Nr.
crt lucrarii / capitolului/ titlul pag
nr. pag.

1. 6. Carti sau cursuri publicate cu destinatie postuniversitara:

14
Nr. TITLUL sub redactia: / Editura Localitatea Anul Nr.
crt lucrarii / capitolului/ titlul pag
nr. pag.

IMPORTANT :
A. Cauze de invalidare a unei carti publicate:
1. Date incomplete de identificare,
2. Nerespectarea modalitatii de prezentare a lucrarilor conform tabelului de mai sus

B. Modalitatea de prezentare a activitatii stiintifice :


1. Numerotarea lucrarilor se va face în ordinea progresiva a zilei, lunii si a anului publicarii.
2. Pentru fiecare decada se organizeaza un tabel separat.

C. Penalitati :
1. Identificarea unei lucrari ca publicatie duala cu exceptia celor publicate în limbi diferite : ex. româna -
franceza sau româna - engleza etc.
2. Publicatie duala inclusa de candidat ca doua carti separate.

D. Amânarea acceptarii dosarului pâna la lamurirea situatiei candidatului :


Suspiciunea de plagiat daca exista documente prin care se atesta ca Oficiul Român pentru Drepturi de
Autor a fost sesizat privind plagiatul al carui autor candideaza pentru un post universitar.

E. Excluderea din concurs sau validare prin transformare de post:

Plagiatul dovedit

15
ANEXA NR. 16

Memoriu de activitate didactică 19.. - 2012

Perioada Funcția Tipul activității Observații

Activitate didactică universitară:


Perioada Funcția

Cursuri (titular) la o disciplină de la ultima promovare*


Anul Cursul predat Limba Observații

Obs: se va ține cont doar de cursurile la care candidatul a fost titular de la ultima promovare.
- Nu se numară un anumit tip de curs într-un an indiferent de nr. de serii la care a fost ținut
- Pentru certificare se va anexa adeverință de la șeful disciplinei /decan

Activitate didactică postuniversitară:


A. Activitate didactică postuniversitară desfașurată în cadrul UMF Cluj Napoca:
Perioada Tipul activității În calitate de: Observații
coordonator/colaborator

Obs : într-un an universitar, un anumit curs se punctează o singură dată, indiferent de câte ori s-a ținut)
B. Invited lectures - la cursuri destinate medicilor specialiști și rezidenți din țară și străinătate:
Organizator Localitatea / Subiectul Invited lectures la:
Perioada

Editare de cărți, cursuri și caiete de lucrări practice pentru studenți sau pentru cursuri postuniversitare:
Sintetic, acest tip de activitate include:
Cărți Cursuri Caiete de lucrări practice
x y z

Îndrumarea cercetării științifice studentești:


 Activitatea didactică de îndrumare a cercetării științifice, în perioada 19…. - 2012, studențești include:
Lucrări / Teze Nr. total Detalii

* lucrări de licență/disertație finalizate x * Lista detaliată anexată


memoriului de activitate
didactică
lucrări de diplomă în curs de efectuare x

16
lucrări prezentate de către studenți la y
sesiunile științifice studențești locale și
nationale

Tutoriat
Anul Formațiunea de studiu

Membru în comisii de concurs pentru posturi de șef lucrări, conferențiar în UMF:


Concurent Disciplina Comisia Calitatea Adresa UMF Nr

17
ANEXA NR. 17

Curriculum vitae Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi Mobil: (rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile) instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai
recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională


absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma obţinută

18
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă,
vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
organizatorice facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
utilizare a calculatorului facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
artistice facultativă, vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă,
vezi instrucţiunile)

19
Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de
exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

20
ANEXA NR. 18

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice


- CONFERENTIAR UNIVERSITAR –

Candidat_____________________________________

Facultatea _________________, Disciplina_____________________, poziţia_________

1. Medic specialist NU ESTE CAZUL  DA  NU 

2. Doctor în ştiinţe DA  NU 

3. Evaluare colegială şi a şefului cu concluzia “bine” sau “foarte bine” DA  NU 

4. Date privind indeplinirea standardelor minimale nationale


Conferentiar
Gradul de
Criterii minime nationale
Criterii minime indeplinire
DA NU
Carte de specialitate 1
Capitole in carti sau tratate de specialitate 3 (numai în lipsa cărţii)
Articole în reviste cotate ISI cu factor de impact, în calitate de
autor principal, de la ultima promovare 3

Articole in extenso publicate în reviste și volumele unor


manifestări științifice indexate ISI sau BDI, (cu echivalările
15
permise de Ordinul MECTS nr. 6560/2012: 1 articol ISI cu IF
din care 3 de la ultima promovare
< 1 se echivalează cu 3 articole BDI; 1 articol ISI cu IF ≥ 1 se
echivalează cu 5 articole BDI dar nu și invers
Granturi/proiecte câștigate prin competiție națională 2
din care unul ca responsabil
Articole publicate în rezumat în reviste și volumele unor 3
manifestări științifice cu ISBN sau ISSN din care 1 în ultimii 5 ani

Prin prezenta, Decanul si Prodecanii Facultatii certifică faptul că SUNT / NU SUNT * îndeplinite toate cerinţele
minime necesare pentru înscrierea candidatului evaluat la concursul pentru ocuparea postului de conferentiar
universitar.

Decanul si Prodecanii Facultatii apreciaza ca obligatiile academice extradidactice ale candidatului au fost
indeplinite: nesatisfacator  satisfacator  bine  foarte bine  nu este cazul 

DECAN________________________________
PRODECAN____________________________
PRODECAN____________________________
PRODECAN____________________________
PRODECAN____________________________
Data ……………………………
21