Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Profesor: Chiriac Natalia


Disciplina: Informatica
Clasa: a IX-a
Data:
Durata: 45 min.
Capitolul (Modulul): III
Unitatea de învăţare : Concept de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj de programare de nivel înalt
Subiectu lecţiei: Instrucţiunea IF
Tipul lecţiei: formare/dezvoltare a competenţei de achiziţionare a cunoştinţelor

Competenţe specifice : realizarea de programe atractive şi utile prin utilizarea instrucţiunilor de


selecţie IF

Subcompetenţe:
S1: elaborarea programelor în care se utilizează instrucţiunile în studiu.
S2: elaborarea algoritmilor de reolvare a problemelor din diferite domenii de activitate umană
S3: testarea programelor şi analiza rezultatelor

Obiectivele lecţiei:
Elevii vor ştii:
S1- să explice modul de execuţie a instrucţiunii „if”;
S2- să verifice corectitudinea programelor în care apare instrucţiunea „if”;
S3- să explice consecinţele includerii instrucţiunilor de efect nul în componenţa instrucţiunilor „if”
S4- să elaboreze programe în care se utilizează instrucţiunea „if”

Strategii didactice:
 Metode de învăţământ:
- metode de comunicare orală: expunere, conversaţie, problematizare, algoritmizare.
- metode de acţiune: exerciţiul, învăţare prin descoperire.
 Procedee de instruire:
- explicaţia în etapa de comunicare;
- învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de aplicaţii;
- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor.
 Forme de organizare: frontală, individuală, în echipă.
 Metode de evaluare:
- curentă
Desfăşurarea lecţiei:
Etapele T Activitatea desfăşurată de:
lecţiei Profesor: Elev:
Organiz. Salut elevii. Verific pregatirea pentru desfăşurarea orei. Verific prezenţa. pregătesc cele
clasei necesare pentru oră.
Captarea 2 Anunţ motoul lecţiei: „Un program de calcul face ceea ce îi ceri să facă, nu ce ai vrea tu să îţi facă”. Propun să Ascultă mottoul
atenţiei mediteze asupra mottoului. Meditează asupra lui
Verific. 7 Propun elevilor fișă de lucru. 3 elevi trec la tablă Rezolvă exercițiilor
Temei de
acasă
Anunţarea Explic scopului activităţilor care urmează să fie realizat, anunţ obiectivele operaţionale şi comunic modul de Ascultă obiectivele.
obiectivelor desfăşurare a activităţii. Notează tema nouă.
Predarea Situaţie de problemă – în viața de zi cu zi de foarte multe ori folosim expresii ca:
cunoştinţelo Dacă plouă merg cu taxiul, sau, Dacă plouă atunci merg cu taxiul altfel o să merg pe jos pe traseul stabilit.
r noi Instrucțiunea if urmărește să cuprindă în algoritm tocmai astfel de situații – condiționale. Ascultă profesorul,
Pe marginea exemplului de mai sus putem să deducem sitaxa instrucțiunii în pseudocod: îşi fac notiţe în caite
Dacă <condiţie> atunci instrucţiunea1 altfel instrucţiunea2 SAU Dacă <condiţie> atunci intrucţiune1 Pun întrebări
Explic sintaxa instrucţiunii. Comentează
Compilatorul va executa instrucțiunea if în felul următor:
- Evalueză condiția.
- Dacă condiția este adevărată atunci execută instrucțiune1.
- Dacă ramura else există și condiția nu este adevărată se va executa instrucțiune2. Se trece la următoarea Elevii îşi fac
elemente de
instrucțiune după if.
conspent în caiete
De exemplu, dacă dorim să verifică dacă un număr a este nul, vom folosi instrucțiunea if in felul următor:
if a=0 then write (‘numar nul’) else write (‘numarul nu este nul’)
Răspund la întrebări
Calculatorul va verifica dacă valoarea lui a este 0. Dacă este, va afișa “numar nul”. Dacă a are o valoare diferită de
0 se va afișa “numărul nu e nul”. De exemplu dacă a=7 se va afişa: “numărul nu e nul”
Sau un alt exemplu, de determinat maximul dintre două numere întregi: (Programul P48 pag.87) Conversează cu
Observații: profesorul
- Instrucțiunea if este o structură de control
- Instrucțiunea if este o instrucțiune de decizie (condițională) simplă Scriu observaţiile în
- Ramura else nu e obligatorie caiete
- Înainte de else NU se pune ;
Analizăm programul P48 din manual, pag.87, apoi programul P49 pag.88.
Exersarea Să se scrie un program care citeşte de la tastatură unul din numerele 1,2,3,4,5,6,7 şi afişează denumirea unei zile din
săptămână corespunzătoare cifrei respective(1 pentru luni, 2 pentru marţi, etc)
Program zile; Ajută profesorul să
Var n : integer; elaboreze algoritmul
Begin programului
Write(‘n=’); readln(n);
If n=1 then writeln(’luni’);
If n=2 then writeln(’marti’); Întroduc programul
If n=3 then writeln(’miercuri’); în calculator, execută
If n=4 then writeln(’joi’); programul, şi apoi în
If n=5 then writeln(’vineri’); caiete.
If n=6 then writeln(’sambata’);
If n=7 then writeln(’duminica’)
Else If n>7 then writeln(’saptamana nu are decat sapte zile!’);
Readln;
End.
Asigur. Propun să elaborăm un program care va determina maximul dintre 4 numere întregi. Lucrează asupra
feedback- Program P_max; programultui
ului Uses crt;
Var a, b, c, d, max: integer;
Begin
Clrscr;
Write (‘Introdu 4 numere:’);
Readln (a, b, c, d);
max:=a;
if b>max then max:=b;
if c>max then max:=c;
if d>max then max:=d;
write (‘Cle mai mare numar este ’ , max);
readkey;
end.
Totalizarea 3 Verifică dacă sau atins obiectivele Răspund la întrebări:
Pun elevilor citeva întrebări:
1. Care este sintaxa instrucţiunii IF?
2. Care este principiul de funcţionare al instrucţiunii IF?
Tema de 1 Tema 3.10 pag.87 de studiat Notează tema
acasă Exerctţiul 6 pag.90
Notarea 2 Notarea elevilor se face în baza activităţii elevilor pe parcursul orei, notele sunt comentate
elevilor
Program rezervă:
Se dă un număr a. Verificaţi dacă a este par sau impar.
Ex: pentru a=155 se va afişa mesajul „impar”, iar pentru a=120 se va afişa mesajul „par”.

Program P1;
Var a: integer;
Begin
Writeln(‘Introduceţi a’);
Readln(a);
If (a mod 2 = 0) then
Writeln(‘Par’);
Else
Writeln(‘Impar’);
End.