Sunteți pe pagina 1din 3

REZUMATE / ABSTRACTS SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

Apneea obstructivă în somn la adolescent:


cauze și consecințe. Prezentare de caz
• Marcovici Tamara1,2, S.D. Mihăicuţă1,3, Dorinela Zaboş2,
Olariu Laura1,2, Toth Oana2, Mărginean Otilia1,2
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara
2 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”, Timişoara
3 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara

Introducere. Obezitatea și hipertrofia paraclince (biologice, imagistice, funcţionale)


amigdalelor și/sau adenoizilor sunt prezente şi consulturi de specialitate.
la majoritatea cazurilor de apnee obstructivă Rezultate. Pacienta provine din mediul
de somn la adolescenți. Respirația orală, rural, dintr-un cuplu legitim de vârstă medie,
vocea nazonată, obezitatea androidă sunt din a şasea sarcină cu evoluţie fiziologică.
prezente la adolescenții cu OSA. Dificultățile S-a născut la termen, cu greutatea şi talia
respiratorii în timpul somnului, cefaleea normale. A fost alimentată natural 19 luni şi
matinală și problemele comportamentale diversificată corect. Profilaxia rahitismului
sunt acuze frecvente. Adenotonsilectomia şi imunizările active s-au realizat conform
este considerată prima linie de terapie la schemei MS. Menarha s-a instalat la 12 ani
adolescenții cu OSA. Normalizarea greutății iar ciclul menstrual este regulat. Sforăitul în
și ventilația cu presiune pozitivă (CPAP) timpul somnului a debutat la vârsta de 1 an
reprezintă măsuri terapeutice pentru un iar de la 7 ani prezintă respiraţie orală diurnă,
număr mare de adolescenți supraponderali cu apnee în somn şi enurezis nocturn. Este
OSA. expusă fumatului pasiv (părinţi fumători).
Material și metodă. Prezentăm o Mama este hipertensivă, obeză şi suferă de
adolescentă în vârstă de 13 ani, internată în apnee în somn. Un frate în vârstă de 10 ani
Secţia Pediatrie I a Spitalului Clinic de Urgenţă este obez. Antecedentele personale patologice
pentru Copii ”Louis Ţurcanu“ Timişoara pentru sunt nesemnificative. La internare prezenta
apnee în somn, sforăit intens, fatigabilitate obstrucţie nazală, respiraţie orală zgomotoasă,
diurnă, cefalee. Evaluarea s-a realizat prin voce nazonată; SaO2 = 98%; tensiunea arterială
anamneză, examen clinic şi investigaţii = 120/80 mmHg, amigdale hipertrofiate şi

37
SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ REZUMATE / ABSTRACTS
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

exces ponderal (panicul adipos bogat cu cea mai frecventă cauză a OSA la adolescenţi.
dispoziţie androidă; greutate = 56 kg; înălţime Anamneza trebuie să includă întrebări
= 149 cm; IMC = 25,2kg/m2 la percentila 93 referitoare la sforăit, apnee, somn neliniștit,
pentru sex si vârstă). Poligrafia de somn a respirație orală și istoric familial de OSA.
relevat OSA foarte severă cu IAH = 96/oră; Morbiditățile specifice asociate cu obezitatea
SaO2 medie = 89%; cea mai scăzută saturaţie = la adolescenți includ OSA și dislipidemia. AHI
54%; indice de desaturare = 96/oră. Examenul > 5 evenimente pe oră reprezintă o indicație
ORL a relevat hipertrofie adenoamigdaliană pentru tratamentul pacienților pediatrici. Este
gradul IV/IV. Consultul cardiologic, adesea dificil pentru adolescenți să adere la
electrocardiograma şi ecografia cardiacă au regimul de terapie CPAP.
furnizat relaţii normale. Consultul de nutriţie
a relevat anchetă alimentară pozitivă pentru Concluzii. Anamneza familială pozitivă
alimente calorigene cu conţinut glucidic în prezenţa tabloului clinic sugestiv pentru
crescut. Biologic s-a identificat dislipidemie OSA impune evaluarea de specialitate a
şi status atopic Pacienta a fost necompliantă, adolescentului, inclusiv efectuarea studiului
refuzând atât intervenţia chirurgicală de somn. Terapia trebuie adaptată severităţii
(adenoamigdalectomia) cât şi terapia cu OSA precum şi factorilor etiologici. Problemele
AutoCPAP. de complianţă sunt foarte importante la
Discuții. Hipertrofia adenotonsilară este adolescenții cu OSA.

Obstructive sleep apnea in adolescents:


causes and consequences. Case presentation
• Marcovici Tamara1,2, S.D. Mihaicuta1,3, Dorinela Zabos2,
Olariu Laura1,2, Toth Oana 2, Marginean Otilia1,2
1 Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
2 Emergency Hospital for Children “Louis Turcanu”, Timişoara
3 Clinical Hospital of Infectious Diseases and Pneumophtisiology “Dr. Victor Babeş”, Timişoara
Introduction. Obesity and hypertrophy of for sleep apnea, intense snoring, diurnal
tonsils and/or adenoids account for most cases fatigue and headache. The evaluation was
of obstructive sleep apnea in adolescents. done through anamnesis, clinical examination,
Mouth breathing, nasal speech and android investigations (biological, imagistic, functional)
obesity are present in teenagers with OSA. and specialized consultations.
Breathing difficulties during sleep, morning Results. The patient comes from the rural
headaches and behavioral problems are area, from a legitimate middle-aged couple
frequent complaints. Adenotonsillectomy and the sixth physiological pregnancy. She
is considered the first line of therapy in was born in term, with normal weight and
adolescents with OSA. Weight normalization height. She was breastfed for 19 months and
and Positive-Pressure Ventilation (CPAP) are diversified correctly. Prophylaxis of rickets
therapeutic measures for many overweight and active immunizations were performed
adolescents with OSA. according to the MS scheme. Menarha was
Material and methods. We present a 13 installed at 12 years and the menstrual cycle
year-old adolescent female admitted to the is regular. Snoring during sleep started at
Pediatric Department of the Emergency the age of one year and from 7 years of age
Hospital for Children “Louis Turcanu” Timişoara has diurnal oral respiration, sleep apnea and

38
REZUMATE / ABSTRACTS SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

nocturnal enuresis. She is exposed to passive The patient was non-compliant, refusing both
smoking (smoker parents). The mother is surgery (adenoamigdalectomy) and AutoCPAP
hypertensive, obese and suffers from sleep therapy.
apnea. A 10-year-old brother is obese. Personal Discussions. Adenotonsillar hypertrophy
pathological antecedents are insignificant. At is the most common cause of OSA in
admission she presented nasal obstruction, adolescents. History should include questions
noisy oral breathing, nasal speech and regarding snoring, apnea, restless sleep,
enlarged tonsils; SaO2 = 98%; blood pressure mouth breathing and family history of OSA.
= 120/80 mmHg. She is overweight (excessive Specific morbidities associated with obesity in
adiposity with android distribution; weight adolescents include OSA and dyslipidemia. An
= 56 kg; height = 149 cm; IMC = 25.2 kg /m2 AHI of more than 5 events per hour represents
at 93th percentile for gender and age). Sleep an indication for treatment in pediatric
polygraphy revealed very severe OSA with patients. It is often difficult for adolescents to
IAH = 96 / hour; average O2 = 89%; lowest adhere to the CPAP therapy regimen.
saturation = 54%; desaturation index = 96/ Conclusions. Positive family history in
hour. The ENT exam revealed grade IV/IV the presence of clinical aspects suggestive
adeno-tonsilar hypertrophy. Cardiology exam, of OSA requires specialty assessment of the
electrocardiogram and cardiac ultrasound adolescent, including the study of sleep.
provided normal parameters. The nutritional Therapy should be adapted to the severity of
consultation revealed a positive food OSA as well as etiological factors. Compliance
survey for high glucose foods. Biologically, issues are very important in adolescents with
dyslipidemia and atopic status were identified. OSA.

39