Sunteți pe pagina 1din 53

SEMESTRUL I

Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Numere naturale cuprinse intre 0-10 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)
Nr. Resurse materiale și
Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
1. 1.1. Observarea unor modele/  Formarea, citirea și - identificarea situațiilor în care întâlnesc  Resurse materiale:  Tema de lucru în
regularităţi din cotidian, scrierea numerelor numere în viața cotidiană, (ex.-joc: manualul, numărătoarea clasă:
pentru crearea de naturale Călătorie pe Pământ printre numere) de poziționare, fișe de  formare de numere
raţionamente proprii 0 – 10 000 (1.1); lucru; imagini care 0 – 10 000 folosind
2.1. Recunoaşterea numerelor - citirea unui număr şi scrierea ilustrează folosirea numărătoarea de
naturale din concentrul numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/ numerelor în viața poziționare;
0 – 10 000 şi a fracţiilor litere (2.1); cotidian, Caietul elevului  scrierea numerelor
subunitare sau echiunitare, cu - identificarea, într-un număr, a cifrei pentru clasa a III-a– 0 – 10 000 cu cifre și
numitori mai mici sau egali cu unităţilor/zecilor/sutelor/miilor (2.1); Matematică, Editura cu litere;
10 - formarea la numărătoare a unor Intuitext  scrierea unor
numere date (2.1);  Resurse procedurale: numere, respectând
- identificarea regulii de construcţie a conversaţia, explicaţia, condiții date
unui şir de numere (1.1); exerciţiul
- compunerea şi descompunerea
numerelor în/din mii, sute, zeci şi unităţi
(2.1).
2. 1.2. Aplicarea unei reguli  Formarea, citirea și - generarea/completarea unor şiruri de  Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru continuarea unor scrierea numerelor de numere folosind o regulă dată (1.2); manualul, numărătoarea clasă:
modele repetitive naturale - numărare crescătoare şi de poziționare, fișe de  numărare din 1 în 1,
2.1. Recunoaşterea numerelor 0 – 10 000 descrescătoare din 1 în 1, din 2 în 2, din lucru, Caietul elevului din 2 în 2, din 3 în 3
naturale din concentrul 0 - 3 în 3, cu precizarea limitelor intervalului pentru clasa a III-a – etc., în ordine
10 000 şi a fracţiilor subunitare (de la .... până la ...., mai mic decât .... Matematică, Editura crescătoare şi
sau echiunitare, cu numitori dar mai mare decât ....) (2.1); Intuitext; descrescătoare;
mai mici sau egali cu 10 - generarea unor numere mai mici  Resurse procedurale:  aflarea unui număr/a
decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc conversaţia, explicaţia, unor numere,
condiţii date (2.1); exerciţiul, jocul didactic. respectând anumite
- imginarea unei călătorii cu un mijloc de condiţii date.
transport și precizarea unor numere pe
care „le văd” în călătoria lor (2.1).
3. 2.2.Compararea numerelor  Compararea și - compararea a două numere mai mici  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale în concentrul ordonarea decât 10 000 folosind numărătoarea manualul, numărătoarea rezolvarea sarcinilor de
0 – 10 000, respectiv a numerelor poziţională sau reprezentări (2.2); de poziționare, jetoane cu învățare:
fracţiilor subunitare sau naturale - compararea unor numere mai mici sau numere, fișe de lucru, Tehnica semaforului: se
echiunitare care au acelaşi 0 – 10 000 egale cu 10 000 utilizând algoritmul de Caietul elevului pentru pune la dispoziţia
numitor, mai mic sau egal cu comparare (2.2); clasa a III-a – Matematică, elevilor un set de trei
10 - utilizarea semnelor <, >, = în Editura Intuitext; cartonaşe colorate în
compararea numerelor cu ajutorul unor  Resurse procedurale: culorile semaforului, iar
exemple concrete şi a unor reprezentări conversaţia, explicaţia, la solicitarea
grafice (2.2); demonstrația, exerciţiul, învățătorului, ei ridică un
- completarea unor numere cu cifre problematizarea. cartonaş corespunzător:
potrivite astfel încât relațiile date să fie verde dacă înţeleg,
adevărate (2.2); galben dacă nu sunt
- selectarea, dintre mai multe numere, a siguri şi roşu dacă nu
celor care îndeplinesc condiția dată (ex.: înţeleg.
mai mici decât ....) (2.2);
- utilizarea algoritmului de comparare
pentru a efectua comparații în viața
cotidiană: lungimea unor râuri, distanțe
rutiere, masa unor animale (2.2).
4. 2.2. Compararea numerelor  Compararea și - precizarea succesorului şi a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale în concentrul ordonarea predecesorului unui număr (2.3); manualul numărătoare clasă: ordonarea
0 –10 000, respectiv a fracţiilor numerelor - ordonarea crescătoare/descrescătoare de poziționare, fișe de numerelor naturale
subunitare sau echiunitare naturale a unor numere mai mici sau egale cu 10 lucru, Caietul elevului mai mici decât 10 000
care au acelaşi numitor, mai 0 – 10 000 000 (2.3); pentru clasa a III-a– prin scrierea semnului
mic sau egal cu 10 - ordonarea unor mijloace de transport Matematică, Editura de relație <, >, =.
2.3. Ordonarea numerelor pe uscat în funcție de masa lor (2.3); Intuitext;
naturale în concentrul - determinarea unor numere care să  Resurse procedurale:
0 – 10 000 şi respectiv a respecte condiţii date (mai mic decât ...., conversaţia, explicaţia,
fracţiilor subunitare sau mai mare sau egal cu .... etc.) (2.3). demonstrația, exerciţiul.
echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10
5. 2.3. Ordonarea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea numerelor în contexte  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale în concentrul numerelor naturale similare unor situaţii din viaţa cotidiană manual, jetoane cu clasă: rotunjirea la
0 – 10 000 şi respectiv a mai mici (2.3); numere, fișe de lucru, zeci/sute/mii a unui
fracţiilor subunitare sau decât 10 000 - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui Caietul elevului pentru număr dat pe baza
echiunitare care au acelaşi număr dat pe baza regulilor de rotunjire clasa a III-a– regulilor de rotunjire.
numitor, mai mic sau egal cu (2.3); Matematică, Editura
10 - gruparea unor numere date în funcție Intuitext;
de numărul la care se rotunjesc (2.3);  Resurse
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii procedurale:conversaţia
unor numere date (2.3); euristică, explicaţia,
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea demonstrația, exerciţiul,
lor pentru a compune un mesaj accesibil jocul didactic.
ascultătorilor despre distanțe pe
suprafața Pământului (2.3).
6. 2.3. Ordonarea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea unui număr dat la ordinul  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
naturale în concentrul numerelor naturale solicitat, pe baza regulilor de rotunjire manualul, fișe de lucru, rotunjirea la
0 – 10 000 şi respectiv a mai mici (2.3); Caietul elevului pentru zeci/sute/mii a unui
fracţiilor subunitare sau decât 10 000 - rotunjirea numerelor în contexte clasa a III-a – număr dat pe baza
echiunitare care au acelaşi similare unor situaţii din viaţa cotidiană Matematică, Editura regulilor de rotunjire.
numitor, mai mic sau egal cu (2.3); Intuitext;
10 - asocierea unor numere date cu  Resurse procedurale:
numărul format din zeci/sute/mii la care conversaţia, explicaţia,
se rotunjesc (2.3); demonstrația, exerciţiul,
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea jocul didactic.
lor pentru a face ca un mesaj dat să fie
ușor de reținut de către receptor(2.3).
7. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Organizarea și - realizarea şi completarea unor tabele  Resurse materiale:  Tema de lucru în
spaţiu şi în reprezentări, în reprezentarea respectând instrucţiuni în care se manualul, obiecte clasă: completarea unui
situaţii familiare datelor folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” diverse: nasturi, doape text lacunar folosind
5.2. Înregistrarea în tabele a (3.1); de sticlă, boabe de informațiile dintr-un
unor date observate din - stabilirea coordonatelor unui obiect porumb, jetoane etc.; tabel dat
cotidian într-o reprezentare grafică sub formă de fișe de lucru, imagini cu
reţea (3.1); diverse tabele, Caietul
- extragerea şi sortarea de numere elevului pentru clasa a
dintr-un tabel, pe baza unor criterii date III-a– Matematică,
(5.2); Editura Intuitext;
- selectarea şi gruparea unor numere  Resurse procedurale:
după mai multe criterii date şi conversaţia, exerciţiul,
înregistrarea datelor într-un tabel (5.2). jocul didactic,
problematizarea
8. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Formarea, citirea, - formarea, scrierea şi citirea numerelor  Resurse materiale:  Observarea
naturale din concentrul scrierea numerelor folosind cifrele romane (I, V, X) (2.1); manualul, imagini, sistematică:atitudinea
0 – 10000 şi a fracţiilor cu cifrele - asocierea unor numere scrise cu cifre Caietul elevului pentru față de sarcina de
subunitare sau echiunitare, cu romane I, V, X romane cu numerele corespunzătoare clasa a III-a– învățare
numitori mai mici sau egali cu scrise cu cifre arabe (2.1); Matematică, Editura  Listă de verificare
10 - utilizarea cifrelor romane în situaţii Intuitext; (da, nu):
uzuale (exemplu: scrierea datei) (2.1);  Resurse procedurale:  respectarea
- ex.-joc – Refă operațiile! – conversaţia, exerciţiul, instrucțiunilor;
efectuarea/refacerea unor calcule în jocul didactic,  finalizarea sarcinii.
care numerele sunt scrise cu cifre problematizarea.
romane folosind bețișoare.
9. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Formarea, citirea, - formarea, scrierea şi citirea numerelor  Resurse materiale:  Proiectul - Cifrele
naturale din concentrul scrierea numerelor folosind cifrele romane I, V, X (2.1); manual, fișe de lucru, romane: realizarea
0 – 10 000 şi a fracţiilor cu cifrele - asocierea unor numere scrise cifre imagini în care apar unei colecții de
subunitare sau echiunitare, cu romane I, V, X romane cu cele corespunzătoare lor, numere scrise cu cifre imagini/fotografii în
numitori mai mici sau egali cu scrise cu cifre arabe (2.1); romane, Caietul elevului care apar cifre
10 - identificarea și prezentarea unor pentru clasa a III-a– romane.
imagini în care se regăsesc cifre romane Matematică, Editura
(2.1); Intuitext;
- utilizarea cifrelor romane în situaţii  Resurse procedurale:
uzuale (2.1). conversaţia, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic.
10. 1.2. Aplicarea unei reguli  Recapitulare - generarea unor numere mai mici  Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru continuarea unor – Formarea, citirea și decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc manual tipărit/digital, clasă:
modele repetitive scrierea numerelor condiţii date (2.1); imagini, fișe de lucru,  ordonarea
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale - generarea/completarea unor şiruri de Caietul elevului pentru crescătoare sau
naturale din concentrul 0 – 10000; de numere folosind o regulă dată (1.2); clasa a III-a – descrescătoare a
0 – 10000 şi a fracţiilor – Compararea și - compararea unor numere mai mici sau Matematică, Editura numerelor naturale 0 -
subunitare sau echiunitare, cu ordonarea numerelor egale cu 10 000 utilizând algoritmul de Intuitext; 100;
numitori mai mici sau egali cu naturale comparare (2.2);  Resurse procedurale:  identificarea
10 0 – 10 000; - ordonarea crescătoare/descrescătoare conversaţia, exerciţiul, numerelor naturale 0 -
2.2. Compararea numerelor – Rotunjirea a unor numere mai mici sau egale cu 10 problematizarea, jocul 100, respectând condiții
naturale în concentrul numerelor naturale 000 (2.3); didactic. date.
0 – 10 000, respectiv a 0 – 10000; - formarea, scrierea şi citirea numerelor
fracţiilor subunitare sau – Organizarea și folosind cifrele romane I, V, X (2.1);
echiunitare care au acelaşi reprezentarea - extragerea şi sortarea de numere
numitor, mai mic sau egal cu datelor; dintr-un tabel, pe baza unor criterii date
10 – Formarea, citirea, (5.2).
2.3. Ordonarea numerelor scrierea numerelor
naturale în concentrul cu cifrele romane I,
0 – 10 000 şi respectiv a V, X
fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10
5.2. Înregistrarea în tabele a
unor date observate din
cotidian
11. 1.2. Aplicarea unei reguli  Evaluare - Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
pentru continuarea unor – Formarea, citirea și – Scrierea cu cifre/litere a numerelor de lucru, Caietul elevului
modele repetitive scrierea numerelor 0 – 10 000; pentru clasa a III-a –
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale – Descoperirea și aplicarea unei reguli Matematică, Editura
naturale din concentrul 0 – 10000; pentru continuarea unor modele Intuitext;
0 – 10000 şi a fracţiilor – Compararea și repetitive;  Resurse procedurale:
subunitare sau echiunitare, cu ordonarea numerelor – Compararea și ordonarea numerelor conversaţia, exerciţiul
numitori mai mici sau egali cu naturale 0 – 10 000;
10 0 – 10000; – Rotunjirea numerelor naturale
2.2. Compararea numerelor – Rotunjirea 0 – 10 000;
naturale în concentrul numerelor naturale – Formarea, citirea, scrierea numerelor
0 – 10 000, respectiv a 0 – 10000; cu cifrele romane I, V, X.
fracţiilor subunitare sau – Organizarea și
echiunitare care au acelaşi reprezentarea
numitor, mai mic sau egal cu datelor;
10 – Formarea, citirea,
2.3. Ordonarea numerelor scrierea numerelor
naturale în concentrul cu cifrele romane I,
0 – 10 000 şi respectiv a V, X
fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10
12. 1.2. Aplicarea unei reguli  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale:  Evaluarea după
pentru continuarea unor Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
modele repetitive – Formarea, citirea și ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
2.1. Recunoaşterea numerelor scrierea numerelor problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare
naturale din concentrul naturale elevilor) ce vor fi identificate după III-a – Matematică,
0 – 10000 şi a fracţiilor 0 – 10000; evaluarea sumativă. Editura Intuitext;  Autoevaluarea
subunitare sau echiunitare, cu – Compararea și – Activităţile de dezvoltare vor avea un  Resurse procedurale:
numitori mai mici sau egali cu ordonarea numerelor grad ridicat de dificultate şi vor fi conversația, explicația,
10 naturale stabilite pentru elevii care vor jocul didactic
2.2. Compararea numerelor 0 – 10 000; demonstra realizarea tuturor
naturale în concentrul – Rotunjirea obiectivelor de evaluare vizate prin
0 – 10 000, respectiv a numerelor naturale proba de evaluare sumativă.
fracţiilor subunitare sau 0 – 10000;
echiunitare care au acelaşi – Organizarea și
numitor, mai mic sau egal cu reprezentarea
10 datelor;
2.3. Ordonarea numerelor – Formarea, citirea,
naturale în concentrul scrierea numerelor
0 – 10 000 şi respectiv a cu cifrele romane I,
fracţiilor subunitare sau V, X
echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul0-10 000, fara si cu trecere peste ordin
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5-6-7-8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi de numere  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în scăderea naturale, fără trecere și cu trecere peste manualul, numărătoarea clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu numerelor ordin, în concentrul 0 – 1 000 (2.4); de poziționare, fișe de  adunarea și scăderea
fracţii cu acelaşi numitor naturale 0 – - descompunerea numerelor în concentrul lucru; Caietul elevului numerelor naturale
5.1. Utilizarea terminologiei 1000, cu trecere 0 – 1 000, utilizând adunarea şi scăderea, pentru clasa a III-a - în concentrul 0-1000;
specifice şi a unor simboluri peste ordin. fără trecere și cu trecere peste ordin (2.4); Matematică, Editura  utilizarea
matematice în rezolvarea Proprietățile - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Intuitext proprietăților
şi/sau compunerea de adunării (comutativitate, asociativitate, element  Resurse procedurale: adunării în calcule;
probleme cu raţionamente neutru) (2.4); conversaţia, explicaţia,  rezolvarea unor
simple -rezolvarea de exerciţii de tipul: Află exerciţiul probleme de tipul:
suma/diferența numerelor ....(5.1); Află suma/diferența
- exemplu: joc: Baltă, lac, râu sau mare? numerelor ....
(efectuarea de calcule și asocierea
rezultatului cu adâncimea bălții, lacului,
râului, mării) (2.4).
2. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi de numere  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
scăderi de numere naturale în scăderea naturale, fără trecere și cu trecere peste manualul, numărătoarea efectuarea unor
concentrul 0 - 10 000 sau cu numerelor ordin, în concentrul 0 – 1 000 (2.4); de poziționare, fișe de calcule în concetrul
fracţii cu acelaşi numitor naturale 0 – - efectuarea probei operaţiei de adunare, lucru; Caietul elevului 0-1000 și verificarea
5.1. Utilizarea terminologiei 1000, cu trecere respectiv de scădere (2.4); pentru clasa a III-a - prin proba
specifice şi a unor simboluri peste ordin. - utilizarea unor procedee de calcul rapid Matematică, Editura adunării/scăderii
matematice în rezolvarea pentru efectuarea adunărilor și scăderilor în Intuitext
şi/sau compunerea de concentrul 0-1000 (2.4);  Resurse procedurale:
probleme cu raţionamente - exemplu: joc: Pătratul magic (2.4); conversaţia, explicaţia,
simple - utilizarea unor jetoane cu legume pentru a exerciţiul, jocul didactic.
compune/rezolva probleme (5.1);
- identificarea rolului legumelor în
menținerea stării de sănătate și a rolului
apei în dezvoltarea legumelor.
3. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Probleme care - formularea şi rezolvarea unor probleme  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în se rezolvă prin pornind de la o tematică dată (5.1); manualul, jetoane cu sistematică:atitudinea
concentrul 0 - 10 000 sau cu operații de - identificarea expesiilor/cuvintelor care numere, fișe de lucru; elevilor faţă de sarcina
fracţii cu acelaşi numitor adunare și presupun efectuarea unei operații (5.1); Caietul elevului pentru dată
5.1. Utilizarea terminologiei scădere - asocierea unor probleme date cu clasa a III-a -  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri rezolvarea potrivită (5.1); Matematică, Editura (da, nu):
matematice în rezolvarea - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext  concentrarea asupra
şi/sau compunerea de rezultatelor adunărilor şi/sau scăderilor  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
probleme cu raţionamente (2.4); conversaţia, explicaţia,  implicarea activă în
simple - formularea de probleme având ca temă demonstrația, exerciţiul, rezolvarea sarcinii
apa, pornind de la situaţii concrete, imagini, problematizarea.
desene (5.1)
- utilizarea unor simboluri pentru numere
sau cifre necunoscute pentru rezolvarea
unor probleme (5.1).
4. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Probleme care - formularea şi rezolvarea unor probleme  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în se rezolvă prin pornind de la imagini, expresii numerice, manualul, jetoane cu clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu operații de teme date (5.1); numere, fișe de lucru;  asocierea unor
fracţii cu acelaşi numitor adunare și - asocierea expesiilor/cuvintelor dintr-o Caietul elevului pentru probleme date cu
5.1. Utilizarea terminologiei scădere problemă cu operațiile corespunzătoare clasa a III-a - rezolvarea
specifice şi a unor simboluri (5.1); Matematică, Editura corespunzătoare;
matematice în rezolvarea - asocierea unor probleme date cu Intuitext  compunerea și
şi/sau compunerea de rezolvarea potrivită (5.1);  Resurse procedurale: rezolvarea unor
probleme cu raţionamente - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule conversaţia, explicaţia, probleme.
simple (2.4); demonstrația, exerciţiul,
5.2. Înregistrarea în tabele a - extragerea şi sortarea de numere dintr-un problematizarea.
unor date observate din tabel, pe baza unor criterii date (5.2);
cotidian - utilizarea datelor (referitoare la viețuitoare
care trăiesc în apă) din tabele pentru
rezolvarea problemelor (5.2).
5. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea fără - descompunerea numerelor în concentrul 0  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în trecere peste – 10 000, utilizând adunarea, fără trecere manualul ,imagini pentru sistematică:atitudinea
concentrul 0 - 10 000 sau cu ordin a peste ordin (2.4); compunerea de elevilor faţă de sarcina
fracţii cu acelaşi numitor numerelor - efectuarea de adunări fără trecere peste probleme; jetoane cu dată
5.1. Utilizarea terminologiei naturale mai mici ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, numere; Caietul elevului  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri decât 10 000 utilizând algoritmi de calcul, descompuneri pentru clasa a III-a - (da, nu):
matematice în rezolvarea numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); Matematică, Editura  concentrarea asupra
şi/sau compunerea de - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Intuitext sarcinii de rezolvat
probleme cu raţionamente (2.4)  Resurse procedurale:  implicarea activă în
simple - folosirea unor tehnici de calcul rapid conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de demonstrația, exerciţiul.
numere etc.) (2.4);
- ientificarea cifrelor ascunse sub picăturile
de ploaie pentru a reface calcule date (2.4);
- exemplu: joc Traseul alergătorului –
alegerea traseului pe care sunt scrise
operații care îndeplinesc condiții date (2.4);
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
numărul cu....mai mare decât ... (5.1).
6. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea fără - descompunerea numerelor în concentrul 0  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în trecere peste – 10 000, utilizând adunarea şi scăderea, manual, jetoane cu clasă: efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu ordin a fără trecere peste ordin (2.4); numere pentru a forma adunări și scăderi în
fracţii cu acelaşi numitor numerelor - efectuarea de scăderi fără trecere peste perechi de numere care concentrul 0 – 10
5.1. Utilizarea terminologiei naturale mai mici ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, au un rezultat dat, fișe 000, fără trecere
specifice şi a unor simboluri decât 10 000 utilizând algoritmi de calcul, descompuneri de lucru, calculator de peste ordin
matematice în rezolvarea numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); buzunar; Caietul
şi/sau compunerea de - folosirea unor tehnici de calcul rapid elevului pentru clasa a
probleme cu raţionamente (proprietăţile operaţiilor, descompuneri de III-a - Matematică,
simple numere etc.) (2.4); Editura Intuitext
5.2. Înregistrarea în tabele a - utilizarea calculatorului pentru verificarea  Resurse procedurale:
unor date observate din rezultatelor adunărilor şi scăderilor (2.4). conversaţia euristică,
cotidian - extragerea unor informații din tabele și explicaţia, demonstrația,
rezolvarea de probleme pe tema exerciţiul, jocul didactic.
alimentației sănătoase (5.2);
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferența numerelor (5.1);
7. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
scăderi de numere naturale în scăderea fără 0 – 10 000, utilizând adunarea şi scăderea, manual, jetoane cu  efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu trecere peste fără trecere peste ordin (2.4); numere, fișe de lucru, adunări și scăderi în
fracţii cu acelaşi numitor ordin a - jocuri de rol care solicită compunerea/ Caietul elevului pentru concentrul 0 – 10 000,
5.1. Utilizarea terminologiei numerelor descompunerea numerelor din concentrul clasa a III-a - fără trecere peste
specifice şi a unor simboluri naturale mai mici 0 – 10 000 (2.4); Matematică, Editura ordin;
matematice în rezolvarea decât 10 000 - estimarea rezultatului unui calcul din Intuitext  verificarea
şi/sau compunerea de concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui  Resurse procedurale: calculelor prin
probleme cu raţionamente (2.4); conversaţia euristică, efecturarea probei.
simple - efectuarea de adunări/scăderi fără trecere explicaţia, demonstrația,
peste ordin, cu numere în concentrul exerciţiul, jocul didactic.
0 – 10000, utilizând algoritmi de calcul,
descompuneri numerice şi proprietăţile
operaţiilor (2.4);
- utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice (5.1)
- efectuarea probei operaţiei de adunare,
respectiv de scădere (2.4);
- exemplu: joc: Iepurașul sportiv:
efectuarea de adunări și scăderi și asocierea
rezultatelor cu sportivii participanți la
întrecere, care au consemnat locul câștigat
(2.4).
8. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea - efectuarea de adunări cu trecere peste  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu sistematică:atitudinea
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, post-it-uri, elevilor faţă de sarcina
fracţii cu acelaşi numitor 0 – 10 000, cu numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); creioane colorate, dată
trecere peste - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule calculator de buzunar;  Listă de verificare
ordin (comutativitate, asociativitate, element Caietul elevului pentru (da, nu):
neutru) (2.4); clasa a III-a -  concentrarea asupra
- estimarea rezultatului unui calcul din Matematică, Editura sarcinii de rezolvat
concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui Intuitext  implicarea activă în
(2.4);  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii
- utilizarea calculatorului pentru verificarea conversaţia, explicaţia,
rezultatelor adunărilor (2.4); demonstrația, exerciţiul,
- folosirea unor tehnici de calcul rapid jocul didactic.
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de
numere etc.) (2.4).
9. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea - efectuarea de adunări cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000 manualul, jetoane cu clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale (2.4); numere, fișe de lucru;  efectuarea de
fracţii cu acelaşi numitor 0 – 10 000, cu - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru Caietul elevului pentru adunări în concentrul
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste compararea unor numere sau a rezultatelor clasa a III-a - 0 – 10000, cu trecere
specifice şi a unor simboluri ordin unor operaţii aritmetice (5.1) Matematică, Editura peste ordin;
matematice în rezolvarea - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Intuitext  utilizarea
şi/sau compunerea de (comutativitate, asociativitate, element  Resurse procedurale: proprietăților adunării
probleme cu raţionamente neutru) (2.4); conversaţia, explicaţia, în calcule.
simple - estimarea rezultatului unui calcul din demonstrația, exerciţiul,
concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui jocul didactic.
(2.4);
- folosirea unor tehnici de calcul rapid
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de
numere etc.) (2.4);
- exemplu: joc: Mesajul ascuns! (asocierea
rezultatului fiecărui calcul dat cu o literă;
descoperirea unui mesaj privind eliminarea
poluării (2.2.)
10. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu clasă:efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, fișe de lucru, adunări și scăderi în
fracţii cu acelaşi numitor 0 – 10 000, cu numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); calculator de buzunar; concentrul
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste - estimarea rezultatului unui calcul din Caietul elevului pentru 0 – 10000, cu trecere
specifice şi a unor simboluri ordin concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui clasa a III-a - peste ordin
matematice în rezolvarea (2.4); Matematică, Editura
şi/sau compunerea de - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext
probleme cu raţionamente rezultatelor scăderilor (2.4);  Resurse procedurale:
simple - folosirea unor tehnici de calcul rapid conversaţia, explicaţia,
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de demonstrația, exerciţiul,
numere etc.) (2.4); jocul didactic.
- identificarea expresiilor care presupun
efectuarea unor operații de scădere (5.1).
- exemplu: joc: Picături de apă pentru flori
(asocierea rezultelor operațiilor cu litere
date; descoperirea unui mesaj ascuns) (2.4).
11. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu  efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, fișe de lucru; adunări și scăderi în
fracţii cu acelaşi numitor 0 – 10 000, cu numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); Caietul elevului pentru concentrul 0 – 10000,
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru clasa a III-a - cu trecere peste ordin;
specifice şi a unor simboluri ordin compararea unor numere sau a rezultatelor Matematică, Editura  verificarea calculelor
matematice în rezolvarea unor operaţii aritmetice (5.1); Intuitext prin efectuarea probei;
şi/sau compunerea de - estimarea rezultatului unui calcul, fără  Resurse procedurale:  utilizarea
probleme cu raţionamente efectuarea lui (2.4); conversaţia, explicaţia, proprietăților adunării,
simple - efectuarea probei operaţiei de adunare, demonstrația, exerciţiul, în calcule.
respectiv de scădere (2.4); jocul didactic.
- exemplu: joc: Fiecare picătură ce ploaie cu
norul său (asocierea fiecărei operații date cu
operația ce reprezintă proba prin operația
inversă (2.4).
12. 1.2. Aplicarea unei reguli  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de adunare,  Resurse materiale:  Observarea
pentru continuarea unor numărului respectiv de scădere (2.4); manualul, imagini, sistematică:atitudinea
modele repetitive necunoscut - utilizarea calculatorului pentru verificarea balanța, cuburi; Caietul elevilor faţă de sarcina
2.4. Efectuarea de adunări şi rezultatelor adunărilor şi scăderilor (2.4); elevului pentru clasa a dată
scăderi de numere naturale în - utilizarea unei formule de calcul III-a - Matematică,  Listă de verificare
concentrul 0 - 10 000 sau cu determinarea unui număr necunoscut Editura Intuitext (da, nu):
fracţii cu acelaşi numitor dintr-o relaţie numerică (1.2);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
5.1. Utilizarea terminologiei - aflarea unui termen necunoscut, folosind conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
specifice şi a unor simboluri metoda balanţei sau prin efectuarea probei jocul didactic,  implicarea activă în
matematice în rezolvarea adunării/scăderii (5.1); problematizarea, rezolvarea sarcinii
şi/sau compunerea de - utilizarea unor simboluri pentru numere exerciţiul.
probleme cu raţionamente sau cifre necunoscute, în diverse contexte
simple (5.1).
- exemplu: joc: Șirul picăturilor de ploaie
(continuarea unor șiruri după regula
identificată) (1.2).
13. 1.2. Aplicarea unei reguli  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de adunare,  Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru continuarea unor numărului respectiv de scădere (2.4); manual, fișe de lucru, clasă: aflarea
modele repetitive necunoscut - estimarea rezultatului unui calcul din imagini; Caietul elevului termenului
2.4. Efectuarea de adunări şi concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui pentru clasa a III-a - necunoscut utilizând
scăderi de numere naturale în (2.4); Matematică, Editura metoda balanţei sau
concentrul 0 - 10 000 sau cu - utilizarea unei formule de calcul Intuitext prin efectuarea
fracţii cu acelaşi numitor determinarea unui număr necunoscut  Resurse procedurale: probei adunării/
5.1. Utilizarea terminologiei dintr-o relaţie numerică (1.2); conversaţia, exerciţiul, scăderii
specifice şi a unor simboluri - aflarea unui termen necunoscut, folosind problematizarea, jocul
matematice în rezolvarea metoda balanţei sau prin efectuarea probei didactic.
şi/sau compunerea de adunării/ scăderii (5.1);
probleme cu raţionamente - utilizarea unor simboluri pentru numere
simple sau cifre necunoscute, în diverse
contexte(5.1).
- exemplu: - joc: Ce urmează în șirul
obiectelor sportive?(identificarea obiectelor
pe baza regulii sugerate) (1.2)
14. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Recapitulare - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în – Adunarea şi fără trecere peste ordin, cu numere în manual tipărit/digital, sistematică:atitudinea
concentrul 0 - 10 000 sau cu scăderea concentrul 0 – 10 000 (2.4); imagini, fișe de lucru; elevilor faţă de sarcina
fracţii cu acelaşi numitor numerelor - efectuarea probei operaţiei de adunare, Caietul elevului pentru dată
5.1. Utilizarea terminologiei naturale în respectiv de scădere (2.4); clasa a III-a -  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri concentrul - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Matematică, Editura (da, nu):
matematice în rezolvarea 0 – 10 000, fără (2.4.); Intuitext  concentrarea asupra
şi/sau compunerea de trecere și cu -exemplu: joc: Fructul preferat – aflarea,  Resurse sarcinii de rezolvat
probleme cu raţionamente trecere peste după efectuarea calculelor, a fructului procedurale:conversaţia,  implicarea activă în
simple ordin preferat de un personaj; discuții despre exerciţiul, rezolvarea sarcinii
– Probleme care beneficiile consumului de fructe (2.4); problematizarea, jocul
se rezolvă prin - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află didactic.
operaţiile suma/difernța ....” (5.1);
aritmetice - aflarea unui termen necunoscut, folosind
cunoscute metoda balanţei sau prin efectuarea probei
adunării/scăderii (5.1);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice (5.1).
15. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
scăderi de numere naturale în – Adunarea şi – Efectuarea de operații de adunare și de lucru; Caietul
concentrul 0 - 10 000 sau cu scăderea scădere în concentrul 0 – 10000; elevului pentru clasa a
fracţii cu acelaşi numitor numerelor – Utilizarea proprietăţilor adunării în III-a - Matematică,
5.1. Utilizarea terminologiei naturale în calcule (comutativitate, asociativitate, Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri concentrul element neutru);  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea 0 – 10 000, fără – Utilizarea terminologiei specifice conversaţia, exerciţiul
şi/sau compunerea de trecere și cu operațiilor de adunare și scădere;
probleme cu raţionamente trecere peste – Aflarea unui termen necunoscut;
simple ordin – Rezolvarea unei probleme care presupune
– Probleme care efectuarea operațiilor de adunare și scădere
se rezolvă prin
operații
aritmetice
cunoscute
16. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
scăderi de numere naturale în Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
concentrul 0 - 10 000 sau cu –Adunarea şi ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
fracţii cu acelaşi numitor scăderea problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
5.1. Utilizarea terminologiei numerelor. elevilor) ce vor fi identificate după III-a - Matematică,  Autoevaluarea
specifice şi a unor simboluri naturale în evaluarea sumativă. Editura Intuitext
matematice în rezolvarea concentrul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
şi/sau compunerea de 0 – 10 000, fără ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
probleme cu raţionamente trecere și cu elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
simple trecere peste obiectivelor de evaluare vizate prin proba
ordin de evaluare sumativă.
– Probleme care
se rezolvă prin
operaţiile
aritmetice
cunoscute
(adunare și
scădere)
Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Inmultirea numerelor naturale in concentrul 0-100


PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Operația de - identificarea, dintre mai multe cuvinte  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul înmulțire. date, a celor care sugerează operația de manualul, jetoane cu clasă:
0 – 10 000 şi de împărţiri Proprietățile înmulțire; utilizarea cuvintelor pentru a crea animale, fișe de lucru;  efecturarea de
folosind tabla înmulțirii, înmulțirii propoziții/fraze/cvintet (2.5); Caietul elevului pentru înmulțiri folosind
respectiv tabla împărțirii - efectuarea de înmulțiri folosind adunarea clasa a III-a - adunarea repetată;
5.1. Utilizarea terminologiei repetată (2.5); Matematică, Editura  utilizarea
specifice şi a unor simboluri - utilizarea unor jetoane cu animale pentru Intuitext proprietăților înmulțirii
matematice în rezolvarea a efectua înmulțiri prin adunare repetată  Resurse procedurale: în calcule.
şi/sau compunerea de (2.5); conversaţia, explicaţia,
probleme cu raţionamente - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în exerciţiul
simple calcule (2.5);
- transformarea unor adunări repetate în
înmulțiri și invers (2.5);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice (5.1).
- exemplu: joc: Ferma de animale - alegerea
jetoanelor cu animale domestice; gruparea
jetoanelor care conțin operații cu același
rezultat: adunări repetate și înmulțiri (2.5).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - gruparea unor jetoane/imagini cu animale  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul când un factor câte 2/câte 4/câte 8 în funcție de mediul lor manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 şi de împărţiri este 2, 4, 8 de viață (2.5); animale, cartonașe de învățare:
folosind tabla înmulțirii, - asocierea adunărilor repetate cu colorate (roșu, verde, Tehnica semaforului:
respectiv tabla împărțirii înmulțirile corespunzătoare (2.4); galben), Caietul elevului se pune la dispoziţia
5.1. Utilizarea terminologiei - rezolvarea de exerciţii folosind tabla pentru clasa a III-a - elevilor un set de trei
specifice şi a unor simboluri înmulţirii (2.5); Matematică, Editura cartonaşe colorate în
matematice în rezolvarea - rezolvarea de probleme cu operaţii de Intuitext culorile semaforului,
şi/sau compunerea de acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5);  Resurse procedurale: iar la solicitarea
probleme cu raţionamente - utilizarea terminologiei specifice operației conversaţia, explicaţia, învățătorului, ei ridică
simple de înmulțire (5.1); exerciţiul, jocul didactic. un cartonaş: verde
- exemplu: joc: Copacul prieteniei – dacă înţeleg, galben
ordonarea rezultatelor unor înmulțiri date dacă nu sunt siguri şi
după un criteriu dat pentru a obține numele roşu dacă nu înţeleg.
unei persoane; discuții despre prieteni și
prietenie (2.4).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - asocierea adunărilor repetate cu  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul când un factor înmulțirile corespunzătoare (2.4); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 şi de împărţiri este 3, 6, 9 - rezolvarea de exerciţii folosind tabla numere, fișe de lucru; de învățare:
folosind tabla înmulțirii, înmulţirii (2.5); Caietul elevului pentru Tehnica „Fără mâini
respectiv tabla împărțirii - scrierea unui număr ca produs de doi sau clasa a III-a - ridicate” - se aşteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei trei factori (2.5.) Matematică, Editura răspunsuri la anumite
specifice şi a unor simboluri - rezolvarea de probleme cu operaţii de Intuitext solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea acelaşi ordin/de ordine diferite având ca  Resurse procedurale: didactic; se lasă
şi/sau compunerea de temă animalele (2.5); conversaţia, explicaţia, elevilor timp de
probleme cu raţionamente - utilizarea unor tehnici de calcul rapid (5.1); demonstrația, exerciţiul, gândire, apoi pot
simple - utilizarea terminologiei specifice operației problematizarea, jocul discuta în perechi sau
de înmulțire (5.1); didactic. în grupuri mici; atenţia
- formularea şi rezolvarea unor probleme învățătorului se poate
pornind de la expresii care sugerează muta către anumiţi
operații (5.1.); elevi, oferindu-se şi
- exemplu: oc: Numărul de pe tricou – celor timizi, tăcuţi sau
identificarea a doi factori când se cunoaște neîncrezători în forţele
produsul lor; prezentarea/crearea unor proprii posibilitatea de
jocuri la care elevii pot participa grupați a se exprima.
câte 2, câte 3, câte 4 (2.4).
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – când un factor înmulţirii (2.5); manualul, jetoane cu clasă:
10 000 şi de împărţiri folosind este 5 sau 10. - scrierea unui număr ca produs de doi sau numere, fișe de lucru;  rezolvarea de
tabla înmulțirii, respectiv tabla Înmulțirea cu 7 trei factori (2.5.) Caietul elevului pentru exerciţii folosind tabla
împărțirii - rezolvarea de probleme cu operaţii de clasa a III-a - înmulţirii;
5.1. Utilizarea terminologiei acelaşi ordin/ de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura  formularea şi
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Intuitext rezolvarea unor
matematice în rezolvarea de înmulțire (5.1);  Resurse procedurale: probleme pornind de
şi/sau compunerea de - formularea şi rezolvarea unor probleme conversaţia, explicaţia, la expresii care
probleme cu raţionamente pornind de la expresii care sugerează demonstrația, exerciţiul, sugerează operația de
simple operația de înmulțire (5.1.); problematizarea. înmulțire.
- exemplu:joc: Prietenii mei - asocierea
înmulțirii cu mai mulți factori cu produsele
corespunzătoare scrise pe jetoane cu
animale; prezentarea, în grup a animalului
preferat, dintre cele de pe jetoane date.
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulţirea a - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul două numere de înmulţirii (2.5); manualul,imagini pentru rezolvarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri o cifră (tabla - scrierea unui număr ca produs de doi sau compunerea de exerciţii folosind
folosind tabla înmulțirii, înmulţirii) trei factori (2.5.) probleme; jetoane cu tabla înmulţirii;
respectiv tabla împărțirii - rezolvarea de probleme cu operaţii de numere; Caietul elevului  formularea şi
5.1. Utilizarea terminologiei acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); pentru clasa a III-a - rezolvarea unor
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Matematică, Editura probleme pornind de
matematice în rezolvarea de înmulțire (5.1); Intuitext la expresii care
şi/sau compunerea de - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru  Resurse procedurale: sugerează operația
probleme cu raţionamente compararea unor numere sau a rezultatelor conversaţia, explicaţia, de înmulțire.
simple unor operaţii aritmetice (5.1); demonstrația, exerciţiul.
5.3. Rezolvarea de probleme - identificarea cuvintelor/sintagmelor în
cu operaţiile aritmetice enunţurile problemelor care sugerează
studiate, în concentrul operaţiile aritmetice studiate (5.3);
0 – 10 000 - rezolvarea de probleme cu operaţiile
aritmetice studiate (5.3).
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse  Tema de lucru în
numere în concentrul când unul dintre înmulţirii (2.5); materiale:manual, clasă: efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri factori este o - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre imagini, Caietul elevului înmulțiri, când unul
folosind tabla înmulțirii, sumă factori este o sumă, în două moduri (2.5.); pentru clasa a III-a - dintre factori este o
respectiv tabla împărțirii - ex – joc – Prietenii animalelor – asocierea Matematică, Editura sumă, în două moduri.
5.3. Rezolvarea de probleme imaginilor unor animale cu hrana potrivită Intuitext
cu operaţiile aritmetice unind exerciții date cu rezultatul  Resurse procedurale:
studiate, în concentrul corespunzător (2.5); conversaţia euristică,
0 – 10 000 - rezolvarea de probleme prin mai multe explicaţia, demonstrația,
metode (5.3); exerciţiul, jocul didactic.
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
expresie numerică dată (5.3).
-exemplu:joc: Fiecare animal la căsuța sa -
alegerea traseului fiecărui animal, asociind
înmulțirea unei sume cu un număr și
rezultatul potrivit (2.5).
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul când unul dintre înmulţirii (2.5); manual, puzzle, Caietul efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri factori este o - efectuarea de înmulțiri când unul dintre elevului pentru clasa a înmulțiri, când unul
folosind tabla înmulțirii, sumă factori este o sumă, în două moduri (2.5.); III-a - Matematică, dintre factori este o
respectiv tabla împărțirii - exemplu:joc – Puzzle cu animale - crearea Editura Intuitext sumă, în două moduri
5.3. Rezolvarea de probleme și rezolvarea de probleme pornind de la  Resurse procedurale:
cu operaţiile aritmetice jocuri de puzzle (2.5); conversaţia euristică,
studiate, în concentrul - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în explicaţia, demonstrația,
0 – 10 000 calcule (2.5); exerciţiul, jocul didactic.
- rezolvarea de probleme prin mai multe
metode (5.3);
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
imagine dată (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulţiri între numere  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul unui număr de formate cu două cifre şi numere formate cu manualul, post-it-uri, rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 şi de împărţiri două cifre cu un o cifră (2.5); calculator de buzunar; de învățare:
folosind tabla înmulțirii, număr de o cifră - rezolvarea de probleme cu operaţii de Caietul elevului pentru Tehnica „răspunsului la
respectiv tabla împărțirii în concentrul acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - minut” la întrebări
5.3. Rezolvarea de probleme 0 – 100 - estimarea ordinului de mărime a Matematică, Editura precise, clare, ce se
cu operaţiile aritmetice rezultatului unui calcul fără efectuarea Intuitext adresează fiecărui elev,
studiate, în concentrul acestuia (exemplu:19 x 2 va fi mai mic decât  Resurse procedurale: convenind cu elevii că
0 – 10 000 20 x 2) (2.5); conversaţia, explicaţia, răspunsurile la aceste
- utilizarea calculatorului pentru verificarea demonstrația, exerciţiul, întrebări nu se
rezultatelor unor operaţii de înmulţire (2.5); jocul didactic. comentează sau
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în corectează, permiţând
enunţurile problemelor care sugerează cadrului didactic să
operaţiile aritmetice studiate (5.3); sesizeze ce parte din
- rezolvarea de probleme cu operaţiile temă trebuie reluată sau
aritmetice studiate (5.3). clarificată
- exemplu: joc: Ferma de animale:
selectarea jetoanelor cu animale care
trăiesc în fermă; asocierea fiecărui rezultat
cu o literă dată, ordonarea crescătoare a
rezultatelor și așezarea literelor
corespunzătoare pentru obținerea unui
cuvânt (Prietenie)(2.5).
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulţiri între numere  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul unui număr de formate cu două cifre şi numere formate cu manual, fișe de lucru, clasă: efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri două cifre cu un o cifră (2.5); imagini; Caietul elevului înmulţiri între
folosind tabla înmulțirii, număr de o cifră - rezolvarea de probleme cu operaţii de pentru clasa a III-a - numere formate cu
respectiv tabla împărțirii în concentrul acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura două cifre şi numere
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext formate cu o cifră
specifice şi a unor simboluri rezultatelor unor operaţii de înmulţire (2.5);  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea - utilizarea terminologiei specifice operației conversaţia, exerciţiul,
şi/sau compunerea de de înmulțire (5.1); problematizarea, jocul
probleme cu raţionamente - exemplu: joc Drumul pinguinului – didactic.
simple alegerea operațiilor care respectă condiții
5.3. Rezolvarea de probleme date pentru a găsi traseul pinguinului către
cu operaţiile aritmetice iglu (2.5);
studiate, în concentrul - rezolvarea de probleme folosind operațiile
0 – 10 000 învățate (5.3).
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul - Înmulţirea a înmulţirii (2.5); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
0 – 10 000 şi de împărţiri două numere de - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre lucru; Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
folosind tabla înmulțirii, o cifră (tabla factori este o sumă, în două moduri (2.5.); pentru clasa a III-a - dată
respectiv tabla împărțirii înmulţirii); - efectuarea de înmulţiri între numere Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei - Înmulţirea a formate cu două cifre şi numere formate cu Intuitext (da, nu):
specifice şi a unor simboluri două numere o cifră (2.5);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea dintre care unul - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
şi/sau compunerea de este scris cu o calcule (2.5); problematizarea, jocul  implicarea activă în
probleme cu raţionamente cifră (înmulțirea - scrierea unui număr ca produs de doi sau didactic. rezolvarea sarcinii
simple unui număr de o trei factori (2.5);
5.3. Rezolvarea de probleme cifră cu un număr - identificarea cuvintelor/sintagmelor în
cu operaţiile aritmetice de două cifre); enunţurile problemelor care sugerează
studiate, în concentrul - Proprietăţile operaţiile aritmetice studiate (5.3);
0 – 10 000 înmulţirii. - rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate (5.3);
- exemplu: joc Prietenii mei, fluturașii! -
asocierea unui jeton cu fluturaș cu un jeton
ce conține o floare de aceeași culoare;
scrierea pe fiecare dintre acestea a unei
înmulțiri cu rezultate identice (2.5).
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
numere în concentrul - Înmulţirea a – rezolvarea de exerciţii folosind tabla Caietul elevului pentru
0 – 10 000 şi de împărţiri două numere de înmulţirii; clasa a III-a -
folosind tabla înmulțirii, o cifră (tabla – utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în Matematică, Editura
respectiv tabla împărțirii înmulţirii); calcule; Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei - Înmulţirea a – identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri două numere enunţurile problemelor care sugerează conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea dintre care unul operaţii aritmetice studiate;
şi/sau compunerea de este scris cu o – efectuarea de înmulțiri când unul dintre
probleme cu raţionamente cifră; factori este o sumă;
simple - Proprietăţile – rezolvarea de probleme folosind
5.3. Rezolvarea de probleme înmulţirii. operațiile învățate.
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 10 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
0 – 10000 şi de împărţiri - Înmulţirea a ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
folosind tabla înmulțirii, două numere de problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
respectiv tabla împărțirii o cifră (tabla elevilor) ce vor fi identificate după III-a - Matematică,  Autoevaluarea
5.1. Utilizarea terminologiei înmulţirii); evaluarea sumativă. Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri - Înmulţirea a – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea două numere ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
şi/sau compunerea de dintre care unul elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
probleme cu raţionamente este scris cu o obiectivelor de evaluare vizate prin proba
simple cifră; de evaluare sumativă.
5.3. Rezolvarea de probleme - Proprietăţile
cu operaţiile aritmetice înmulţirii.
studiate, în concentrul
0 – 10 000
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Impartirea numerelor naturale in concentrul 0-10 000
PERIOADA: 4 săptămâni (S 12 – 13 – 14 – 15)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Operația de - identificarea, dintre mai multe cuvinte  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul împărțire date, a celor care sugerează operația de manualul, jetoane cu clasă: efecturarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri împărțire; utilizarea cuvintelor pentru a crea animale, fișe de lucru; împărțiri folosind
folosind tabla înmulțirii, propoziții/fraze/cvintet (2.5); Caietul elevului pentru scăderea repetată
respectiv tabla împărțirii - efectuarea de împărțiri folosind scăderea clasa a III-a - și/sau legătura cu
5.1. Utilizarea terminologiei repetată (2.5); Matematică, Editura înmulțirea.
specifice şi a unor simboluri - transformarea unor scăderi repetate în Intuitext
matematice în rezolvarea şi/sau împărțiri și invers (2.5);  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu - utilizarea unor jetoane cu plante pentru a conversaţia, explicaţia,
raţionamente simple efectua împărțiri prin scădere repetată exerciţiul
(2.5).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Legătura - efectuarea unor împărțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul dintre înmulțire legăturii cu înmulțirea (2.5); manualul, jetoane cu clasă: efecturarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri și împărțire - efectuarea probei unei operaţii de animale, fișe de lucru; împărțiri folosind
folosind tabla înmulțirii, înmulţire/împărţire (2.5); Caietul elevului pentru
scăderea repetată
respectiv tabla împărțirii - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru clasa a III-a -
5.1. Utilizarea terminologiei compararea unor numere sau a rezultatelor Matematică, Editura și/sau legătura cu
specifice şi a unor simboluri unor operaţii aritmetice (5.1). Intuitext înmulțirea.
matematice în rezolvarea şi/sau  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu conversaţia, explicaţia,
raţionamente simple exerciţiul

3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea la - împărțirea unor mulțimi de flori/frunze  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 2, 4, 8 câte 2/câte 4/câte 8 (2.5); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 –10 000 şi de împărţiri - rezolvarea de exerciţii folosind tabla flori/frunze, flori, frunze de învățare:
folosind tabla înmulțirii, împărțirii și legătura cu înmulțirea (2.5); Caietul elevului pentru Tehnica „Fără mâini
respectiv tabla împărțirii - rezolvarea de probleme cu operaţii de clasa a III-a - ridicate” - se aşteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei acelaşi ordin/ de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura răspunsuri la anumite
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Intuitext solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea şi/sau de împărțire (5.1);  Resurse procedurale: didactic; atenţia
compunerea de probleme cu - rezolvarea de probleme pornind de la conversaţia, explicaţia, învățătorului se poate
raţionamente simple expresii care sugerează operații (5.1); exerciţiul, jocul didactic. muta către anumiţi
- formularea şi rezolvarea unor probleme elevi, oferindu-se şi
pornind de la imagini cu plante (5.1); celor timizi, tăcuţi sau
- exemplu: joc: Jetoane perechi - asocierea neîncrezători în forţele
unor jetoane cu plante, care conțin împărțiri proprii posibilitatea de
cu același rezultat (2.5). a se exprima.
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea la - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 - 10 000 3, 6, 9 împărțirii (2.5); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
şi de împărţiri folosind tabla - rezolvarea de probleme cu operaţii de numere, fișe de lucru; de învățare:
înmulțirii, respectiv tabla acelaşi ordin/de ordine diferite având ca cartonașe colorate (roșu, Tehnica semaforului:
împărțirii temă plantele (2.5); verde, galben), Caietul se pune la dispoziţia
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea terminologiei specifice operației elevului pentru clasa a elevilor un set de trei
specifice şi a unor simboluri de împărțire (5.1); III-a - Matematică, cartonaşe colorate în
matematice în rezolvarea şi/sau - formularea şi rezolvarea unor probleme Editura Intuitext culorile semaforului,
compunerea de probleme cu pornind de la expresii care sugerează  Resurse procedurale: iar la solicitarea
raţionamente simple operații de împărțire (5.1.); conversaţia, explicaţia, învățătorului, ei ridică
- exemplu:-joc: Drumul spre copac - labirint demonstrația, exerciţiul, un cartonaş: verde
cu împărțiri pentru descoperirea drumului problematizarea, jocul dacă înţeleg, galben
vulpii spre copacul în care se află corbul didactic. dacă nu sunt siguri şi
(2.5). roşu dacă nu înţeleg.
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea la - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 5 sau la 10. împărțirii (2.5); manualul, jetoane cu clasă:
0 – 10000 şi de împărţiri Împărțirea la 7 - rezolvarea de probleme cu operaţii de numere, fișe de lucru;  rezolvarea de
folosind tabla înmulțirii, acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); Caietul elevului pentru exerciţii folosind tabla
respectiv tabla împărțirii - utilizarea terminologiei specifice operației clasa a III-a - împărțirii;
5.1. Utilizarea terminologiei de împărțire (5.1); Matematică, Editura
 rezolvarea unor
specifice şi a unor simboluri - formularea şi rezolvarea unor probleme Intuitext
probleme pornind de
matematice în rezolvarea şi/sau pornind de la expresii care sugerează  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu operația de împărțire (5.1.); conversaţia, explicaţia, la expresii care
raţionamente simple - completarea unui rebus matematic și demonstrația, exerciţiul, sugerează operația de
utilizarea definițiilor pentru a crea ghicitori problematizarea. împărțire
(5.1);
- realizarea unor flori din materiale
reciclabile și crearea de aranjamentee
utilizând câte 3/câte 6/câte 9 flori (5.1).
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea -rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri operațiilor operaţiilor (2.5); numere; Caietul elevului exerciţii respectând
folosind tabla înmulțirii, - identificarea cuvintelor/sintagmelor în pentru clasa a III-a - ordinea efectuării
respectiv tabla împărțirii enunţurile problemelor care sugerează Matematică, Editura operațiilor.
5.1. Utilizarea terminologiei operaţiile aritmetice studiate (5.3); Intuitext
specifice şi a unor simboluri - rezolvarea de probleme cu operaţiile  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/sau aritmetice studiate (5.3); conversaţia, explicaţia,
compunerea de probleme cu - completarea unor exerciții cu semnele demonstrația, exerciţiul.
raţionamente simple corespunzătoare operațiilor matematice
5.3. Rezolvarea de probleme cu astfel încât egalitățile date să fie adevărate
operaţiile aritmetice studiate, în (2.5);
concentrul 0 – 10 000 - joc Flori, fluturi și calcule – utilizarea unor
numere și semne matematice date pentru a
compune exerciții (5.3).
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea -rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 - 10 000 efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea de
şi de împărţiri folosind tabla operațiilor operaţiilor (2.5); numere; Caietul elevului exerciţii respectând
înmulțirii, respectiv tabla - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru pentru clasa a III-a - ordinea efectuării
împărțirii compararea rezultatelor unor operaţii Matematică, Editura operațiilor;
5.1. Utilizarea terminologiei aritmetice (5.1); Intuitext
specifice şi a unor simboluri - identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/sau enunţurile problemelor care sugerează conversaţia, explicaţia,
compunerea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate (5.3); demonstrația, exerciţiul.
raţionamente simple - rezolvarea de probleme cu operaţiile
5.3. Rezolvarea de probleme cu aritmetice studiate (5.3);
operaţiile aritmetice studiate, în - completarea unor exerciții cu semnele
concentrul 0 – 10 000 corespunzătoare operațiilor matematice
astfel încât egalitățile date să fie adevărate
(2.5).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul parantezelor înmulţirii și tabla împărțirii(2.5); manual, imagini, Caietul clasă: efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri rotunde - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile elevului pentru clasa a exerciții în care apar
folosind tabla înmulțirii, cunoscute, respectând ordinea efectuării III-a - Matematică, paranteze rotunde
respectiv tabla împărțirii operaţiilor şi semnificaţia parantezelor Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei rotunde (2.5);  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri - identificarea rolului parantezelor rotunde conversaţia euristică,
matematice în rezolvarea şi/sau asupra rezultatului final al unui exerciţiu explicaţia, demonstrația,
compunerea de probleme cu (5.1); exerciţiul, jocul didactic.
raţionamente simple - asocierea rezolvării unei probleme cu o
5.3. Rezolvarea de probleme cu expresie numerică dată (5.3).
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 10 000
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul parantezelor cunoscute, respectând ordinea efectuării manual, imagini, Caietul clasă: efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri rotunde operaţiilor şi semnificaţia parantezelor elevului pentru clasa a exerciții în care apar
folosind tabla înmulțirii, rotunde (2.5); III-a - Matematică, paranteze rotunde
respectiv tabla împărțirii - identificarea rolului parantezelor rotunde Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei asupra rezultatului final al unui exerciţiu  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri (5.1); conversaţia euristică,
matematice în rezolvarea şi/sau - utilizarea semnelor matematice și a explicaţia, demonstrația,
compunerea de probleme cu parantezelor pentru a face ca relații date să exerciţiul, jocul didactic.
raţionamente simple fie adevărate (2.5);
5.3. Rezolvarea de probleme cu - asocierea rezolvării unei probleme
operaţiile aritmetice studiate, în ilustrate (plante) cu o expresie numerică
concentrul 0 – 10 000 dată (5.3).
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Autoevaluare:
numere în concentrul 0 - 10 000 unei sume la un împărțirii(2.5); manual, imagini, Caietul - efectuarea de
şi de împărţiri folosind tabla număr. Cazuri - efectuarea probei unei operaţii de elevului pentru clasa a împărțiri când
înmulțirii, respectiv tabla speciale de înmulţire/împărţire (2.5); III-a - Matematică, deîmpărțitul este o
împărțirii împărțire - efectuarea de activități practice cu jetoane Editura Intuitext sumă și verificarea
5.3. Rezolvarea de probleme cu (plante) pentru deducerea algoritmului de  Resurse procedurale: calculelor folosind
operaţiile aritmetice studiate, în calcul al împărțirii unei sume la un număr conversaţia euristică, calculatorul
concentrul 0 – 10 000 (2.5); explicaţia, demonstrația,
- efectuarea, în două moduri a împărțirii exerciţiul, jocul didactic.
unei sume la un număr (2.5);
- rezolvarea de probleme prin mai multe
metode (5.3);
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
imagine dată (5.3).
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - efectuarea de exerciții de împărțire a unui  Resurse materiale:  Autoevaluare
numere în concentrul 0 - 10 000 unui număr de număr de două cifre la un număr de o cifră manualul, post-it-uri, - evaluarea propriilor
şi de împărţiri folosind tabla două cifre la un cu rest zero (2.5); calculator de buzunar; rezultate după un
înmulțirii, respectiv tabla număr de o - rezolvarea de probleme cu operaţii de Caietul elevului pentru model de rezolvare
împărțirii cifră, cu rest acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - dat.
5.3. Rezolvarea de probleme cu zero - estimarea ordinului de mărime a Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în rezultatului unui calcul fără efectuarea Intuitext
concentrul 0 – 10 000 acestuia (de exemplu, 96 : 2 va fi mai mare  Resurse procedurale:
decât 96: 4) (2.5); conversaţia, explicaţia,
- efectuarea unor exerciții de calcul rapid demonstrația, exerciţiul,
(2.5); jocul didactic.
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în
enunţurile problemelor care sugerează
operaţiile aritmetice studiate (5.3);
- rezolvarea de probleme cu operaţiile
aritmetice studiate (5.3).
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - efectuarea de exerciții de împărțire a unui  Resurse materiale:  Autoevaluare
numere în concentrul 0 - 10 000 unui număr de număr de două cifre la un număr de o cifră manualul, post-it-uri, - evaluarea propriilor
şi de împărţiri folosind tabla două cifre la un cu rest zero (2.5); calculator de buzunar; rezultate după un
înmulțirii, respectiv tabla număr de o - rezolvarea de probleme cu operaţii de Caietul elevului pentru model de rezolvaree
împărțirii cifră, cu rest acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - dat.
5.3. Rezolvarea de probleme cu zero - identificarea cuvintelor/sintagmelor în Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în enunţurile problemelor care sugerează Intuitext
concentrul 0 – 10 000 operaţiile aritmetice studiate (5.3);  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme cu operaţiile conversaţia, explicaţia,
aritmetice studiate (5.3); demonstrația, exerciţiul,
- exemplu: joc Flori în ghiveci – efectuarea jocul didactic.
unor exerciții cu mai multe operații pentru a
descoperi numărul de flori din ghivece (2.5).
13. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Aflarea - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 - 10 000 factorului produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul manual, fișe de lucru, clasă:
şi de împărţiri folosind tabla necunoscut etc.” (5.1); imagini; Caietul elevului - efectuarea de
înmulțirii, respectiv tabla - aflarea unui număr necunoscut, folosind pentru clasa a III-a - înmulţiri între numere
împărțirii metoda balanţei sau prin efectuarea probei Matematică, Editura formate cu două cifre
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1); Intuitext şi numere formate cu o
specifice şi a unor simboluri -efectuarea probei unei operaţii de  Resurse procedurale: cifră
matematice în rezolvarea şi/sau înmulţire/împărţire (2.5); conversaţia, exerciţiul,
compunerea de probleme cu - utilizarea calculatorului pentru verificarea problematizarea, jocul
raţionamente simple rezultatelor unor operaţii de înmulţire şi didactic.
5.3. Rezolvarea de probleme cu împărţire (2.5);
operaţiile aritmetice studiate, în - identificarea unor situaţii concrete care se
concentrul 0 – 10 000 pot transpune în limbaj matematic (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme (5.3).
14. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul - Împărţirea împărțirii (2.5); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
0 – 10 000 şi de împărţiri numerelor - efectuarea de exerciții de împărțire a unui lucru; Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
folosind tabla înmulțirii, naturale în număr de două cifre la un număr de o cifră pentru clasa a III-a - dată
respectiv tabla împărțirii concentrul cu rest zero(2.5); Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 - aflarea unui număr necunoscut (5.1); Intuitext (da, nu):
specifice şi a unor simboluri - Ordinea -rezolvarea de exerciţii cu operaţiile  Resurse  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea şi/sau efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării procedurale:conversaţia, sarcinii de rezolvat
compunerea de probleme cu operaţiilor şi operaţiilor şi semnificaţia parantezelor exerciţiul,  implicarea activă în
raţionamente simple folosirea rotunde (2.5); problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
5.3. Rezolvarea de probleme cu parantezelor - utilizarea semnelor matematice și a didactic.
operaţiile aritmetice studiate, în rotunde parantezelor pentru a face ca relații date să
concentrul 0 – 10 000 fie adevărate (2.5);
- identificarea cuvintelor/sintagmelor care
sugerează operaţiile aritmetice studiate
(5.3);
- rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate (5.3).
15. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
numere în concentrul - Împărţirea – rezolvarea de exerciţii folosind tabla Caietul elevului pentru
0 – 10 000 şi de împărţiri numerelor împărțirii; clasa a III-a -
folosind tabla înmulțirii, naturale în – utilizarea corectă a terminologiei Matematică, Editura
respectiv tabla împărțirii concentrul matematice în exerciții și probleme care Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 presupun efectuarea unor operații de  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri - Ordinea împărțire; conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea şi/sau efectuării – aflarea unui număr necunoscut;
compunerea de probleme cu operaţiilor şi – rezolvarea de exerciţii cu operaţiile
raţionamente simple folosirea cunoscute, respectând ordinea efectuării
5.3. Rezolvarea de probleme cu parantezelor operaţiilor şi semnificaţia parantezelor
operaţiile aritmetice studiate, în rotunde rotunde;
concentrul 0 – 10 000 – rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate.
16. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul 0 - 10 000 Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
şi de împărţiri folosind tabla - Împărţirea ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
înmulțirii, respectiv tabla numerelor problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
împărțirii naturale în elevilor) ce vor fi identificate după III-a - Matematică,  Autoevaluarea
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul evaluarea sumativă. Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri 0 – 100 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/sau - Ordinea ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
compunerea de probleme cu efectuării elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
raţionamente simple operaţiilor şi obiectivelor de evaluare vizate prin proba
5.3. Rezolvarea de probleme cu folosirea de evaluare sumativă.
operaţiile aritmetice studiate, în parantezelor
concentrul 0 – 10 000 rotunde
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Probleme cu cele 4 operatii
PERIOADA: 2 săptămâni (S 16 – 17)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea şi analiza datelor din ipoteza  Resurse materiale: Observarea
specifice şi a unor simboluri date inutile, date unei probleme (5.3); manualul, jetoane cu sistematică a atitudinii
matematice în rezolvarea care lipsesc, - identificarea cuvintelor/sintagmelor în expresii și cuvinte care elevilor faţă de sarcina
şi/sau compunerea de rezolvare enunţurile problemelor care sugerează sugerează operații dată
probleme cu raţionamente operaţiile aritmetice studiate (5.3); aritmetice, Caietul  Listă de verificare(da,
simple - identificarea datelor inutile pentru elevului pentru clasa a nu):
5.3. Rezolvarea de probleme rezolvarea unei probleme (5.3); III-a– Matematică,  concentrarea asupra
cu operaţiile aritmetice - selectarea, dintre mai multe informații Editura Intuitext sarcinii de rezolvat,
studiate, în concentrul 0 – date, a datelor utile pentru rezolvarea unei  Resurse procedurale:  implicarea activă în
10 000 probleme (5.3); conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
- formularea de probleme pornind de la exerciţiul,
situaţii concrete (5.1); problematizarea
- ex. – joc Legături matematice – „legarea”
unor numere date prin semne matematice
potrivite astfel încât relații date să fie
adevărate; compunerea unor probleme care
să se rezolve prin exercițiile obținute (5.3).
2. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea situațiilor în care informațiile  Resurse materiale:  Evaluarea după
specifice şi a unor simboluri date inutile, date sunt insuficiente pentru rezolvarea unei manualul, Caietul rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea care lipsesc, probleme (5.3); elevului pentru clasa a de învățare:
şi/sau compunerea de rezolvare - selectarea, dintre mai multe întrebări date, III-a– Matematică, Tehnica „Fără mâini
probleme cu raţionamente a celor utile pentru rezolvarea unei Editura Intuitext ridicate” - se aşteaptă
simple probleme (5.1);  Resurse procedurale: răspunsuri la anumite
5.3. Rezolvarea de probleme - formularea unor probleme în care să se conversaţia, explicaţia, solicitări ale cadrului
cu operaţiile aritmetice utilizeze expresii matematice date, având ca exerciţiul, jocul didactic. didactic; atenţia
studiate, în concentrul 0 – temă protejarea mediului înconjurător (5.1); învățătorului se poate
10 000 - asocierea rezolvării unei probleme cu o muta către anumiţi
expresie numerică dată (5.3); elevi, oferindu-se şi
- identificarea unor situaţii concrete care se celor timizi, tăcuţi sau
pot transpune în limbaj matematic (5.3); neîncrezători în forţele
- adăugarea unor date/eliminarea unor date proprii posibilitatea de
pentru a răspunde întrebărilor unor a se exprima.
probleme (5.3).
3. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - transformarea unei probleme rezolvate  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri transformare, prin schimbarea datelor numerice sau a manualul, jetoane cu clasă: transformarea
matematice în rezolvarea rezolvare întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care expresii și cuvinte, fișe unor probleme de
şi/sau compunerea de sugerează operaţia (5.1); de lucru, Caietul elevului adunare în probleme
probleme cu raţionamente - transformarea problemelor de adunare în pentru clasa a III-a– de scădere
simple probleme de scădere, a problemelor de Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme înmulţire în probleme de împărţire (5.1); Intuitext
cu operaţiile aritmetice - formularea întrebării unei probleme astfel  Resurse procedurale:
studiate, în concentrul 0 – încât să corespundă unei rezolvări date conversaţia, explicaţia,
10 000 (5.1); demonstrația, exerciţiul,
- formularea unor probleme în care să se problematizarea, jocul
utilizeze cuvintele: au plantat/a plouat/vor didactic.
sădi/verde (5.1);
- adăugarea unor întrebări astfel încât să se
utilizeze pentru rezolvare toate datele
problemei (5.3);
- ex. – joc Puzzle cu operații – ordonarea
unor exerciții date pentru a reface
rezolvarea unei probleme (5.3).
4. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea şi analiza datelor din ipoteza  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri formulare, unei probleme (5.3); manualul, jetoane cu clasă: identificarea
matematice în rezolvarea rezolvare - identificarea cuvintelor/sintagmelor în expresii și cuvinte; cuvintelor/sintagmelor
şi/sau compunerea de enunţurile problemelor care sugerează Caietul elevului pentru în enunţurile
probleme cu raţionamente operaţiile aritmetice studiate (5.3); clasa a III-a– problemelor care
simple - rezolvarea şi compunerea de probleme Matematică, Editura sugerează operaţiile
5.3. Rezolvarea de probleme folosind simboluri, numere sau reprezentări Intuitext aritmetice studiate și
cu operaţiile aritmetice grafice (5.3);  Resurse procedurale: rezolvarea
studiate, în concentrul 0 – - asocierea rezolvării unei probleme cu un conversaţia, explicaţia, problemelor.
10 000 desen sau cu o expresie numerică dată demonstrația, exerciţiul.
(5.3).
5. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - asocierea unor probleme cu imagini  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri formulare, corespunzătoare și rezolvarea lor (5.3); manual, imagini, Caietul identificarea
matematice în rezolvarea rezolvare - completarea unor probleme cu date elevului pentru clasa a cuvintelor/sintagmelor
şi/sau compunerea de potrivite și rezolvarea lor (5.3); III-a– Matematică, în enunţurile
probleme cu raţionamente - compunerea de probleme care să se Editura Intuitext
problemelor care
simple rezolve printr-o operație de înmulțire/  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme împărțire/adunare/scădere; sugerează operaţiile
conversaţia euristică,
cu operaţiile aritmetice - formularea de probleme după expresii explicaţia, demonstrația, aritmetice studiate și
studiate, în concentrul 0 – numerice date respectând tema Natura exerciţiul, jocul didactic. rezolvarea
10 000 (5.3); problemelor.
- prezentarea unor informații de tipul Știați
că... pe tema Natura și utilizarea lor în
compunerea de probleme (5.3).
6. 5.1. Utilizarea terminologiei  Recapitulare - ordonarea unor enunțuri pentru a reface  Resurse materiale:  Observarea
specifice şi a unor simboluri - Problemecare textul unei probleme (5.1); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
matematice în rezolvarea se rezolvă prin - selectarea, dintre mai multe informații lucru; Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
şi/sau compunerea de operaţiile date, a datelor utile pentru rezolvarea unei pentru clasa a III-a – dată
probleme cu raţionamente aritmetice probleme (5.3); Matematică, Editura  Listă de verificare
simple cunoscute - selectarea unor informații utile pentru Intuitext (da, nu):
5.3. Rezolvarea de probleme (adunare, rezolvarea unei probleme (5.3);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
cu operaţiile aritmetice scădere, - transformarea unei probleme rezolvate conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
studiate, în concentrul 0 – înmulțire, prin prin înlocuirea cuvintelor care problematizarea, jocul  implicarea activă în
10 000 împărțire) sugerează operaţia, prin adăugarea unei didactic. rezolvarea sarcinii
întrebări (5.1);
- compunerea unei probleme după o
expresie numerică dată (5.3).
7. 5.1. Utilizarea terminologiei  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
specifice şi a unor simboluri - Problemecare se – selectarea informațiilor utile pentru materiale:Caietul
matematice în rezolvarea rezolvă prin rezolvarea unei probleme și rezolvrea ei; elevului pentru clasa a
şi/sau compunerea de operaţiile – transformarea unor probleme prin III-a– Matematică,
probleme cu raţionamente aritmetice înlocuirea datelor/expresiilor/adăugarea Editura Intuitext
simple cunoscute unei întebări și rezolvarea lor;  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme (adunare, scădere, – compunerea unor probleme după o conversaţia, exerciţiul
cu operaţiile aritmetice înmulțire, imagine dată/ un tabel/ o expresie
studiate, în concentrul 0 – împărțire) numerică.
10 000
8. 5.1. Utilizarea terminologiei  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
specifice şi a unor simboluri Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea - Problemecare ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
şi/sau compunerea de se rezolvă prin problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
probleme cu raţionamente operaţiile elevilor) ce vor fi identificate după III-a– Matematică,  Autoevaluarea
simple aritmetice evaluarea sumativă. Editura Intuitext
5.3. Rezolvarea de probleme cunoscute – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
cu operaţiile aritmetice (adunare, ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
studiate, în concentrul 0 – scădere, elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
10 000 înmulțire, obiectivelor de evaluare vizate prin proba
împărțire) de evaluare sumativă.
SEMESTRUL II
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulțiri în care un factor  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr cu 10 este 10 (2.5); manualul, imagini pentru clasă:
10 000 şi de împărţiri folosind sau 100 - efectuarea de înmulțiri în care un factor formularea de probleme,  efecturarea de
tabla înmulțirii, respectiv tabla este 100(2.5); fișe de lucru,Caietul înmulțiri folosind
împărțirii - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în elevului pentru clasa a adunarea repetată;
5.1. Utilizarea terminologiei calcule (2.5); III-a– Matematică,  utilizarea
specifice şi a unor simboluri - descompunerea unui număr format din Editura Intuitext proprietăților înmulțirii
matematice în rezolvarea două sau trei cifre într-o sumă de produse  Resurse procedurale: în calcule;
şi/sau compunerea de în care unul dintre factori este 10, respectiv conversaţia, explicaţia,
probleme cu raţionamente 100 (2.5); exerciţiul
simple - utilizarea terminologiei specifice operației
de înmulțire (5.1);
- utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru
compararea unor numere sau/ și expresii
numerice în care apar înmulțiri cu 10 și 100
(5.1);
- rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire (2.5);
- formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind de la expresii care sugerează
operații de înmulțire cu 10 sau/ și 100 (5.1.).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de efectuarea unor înmulțirii ale unui număr manualul, Caietul rezolvarea sarcinilor
10 000 şi de împărţiri folosind două cifre cu un de două cifre cu un număr de o cifră, cu elevului pentru clasa a de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră rezultatul mai mare decât 100 (2.5); III-a– Matematică, Tehnica semaforului:
împărțirii - scrierea unui factor ca sumă de zeci și Editura Intuitext se pune la dispoziţia
5.1. Utilizarea terminologiei unități și efectuarea înmulțirii cu un număr  Resurse procedurale: elevilor un set de trei
specifice şi a unor simboluri de o cifră (2.5); conversaţia, explicaţia, cartonaşe colorate în
matematice în rezolvarea - gruparea convenabilă a factorilor unei exerciţiul, rezolvarea de culorile semaforului,
şi/sau compunerea de înmulțiri cu mai mulți factori, pentru probleme iar la solicitarea
probleme cu raţionamente rezolvare rapidă (2.5); învățătorului, ei ridică
simple - compararea unor expresii numerice ce un cartonaş: verde
conțin înmulțiri ale unui număr de două dacă înţeleg, galben
cifre cu un număr de o cifră (2.5); dacă nu sunt siguri şi
- rezolvarea de probleme cu operaţii de roşu dacă nu înţeleg.
acelaşi ordin/ de ordine diferite pe teme ce
corespund preocupărilor copiilor(2.5).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul al  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de înmulțirii unui număr de două cifre cu un manualul, imagini pentru rezolvarea sarcinilor
10 000 şi de împărţiri folosind două cifre cu un număr de o cifră (2.5); formularea de probleme, de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră - utilizarea terminologiei matematice jetoane cu litere, fișe de Tehnica „Fără mâini
împărțirii (dublu, jumătate, de … ori mai mare în lucru,Caietul elevului ridicate” - se aşteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei scrierea operațiilor de înmulțire și pentru clasa a III-a – răspunsuri la anumite
specifice şi a unor simboluri rezolvarea acestora (5.1); Matematică, Editura solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Intuitext didactic; se lasă
şi/sau compunerea de cunoscute, respectând ordinea efectuării  Resurse procedurale: elevilor timp de
probleme cu raţionamente operațiilor și semnificația parantezelor conversaţia, explicaţia, gândire, apoi pot
simple rotunde (2.5); demonstrația, exerciţiul, discuta în perechi sau
- rezolvarea de probleme în care apar Gândiți, lucrați în în grupuri mici; atenţia
operații de înmulțire (2.5); perechi, comunicați învățătorului se poate
- formularea şi rezolvarea unor probleme problematizarea, jocul muta către anumiţi
pornind de la expresii care sugerează didactic elevi, oferindu-se şi
operații de înmulțire (5.1.); celor timizi, tăcuţi sau
- jocuri de asociere a rezultatelor unor neîncrezători în forţele
înmulțiri cu litere date și ordonarea proprii posibilitatea de
acestora după o regulă îndicată (2.5). a se exprima.
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - scrierea unui număr ca produs de doi sau  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de trei factori (2.5.); manualul, fișe de clasă:
10 000 şi de împărţiri folosind trei cifre cu un - înmulțirea unei sume de trei termeni cu un lucru,Caietul elevului  utilizarea
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră număr(2.5.); pentru clasa a III-a– algoritmului înmulțirii
împărțirii - utilizarea algoritmului înmulțirii unui Matematică, Editura unui număr de trei
5.1. Utilizarea terminologiei număr de trei cifre cu un număr de o cifră Intuitext cifre cu un număr de o
specifice şi a unor simboluri (2.5.);  Resurse procedurale: cifră;
matematice în rezolvarea - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); conversaţia, explicaţia,  rezolvarea de
şi/sau compunerea de - utilizarea calculatorului pentru verificarea demonstrația, exerciţiul, probleme în care apar
probleme cu raţionamente rezultatelor unor operații de înmulțire problematizarea operații de înmulțire.
simple (2.5.);
- gruparea convenabilă a factorilor unei
înmulțiri cu mai mulți factori, pentru
rezolvare rapidă (2.5);
- compararea unor produse pe baza
comutativității înmulțirii (5.1.);
- rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire (2.5).
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului înmulțirii unui  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul 0 – unui număr de număr de trei cifre cu un număr de o cifră manualul, imagini pentru rezolvarea de
10 000 şi de împărţiri folosind trei cifre cu un (2.5.); compunerea de exerciţii folosind
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră - utilizarea calculatorului pentru verificarea probleme, jetoane cu tabla înmulţirii;
împărțirii rezultatelor unor operații de înmulțire litere, calculator de  rezolvarea de
5.1. Utilizarea terminologiei (2.5.); buzunar,Caietul elevului probleme prin mai
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei matematice în pentru clasa a III-a – multe moduri.
matematice în rezolvarea scrierea operațiilor de înmulțire și Matematică, Editura
şi/sau compunerea de rezolvarea acestora (5.1); Intuitext
probleme cu raţionamente - rezolvarea de exerciții, cu operațiile  Resurse procedurale:
simple cunoscute, respectând ordinea efectuării conversaţia, explicaţia,
5.3. Rezolvarea de probleme operațiilor și semnificația parantezelor demonstrația, exerciţiul
cu operaţiile aritmetice rotunde (2.5);
studiate, în concentrul 0 – - identificarea unor situații concrete care se
10 000 pot transpune în limbaj matematic (5.3);
- rezolvarea de probleme prin mai multe
moduri (5.3).
- Jocul Un dar – asocierea unor litere date
cu rezultatele unor înmulțiri date și
ordonarea după o regulă dată (2.5).
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu manual, Caietul elevului clasă: utilizarea
10 000 şi de împărţiri folosind două cifre cu un un număr dat (2.5); pentru clasa a III-a – algoritmului de calcul
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - utilizarea algoritmului de calcul pentru Matematică, Editura pentru înmulțirile în
împărțirii cifre înmulțirile în care fiecare factor este scrie cu Intuitext care fiecare factor este
5.1. Utilizarea terminologiei câte două cifre (2.5);  Resurse procedurale: scris cu câte două cifre.
specifice şi a unor simboluri - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); conversaţia euristică,
matematice în rezolvarea - compararea unor expresii numerice ce explicaţia, demonstrația,
şi/sau compunerea de conțin înmulțiri, fără a efectua calculele exerciţiul, jocul didactic
probleme cu raţionamente (2.5);
simple - utilizarea terminologiei matematice în
5.3. Rezolvarea de probleme rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
cu operaţiile aritmetice (5.1);
studiate, în concentrul 0 – - analiza și rezolvarea de probleme în care
10 000 apar operații de înmulțire (5.3.).
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul 0 – unui număr de înmulțirile în care fiecare factor este scris cu manual, Caietul elevului efectuarea de înmulțiri
10 000 şi de împărţiri folosind două cifre cu un câte două cifre (2.5); pentru clasa a III-a– în concentrul 0- 10 000
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - compararea unor expresii numerice ce Matematică, Editura
împărțirii cifre conțin înmulțiri, fără a efectua calculele Intuitext
5.3. Rezolvarea de probleme (2.5);  Resurse procedurale:
cu operaţiile aritmetice - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în conversaţia euristică,
studiate, în concentrul 0 – efectuarea înmulțirilor (2.5); explicaţia, demonstrația,
10 000 - utilizarea terminologiei matematice în exerciţiul, jocul didactic
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
(5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care
apar operații de înmulțire (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu manualul, calculator de rezolvarea sarcinilor
10 000 şi de împărţiri folosind trei cifre cu un un număr dat (2.5); buzunar,Caietul elevului de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două -efectuarea înmulțirilor prin pentru clasa a III-a– Tehnica „răspunsului la
împărțirii cifre descompunerea fiecărui factor(2.5); Matematică, Editura minut” la întrebări
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea algoritmului de calcul pentru Intuitext precise, clare, ce se
specifice şi a unor simboluri înmulțirile în care fiecare factor este scris cu  Resurse adresează fiecărui elev,
matematice în rezolvarea câte două cifre (2.5); procedurale:conversaţia, convenind cu elevii că
şi/sau compunerea de - verificarea rezultatului înmulțirilor folosind explicaţia, demonstrația, răspunsurile la aceste
probleme cu raţionamente calculatorul (2.5); exerciţiul, Gândiți, lucrați întrebări nu se
simple - rezolvarea de exerciții, cu operațiile în perechi, comunicați, comentează sau
5.3. Rezolvarea de probleme cunoscute, respectând ordinea efectuării jocul didactic corectează, permiţând
cu operaţiile aritmetice operațiilor și semnificația parantezelor cadrului didactic să
studiate, în concentrul 0 – rotunde (2.5); sesizeze ce parte din
10 000 - utilizarea terminologiei matematice în temă trebuie reluată sau
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri clarificată.
(5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care
apar operații de înmulțire (5.3).
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de înmulțirile în care fiecare factor este scris cu manual, fișe de lucru, clasă: efectuarea de
10 000 şi de împărţiri folosind trei cifre cu un câte două cifre (2.5); Caietul elevului pentru înmulţiri în
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - utilizarea terminologiei matematice în clasa a III-a– concentrul 0-10 000
împărțirii cifre rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri Matematică, Editura
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1); Intuitext
specifice şi a unor simboluri - analiza și rezolvarea de probleme în care  Resurse
matematice în rezolvarea apar operații de înmulțire (5.3.); procedurale:conversaţia,
şi/sau compunerea de - formularea de probleme pe baza datelor exerciţiul,
probleme cu raţionamente organizate într-un tabel şi rezolvarea problematizarea, jocul
simple acestora (5.1.); didactic, portofoliul
5.3. Rezolvarea de probleme - realizarea unui portofoliu cu probleme pe
cu operaţiile aritmetice tema jocurilor și jucăriilor pentru copii(5.1.).
studiate, în concentrul 0 –
10 000
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul 0 – - Înmulțirea unui algoritmului de calcul în scris (2.5.); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
10 000 şi de împărţiri folosind număr cu 10 sau - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în lucru, Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
tabla înmulțirii, respectiv tabla 100 calcule (2.5); pentru clasa a III-a– dată
împărțirii - Înmulțirea unui - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei număr de două cunoscute, respectând ordinea efectuării Intuitext (da, nu):
specifice şi a unor simboluri cifre cu un număr operațiilor și semnificația parantezelor  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea de o cifră rotunde (2.5); conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat;
şi/sau compunerea de - Înmulțirea unui - aflarea unui factor necunoscut dintr-o problematizarea, jocul  implicarea activă în
probleme cu raţionamente număr de trei operație de înmulțire (2.5); didactic rezolvarea sarcinii.
simple cifre cu un număr - analiza și rezolvarea de probleme ilustrate,
5.3. Rezolvarea de probleme de o cifră în care apar operații de înmulțire (5.3.);
cu operaţiile aritmetice - Înmulțirea unui - scrierea rezolvării unei probleme prin
studiate, în concentrul 0 – număr de două expresia numerică (5.3).
10 000 cifre cu un număr
de două cifre
- Înmulțirea unui
număr de trei
cifre cu un număr
de două cifre
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
numere în concentrul 0 – Înmulţirea -rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în materiale:Caietul  Portofoliul
10 000 şi de împărţiri folosind numerelor concentrul 0-10000; elevului pentru clasa a
tabla înmulțirii, respectiv tabla naturale în - efectuarea unor înmulțiri cu mai mulți III-a– Matematică,
împărțirii concentrul 0 - factori, pe baza proprietăților înmulțirii Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei 10 000 - utilizarea termonologiei matematice în  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri rezolvarea de exerciții; conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea - rezolvarea unor exerciții în care se
şi/sau compunerea de aplică ordinea operațiilor și semnificația
probleme cu raţionamente parantezelor rotunde;
simple - rezolvarea de probleme folosind operațiile
5.3. Rezolvarea de probleme învățate.
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul 0 –
10 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul 0 – Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
10 000 şi de împărţiri folosind Înmulţirea ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
tabla înmulțirii, respectiv tabla numerelor problemele (individuale ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
împărțirii naturale în elevilor) ce vor fi identificate după III-a– Matematică,  Autoevaluarea.
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul 0 - evaluarea sumativă. Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri 10 000 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
şi/sau compunerea de elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
probleme cu raţionamente obiectivelor de evaluare vizate prin proba
simple de evaluare sumativă.
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul 0 –
10 000
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente de geometrie
PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Punctul. - identificarea, în mediul înconjurător și în  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
simple ale figurilor şi corpurilor Dreapta. Linia desene a figurilor geometrice date (3.2); riglă, echer, Caietul  recunoasterea
geometrice în contexte curbă. Linia frântă - realizarea unor desene/ colaje folosind elevului pentru clasa a unor figuri geometrice;
familiare  Segmentul de figurile geometrice învăţate (3.2); III-a– Matematică,  trasarea unor figuri
1.1. Observarea unor modele/ dreaptă. - identificarea şi denumirea figurilor Editura Intuitext geometrice date
regularităţi din cotidian, Semidreapta geometrice plane (3.2);  Resurse procedurale:  Observarea
pentru crearea de - identificarea în cotidian/desene/imagini a conversaţia, explicaţia, sistematică:atitudinea
raţionamente proprii elementelor repetitive (1.1); exerciţiul, jocul didactic, elevilor faţă de sarcina
1.2. Aplicarea unei reguli - identificarea regulii de construcţie a unui problematizarea dată
pentru continuarea unor şir de simboluri sau numere (1.1);  Listă de verificare
modele repetitive - realizarea unor modele repetitive (cu (da, nu):
desene), respectând o regulă dată (1.2);  concentrarea asupra
3.2. Explorarea caracteristicilor - realizarea unor modele repetitive utilizând sarcinii de rezolvat;
simple ale figurilor şi corpurilor figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).  implicarea activă în
geometrice în contexte - identificarea, în mediul înconjurător și în rezolvarea sarcinii.
familiare desene/imagini a figurilor geometrice date
1.1. Observarea unor modele/ (3.2);
regularităţi din cotidian, - identificarea şi denumirea figurilor
pentru crearea de geometrice plane (3.2);
raţionamente proprii - realizarea unor desene folosind figurile
1.2. Aplicarea unei reguli geometrice învăţate (3.2);
pentru continuarea unor - identificarea regulii de construcţie a unui
modele repetitive şir de simboluri sau numere (1.1);
- realizarea unor modele repetitive (cu
desene), respectând o regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând
figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).
2, 3.2. Explorarea caracteristicilor  Unghiul - recunoașterea în imagini și în mediul  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor şi corpurilor  Poligoane. înconjurător a unghiurilor (3.2); manualul tipar/digital, clasă:
geometrice în contexte Pătrat, - construirea unor unghiuri respectând riglă, echer, creioane  construirea unor
familiare criterii date (3.2); colorate, fișe de lucru; unghiuri respectând
dreptunghi,
3.2. Explorarea caracteristicilor - exerciții de citirea a unor unghiuri date Caietul elevului pentru criterii date;
triunghi
simple ale figurilor şi corpurilor (3.2); clasa a III-a–  comparearea unor
geometrice în contexte - compararea unor unghiuri prin Matematică, Editura unghiuri.
familiare suprapunere (3.2); Intuitext  Observarea
1.2. Aplicarea unei reguli - identificarea şi denumirea figurilor  Resurse procedurale: sistematică:atitudinea
pentru continuarea unor geometrice plane (3.2); conversaţia, explicaţia, elevilor faţă de sarcina
modele repetitive - conturarea figurilor geometrice plane cu demonstrația, exerciţiul, dată
ajutorul instrumentelor de problematizarea  Listă de verificare
geometrie/şabloanelor (pătrat, triunghi,  jocul didactic (da, nu):
dreptunghi) (3.2);  concentrarea asupra
- realizarea unor desene/ colaje folosind sarcinii de rezolvat;
figurile geometrice învăţate (3.2);  implicarea activă în
- gruparea unor figuri după criterii date
rezolvarea sarcinii.
(număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2);
- identificarea numărului de figuri
geometrice plane dintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică „fragmentată”
(3.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând
figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).

3,. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Perimetrul - desenarea unor figuri geometrice  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor şi corpurilor respectând criterii date: formă, lungimea manual tipar/ digital, clasă: aflarea
geometrice în contexte laturilor (3.2); riglă, Caietul elevului perimetrului unor
familiare - rezolvarea unor probleme care presupun pentru clasa a III-a– figure geometrice.
aflarea perimetrului unor figuri geometrice Matematică, Editura
(3.2); Intuitext
- calcularea perimetrului unor figuri date  Resurse procedurale:
cunoscând lungimea laturilor și a lungimii conversaţia euristică,
laturilor cunoscând perimetrul (3.2). explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic.
4, 3.2. Explorarea caracteristicilor  Cercul - identificarea şi denumirea figurilor  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice plane (3.2); manual, șabloane, rigle,  identificarea
geometrice în contexte - conturarea figurilor geometrice plane cu carton, fișe de lucru, numărului de figuri
familiare ajutorul instrumentelor de Caietul elevului pentru geometrice plane
geometrie/şabloanelor (pătrat, triunghi, clasa a III-a – dintr-un desen dat;
dreptunghi, cerc) (3.2); Matematică, Editura  gruparea unor
- realizarea unor colaje folosind figurile Intuitext figuri după criterii
geometrice învăţate (3.2);  Resurse procedurale: date.
- gruparea unor figuri după criterii date conversaţia euristică,
(număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); explicaţia, demonstrația,
- identificarea numărului de figuri exerciţiul, jocul didactic.
geometrice plane dintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică „fragmentată”
(3.2).
5. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Activitate practică
simple ale figurilor şi corpurilor geometri care au forma unor corpuri geometrice manualul, corpuri cu  Gruparea unor
geometrice în contexte ce. Cub, cunoscute, din mediul apropiat (cub, forme diverse, bile, corpuri
familiare paralelipi paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); corpuri geometrice, bețe geometrice după
3.2. Explorarea caracteristicilor ped, - gruparea unor corpuri geometrice după de chibrit, plastilină, criterii date.
simple ale figurilor şi corpurilor cilindru, criterii date (formă/ număr de feţe, număr carton, foarfece, Caietul  Tema de lucru în
geometrice în contexte sferă, de vârfuri, număr de muchii) (3.2); elevului pentru clasa a clasă:
familiare con - decuparea după contur a desfăşurării unui III-a– Matematică,  identificarea axelor
 Axa de simetrie corp geometric dat: cub, paralelipiped, Editura Intuitext de simetrie ale unor
cilindru, con (3.2);  Resurse procedurale: figuri geometrice
- construirea unor corpuri geometrice conversaţia, explicaţia,
folosind diverse materiale (beţişoare, demonstrația, exerciţiul,
scobitori, plastilină etc.) (3.2); jocul didactic
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice  Resurse materiale:
(3.2); manualul tipar/digital,
- reconstituirea corpurilor geometrice prin coli colorate, foarfece,
plierea unor tipare (3.2). fișe de lucru;Caietul
- identificarea, în mediul înconjurător, a elevului pentru clasa a
unor axe de simetrie (3.2); III-a– Matematică,
- identificarea, prin pliere, a axei/axelor de Editura Intuitext
simetrie ale figurilor geometrice (3.2);  Resurse procedurale:
- construirea axelor de simetrie pentru figuri conversaţia, explicaţia,
geometrice date (3.2);
demonstrația, exerciţiul,
- realizarea unor desene folosind figurile
geometrice învăţate (3.2). jocul didactic.

6.. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Recapitulare - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-  Resurse materiale:  Observarea
spaţiu şi în reprezentări, în - Localizarea o reprezentare grafică sub formă de reţea manual tipărit/digital, sistematică:atitudinea
situaţii familiare unor obiecte (3.1); imagini, rigle, creioane elevilor faţă de sarcina
3.2. Explorarea caracteristicilor - Figuri - identificarea şi denumirea figurilor colorate, trusa de dată
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice geometrice plane (3.2); geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
geometrice în contexte - Axa de simetrie - conturarea figurilor geometrice plane cu Caietul elevului pentru (da, nu):
familiare - Perimetrul ajutorul instrumentelor de clasa a III-a–  concentrarea asupra
geometrie/şabloanelor (pătrat, triunghi, Matematică, Editura sarcinii de rezolvat
- Corpuri dreptunghi) (3.2); Intuitext  implicarea activă în
geometrice
- recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii
care au forma unor corpuri geometrice conversaţia, exerciţiul,
cunoscute, din mediul apropiat (cub, problematizarea, jocul
paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); didactic
- gruparea unor corpuri geometrice după
criterii date (formă/ număr de feţe, număr
de vârfuri, număr de muchii) (3.2);
7. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
spaţiu şi în reprezentări, în - Localizarea – identificarea şi denumirea figurilor de lucru;
situaţii familiare unor obiecte geometrice plane (3.2);  Resurse
3.2. Explorarea caracteristicilor - Figuri – localizarea unor corpuri geometrice (3.1); procedurale:conversaţia
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice – descrierea unor corpuri geometrice , exerciţiul
geometrice în contexte - Axa de simetrie identificând numărul de fețe/muchii/ vârfuri
familiare - Perimetrul (3.2);
– aflarea perimetrului unor figuri
- Corpuri geometrice cunoscând lungimea laturilor
geometrice
(3.2);
– identificarea axelor de simetrie pentru
figuri geometrice date (3.2).
8. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
simple ale figurilor şi corpurilor Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
geometrice în contexte - Localizarea ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
familiare unor obiecte problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
- Figuri elevilor) ce vor fi identificate după III-a– Matematică,  Autoevaluarea
geometrice evaluarea sumativă. Editura Intuitext
- Axa de simetrie – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
- Perimetrul ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
- Corpuri obiectivelor de evaluare vizate prin proba
geometrice
de evaluare sumativă.
Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fracții


PERIOADA: 3 săptămâni (S 7-8-9)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Scrierea și - identificarea unităților  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale din concentrul 0- citirea unităților fracționare fracţii, utilizând suport concret manualul tipărit și digital, clasă:
10 000 şi a fracţiilor subunitare fracționare - sau desene date: măr, tort, mulțimi de mere, mulțimi de obiecte,  identificarea
sau echiunitare, cu numitori mai diviziuni ale unui obiecte etc (5.1); imagini, fișe de lucru; fracţii, utilizând
mici sau egali cu 10; întreg - activități practice desfășurate pentru Caietul elevului pentru suport concret sau
5.1. Utilizarea terminologiei obținerea de doimi, treimi, pătrimi, optimi, clasa a III-a– Matematică, desene date
specifice şi a unor simboluri folosind coli de hârtie (2.1); Editura Intuitext
matematice în rezolvarea şi/sau - citirea şi scrierea unităților fracționare  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu corespunzătoare unui suport imagistic dat conversaţia,
raţionamente (2.1). demonstrația, exerciţiul,
simple problematizarea
2. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Scrierea și - identificarea întregilor împărțiți în părți  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale din concentrul 0- citirea unităților de mărimi egale (2.1); manual tipărit și digital, rezolvarea sarcinilor
10 000 şi a fracţiilor subunitare fracționare - - scrierea și citirea unităților fracționare imagini, fișe de lucru; de învățare:
sau echiunitare, cu numitori mai diviziuni ale unui corespunzătoare părților colorate din întregi Caietul elevului pentru Tehnica semaforului:
mici sau egali cu 10; întreg ilustrați (2.1); clasa a III-a– Matematică, se pune la dispoziţia
5.1. Utilizarea terminologiei - împărțirea în părți de mărimi egale a Editura Intuitext elevilor un set de trei
specifice şi a unor simboluri unui întreg dat (figură geometrică) și cartonaşe colorate în
matematice în rezolvarea şi/sau scrierea unității fracționare  Resurse procedurale: culorile semaforului,
compunerea de probleme cu corespunzătoare părții colorate (2.1); conversaţia, explicația, iar la solicitarea
raţionamente - calculul jumătății și sfertului unor numere exerciţiul, Gândiți, lucrați învățătorului, ei ridică
simple date (5.1). în perechi, comunicați un cartonaş: verde
problematizarea dacă înţeleg, galben
dacă nu sunt siguri şi
roşu dacă nu înţeleg.
3. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții. Numitor - activități practice desfășurate pentru  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale din concentrul 0- și numărător obținerea de doimi, treimi, pătrimi, optimi, manual tipărit și digital, rezolvarea sarcinilor
10 000 şi a fracţiilor subunitare folosind coli de hârtie (5.1); imagini, fișe de lucru; de învățare:
sau echiunitare, cu numitori mai - scrierea fracțiilor corespunzătoare unui Caietul elevului pentru Tehnica „Fără mâini
mici sau egali cu 10: suport imagistic dat (2.1); clasa a III-a– Matematică, ridicate” - se aşteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei - explicarea semnificației numitorului, Editura Intuitext răspunsuri la anumite
specifice şi a unor simboluri respectiv numărătorului corespunzător unor solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea şi/sau fracții asociate cu suportul concret dat (2.1);  Resurse procedurale: didactic; se lasă
compunerea de probleme cu - identificarea numitorului, respectiv conversaţia, explicația, elevilor timp de
raţionamente numărătorului din fracții date (2.1); demonstrația, exerciţiul, gândire, apoi pot
simple - scrierea fracțiilor citite în diverse Gândiți, lucrați în perechi, discuta în perechi sau
modalități (2.1);
- scrierea fracțiilor corespunzătoare unui comunicați, în grupuri mici;
anumit număr de elemente din mulțimi problematizarea atenţia învățătorului
date (2.1). se poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
4. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții. Numitor - scrierea fracțiilor corespunzătoare unui  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale din concentrul 0- și numărător suport imagistic dat (2.1); manual tipărit și digital, clasă:
10 000 şi a fracţiilor subunitare - explicarea semnificației numitorului, imagini, fișe de lucru;  determinarea
sau echiunitare, cu numitori mai respectiv numărătorului, corespunzător Caietul elevului pentru unei fracţii când
mici sau egali cu 10 unor fracții asociate cu suportul concret dat clasa a III-a– Matematică, numărătorul şi/ sau
(2.1); Editura Intuitext numitorul îndeplinesc
- scrierea unor fracţii subunitare pornind  Resurse procedurale: anumite condiţii (2.1);
de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ conversaţia, explicația,
reprezentare grafică sau de la un text (2.1); exerciţiul,
- determinarea unei fracţii când problematizarea
numărătorul şi/ sau numitorul îndeplinesc
anumite condiţii (2.1).
2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - descompunerea unei fracții date pe  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în scăderea baza suportului imagistic al întregilor (2.4); manual tipărit și digital, clasă:
concentrul 0 -10 000 sau cu fracțiilor (pe baza - intuirea echivalenței unei fracţii imagini, fișe de lucru;  intuirea
fracţii cu acelaşi numitor suportului subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de Caietul elevului pentru echivalenței unei
5.1. Utilizarea terminologiei intuitiv) fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor clasa a III-a– Matematică, fracţii subunitare cu o
specifice şi a unor simboluri reprezentări grafice sau exemple familiare Editura Intuitext sumă sau cu o
matematice în rezolvarea şi/sau (2.4),  Resurse procedurale: diferenţă de fracţii cu
compunerea de probleme cu - identificarea unor fracţii, utilizând suport conversaţia, exerciţiul, acelaşi numitor, cu
raţionamente concret sau desene (5.1). demonstrația, explicația, ajutorul unor
simple problematizarea reprezentări grafice
sau exemple familiare
5. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - intuirea echivalenței unei fracţii  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în scăderea subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de manual tipărit și digital, clasă:
concentrul 0 -10 000 sau cu fracțiilor (pe baza fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor imagini, benzi din hârtie,  identificarea unor
fracţii cu acelaşi numitor suportului reprezentări grafice sau exemple familiare foarfece, fișe de lucru; fracţii, utilizând
5.1. Utilizarea terminologiei intuitiv) (2.4); Caietul elevului pentru suport concret sau
specifice şi a unor simboluri - identificarea unor fracţii, utilizând suport clasa a III-a – desene (5.1)
matematice în rezolvarea şi/sau concret sau desene (5.1); Matematică, Editura
compunerea de probleme cu - activități practice de realizare a unor Intuitext
raţionamente produse din hârtie care să evidențieze
simple adunarea și scăderea fracțiilor (2.4).  Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
demonstrația, explicația,
activități practice,
problematizarea
6. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Proiect - - descompunerea unei fracții date pe baza  Resurse materiale: Proiectul
naturale din concentrul 0- Arhitectul suportului imagistic al întregilor (2.4); manualul tipărit și digital,
10 000 şi a fracţiilor subunitare grădinilor - intuirea echivalenței unei fracţii imagini, hârtie colorată,
sau echiunitare, cu numitori mai subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de foarfece, markere,
mici sau egali cu 10 fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor creioane colorate, fișe de
2.4. Efectuarea de adunări şi reprezentări grafice sau exemple familiare lucru; Caietul elevului
scăderi de numere naturale în (2.4); pentru clasa a III-a–
concentrul 0 -10 000 sau cu - activități practice de realizarea a unui Matematică, Editura
fracţii cu acelaşi numitor colaj/ desen cu flori de o anumită culoare, Intuitext
conform cerințelor date (care se bazează pe  Resurse procedurale:
adunarea și scăderea intuitivă a fracțiilor) - învățarea bazată pe
(2.4); proiect
- scrierea fracțiilor corespunzătoare unui
suport imagistic dat (2.1).
2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea și - identificarea de situații – problemă în  Resurse materiale:  Tema de lucru în
7. naturale din concentrul 0- ordonarea care fracțiile nu se pot compara, întregii manual tipărit și digital, clasă:
10 000 şi a fracţiilor subunitare fracțiilor cu nefiind identici (2.1) imagini, fișe de lucru;  identificarea
sau echiunitare, cu numitori mai același numitor - scrierea unor fracţii subunitare pornind Caietul elevului pentru numitorului, respectiv
mici sau egali cu 10 de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ clasa a III-a – numărătorului, din
2.2. utilizarea semnelor <, >, = în reprezentare grafică sau de la un text (2.1); Matematică, Editura fracții date
compararea numerelor sau - identificarea numitorului, respectiv Intuitext
fracţiilor cu ajutorul unor numărătorului din fracții date (2.1);  Resurse procedurale:
exemple concrete şi a unor - determinarea intuitivă a unei fracţii mai conversaţia, exerciţiul,
reprezentări grafice mici sau mai mari decât o fracţie dată(2.3); demonstrația, explicația,
- utilizarea semnelor <, >, = în compararea problematizarea
numerelor naturale sau fracțiilor(2.2);
- compararea unor fracții cu același
numitor, prin utilizarea unor mulțimi de
obiecte sau prin reprezentare grafic(2.2).
8. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea și - identificarea unor fracţii, utilizând suport  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale din concentrul 0- ordonarea concret sau desene (pizza, cutie de manual, imagini, fișe de rezolvarea sarcinilor
10 000 şi a fracţiilor subunitare fracțiilor cu bomboane etc.) (2.1); lucru; Caietul elevului de învățare:
sau echiunitare, cu numitori mai același numitor - identificarea numitorului, respectiv pentru clasa a III-a– Tehnica „Fără mâini
mici sau egali cu 10 numărătorului, din fracții date (2.1); Matematică, Editura ridicate” - se aşteaptă
2.3. Ordonarea numerelor - utilizarea semnelor <, >, = în compararea Intuitext răspunsuri la anumite
naturale în concentrul 0 – 10 numerelor naturale sau fracțiilor(2.2);  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
000 şi respectiv a fracţiilor - compararea unor fracții cu același conversaţia, didactic; se lasă
subunitare sau echiunitare care numitor, prin utilizarea unor mulțimi de demonstrația, explicația, elevilor timp de
au acelaşi numitor, mai mic sau obiecte sau prin reprezentare grafică(2.2); exerciţiul, gândire, apoi pot
egal cu 10 - completarea numărătorului unei fracţii, problematizarea, Gândiți, discuta în perechi sau
cu respectarea unor condiţii date (de lucrați în perechi, în grupuri mici;
exemplu, 3/7 ≤ □/7 ), pe baza unor exemple comunicați, jocul didactic atenţia învățătorului
se poate muta către
familiare, practice, sau a unor reprezentări anumiţi elevi,
grafice(2.3); oferindu-se şi celor
- ordonarea fracțiilor subunitare, folosind timizi, tăcuţi sau
exemple practice din viața cotidiană sau neîncrezători în
reprezentări grafice(2.3); forţele proprii
- descoperirea intrusului dintr-un șir de posibilitatea de a se
fracții ordonate (2.4); exprima.
- Jocul Găsește intrusul(2.4).
9. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Prezentarea - intuirea echivalenței unei fracţii  Resurse materiale:  Proiectul:
scăderi de numere naturale în proiectului subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de produsele elvilor, evaluarea produsului
concentrul 0 -10 000 sau cu Arhitectul fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor macheta cu repezentarea (respectarea cerinței
fracţii cu acelaşi numitor grădinilor reprezentări grafice sau exemple familiare florilor din grădină referitoare la numărul
(2.4); de flori din machetă)
- prezentarea proiectului în fața clasei și  Resurse procedurale: și a procesului
evidențierea sumei, respectiv a diferenței conversaţia, proiectul (colaborarea în cadrul
fracțiilor cu același numitor (2.4). grupului, împărțirea
responsabilităților)
10. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Recapitulare - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a  Resurse materiale:  Observarea
naturale din concentrul 0- - Fracții celor echiunitare (fără terminologie)(2.1); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudine
10 000 şi a fracţiilor subunitare - scrierea unor fracţii subunitare pornind de lucru; Caietul elevului a elevilor faţă de
sau echiunitare, cu numitori mai la mulţimi de obiecte, de la un desen/ pentru clasa a III-a – sarcina dată
mici sau egali cu 10 reprezentare grafică sau de la un text (2.1); Matematică, Editura  Listă de verificare
2.2. utilizarea semnelor <, >, = în - compararea unor fracţii cu acelaşi numitor Intuitext (da, nu):
compararea numerelor sau cu ajutorul unor obiecte familiare sau a  Resurse procedurale:  concentrarea
fracţiilor cu ajutorul unor unor reprezentări grafice (2.2); conversaţia, exerciţiul, asupra sarcinii de
exemple concrete şi a unor - ordonarea fracțiilor subunitare, folosind problematizarea rezolvat implicarea
reprezentări grafice exemple practice din viața cotidiană sau activă în rezolvarea
2.3. Ordonarea numerelor reprezentări grafice(2.3); sarcinii
naturale în concentrul 0 – 10000 - intuirea echivalenței unei fracţii subunitare
şi respectiv a fracţiilor cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu
subunitare sau echiunitare care acelaşi numitor, cu ajutorul unor
au acelaşi numitor, mai mic sau reprezentări grafice sau exemple familiare
egal cu 10 (2.4);
2.4. Efectuarea de adunări şi - identificarea unor fracţii, utilizând suport
scăderi de numere naturale în concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine,
concentrul 0 - 10 000 sau cu cutie de bomboane, tablete de ciocolată
fracţii cu acelaşi numitor etc.) (2.1).
11. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Evaluare - scrierea fracției corespunzătoare părților  Resurse Proba scrisă
naturale din concentrul 0- - Fracții colorate din întregi ilustrați: materiale:Caietul elevului Autoevaluarea
10 000 şi a fracţiilor subunitare - alegerea fracțiilor corespunzătoare unor pentru clasa a III-a–
sau echiunitare, cu numitori mai reprezentări date; Matematică, Editura
mici sau egali cu 10 - identificarea numitorului și a Intuitext
2.2. utilizarea semnelor <, >, = în numărătorului unor fracții;  Resurse procedurale:
compararea numerelor sau - compararea fracțiilor cu același numitor, conversaţia, exerciţiul
fracţiilor cu ajutorul unor fără imagini date;
exemple concrete şi a unor - ordonarea unor fracții pe baza suportului
reprezentări grafice în imagini;
2.3. Ordonarea numerelor - completarea numărătorului pe baza
naturale în concentrul 0 – relație dintre două fracții.
10 000 şi respectiv a fracţiilor
subunitare sau echiunitare care
au acelaşi numitor, mai mic sau
egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări şi
scăderi de numere naturale în
concentrul 0 -10 000 sau cu
fracţii cu acelaşi numitor
12. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Ameliorare – Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
naturale din concentrul 0- dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
10 000 şi a fracţiilor subunitare - Fracții ameliorativ se vor stabili în funcţie de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
sau echiunitare, cu numitori mai problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a III- dezvoltare:
mici sau egali cu 10 elevilor) ce vor fi identificate după a – Matematică, Editura  Autoevaluarea
2.2. utilizarea semnelor <, >, = în evaluarea sumativă. Intuitext
compararea numerelor sau – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
fracţiilor cu ajutorul unor ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
exemple concrete şi a unor elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
reprezentări grafice obiectivelor de evaluare vizate prin proba
2.3. Ordonarea numerelor de evaluare sumativă.
naturale în concentrul 0-10000 şi
respectiv a fracţiilor subunitare
sau echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări şi
scăderi de numere naturale în
concentrul 0 - 10 000 sau cu
fracţii cu acelaşi numitor
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Probleme
PERIOADA: 2 săptămâni (S 10- 11 – 12)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - operarea cu terminologia specifică  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă operațiilor matematice (5.1); manualul tipar/digital, rezolvarea unor
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea şi analiza datelor unei imagini; Caietul elevului probleme folosind
compunerea de probleme cu grafică (I) probleme (5.3); pentru clasa a III-a– metoda grafică
raţionamente simple - identificarea expresiilor și cuvintelor din Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3)  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 10 000 simple - rezolvarea de probleme folosind metoda conversaţia, explicaţia,
grafică (5.3); exerciţiul, demonstrația,
- compunerea de probleme folosind imagini problematizarea
sau reprezentări grafice (5.3).
2. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - utilizarea terminologiei specifice  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă operațiilor matematice (5.1); manual tipar/digital, fișe clasă: compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea şi analiza datelor unei de lucru; Caietul elevului rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică (II) probleme (5.3); pentru clasa a III-a –
probleme folosind
raţionamente simple - identificarea expresiilor și cuvintelor din Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează Intuitext metoda grafică
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3)  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 10 000 simple - rezolvarea de probleme folosind metoda conversaţia, explicaţia,
grafică (5.3); exerciţiul,
- compunerea de probleme folosind problematizarea
reprezentări grafice (5.3).
3. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - utilizarea terminologiei specifice  Resurse materiale:  Tema de lucru în 2.
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă operațiilor matematice (5.1); manual tipar/digital, fișe clasă: compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea şi analiza datelor unei de lucru; Caietul elevului rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică (IlI) probleme (5.3); pentru clasa a III-a –
probleme folosind
raţionamente simple - identificarea expresiilor și cuvintelor din Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează Intuitext metoda grafică
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3)  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 10 000 simple - rezolvarea de probleme folosind metoda conversaţia, explicaţia,
grafică (5.3); exerciţiul,
- compunerea de probleme folosind problematizarea
reprezentări grafice (5.3).
4. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - utilizarea terminologiei specifice  Resurse materiale:  Tema de lucru în 2.
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă operațiilor matematice (5.1); manual tipar/digital, fișe clasă: compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea şi analiza datelor unei de lucru; Caietul elevului rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică (IlI) probleme (5.3); pentru clasa a III-a –
raţionamente simple - identificarea expresiilor și cuvintelor din Matematică, Editura probleme folosind
5.3. Rezolvarea de probleme cu enunţurile problemelor care sugerează Intuitext metoda grafică
operaţiile aritmetice studiate, în operaţiile aritmetice studiate (5.3)  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 10 000 simple - rezolvarea de probleme folosind metoda conversaţia, explicaţia,
grafică (5.3); exerciţiul,
- compunerea de probleme folosind problematizarea
reprezentări grafice (5.3).
5. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme cu - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri cele patru suma/ diferența/produsul/ câtul/ manualul tipărit/digital,  Rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau operații jumătatea/dublul etc.” (5.1); Caietul elevului pentru probleme cu cele
compunerea de probleme cu - identificarea şi analiza datelor unei clasa a III-a– patru operații
raţionamente simple probleme (5.3); Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea expresiilor și cuvintelor din Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în enunţurile problemelor care sugerează  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 10 000 simple operaţiilearitmetice studiate (a dat, a conversaţia, explicaţia,
primit, a distribuit în mod egal, de două ori exerciţiul,
mai mult etc.) (5.3); problematizarea
- rezolvareade probleme folosind simboluri,
numere sau reprezentări grafice (5.3).
6. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme cu - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri cele patru suma/ diferența/produsul/ câtul/ manualul tipărit/digital,  Rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau operații jumătatea/dublul etc.” (5.1); Caietul elevului pentru probleme cu cele
compunerea de probleme cu - identificarea şi analiza datelor unei clasa a III-a– patru operații
raţionamente simple probleme (5.3); Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea expresiilor și cuvintelor din Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în enunţurile problemelor care sugerează  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 10 000 simple operaţiilearitmetice studiate (a dat, a conversaţia, explicaţia,
primit, a distribuit în mod egal, de două ori exerciţiul,
mai mult etc.) (5.3); problematizarea
- rezolvareade probleme folosind simboluri,
numere sau reprezentări grafice (5.3).
7. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme cu - formularea unor probleme pornind de la  Resurse materiale:  Observarea
specifice şi a unor simboluri cele patru situaţii concrete, imagini, desene, scheme, manualul tipar/ digital, sistematică:atitudinea
matematice în rezolvarea şi/sau operații exerciţii (5.1); fișe de lucru, Caietul elevilor faţă de sarcina
compunerea de probleme cu - recunoașterea și utilizarea terminologiei elevului pentru clasa a dată
raţionamente simple matematice (5.1); III-a – Matematică,  Listă de verificare
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea şi analiza datelor unei Editura Intuitext (da, nu):
operaţiile aritmetice studiate, în probleme (5.3);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
concentrul 0 – 10 000 simple - identificarea expresiilor și cuvintelor din conversaţia, explicaţia, sarcinii de rezolvat
enunţurile problemelor care sugerează demonstrația, exerciţiul,  implicarea activă în
operaţiilearitmetice studiate (5.3); problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
- asocierea rezolvării unei probleme cu o didactic.
reprezentare grafică, un desen sau cu o
expresienumerică dată (5.3);
- compunerea de probleme folosind numere
sau reprezentări grafice (5.3).
8. 5.1. Utilizarea terminologiei  Organizarea - extragerea şi sortarea numerelor dintr-un  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri datelor în tabel, pe baza unor criterii date (5.2); manualul tipar/digital, clasă:
matematice în rezolvarea şi/sau tabele - identificarea unor date din grafice cu bare fișe de lucru; Caietul  identificarea de
compunerea de probleme cu şi din tabele (5.2); elevului pentru clasa a informații din tabele/
raţionamente - realizarea unor grafice cu bare pe baza III-a– Matematică, grafice
5.2. Înregistrarea în tabele a unor informaţii date sau culese (5.2); Editura Intuitext
 înregistrarea în
unor date observate din cotidian - completarea, în tabele, a unor informații  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme cu referitoare la activitățile preferate ale tabele a unor date;
conversaţia, explicaţia,
operaţiile aritmetice studiate, în colegilor (5.2); demonstrația, exerciţiul,  rezolvarea unor
concentrul 0 – 10 000 simple - formularea de probleme pornind de la problematizarea. probleme pornind de
reprezentări matematice, scheme, grafice, la expresii care
tabele (5.1); sugerează operația de
- asocierea rezolvării unei probleme cu o împărțire
reprezentare grafică (5.3);
- organizarea datelor unei investigaţii în
tabel sau într-o reprezentare grafică în
scopulcompunerii sau rezolvării de
probleme (5.3).
9. 5.1. Utilizarea terminologiei  Organizarea - extragerea şi sortarea numerelor dintr-un  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri datelor în tabel, pe baza unor criterii date (5.2); manualul tipar/digital, clasă:
matematice în rezolvarea şi/sau tabele - identificarea unor date din grafice cu bare fișe de lucru; Caietul  identificarea de
compunerea de probleme cu şi din tabele (5.2); elevului pentru clasa a informații din tabele/
raţionamente - realizarea unor grafice cu bare pe baza III-a– Matematică, grafice
5.2. Înregistrarea în tabele a unor informaţii date sau culese (5.2); Editura Intuitext
 înregistrarea în
unor date observate din cotidian - completarea, în tabele, a unor informații  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme cu referitoare la activitățile preferate ale tabele a unor date;
conversaţia, explicaţia,
operaţiile aritmetice studiate, în colegilor (5.2); demonstrația, exerciţiul,  rezolvarea unor
concentrul 0 – 10 000 simple - formularea de probleme pornind de la problematizarea. probleme pornind de
reprezentări matematice, scheme, grafice, la expresii care
tabele (5.1); sugerează operația de
- asocierea rezolvării unei probleme cu o împărțire
reprezentare grafică (5.3);
- organizarea datelor unei investigaţii în
tabel sau într-o reprezentare grafică în
scopulcompunerii sau rezolvării de
probleme (5.3).

10. 5.1. Utilizarea terminologiei  Recapitulare - utilizarea terminologiei matematice pentru  Resurse materiale:  Observarea
specifice şi a unor simboluri - Probleme rezolvarea de probleme (5.1); manualul tipar/digital, sistematică:atitudinea
matematice în rezolvarea şi/sau - Organizarea şi - identificarea datelor dintr-un grafic în imagini, fișe de lucru; elevilor faţă de sarcina
compunerea de probleme cu reprezentarea scopul rezolvării unor probleme (5.2); Caietul elevului pentru dată
raţionamente datelor - identificarea şi analiza datelor unei clasa a III-a–  Listă de verificare
5.2. Înregistrarea în tabele a probleme (5.3); Matematică, Editura (da, nu):
unor date observate din cotidian - rezolvarea unor probleme prin metoda Intuitext  concentrarea asupra
5.3. Rezolvarea de probleme cu grafică (5.3);  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea unor probleme folosind conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă în
concentrul 0 – 10 000 simple operațiile aritmetice învățate (5.3). problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
didactic.
11. 5.1. Utilizarea terminologiei  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
specifice şi a unor simboluri - Probleme – înregistarea în tabel a unor date dintr-o fișe de evaluare, Caietul
matematice în rezolvarea şi/sau - Organizarea şi imagine dată; elevului pentru clasa a
compunerea de probleme cu reprezentarea – identificarea unor informații dintr-un III-a– Matematică,
raţionamente datelor grafic dat; Editura Intuitext
5.2. Înregistrarea în tabele a – asocierea rezolvării unei probleme cu o  Resurse procedurale:
unor date observate din cotidian expresie numerică dată; conversaţia, exerciţiul
5.3. Rezolvarea de probleme cu – utilizarea terminologiei matematice
operaţiile aritmetice studiate, în pentru rezolvarea de probleme;
concentrul 0 – 10 000 simple – rezolvarea unei probleme folosind metoda
grafică;
– rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate.
12. 5.1. Utilizarea terminologiei  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
specifice şi a unor simboluri Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea şi/sau - Probleme ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
compunerea de probleme cu - Organizarea şi problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
raţionamente reprezentarea elevilor) ce vor fi identificate după III-a– Matematică,  Autoevaluarea
5.2. Înregistrarea în tabele a datelor evaluarea sumativă. Editura Intuitext
unor date observate din cotidian – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme cu ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
operaţiile aritmetice studiate, în elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
concentrul 0 – 10 000 simple obiectivelor de evaluare vizate prin proba
de evaluare sumativă.
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Unități de măsură
PERIOADA: 3 săptămâni (S 13 – 14 – 15)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 4.1. Utilizarea unor  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Tema de lucru în
instrumente şi unităţi de lungimilor - nonstandard (4.1); manual tipărit și digital; clasă:
măsură standardizate, în Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a instrumente de măsură a - efectuarea unor
situaţii concrete metrului lungimii și a unităților de măsură standard lungimii (metrul calcule folosind
4.2. Operarea cu unități de adecvate în realizarea unor măsurări ale tâmplarului, metrul unităţi de măsură
măsură standardizate, fără lungimii (4.1); croitorului, ruleta), riglă; pentru lungime
transformări - înregistrarea și interpretarea rezultatelor Caietul elevului pentru
unor măsurători ale lungimii (4.1) clasa a III-a– Matematică,
- compararea rezultatelor unor măsurători Editura Intuitext
ale lungimii efectuate cu unități standard,
cu rezultatele unor măsurători efectuate cu  Resurse procedurale:
unități de măsură non-standard (4.1); conversaţia, activități
- exprimarea măsurii unor lungimi în practice, exerciţiul,
submultipli ai metrului (4.1); problematizarea
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru lungime (4.2).
2. 4.1. Utilizarea unor  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Evaluarea
instrumente şi unităţi de lungimilor - lungimii și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital, după rezolvarea
măsură standardizate, în Multiplii metrului adecvate în realizarea unor măsurări ale jetoane, imagini; Caietul sarcinilor de învățare:
situaţii concrete lungimii (4.1); elevului pentru clasa a III- Autoevaluarea
4.2. Operarea cu unități de - estimarea măsurii unei lungimi și a– Matematică, Editura
măsură standardizate, fără compararea cu rezultatul obținut prin Intuitext
transformări măsurare (4.1);  Resurse procedurale:
- alegerea unităţilor de măsură adecvate conversaţia, activități
pentru a măsura lungimi (4.1); practice, exerciţiul,
- exprimarea măsurii unor lungimi în problematizarea
multipli ai metrului (4.1);
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru lungime (4.2).
3. 4.1. Utilizarea unor  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Evaluarea după
instrumente şi unităţi de capacității – nonstandard pentru capacitate(4.1); manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
măsură standardizate, în Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a vase de diverse capacități, de învățare:
situaţii concrete litrului lungimii și a unităților de măsură standard imagini; Caietul elevului Tehnica „Fără mâini
4.2. Operarea cu unități de adecvate în realizarea unor măsurări ale pentru clasa a III-a– ridicate” - se aşteaptă
măsură standardizate, fără capacității (4.1); Matematică, Editura răspunsuri la anumite
transformări - înregistrarea și interpretarea rezultatelor Intuitext solicitări ale cadrului
unor măsurători ale capacității(4.1)  Resurse procedurale: didactic; se lasă
- compararea rezultatelor unor măsurători conversaţia, activități elevilor timp de
ale capacității efectuate cu unități standard, practice, exerciţiul, gândire, apoi pot
cu rezultatele unor măsurători efectuate cu Găndiți, lucrați în perechi, discuta în perechi sau
unități de măsură non-standard (4.1); comunicați, în grupuri mici;
- exprimarea măsurii unor capacități în problematizarea. atenţia învățătorului
submultipli ai litrului (4.1); se poate muta către
- ordonarea unor capacități exprimate în anumiţi elevi,
unități de măsură diferite, pe baza relației oferindu-se şi celor
cu unitatea principală de măsură (4.2); timizi, tăcuţi sau
- rezolvarea de probleme practice în care neîncrezători în
intervin unităţi de măsură standard (4.2); forţele proprii
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de posibilitatea de a se
măsură pentru capacitate în rezolvarea de exprima.
probleme cu rețete pentru prepararea
sucurilor naturale (4.2).
4. 4.1. Utilizarea unor  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
instrumente şi unităţi de capacității – capacității și a unităților de măsură manual tipărit și digital; clasă:
măsură standardizate, în Multiplii litrului standard adecvate în realizarea unor vase de diverse capacități, efectuarea unor
situaţii concrete măsurări ale capacității (4.1); imagini; Caietul elevului calcule folosind
4.2. Operarea cu unități de - estimarea măsurii unei capacități și pentru clasa a III-a– unităţi de măsură
măsură standardizate, fără compararea cu rezultatul obținut prin Matematică, Editura pentru capacitate
transformări măsurare (4.1); Intuitext (multiplii litrului)
- alegerea unităţilor de măsură adecvate
pentru a măsura capacități(4.1);  Resurse procedurale:
- exprimarea măsurii unor capacități în conversaţia, activități
multipli ai litrului (4.1); practice, exerciţiul,
- ordonarea unor capacități exprimate în problematizarea.
unități de măsură diferite, pe baza relației
cu unitatea principală de măsură (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru capacitate (4.2).
5. 4.1. Utilizarea unor  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse materiale:  Tema de lucru în
instrumente şi unităţi de masei: nonstandard (4.1); manual tipărit și digital; clasă:
măsură standardizate, în Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a cântare de diverse tipuri, - exprimarea
situaţii concrete kilogramului masei și a unităților de măsură standard obiecte ce pot fi măsurii unor mase în
4.2. Operarea cu unități de adecvate în realizarea unor măsurări ale cântărite, diverse produse submultipli ai
măsură standardizate, fără masei (4.1); alimentare pe ambalajul kilogramului;
transformări - înregistrarea și interpretarea rezultatelor cărora este precizată - ordonarea
unor măsurători ale masei(4.1) masa, jetoane cu fructe; unor mase exprimate
- compararea rezultatelor unor măsurători Caietul elevului pentru în unități de măsură
ale masei efectuate cu unități standard, cu clasa a III-a– Matematică, diferite, pe baza
rezultatele unor măsurători efectuate cu Editura Intuitext relației cu unitatea
unități de măsură non-standard (4.1);  Resurse procedurale: principală de măsură.
- exprimarea măsurii unor mase în conversaţia, explicația,
submultipli ai kilogramului (4.1); activități practice,
- ordonarea unor mase exprimate în unități exerciţiul,
de măsură diferite, pe baza relației cu problematizarea.
unitatea principală de măsură (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru masă (4.2)
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2).
6. 4.1. Utilizarea unor  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Evaluarea
instrumente şi unităţi de masei – Multiplii masei și a unităților de măsură standard manual tipărit și digital, după rezolvarea
măsură standardizate, în kilogramului adecvate în realizarea unor măsurări ale imagini; Caietul elevului sarcinilor de învățare:
situaţii concrete masei (4.1); pentru clasa a III-a – Tehnica semaforului:
4.2. Operarea cu unități de - alegerea unităţilor de măsură adecvate Matematică, Editura se pune la dispoziţia
măsură standardizate, fără pentru a măsura masa unor obiecte(4.1); Intuitext elevilor un set de trei
transformări - exprimarea măsurii unor mase în multipli  Resurse procedurale: cartonaşe colorate în
ai kilogramului (4.1); conversaţia, explicația, culorile semaforului,
- ordonarea unor mase exprimate în unități exerciţiul, iar la solicitarea
de măsură diferite, pe baza relației cu problematizarea. învățătorului, ei ridică
unitatea principală de măsură (4.2); un cartonaş: verde
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de dacă înţeleg, galben
măsură pentru masă (4.2). dacă nu sunt siguri şi
- rezolvarea de probleme cu unități de roşu dacă nu înţeleg.
măsură a masei (4.2).
7. 4.1. Utilizarea unor  Măsurarea - citirea ceasului folosind tipuri diferite de  Resurse materiale:  Tema de lucru în
instrumente şi unităţi de timpului: ora, ceasuri (4.1); manual tipărit și digital, clasă:
măsură standardizate, în ziua - fixarea pe ceas a orei indicate (4.1); ceasuri de diverse tipuri, - citirea ceasului
situaţii concrete - calcularea duratelor unor activități imagini; Caietul elevului folosind tipuri
4.2. Operarea cu unități de familiare copiilor, pe baza ceasurilor care pentru clasa a III-a– diferite de ceasuri -
măsură standardizate, fără indică începutul, respectiv sfârșitul unei Matematică, Editura fixarea pe ceas a orei
transformări activități (4.1); Intuitext indicate;
- alegerea unităţilor de măsură adecvate  Resurse procedurale: rezolvarea de
pentru a măsura durate de timp (4.1); conversaţia, explicația, probleme cu unități
- rezolvarea de probleme cu unități de exerciţiul, de măsură a timpului.
măsură a timpului(4.2). problematizarea.
8. 4.1. Utilizarea unor  Măsurarea - citirea unui calendar, cu precizarea  Resurse materiale:  Evaluarea după
instrumente şi unităţi de timpului: numărului de zile ale fiecărei luni, calendar manual, imagini, rezolvarea sarcinilor
măsură standardizate, în săptămâna, luna, meteorologic: temperatura (4.1); calendar, fișe de lucru; de învățare:
situaţii concrete anul - selectarea şi gruparea unor semne Caietul elevului pentru - efectuarea unor
4.2. Operarea cu unități de convenționale dintr-un calendar al naturii; clasa a III-a– Matematică, calcule folosind
măsură standardizate, fără înregistrarea datelor într-un tabel (5.2); Editura Intuitext unităţi de măsură
transformări - înregistrarea unor date colectate într-un  Resurse procedurale: pentru timp mai mari
5.2. Înregistrarea în tabele a interval de timp stabilit, prin precizarea conversaţia, explicația, decât o zi;
unor date observate din temperaturii aerului ziua și noaptea sau a exerciţiul, - rezolvarea de
mediul apropiat precipitațiilor, prin folosirea unor semne problematizarea, jocul probleme cu unități
convenționale specifice (4.2); didactic de măsură a timpului
- alegerea unităţilor de măsură adecvate mai mari decât o zi.
pentru a măsura durate de timp (4.1);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de
măsură pentru timp (4.2);
- rezolvarea de probleme cu unități de
măsură a timpului(4.2);
- Jocul Fotografia buclucașă.
9. 4.1. Utilizarea unor  Monede și - identificarea şi compararea  Resurse materiale:  Evaluarea după
instrumente şi unităţi de bancnote. Leul și valorilor monedelor şi a bancnotelor (4.1); manual, imagini, rezolvarea sarcinilor
măsură standardizate, în banul. Euro și - efectuarea unor calcule folosind unităţi bancnote și monede de învățare:
situaţii concrete eurocentul monetare (4.2) pentru uz didactic, fișe de - efectuarea unor
4.2. Operarea cu unități de - identificarea de schimburi monetare lucru; Caietul elevului calcule folosind
măsură standardizate, fără echivalente (4.2); pentru clasa a III-a– unităţi monetare;
transformări - estimarea prețurilor unor obiecte, pornind Matematică, Editura - identificarea de
de la experiența de viață a elevilor (4.1); Intuitext schimburi monetare
- rezolvarea de probleme cu unități  Resurse procedurale: echivalente;
monetare(4.2); conversaţia, explicația, - rezolvarea de
exerciţiul, jocul didactic, probleme cu unități
problematizarea monetare.
10. 4.1. Utilizarea unor  Recapitulare - alegerea unităţilor de măsură adecvate  Resurse materiale:  Observarea
instrumente şi unităţi de - Unităţi de pentru a măsura masa unor obiecte(4.1); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudine
măsură standardizate, în măsură pentru - alegerea măsurilor potrivite pentru lucru; Caietul elevului a elevilor faţă de
situaţii concrete lungime lungime, capacitate, masă, timp (4.1); pentru clasa a III-a– sarcina dată
4.2. Operarea cu unități de - Unităţi de - extragerea şi sortarea de numere dintr-un Matematică, Editura  Listă de verificare
măsură standardizate, fără măsură pentru tabel, pe baza unor criterii date (5.2); Intuitext (da, nu):
transformări volumul - identificarea de schimburi monetare  Resurse procedurale:  concentrarea
5.2. Înregistrarea în tabele a lichidelor echivalente (4.2); conversaţia, exerciţiul, asupra sarcinii de
unor date observate din - Unităţi de - rezolvarea de probleme cu unități de problematizarea, jocul rezolvat; implicarea
mediul apropiat măsură pt. masă măsură(4.2); didactic activă în rezolvarea
- Unităţi de -calcularea duratelor unor activități sarcinii
măsură pt. timp familiare copiilor, pe baza ceasurilor care
- Unităţi de indică începutul, respectiv sfârșitul unei
măsură monetare activități (4.1).
11. 4.1. Utilizarea unor  Evaluare - asocierea unităților principale de măsură  Resurse Proba scrisă
instrumente şi unităţi de - Unităţi de cu multiplii acestora (4.2); materiale:Caietul elevului Autoevaluarea
măsură standardizate, în măsură pentru - alegerea măsurilor potrivite pentru pentru clasa a III-a–
situaţii concrete lungime lungime, capacitate, masă (4.1); Matematică, Editura
4.2. Operarea cu unități de - Unităţi de - calcularea duratelor unor activități Intuitext
măsură standardizate, fără măsură pentru familiare copiilor, pe baza ceasurilor care  Resurse procedurale:
transformări volumul lichidelor indică începutul, respectiv sfârșitul unei conversaţia, exerciţiul
- Unităţi de activități (4.1);
măsură pt. masă - identificarea valorii monedelor şi a
- Unităţi de bancnotelor (4.1);
măsură pt. timp - rezolvarea de probleme cu unități de
- Unităţi de măsură(4.2);
măsură monetare
12. 4.1. Utilizarea unor  Ameliorare - Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
instrumente şi unităţi de dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
măsură standardizate, în ameliorativ se vor stabili în funcţie de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
situaţii concrete problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a III- dezvoltare:
4.2. Operarea cu unități de elevilor) ce vor fi identificate după a – Matematică, Editura  Autoevaluarea
măsură standardizate, fără evaluarea sumativă. Intuitext
transformări – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
5.2. Înregistrarea în tabele a ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
unor date observate din elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
mediul apropiat obiectivelor de evaluare vizate prin proba
de evaluare sumativă.
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caleidoscop de vacanță – Recapitulare finală
PERIOADA: 2 săptămâni (S 16 – 17)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Numerele - citirea numerelor naturale 0- 10 000  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale din concentrul 0 – naturale în (2.1); manual tipărit și digital; clasă:
10000 şi a fracţiilor subunitare concentrul - ordonarea crescătoare a numerelor Caietul elevului pentru -compararea
sau echiunitare, cu numitori mai 0 – 10 000. naturale 0-10 000 (2.3); clasa a III-a– Matematică, numerelor naturale
mici sau egali cu 10  Adunarea și - scrierea cu litere a unor numere date Editura Intuitext 0- 10 000;
2.2. Compararea numerelor scăderea (2.1);  Resurse procedurale: - adunarea și scăderea
naturale în concentrul 0 – 10 - compararea numerelor naturale 0- 10000 conversaţia, exerciţiul, numerelornaturale 0
000, respectiv a fracţiilor ( 2.2); problematizarea, jocul - 10 000.
subunitare sau echiunitare care - adunarea și scăderea numerelor naturale didactic
au acelaşi numitor, mai mic sau 0- 10 000 ( 2.4);
egal cu 10 - aflarea unui număr necunoscut dintr-o
2.3. Ordonarea numerelor operație de adunare, respectiv scădere,
naturale în concentrul 0 – 10000 folosind proba operației inverse (5.1);
şi respectiv a fracţiilor - citirea unor grafice/ tabele – identificarea
subunitare sau echiunitare care datelor numerice (5.2);
au acelaşi numitor, mai mic sau - rezolvarea de probleme cu raționamente
egal cu 10 matematice simple, pe baza utilizării
2.4. Efectuarea de adunări şi terminologiei specifice (5.1).
scăderi denumere naturale în
concentrul 0 - 10 000 sau cu
fracţii cu acelaşi numitor
5.1. Utilizarea terminologiei
specifice şi a unor simboluri
matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu
raţionamente simple
5.2. Înregistrarea în tabele a
unor date observate din cotidian
2 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea și - înmulțirea și împărțirea numerelor  Resurse materiale:  Tema pentru
numere în concentrul 0 –10000 împărțirea în naturale 0-10 000 (2.5); manual tipărit și digital; acasă:
şi de împărţiri folosind tabla concentrul 0- 10 - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile Caietul elevului pentru - înmulțirea și
înmulțirii, respectiv tabla 000 cunoscute, respectând ordinea efectuării clasa a III-a– Matematică, împărțirea
împărțiri operaţiilor şi semnificaţia parantezelor Editura Intuitext numerelor naturale 0-
5.1. Utilizarea terminologiei rotunde (2.5);  Resurse procedurale: 10 000;
specifice şi a unor simboluri - identificarea semnelor matematice pentru conversaţia, exerciţiul, - rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau obținerea unor rezultate date (2.5); problematizarea, jocul exerciţii, cu operaţiile
compunerea de probleme cu - formularea de probleme pe o temă dată didactic cunoscute,
raţionamente simple (5.1); respectând ordinea
5.3. Rezolvarea de probleme cu - rezolvarea de probleme pe baza datelor efectuării operaţiilor
operaţiile aritmetice studiate, în numerice culese din tabele date (5.3). şi semnificaţia
concentrul 0-10000 parantezelor rotunde.
3 2.1. Recunoaşterea numerelor  Elemente de - identificarea figurilor geometrice  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale din concentrul 0 – geometrie. Fracții cunoscute în desene date (3.2); manual tipărit și digital; clasă:
10000 şi a fracţiilor subunitare - rezolvarea de probleme cu elemente de Caietul elevului pentru - recunoaşterea şi
sau echiunitare, cu numitori mai geometrie (5.3); clasa a III-a– Matematică, descrierea unor
mici sau egali cu 10 - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte Editura Intuitext obiecte care au forma
2.2. Compararea numerelor care au forma unor corpuri geometrice  Resurse procedurale: unor corpuri
naturale în concentrul 0 – cunoscute, din mediul apropiat (cub, -conversaţia, exerciţiul, geometrice
10000, respectiv a fracţiilor paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); problematizarea, jocul cunoscute, din mediul
subunitare sau echiunitare care - scrierea fracției corespunzătoare unei didactic apropiat (cub,
au acelaşi numitor, mai mic sau reprezentări date (2.1); paralelipiped, cilindru,
egal cu 10 - compararea fracțiilor cu același numitor sferă, con);
2.3. Ordonarea numerelor (2.2); - ordonarea
naturale în concentrul 0 – 10000 - ordonarea crescătoare/ descrescătoare a crescătoare/
şi respectiv a fracţiilor fracțiilor cu același numitor (2.3). descrescătoare a
subunitare sau echiunitare care fracțiilor cu același
au acelaşi numitor, mai mic sau numitor
egal cu 10
3.1.Localizarea unor obiecte în
spaţiu şi în reprezentări, în
situaţii familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor
simple ale figurilor şi corpurilor
geometrice în contexte familiare
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0-10000
4 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - citirea unui calendar, al unei luni date  Resurse materiale:  Evaluarea după
şi unităţi de măsură măsură (4.1); manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
standardizate, în - calcularea unor durate (4.2); Caietul elevului pentru de învățare:
situaţii concrete - alegerea măsurilor corespunzătoare unor clasa a III-a – Tehnica „Fără mâini
4.2. Operarea cu unităţi de situații familiare copiilor (4.1); Matematică, Editura ridicate” - se aşteaptă
măsură standardizate, fără - alegerea unității de măsură potrivite Intuitext răspunsuri la anumite
transformări pentru măsuri indicate (4.1);  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
- rezolvarea de probleme în care apar conversaţia, activități didactic; se lasă
unități monetare (4.2). practice, exerciţiul, elevilor timp de
problematizarea, Gândiți, gândire, apoi pot
lucrați în perechi, discuta în perechi sau
comunicați! în grupuri mici;
atenţia învățătorului
se poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
5 1.1. Observarea unor modele/  Ne pregătim - identificarea regulii de construire a unui  Resurse materiale:  Observarea
regularităţi din cotidian, pentru pentru evaluare șir de figuri sau numere și aplicarea regulii manual tipărit și digital; sistematică:atitudine
crearea de raţionamente proprii pentru continuarea șirului (1.1); Caietul elevului pentru a elevilor faţă de
1.2. Aplicarea unei reguli pentru - identificarea regulii de construire a unui clasa a III-a– Matematică, sarcina dată
continuarea unor modele șir și aplicarea regulii pentru continuarea Editura Intuitext  Listă de verificare
repetitive șirului (1.2);  Resurse procedurale: (da, nu):
2.3. Ordonarea numerelor - ordonarea crescătoare/ descrescătoare a conversaţia, activități  concentrarea
naturale în concentrul 0 – 10000 unor șiruri de numere date (2.3); practice, exerciţiul, asupra sarcinii de
şi respectiv a fracţiilor - citirea datelor numerice dintr-un grafic problematizarea, Gândiți, rezolvat
subunitare sau echiunitare care dat, pe tema preocupărilor copiilor (5.2); lucrați în perechi,  implicarea activă în
au acelaşi numitor, mai mic sau - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile comunicați! rezolvarea sarcinii
egalcu 10 cunoscute, respectând ordinea efectuării
2.5. Efectuarea de înmulţiri de operaţiilor şi semnificaţia parantezelor
numere în concentrul 0 –10000 rotunde (2.5);
şi de împărţiri folosind tabla - alegerea măsurilor corespunzătoare unor
înmulțirii, respectiv tabla situații familiare copiilor (4.1).
împărțirii
4.1. Utilizarea unor instrumente
şi unităţi de măsură
standardizate, în situaţii
concrete
6 2.1. Recunoaşterea numerelor  Ne pregătim - rezolvarea de exerciţii/ probleme în care  Resurse materiale:  Observarea
naturale din concentrul 0- 10000 pentru evaluare se utilizează formulări specifice limbajului manual tipărit și digital; sistematică:atitudine
şi a fracţiilor subunitare sau matematic(5.1); ceasuri diverse; Caietul a elevilor faţă de
echiunitare, cu numitori mai - calcularea duratelor (4.2). elevului pentru clasa a III- sarcina dată
mici sau egali cu 10 - rezolvarea de probleme pe baza datelor a - Matematică, Editura  Listă de verificare
4.2. Operarea cu unităţi de numerice culese din tabele date (5.3); Intuitext (da, nu):
măsură standardizate, fără - scrierea fracției corespunzătoare unei  Resurse procedurale:  concentrarea
transformări reprezentări date (2.1). conversaţia, activități asupra sarcinii de
5.1. Utilizarea terminologiei practice, exerciţiul, rezolvat
specifice şi a unor simboluri problematizarea, Gândiți,  implicarea activă în
matematice în rezolvarea şi/sau lucrați în perechi, rezolvarea sarcinii
compunerea de probleme cu comunicați!
raţionamente simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0-10000
7 1.1, 1.2,  Evaluare - Test complex pentru evaluare finală  Resurse materiale: Proba scrisă
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, formulare pentru fiecare Autoevaluarea
3.1, 3.2, elev
4.1, 4.2, 5.1,  Resurse procedurale:
5.2, 5.3 explicația, exercițiul
8 1.1, 1.2,  Ameliorare - Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
3.1, 3.2, ameliorativ se vor stabili în funcţie de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
4.1, 4.2, 5.1, problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a III- dezvoltare:
5.2, 5.3 elevilor) ce vor fi identificate după a– Matematică, Editura  Autoevaluarea
evaluarea sumativă. Intuitext
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
obiectivelor de evaluare vizate prin proba
de evaluare sumativă.