Sunteți pe pagina 1din 25

Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari

“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,


Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”

Beneficiar: PRIMĂRIA COMUNEI SIMNICU DE SUS

Pagina de capăt
Atributele documentului

Cod proiect:
Titlul: Proiectare si executie lucrari de „Extindere
sistem de alimentare cu apa si canalizare
menajera in satele Izvor, Lesile, Deleni, Cornetu,
Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus,
judetul Dolj”
Tipul documentului Caiet de sarcini pentru proiectare si executie
lucrari
Beneficiar: Comuna Simnicu de sus, judetul Dolj
Numărul Contractului: 2663 / 11.07.2018
Data documentului: 16.09.2019
Versiunea: 1.0
Statutul Documentului: Document livrabil
Număr de înregistrare:

Istoricul modificărilor:

Versiune Data Rezumatul modificării

1.0 16.09.2019 Caiet de sarcini, versiunea v.1.0

Pagina 1 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerinţele impuse
vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă tehnica prezentată, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini si SF, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul
de sarcini.

A. OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul are ca scop proiectarea si realizarea lucrarilor de executie a obiectivului
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor, Lesile, Deleni,
Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul Dolj”
Cod CPV: 45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a
apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

1. DATE GENERALE
1.1.
Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
proiectului:

Beficiarul investitiei : COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ


Elaborator SF: INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L.

2. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ


Comuna Simnicu de Sus este situata in partea de Vest a judetului Dolj, la doar 5 km de
Municipiul Craiova, centrul administrativ si politic ai judetului Dolj.
Comuna Simnicu de Sus are in componenta urmatoarele sate: Simnicu de Sus - resedinta comunei;
Albesti; Dudovicesti; Romanesti; Floresti; Cornetu; Deleni; Dutulesti; Izvor; Lesile; Milesti.
Comuna Simnicu de Sus se invecineaza cu:
Est – comuna Mischi;
Nord – comuna Goiesti;
Vest – comunele Isalnita, Almaj si Ionesti;
Sud – orasul Craiova.
Accesul se poate face din Centura de Nord a orasului Craiova DN 65F.
Comuna Simnicu de Sus se incadreaza in bazinul hidrografic Jiu, cod bazin hidrografic VII –
1.000.00.00.00.0. Teritoriul comunei este traversat de raul Amaradia, care izvoraste de la poalele
Muntilor Parang in vecinatatea localitatii Rosia de Amaradia din judetul Gorj si se varsa in Raul Jiu
in amonte de municipiul Craiova.

Prin documentatia de fata se propune:


1. Realizarea extinderii retelei de distributie apa.
Aceasta extindere se branseaza la reteaua de alimentare apa potabila existenta sau aflata in
curs de executie cu piese si fitinguri corespunzatoare fiecarui caz in parte.
Reteaua de distributie apa potabila se va realiza din conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, 110
mm si va avea lungimea totala L = 12470 ml.

Pagina 2 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
Pe reteaua de distributie se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia camine de golire,
sectorizare, sectorizare si golire, sectorizare si aerisire, reducere de presiune si vane montate ingropat.
Se vor amplasa urmatoarele camine si vane montate ingropat:
-camine de golire (CG) - 11 buc;
-camine de sectorizare (CS) - 1 buc;
-camine de sectorizare si golire (CSG) – 28 buc;
-camine de sectorizare si aerisire (CSA) – 2 buc;
-camine de reducere a presiunii (CRP) – 1 buc ;
-camine de aerisire (CA) – 27 buc;
-vane montate ingropat (VI) - 18 buc.
Pe traseul retelei de distributie aflata in curs de executie se vor amplasa 4 vane montate ingropat dupa
cum urmeaza:
-pe Strada Izvoarelor ( intersectie cu Aleea Miertestilor) - V16 ;
-pe Aleea Bisericii ( intersectie cu Strada Elefterie Kornetti tr.1) - V15 ;
-pe Strada Tudor Vladimirescu)intersectie cu Aleea Crinului) - V14 ;
-pe Strada Morii (intersectie cu Str. Dinca Dutu) -V13.
Aceste vane se monteaza pe conducta existenta (aflata in curs de executie), in apropierea intersectiei
cu conducta proiectata si vor sta in permanenta inchise. Rolul acestor vane inchise este de a ramifica
reteaua in zona statiilor de repompare.
Pentru stingerea incendiilor, pe reteaua de distributie au fost prevazuti 71 de hidranti subterani cu Dn
80 mm montati pe conducta cu diametrul De 110 mm.
Prin acest proiect vor fi deserviti 1470 locuitori, corespunzand unui numar de 490 gospodarii. Astfel
sunt prevazute 490 bransamente individuale (inclusiv camin de bransament din PEID cu doi robineti,
fitinguri, contor si capac termoizolat) cu conducta de bransament din PEID, PN 10, PE 100, SDR 17,
De 25 mm.
Pe strazile asfaltate bransamentele de pe cealalta parte a conductei de distributie se vor executa cu
foraj orizontal dirijat in numar de 221 cu o lungime medie de 7m pentru a nu afecta structura rutiera.
Bransamentele de pe aceeasi parte cu conducta de distributie, in numar de 269 bucati cu o lungime
medie de 3 m se vor executa cu sapatura deschisa.
Pe conducta de distributie au fost proiectate 16 (sasesprezece) subtraversari de drumuri, cu foraj orizontal
dirjiat in conducta de protectie din otel si 3 subtraversari de drumuri cu sapatura deschisa in tub de protectie
din otel.
Reteaua de tranzit apa potabila se va realiza din conducte din PEID, PE100, SDR11, PN16, De 125
mm si va avea lungimea totala L = 540 ml si PEID, PE100, SDR17, PN10, De 110 mm si va avea
lungimea totala L = 915 ml, rezultand o lungime totala de L = 1455 ml:
-Retea de tranzit apa potabila din PEID, PE100, SDR11, PN16 cu De 125 mm - L = 540 m, pe strada
Eroilor;
-Retea de tranzit apa potabila din PEID, PE100, SDR17, PN10 cu De 110 mm - L = 915 m, pe strazile
Elefterie Kornetti si Aleea Miertesteilor;
Pe reteaua de tranzit se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia camine de sectorizare si golire
si camine de aerisire.
Se vor amplasa urmatoarele camine:
-camine de sectorizare si golire (CSG) – 5 buc;
-camine de aerisire (CA) - 4 buc.
Pe conducta de tranzit au fost proiectate 4 (patru) subtraversari de drumuri, cu foraj orizontal dirijat
in conducta de protective si 2 subtraversari de drumuri cu sapatura deschisa in tub de protective.
Pentru pozarea retelei de distributie, vor fi necesare lucrari de interventie asupra sistemului rutier,
acostamentului, platformelor betonate, trotuarelor si podetelor de acces in gospodarii, a rigolelor
betonate si a rigolelor de pamant si a drumului balastat afectat, dupa cum urmeaza:
-Sistemul rutier asupra caruia se va interveni va avea suprafata S= 193mp pentru reteaua de distributie
-Acostamentul asupra caruia se va interveni are o lungime totala de L=7342 ml, din care 6969 ml
pentru conducta de distributie si 373 ml pentru conducta de tranzit.
Pagina 3 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
-Desfacere – refacere rigole de pamant: 100 ml
-Desfacere-refacere rigole betonate: 438 ml
-Desfacere-refacere platforme betonate, trotuare si podete acces curti: S= 154 mp, din care 139 mp
pentru conducta de distributie si 15 mp pentru conducta de tranzit
-Refacere drum balastat: L=5453 ml, din care 4452 ml pentru conducta de distributie si 1001 ml
pentru conducta de transit
Statii de repompare
Pentru asigurarea presiunii necesare transportului apei catre zonele inalte ale comunei a fost necesara
prevederea a doua statii de pompare cu rezervor tampon - SRP1n si SRP2n - amplasate pe Aleea
Viilor, respectiv pe strada Eroilor.
Fiecare dintre cele doua statii de repompare va avea in componenta urmatoarele obiecte :
-Rezervor tampon V=10 mc ;
-Grup pompare apa pentru consum;
-Pompa incendiu
-Grup electrogen;
-Conducte tehnologice in incinta statiei de pompare;
-Instalatii electrice de forta si automatizare.
-imprejmuire si porti de acces

2. Sistem de canalizare menajera


Racorduri la reteaua de canalizare menajera
In cadrul proiectului sunt prevazute 490 racorduri individuale care cuprind conducte de racord din
PVC-U multistrat, SDR41, SN4 cu diametrul De 160 mm cu o lungime medie de cca. 5 m si caminul
de racord cu diametrul bazei De 400 mm.
Racordarea la reteaua de canalizare menajera proiectata se va realiza astfel:
Tip I : racordare in caminele de vizitare – 123 bucati;
Tip II : racordarea in colector cu sa de racord sau ramificatie – 367 bucati.
In cazul racordarii de tip I conducta de racord descarca in caminul de vizitare aferent retelei, iar la
trecerea prin peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa.
In cazul racordarii de tipul II conducta de racord se conecteaza la colectorul de canalizare prin
intermediul unei sa racord/ramificatie redusa 87⁰ din PVC, SN 4. In situatia in care diferenta intre
cota radierului caminului de racord si cota radierului colectorului stradal este mare, se impune
utilizarea unui cot din PVC De 160 mm cu un unghi de 90°.
Pe strazile asfaltate racordurile de pe cealalta parte a conductei de canalizare se vor executa cu foraj
orizontal dirijat in numar de 231 cu o lungime medie de 7m pentru a nu afecta structura rutiera.
Racordurile de pe aceeasi parte cu conducta de canalizare, in numar de 259 bucati cu o lungime medie
de 3 m se vor executa cu sapatura deschisa.
Retea de colectare si transport
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PVC-U multistrat (conform standardelor SR EN
13476-1 și SR EN 13476-2), SDR41, SN 4 cu diametrul De 200 mm cu lungimea de L = 9560 m si
De 250 mm cu lungimea L =3046 m, rezultand o lungime totala L = 12606 m.
Diametrul minim al conductelor retelei de canalizare proiectate este De 200mm
Camine vizitare/ schimbare de directie/ intersectie
In lungul retelei de canalizare vor fi prevazute camine de vizitare/ intersectie si schimbare de directie:
287 buc pe conducta cu De 200 mm si 103 buc pe conducta cu De 250 mm, realizate din materiale
plastice, de forma circulara cu capac metalic clasa D400.
Subtraversari
Pe traseul conductelor de canalizare menajera vor fi necesare 21 subtraversari de drumuri de interes
local realizate cu foraj orizontal in tub de protectie si 4 subtraversari de drumuri realizate cu sapatura
deschisa.

Pagina 4 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
Lungimea totala a subtraversarilor cu foraj orizontal pentru conducta de canalizare menajera este de
L = 204 m.
Lungimea totala a subtraversarilor cu sapatura deschisa pentru conducta de canalizare menajera este
de L = 36 m.
Statii de pompare apa uzata menajera
Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari
de sapatura, pe traseul conductelor de canalizare, au fost prevazute 13 statii de pompare apa uzata
menajera.
Pentru o functionare optima, pompele propuse vor fi prevazute cu convertizor de frecventa.
Conform reliefului amplasamentului, in urma dimensionarii si stabilirii solutiei optime,
caracteristicile statiilor de pompare vor fi urmatoarele :
SPAU 1n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =8,0 mCA, P = 1,5 kW - strada Dinca Dutu.
SPAU 2n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =26,0 mCA, P = 2,5 kW - Aleea Teiului.
SPAU 3n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,10 l/s, H(p) =7,00 mCA, P = 1,5 kW - Aleea Dealului.
SPAU 4n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,30 l/s, H(p) =12,0 mCA, P = 1,50 kW - strada Preot Ioan
Vitan.
SPAU 5n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =10,0 mCA, P = 1,50 kW - strada Aleea
Tufanului.
SPAU 6n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =8,0 mCA, P = 1,50 kW - strada Elefterie
Kornetti.
SPAU 7n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =18,0 mCA, P = 1,50 kW - Aleea Marului.
SPAU 8n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =17,0 mCA, P = 1,50 kW - Aleea Miertestilor.
SPAU 9n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =13,0 mCA, P = 1,50 kW - Aleea Lalelelor.
SPAU 10n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =8,00 mCA, P = 1,50 kW - Aleea Micu Popescu.
SPAU 11n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =9,0 mCA, P = 1,50 kW - Aleea Zootehniei.
SPAU 12n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =5,0 mCA, P = 0,70 kW - Aleea Mihai Viteazu.
SPAU 13n, cu 2 pompe (1A+1R) si Q= 3,00 l/s, H(p) =15,0 mCA, P = 1,50 kW - Aleea Cocorului.
Conducte de refulare
Conductele de refulare vor fi pozate in paralel cu reteaua de canalizare si vor fi din PEID, PE100,
PN10, SDR17, De 90 mm cu lungimea L = 1479 ml si De 110 mm cu lungimea L = 1108 ml.
Subtraversari
Pe traseul conductelor de refulare vor fi necesare 6 (sase) subtraversari de drumuri, realizate cu foraj
orizontal in tub de protectie din OL.
Supratraversari
Pe traseul conductelor de refulare va fi necesara o realizarea unei supratraversari de viroaga in
lungime totala de 10 m.
Pentru pozarea retelei de canalizare menajera si a conductei de refulare, vor fi necesare lucrari de
interventie asupra sistemului rutier, acostament, a platformelor betonate, trotuare si podete acces in
curti, a rigolelor de pamant, a rigolelor betonate, a drumului balastat si a acostamentului afectat, dupa
cum urmeaza:
Desfacere-refacere sistem rutier (asfalt)
Sistemul rutier asupra caruia se va interveni va avea suprafata S = 241mp, din care 45 mp pentru
conducta de canalizare si 196 mp pentru conducta de refulare
Refacere acostament
In urma efectuarii lucrarilor de sapatura pentru pozarea conductelor proiectate va fi necesara refacerea
acostamentului afectat. Acostamentul asupra caruia se va interveni are o lungime totala de L=8584
ml, din care 8406 ml pentru conducta de canalizare si 178 ml pentru conducta de refulare
Desfacere-refacere rigole betonate
Rigolele asupra carora se va interveni au lungimea totala L= 1146 ml, din care 1001 ml pentru
conducta de canalizare si 145 ml pentru conducta de refulare.
Desfacere-refacere platforme betonate, trotuare si podete acces curti

Pagina 5 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
Suprafata totala afectata de lucrarile de pozare pentru conductele proiectate este S= 233 mp pentru
conducta de canalizare.
Refacere drum balastat
Lungimea totala pe care se va interveni pentru pozarea conductelor proiectate este L=4585 ml, din
care 2598 ml pentru conducta de canalizare si 1987 ml pentru conducta de refulare.

Toate categoriile de lucrari care se vor proiecta si executa sunt descrise in detaliu in SF-ul intocmit
de INFRA & CIVIL DESIGN SRL, parte integranta a documentatiei de atribuire, unde sunt
evidentiate in mod clar toate obiectele si categoriile de lucrari pe baza carora ofertantul va intocmi
oferta tehnica, listele de preturi si oferta financiara.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitutea in constructii, republicata,
cheltuielile generate de efectuarea unor lucruri suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatii a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

3. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR SI GARANTIE


Durata maximă de execuţie a lucrărilor: 23 de luni
Durata maxima de realizare a proiectului tehnic: 4 luni
Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de memorii.
Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se limita la:
grafice detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.).
Durata contractului de proiectare si executie: 27 de luni
Termenul minim de garantie acordat investitiei: 36 de luni.
In perioada de garantie ofertantul va realiza toare reparatiile (lucrari pentru indepartarea
degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu
vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului,
termenul de interventie maxim acceptat fiind de 12 de ore pentru limitarea eventualelor accidente si
mentinerea in explatare a podurilor. Termenul de reparatie a defectiunilor, incepand de la momentul
limitarii efectelor accidentale, este de maxim 3 zile pana la repunerea in funtionare integrala a
sistemului de canalizare ape uzate. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio plata in vederea mentinerii
nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In
propunerea tehnica se vor include in mod obligatoriu memorii justificative in care vor fi explicitate
si justificate detaliat termenele de garantie si interventie ofertate.

4. PROIECTUL TEHNIC,
Serviciile de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului vor cuprinde urmatoarele
etape principale:
Etapa I va include elaborarea urmatoarelor documentatii:
 Proiectul tehnic de executie
 Documentatie in vederea avizarii de catre beneficiar a proiectului tehnic de executie
 Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C.)
 Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor (P.O.E.)
 Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente
obiectivului de investitii
 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor
Etapa II va include:
 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor inclusiv
participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

Pagina 6 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
Etapa III va include:
 Intocmirea Proiectului de urmarire a comportarii in timp a constructiei
 Intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare aferente
obiectivului de investitie
 Intocmirea documentatiei privind partea din Cartea Tehnica a Constructiei ce se realizeaza de
catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale
3. DURATA CONTRACTULUI ŞI TERMENE DE EXECUŢIE
Durata contractului va fi de maxim 20 de luni calendaristice de la emiterea ordinului administrativ de
începere a prestarii serviciilor.
In privinta activitatii de proiectare, contractul se desfasoara in 3 etape in functie de durata de executie
a lucrarilor, iar termenele de execuţie efectivă pentru realizarea fiecărei etape a proiectarii vor fi:
 Etapa I: max. 120 de zile calendaristice de la primirea ordinului administrativ din partea
autorităţii contractante de începere a prestării serviciilor pentru elaborare proiect tehnic, caiete
de sarcini, detalii de execuţie si documentatiile pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatia de construire.
Respectarea perioadei de elaborare a serviciilor de proiectare este obligatorie, nerespectarea
termenului constituie motiv de declarare a ofertei neconforme si inadmisibile.

IMPORTANT
Autoritatea Contractantă impune termenul maxim de realizare a contractului de servicii de
proiectare (Proiect Tehnic de Executie inclusiv Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor P.O.E.,
Detalii de Executie, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor
aferente obiectivului de investitii in vederea emiterii autorizatiei de construire inclusiv Proiectul
pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire PAC) de maxim 120 de zile calendaristice. Având în
vedere timpul foarte scurt în care trebuie derulată achiziția, trebuie elaborat Proiectul Tehnic de
Executie inclusiv Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor P.O.E., Detaliile de Executie,
Proiectul pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire P.A.C., respectiv trebuie verificate de
verificatori tehnici atestati MLPAT documentatiile enumerate anterior, Documentatiile necesare
pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii in vederea
emiterii autorizatiei de construire autoritatea contractanta a stabilit termenul de prestare a serviciilor
de proiectare de maxim 120 de zile.
 Etapa II: in funcţie de durata contractului de execuţie a lucrărilor, incepand cu data emiterii
ordinului de incepere al executiei lucrarilor. Durata estimata de executie a lucrarilor conform
graficului de realizare a investitiei din cadrul DALI este de 23 de luni.
Respectarea perioadei de elaborare a serviciilor de asistenta tehnica este obligatorie, nerespectarea
termenului constituie motiv de declarare a ofertei neconforme si inadmisibile.
 Etapa III : Durata pentru elaborarea documentatiilor cuprinse in acesta etapa este de maxim
20 zile incepand cu data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Respectarea perioadei de elaborare a serviciilor de proiectare este obligatorie pentru aceasta etapa,
nerespectarea termenului constituie motiv de declarare a ofertei neconforme si inadmisibile.

SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CATRE AUTORITATEA


CONTRACTANTA
Proiect tehnic de executie inclusiv Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor P.O.E., Detalii
de executie si Proiectul pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire PAC se vor întocmi conform
prevederilor Hotărârii nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 si al Metodologiei din 29 noiembrie 2016
privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect Publicata în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 1061 din 29 decembrie 2016 si a prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentaţiei,
atat pentru investitia de baza cat si pentru celelalte capitole ale devizului general.

Pagina 7 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
La faza de proiect tehnic de executie, proiectantul are obligaţia de a prezenta şi devizul general insotit
de partea economică confidenţială a lucrărilor conform formularelor prevazute in Hotărârea nr.
907/2016. Listele de cantitati pe articole de lucrari vor fi elaborate utilizand indicatoarele de norme
de deviz, tinandu-se seama de domeniul de aplicare al indicatorului, de conditiile generale si specifice
din instructiunile de folosire a indicatorului precum si de generalitatile capitolului in care se
incadreaza articolele.
Proiectantul are obligatia de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialişti verificatori de
proiecte atestaţi, pentru fiecare specialitate în parte. Proiectantul va preciza in proiectele pe
specialitati pe care le va elabora cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, deasemenea
acesta va sustine proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii.
Verificarea tehnică a Proiectului tehnic și întocmirea unui Referat privind verificarea de calitate, se
va efectua de către verificatori tehnici de proiecte atestați MLPAT/MDRAP/MCC pentru specialitatea
și cerințele în cauză. Verificarea tehnică este o cerință obligatorie pentru eliberarea Autorizației de
Construire si avizarea Proiectului Tehnic de Executie.
De asemenea, în cazul unor completări/modificări ale documentaţiei avizate iniţial de către
verificatorii de proiecte, ofertantul va susţine în faţa verificatorilor de proiecte toate
completările/modificările ulterioare.
Observațiile, completările și condițiile verificatorilor de proiecte rezultate în urma analizei
documentațiilor sunt obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea corespunzătoare a
documentațiilor supuse avizării, inclusiv punerea la dispoziție a completărilor în exemplarele și în
forma solicitate de către autoritățile avizatoare. Costurile ocazionate cu refacerea și completarea
documentației în volumele solicitate pentru noile susţineri cad în sarcina ofertantului.
Serviciile de verificare tehnica de calitate a documentatiilor vor fi asigurate de ofertant.
Alte obligaţii ce revin prestatorului:
- Sa execute Serviciile de proiectare prevazute in SF, cu respectarea legislatiei aplicabile, in vigoare
la data efectuarii prestatiei, in special potrivit, Hotărâre nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 si al
Metodologiei din 29 noiembrie 2016 privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect
Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016, HG 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrărilor si a constructiilor, H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
constructii astfel cum a fost modificata si completata ulterior, Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, Ordinul M.L.P.A.T.nr. 5/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea
controlului calitătii materialelor, elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor,
precum si orice alte prevederi legale si normative tehnice prevazute de lege aplicabile executarii
Contractului;
- Sa efectueze operaţiunile de proiectare numai cu personal propriu sau angajat pe baza de conventii,
subcontractari, etc; potrivit legii;
- Sa prezinte proiectul elaborat în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi
soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
- Sa prezinte in vederea avizarii de catre beneficiar a proiectului tehnic de executie un tabel
centralizator cu diferentele fizice/ valorice intre SF si proiectul tehnic, Devizul general si devizele pe
obiect ale investitiei actualizate in urma elaborarii proiectului tehnic de executie, Memoriu tehnic
justificativ pentru diferentele intre SF si proiectul tehnic de executie, Principalii indicatori tehnico-
economici actualizati in urma elaborarii proiectului tehnic de executie. Pentru asigurarea posibilitatii
realizarii corespunzatoare a acestui tabel centralizator se va pastra structura in ceea ce priveste
obiectele din cadrul obiectivelor de investitie identica cu cea din studiile de fezabilitate.
- Observațiile, completările și condițiile beneficiarului Comuna Simnicu de sus rezultate în urma
analizei documentațiilor sunt obligatorii pentru prestator, inclusiv refacerea corespunzătoare a
documentațiilor supuse avizării, inclusiv punerea la dispoziție a completărilor în exemplarele și în
forma solicitate de către Comuna Simnicu de sus. Costurile ocazionate cu refacerea și completarea
documentației în volumele solicitate pentru noile susţineri cad în sarcina ofertantului.

Pagina 8 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
- Sa predea proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilit prin Contract
- Sa raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii si
normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;
- Sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii si avizarii
proiectului de catre beneficiar;
Având in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi
completările ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligaţii (fara cheltuieli suplimentare):
• sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;
• sa prezinte planul de trasare a lucrarilor;
• sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
• sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum
si sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;
• sa elaboreze caietele de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, proiectele de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor;
• sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
• sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum
si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
• sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;
• tot ca obligatii ale proiectantului fara cheltuieli sunt si raspunsurile la solicitarile de clarificari
formulate de ofertanti pe perioada desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de executie si
participarea la predarea amplasamentului;
Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor si care se
tarifeaza in cadrul asistentei tehnice consta in urmatoarele activitati:
• Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea
de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia
din teren in termen de maxim 1 zi de la comunicare. Modificările aduse, din motive obiective,
proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul
lucrarii si insusita de catre expertii tehnici si specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe
santier se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa,
la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea
executantului;
• Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier etc., in maxim 3 zile de la solicitare. Dispozitiile de santier emise
vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar
sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;
• Urmarirea respectarii prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
constructor;
• va respecta, cu strictețe, prevederile art. 22 și 22^1 din Legea nr. 10/1995 – Obligaţii şi
răspunderi ale proiectanţilor privind modul de realizare a calităţii lucrărilor, respectiv efectuează
verificările prevăzute de art. 16 din Procedura privind controlul statului în fazele determinante
pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor.
• asigură asistenţa tehnică pe şantier pentru a valida soluţiile de aplicabilitate ale detaliilor de
execuţie propuse de constructor, soluţii care nu modifică proiectul tehnic şi nici autorizaţia de
construire. Aceste soluţii se emit ca dispoziţii de şantier;

Pagina 9 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
• constatarea şi evaluarea neconformităţilor în execuţie. Emiterea de dispoziţii de şantier pentru
soluţionarea acestora cu avizul dirigintelui / beneficiarului;
• verificarea detaliilor de execuţie care aduc modificări ale proiectului tehnic şi ale autorizaţiei
de construire, cu sau fără implicaţii financiare. Rezultatele verificării se vor prezenta şi justifica
Beneficiarului şi, după caz, Proiectantului iniţial pentru obţinerea avizului acestuia, în situaţia în
care acesta din urmă nu cedează drepturile de autor asupra documentaţiei întocmite de el;
• emite precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului tehnic în concordanţă cu situaţia
din teren;
• întocmirea listelor de cantităţi aferente lucrărilor suplimentare şi / sau a notelor de renunţare
în cazul fenomenele sau situaţiilor imprevizibile (altele decât cele rezultate în urma eventualelor
calamităţi şi forţă majoră);
• este prezent la toate etapele de control al calităţii (faze determinante, dar nu numai, ci şi unele
lucrări ce devin ascunse, etape tehnologice importante, prevăzute în programul de control al
calităţii);
• participă la elaborarea cărţii tehnice;
• participă la toate şedinţele unde este solicitat de diriginte, pentru a emite puncte de vedere
legate de performanţele şi calitatea lucrărilor ce se execută;
• întocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor, document obligatoriu al Cărţii Tehnice a
Construcţiei;
• întocmirea documentaţiei tehnice privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiei
în timp a construcţiei, document obligatoriu al Cărţii Tehnice a Construcţiei;
• alte atribuţii conform reglementărilor tehnice în vigoare
• Plata asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte lunare/trimestriale/finale
proportional cu progresul lucrarilor;
De asemenea, proiectantul va avea obligaţia să participe ori de câte ori il va solicita beneficiarul
sau executantul, pe şantier, în baza asistenţei tehnice contractate pe perioada de executare a
lucrărilor.
La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în
vigoare referitoare la atribuţiile care-i revin.
Etapa III va cuprinde:
• Intocmirea Proiectului de urmarire a comportarii in timp a constructiei
• Intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare aferente
obiectivului de investitie
• Intocmirea documentatiei privind partea din Cartea Tehnica a Constructiei ce se realizeaza de
catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale
In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta continutul cadru al documentatiei din
Cartea tehnica a Constructiei si al Proiectului de urmarire a comportarii in timp a contructiei
conform prevederilor legale si va descrie activitatile pe care le va face in vederea elaborarii
acestora.
Prestatorul ale obligatia, la finalizarea executarii lucrarilor sa intocmeasca si documentatiile
tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare (din partea Agentiei pentru Protectia
Mediului, Directiei de Sanatate Publica, Administratiei Nationale A.N. Apele Romane) si sa
stabileasca impreuna cu beneficiarul si executantul lucrarilor valoarea finala a echipamentelor si
obiectelor din cadrul obiectivelor de investitie care vor fi incluse in Inventarul bunurilor care
apartin Comunei.
Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:
- Hotărârea nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 si al Metodologiei din 29 noiembrie 2016
privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect Publicata în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 1061 din 29 decembrie 2016, HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor si a constructiilor;

Pagina 10 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
- Legea Nr.10/1995,privind calitatea in construcţii, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legislatia in vigoare la data elaborarii documentatiilor
RECEPŢIA
Proiectul si documentatiile de proiectare se vor preda Autoritatii contractante Comuna Simnicu de
sus, judetul Olt, in termenul stabilit prin Contract, in volume distincte, astfel:
- Proiect tehnic de executie in 5 exemplare originale (imprimate pe hartie) si 1 exemplar in
format electronic (CD) in format editabil (word) si needitabil (pdf).
- Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C.) in 2 exemplare
originale (imprimate pe hartie) si 1exemplar in format electronic CD in format editabil (word) si
needitabil (pdf).
- Proiectul de Organizare a Executiei Lucrarilor (P.O.E.) in 2 exemplare originale (imprimate
pe hartie) si 1 exemplar in format electronic CD in format editabil (word) si needitabil (pdf).
- Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente
obiectivului de investitii in 2 exemplare originale (imprimate pe hartie) si 1 exemplar in format
electronic CD in format editabil (word) si needitabil (pdf).
- Tabel centralizator cu diferentele fizice/ valorice intre studiul de fezabilitate si proiectul
tehnic, devizele generale si devizele pe obiect ale investitiei in vederea avizarii de catre benefiar a
proiectului tehnic de executie in 2 exemplare originale(imprimate pe hartie) si 1 exemplar in
format electronic CD in format editabil (word) si needitabil (pdf).
- Proiectului de urmarire a comportarii in timp a constructiei in 2 exemplare
originale(imprimate pe hartie) si 1 exemplar in format electronic CD in format editabil (word) si
needitabil (pdf).
- partea din Cartea Tehnica a Constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor
conform dispozitiilor legale in 3 exemplare originale (imprimate pe hartie) si 1 exemplar in format
electronic CD in format editabil (word) si needitabil (pdf).
Predarea se efectueaza de catre reprezentanti de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza
de proces verbal, numerotat si datat, inregistrat la ambele parti contractante.
Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea
documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din contract.
În cazul în care serviciile prestate de firma câştigătoare nu coincid din punct de vedere al preţului
sau calităţii cu cel din ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita daune
compensatorii.
În cazul în care în urma depunerii Proiectului in vederea obtinerii finantarii din fonduri
nerambursabile, vor fi sesizate deficienţe sau neclarităţi, ofertantul declarat câştigător are obligaţia
de a rectifica, în cel mai scurt timp posibil, in maxim 5 zile calendaristice, aceste deficienţe sau
neclarităţi sesizate, fără costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.

In documentatia de proiectare ce se va preda, Formularele F1-F5, respectiv C6-C9 vor fi


completate OBLIGATORIU de catre ofertantul declarat castigator cu preturile unitare si valorile
echipamentelor asa cum au fost ofertate in propunerea financiara, producatori si/sau furnizori si
vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate - in vederea decontarii, in deplina
concordanta cu termenele si preturile ofertate.

5. EXECUŢIA LUCRĂRILOR
Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative,
reglementărilor tehnico-economice din domeniu, Proiectului Tehnic si Caietelor de sarcini ce vor fi
realizate in urma prestarii serviciilor de proiectare.
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii:

Pagina 11 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în
vederea soluţionării;
b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi
în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;
d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante
ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de
continuare a lucrărilor;
e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie,
numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate
sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea
probelor martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc
condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzător cerinţelor;
h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii
unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a
predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;
m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere,
colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi
cu prevederile legale în vigoare.
Alte cerinte privind lucrările :
1. Durata de executie efectivă a lucrărilor, fără a se lua în considerare eventualele sistări datorate
lipsei finantării/conditiilor meteo nefavorabile/etc. va fi de maxim 23 de luni. Astfel, executia
lucrărilor va fi prevăzută în grafice pe o perioadă continuuă de 23 de luni, cu evidentierea eventualelor
întreruperi/ sistări considerate de ofertant ca fiind necesare/accidentale.
2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 de luni .
3. Termenul de mobilizare pentru constatarea si limitarea efectelor eventualelor defectiuni aparute in
perioada de garantie: maxim 12 ore.
4. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maxim 3 zile de la data
constatarii unei astfel de probleme.
Prevederea în ofertă a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la neconformitatea
ofertei.

Pentru conformitatea datelor, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu SF-ul


pus la dispozitie, iar in cazul constatării unor erori, are obligaţia de a le face cunoscute Autorităţii
Contractante. Riscurile privind cantităţile suplimentare/articole de lucrări suplimentare vor fi incluse
in preturile unitare.
În cadrul unei categorii de lucrări se includ toate articolele de lucrări solicitate prin specificaţiile
tehnice din caietul de sarcini, standardele şi normativele în vigoare la data ofertării lucrărilor, pentru
a realiza respectiva categorie de lucrare.

Pagina 12 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
6. DOCUMENTELE OFERTEI
Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:
6.1. PROPUNEREA TEHNICĂ
Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si
trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de
sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor
tehnice solicitate prin caietul de sarcini si SF si se va întocmi într-o maniera organizata si
fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua în considerare doar afirmatii
declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor activitati,
astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei
informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Pentru proiectare:
Continutul ofertei tehnice care va fi prezentata este :

1.Formular propunere tehnică


ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE
Metodologia şi planul de lucru sunt componente-cheie şi obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta tehnică
trebuie prezentată în următoarea structură:
a) metodologia pentru realizarea serviciilor;
b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor;
c) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor şi organizarea acestuia.

a) Metodologia:
În această secţiune trebuie să prezentaţi modul în care dumneavoastră, în calitate de ofertant,
înţelegeţi:
a.1 Obiectivele contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;
a.2 Descrierea situatiei existente si observatiile cu privire la constatarile cu ocazia vizitei pe teren
raportate la SF.
a.3 modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor pentru atingerea obiectivelor
contractului;
a.4 metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate.
Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:
a.4.1 prevederile legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi
atribuit, ce pot avea incidenţă asupra derulării/implementării acestuia;
a.4.2 identificarea şi explicitarea aspectelor-cheie privind îndeplinirea obiectivelor contractului şi
atingerea rezultatelor aşteptate;
a.4.3 modalitatea de abordare a activităţilor (descrierea modului de elaborare al documentatiilor
tehnice si de prestare a serviciilor de asistenta tehnica) ce corespund rezultatului final al contractului
şi a rezultatelor intermediare aferente, în raport cu serviciile şi responsabilităţile stabilite prin caietul
de sarcini. Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din
planul de lucru şi trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate
şi la nivel de pachet de activităţi. Ofertantii trebuie sa aiba in vedere atunci cand completeaza acest
capitol, informatiile din documentatia de atribuire (caiet de sarcini, SF si restul documentatiilor
conexe) si sa prezeninte particularizat pentru prezenta investitie toate documentatiile tehnice pe care
le vor intocmi.
a.4.4 descrierea soluţiei propriu-zise propuse pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul
de sarcini. In cadrul acestui capitol, trebuie prezentate minim urmatoarele informatii :
- descrierea constructiva, functionala si tehnologica a obiectivului de investitie in urma parcurgerii si
intelegerii documentatiilor din cadrul documentatiei de atribuire. In situatia in care, ofertantul prin
propunerea tehnica depusa nu face dovada intelegerii complete sau prezinta in mod eronat solutia

Pagina 13 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
constructiva, functionala si tehnologica conform informatiilor din documentia de atribuire oferta va
fi declarata neconforma.
- descrierea modului in care vor fi proiectate si dimensionate toate obiectele din cadrul obiectivului
de investitie
-descrierea modului in care vor fi utilizate softurile de proiectare pentru retele de canalizare (daca
ofertantii intentioneaza sa utilizeze aceste tipuri de softuri). In acest fel, ofertantii pot face dovada nu
numai ca detin aceste softuri ci stiu sa le si utilizeze.
b) Planul de lucru:
Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:
- denumirea şi durata activităţilor şi pachetelor de activităţi din cadrul contractului, aşa cum sunt
acestea prezentate la capitolul "Metodologie";
- succesiunea şi interrelaţionarea acestor activităţi;
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie să fie:
• conform cu abordarea şi metodologia propusă;
• să demonstreze:
- înţelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;
- încadrarea activităţilor în timp de aşa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul
specificat în caietul de sarcini;
• realizat utilizând un software de planificare a timpului.
La acest capitol vor fi prezentate: Graficul de realizare al serviciilor de proiectare (graficul Gantt) -
etapa I, Graficul de prestare al serviciilor de asistenta tehnica (graficul Gantt) –etapa II si Graficul de
realizare al serviciilor de proiectare(graficul Gantt) –etapa III. Acestea vor detalia perioada de
participare pe zile, ore (timp efectiv de lucru ) pentru fiecare expert propus coroborata cu activitatile
din cadrul serviciilor de proiectare. La completarea acestor formulare, ofertantii vor avea in vedere
atunci cand vor stabili durata fiecarei activitati succesiunea logica a acestora raportata la
capacitatile/indicatorii tehnici ai investititiei. Lipsa prezentarii acestor formulare sau prezentarea
incompleta a acestora conduce la declararea neconfomitatii ofertei.
c) Organizarea şi personalul
Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:
• structura echipei propuse pentru managementul si derularea contractului. In cadrul acestui
formular se vor prezenta toti expertii propusi de ofertant pentru executarea serviciilor. Atat pentru
expertii cheie, cat si pentru ceilalti experti din cadrul echipei se vor atasa: contractele de munca sau
alte documente din care sa reiasa relatia expertilor propusi cu ofertantul, diplome/ certificări
recunoscute la nivel naţional/internaţional în specializarea respectivă, documentele-suport relevante
care atestă experienţa specifică ce pot fi fişa de post, recomandari din partea beneficiarilor sau orice
alte documente similare). Ofertantii, prin structura echipei de proiectare propusa, vor trebui sa faca
dovada ca pot presta serviciile de proiectare si asistenta tehnica care fac obiectul contractului in
integralitatea lor. Se vor prezenta atribuţiile membrilor echipei în implementarea activităţilor
contractului, contribuţia fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum şi distribuirea
şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei. Vor fi indicate responsabilităţile în execuţia
contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul
contractului, activităţile de suport şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între
operatorii din cadrul grupului modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul
serviciilor, inclusiv documentele finale (livrabilele proiectului) în raport cu prevederile caietului de
sarcini.
• descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizează pentru realizarea activităţilor
propuse pentru îndeplinirea obiectului contractului. Această infrastructură trebuie să fie
corespunzătoare scopului contractului, sa fie in concordanta cu structura echipei de proiectare propusa
si activitatile din cadrul contractului şi să îndeplinească toate cerinţele solicitate de legislaţia în

Pagina 14 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
vigoare.
Se va prezenta doar echipamentul necesar şi propus pentru desfăşurarea contractului şi nu tot
echipamentul deţinut de către ofertant.

Autorizaţii,
Localizarea
agremente,
Descriere echipamentului Momentul din
Nr. de Vechime licenţe etc.,
(tip/provenienţă/ Caracteristici (adresa, acolo executarea serviciilor
unităţi (ani) conform
model) unde este în care se utilizează4
legislaţiei
aplicabil)
în vigoare
/
/
/
/

Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din derularea serviciilor când va


intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa ţinând cont de echipamentele
necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciilor şi obţinerea rezultatelor dorite.
In plus, pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica se va prezenta obligatoriu:
• modul de abordare a activităţii de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării
contractului şi măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini;
• modul de abordare a activităţii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor,
după caz, a riscurilor identificate în caietul de sarcini;
• modul de abordare a activităţilor corespunzătoare îndeplinirii cerinţelor privind sănătatea şi
securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit contractor se va asigura că pe parcursul
executării contractului obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii sunt
respectate;
• modul de abordare şi gestionare a relaţiei cu subcontractorii, în raport cu activităţile
subcontractate (dacă este cazul);
• evaluarea utilizării resurselor în termeni om-zile de lucru, deplasările personalului şi utilizarea
echipamentelor alocate tuturor organizaţiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractantă) implicate în
realizarea contractului.
Ofertantul poate include în propunerea tehnica, justificari, calcule si alte documente de natura tehnica
astfel încât îndeplinirea oricărei cerinţe din documentatia de atribuire sa fie demonstrata în mod clar
si sa poata fi verificata si evaluata cu usurinta de catre comisia de evaluare. De asemenea, ofertantul
va putea include si alte informaţii pe care le considera relevante în vederea stabilirii conformitatii
propunerii tehnice cu cerintele minimale din documentatia de atribuire.

Pentru executie:
In mod obligatoriu se va face o descriere detaliata a organizarii, metodologiei si a planului de lucru
conceput pentru realizarea contractului.
Vor fi descrise explicit activitatile si sarcinile concrete ce vor fi incredintate personalului implicat in
indeplinirea contractului.
Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta
cu prevederile caietului de sarcini, urmatoarele:
1. Proceduri tehnice de executie care sa acopere toata plaja de lucrari/operatiuni necesare in executia
contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrari ce se vor executa; care vor trebui sa fie
adaptate exact la cerintele si cantitatile din SF, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie cu
caracter general, si vor trebui sa cuprinda la nivel minimal:

Pagina 15 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei
lucrarilor;
b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate;
c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;
Propunerea tehnică va conține și:
2. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) care va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea
lucrărilor;
b) resurse (personal și instalații/echipamente)
c) programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, detaliat la nivel de categorie de
lucrări pentru fiecare obiect al investitiei in parte, care să ilustreze succesiunea tehnologică de
realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul propune să le
îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special:
-lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate,
-activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz;
-secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților incluse în
procesele de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare
obiectului contractului;
-denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie
(jaloanele) în execuția contractului;
-drumul critic clar identificat în planificarea activităților.
Graficul Gantt de proiectare si execuție a lucrarilor nu va conține și valori;
Ofertantul va prezenta o justificare a termenului de executie a lucrarilor pe zile si categorii de lucrari,
corelat cu legislatia si normele tehnice in vigoare si resursele declarate, detaliat la nivelul operatiilor,
in format de tip Grafic GANTT - diagrama drumului critic explicitata pentru fiecare obiect al
investitiei in parte cat si pentru intreg proiectul (va contine obligatoriu distributia detaliata a
resurselor, diagrama PERT si drumul critic);
Resursele identificate in graficul Gantt trebuie sa fie identice cu cele din formularele C6-C9 si se va
prezenta incarcarea pe activitati pe fiecare tip de resursa, astfel:
- resursa umana va fi prezentata in ore/meserie/luna;
- resursa materiala se va prezenta in tip resursa / unitati masura / luna;
- consumul cu utilajele se va prezenta in ore/utilaj/ luna:
- consumurile cu transporturile se va prezenta in tone / luna.
Prezentarea unei oferte in cadrul propunerii tehnice in care se regaseste un grafic Gantt incorect, fara
alocarea de resurse aferente fiecarei activitati de proiectare/executie sau pentru care ofertantul nu
aloca suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau un
grafic Gantt in care se vor prezenta supraincarcari ale unor resurse sau care nu va fi prezentat la nivel
de luni calendaristice, va conduce la declararea ofertei ca neconforma. La stabilirea numarului de
personal se va lua in calcul ziua de munca de 8 ore pentru o persoana, cinci zile/saptamana. Orice
modificare a acestor cerinte trebuie sa se regaseasca in graficul Gantt si justificata in totalul
cheltuielilor cu manopera.
Tehnicile de planificare cum ar fi tehnica evaluarii repetate a programului, metoda potentialelor,
metoda diagramelor de precedenta, tehnica evaluarii grafice repetate a programului (Se va prezenta
obligatoriu una dintre aceste tehnici de planificare explicitatata, nefiind acceptata doar prezentarea
tehnicii ci se vor prezenta calculele, variabilele proiectului si formulele/ecuatiile rezolvate ce au
condus la rezultatul final pe baza caruia s-a intocmit programul de lucru), insotite de graficul Gantt
explicitat pe toate componentele sale, incluzand consumurile cu mâna de lucru, materiale,
consumurile privind transporturile si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii.
Pentru o evaluare unitara, Graficul Gantt se va prezenta obligatoriu pornind de la ideea ca ordinul de
incepere al lucrarilor va fi 01.01.2020 si va fi trasat pe luni pentru executia tuturor etapelor ce se
executa in cadrul fiecarui tip de lucrari (activitati/subactivitati/categorii de lucrari obligatorii).

Pagina 16 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
In grafic se vor include si reperele/jaloanele critice (milestones) care va reprezenta, in fapt,
programarea activitatilor de executie, detaliind urmatoarele: operatiuni componente, date exacte,
alocarea specifica a unor resurse umane si materiale, utilaje, etc. Jaloanele de monitorizare
(milestones) vor arata clar momentul finalizarii etapelor cheie de pe drumul critic al proiectului
(demararea lucrarilor, fazele determinante, testarea, receptia, etc). Se impune, de asemenea,
evidentierea in grafic a aportului planificat pentru fiecare membru al societatii mixte/consortiului de
firme, daca este cazul, precum si implicarea eventualilor subantreprenori (in ceea ce priveste
activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, etc.); Se va cuprinde in oferta prezentata si o
analiza a drumului critic, care sa releve depasirea eventualelor obstacole relevate.
Ofertantul va include, de asemenea, planuri si diagrame care sa surprinda viziunea sa privind etapele
de derulare ale lucrarilor (fazele determinante).
Ofertantii vor avea in vedere imprejurarea ca lucrarile pot fi atacate simultan pentru mai multe obiecte
ale investitiei.
Ofertantii vor lua in considerare în programul de constructie toate fazele determinante astfel cum vor
rezulta acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile recunoscute oficial si alte conditii de vreme
normala / de tip friguros. Programul de lucru va fi insotit in mod obligatoriu de descrierea detaliata a
metodologiei si a planului de lucru conceput pentru executia lucrarilor pentru toate activitatile
prezentate prin graficul de excutie (detaliere grafic de executie), surprinzand succesiunea exacta a
activitatilor, precum si intervalele de timp in care Ofertantul propune sa fie efectuate lucrarile.
Aceasta descriere detaliata va contine, dupa caz si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in
raport cu eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in
parte.
Ofertantii pot utiliza subcontractanti, urmand sa-i numeasca in DUAE si in Propunerea tehnica sa
detalieze partea/partile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. In acest caz, Propunerea tehnica
trebuie insotita de o declaratie emisa de Ofertant cu privire la partea sau partile din Contract pe care
Ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze (inclusiv nominalizarea subcontractantilor).
In cazul depunerii unei oferte comune, propunerea tehnica trebuie sa evidentieze partea pe care fiecare
din membrii asocierii/consortiului o va îndeplini/executa cu descrierea modului de impartire a
sarcinilor intre membrii acesteia precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor
materiale, financiare si umane utilizate;
3. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate
Durata de garantie se va justifica prin prezentarea unui memoriu, in care se vor detalia serviciile
oferite. Termenul de interventie la defectiuni in perioada de garantie se va justifica prin prezentarea
unui memoriu prin care se vor justifica si detalia modalitatea de interventie, locatia, numarul si tipul
resurse folosite si disponibilizate, etc. Program privind masurile de supraveghere a lucrarilor în
perioada garantiei acordata, cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de
remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale,
mecanice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. Se va prezenta descrierea
detaliata a lucrarilor de interventie din punct de vedere tehnologic.
4. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea
verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în
obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.
Se va prezenta structura organizationala prevazuta de catre ofertant in scopul proiectarii si executiei
lucrarilor in cadrul careia se va ilustra, structura organizationala pe care a prevazut-o in vederea
implementarii acestui contract, incluzand personalul de pe santier, asistenta asigurata de birourile
centrale, personalul administrativ si auxiliar etc. (inclusiv subantreprenorii). Aceasta se va realiza
prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si
echipamentele pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor intregului personal implicat in
indeplinirea contractului precum si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa cuprinda pentru fiecare

Pagina 17 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
categorie de lucari cel putin:
- Prezentarea generala a lucrarii;
- Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat
la lucrarile prevazute în Caietul de sarcini;
- Program al calitatii, verificari si încercari, continând metodologia detaliata pentru executia testelor
si verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie;
6. Listele de cantitati de lucrari fara valori, formular F3, F4 si extrasele de resurse formulare C6-9.
NOTA: In Propunerea tehnica, la acest punct, NU SE VA PREZENTA Proiectul tehnic si/sau Listele
de cantitati ale Proiectului tehnic. Conditia de prezentare a listelor de cantitati cu respectarea
legislatiei in vigoare, se refera la obligativitatea utilizarii formularelor F3 C6-9 pentru ofertarea
cantitatilor inscrise in evaluarile din SF, astfel incat sa poata fi urmarita tehnologia de lucru si modul
de formare al pretului ofertei. Listele de cantitati de lucrari la care se face referire in caietul de sarcini,
nu sunt listele de cantitati ce vor deriva din proiectul tehnic ce urmeaza a fi executat. Listele cu
cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, solicitate in caietul de sarcini, vor reprezenta descrierea din
SF cu incadrarea de catre ofertant in articole de deviz, conform indicatoarelor de norme de deviz seria
1981 sau altele, a lucrarilor necesare a fi executate pentru realizarea fiecarui obiect in parte, asa cum
au fost acestea definite in documentatia tehnica anexata.
7. Schita pentru Organizarea de santier ce va cuprinde dimensiuni ale tuturor necesatilor pentru
desfasurarea organizarii, suprafata totala, locul amplasamentului, depozite, birouri, magazii,
echipamente, etc. Se va prezenta inclusiv Planul pentru Organizarea de santier ce va include zonele
de colectare si depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, descrierea modalitatii de organizare
si prezentarea modului de lucru in cadrul acesteia, modalitatea de asigurare a accesului de la
organizarea de santier la traseul proiectului, descrierea asigurarii utilitatilor necesare functionarii
corespunzatoare (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, iluminat, canalizare, etc.),
asigurarea cailor de acces si a drumurilor de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice,
precum si planul de degajare a locului organizarii de santier de deseuri, materiale si echipamente de
lucru. Autoritatea contractanta nu detine alocare bugetara pentru a asigura paza santierului/lucrarii,
ofertantul isi va va asuma paza santierului prezentand in propunerea tehnica un plan de paza intocmit
in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003
8. Se va prezenta planul de management al traficului aplicat la lucrare. Planul va descrie cum
intentioneaza executantul sa minimizeze impactul activitatilor de constructie asupra circulatiei pe
drumurile publice si la punctele de acces catre organizarea de santier, modul de asigurare a sigurantei
participantilor la trafic pe perioada derularii contractului. In cadrul acestei sectiuni ofertantii vor
prezenta informatii detaliate privind proiectul de management propus, care sa confirme ca au inteles
perfect implicatiile lucrarilor ce urmeaza sa fie executate in conditii de trafic si ca pot furniza toate
semnalizarile, personalul, sustine costurile etc., necesare pentru garantarea sigurantei publicului in
timpul lucrarilor de constructie, fiind obligatoriu de indicat:
Planul de impunere a restrictiilor de circulatie si de redare a drumului in circulatie (daca ofertantul va
considera ca este cazul);
Planul de semnalizare si evitare a accidentelor in sectorul de drum cuprinzand Schemele de
semnalizare a zonei in lucru, adaptate la situatia concreta din teren (obligatoriu);
Analiza traseelor de circulatie in cazul devierii traficului si schita cu rutele ocolitoare propuse.
9. Se vor respecta condițiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. Se va
prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens (Formular .....). Informații detaliate privind
reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția
muncii, securității și sănătății în munca, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri, această declarație va fi
prezentata în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.
NOTA GENERALA: Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care
contin informatii detaliate, complete si aplicabile.
1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe lânga

Pagina 18 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
caracterul general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile
proiectului.
2. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc
notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta si
identificari in proiectul propus, chiar daca sunt în conformitate cu legislatia în vigoare.
Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca
neconforma (dupa transmiterea unei solicitari de clarificari si primirea unui raspuns la aceasta) iar in
cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma incompleta /
necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma, fara
a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa completarea ulterioara a
propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu
cerintele din prezentul caiet de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la descalificarea
ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte de forma sau de confirmare
a informatiilor/documentelor deja prezentate. Orice propunere tehnică elaborată prin copierea
caietului de sarcini sau a documentatiilor / parti din documentatiile tehnice puse la dispozitie pe SEAP
va fi respinsă ca neconformă. Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul
caiet de sarcini si trebuie să raspunda la intrebarea „cum si cu ce/cine vom executa lucrarile” si sa
reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor
tehnice solicitate prin caietul de sarcini / SF si se va întocmi într-o maniera organizata si fundamentata
pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua în considerare doar afirmatii
declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor activitati,
astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei
informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Ofertele care nu vor contine documentele solicitate in cadrul capitolului Modul de prezentare a
propunerii tehnice vor fi declarate neconforme.

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor


naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E.
Aceste materiale vor fi în concordanţă cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările
ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale
agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii.

7.2. PROPUNEREA FINANCIARĂ


Propunerea financiara va indeplini toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini si se va
elabora respectand structura formularelor conform HG 907/2016. Sumele astfel rezultate vor fi
inscrise in formularul de oferta si in centralizatorul F1 elaborat conform HG 907/2016 care se va
prezenta ca parte integranta a ofertei financiare.
Preţul ofertei va fi detaliat astfel: prin referire exclusiv la lucrările si serviciile ofertate care însumează
preţul de ofertă al tuturor obiectelor. Preţul de ofertă al fiecărui obiect însumează preţurile de ofertă
a categoriilor de lucrări care compun obiectul respectiv. Preţul unitar al fiecărei categorii de lucrări
cuprinde totalitatea preţurilor articolelor de lucrări necesare realizării categoriei de lucrări respective
(procurare, transport, manipulare, execuţie, montare, testare, punere în funcţiune inclusiv probe
tehnologice, aducerea terenului la forma iniţială, sistematizarea şi amenajarea incintelor, lucrări de
protecţie a mediului şi refacerea cadrului natural, remedieri în perioada de garanţie şi orice alte
cheltuieli cuprinse în categoria de lucrări respectivă până la recepţia finală). Deosebit de aceasta în
preţul unitar al categoriei de lucrări se includ şi cheltuielile indirecte şi profitul executantului.
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține
formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 907/2016 (F1-F6 si Devizul General), inclusiv
extrasele de resurse materiale, manopera utilaje si transport aferente investitiei.

Pagina 19 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
Toate listele de preturi pentru categoriile de lucrari executate cu tehnologii proprii vor fi
insotite de descrieri in care ofertantii vor preciza toate operatiunile si activitatile necesare pentru
executia lucrarilor, preturile unitare practicate, cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli
directe cu manopera, transportul si utilajele, cuantumul aplicat pentru calculul cheltuielilor indirecte
si cuantumul aplicat pentru calculul profitului.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de
organizarea de santier, fie prin prezentarea de devize separate pentru aceasta categorie de lucrari, fie
prin aplicarea unui procent la valoarea lucrarilor de constructie ofertate. In cazul cuantificarii
procentuale, lucrarile de organizare de santier vor fi prezentate detaliat in cadrul propunerii tehnice,
la nivel de cantitati de lucrari exacte, resurse materiale, umane, etc.
Pentru asigurarea cash-out de executie se va prezenta in mod obligatoriu graficul de executie
si plati structurat precis pe fiecare activitate, pe unitati de timp lunare, in stricta concordanta cu
celelalte elemente ale propunerii tehnice si financiare.
Se va prezenta Graficul general de realizare a investiției publice (cu valori) – Formular F6
conform Ordinului nr. 907/2016.
Se va prezenta obligatoriu Formularul de oferta si anexat acestuia se va prezenta detaliat pe
fiecare activitate in parte si tarifarea aferenta prestarii serviciilor de proiectare care trebuie sa fie in
concordanta cu activitatile/personalul prezentat in Graficul Gantt.

8. Masuri pentru protectia mediului


Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de
alta natura. Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea
terenului utilizat ca organizare de santier.
Materialele rezultate din sapaturi se vor depozita in gropi special amenajate sau in alte locuri
specificate de beneficiar.
Receptia lucrarilor executate se va efectua conform programului prezentat de constructor si
aprobat de beneficiar, la toate fazele de executie propuse si insusite de investitor.

9. Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor se va efectua de catre personalul beneficiarului in prezenta constructorului,
dupa predarea amplasamentului.

10. Masurarea lucrarilor


Lucrarile se vor executa potrivit documentatiei – liste de cantitati, antemasuratori care vor
rezulta in urma intocmirii proiectului tehnic si la receptie se vor masura de catre reprezentantul
beneficiarului in prezenta constructorului.

11. Servicii sanitare


Pentru asigurarea integritatii si pentru prevenirea imbolnavirii si a bolilor profesionale, cat si
pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente, constructorul are obligatia ca tot personalul
acestuia, care participa la executia lucrarilor, sa fie asigurat medical.

12. Relatiile dintre contractant (constructor) si achizitor (beneficiar)


Aceste relatii se vor statua prin contractele incheiate intre parti.
Executia lucrarilor va fi contractata, un urma unei proceduri de achizitie publica, prin contract
de executie de lucrari, cu unitati specializate in executia unor astfel de lucrari.

13. Asigurarea calitatii executiei


Pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se vor
respecta prevederile Legii nr. 10 / 1995 – referitoare le sistemul de asigurare a calitatii in constructii,

Pagina 20 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
precum si standardele, recomandarile, prescriptiile, normele metodologice cu privire la executia
lucrarilor de constructie si legislatiei incidente domeniu.
Este obligatoriu ca la intocmirea ofertei tehnice sa se respecte toate prevederile si datele
tehnice din prezentul Caiet de Sarcini si din Expertiza tehnica si Documentatia de avizare a lucrarilor
de interventii (parte scrisă si desenata).

13.1. CERINTE PENTRU EXECUTIE


1. Descrierea lucrărilor
Lucrările se vor executa conform specificaţiilor prevăzute în proiectul tehnic ce se va elabora.
Activităţile vor începe imediat după semnarea contractului, constituirea garanţiei de bună
execuţie, în conformitate cu prevederile contractuale si emiterea autorizaţiei de construcţie. Executia
lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însuşit de autoritatea
contractantă. Volumele de lucrări acceptate la plata nu vor depăsi volumele prevăzute in lista de
cantitati.
Perioada de garantie acordata lucrarilor este de min 36 de luni de la recepţia la terminarea
lucrarilor. În perioada de garanție ofertantul va realiza toate reparațiile (lucrări pentru îndepărtarea
degradărilor apărute) pe cheltuiala proprie (materiale și manoperă). Nu vor fi incluse degradările
produse din cauze accidentale: calamități naturale sau intervenția omului. Beneficiarul nu va fi obligat
la nicio plata în vederea menținerii pe perioada garantiei de buna executie a nivelului calitativ al
lucrărilor consemnat in Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrarilor.

Executantul lucrărilor are următoarele obligatii principale:


a) sesizarea investitorilor asupra neconformitătilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionării;
b) începerea executiei lucrărilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si
in conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestata;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuării acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrărilor;
e) solutionarea neconformitătilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzător cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrări publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrărilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a constructiei;
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrărilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea execuţiei lucrărilor;
m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat si
cu prevederile legale in vigoare.

Pagina 21 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
ATENTIE !
Valoarea lucrărilor conform Listelor de cantităti proiectate nu trebuie să depăşească valoarea
lucrărilor propusă prin ofertă, pentru execuţia lucrărilor.
Se face precizarea faptului ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica
conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii
economici a cerintelor solicitate prin Documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia
impotriva ofertelor care prevad termene nerealiste, urmand ca, ofertele care prevad o durata de
executie a etapelor intermediare nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din
Documentatia de atribuire, sa fie respinse ca neconforme.

13.2. Riscuri
13.2.1 Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în
sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în
situaţia apariţiei uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ :
(a) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor
specificate în Contract;
(b) suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului;
(c) obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei
Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta
le-a notificat imediat Achizitorului;
(d) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei
Executantului aşa cum este specificat în Contract;
(e) lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile
Achizitorului.

14. Receptie – teste


14.1 Terminarea lucrărilor
14.1.1.Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi
finalizat într-un termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul
convenit de părţi, termen care curge împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de
începere a lucrărilor.
14.2 Inştiinţarea de Recepţie
14.2.1 Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea
condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,
cu modificările si completările ulterioare.
14.2.2 În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față de proiect,
standarde și reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi
notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, sub sancțiunea
perceperii de penalități în condiții contractuale.
14.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi
cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările
făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
14.2.4. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa
Executantul de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal
de Recepţie la terminarea Lucrărilor.
14.2.5. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare
din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul.
14.3 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de
garanţie.

Pagina 22 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
14.4. Remedierea Defectelor
14.4.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite, Achizitorul poate să
înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
14.4.2. Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte
datorate faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu
prevederile Contractului.
14.4.3. Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin
notificarea Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala
Executantului.
14.4.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;
14.5 Desfacerea şi Testarea
14.5.1. Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei
lucrări. Probele și testele necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor
lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa
desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligaţia să
asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea
lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine Executantului.
14.5.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea
si aprobarea Achizitorului.
14.5.3 Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt
finalizate, pentru a fi examinate, testate şi măsurate.

15. Monitorizarea progresului lucrarilor


15.1. Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor
executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului consta in
monitorizarea progresului lucrarilor pe baza jaloanelor stabilite in Graficul general (graficul Gantt)
parte integranta a propunerii tehnice a ofertantului. Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati
de lucrari intocmite in urma realizarii proiectului tehnic (situatii de lucrari lunare) si se va face
coreland cu progresul lucrarilor.
15.2 Executarea Lucrărilor de proiectare si execuţie se va face în succesiunea si termenele
stabilite prin Graficul general de realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie,
parte integrantă a acestuia.
15.3 Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul
incadrarii in termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la
conținutul Graficului general de realizare a investiției.
15.4. În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfăşurarea Lucrărilor nu concordă
cu graficul general de realizare a investiției din motive neimputabile Executantului, la cererea
Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor așa cum
sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle
asumate prin contract sau de aplicarea penalităților.
Ordinul de incepere a lucrarilor va fi emis numai dupa prezentarea listelor de cantitati de
lucrari cu valori (liste revizuite la faza PT). care vor cuprinde:
a) centralizatorul chcltuiclilor pe obiectiv (formularul F1):
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (forrnularul F2):
c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3):
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice. inclusiv dotari (forrnularul F4):
e) fiscle tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (forrnularul F5):
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se
poate utiliza formularul F3.).

Pagina 23 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
Se vor prezenta obligatoriu si listele privind consumurile de resursc materiale. consumurile
cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, consumurile
cuprinzand transporturile (formularele C6 - C9).
***NOTA·:
Formularele F1-F5, respectiv C6 - C9 derivate din proiectul tehnic si completate cu preturi
unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor
de lucrari executate in vederea decontarii.
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului.
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pcntru materialele
puse in opera prevazute de legislatia in vigoare se vor face pe chcltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton. rapoarte de incercare pcntru otelul-beton, etc.).
Listele de cantitati se vor prezenta cu valori dupa elaborarea documentatiei tchnice si
receptionarea acestcia si vor deveni devize oferta pe baza carora se cor deconta lucrarile executate.

Planificarea activitatilor in cadrul Contractului


Contractantul va furniza autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor
in Contract un plan detaliat de proiectare si execuie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare
de la emiterea de catre Contractant. Durata totala a planului detaliat nu trebuie sa depaseasca durata
prevazuta in contract.

Rapoartele de progres
Contractantul elaboreaza in primele 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului un Raport
de incepere a activitatii care trebuie sa includa cel putin:
- Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnica actualizat. pornind de la data de
semnare a Contractului, cu respcctarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor precum
si a drumului critic inclus in Propuncrea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii
Contractului (sarbatori libere legale etc.)
- Propunerea actualizata privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea
informatiilor incluse in rapoartele de progres:
- Registrul riscurilor actualizat. pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnica.
Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezinta referinta si data de intrare pentru
toate rapoartele de progress si pentru Raportul de terminare a Contractului. Planul de lucru al
activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind eel mai recent plan de lucru al activitatilor
acceptat de catre Autoritatea Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste
planurile anterioare.
Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la
paragraful monitorizarea activitatilor in cadrul Contractului.

16 Dreptul de Acces pe Amplasament


Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de
incepere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire
amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului contractului.

CLAUZA SUSPENSIVĂ
Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în
sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de
finanțare cu Ministerul de resort / alta entitate a Statului Roman care poate asigura finantarea investiei,
semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din
bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

Pagina 24 din 25
Caiet de sarcini pentru proiectare si executie lucrari
“Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele Izvor,
Lesile, Deleni, Cornetu, Milesti si Dutulesti, comuna Simnicu de Sus, judetul
Dolj”
Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările
ulterioare, respectiv OUG 114/2018, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu
ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate
prin semnarea contractului de finanțare cu Ministerul de resort / alta entitate a Statului Roman care
poate asigura finantarea investiei. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare cu
Ministerul de resort nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea
Ministerului de resort cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de
atribuire în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu
modificările și completările ulterioare, si va proceda la rezilierea unilaterala a contractului de achiziție
publică.
Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau Ministerul de
resort nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de
atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau Ministerul de
resort / alta entitate a Statului Roman care poate asigura finantarea investiei au fost notificați asupra
existenței unui asemenea prejudiciu.
Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai
sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care
le-ar putea suferi în situația descrisă.

Intocmit,

Pagina 25 din 25