Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa de post

CONTABIL SEF
Departament COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
SI RESURSE UMANE
Nivel ierarhic 2
Pondere ierarhica 0
Relaţii Organizatorice
Relaţiile de autoritate Subordonează, supervizează si controlează compartimentul
financiar-contabil si resurse umane, dezvoltând in acest sens
relaţii cu membrii comisiei de inventariere, cu personalul
însărcinat cu organizarea si instruirea PSI si a sanatatii si
securităţii in munca si cu alte persoane ce intra in sfera
activităţii financiar contabile si resurse umane
Ierarhice - Este subordonat directorului general
Funcţionale - are relaţii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte
entitati funcţionale;
- are relaţii cu persoane juridice si persoane fizice care au
tangenta cu sfera sa de activitate.
Relaţiile de cooperare COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL SI RESURSE
UMANE
Relaţii de control Controlează modul eficient de organizare si desfăşurare a
activităţii financiar-contabile a societatii in conformitate cu
dispoziţiile legale in vigoare
Relaţii de reprezentare Reprezintă societatea in relaţiile cu terţii, cu autorităţile si
instituţiile statului, in orice situaţii i se solicita acest lucru
Obiective individuale - Creşterea transparentei influentei rezultatelor
economice asupra activităţii economice trecute
prezente si viitoare, in prisma mediul dinamic de
schimbare a fiscalităţii si reglementelor contabil
- Organizarea gestiunii personalului
Atribuţii 1. organizează, îndruma, conduce, controlează si
răspunde de desfăşurarea in mod eficient a activităţii
financiar-contabile a societatii in conformitate cu
dispoziţiile legale in vigoare;
2. asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a
integrităţii întregului patrimoniu al societatii in
conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare si normele
sau reglementările interne ale societatii;
3. organizează si coordonează contabilitatea operaţiilor
de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea
stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea
trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si
rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor
elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in
conformitate cu legislaţia in vigoare;

1
4. urmăreşte respectarea principiilor contabile si ale
evaluării patrimoniului (prudentei, permanentei
metodelor, continuităţii activităţii, independentei
exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere,
necompensării);
5. organizează, îndruma, conduce, controlează si
răspunde de gestiunea personalului.
6. supervizează implementarea procedurilor de
contabilitate cu ajutorul programului informaţional
7. Raportează către consiliul de administraţie rezultatele
financiare, cel puţin de 2 ori pe an si la cerere
Sarcini  consemnează corect si la timp, in scris, in momentul
efectuării ei, in documente justificative a oricărei
operaţii care afectează patrimoniul societatii si de
înregistrarea cronologica si sistematica in evidenta
contabila a documentelor justificative in conformitate
cu prevederile legale in vigoare
 stabileşte forma corecta a documentelor care se
întocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii
 organizează inventarierea generala a patrimoniului la
începutul activităţii, cel puţin odată pe an, pe
parcursul funcţionarii sale, in orice situaţii prevăzute
de lege si de câte ori directorul general al societatii o
cere;
 organizează si participa la întocmirea lucrărilor de
închidere a exerciţiului financiar-contabil urmărind
modul de valorificare a rezultatelor inventarierii
 organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale
 asigura si răspunde îndeplinirea la termen a
obligaţiilor societatii fata de bugetul statului si terţi in
conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare;
 efectuează reconcilierea si închiderea conturilor;
 asigura si răspunde de elaborarea balanţei de
verificare la termenele stabilite de legislaţia in vigoare
 efectuează analiza financiar contabila pe baza de
bilanţ, pe care o prezintă in consiliul de administraţie
si respectiv adunării generale a asociaţilor
 oferă consultanta către entităţile funcţionale ale
societatii in legătura cu problemele referitoare la
activitatea serviciului
 oferă consultanta către conducerea societatii in
probleme care sunt de competenta serviciului;
 avizează lucrări pe probleme de contabilitate a
stocurilor, de urmărire, evidenta, decontări, cheltuieli-
venituri, bilanţ, analize de sistem, tehnica de calcul

2
 reprezintă societatea in cazurile încredinţate prin
delegare
Competente Libertatea de decizie este condiţionata de acordul si interesele
Consiliul de Administraţie, de cadrul legislativ aplicabil si de
direcţiile impuse de directorul general.
Lucrări - situaţii financiare anuale si semestriale
- rapoarte de analiza financiara a activităţii
- operaţiunile de inventariere
- politici contabile
Responsabilitati - răspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in
momentul efectuării oricărei operaţii contabile
- răspunde de stabilirea corecta a documentelor care se
întocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii.
- Răspunde de organizarea inventarierii conform legii
- răspunde de evidenta formularelor cu regim special;
- răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini
prevăzute de Legea contabilităţii 82/1991, de
regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de
celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie
economica si financiar-contabila
- răspunde de eficienta si calitatea lucrărilor executate in
cadrul serviciului la termenele stabilite prin
reglementari interne sau prin alte acte normative
- răspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru
pagubele provocate unitatii prin executarea
defectuoasa a atribuţiilor sau prin neexecutarea
acestora.
Cerinţele specifice
Calitati - capacitate de a lua decizii si de a-si asuma
responsabilităţile
- capacitate de planificare in funcţie de termenele
stabilite
- bun evaluator
- cooperarea si comunicare
- capacitate de lucru in condiţii de stres, termene limita
si program prelungit
- receptivitate
Cunoştinţe - Studii superioare: facultate de profil economic
- Experienţa in domeniul comercial de minim 3 ani
- Cunoştinţe avansate a suitei MS Office
- sa posede cunoştinţe temeinice in ceea ce priveşte
sistemul organizatoric si financiar-contabil;
- sa posede cunoştinţe solide in ceea ce priveşte legislaţia
in vigoare privind domeniul financiar-contabil;
Aptitudini - abilitaţi reale si excelente de comunicare

3
- Adaptabilitate
- capacitate mare de sinteza si analiza
- bun organizator
Deprinderi - deprinderi de comunicare prin prisma prezentării
succinte sau complexe a rezultatelor
- deprinderi de relaţionare interpersonala

Aprobat Încadrat in post


Director general Data …………………………
Data …………………………
Semnătura …………………. Semnătura ………………….