Sunteți pe pagina 1din 12

TELEFON -0230245420 ,e-mail gpnnr3dumbraveni@yahoo.

com

Nr……….din ………

Avizat,
Director,
Prof.înv.preșc.Rusu Liliana
Coordonator proiect
Prof.pentru învăţământul preşcolar Rusu Liliana
Echipa de proiect:
Prof.înv.preșc.Iliesi Julieta
Prof.înv.preșc.Guriță Mihaela
Prof.înv.preșc.Sauciuc Georgeta
A.Denumirea proiectului-PRIETENII CĂRȚILOR
Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează-Program
naţional de stimulare a interesul pentru lectură

Tipul de proiect-Proiect în cadrul programului naţional Să citim


pentru mileniul III
B.Aplicantul-Grădiniţa cu Program Normal Nr.3 Dumbrava
minunată Dumbrăveni
Localitatea-Dumbrăveni
Judeţ-Suceava
Telefon 0230245420,e-mail gpnnr3dumbrăveni@yahoo.com

EXPERIENŢA ÎN DOMENIUL PROIECTULUI-Unitatea a aplicat acest tip


de proiect din anul 2007 şi a fost desemnată unitate pilot în anii şcolari anteriori.

Coordonator proiect-prof.înv.preşc.Rusu Liliana

C.Parteneri:

Şcoala cu clasele I-IV Moara Nică-prof.pt.înv. primar Cibireac Silvia


GPN Obcini . Suceava- prof.pt.înv.preşcolar Todereanu Maria;
Bibiloteca comunală Dumbrăveni-bibliotecar Apetrei Cristina;
GPP Nr.1 Gulliver-director prof.înv.preşc.Matei Maria
GPP Nr.7 ABC-director prof.Matei Maria/coord.Bujdei Cristina
GPN Norocel-prof.Hreceniuc Gabriela
Liceul tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni- prof.pt.înv. primar.Carpăn Irina
Primăria Dumbrăveni;
D.Argument-Context
„Cărţile ne sunt prieteni statornici. Ne sunt sfetnici si nu ne contrazic"
(Mihail Sadoveanu)

„ O bună de citire,în vârstă fragedă,este poate,una din împrejurările acela


mai hotărâtoare ale vieții unui om.Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei
împrejurări decât unei cărți căzute la vreme bună în mâinile unui copil ,tot așa
precum umbrele multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pământul
prilenic”
Lectura-spunea Nicolae Iorga-joacă un rol important în viața copiilor,un rol mai mare
decât în viața celor vârstinici.Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire toată viața și
influențează dezvoltarea ulterioară a copiilor.Din cărțile cu care iau contact ,copiii își formează o
concepție asupra lumii,anumite norme de conduită.
Bucuria de a învăța se construiește încă din prima zi a întâlnirii cadrului didactic cu
copilul și că acesta este un joc cu mai mulți câștigători,care poate conduce la schimbări esențiale
în educație,la creșterea calității serviciilor în educație,la învățarea de-a lungul vieții și,implicit la
bunăstarea individului.
Ştim vă societatea noastră este dominată de audio-vizual,iar internetul tinde să ofere
răspuns la toate întrebările copilului şi adultului,lectura devenind o pasiune aproape uitată,iar
cartea un obiect abandonat undeva pe rafturile bibliotecii.Copiii de azi iubesc mai mult
televizorul şi calculatorul decât biblioteca şi cărţile ei.În vederea trezirii în sufletul gingaş al
copilului a dragostei pentru lectură,pentru a desprinde frumosul din aceasta,educatoarea însăşi
trebuie să fie pasionată de literatură,să fie o foarte bună cunoscătoare a valorilor naţionale şi
universale,a comorilor nesfârşite din înţelepciunea populară.
Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial
creativ,acum copiii dobândesc capacitatea de a-şi exprima
ideile,impresiile,gândurile,sentimentele,expectanţele într-o formă nouă,cursivă,inteligentă şi
creatoare.Dacă această perioadă nu este valorificată la momentul potrivit,pierderile ce se produc
vor fi mari,iar recuperările ulterioare vor fi greu de realizat.
Copilul trebuie permanent îndrumat spre o gamă variată de cărţi instructive,de la basm la
povestire ,de la poezie la snoavă,de la fabulă la călătoriile extraordinare,la literatura de
informare.Orice influenţă educativă, fie de natură estetică ,intelectuală,morală sau fizică trece
prin filtrul personalităţii copilului şi efectul ei depinde de profunzimea cu care reuşeşte să
pătrundă în sfera acelei personalităţi.
Dacă vorbim de educaţia intelectuală,pivotul în jurul căruia se profilează şi celelalte laturi
sau conţinuturi ale cunoaşterii umane şi scopul acesteia în învăţământul preşcolar ,respectiv
lărgirea orizontului cultural al copiilor adecvat capacităţilor de vârstă şi stimularea dezvoltării
intelectuale a fiecărui copil,în funcţie de interesele ,înclinaţiile şi posibilităţile proprii,este
evident rolul cultivării interesului pentru lectură.Scopul principal al activităţilor care contribuie
la stimularea interesului pentru lectură constă de fapt în formarea la preşcolari a competenţelor
de comunicare,fără comunicare nefiind posibilă cunoaşterea.Copilul,indiferent dacă este
ascultător,povestitor,recitator,creator,este pus în situaţia de a utiliza cunoştinţele,de a face
conexiuni,de a-şi valorifica şi îmbogăţi reprezentările,de a-şi exersa deprinderile
cognitive.Copilul căruia i se spun poveşti primeşte un sprijin puternic în achiziţia de cuvinte şi de
structuri lexicale,învaţă diverse lucruri şi este tentat să inventeze poveşti noi,pornind de la
imagini,obiecte sau personaje.Mai mult,el primeşte modele de comportament şi este ajutat să
înveţe cum să-şi gestioneze stările emoţionale.
Introducerea copilului în ambianţa culturală a spaţiului social căruia îi aparţine nu poate
fi detaşată de contactul nemijlocit cu cartea ,implicit cu lectura.Educaţia prin lectură în perioada
preşcolară înseamnă fixarea limbajului în relaţiile lui fireşti ,dar şi valorificarea istoriei personale
în constituirea a ceea ce se numeşte stilul individual.Copilul descoperă o lume căreia îi
recunoaşte superioritatea ,în general cea a adulţilor care îl înconjoară şi care indiferent de
intenţiile lor educative ,îi oferă modele. Aceste modele , exprimate prin limbaj ,nu sunt doar
modele de vorbire ,ci şi modele de comportare şi judecată .Mediul lingvistic este deci decisiv la
această vârstă şi încă o dată,educaţia prin lectură este menită să joace un rol primordial.
Este esenţial să formăm la copii acel simţ al limbii materne care poate fi exersat doar prin
lectură ,prin jocul cu cuvintele ,prin încurajarea creativităţii.
Contactul cu cartea,cu elementele simple de scris-citit îl ajută pe preşcolar să descopere
realitatea înconjurătoare ,să parcurgă căile cunoaşterii.Comportamentul adecvat de răspuns al
copilului faţă de text şi faţă de limbajul scris se exersează eficient în prejma cărţilor. Preşcolarul
face efort să perceapă ceea ce se află între coperţile cărţilor,doreşte să înţeleagă ,să împărtăşească
din tainele lor, şi din experienţa personală,fiind astfel motivat să comunice.
E.DESCRIEREA PROIECTULUI
SCOP:

Stimularea interesului pentru lectură,cultivarea unei atitudini de respect


față de carte,a imaginaţiei creatoare,a creativităţii lexicale.

OBIECTIVE SPECIFICE

a)pentru preşcolari
Nivel I
-familiarizarea copiilor cu lumea cărţilor;
-dezvoltarea capacităţii de transmitere a propriilor idei,gânduri,trăiri afective prin
intermediul limbajului oral;
-apropierea preşcolarilor de carte şi de materialele care aparţin limbajului scris;
-cultivarea interesului pentru lectură;
-formarea atitudinii de respect faţă de carte ;

Nivel II
-cultivarea interesului pentru lectură şi pentru înţelegerea diferitelor texte;
-dezvoltarea capacităţii de transmitere a propriilor idei,gânduri,trăiri afective
atât prin intermediul limbajului oral,cât şi prin intermediul celui scris;
-cunoaşterea instituţiilor care se ocupă cu tipărirea,distribuirea şi păstrarea
cărţilor;
-optimizarea comunicării orale prin stimularea interesului pentru citit –scris;
-dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite propriile gânduri ,intenţii
mijlocite de limbajul scris;
-stimularea creativităţii lexicale ,a gustului pentru lectură.

b)pentru cadrele didactice


-inițierea unor demersuri menite să cultive lucrul în echipă educatoare-părinți în
beneficiul copiilor;
-educarea unei atitudini pozitive faţă de tehnicile de lucru moderne,respectiv
metoda proiectelor,
-exersarea muncii în echipă;
-cultivarea interesului pentru reamenajarea mediului educaţional,mediu menit să
apropie copilul de carte ca purtătoare a cuvântului scris,
-conceperea de activităţi menite să stimuleze interesul pentru lectură
al preşcolarilor ;
c)pentru părinţi
-sporirea gradului de implicare al părinţilor în activitatea grădiniţei în vederea
creerii unui mediu favorabil pentru copii;
-dobândirea de către părinţi a unor abilităţi care să sprijine formarea
competenţelor lingvistice la copii preşcolari şi stimularea interesului pentru
lectură;
-popularizarea, în rândul părinților, a activității desfășurate în grădiniță.

GRUPUL ŢINTĂ
- preşcolari de la GPN NR.3” Dumbrava minunată” Dumbrăveni.
- preşcolari de la GPN Moara Nică, GPP NR.1 Gulliver,GPN Obcini,GPP Nr.7 ABC.
- preșcolari de la GPN Siminicea
-elevii clasei a IV a de la Şcoala cu clasele I-VIII Moara Nică-învăţătoare
Cibireac Sivia-director prof.Gaube Constantin
-şcolari ai claselor I-IV de la Liceul tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni.
-profesori pt. înv. preşcolar de la GPN NR. 3 “Dumbrava minunată” Dumbrăveni,
- profesori pt. înv. preşcolar şi primar de la unităţile partenere

DURATA-anul şcolar 2016-2017


CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr. OBIECTIVE TEMA LOCUL ŞI RESURSE RESPONSA- EVALUARE


MIJLOC DE DATA UMANE ŞI BIL
crt REALIZARE DESFĂŞURĂRII MATERIALE
1. Familiarizarea Prietenii Toate Coordonatorul Prezentarea
resurselor cărților- GPN resursele şi echipa conţinutului
umane -lansarea Nr3.Dumbrava de proiect; proiectului
umane
implicate cu proiectului minunată
implicate
conţinutul Dumbrăveni
proiectului. Octombrie 2016
2. Coordonatorul Prezentare
Familiarizarea Drumul cărții- GPN NR.3 Cadre didactice şi echipa de cărţi de către
copiilor cu prezentare PPS “Dumbrava din unitate de proiect; preșcolari
lumea cărților minunată” Profesori
-expoziţie carte Dumbrăveni înv.primar
-noiembrie 2016 Bibliotecar
Biblioteca
comunei
Dumbrăveni
3. Stimularea Liceul Preşcolari de Coordonatorul Utilizarea
interesului Poveste de tehnologic la GPNNR3 şi echipa semnelor
pentru lectură iarnă Mihai Eminescu Dumbrava de proiect grafice,
şi activităţi Dumbrăveni minunată desenelor în
scris-citit -decembrie 2016 Dumbrăveni redactarea
Şcolari unui text
-profesori
pt.înv.preşcolar
şi primar
-preşcolari de la
unităţile
partenere.
4. Consolidarea Preşcolari; Coordonatorul Consolidarea
deprinderilor Dor de Biblioteca Şcolari şi echipa cunoştinţelor
de redare Eminescu! comunei Cadre didactice de proiect preşcolarilor
expresivă a Vizită la Dumbrăveni Bibliotecar referitoare
textelor ; Primăria comunei Părinţi la opera lui
bibliotecă
Educarea Dumbrăveni Mihai
Comportamen Vizionare Ianuarie 2017 Eminescu;
tului copiilor prezentări PPS Redarea
într-o privind viaţa şi expresivă
bibliotecă; opera a unor
lui Mihai poezii
Eminescu din
mini-spectacol opera lui
Mihai Eminescu
5. Formarea Prietenii din Sala de grupă Preşcolari Coordonatorul Redarea
deprinerii povești . Februarie 2017 Cadre didactice şi echipa verbală
de citire a de proiect a imaginilor;
unei poveşti Utilizarea
după imaginile unui
prezentate limbaj
Redarea prin corect
mijloace din punct de
artistico- vedere
plastice a fonetic,
conținutului lexical,
poveștilor sintactic
Redarea prin mijloac
artistico-plastice a
conținutului
poveștilor

6. Formarea Sala de grupă Coordonatorul


deprinerii Actori mici pe Martie 2017 Preşcolari; şi echipa Redarea expresivă
de redare scene mici! Şcolari de proiect a rolurilor
expresivă a jocuri Cadre didactice Album foto
replicilor Părinţi
dramatizate
personajelor Parteneri
din poveşti; implicați în
Punerea în proiect
scenă a
personajelor
prin crearea de
replici pe baza
textului
poveştii.
7. Valorificarea Preşcolari Coordonatorul
aptitudinilor O zi în lumea Aprilie de la GPN şi echipa Expoziție lucrări
artistico- poveștilor 2017 Dumbrava de proiect artistico-plastice
plastice ale alături de minunată
copiilor în familie. Dumbrăveni ,
redarea prin Cadre
utilizarea didactice
elementelor Părinți
de limbaj
plastic a unor
scene din
povești.
8. Familiarizarea Ziua lecturii în Curtea grădiniței Preşcolari, Coordonatorul Albume
preșcolarilor aer liber. Școlari şi echipa foto
cu elemente Mai 2017 Părinţi de proiect
aparținând
limbajului scris
e limbaj scris
9. Cooptarea Coordonatorul Redarea
părinților în Poftiți la GPN Nr.3 Părinți şi echipa expresivă a
organizarea teatru! Dumbrava Preşcolari de proiect diferitelor
și desfășurarea minunată GPN Dumbrava roluri ale
de spectacole Dumbrăveni minunată personajelor din
pentru copii Iunie 2017 Dumbrăveni poveşti;
Şcolari de la Prezentarea
Valorificarea Şcoala cu clasele personajelor
cunoştinţelor I-VIII Mora Nică din
copiilor Cadre didactce poveşti
dobândite pe
parcursul
derulării
proiectului
10. Consemnarea Holurile grădiniţei Toate resursele Coordonatorul Prezentarea
în jurnalul Prietenii Iunie 2017 implicate şi echipa portofoliului
grădiniţei a cărților! de proiect proiectului
impresiilor
despre
acţiunile
derulate în
cadrul
proiectului.
Evaluarea
proiectului

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU,FORME DE


ORGANIZARE:
-Activităţi desfăşurate în colaborare cu partenerii educaţionali,vizite la
bibliotecă,tipografii,librării,spectacole organizate cu prilejul diferitelor evenimente
culturale,dramatizări şi jocuri dramatizate,carnavalul personajelor din
poveşti,organizare de spectacole de teatru având ca actori preșcolarii .

REZULTATE:

Recondiţionarea bibliotecilor din sălile de grupă îmbogăţirea acestora cu materiale


realizate de copii sau donate de părinți,CD-uri,expoziţii de carte,pliante,apropierea
copiilor preșcolari de carte ,implicarea părinților în derularea proiectului.
RESURSELE PROIECTULUI:

RESURSE UMANE- -profesori pt înv. preşcolar şi primar


preşcolari,
şcolari,
bibliotecar,
tipografi,
părinţi.
reprezentanţii autorităţilor locale

RESURSE MATERIALE:
-informaţionale:cărţi ,CD-uri,pliante,jetoane,planşe,computer,
diverse materiale necesare confecţionării cărţilor,instrumente scris,aparat foto,
recuzită destinată spectacolelor de teatru;

RESURSE TEMPORALE:un an şcolar-2016-2017.

RESURSE FINANCIARE-sponsorizări

RESURSE DE SPAŢIU –sala de grupă,săli de clasă ,Biblioteca comunei


Dumbrăveni,Tipografia Lidana,librării ,Primăria comunei Dumbrăveni

F.EVALUARE

Evaluarea proiectului se va realiza prin intermediul unei activităţi care se va


desfăşura pe holurile grădiniţei-Prietenii cărților şi va cuprinde prezentarea
portofoliului proiectului şi a jurnalului acestuia cu participarea tuturor partenerilor
şi a reprezentanţilor autorităţilor locale.
Copiii vor fi recompensaţi cu diplome,premii,iar partenerii vor primi scrisori
de mulţumire pentru implicarea şi sponsorizarea derulăriii proiectului.
G.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Proiectul este sustenabil dat fiind faptul că unitatea noastră este unitate pilot
în cadrul acestui program începând cu anul şcolar 2007-2008 .Proiectul a prezentat
un grad sporit de interes pentru preşcolari şi părinţi contribuind la întărirea
colaborării grădiniță-familie-comunitate.
De-a lungul timpului proiectul a obţinut sponsorizări din partea librăriilor şi
autorităţilor locale,astfel îmbunătăţindu-se fondul de carte al unităţii.

H.BUGETUL PROIECTULUI
Se intenţionează obţinerea de sponsorizări din partea autorităţilor locale.
Alte surse de finanţare-bugetul unităţii în vederea acoperirii cheltuielilor de
deplasare ,acestea se vor realiza cu microbuzul unităţii şcolare
partenere,sponsorizări ale părinţilor.

I.Anexe –Convenţie de colaborare cu GPN Obcini


-Convenţie de colaborare cu Liceul tehnologic “Mihai Eminescu”
Dumbrăveni.
-Convenţie de colaborare cu Biblioteca comunei Dumbrăveni.
-Convenție colaborare cu Scoala Gimnazială Moara Nică.
-Convenție colaborare cu GPP Nr.1 Gulliver.
-Convenție colaborare cu GPP Nr.7 ABC .