Sunteți pe pagina 1din 12

Producator: TORO S.U.

Programator - pe baterii rezistent la ap


Model : DDCWP™

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE-SI-UTILIZARE

Revizia nr 0 / aprilie 2006


V mul umim c a i ales Programatorul pe baterii rezistent la ap
DDCWP Toro. Acesta încorporeaz cea mai recent tehnologie de
programare în cadrul unei afi rii cu „selectare digital ” foarte usor
de programat si de manipulat.
Instruc iunile ce urmeaz v vor ajuta s începe i utilizarea acestuia.
Pe m sur ce urma i pa ii simpli, v rug m s acorda i aten ie
NOTELOR importante, care v vor furniza informa ii utile i sfaturi
privind programarea pentru a maximiza poten ialul caracteristicilor
Programatorului DDCWP.
TABLA DE MATERII
Specifica ii programator .................................................. Pagina 3
Instruc iuni de Instalare ................................................... Pagina 3-4
Conectarea i Utilizarea Senzorului de ploaie .................. Pagina 5
Programare ..................................................................... Pagina 6
- SET TIME/DAY (SETARE OR /ZI) ............................... Pagina 6
- RUN TIME (TIMP DE OPERARE) ............................... Pagina 6
- WATER DAYS (ZILE DE IRIGARE) .................................. Pagina 7
- START TIMES (ORE DE PORNIRE) ............................... Pagina 7
- WATER BUDGET (DISPONIBILITATE AP )
(Reglare sezonier ) ...................................................... Pagina 8
- MANUAL ................................................................... Pagina 8
- PROGRAME MANUALE ............................................ Pagina 9
- SYSTEM OFF (OPRIRE SISTEM) ................................... Pagina 9
- AUTO-RUN (OPERARE AUTOMAT ) ......................... Pagina 10
Detectarea Automat a Tensiunii .................................... Pagina 11
Despre Memoria DDCWP .............................................. Pagina 11
Operare prin Fir ................................................................ Pagina 11
Plan Personalizat de Irigare ............................................. Pagina 12
-2-
Specifica ii Programator:
Sistemul DDCWP va utiliza simultan un electroventil principal i o
sta ie. DDCWP este un programator pe baz de curent direct (CD). Aceasta
semnific faptul c poate utiliza DOAR bobine configurate pentru curent
direct. Nu va utiliza bobine concepute pentru curentul alternativ. A fost
testat complet utilizându-se Bobine Toro pe baz de CD. În cazul în care
inten iona i s utiliza i alte m rci, testa i-le înainte de a încerca s le
instala i.
Deoarece electroventilele pe baz de CD sunt mai sensibili la
impuritati decât cei pe baz de CA, Toro recomand ca un filtru i un robinet
antiretur s fie instalate în cadrul sistemului.
Sistemul DDCWP este testat s fie opera ional la o presiune sub doi
metri coloana de ap i este marcat IP68. Este important s usca i complet
Programatorul înainte de a deschide compartimentul bateriilor. Este de
asemenea important s faceti conexiunile pentru rezisten la ap pentru
a asigura astfel longevitatea componentelor sistemului. DDCWP este
distribuit în acest scop împreun cu conectori 3M rezisten i la ap . În cazul
în care este necesar un num r mai mare de conectori, Toro recomand
conectorii de tip 3M DBY, deoarece ace tia sunt disponibili pe cele mai
multe dintre pie e.
Conecta i tot cablajul din teren înainte de a alimentarea
Programatorul cu energie electric provenit de la baterii. Aceasta va
asigura c toate electroventilele CD conectate sunt calibrate în mod
corespunz tor înainte de operare.

Instruc iuni de Instalare: Programator DDCWP


Pozi iona i i monta i Programatorul, fixând consola pe o suprafa
solid . În cazul în care se fixeaz într-o cutie a electroventilului, se
sugereaz montarea consolei sub capac i s se lase suficient cablu astfel
încât capacul s poate fi dat la o parte pentru a avea acces la programator.
În continuare conecta i cablurile bobinelor la programator.
Programatorul actioneaz bobine Toro. Este esen ial, pentru operarea în
bune condi ii, ca culorile firelor electroventilelor i ale Programatorului s
corespund . Firul ro u de sta ie al Programatorului este conectat la firul
ro u al electroventilului, iar firul negru comun al Programatorului este
conectat la firul negru al electroventilului. Este de asemenea esen ial ca o
conexiune de fire rezistent la ap s fie f cut . DDCWP este distribuit în
acest scop împreun cu conectori rezisten i la ap . Ace tia pot fi utiliza i
pentru dimensiunile de cablu de la 19 la 26 AWG. (0,9 metric este
dimensiunea maxim de fir pe care ace tia o accept ) (se continu pe
pagina urm toare)
-3-
Instruc iuni de Instalare: Programator DDCWP (continuare)
Buton de RESETARE

SELECTARE DIGITAL
Buton de avansare

CAPAC REZISTENT LA AP

Ata a i 2 baterii
alcaline de 9 V CD

Fir negru comun Fir portocaliu Fire ro ii NU T IA I ÎN CAZUL ÎN


electroventil sta ie fir galben CARE NU ESTE
principal pentru senzor CONECTAT LA UN
de ploaie. SENZOR DE PLOAIE

C O M U N P E N T R U T O A T E E L E C T R O V E N T I L E L E

Dup ce firele sta iei sunt conectate, îndep rta i capacul rezistent la ap al
compartimentului bateriilor i scoate i afar cei doi conectori de 9 V CD.
Ata a i dou baterii alcaline de 9 V CD (nu fac parte din furnitura)
conectorilor pentru baterii, introduce i-le în compartiment, pune i la loc
capacul compartimentului pentru baterii i r suci i-l în direc ia acelor de
ceasornic, în pozi ia de blocare a acestuia. Este important s ad uga i sau
s schimba i bateriile, numai cand este uscat Programatorul. În cazul în care
umezeala p trunde în compartimentul pentru baterii, aceasta poate conduce
la deteriorarea bateriilor.
Not : În cazul în care programator se activeaz , acesta trimite un impuls
„mort” la tote bobinele, astfel încât acestea s fie calibra i pentru operare
în mod corespunz tor. Acesta este motivul pentru care ace tia trebuie s
fie conecta i înainte de ata area bateriilor. În cazul în care se dore te
programarea Programatorului înaintea instal rii, ata a i dou baterii
alcaline de 9 V CD, programa i Programatorul i apoi scoate i bateriile
înainte de instalarea pe teren. Urma i apoi pa ii descri i mai sus.
-4-
Conectarea i Operarea Senzorului:

Programatorul DDCWP va r spunde la un Senzor de Ploaie model TRS™


Toro. T ia i firul galben, în bucl , de la programator, i, utilizând conectorii
rezisten i la ap , conecta i cele dou fire ale senzorului de ploaie la oricare
dintre capetele firelor galbene ale Programatorului.
Programatorul va r spunde la orice fel de senzor de ploaie normal închis
(N.Î.).
Urma i instruc iunile de instalare distribuite de produc tori.
Activarea senzorului (detectare umezeala) de ploaie anuleaz programul de
irigare pân ce senzorul de ploaie revine la statusul inactiv.
NOTA: În cazul în care irigarea este suspendat datorit senzorului de
ploaie, afi ajul va ar ta: iar iconi a de ploaie va fi de
asemenea afi at .

-5-
PROGRAMAREA:
Este recomandabil s ap sa i butonul RESET pentru a goli memoria.
Ap sa i DIAL (SELECTARE) pentru a avansa la SET TIME/DAY
Pozi ie Selector: SET TIME/DAY (SETARE OR /ZI)
Seta i YEAR (ANUL), MONTH (LUNA), DAY & TIME
(DATA I ORA) curente.
Seta i YEAR cu ajutorul +/ON i -/OFF. Ap sa i NEXT
Seta i MONTH cu ajutorul +/ON i -/OFF.
Ap sai NEXT (URM TORUL)
Seta i DAY cu ajutorul +/ON i -/OFF.
Ap sai NEXT (URM TORUL).
Selecta i modul 24 de ore (implicit) sau modul AM/PM cu +/ON i -/OFF
Ap sai NEXT
Seta i TIME cu ajutorul +/ON i -/OFF
Ap sa i NEXT în cazul în care dori i s reveni i la setarea YEAR.
NOTA: În cazul în care ap sa i i men ine i ap sat +/ON sau -/OFF,
numerele vor avansa mai rapid.
Ap sa i DIAL pentru a avansa la RUN TIME
Pozi ia selectorului: RUN TIME (TIMP DE OPERARE)
Programatorul DDCWP are 3 programe independente: A, B si C.
Programul A are un program ini ial de activare cu 5 minute timp de operare pentru
fiecare punct de oprire i un moment de pornire setat la 04:00 (AM). Programul ini ial
poate fi ters utilizând func ia de „ tergere a Programului” descris la pagina 10 sau
poate fi modificat urmând pa ii de programare descri i în continuare.
Ap sa i PROG (PROGRAMARE) pentru a selecta programul pentru setare.
Timpul de operare este cuprins între 1 minut i 4 ore cu cre teri de câte 1 minut.
Ap sa i NEXT pentru a avansa la urm toarea sta ie. Continua i s atribui i sta iilor
un program prin introducerea TIMPILOR DE OPERARE pentru acele sta ii. Sta iile
neselectate în cadrul unui program vor r mâne Oprite.
Activarea/Dezactivarea ELECTROVENTILULUI PRINCIPAL.
Dup ultima sta ie este pozi ia ELECTROVENTILULUI PRINCIPAL. Afi ajul va
ar ta “ON” (Activat).Pentru a dezactiva electroventilului principal / opri pompa pentru
acest program, ap sa i -/OFF. Ap sa i +/ON pentru a relua armarea electroventilului
principal / pornirea pompei.
NOT : Pentru a opri o sta ie care a fost în prealabil programat , ap sa i atât
+/ON, cât i -/OFF i men ine i-le ap sate pentru câteva secunde.
Utiliza i aceast op iune dac ave i o sta ie cu TIMP DE OPERARE i dori i ca
aceast sta ie s fie oprit sau dac ave i o or de pornire setat i dori i s o anula i
(s o seta i ca Oprit - OFF).
-6-
Pozi ie Selector: WATER DAYS (ZILE DE IRIGARE)

Intervalr day
Calendar Odd Even
interval
Prog. A Prog. A Prog. A Prog. A
start

Exist 4 op iuni pentru selectarea zilelor:


CAL – Selecta i zilele s pt mânii. (Toate zilele sunt selectate implicit)
Int – Selecta i intervalul de zile, 1-7 zile, i prima zi de începere a intervalului
Odd – Irigarea în zilele pare (Odd) (a 31-a zi este s rit )
En – Irigarea în zilele impare (Even).
În pozi ia CAL: Ap sa i +/ON pentru ziua de operare sau -/OFF pentru a
trece peste acea zi. Ap sa i NEXT pentru selectarea
intervalului sau DIAL pentru urm torul pas de programare.
În pozi ia "Int": Ap sa i +/ON sau -/OFF pentru a selecta intervalul de zile
de irigare.
Ap sa i NEXT pentru a selecta prima zi pentru a începe
irigarea (utilizând butoanele +/ON sau -/OFF).
În pozi ia Odd: Ap sa i NEXT pentru a selecta zilele impare (Even) sau
DIAL.
În pozi ia Even: Ap sa i NEXT dac doro i s reveni i la CALENDAR.
Ap sa i DIAL pentru a avansa la START TIME
Pozi ie Selector: START TIMES (ORE DE PORNIRE)
3 ore diferite de pornire pe zi sunt disponibile pentru
fiecare program. (A, B ori C)
Ap sa i +/ON sau -/OFF pentru a seta prima or de
pornire.
Ap sa i NEXT pentru pornirea nr. 2 i utiliza i +/ON sau
-/OFF pentru a seta ora.
Dup setarea orelor de pornire, pute i ap sa PROG pentru a începe
introducerea datelor pentru un alt program. Pozi ia Selectorului va reveni
automat la pozi ia RUN TIME a acelui program.
Not : Orele de pornire sunt organizate pentru evitarea oper rii a
mai mult de 2 bobine (electroventile) în acela i timp i
dep irea puterii de ie ire a transformatorului.
Not : Pentru a reseta START TIME din nou ca Oprit (OFF) ap sa i
butoanele +/ON i -/OFF pân ce afi ajul va ar ta OFF.
Ap sa i DIAL pentru a avansa la pozi ia “WATER BUDGET” .
-7-
Pozi ie Selector: WATER BUDGET (Disponibilitate Ap )
În aceast pozi ie a selectorului pute i m ri sau mic ora
TIMPUL DE OPERARE al tuturor sta iilor din cadrul
programului printr-o multiplicare procentual de la 0% la
200% în trepte de 10%.
Ap sa i PROG pentru a selecta programul pe care
dori i s îl modifica i. Ap sa i +/ON sau -/OFF pentru a
face modific rile.

TIMPUL DE OPERARE ini ial reprezint 100%. Programatorul va


înregistra modificarea, adic , dac un program a fost descrescut la 80%,
data viitoare când ve i accesa aceast pozi ie a selectorului, afi ajul va
ar ta 80%.
Pentru a seta un program ca "OFF" (Oprit)
În cazul în care dori i s opriti irigarea f cut de un program, seta i
procentajul la 0%.
Afi ajul va ar ta acel program ca Oprit (OFF).
Pentru a relua operarea normal a acelui program, muta i selectorul în
pozi ia "WATER BUDGET" i m ri i procentajul la valoarea dorit de
dumneavoastr . M rirea la 100% va seta TIMPUL DE OPERARE
la valoarea sa original .
Ap sa i PROG pentru a selecta programul.
Ap sa i DIAL pentru a avansa la MANUAL.
Pozi ie Selector: MANUAL
Modul MANUAL permite irigarea particularizat
imediat în una sau mai multe zone. Pute i seta
un TIMP DE OPERARE individual pentru fiecare
sta ie pe care dori i s o porni i manual. Programatorul are o func ie de
„programare manual ”, astfel c în cazul în care dori i s opera i manual
mai mult de o sta ie, acestea se vor deschide în secven .
Ap sa i +/ON sau -/OFF pentru a seta TIMPUL DE OPERARE al sta iei.
Ap sa i NEXT pentru a avansa la urm toarea sta ie.
Pentru a porni (ON) prima sta ie din secven :
Ap sa i DIAL pentru pozi ia AUTO-RUN.
Ap sa i -/OFF (în pozi ia AUTO-RUN) pentru a opri secven a. Toate sta iile
cu un TIMP DE OPERARE (RUN TIME) programat manual vor fi afi ate.
Sta iile opera ionale vor lumina intermitent, iar afi ajul va ar ta TIMPUL DE
OPERARE r mas pentru respectiva sta ie (num r toare invers ).
Ap sa i DIAL pentru a avansa la MANUAL PROGRAMS.
-8-
Pozi ie Selectorului: MANUAL PROGRAMS
Modul MANUAL PROGRAMS (PROGRAME MANUA-
LE) permite pornirea imediat a unui întreg program (A,
B sau C). În cazul în care se utilizeaz op iunea MANUAL PROGRAMS,
DDCWP va ignora orele de pornire normale i va porni imediat. Utilizarea
op iunii MANUAL PROGRAMS nu afecteaz orele de pornire planificate
anterior. Ele vor fi pornite respectându-se programarea imediat ce op iunea
MANUAL PROGRAMS i-a terminat ciclul.
Ap sa i PROG pentru a selecta programul pe care dori i s îl opera i.
Afi ajul va ar ta toate sta iile programate în cadrul programului selectat
Ap sa i NEXT în cazul în care dori i s selecta i o sta ie diferit de prima.
Ap sa i +/ON pentru a porni secven a.
Ap sa i NEXT pentru a s ri peste o sta ie care irig în mod curent la
urm toarea secven .
Ap sa i -/OFF pentru a opri secven a (înainte de terminare ei).
Afi ajul va ar ta TIMPUL DE OPERARE r mas pentru fiecare sta ie
operativ .
Ap
Pozisaiei DIAL pentruSYSTEM
Selector: a avansaOFFla SYSTEM
(OPRIREOFF.
SISTEM)

OFF Rain Delay


All Prog. 0-7 days

Press Press Press


Prog. Er. Prog. Er. Prog. Er.
Prog. A Prog. B Prog. C

3 func ii principale pot fi efectuate în aceast pozi ie a selectorului.


ALL PROGRAMS OFF (TOATE PROGRAMELE OPRITE) – Irigarea este
suspendat pentru toate programele. Va r mâne suspendat atât timp
cât selectorul (DIAL) r mâne în aceast pozi ie.
Ap sa i NEXT pentru a seta urm toarea func ie SAU
ap sa i DIAL pentru a avansa la AUTO-RUN
RAIN DELAY (ÎNTÂRZIERE DATORIT PLOII): - Irigarea este întârziat
datorit ploii pentru un num r de zile. Ap sa i +/ON sau -/OFF pentru
a selecta num rul de zile. Afi ajul va ar ta simbolul umbrelei, DLY = DELAY
i ziua când irigarea va fi reluat (Luminând intermitent).
-9-
.
SSSSSSSSSSSSS

Ap sa i NEXT pentru a seta urm toarea func ie SAU ap sa i DIAL pentru AUTO-RUN
PROGRAM ERASE – Pute i terge toate informa iile stocate pentru un program selec-
tat. Aceasta se poate efectua pentru orice program.
Ap sa i NEXT pentru a select programul de ters.
Ap sa i +/ON pentru a terge. va lumina de 5 ori
Pozi ia Selectorului: AUTO-RUN (OPERARE AUTOMAT )

PROG STATUS
REVIEW

Pozi ia AUTO-RUN este utilizat pentru a furniza informa ii cu privire la


operarea Programatorului, ca i pentru revizualizarea tuturor datelor
stocate în cadrul programelor de irigare. Lista urm toare con ine
informa iile pe care le pute i observa în cadrul afi ajului:
• Ora i Data Curente
• Program(e) ce sunt în pozi ia Oprit
• Informa ii cu privire la sta iile opera ionale: program, sta ie i ore de
pornire
• Întârziere Activat de Ploaie
• Dac irigarea este suspendat datorit datelor primite de la SENZOR
• Starea de desc rcare a bateriei
Pentru a opri ciclu de lucru, ap sa i DIAL în pozi ia PROGRAM
MANUALS i ap sa i -/OFF.
Dac dori i s revede i ce date sunt prezente în cadrul fiec rui program:
Program Review (Revedere Program): ap sa i NEXT la PROGRAM
REVIEW. Ap sa i PROG pentru a selecta programul. Ap sa i +/ON
pentru a începe revizualizarea.
Status: În cazul în care dori i s ave i un raport complet privind statusul
unei sta ii opera ionale: ap sa i NEXT pentru STATUS.
Va fi afi at RUN TIME (TIMPUL DE OPERARE) r mas pentru sta ie,
precum i programul ce opereaz .
Ap sa i NEXT pentru a reveni în pozi ia AUTO-RUN.
Not : În timpul program rii, selectorul va reveni automat în pozi ia
AUTO-RUN dup 3 minute de inactivitate.
- 10 -
Detectarea Automat a Tensiunii
DDCWP are un circuit pentru detectarea automat a tensiunii. Înainte ca o
irigare s fie ini iat , acest circuit verific tensiunea din baterie pentru a asigura
c e suficient tensiune r mas pentru a actiona bobina. În cazul în care nu
este suficient tensiune, programul este anulat i iconi a de baterie desc rcat
este activat pe ecranul LCD. În cazul în care, în timpul unei ini ierii
programate a irig rii, tensiunea scade sub un nivel de siguran , programul
este anulat i iconi a de baterie desc rcat este activat .
Despre memoria DDCWP
Acest programator este echipat cu o baterie (de rezerv ) încorporat care va
men ine memoria de program activ pentru câ iva ani, în cazul în care
alimentarea cu energie electric nu este disponibil . Bateria de 9 vol i va porni
afi ajele atunci cand programarea va fi posibil .
Desf urarea maxim a cablurilor pentru Programatorul DDCWPP
Conditiile pentru a functiona 8 statii cu un programator DDCWP : tensiunea
de 9V CD la bateriei, 7 bari (105 PSI) presiune la electroventilul pricipal si
lungimea maxima a cablurilor
AWG # 18 cablu cu mai multe conductoare (1,0 mm2) – 60 m (197')
AWG # 16 cablu cu mai multe conductoare (1,5 mm2) – 100 m (305')
AWG # 14 cablu cu mai multe conductoare (2,5 mm2) – 150 m (493')
AWG # 12 cablu cu mai multe conductoare (4,0 mm2) – 250 m (820')
Garan ia Toro
Compania Toro i afiliata sa, Compania de Asigur ri Toro, conform unei în elegeri pe care au avut între ei,
garanteaz împreun , proprietarului, fiecare pies a echipamentului (descris în catalogul prezent la data
instal rii) în ceea ce prive te deteriorarea materialului i a manufacturii pentru perioada descris mai jos,
specificând c acestea sunt utilizate în scopul irig rii sub specifica iile recomandate de produc tor.
Eventualele e ecuri datorate întâmpl rii (de exemplu fulgerelor, inunda iilor, etc.) nu sunt acoperite de prin
aceast garan ie. Nici Compania Toro nici Compania de Asigur ri Toro nu sunt r spunz toare pentru
deteriorarea produselor care nu fabricate de c tre ace tia de i aceste produce pot fi vândute sau utilizate
împreun cu produsele Toro. Pe durata perioadei de garan ie, vom repara sau înlocui, la alegerea noastr , orice
parte g sit a fi deteriorat . Solu ia dumneavoastr se limiteaz doar la înlocuirea sau repararea pieselor
deteriorate. Returna i piesele deteriorate la distribuitorul dumneavoastr local Toro, care poate fi listat în
Pagini Aurii la categoria "Furnizori Sisteme Irigare" sau "Sisteme Aspersoare," sau contacta i Compania de
Asigur ri Toro, C su a Po tal 489, Riverside, California, 92502. Telefon (800) 664-4740; pentru a afla care este
cel mai apropiat distribuitor Toro i în afara S.U.A., suna i la (909) 688-9221. Aceast garan ie nu se aplica acolo
unde echipamentul este utilizat, sau unde procesul de instalare este efectuat, în alt fel decât conform
specifica iilor i instruc iunilor furnizate de c tre Toro, nici acolo unde echipamentul este alterat sau modificat.
Nici Toro nici Compania de Asigur ri Toro nu este responsabil pentru deterior rile realizate indirect,
incidental sau pe cale de consecin , rezultate în urma utiliz rii echipamentului, incluzând, f r a se limita la
acestea: pierderi ale vegeta iei, costul echipamentului sau a serviciilor adiacente necesare în timpul
perioadelor de func ionare necorespunz toare sau care conduc la imposibilitatea de utilizare, deteriorarea
propriet ii sau a leziunilor personale ce rezult din ac iunile de instalare, realizate fie neglijente fie de alt
factur . Unele state nu permit excluderea sau limitarea deterior rilor accidentale sau pe cale de consecin ,
astfel încât limit rile sau excluderile de mai sus pot s nu fie aplicabile. Toate garan iile implicate, inclusiv cele
referitoare la comercializare sau utilizare corespunz toare, sunt limitate la durata expres a acestei garan ii.
Unele state nu permit limit ri referitoare la de mult dureaz în timp o garan ie implicit , astfel încât limitarea de
mai sus poate s nu se aplice în cazul dumneavoastr . Aceast garan ie v ofer drepturi legale specifice i
pute i face uz i de alte drepturi care variaz de la un stat la altul. Programatorul DDCWP este acoperit de
aceast garan ie pentru o perioad de doi ani de la data instal rii.
- 11 -
PLAN DE IRIGARE PERSONALIZAT
Programator cu 3 Programe
Data: ---------------------- Program A Program B Program C
Opriri Descriere Durata Durata Durata
1
2
3
4
5
6
7
8

Program A Program B Program C


Zile de Irigare Du Lu Ma Mi J Vi Sm Du Du Lu Ma Mi J Vi Sm Du Du Lu Ma Mi J Vi Sm Du

Ciclu Zile Par Impar Par Impar Par Impar

Pornire 1
Pornire 2
Pornire 3

Compatibilitate Electromagnetic
Acest programator este conform cu standardele electromagnetice
europene, americane i australiene.

The Toro Company


www.toro.com
Solicita i Servicii Clien i
TORO AUSTRALIA TORO SUA TORO EUROPA
T: 1300 130898 T: +00 1-951-688-9221 T: +00 32-14-562960
F: 1300 788144 F: +00 1-951-785-3511 F: +00 32-14-581911