Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educaței, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului

Lucrare de verificare
La disciplina: Evaluarea businessului
Tema: Estimarea valorii de piață a Î.S. Administrația de Stat
a Drumurilor

A elaborat: studenta grupei EI-1607


Secureanu Antonina

A verificat:lector asistent
Volosatîi Carolina

Chișinău 2019
1.DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII
1.1 Domeniul de activitate și atribuțiile Administrației
Administraţia are ca obiect de activitate administrarea, întreţinerea, repararea, modernizarea,
dezvoltarea şi exploatarea drumurilor publice în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de
siguranţă a circulaţiei, de fluenţă şi continuitate.
Ea coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic unităţile de administrare şi întreţinere
a drumurilor comunale şi dezvoltarea unitară a întregii reţele de drumuri publice din Moldova, în
concordanţă cu cerinţele economiei naţionale şi ale nevoilor de apărare.
Pentru utilizarea naţională a capacităţilor din dotare Administraţia poate acorda asistenţa tehnică
şi servicii în domeniul său de activitate.
Administraţia are următoarele atribuţii:
Elaborează studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri publice,
le prezintă spre aprobare organelor competente şi urmăreşte realizarea acestora pentru a satisface
cerinţele economiei naţionale şi ale celor de apărare;
Analizează şi face propuneri, în condiţiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi,
desfiinţarea celor existente, precum şi clasarea şi declasarea acestora;
Colaborează cu organele administraţiei publice locale, în scopul dezvoltării unitare a întregii
reţele de drumuri, potrivit nevoilor economiei naţionale;
Elaborează strategia de modernizare şi dezvoltare a reţelei de drumuri naţionale, iar în
colaborare cu consiliile judeţene - a drumurilor locale, precum şi strategia privind tehnologiile
specifice în sectorul rutier;
Fundamentează resursele de finanţare a tuturor lucrărilor prevăzute de domeniul său de
activitate;
elaborează prognoze anuale şi de lungă durată privind asigurarea necesarului de principalele
materiale specifice, stabilind ponderea acestuia din resurse interne şi din import şi coordonează
activitatea de producere a unor astfel de materiale în unităţile din subordine;
Urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiei tehnice, contractarea şi finanţarea lucrări1or
de investiţii şi reparaţii de drumuri şi poduri şi altor lucrări de reparaţii, precum şi executarea şi
recepţionarea pe teren a lucrărilor respective;
Elaborează, aprobă şi emite norme tehnice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea,
exploatarea şi administrarea drumurilor, executării pentru organele administraţiei publice locale
sau agenţii economici care au în administrare sau în folosinţă drumuri publice sau de exploatare,
care vor fi publicate de către Administraţie;
Elaborează norme de consum al combustibilului, lubrifianţilor, energiei electrice şi termice
pentru tehnologiile specifice sectorului de drumuri;
Emite, contra plată, autorizaţii speciale pentru transporturile ce se derulează pe drumurile
naţionale avînd greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc prevederile legii;
Emite, contra plată, autorizaţii pentru instalaţiile si construcţiile care se execută în zona
drumurilor naţionale şi locale;
Efectuează, contra plată, licenţierea şi certificarea activităţilor de proiectare, construcţie,
reparaţie şi întreţinere a drumurilor şi podurilor;
Avizează proiectarea, producerea sau contractarea, în ţară sau din import, de utilaje, agregate
şi instalaţii, precum şi de vehicule cu gabarite şi tonaje ce depăşesc limitele stabilite prin lege, în
concordanţă cu posibilităţile de transport pe drumurile publice;
Elaborează şi emite, contra plată, avize pentru omologarea şi producerea de materiale şi
utilaje specifice sectorului de drumuri şi poduri;
Organizează licitaţii pentru contractarea lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinere,
credite financiare rambursabile în domeniul său de activitate;
Coordonează şi îndrumă, din punct de vedere metodologic, reţeaua de laboratoare din
unităţile proprii pentru efectuarea controlului tehnic de calitate al produselor şi lucrărilor de
întreţinere şi reparare a drumurilor, podurilor şi al tuturor activităţilor pe care le desfăşoară;
Elaborează proiectele, programele anuale şi de perspectivă pentru cercetarea ştiinţifică în
sectorul de drumuri publice;
Urmăreşte activitatea de invenţii, inovaţii şi se ocupă de generalizarea celor mai importante
realizări;
Asigură organizarea intervenţiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor,
restricţiilor sau altor situaţii provocate de calamităţi pe drumurile naţionale şi locale;
Elaborează şi ia măsuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de
Interne, pentru ridicarea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, inclusiv prin
organizarea, îndrumarea şi controlul aplicării semnalizării rutiere în conformitate cu normele în
vigoare şi cerinţele convenţiilor internaţionale;
Organizează şi asigură controlul vehiculelor rutiere de marfă atît în punctele de trecere a
frontierei, cît şi pe traseele curente, inclusiv cîntărirea acestora, şi încasarea taxelor şi tarifelor
legale;
asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de protecţie a muncii în subdiviziunile
interioare în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi controlează
modul de realizare a acestora;
Organizează într-o concepţie unitară reţeaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier,
inclusiv de origine-destinaţie şi asigură prelucrarea datelor;
Asigură îndrumarea şi controlul subdiviziunilor interioare, controlul financiar de gestiune,
analizele economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării proceselor de producţie şi ia
măsuri corespunzătoare;
Elaborează şi fundamentează proiectul bugetului Fondului rutier pentru a fi prezentat spre
aprobare organelor abilitate;
asigură controlul respectării prevederilor Legii privind constituirea şi utilizarea Fondului
rutier, justificarea utilizării, conform destinaţiei aprobate, a mijloacelor financiare din Fondul
rutier;
asigură elaborarea sau adoptarea, în activitatea strategică, a unor modele de analiză şi
raţionalizare a strategiei rutiere avînd la bază o evaluare dinamică a stării tehnice a reţelei
drumurilor publice;
desfăşoară şi alte activităţi.

1.2 Principiile de bază ale activității Administrației


Administraţia îşi exercită funcţiile pe principiile de gestiune economică şi autonomie
financiară fără profit, în condiţiile de activitate a întreprinderii de stat. Administraţia este persoană
juridică, dispune de balanţă autonomă şi conturi bancare, inclusiv valutare, poate încheia contracte,
îşi poate asuma obligaţii, poate fi reclamant şi reclamat în instanţele de judecată, dispune de
ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat.
Administraţia elaborează de sine stătător programul său de activitate şi determină direcţiile de
dezvoltare în funcţie de veniturile proprii şi sarcinile stabilite. Veniturile proprii ale Administraţiei
se formează din sursele menţionate la art.20 al prezentului Regulament. Mijloacele financiare
neutilizate în anul curent se reportează la anul următor.
Administraţia aprobă şi aplică preţuri şi tarife stabilite conform devizului de cheltuieli
aferente activităţii sale.
Administraţia ţine evidenţa contabilă, operativă şi statistică, prezintă, în modul stabilit, organelor
de stat rapoarte contabile şi statistice centralizatoare şi poartă răspundere pentru veridicitatea lor.
Controlul activităţii economico-financiare a Administraţiei este exercitat conform legislaţiei în
vigoare.

1.3 Organizarea activitatii Administratiei


Administraţia este condusă de directorul general în baza unui contract semnat cu Ministerul
Transporturilor şi Comunicaţiilor pentru o perioadă de 4 ani.
Directorul general organizează şi conduce întreaga activitate a Administraţiei, conform
legislaţiei, funcţiilor stabilite de prezentul Regulament şi prevederilor contractului de muncă.
Directorul general al Administraţiei:
- Poartă răspundere personală pentru îndeplinirea conformă a sarcinilor atribuite
Administraţiei;
reprezintă Administraţia în relaţiile cu organele şi organizaţiile naţionale şi organizaţiile
internaţionale de specialitate.Directorul general poate acorda împuterniciri de reprezentare şi altor
persoane din cadrul Administraţiei;
asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului,
hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi realizarea atribuţiilor şi drepturilor
Administraţiei care reies din Legea drumurilor şi prezentul Regulament;
- Aprobă anual bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei;
- Poartă răspundere pentru funcţionarea eficientă a administraţiei;
- Aprobă structura, schema de încadrare a personalului Administraţiei, stabileşte atribuţiile,
competenţele şi responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Administraţiei;
- Efectuează remanieri prin reînnoirea contractelor de muncă sau prin atestarea personalului
din aparatul Administraţiei;
- Exercită alte împuterniciri în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Figura 1.1 Organigrama întreprinderii Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor


2. DIAGNOSTICUL COMERCIAL
Analiza veniturilor din vânzări serveşte drept punct de pornire la întocmirea diferitelor
materiale analitice de uz intern şi extern, întrucât de mărimea, evoluţia, structura şi stabilitatea
veniturilor din vânzări depind consumurile şi cheltuielile întreprinderii, profitul şi rentabilitatea,
precum şi situaţia financiară .
Evoluţia în timp a vânzărilor firmei trebuie analizată şi comparativ cu dinamica vînzărilor
pe piaţa sectorului de activitate al acesteia pentru a se evedenţia întărirea sau diminuarea poziţiei
concurenţiale a întreprinderii pe piaţă. Pentru Î.S.Administrația de Stat a Drumurilor analiza
evoluţiei vînzărilor s-a efectuat în baza rapoartelor financiare pentru perioada anilor 2014 –
2018. Datele referitor la evoluţia vânzărilor sunt reflectate în tabelul 2.1
Tabelul 2.1 Determinarea sporului venitului mediu din vînzări pe întreprindere
Perioada de analiza
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Venit din vinzari, 38 151 587 45 271 011 41 862 953 52 171 971 64 065 132
lei
Inflația 1,082 1,08 1,087 1,071 1,061
Venit din vinzari 50 894 489 5 5918 381 47 570 171 55 354 461 64 065 132
actualizat
Sporul venitului 5 023 891 -8 348 210 7 784 290 8 710 671
din vinzari , lei
Sporul venitului 9,9 -14,9 16,4 15,7
din vinzari , %
Sporul venitului 6,76
din vinzari
mediu, %

Concluzie: Analizînd datele expuse mai sus, se poate vedea că venitul din vînzări este în
creștere pentru anii 2014, 2015, 2017 și 2018 . O scădere a venitului din vînzări se înregistrează
în anul 2016, cu circa 7,52% comparativ cu anul precedent. Acest lucru se datorează faptului că
în anul 2014-2015 au fost semnate mai multe contracte de prestare a serviciilor de construcție a
drumurilor, însă nici unul dintre ele nu a fost indeplinit la timp, acest lucru a dus la rezilierea a 7
contracte în anul 2016, finanțările au fost stopate iar veniturile pe care urma să le obțină
întreprinderea au scăzut.

Conform sursei de informare statistica.md s-au preluat veniturile din vânzări în ramură
unde activează întreprinderea, pentru a se putea efectua analiza dată.
Tabelul 2.2 Determinarea sporului venitului din vînzări mediu pe ramură
Perioada de analiza
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Venit din vinzari, 1 803 700 000 1 516 200 000 1 466 800 000 2 106 800 000 2 854 900 000
lei
Inflația 1,082 1,08 1,087 1,071 1,061
Venit din vinzari 2 406 148 680 1 872 797 803 1 666 770 311 2 235 314 800 2 854 900 000
actualizat
Sporul venitului 533 350 877,2 -206 027 491,8 568 544 489 619 585 200
din vinzari , lei
Sporul venitului -22,17 -11,00 34,11 27,72
din vinzari , %
Sporul venitului 7,17
din vinzari
mediu, %

Concluzie: Din tabelul de mai sus se poate observa că veniturile din vînzări sunt în
creștere, cu excepția anilor 2015-2016 , cauza principală a acestei scăderi fiind micșorarea
spectrului de prestare a serviciilor.
Cota de piață constă în stabilirea ponderii deținute de întreprinderea evaluată, precum și
cea a principalilor competitori pe piață din domeniul dat.
Tabelul 2.3 Determinarea cotei de piață
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Cifra de afaceri a 38 151 587 45 271 011 41 862 953 52 171 971 64 065 132
intreprinderii
Cifra de faceri pe 1 803 700 000 1 516 200 000 1 466 800 000 2 106 800 000 2 854 900 000
ramura
Cota de 2,12 2,99 2,85 2,48 2,24
piata(%)

Concluzie: Conform datelor din tabelul 2.3 se poate observa că cota de piață a întreprinderii
evaluate pe parcursul a 5 ani este aproximativ aceiași cu unele devieri. Acest lucru se datorează
micșorării veniturilor.
3. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR
Patrimoniul net se determină ca diferența între activele totale și datoriile totale, reflectînd
activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. În esență patrimoniul net reflectă averea
întreprinderii la o anumită dată.

Tabelul 3.1 Determinarea patrimoniului net al întreprinderii


Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total active 6 581 322 306 8 712 771 278 9 019 819 701 8 892 318 028 11 181 361 563
Total datorii pe 1 779 262 795 2 512 136 330 1 884 570 250 2 134 823 785 2 881 814 292
termen lung
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Patrimoniul 4 702 034 810 5 861 165 945 7 009 937 495 6 452 828 905 7 714 590 242
net(lei)

Concluzie: Analizînd rezultatele căpătate în urma analizei efectuării calculelor sa constatat


că patrimoniul net al întreprinderii este în creștere, o mică deviere este înregistrată în anul 2017.
Cu toate acestea se poate menționa faptul că întreprinderea dată are un echilibru economico-
financiar, așa cum patrimoniul net înregistrează doar valori pozitive.
Fondul de rulment (FR) poate fi definit ca fiind diferenţa dintre capitalul permanent şi
active pe termen lung. În cazul, în care diferenţa este pozitivă, fondul de rulment reprezintă acea
parte a capitalului permanent destinată şi utilizată pentru finanţarea activităţii curente, îndeosebi a
celor aferente exploatării. Iar când diferenţa este negativă, întreprinderea se confruntă cu un deficit
(insuficienţă de fond de rulment. Acest indicator are caracterul unei marje de siguranta care
permite firmei independență financiara fată de creditori in momentul in care exista probleme ale
activitatii curente.
Tabelul 3.2 Determinarea fondului de rulment al întreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total active 351 891 238 263 861 076 260 488 250 179 768 338 713 170 973
circulante
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Fondul de 251 866 537 -75 607 927 135 176 294 -124 897 000 128 213 944
rulment(lei)

Concluzie: În urma efectuării calculelor se observă că în anul 2014, 2016 și 2018 fondul de
rulment este pozitiv, adică activele deținute de întreprindere depășesc totalul datoriilor. O scădere
considerabilă însă este înregistrată în anul 2015 și 2017 cînd este înregistrat un fond de rulment
negativ, ceea ce demonstrează ca întreprindere a avut o instabilitate economico-financiară și nu a
avut capacitatea de plată a datoriilor într-o perioadă scurtă de timp.

Nevoia de fond de rulment este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen scurt,
respectiv a echilibrului dintre necesarul si resursele de capitaluri temporare, reinnoibile permanent.

Tabelul 3.3 Determinarea NFR al întreprinderii


Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total active 351 891 238 263 861 076 260 488 250 179 768 338 713 170 973
circulante
Numerar in 308 497 511 245 029 008 246 979 019 163 944 067 696 920 240
caserie si la
conturi curente
Alte elemente de 0 0 0 0 0
numerar
Investitii 0 0 0 0 0
financiare curente
in parti neailiae
Investitii 0 0 0 0 0
financiare curente
in parti afiliate
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
circulante
Credite bancare 0 0 0 0 0
pe termen scurt
Imprumuturi pe 0 0 0 0 0
termen scurt
Necesarul -56 630 974 -320 636 935 -111 802 725 -288 841 067 -568 706 296
fondului de
rulment(lei)

Concluzie: Analizînd calculele de mai sus se poate observa că NCF pentru toți anii este
negativ. Valoarea negativa a indicatorului semnifica un surplus de resurse temporare in raport cu
nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante.. Aceasta situatie poate fi gasita la intreprinderi
cu activitate comerciala, unde nevoia de fond de rulment negativa constituie o sursa temporara
care finanteaza fondul de rulment si trezoreria. Altfel, acest indicator in valoare negativa semnifica
o situatie nefavorabila, si este considerata consecinta unor intreruperi temporare in aprovizionare
si reinnoirea stocurilor, cu efecte nefaste in perioada urmatoare.
Trezoreria neta este expresia cea mai concludenta a desfasurarii unei activitati echilibrate
si eficiente. Ea evidentiaza calitatea echilibrului financiar general al intreprinderii atat pe termen
lung, cat si pe termen scurt. Inregistrarea unei trezorerii nete pozitive, in cadrul mai multor exercitii
succesive, demonstreaza succesul intreprinderii in viata economica si posibilitatea plasarii
rentabile a disponibilitatilor banesti pentru intarirea pozitiei ei pe piata.

Tabelul 3.4 Determinarea trezoreriei nete a întrepriderii


Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Fondul de 251 866 537 -75 607 927 135 176 294 -12 489 7000 128 213 944
rulment
Necesarul -56 630 974 -320 636 935 -111 802 725 -288 841 067 -568 706 296
fondului de
rulment
Trezoreria neta 308 497 511 245 029 008 246 979 019 163 944 067 696 920 240
(lei)

Concluzie: Conform calculelor pentru anii 2014-2017 se observă o scădere considerabilă a


trezoreriei nete, cee ace înseamnă că mijloacele bănești deținute de acestă întreprindere sunt și ele
în scădere, acest lucru constituie un dezavantaj pentru activitatea întreprinderii. Însă în anul 2018
se observă o creștere bruscă cu 76,47%, cee ace înseamnă ca întreprindere dispune de bani
suficienți.
Rata creanțelor are drept scop punerea în evidență a ponderii tuturor creanțelor
întreprinderii în valoarea totală a activelor.
Tabelul 3.5 Determinarea ratei creanțelor întrepriderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Creante 754 4512 277 257 0 0
comerciale
Creante ale 365 756 14 017 462 945 512 597 1 065 625
bugetului
Creante ale 165 871 117 838 1 335 182 049 969
personalului
Alte creante 687 056 847 496 2 275 308 1 047 791 9 104 733
curente
Total active 6 581 322 306 8 712 771 278 9 019 819 701 8 892 380 281 11 181 361 563
Rata 0,00019 0,00011 0,00033 0,00020 0,00091
creantelor(%)

Concluzie: Rata creanțelor în valoarea totală a activelor reflect cite procente din acestea
revin creanțelor. Cu cît mai mare este rata creanțelor cu atît mai mult se gravează situația
întreprinderii, deoarece nu există o siguranță privitor la restituirea acestora.
Rata de acoperire reprezintă capacitatea întreprinderii de a-și acoperi datoriile care le are
cu activele deținute
Tabelul 3.6 Determinaarea ratei de acoperire a întreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total active 351 891 238 263 861 076 260 488 250 179 768 338 713 170 973
circulante
Total datorii pe 1 779 262 795 2 512 136 330 1 884 570 250 2 134 823 785 2 881 814 292
termen lung
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Rata de 0,19 0,09 0,13 0,07 0,21
acoperire(%)

Concluzie: Conform datelor din tabelul de mai sus, întreprinderea nu are acapacitatea de a
acoperi datoriile sale cu activele care le deține.
Tabelul 3.7 Determinarea duratei de rotație a datoriilor
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Venit din vinzari, 38 151 587 45 271 011 41 862 953 52 171 971 64 065 132
lei
Durata de - 1 771 2 026 1 504 2 534
rotatie a
datoriilor pe
termen scurt
(zile)

Concluzie: În urma efectuării calculelor s-a stabilit perioada minima și maximă în care
întreprinderea și-a achitat datoriile pe termen scurt. Perioada minima a fost în anul 2017 și
constituie 1504 zile, iar perioada maximă a fost în anul 2016 și constituie 2 026 zile. Acest lucru
se datorează venitului din vînzări mic comparative cu datoriile întreprinderii.
Rata datoriilor pe termen scurt reprezintă ponderea pe care o au datoriile pe termen scurt
în suma totală a surselor de finanțare.
Tabelul 3.8 Determinarea ratei datoriilor pe termen scurt
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total datorii 10 002 4701 339 469 003 12 5311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Total pasive 3 581 322 306 8 712 771 278 9 019 819 701 8 892 318 028 1 118 1361 563
Rata datoriilor 0,03 0,04 0,01 0,03 0,05
pe termen scurt
(%)
Concluzie: Rata datoriilor curente din suma totală a surselor de finanțare nu depășește
coieficientul 1,00, ceea ce înseamnă că întreprinderea nu recurge la sursele împrumutate, dar
activează numai pe cont propriu, acest lucru atestă că întreprinderea dispune de sursele sale proprii
pentru finanțarea și dezvoltarea afacerii.
Lichiditatea curentă presupune comparaţia activelor curente cu datoriile pe termen scurt.
Semnificaţia (sensul economic) coeficientului lichidităţii curente poate fi formulată în felul
următor: acest indice arată dacă întreprinderea dispune de active curente suficiente pentru achitarea
datoriilor pe termen scurt în suma deplină.
Tabelul 3.9 Determinarea lichidității curente a întreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total active 351 891 238 263 861 076 260 488 250 179 768 338 713 170 973
circulante
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Lichiditate 3,52 0,78 2,08 0,59 1,22
curenta(%)

Concluzie: Valorile înregistrate de lichiditatea curentă reprezintă capacitatea întreprinderii


de a-si onora obligațiile scadente pe termen scurt pentru anii 2016 și 2018, pentru anii 2015 și
2017 valorile sunt mai mici de 1,00 ceea ce înseamnă că întreprinderea nu a fost capabilă sa achite
la timp datoriile sale. Anul 2014 a înregistrat cea mai mare valoare, deaceea întreprinderea este
pusă în situația să apeleze la credite pe termen lung sau să văndă o parte din activele sale pentru a
achita datoriile pe termen scurt.
Lichiditatea intermediară reprezintă un caz particular al lichidităţii curente, condiţionat de
excluderea din componenţa activelor lichide a stocurilor de mărfuri şi materiale, precum şi a altor
active curente. Deci, lichiditatea intermediară reflectă capacitatea întreprinderii de a-şi achita
datoriile pe termen scurt fără a fi obligată să-şi vândă stocurile de mărfuri şi servicii.

Tabelul 3.10 Determinarea lichidității intermediare a întreprinderii


Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total active 351 891 238 263 861 076 260 488 250 179 768 338 713 170 973
circulante
Materiale 269 304 252 887 117 529 137 676 67 969
Active biologice 0 0 0 0 0
circulante
Obiecte de mica 329 189 382 937 440 848 588 820 802 444
valoare si scurta
durata
Productia in curs 0 0 0 0 0
de executie si
produse
Marfuri 0 0 0 107 826 96 077
Alte active 214 259 229 373 187 265 3 508 644 2 798 000
circulante
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Lichiditatea 3,51 0,77 2,07 0,58 1,21
intermediara(%)

Concluzie: Lichiditatea intermediară reprezintă un aspect nefavorabil pentru întreprindere


pentru anii 2014, 2016, 2017, 2018 coieficientul fiind mai mare de 1,00, respective activele cu
lichiditate mare sunt nesuficiente pentru a acoperi datoriile curente. Doar anul 2015 are o
lichiditate favorabilă.
Lichiditatea absolută reflectă posibilitatea întreprinderii de a-şi transforma mijloacele
băneşti de care dispune în lichidităţi.
Tabelul 3.11 Determinarea lichidității absolute a intreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Numerar in 308 497 511 245 029 008 246 979 019 163 944 067 696 920 240
caserie si la
conturi curente
Alte elemente de 0 0 0 0 0
numerar
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Lichiditatea 3,08 0,72 1,97 0,54 1,19
absoluta( %)

Concluzie: Acest indicator trebuie să fie încadrat în intervalul 0,2-0,25, conform rezultatelor
obținute se observă că nici unul din anii analizați nu are o valoare favorabilă. Acest lucru înseamnă
că întreprinderea nu este capabilă să achite imediat datoriile curente, utilizînd numai mijloacele
bănești de care dispune la acel moment.
Rata solvabilităţii generale indică în ce măsură datoriile totale sunt acoperite cu active
imobilizate (pe termen lung) şi active circulante.
Tabelul 3.12 Determinarea ratei solvabilității generale a întreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total active 6 581 322 306 8 712 771 278 9 019 819 701 8 892 318 028 11 181 361
563
Total datorii pe 1 779 262 795 2 512 136 330 1 884 570 250 2 134 823 785 2 881 814 292
termen lung
Total datorii 100 024 701 339 469 003 125 311 956 304 665 338 584 957 029
curente
Rata 3,50 3,06 4,49 3,65 3,23
solvabilitatii
generale (%)

Concluzie: Valoarea ratei solvabilității generale este mai mare decît 1,00 pentru toți 5 ani
analizați, cee ace demonstrează că situația financiară a întreprinderii este una bună.
Livierul operational caracterizează nivelul gestiunii activelor, exprimă nivelul de risc la
modificarea cu 1% a vînzărilor.
Tabelul 3.13 Determinarea livierului operational al întreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Profit pina la 782 798 2 936 692 1 448 296 897 534 3 268 484
impozitare
Venitul din 38 151 587 45 271 011 41 862 953 52 171 971 64 065 132
vinzari
Livierul 14,74 6,73 -1,54 11,59
operational (%)

Concluzie: Conform rezultatelor se poate spune că în anul 2017 situația financiară pentru
întreprindere a fost una destul de rea. Au fost înregistrate cheltuieli de exploatare mult mai mari
decit venitul din vînzări. Pentru ceilalți ani se poate spune că activele intreprinderii sunt gestionate
correct și se înregstrează profit.
Rentabilitatea activelor cu destinaţie de producţie exprimă eficienţa cu care sunt utilizate
activele cu destinaţie de producţie pentru obţinerea profitului până la impozitare
Tabelul 3.14 Determinarea rentabilității producției
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Profitul brut 36 824 920 45 107 450 41 776 756 52 021 662 64 004 871
Venitul din 38 151 587 45 271 011 41 862 953 52 171 971 64 065 132
vinzari
Rentabilitatea 96,52 99,64 99,79 99,71 99,91
productiei (%)
Concluzie: Rezultatele obținute indică faptul că activele cu destinație de producție sunt
utilizate eficient pentru obținerea profitului pînă la impozitare.
Rentabilitatea activelor (economică) reflectă profitul până la impozitare câştigat, în medie,
la un leu de active.
Tabelul 3.15 Determinarea rentabilitatii activelor întreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Profit pina la 782 798 2 936 692 1 448 296 897 534 3 268 484
impozitare
Total active 6 581 322 306 8 712 771 278 9 019 819 8 892 318 11 181 361
701 028 563
Rentabilitatea activelor (%) 0,038 0,016 0,010 0,033

Concluzie: Rezultatele obținute ne sugerează că întreprinderea dispune de multe mijloace


fixe, în jur de 70%, o mare parte din ele constituind active redundante, care nu sunt folosite în
procesul de producție.
Marja comerciala masoara castigul rezultat din vanzare, pentru oricare din componentele
comerciale ale afacerii: produse, clienti, canale si zone de desfacere
Tabelul 3.16 Determinarea marjei comerciale a intreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Profit net al 430 095 2 111 367 930 014 592 874 2 729 731
perioadei de
gestiune
Venitul din 38 151 587 45 271 011 41 862 953 52 171 971 64 065 132
vinzari
Marja 1,13 4,66 2,22 1,14 4,26
comerciala(%)

Concluzie: Marja comercială a întreprinderii pentru toți 5 ani analizați este pozitivă, lucru
care ne arată ca întreprinderea are rezultatate satisfăcătoare și își dessfășoară activitatea în mod
normal.
Livierul financiar exprimă cu cite % se modifică profitul net la modificarea cu 1% a
profitului pînă la impozitare.
Tabelul 3.17 Determinarea livierului financiar al intreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Profit net al 430 095 2 111 367 930 014 592 874 2 729 731
perioadei de
gestiune
Profit pina la 782 798 2 936 692 1 448 296 897 534 3 268 484
impozitare
Livierul 1,4 1,1 1,0 1,4
financiar(%)

Concluzie: Se poate spune că pe parcursul a 4 ani de gestiune livierul financiar nu sa


modificat considerabil, cee ace înseamnă ca întreprinderea se află în stabilitate .
Coieficientul de autonomie reprezintă
Tabelul 3.18 Determinarea coieficientului de autonomie a intreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Total capital 4 702 034 810 5 861 165 945 7 009 937 495 6 452 828 905 7 750 590 242
propriu
Total pasive 5 81 322 306 8 712 771 278 9 019 819 701 8 892 318 028 11 181 361 563
Coieficientul de 1,31 0,67 0,78 0,73 0,69
autonomie(%)

Concluzie: Conform calculelor obținute, situația întreprinderii este una nefavorabilă pentru
anii 2015-2018, deoarece întreprinderea nu poate sa își desfășoare activitatea sa utilizînd doar
venitul din vînzări , ea recurge la împrumuturile bancare. În anul 2014 situația a fost puțin mai
bună.
4. ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ A ÎNTREPRINDERII
3.1 Abordarea prin venit
În cadrul abordării veniturilor, se estimează valoarea întreprinderii sau a unui pachet de
actiuni prin calcularea valorii prezente a veniturilor anticipate pentru proprietari sau investitori.
Pentru aprecierea valorii prin aceasta metoda se determina Cah-flow-ul pentru capitalul
propriu pe parcursul perioadei prognozate si apoi aplicarea procedurii de actualizare.
Cash flow-ul reprezintă diferența dintre încasările și plățile curente ale unei firme pe o
anumită perioadă de timp.
Procesul de actualizare prevede aplicarea ratei de actualizare, care reflecta asteptarile
investitorului privind veniturile viitoare.
Aprecierea valorii afacerii prin metoda cash-flow-ului actualizat este axata pe presupunerea
ca investitorul potential nu va plati pentru afacere mai mult decât suma veniturilor actualizate
generate de aceasta afacere. Proprietarul nu va vinde afacerea la un pret mai mic decât suma
veniturilor viitoare actualizate. Astfel valoarea actualizata a veniturilor viitoare devine pret de
piata stabilit intre vânzator si cumparator.
Metodele de evaluare bazate pe tehnica actualizarii cash-flow-urilor sunt cele mai complexe
si cuprinzatoare, putând fi aplicate intreprinderilor aflate in diverse stadii de evolutie a activitatii
lor. Cash-Flowul se calculeaza dupa formula :
Profitul net:
+ amortizarea, uzura;
+(-) micsorarea (sporul) fondului de rulment;
+(-) micsorarea(sporul) investitiilor reale in fonduri fixe;
+(-) sporul(micsorarea) datoriei pe termen lung.

Tabelul 3.1 Determinarea mărimii ratei riscului


Gradul de risc
mic mediu inalt
Nr Factorii de risc ai intreprinderii 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Lichiditatea si cash flow 1
2 Profitabilitatea afacerii 1
3 Variabilitatea profitului 1
4 Echilibrul financiar pe termen scurt 1
5 Posibilitati de acces la surse financiare 1
6 Evolutia estimata a performantelor 1
7 Portofoliul clientilor 1
8 Capabilitatea umana si tehnica 1
9 Uzura fizica si morala a echipamentelor 1
10 Potential managerial 1
6 Reglementarile legale 1
7 Politica explicita 1
Riscul macroeconomic
1 Riscul politic 1
2 Ritmul de crestere economica 1
3 Politica economico-financiara a Guvernului 1
4 Rata inflatiei 1
5 Dimensiunea pietei financiare 1
6 Sistemul bancar 1
Total risc 2 2 5 6 5 2 2 0 0
Ponderea 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Risc ponderat 2 4 15 24 25 12 14 0 0
Total risc ponderat 96
Numar de factori 24
Media ponderata a riscului 4
Determinarea ratei de actualizare (ra), rată a rentabilităţii utilizată pentru a converti o sumă
de bani, plătibilă sau de primit în viitor în valoarea prezentă (actuală). Rata de actualizare se
calculeaza dupa formula
ra = Rfr + Ri + Rr
unde:
Rfr - rata rentabilitatii fara risc;
Ri - rata inflatiei;
Rr - rata riscului.
Ra= 16,88 %
Rata profitabilității fără risc compensează valoarea banilor în timp la un nivel minimal al
riscului.
În calitate de calcul se admite rata de bază pentru operațiuni de politică monetară pe termen
scurt conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, și care la sfirsitul lunii noiembrie a anului
2019 constituia 7,5 %.
Rata anuală a inflației reprezintă rata inflației anticipată în baza prognozelor oficiale ale
statului privind evaluția inflației în economia țării, și in luna decembrie a anului 2019 a fost 5,38%.
Determinarea ratei de capitalizare: Rata de capitalizare se va calcula dupa urmatoarea
formula:
r = a- g
unde:
a- rata de actualizare;
g – sporul veniturilor din vinzari ai intreprinderii.

Rc= 11,50%
Tabelul 3.2 Determinarea mărimii Cash-Flow-ului întreprinderii
Perioada de gestiune
Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
Profit net al perioadei de 430 095 2 111 367 930 014 592 874 2 729 731
gestiune
Fondul de rulment 251 866 537 -75 607 927 135 176 294 -124 897 0 00 128 213 944
Modificarea fondului de rulment -327 474 464 210 784 221 -260 073 294 253 110 944
Amortizarea 352 658 122 589 770 562 396 076 632 1 271 473
Modificarea investitiilor reale 0 0 0 0 0
Sporul datoriei pe termen 1 779 262 795 2 512 136 330 1 884 570 250 2 134 823 785 2 881 814 292
lung
Modificarea datoriilor pe termen lung 732 873 535 -627 566 080 250 253 535 746 990 507
Cash Flow 1 415 117 488 590 700 576 906 996 335 497 880 767

Concluzii: În urma calculelor am determinat Cash- Flow pentru patru ani, din cauza
instabilității pe care a avut-o întreprinderea în ultimii ani. Rezultatul primit diferențiază
considerabil de la an la an, din acest motiv sa ajuns la concluzia că pentru calculele următoare se
va lua în considerație doar valoarea din ultimul an.
Tabelul 3.3 Determinarea valorii întreprinderii evaluate
Indicator 2019 2020 2021 Prost prognoza
Cash flow 497 880 767 517 795 997 538 507 838 560 048 151
Cresterea 4%
Rata de actualizarea 17%
Coeficientul de 0,8555 0,7320 0,62629
actualizare
Rata de capitalizare rc=ra-g 11,5%
Reversia 4869 983 923
Cash flow actualizat 425 976 015 379 034 100 337 265 113 3050 049 718
Valoarea 1 048 081 237

Concluzie: În urma efectuării calculelor am determinat că valoarea întreprinderii Î.S.


Administrația de Stat a Drumurilor este egală cu 1 048 081 237 lei, evaluarea a fost efectuată la
data de 05.12.2019, iar cursul valutar al 1 euro este egală cu 19,3794 lei.
CONCLUZIE
Businessul reprezintă activitatea economică care urmărește scopul de a căpăta profit. Acesta
fiind reprezentată ca o interacțiune a diferitor persoane fizice și juridice cu factori mediului extern,
ca urmare a desfășurării unei activități. Astfel, „participanți” ai businesului într- o economie de
piață sunt nu numai înteprinderile și angajații acestora, precum și statul cu institițiile și structurile
sale de reglementare, piața ca totalitatea întreprinderilor concurente, și societatea în general, ca
consumator al rezultatului acestei activități.
În cadrul acestei lucrării a fost estimată valoarea de piață a întreprinderii Î.S. „Administrația
de Stat a Drumurilor ,,. Se poate spune că întreprinderea data este practic unica întreprindere de
stat din acest domeniul și deține monopol pe piață. În urma realizării diagnosticurilor, putem
afirma că întreprinderea are o poziție favorabilă pe piață.
Cu toate acestea întreprinderea dată nu are o profitabilitate bună, deoarece veniturile pe care
le generează activitatea întreprinderii sunt foarte mici comparativ cu datoriile pe care le are.
A fost stabilită o rată destul de înaltă a datoriilor în ponderea profitului care îl are. Acest
lucru poate fi datorat mai multor factori, cum ar fi cei politici, sociali , sau chiar ascunderea
intenționată a veniturilor întreprinderii și ducerea dublei contabilități.
Astfel, aplicînd abordarea veniturilor, metoda actualizării fluxurilor de numerar, valoarea
întreprinderii supuse evaluării – Î.S. „Admiistrația de Stat a Drumurilor este de 1 048 081 237 lei
sau de 5 408 223 euro.
Anexa 1. Date privind cursul valutar, rata de bază și inflația

Anexa 2 Valoarea lucrărilor realizate în antrepriză

Anexa 3 Indicii prețului de producție în construcție