Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii


DISCIPLINA: Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caracteristici ale corpurilor cu viață
SUBIECTUL: Corpul omenesc
TIPUL LECȚIEI: lecție de predare-învățare
SCOPUL LECȚIEI:
 Înţelegerea termenilor şi conceptelor specifice corpului uman
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- să motiveze de ce este omul fiinţă superioară;
O2- să denumească părţile componente ale corpului uman;
O3- să enumere organele de simţ;
O4- să denumească organele interne;
O5- să stabilească rolul organelor interne.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
-METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, brainstorming, ciorchinele,
învățarea prin descoperire,demonstrația.
-MIJLOACE DIDACTICE: fişe de lucru, planşe, corpul omenesc-laborator biologie ( mulaj), manual
-FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe
Resurse umane: 24 elevi
Resurse temporale: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:

 Fătu S - „Didactica disciplinei Ştiinţe ale naturii”, Bucureşti, Editura Corint, 2005;
 Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, „Ştiinţe ale naturii - Caietul elevului, clasa a III-a”,
Bucureşti, Editura Aramis, 2005;
 Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu -,,Științe ale naturiiˮ, manual pentru clasa a III-a,
Bucureşti, Ed. Aramis, 2005
Secvenţele Strategia didactică
lecției Ob. Conținut instructiv-educativ Metode şi procedee Mijloacel Forme de organizare Evaluare
op. didactice didactice

Moment Asigur condiţiile optime pentru Conversaţia Materialele Frontal


organizatoric necesare la lecţie Observarea sistematică
buna desfăşurare a lecţiei.
1'
Se pregătesc materialele
necesare.
Reactualizarea Se răspunde la următoarele Aprecieri verbale
cunostintelor Conversația
întrebări:
însușite
anterior Care sunt principalele categorii Frontal
5'
de animale?
Dați exemple de mamifere!
Ce sunt mamiferele?
Observarea sistematică
Cum se deplasează Explicaţia
Conversaţia
porumbeii? Dar peștii?
Cum se numesc animalele care
se hrănesc cu carne?
Dar cele care se hrănesc cu
plante?
Ce rol au dinții? Dar plămânii?
Captarea Când spunem corpuri cu viață, Brainstorming Frontal
atenției Ciorchinele Aprecieri verbale
la ce ne gândim?
3'

Anunţarea Se anunță tema și obiectivele. Frontal


temei şi a
Se notează titlul pe tablă și în
obiectivelor
1' caiete.

O1 Se intuiește imaginea din Explicația Frontal Evaluarea capacității de


a identifica
manual.
Dirijarea caracteristicile specifice
învăţării omului
20'
Conversatia Evaluarea capacității de
O2 Care sunt părțile componente a identifica părțile
componente ale
ale corpului omenesc?
corpului omenesc

O3 Ce se observă la cap? Evaluarea capacității de


Planșe didactice a denumi organele de
La ce ne ajută ochii? Dar
Observaţia Organismul uman simț
urechile? Aprecieri verbale
Cu ce ne deosebim noi de
animale? Observarea sistematică
Cine asigură legătura dintre
cap și trunchi?
Se prezintă planșa cu organele
interne.
Planșe didactice Evaluarea capacității de
O4 Se denumește fiecare organ. a denumiorganele
interne
Câte membre avem?
Membrele superioare
Explicația
(mâinile) ne ajută să
desfășurăm cle mai multe
activități, cu ele transportăm
obiecte, scriem, desenăm etc.
Membrele inferioare
(picioarele) ne ajută să ne
deplasăm.

Se împarte clasa în șase grupe:

Grupa 1-Creierul
Grupa 2-Inima
Fixarea
Grupa 3-Plămânii
cunoștințelor Învățarea prin Activitate pe echipe Observarea sistematică
12' Grupa 4-Stomacul descoperire
Grupa 5-Ficatul
Grupa 6- Rinichii
Fiecare echipă va avea
O5 de studiat un material de unde Evaluarea capacității de
vor selecta informații legate de a stabili rolul organelor
interne
organele interne după
următoarea structură:
poziționare, aspect, rol,
curiozități.
Frontal
(Anexa 1)
Fiecare echipă va desemna un
Aprecieri verbale
raportor de grup care va
Explicația
prezenta în fața clasei
Conversația
informațiile descoperite în
materialele studiate.
Se fac completări, precizări. Se
oferă explicații elevilor care au
nelămuriri.
Asigurarea Voi face aprecieri generale şi Conversaţia Frontal Aprecieri verbale
- calificative
retenției și a individuale asupra modului de
transferului desfășurare a lecției.
3' Temă( Anexa 2)
Anexa 2 Corpul omenesc

1.Scrie părțile componente ale corpului omenesc:

2.Scrie organele care se observă la cap:

3.Denumește fiecare organ descris mai jos:


*pompează sângele în organism____________________
*are rol în respirație_____________________
*transformă alimentele în substanțe necesare organismului____________________
*contribuie la eliminarea lichidelor care nu mai sunt necesare__________________

4.Încercuiește însușirile care îl deosebesc pe om de animale:


hrănirea comunicarea mișcarea vorbirea gândirea

5. Dezleagă ghicitorile:

O pereche omul are, Pentru corp are un rost,


Corpul nostru îl susțin. Că oferă adăpost
Toată ziua-s în mișcare Pentru inimă, plămâni
Noaptea se-odihnesc puțin. Și pe coastă e stapân.
................................... ..............................
Inima
- are forma unei căpșuni. Este de mărimea unui pumn şi se află în cutia toracică.
-Acţionează ca o pompă (trimite sângele în tot corpul) şi nu se opreşte decât la sfârşitul vieţii.
-putem simţi cum lucrează inima dacă apăsăm palma pe piept, puţin spre partea stângă.
Plămânii
-omul are doi plămâni: plămânul stâng şi plămânul drept; sunt aşezaţi în cavitatea toracică şi
adăpostesc între ei inima.
-cei doi plămâni au un aspect buretos şi sunt de culoare roz.
-au rol în respiraţie.
-intrarea aerului în plămâni se numeşte inspiraţie, iar ieşirea aerului din plămâni se numeşte
expiraţie.
Stomacul
- este situat în partea superioară a abdomenului;
- are forma literei „ J ”
- capacitatea este de aproape doi litri;
- are rol de depozitare a alimentelor;
- transformă alimentele în substanțe necesare organismului.
Ficatul
-cel mai mare organ intern al corpului;
- ajută la digestia grăsimilor și eliminarea substantelor toxice din sânge;
- este singurul organ intern care are capacitatea de se reface;
-este de culoare roșu-închis, maro;
- una dintre cele mai cunoscute boli ale sale este HEPATITA A - boala mâinilor murdare.
Rinichii
-se găsesc în partea de jos a abdomenului;
-au forma de boabe de fasole;
-au rolul de a curăța sângele de substantele nefolositoare din corp;
-aceste substanțe sunt eliminate prin urină.

Schema lecției
-corpul omenesc este format din cap, trunchi și membre
-la cap se observă: ochii, urechile, nasul și gura
-trunchiul adăpostește organele interne:
 inima-pompează sânge în organism
 plămânii-rol în respirație
 stomacul-transformă alimentele în substanțe necesare
organismului
 ficatul-reglează nivelul substanțelor toxice din sânge
 rinichii-eleimină lichidele nefolositoare
ANEXA 1

Grupa 1-CREIERUL

Creierul se află în ………………………….………………..… și seamănă


cu un ……………………….………………………………………………. .
Creierul coordonează activitatea.................................................................... .
Datorită creierului omul ............................., ........................, are .......................
și ............................... .
( gândește, voință, cutia craniană, miez de nucă uriaș, întregului organism,
vorbește, sentimente)

CURIOZITĂȚI
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Grupa 2-INIMA

Inima are forma unei ………………… .


Este de mărimea unui …………… şi se află în
……………………………………….………….. .
Acţionează ca o …………………………….. . Ea trimite
…………………….. în tot corpul şi nu se opreşte decât la
……………………………………………. .
Putem simţi cum ……………….……… inima dacă apăsăm cu palma
………………………………., puţin spre partea ……………….
( cutia toracică, stângă, sfârșitul vieții, lucrează/bate, căpșuni, pumn, pe piept,
pompă, sânge)

CURIOZITĂȚI
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Grupa 3-Plămânii

Omul are …………… plămâni: plămânul ……………. şi plămânul


……………………..
Plămânii sunt așezați în ………………………………. şi adăpostesc între ei
………………….
Plămânii au aspect ................................... și sunt de culoare......................... .
Plămânii au rol în ........................................
Intrarea aerului în plămâni se numeşte ………………., iar ieşirea aerului
din plămâni se numeşte ………………………….

(cutia toracică, respirație, stâng, doi, inima, inspirație, buretos, drept, roz, expirație)

CURIOZITĂȚI
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Grupa 4-Stomacul

Stomacul este situat în partea superioară a ....................................................


având forma literei „ .............. ” .
Stomacul are capacitatea este de aproape.................litri .
Are rol în ………………………………………………………………… .
Stomacul transformă ............................. în ........................................
necesare organismului.
( alimentele, abdomenului, j, digestia alimentelor, doi, substanțe)

CURIOZITĂȚI
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Grupa 5-Ficatul

Ficatul este cel mai …………………………. organ intern al corpului.


Ajută la digestia ………………………………………… și la eliminarea
substanțelor…….………………………. din sânge.
Ficatul este singurul organ intern care are capacitatea de a…………….. ..
Este de culoare ………………………., ………………..
Una dintre cele mai cunoscute boli ale sale este …………………………,
denumită..............................................

( hepatita, se reface, grăsimilor, boala mâinilor murdare, mare, toxice, roșu


închis/maro)

CURIOZITĂȚI
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Grupa 6-Rinichii

Rinichii se găsesc în partea de ………………..a abdomenului .


Au formă de ........................................................................................... .
Rinichii au rolul de a ….……..……………… sângele de substanțele …..
…..…………………………….. din corp.
Aceste substanțe sunt eliminate prin ………………………... .

( sângele, boabe de fasole, jos, urină, curăța, nefolositoare)

CURIOZITĂȚI
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................