Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru PUZ

Documentatia de avizare va cuprinde:

 cerere aviz interventie imobil aflat in zona de protectie (Formular


cerere pentru obtinere aviz interventie ZONA PROTECTIE.doc)
 certificatul de urbanism
 copie după documente care atestă dreptul de proprietate
 documetatie cadastrala
 planuri de încadrare în zona scara 1/500 şi 1/2000
 conţinut cadru al documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a
teritoriului
 planşe desfăşurări stradale
 planşe privind relaţia cu monumentele din zona de protecţie
 studiu istoric (pentru faza PUZ)
 montaj fotografic

CONŢINUT CADRU al documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a


teritoriului, conform reglementărilor Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului:

1. Ordinul nr. 562/2003 (continut cadru PUZ zona protejata.doc):


Pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de elaborare
şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone
construite protejate (P.U.Z - Z.P);
2. Ordinul nr.176/N/16. 08. 2000: Pentru aprobarea reglementării
tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru
al planului urbanistic zonal” (P.U.Z.) – Indicativ GM – 010 – 2000;
3. Ordinul nr.37/N/08.06.2000: Pentru aprobarea reglementării tehnice
„ Ghid privind Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
planului urbanistic de detaliu” (P.U.D.) - Indicativ GH 009 – 2000;
4. Ordinul nr.21/N/10.04.2000: Pentru aprobarea reglementării
tehnice „Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor
locale de urbanism” – indicativ: G.M. – 007 – 2000;
5. Ordinul nr.13/N/10.03.1999: Pentru aprobarea reglementării tehnice
„ Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al
Planului Urbanistic General”, (P.U.G.)indicativ GPO38/99;
6. Ordinul nr.91/25.10.1991: Pentru aprobarea formularelor, a
procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute
de Legea nr.50/1991cu modificările şi completările ulterioare –
publicat la „Monitorul Oficial” nr.228 din 14 noiembrie 1991;
PREVEDERI ALE LEGII 422/2001
ART. 46
(1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-
teritoriale de competenţă consiliile locale au următoarele atribuţii:

 colaborează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural


naţional judeţeană, furnizând acesteia toate informaţiile actualizate
din domeniul protejării monumentelor istorice;
 în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale
sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, asigură
elaborarea documentaţiei pentru delimitarea zonelor de protecţie a
monumentelor istorice;
 prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice,
fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de
urbanism şi amenajare a teritoriului şi a regulamentelor aferente;
 elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie
a monumentelor istorice şi pentru zonele construite protejate şi le
aprobă numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi
Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii şi Cultelor, după caz;
 elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri
administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a
degradării monumentelor istorice şi a zonelor protejate din
municipiul, oraşul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului
Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz;
 la solicitarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu
organele de poliţie, interzic circulaţia vehiculelor grele şi transportul
de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor
istorice;
 colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale
administraţiei publice locale în cazul în care monumentele istorice
şi zonele de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor
unităţi administrativ-teritoriale.

(2) La data emiterii autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, pentru


lucrări ce urmează a se executa la monumente istorice, în zonele de protecţie a
acestora sau în zonele construite protejate, autorităţile emitente ale autorizaţiilor
transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Cultelor.