Sunteți pe pagina 1din 6

Simpozionul internaţional

,,Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”


ediţia a VI- a, 2020
ARGUMENT:
Tradiţia şi obiceiurile populare au constituit de- a lungul vremii o modalitate de păstrare a
identităţii naţionale. Cunoaşterea şi respectarea valorilor unui popor a generat ideea formării unei
gândiri şi conştiinţe naţionale, prin implementarea tradiţiilor şi obiceiurilor în educarea copiilor de
vârstă preşcolară și școlară.
Folclorul întregeşte şi creşte valoarea fiinţei naţionale a poporului nostru. Aşa cum nu poate fi
vorba de viitor dacă nu ai un trecut, tot aşa nu poţi vorbi despre un popor dacă nu îi cunoşti creaţia
populară şi folclorul care îi umple sufletul.
Copiii sunt cei care ne urmează, ei merg mai departe, sunt paznicii comorii din sufletul nostru
şi mesagerii bucuriei de-a trăi frumos, firesc, bănăţeneşte – români, maghiari, germani, sârbi etc.
SCOPUL:
Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice interesate de acest demers instructiv-
educativ.
OBIECTIVE :
-Stimularea interesului şi curiozităţii copiilor pentru tot ceea ce înseamnă tradiţii şi obiceiuri;
-Familiarizarea lor cu cântece, jocuri, dansuri tradiţionale, cu arta populară;
-Îmbogăţirea vocabularului activ cu termeni din folclor;
-Creşterea capacităţii de interpretare şi relaţionare cu comunitatea din care fac parte;
-Formarea sentimentelor de prietenie faţă de copii de dincolo de graniţă;
-Valorificarea pozitivă a relaţiilor interumane, pe criterii de egalitate;
-Formarea unei atitudini pozitive prin educarea lor în spiritul păstrării valorilor tradiţionale;
-Formarea unui comportament social, etic şi moral, precum şi a unei atitudini aprobatoare faţă de
cei care transmit aceste tradiţii şi obiceiuri populare – nestemate incontestabile ale tezaurului
folcloric al fiecărei naţiuni.
GRUP ŢINTĂ:
Cadrele didactice din învăţământul liceal, gimnazial, primar şi preşcolar Serbia, Germania,
Spania, România.
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 04. 04. 2020
Adresa: Scoala Gimnaziala Sânmihaiu Român, nr. 85, județ Timiș.
REGULAMENTUL DE PARTICIPARE :
- Înscrierea participanţilor prin completarea fişei de participare, până la data de 28. 03. 2020 pe
adresa de e- mail: maria_chera@yahoo.com
- data limită de trimitere a lucrărilor va fi până la data de 28.03.2020.
- Lucrările se vor trimite pe mail pe adresa: maria_chera@yahoo.com
- redactarea lucrărilor: format A4, TNR, 12, la un rând jumătate, margini egale de 20 mm (text
aliniat „justified” – stânga- dreapta), obligatoriu cu diacritice, maxim 2 autori/ lucrare.
- Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 Bold), centrat, la două rânduri de
titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12 dreapta). La două rânduri sub
numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12). Bibliografia se va
consemna la sfârşitul lucrării.
- activitatea ştiinţifică va fi susţinută financiar de Primăria comunei Sânmihaiu Român, din
sponsorizari Smithfield România și de către participanţi. Donaţiile (35 RON) vor acoperi costurile
pentru tipărirea Diplomelor de participare şi inscripţionarea unui CD ( cu ISBN).
- Participanţii din alte judete sau alte ţări care nu pot participa direct, ci participă indirect, să
depună donaţiile prin poștă, într-un plic împreună cu cele două declarații (pe proprie răspundere și
de sponsorizare), acordul de parteneriat completat si un plic A4 timbrat si autoadresat pe adresa:
Școala Gimnazială Sânmihaiu Român, loc. Sânmihaiu Român, nr.85 , jud. Timis, cod postal
307380 – pentru Simpozionul internaţional ,,Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”
ediţia a VI- a, 2020.
- Plicurile cu diploma, CD-ul cu ISBN și parteneriatul vor fi trimise participanților indirecți până în
01 iunie 2020.
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI :
1. Referate cu tema „Educaţia interculturală”
2. Referate cu tema „Tradiţii şi obiceiuri de Paști ”
3. Prezentări Power point ,, Tradiții și obiceiuri de Paști“
Simpozionul se adresează doar cadrelor didactice.
EVALUARE :
Toate lucrările vor figura în catalogul simpozionului, fiecare autor va primi direct sau prin poştă
diploma de participare.
PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII:
09.00 – 09.30 – primirea invitaţilor;
09.30 – 10.00 – cuvânt de deschidere- prezentarea invitaţilor ;
10.00 – 11.00 – programe artistice;
11.00- 12.00 - susţinerea lucrărilor pe secţiuni;
12.00 – 13.00 – pauză;
13.00 – 15.00 – reluarea susţinerii lucrărilor pe secţiuni, concluzii, înmânarea diplomelor;
RELAŢII SUPLIMENTARE:
Durlă Nicoleta: 0755384881, nicoletadurla@yahoo.com ;
Chera Maria: 0727 719 132, maria_chera@yahoo.com ;

PENTRU PARTICIPANŢII DIN JUDEŢ, PREZENŢA ESTE OBLIGATORIE!


VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
Director,
prof. Durlă Nicoleta
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC
SIMPOZION INTERNAŢIONAL "TRADIŢII ŞI OBICEIURI, ACASĂ ŞI
PESTE HOTARE" Ediţia a VI- a
4 APRILIE 2020

NUME:

...........................................................................................................................................

PRENUME

....................................................................................................................................

Profesia:

.........................................................................................................................................

Titlul lucrării: ................................................................................................................................

Unitatea de învăţământ: ..............................................................................................................

Adresa de corespondenţă: ...........................................................................................................

Număr de telefon: ........................................................................................................................

Participare directă: □ DA □ NU
DECLARAŢIE*

NUMELE ŞI PRENUMELE :
ADRESA :
TELEFON:
UNITATEA ŞCOLARĂ :
LOCALITATEA :
JUDEŢUL :
FUNCŢIA DIDACTICĂ :
TITLUL LUCRĂRII :

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA CU CARE VOI PARTICIPA


LA LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI ESTE ORIGINALĂ, NU A MAI FOST PUBLICATĂ ÎN
ALTĂ PARTE, IAR ÎN REALIZAREA EI A FOST UTILIZATĂ DOAR BIBLIOGRAFIA
MENŢIONATĂ ÎN LUCRARE/ PREZENTARE.

DATA_______________ SEMNĂTURA,
__________________________

* Acest document este prevăzut în REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI


DESFĂŞURAREA SIMPOZIOANELOR ŞI SESIUNILOR DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA
NIVELUL JUDEŢULUI
DECLARAŢIE

Subsemnata............................................................................................. cadru
didactic la grădiniţa/ şcoala .................................................................................................., declar
pe proprie răspundere că doresc a sponsoriza Simpozionul internațional “Tradiţii şi obiceiuri,
acasă şi peste hotare”, ediţia a VI- a, cu suma de 35 lei, sumă din surse proprii, preşcolarii/ elevii
participanţi neavând nicio contribuţie.

Semnătura,
Prof./ ed...................................................
Şcoala Gimnazială Sânmihaiu Român Şcoala/Grădiniţa……………………………
Tel/fax0256363567 Tel/Fax…………………................…………..
Nr. 85, Jud. Timiş Str……………….Nr…........Jud……………..
Nr. 3894 din 21.10.2019 Nr. .................. din .........................................

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Simpozionului Internaţional “Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”
Sânmihaiu Român, Ediţia a VI- a , 2020

Încheiat astăzi, ………………………….. între:


• Şcoala Gimnazială Sânmihaiu Român, reprezentată de prof. Durlă Nicoleta, în calitate de
director şi prof. Chera Maria în calitate de coordonatori ai Simpozionului internaţional “Tradiţii
si obiceiuri, acasă şi peste hotare” Sânmihaiu Român, ediţia a VI-a, 2020.
• Şcoala/Grădiniţa ......................................................, reprezentată de .....................................,.în
calitate de director şi ............................................................în calitate de participant al simpozionul
internaţional “Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”, SânmihaiuRomân, ediţia a VI-a, 2020.
Durata: an şcolar 2019- 2020.
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să informeze şcolile despre organizarea simpozionului;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele simpozionului şi al concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să participe cu lucrări care abordează tema simpozionului;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform regulamentului.

Şcoala Gimnazială Sânmihaiu Român Şcoala /Grădiniţa………………


Director, Director,
Prof. Durlă Nicoleta
.......................................................
………………………………………..