Sunteți pe pagina 1din 32

Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018

Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

Nota 1. Principalele politici contabile

1.1. Declaratia de conformitate

Situatiile financiare prezentate au fost elaborate in conformitate cu


Standardele Internationale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea Europeana.

1.2. Informatii generale

a) Entitatea care raporteaza

SC TEXTIL SRL s-a infiintat in anul 2018 ca societate cu raspundere limitata


si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1863/2018 detinand codul
unic de inregistrare 55221282. Sediul social este in Bucuresti, sect. 6, str. Drumul
Valea Cornicovului, nr. 85.
Principalul obiect de activitate in reprezinta Fabricarea altor articole de
imbracaminte – COD CAEN 1413.
La 31.12.2018 capitalul social este de 500.000 lei, format din 50.000 de parti
sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare. Asociatii nominalizati sunt Mrejeru
Mihaela Loredana si Baltes Diana.

b) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare cuprind:


1. Situatia pozitiei financiare,
2. Situatia veniturilor si cheltuielilor,
3. Situatia modificarilor in capitalurile proprii,
4. Situatia fluxurilor de numerar,
5. Politici contabile semnificative si note explicative la situatiile financiare
anuale.
Aceste situatii financire anexate sunt menite sa prezinte pozitia financiara,
rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in
conformitate cu reglementari si principii contabile prevazute de IFRS.

c) Moneda de raportare
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
Situatiile au fost intocmite si exprimate in RON.

d) Moneda functionala
Moneda functionala este moneda locala a entitatii, adica RON.

e) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate prin respectarea prevederilor


IAS 21. Cursurile de schimb utilizate sunt cele comunicate de Banca Nationala a
Romaniei pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite in
RON la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile
si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din
conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt
recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

1.3. Politici si metode contabile semnificative

Societatea prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale


financiare sa evalueze obiectivele, politicile si procesele societatii.
Pentru a fi conforma cu IAS 1, societatea prezinta:
- informatii calitative cu privire la obiectivele, politicile si procesele sale de
administrare a capitalului inclusiv descrierea de capital pe care il administreaza si
modul in care sunt indeplinite obiectivele sale de administrare a capitalului;
- un rezumat al datelor cantitative;
- orice modificare din perioada anterioara cu privire la informatiile calitative si
cantitative.
Politicile contabile sunt aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor
prezentate in situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS.

a) Imobilizari corporale

Activele imobilizate sunt prezentate respectand prevederile IAS 16 la cost


mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. Exceptie fac terenurile si
cladirile pentru care se folosesc metoda bazata pe reevaluare. In acest ultim caz, ori
de cate ori se constata o diferenta de valoare semnificativa intre valoarea contabila
a imobilizarilor corporale si valoarea lor justa se procedeaza la reevaluarea
acestora.

Contractele de leasing in care societatea isi asuma totalitatea riscurilor si


beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Mijloacele fixe
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
achizitionate prin leasing financiar sunt prezentate la minimul dintre valoarea de
piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si
deprecierile de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu IAS
17, Contractele de leasing.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru


a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit
si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul
imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada
ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

Imobilizarile corporale sunt amortizate in concordanta cu IAS 16, folosind


doua metode: metoda reevaluarii pentru terenurile si constructiile si metoda
costului pentru celelalte imobilizari. Amortizarea incepe cu luna urmatoare datei
achizitiei sau data punerii in functiune, dupa caz, folosind duratele de viata
preconizata de folosire. Imobilizarile in curs si terenurile nu se amortizeaza.
Duratele de amortizare folosite sunt urmatoarele :
a. cladiri si constructii = 15-50 ani,
b. echipamente si utilaje = 3-5 ani,
c. mijloace de transport = 4-6 ani,
d. mobilier si echipaent de birotica = 5-9 ani.
Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei
liniare pe durata de viata preconizata de folosire.
Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant
impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere
rezultata dintr-o asemenea operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere
curent.
Tranzactia de vanzare si de incheiere a aceluiasi activ printr-un contract de
leasing financiar este tratata ca tranzactie de finantare si activul este mentinut in
patrimoniu.

b) imobilizarile necorporale

Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate in


situatiile financiare, conform prevederilor IAS 38 Imobilizari necorporale, folosind
metoda cost mai putin si pierderile de valoare.
Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei
liniare pe perioadele de viata estimate ale imobilizarilor necorporale.
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de societate este
reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o
perioada de 1 an.

c) Stocuri

Stocurile sunt prezentate conform IAS 2 Stocuri. Recunoasterea lor se face la


valoarea minima dintre cost si valoarea neta realizabila.
Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat a se obtine in
conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO. Costul produselor finite si in
curs de executie include materialele, forta de munca si cheltuielile de productie
indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac ajustari pentru stocuri cu miscare
lenta, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabila neta este estimata pe baza pretului
de vanzare diminuat cu costurile de finalizare si cheltuielile de vanzare.

d) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiate in bilant la cost.


Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind
numerar in casa, conturi la banci.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite conform


prevederilor IAS 36 Depreciere activelor, pentru identificarea pierderilor din
depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca
valoare contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este
reprezentata de diferenta intre valoarea contabila si valoarea de recuperare. Activele
sunt contabilizate la o valoare mai mica sau egala cu valoarea lor recuperabila.

f) Datorii aferente contractelor de leasing financiar

Conform IAS 17 Contractele de leasing sunt un acord prin care locatorul


cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati dreptul de a utiliza un
activ pentru o perioada stabilita de timp. Operatiunea de leasing prin care societatea
isi asuma in mare masura toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de
proprietate asupra unui activ sunt clasificate ca si contracte de leasing financiar.
Leasingurile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizata estimata a platilor.
Fiecare plata este impartita intre elementele de capital si dobanda pentru a se obtine
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
o rata constanta a dobanzii pe durata rambursarii. Sumele datorate sunt incluse in
datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobanda este trecut in contul de
profit si pierdere pe durata contractului. Activele definite in cadrul contractelor de
leasing financiar sunt capitalizate si amortizate pe durata preconizata de utilizare a
acestora.

g) Recunoasterea veniturilor

Se aplica prevederile IAS 18 Venituri.


Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care
societatea a transferat cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate
detinerii bunurilor, care, de regula, este momentul livrarii.
Veniturile din dobanzi dunt recunoscute periodic, in mod proportional, pe
masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente.

h) Rezultatul financiar

Rezultatul financiar include cheltuielile/veniturile din diferente de curs


valutar, dobanda de plata pentru credite sau alte imprumuturi, cat si dobanda de
primit pentru conturi curente la banca. Principiul separarii exercitiilor financiare
este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

i) Impozitul pe profit

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului


impozabil din raportarile fiscale, conform legislatiei romanesti relevante. Impozitul
amanat se calculeaza in concordanta cu prevederile IAS 12 Impozitul pe profit.

j) Estimari

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS cere conducerii


societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii, prezentarea activelor si datoriilor contingente la
data intocmirii situatiilor financiare si veniturile si cheltuielile raportate pentru
respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea
societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor financiare,
rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari.

k) Pesnsii si alte beneficii ulterioare pensionarii


Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele
aferente salariatilor sai. Politica societatii nu cuprinde o alta schema de pensionare
sau vreun alt plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in
consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii. Totodata societatea
nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

l) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de facturat, nete de TVA si


rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate.

m) Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

b) Entitatea dorește să aplice referențialul IAS/IFRS. În vederea


retratării situațților financiare trebuie să fectueze următoarele ajustări
(conform IFRS 1, IAS 12 și alte IAS/IFRS-uri menționate la fiecare din
tranzacțiile următoare):
Punctul 1
Pentru toate imobilizările corporale amorizabile se va estima o valoare
reziduală care va fi luată în considerare pentru determinarea valorii amortizabile
(conform IAS 16).
 Hala de productie
Omfp 1802/2014
- proces verbal de finalizare lucrari la data de 30.06.2018
- amortizare 16 ani, respectiv 192 luni ;
- valoare amortizabila = 120.000 lei ;
- amortizare anuala = 120.000lei/16 ani = 7.500 lei/an ;
- amortizarea cumulata in perioada 01.07.2018-31.12.2018 = 7.500 lei * 6/12
luni = 3.750 lei ;
- valoare contabila neta la data de 31.12.2018 = 120.000 lei - 3.750 lei =
116.250 lei ;
6811 = 2812 3.750 lei
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana

IAS 16
- valoare amortizabila = 120.000 lei (cost) – 12.000 lei (valoare reziduala) =
108.000 lei ;
- amortizare anuala = 108.000 lei/16 ani = 6.750 lei / an;
- amortizarea cumulata in perioada 01.07.2018-31.12.2018 = 6.750 lei * 6/12
luni = 3.375 lei ;
6811 = 2812 3.375 lei
→ diferenta impozabila 375 lei;
117 = 2812 375 lei

→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mare decat ce s-


a inregistrat se recunoaste o creanta de impozit amanat 11.625 lei *16% = 1.860
lei;
4412. creanta = 117 1.860 lei
 Utilaje – echipamente tehnologice
Omfp 1802/2014
- Utilaj de cusut achizitonat la data de 18.06.2018
- amortizare 8 ani, respectiv 96 luni ;
- valoare amortizabila = 7.952,70 lei ;
- amortizare anuala = 7.952,7 lei/8 ani = 994,08 lei/an ;
- amortizarea cumulata in perioada 01.07.2018-31.12.2018 = 994,08 lei * 6/12
luni = 497,04 lei ;
- valoare contabila neta la data de 31.12.2018 = 7.952,7 lei – 497,04 lei =
7.455,66 lei ;
6811 = 2812 497,04 lei
IAS 16
- valoare amortizabila = 7.952,7 lei (cost) – 795,27 lei (valoare reziduala) =
7.157,43 lei ;
- amortizare anuala = 7.157,43 lei/8 ani = 894,67 lei / an;
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
- amortizarea cumulata in perioada 18.06.2018-31.12.2018 = 894,67 lei * 7/12
luni = 521,89 lei ;
6811 = 2812 521,89 lei
→ diferenta impozabila 24,85 lei ;
117 = 2812 24,85 lei

→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mare decat ce s-


a inregistrat se recunoaste o creanta de impozit amanat 24,85 lei *16% = 3,97
lei;
4412.creanta = 117 3,97 lei

- Utilaj de calcat achizitionat la data de 18.06.2018


- amortizare 8 ani, respectiv 96 luni ;
- valoare amortizabila = 5.691,04 lei ;
- amortizare anuala = 5.691,04 lei/8 ani = 711,38 lei/an ;
- amortizarea cumulata in perioada 01.07.2018-31.12.2018 = 711,38 lei * 6/12
luni = 355.69 lei ;
- valoare contabila neta la data de 31.12.2018 = 5.691,04 lei – 355,69 lei =
5.335,35 lei ;
6811 = 2812 355.69 lei

IAS 16
- valoare amortizabila = 5.691,04 lei (cost) – 569,10 lei (valoare reziduala) =
5.121,94 lei ;
- amortizare anuala = 5.121,94 lei/8 ani = 640,24 lei / an;
- amortizarea cumulata in perioada 18.06.2018-31.12.2018 = 640,24 lei * 7/12
luni = 373,47 lei ;
6811 = 2812 373,47 lei
→ diferenta impozabila 17,78 lei;
117 = 2812 17,78 lei
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana

→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mare decat ce s-


a inregistrat se recunoaste o creanta de impozit amanat 17,78 lei *16% = 2,84
lei;
4412.creanta = 117 2,84 lei

 OMFP 1802/2014
- Autoturism achizitionat la data de 05.10.2018
- amortizare 4 ani, respectiv 48 luni ;
- valoare amortizabila = 67.000 lei ;
- amortizare anuala = 67.000lei/4 ani = 16.750 lei/an ;
- amortizarea cumulata in perioada 01.11.2018-31.12.2018 = 16.750 lei * 2/12
luni = 2.791,66 lei ;
- valoare contabila neta la data de 31.12.2018 = 67.000 lei – 2.791,66 lei =
64.208,34 lei ;
6811 = 2812 2.791,66 lei

IAS 16
- valoare amortizabila = 67.000 lei (cost) – 6.700 lei (valoare reziduala) =
60.300 lei ;
- amortizare anuala = 60.300 lei/4 ani = 15.075 lei / an;
- amortizarea cumulata in perioada 01.10.2018-31.12.2018 = 15.075 lei * 3/12
luni = 3.768,75 lei ;
6811 = 2812 3.768,75 lei
→ diferenta impozabila 977,09 lei ;
117 = 2812 977,09 lei

→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mare decat ce s-


a inregistrat rezulta o creanta de impozit amanat 977,09 lei *16% = 156,33 lei;
4412.creanta = 1177 156,33 lei
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana

Punctul 2
Pentru mobila care a fost achiziționată (în valoare de peste 2.500 lei) se va
înregistra modificare de estimare a valorii amortizabile (conform IAS 8).
- la 31.12.2018 se reestimeaza durata de utilizare la 2 ani;
- valoarea reziduala este de 250 lei;
- valoarea de intrare este de 2.500 lei;
- amortizarea cumulata la 31.12.2018 este de 2.083,33 lei;
6814 = 2814 2.083,33 lei
- valoarea amortizabila este 2.500 lei (cost) – 250 lei (valoarea reziduala) –
2.083,33 lei (amortizarea cumulata) = 166,67 lei
- amortizarea anuala dupa retratare 116,67 lei /2 ani = 83,33 lei
- amortizarea cumulata pana la 31.12.2018 conform retratarii este 83,33 lei *
10/12 luni = 69,44 lei
6811 = 2814 69,44 lei
- diferenta impozabila este de 2.013,89 lei
2814 = 1177 2.013,89 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mica decat ce s-
a inregistrat rezulta o datorie de impozit amanat 2.013,89 lei *16% = 322,22 lei;
1177 = 4412.datorie 322,22 lei

Punctul 3
Laptopul care a fost achiziționat în valoare de intrate sub limita de 2.500 lei
este reclasificat în categoria imobilizărilor corporale (conform IAS 16). Se va
estima o valoare reziduală și o durată de viață utilă pentru calcul amortizării
(conform IAS 16).
OMFP 1802/2014
- achizitie la data de 17.02.2018;
- cost = 2.394,96 lei; 303 = 401 2.394,96 lei;
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
- dare in folosinta la data de 28.02.2018 603 = 303 2.394,96 lei;
IAS 16
- anulare dare in folosinta 303 = 117 2.394,96 lei;
- transferul obiectului de inventar la imobilizare corporala 214 = 303 2.394,96
lei;
- valoarea contabila a activului = 2.394,96 lei;
- durata utila de viata = 4 ani;
- valoare reziduala = 239,49 lei;
- valoare amortizabila = 2.394,96 (cost) – 239,49 (valoare reziduala) = 2.155,47
lei;
- amortizarea anuala = 2.155,47 lei/4 ani = 538,67 lei;
- amortizare cumulata in perioada 01.02.2018-31.12.2018
538,67 lei *11/12 luni = 493,96 lei;
117 = 2814 493,96 lei
- valoare contabila neta la 31.12.2018, 2.155,47 lei – 493,96 lei = 1.661,51 lei
- diferenta impozabila 2.394,96 lei – 493, 96 lei = 1.901 lei;
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mica decat ce s-
a inregistrat rezulta o creanta de impozit amanat 1.901 lei *16% = 304,16 lei;
4412.creanta = 1177 304,16 lei
Punctul 4
În luna noiembrie hala de producție a îndeplinit condițiile pentru a fi
clasificată ca activ deținut în vederea vânzării. Se va estima valoare justă și
cheltuiele generate de vânzare astfel încât în urma transferului să rezulte o
pierdere din evaluare (conform IFRS 5). De asemenea, se vor analiza și justifica
îndeplinirea criteriilor de recunoaștere pentru ca activul să poată fi clasificat
drept activ deținut în vederea vânzării.
Transferul cladirii (halei de productie) in categoria activelor detinute in vederea
vanzarii la data de 01.11.
* situatia activului se prezinta astfel:
- valoare amortizabila = 120.000 lei (cost) – 12.000 lei (valoare reziduala) =
108.000 lei ;
- amortizare anuala = 108.000 lei/16 ani = 6.750 lei / an;
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
- amortizarea cumulata in perioada 01.07.2018-31.12.2018 = 6.750 lei * 6/12
luni = 3.375 lei ;
6811 = 2812 3.375 lei

La data de 01.11 SC TEXTIL SRL evalueaza cladirea detinuta in vederea


vanzarii la min (valoarea contabila : valoarea realizabila neta).
- costuri generate de vanzare = 20.000 lei
min (101.250 lei : 120.000 lei – 20.000 lei) = 100.000 lei
* inregistrarile contabile sunt urmatoarele:
- eliminarea amortizarii cumulate pe perioada 01.07-01.11 (evaluarea la valoarea
justa presupune ca nu avem amortizare ceea ce inseamna ca trebuie sa anulez
amortizarea).
2812 = 117 3.375 lei
Activele detinute in vederea vanzarii nu se amortizeaza.
- transferul cladirii la active detinute in vederea vanzarii
% = 212 108.000 lei

311 100.000 lei

117 8.000 lei

→ recunoasterea datoriei de impozit amanat pentru pierderile totale din evaluarea


activului detinut in vederea vanzarii in suma de 8.000 lei * 16% = 1.280 lei
117 = 4412.datorie 1.280 lei

Punctul 5
Entitatea trebuie să derecunoască o parte din activele necorporale pentru
că nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere din IAS 38. Valoare cu care activele
necorporale trebuie ajustate este de 70% din valoarea lor inițială (conform IAS
38).
Conform OMFP 1802/2014
Entitatea deține următoarele active necorporale la data de 31.12.2018
Durata de
Nr. Valoare Amortizare
Denumire imobilizare utilizare
crt. intrare anul 2018
(luni)
1 Cheltuieli constiuire 800 12 733,32
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana

Licență si sitem de
2 840,33 12 700,29
operare

Conform IAS 38 se vor elimina cheltuielile de constituire, deoarece unul


dintre criteriile fundamentale pentru recunoașterea unui activ necorporal imobilizat
este că acesta să producă beneficii economice în perioada următoare pentru entitate.
 OMFP 1802/2014
- Valoare achiziție este de 800 lei
201= 401 800 lei
- Durata de amortizare 12 luni
- Amortizare cumulata in perioada 01.02.2018-31.12.2018 este de 800 lei / 12
luni * 11 luni = 733,33 lei
6811 = 2801 733,33 lei
- Valoarea contabilă la 31.12.2018 = 800 lei – 733,33 lei = 66,67 lei
 IAS 38
- Eliminare cheltuieli de constituire și a amortizării înregistrate
% = 201 800 lei
2801 733,33 lei
117 66,67 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mica decat ce s-
a inregistrat rezulta o creanta de impozit amanat 733,33 lei – 66,67 lei = 666,60
lei;
666,66 lei *16% = 106,66 lei;
4412.creanta = 1177 106,66 lei
 Ajustare active necorporale licența și sistemul de operare
- Valoare achiziție este de 840,34 lei
- Amortizare înregistrată la data de 31.12.2018 este de 700,29 lei
- Valoare contabilă la data de 31.12.2018 este de 840,34 – 700,29 = 140,05 lei
- Ajustare 70% din valoare initțială este de 840,34 lei * 70% = 588,24 lei
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
- Valoarea maximă ce poate fi amortizată la data de 31.12.2018 este de 840,34
lei – 588,24 lei = 252,10 lei
- Eliminare amortizare 700,29 lei – 252,10 lei = 448,19 lei
2805 = 117 448,19 lei
- Înregistrare ajustare de 70% din valoarea inițială
117 = 2905 588,24 lei
- Valoare contabilă la 31.12.2018 este de 840,34 lei (cost) – 252,10 lei
(amortizare) – 588,24 lei (ajustare) = 0 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mica decat ce s-
a inregistrat rezulta o datorie de impozit amanat 448,19 lei *16% = 71,71 lei;
1177 = 4412.datorie 71,71 lei
Punctul 6
Entitatea trebuie să recunoască un provizion pentru protejarea mediului
înconjurător în valoare de 50.000 lei, conform IAS 37.
Pentru a inregistra un provizion trebuie sa analizam daca sunt indeplinite
cele trei conditii si anume:
1. Sa existe o datorie actuala, prezenta, legala sau implicita care provine
dintr-un eveniment trecut.
2. Sa existe probabilitatea iesirii de resurse.
3. Sa aibă un cost sau o valoare care poate fi estimata credibil (fiabil).
117 = 1518 50.000 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta recunoasterea unei cheltuieli
inregistram o datorie de impozit amanat de 50.000 lei *16% = 8.000 lei
117 = 4412.datorie 8.000 lei
Punctul 7
Pentru utilajul de producție achiziționat din China există o ajustare pentru
depreciere în valoare de 10% din costul acestuia nerecunoscută în contabilitate
ca urmare a aplicării OMFP 1802/2014. În vedere calculului ajustării pentru
depreciere se va determina valoare recuperabilă (se vor estima încasările nete de
numerar din utilizarea activului, se vor estima ieșirile de numere din folosirea
activului; se va justica alegerea ratei de actualizare folosite) conform IAS 36.
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
Rata de actualizare aplicata fluxurilor de numerar viitoare estimate pe piata
curenta a valorii – timp a banilor si riscurile specifice aferente activului. Proiectiile
fluxurilor de numerar viitoare asociate activului trebuie sa se bazeze pe ipoteze
rezonabile si admisibile ce reprezinta cea mai buna estimare a conducerii in
privinta conditiilor viitoare ce vor afecta activul. Proiectiile trebuie sa se bazeze pe
ultimele prognoze si previziuni financiare si trebuie sa acopere o perioada de
maxim 5 ani.
Situatia se prezinta astfel:
- costul utilajelor = 13.643,74 lei,
- incasarile nete de numerar din utilizarea activului au fost anul precedent 6.000 lei,
- platile de numerar din utilizarea activului au fost anul precedent 4.000 lei,
- incasarile nete din numerar se estimeaza ca vor creste cu 15%,
- rata de actualizare este 10%,
- estimarea se face pe 5 ani.

Calculul valorii recuperabile:

a) intrarile de numerar vor fi :


anul 1 = 6.000 + 6.000 * 15% = 6.900 lei
anul 2 = 6.900 + 6.900 * 15% = 7.935 lei
anul 3 = 7.935 + 7.935 * 15% = 9.125,25 lei
anul 4 = 9.125,25 + 9.125,25 * 15% = 10.494,04 lei
anul 5 = 10.494,04 + 10.494,04 * 15% = 12.068,15 lei

b) iesirile de numerar vor fi:


anul 1 = 4.000 + 4.000 * 15% = 4.600 lei
anul 2 = 4.600 + 4.600 * 15% = 5.290 lei
anul 3 = 5.290 + 5.290 * 15% = 6.083,50 lei
anul 4 = 6.083,50 + 6.083,50 * 15% = 6.996 lei
anul 5 = 6.996 + 6.996 *15% = 8.045,40 lei

An Intrari de Iesiri de Flux de Rata de Fluxuri de


numerar numerar numerar actualizare numerar
1 2 3 = 1- 2 4 5 = 3*4
1 6.900 4.600 2.300 1/(1+10%)¹ 1.909
2 7.935 5.290 2.645 1/(1+10%)² 1.983,75
3 9.125,25 6.083,50 3.041,75 1/(1+10%)³ 2.098,80
4 10.494,04 6.996 3.498,04 1/(1+10%) 2.168,78
5 12.068,15 8.045,40 4.022,75 1/(1+10%) 2.292,97
Valoare de utilizare 10.453,30 lei
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana

Cand exista indicii ca activul este depreciat, se compara valoarea recuperabila


cu valoarea ramasa.
Situatia activului se prezinta astfel :
- valoarea contabila = 13.643,74 lei (cost)
- amortizare cumulata = 895,36 lei
- valoare contabila neta = 13.643,74 – 895,36 = 12.748,38 lei
- valoare recuperabila = 10.453,30 lei
- piedere din depreciere = 12.748,38 – 10.453,30 = 2.295,08 lei

* inregistrarea pierderii din depreciere


117 = 2908 2.295,08 lei

* recunoasterea creantei de impozit amanat pentru pierderea din depreciere in suma


de 2.295,08 lei *16% = 367,21 lei.
4412.creanta = 117 367,21 lei

Punctul 8
Pentru produsele finite aflate în stoc la sfărștul exercițiului financiar, cu
ocazia invetarierii, aplicând OMFP 1802/2014 s-a constatat o depreciere de
valoare de 5%. Conform noilor condiții existente pe piață., în urma estimării
valorii realizabile nete realizabile nete acestă ajustare nu trebuia înregistrată în
contabilitate.
- Conform OMFP 1802/2014 s-a recunoscut ajustarea
6814 = 3945 3.876,71 lei;
- Conform IAS se derecunoaste ajustarea
3945 = 117 3.876,71 lei;
→ datorita faptului ca in urma retratarii cheltuiala este anulata recunoastem o
datorie de impozit amanat 3.876,71 lei *16% = 620,27 lei;
117 = 4412. datorie 620,27 lei

c) Se calculează impozitul amânat aferent retratărilor activelor și


datoriilor (conform IAS 12).
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mare decat ce s-
a inregistrat se recunoaste o creanta de impozit amanat 11.625 lei *16% = 1.860
lei;
4412. creanta = 117 1.860 lei

→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mare decat ce s-


a inregistrat se recunoaste o creanta de impozit amanat 24,85 lei *16% = 3,97
lei;
4412.creanta = 117 3,97 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mare decat ce s-
a inregistrat se recunoaste o creanta de impozit amanat 17,78 lei *16% = 2,84
lei;
4412.creanta = 117 2,84 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mare decat ce s-
a inregistrat rezulta o creanta de impozit amanat 977,09 lei *16% = 156,33 lei;
4412.creanta = 1177 156,33 lei

→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mica decat ce s-


a inregistrat rezulta o datorie de impozit amanat 2.013,89 lei *16% = 322,22 lei;
1177 = 4412.datorie 322,22 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mica decat ce s-
a inregistrat rezulta o creanta de impozit amanat 1.901 lei *16% = 304,16 lei;
4412.creanta = 1177 304,16 lei
→ recunoasterea datoriei de impozit amanat pentru pierderile totale din evaluarea
activului detinut in vederea vanzarii in suma de 8.000 lei * 16% = 1.280 lei
117 = 4412.datorie 1.280 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mica decat ce s-
a inregistrat rezulta o creanta de impozit amanat 733,33 lei – 66,67 lei = 666,60
lei;
666,66 lei *16% = 106,66 lei;
4412.creanta = 1177 106,66 lei
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta o cheltuiala mai mica decat ce s-
a inregistrat rezulta o datorie de impozit amanat 448,19 lei *16% = 71,71 lei;
1177 = 4412.datorie 71,71 lei
→ datorita faptului ca in urma retratarii rezulta recunoasterea unei cheltuieli
inregistram o datorie de impozit amanat de 50.000 lei *16% = 8.000 lei
117 = 4412.datorie 8.000 lei
* recunoasterea creantei de impozit amanat pentru pierderea din depreciere in suma
de 2.295,08 lei *16% = 367,21 lei.
4412.creanta = 117 367,21 lei

→ datorita faptului ca in urma retratarii cheltuiala este anulata recunoastem o


datorie de impozit amanat 3.876,71 lei *16% = 620,27 lei;
117 = 4412. datorie 620,27 lei

4412
1860,00 322,22
3,97 1280,00
2,84 71,71
156,33 8000,00
304,16 620,27
106,66
367,21
RD 2.801,17 RC 10.294,20
SFC = 10.294,20 lei – 2.801,17 lei = 7.493,03 lei

d) Se vor întocmi situațiile financiare după trecerea la IFRS (conform


IAS 1)
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana

e) Se va trezenta un extras din politicile contabile privind imobilizările


corporale și stocurile (conform IAS 16, IAS 36, IFRS 5 și IAS 2)
Extras politici contabile

Stocuri

1. Recunoastere

Stocurile sunt active circulante :


a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii,
b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a
activitatii,
c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie
folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.
Stocurile sunt subclasificate, conform OMFP 2844/2016, in categorii ce
cuprind:
a) marfurile, si anume bunurile pe care societatea le cumpara in vederea revanzarii;
b) materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in
produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata;
c) materialele consumabile (matrialele auxiliare, combustibili, materiale pentru
ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale
consumabile), care participa sau ajuta la desfasurarea activitatii societatii ;
d) materialele de natura obiectelor de inventar ;
e) materialele recuperabile si deseurile ;
f) ambalaje, care includ ambalaje refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate
produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti, cu obligatia
restituirii in conditiile prevazute in contracte ;
g) produsele in curs de executie sau neterminate ;
h) bunurile aflate in custodie sau pentru prelucrare la terti ;
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
i) stocuri cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar
care sunt in curs de aprovizionare.
Conform OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor conforme
cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, inregistrarea in contabilitate
a intrarii stocurilor se efectueaza la data indeplinirii conditiilor de recunoastere
prevazute de IAS 2.
Pentru inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor, este necesar sa se
asigure :
a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inregistrarea
acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in
custodie sau in consignatie se receptioneaza si se inregistreaza distinc ca intrari in
gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara
bilantului ;
b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care
indeplinesc criteriile de recunoastere in activul entitatii, prevazute de IAS 2, se
procedeaza astfel:
- bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de
depozitare, cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
- bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare
in gestiune ;
c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se
inregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia,
astfel:
- bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in
contabilitate in afara bilantului;
- bunuri vandute si livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune
atat la locurile de depozitare, cat si in contabilitate, pe baza documentelor care
confirma iesirea din gestiune.
Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului
permanent. In contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire,
cronologic, fapt ce permite stabilirea si cunoasterea stocurilor existente la un
moment dat, atat din punct de vedere cantitativ cat si valoric.

2. Costul stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile de achizitie, costurile de


conversie, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in
locul in care se gasesc in prezent.
Costurile de achizitie a stocurilor cuprind pretul de cumparare, taxele vamale
de import si alte taxe, costurile de transport, manipulare si alte costuri care pot fi
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
atribuite direct achizitiei de produse finite, materiale si servicii. Rabaturile
comerciale, rabaturile si alte elemente similare sunt deduse pentru a determina
costurile de achizitie.
Conform standardului international de contabilitate IAS 2, paragraf 12,
costurile de conversie a stocurilor includ costurile direct aferente unitatilor produse,
cum ar fi costurile cu manopera directa. De asemenea, ele includ si alocarea
sistematica a regiei de productie, fixa si variabila, generata de transformarea
materialelor in produse finite. Regia fixa de productie consta in acele costuri
indirecte de productie care raman relativ constante, indiferent de volumul
productiei, cum sunt : amortizarea, intretinerea sectiilor si a utilajelor, precum si
costurile cu conducerea si administrarea sectiilor. Regia variabila de productie
consta in acele costuri indirecte de productie care variaza direct proportional sau
aproape direct proportional cu volumul productiei, cum sunt materialele indirecte si
manopera indirecta.
Exemple de costuri care nu trebuiesc incluse in costul stocurilor, ci sunt
recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit, sunt urmatoarele :
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste
limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei ;
- cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt
necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie.
Cheltuielile de depozitare se includ in costul de productie atunci cand sunt necesare
pentru a aduce stocurile in locul si in starea in care se gasesc ;
- regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea
stocurilor in forma si locul final ;
- costurile de vanzare.

3. Evaluarea stocurilor

Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea
realizabila neta.
Costul stocurilor poate sa nu fie recuperabil daca acele stocuri au suferit
deteriorari, daca au fost uzate moral, integral sau partial sau daca preturile lor de
vanzare s-au diminuat. Costul stocurilor poate, de asemena, sa nu fie recuperabil si
in cazul in care au crescut costurile pentru finalizare sau costurile estimate a fi
suportate pentru a efectua vanzarea.
Asadar, activele de natura stocurilor se evalueaza la valoare contabila, mai
putin ajustarile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata
inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea contabila a
stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru
depreciere.
Fac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie. Valoarea produselor in
curs de executie se determina pornind de la inventarierea productiei neterminate
pana la sfarsitul perioadei.
Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai
mare decat valoarea preconizata a se obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest
scop, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin
reflectarea unei ajustari pentru depreciere.
De obicei, valoarea contabila a stocurilor este redusa pana la valoareaa
realizabila neta, element cu element. Uneori insa, poate fi mai adecvat sa se
grupeze elementele similare sau conexe. Acesta poate fi cazul unor elemente de
stoc care apartin aceleiasi linii de produse, care au scopuri sau utilizari finale
similare, care sunt produse si comercializate in aceeasi zona geografica si care nu
pot, practic, sa fie evaluate separat de alte elemente din acea linie de produse. Nu
este adecvat sa se reduca valoarea contabila a stocurilor pe baza unei clasificari, de
exemplu, produse finite sau toate stocurile dintr-un anumit segment de activitate.
Valoarea realizabila neta a stocurilor reprezinta pretul de vanzare estimat ce ar
putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile
estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate
necesare vanzarii.
Estimarile valorii realizabile nete se bazeaza pe cele mai credibile dovezi
disponibile la momentul efectuarii estimarilor cu privire la suma la care se asteapta
a fi realizate stocurile. Aceste estimari iau in considerare fluctualtiile de pret sau de
cost care sunt direct legate de evenimentele survenite dupa sfarsitul perioadei, in
masura in care aceste evenimente confirma conditiile existente la sfarsitul
perioadei.
Valoarea contabila a materialelor si a consumabilelor detinute pentru a fi
folosite in productie nu este redusa sub cost daca se estimeaza ca produsele finite in
care urmeaza sa se incorporeze vor fi vandute la un pret mai mare sau egal cu
costul lor. Totusi, atunci cand o scadere a pretului materialelor indica faptul ca acel
cost al produselor finite depaseste valoarea realizabila neta, valoarea contabila a
materialelor aferente de reduce pana la valoarea realizabila neta. In astfel de cazuri,
costul de inlocuire al materialelor poate fi cea mai adecvata masura disponibila a
valorii lor realizabile nete.
Pentru fiecare perioada ulterioara se efectueaza o noua evaluare a valorii
realizabile nete. Atunci cand acele conditii care au determinat in trecut reducerea
valorii contabile a stocurilor pana la valoarea realizabila neta au incetat sa mai
existe sau atunci cand exista dovezi clare ale unei cresteri a valorii realizabile nete
din cauza schimbarii unor circumstante economice, suma care reprezinta reducerea
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
valorii contabile este reluata (adica reluarea este limitata la valoarea reducerii
initiale), astfel incat noua valoare contabila a stocului sa fie egala cu cea mai mica
valoare dintre cost si valoarea realizabila neta, din cauza scaderii pretului sau de
vanzare, este inca in stoc intr-o perioada ulterioara, iar pretul sau de vanzare a
crescut.
Determinarea costului stocurilor :
a) la intrarea in societate
- pentru stocurile achizitionate – evaluarea se face la cost de achizitie;
- pentru stocurile intrate ca aport la capitalul social al societatii – evaluarea se face
la valoarea de aport determinata de un evaluator independent;
- pentru stocurile constatate plus la invenar sau primite cu titlu gratuit – evaluarea
se efectueaza la valoarea justa ;
- pentru stocurile rezultate din dezmembrarea unor active – evaluarea se efectueaza
la valoarea justa care poate fi valoarea de piata, stabilita de o comisie tehnica a
societatii.
b) la iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in
contabilitate prin aplicarea metodei FIFO – primul intrat, primul iesit.
Standardul international de contabilitate 2 Stocuri nu permite utilizarea
metodei LIFO – ultimul intrat, primul iesit, pentru determinarea costului stocurilor.

4. Materiale de natura obiectelor de inventar

Materialele de natura obiectelor de inventar precum si echipamentul de


protectie acordat in baza listei interne de dotare elaborata de societate sunt
inregistrate integral pe cheltuieli in momentul in care se dau in consum.
Elementele precum piesele de schimb, echipamentele de rezerva si
echipamente de intretinere se clasifica drept elemente de imobilizari atunci cand
acestea corespund definitiei imobilizarilor corporale.
In conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale se inteleg acele elemente
care :
- sunt detinute in vederea utilizarii pentru producerea sau prestarea de bunuri sau
servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri
administrative ; si
- se preconizeaza a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade (mai mult de 1 an).

5. Recunoasterea drept cheltuiala

Atunci cand stocurile sunt vandute, valoarea contabila a acestor stocuro


trebuie sa fie recunoscuta drept cheltuiala in perioada in care este recunoscut si
venitul corespunzator. Valoarea oricarei reduceri a valorii contabile a stocurilor
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
pana la valoarea realizabila neta si toate pierderile de stocuri trebuie sa fie
recunoscute drept cheltuiala in perioada in care are loc reducerea valorii contabile
sau pierderea. Valoarea oricarei reluari aoricarei reduceri a valorii contabile a
stocurilor ca urmare a unei cresteri a valorii realizabile nete trebuie recunoscuta
drept o reducere a valorii stocurilor recunoscute drept cheltuiala in perioada in care
are loc reluarea.

6. Prezentarea informatiilor

Situatiile financiare trebuie sa prezinte urmatoarele informatii :


- politicile contabile adoptate la evaluarea stocurilor, inclusiv formulele folosite
pentru determinarea costului ;
- valoarea contabila a stocurilor contabilizate la valoarea justa minus costurile de
vanzare ;
- valoarea contabila totala a stocurilor si valoarea contabila pe categorii
corespunzatoare societatii ;
- valoarea stocurilor rescunoscuta drept cheltuiala pe parcursul perioadei ;
- valoarea oricarei reduceri a valorii contabile a stocurilor recunoscute drept
cheltuiala in cursul perioadei in conformitate cu paragraful 34 din IAS 2;
- valoarea oricarei reluari a oricarei reduceri a valorii contabile care este
recunoscuta drept reducere a valorii stocurilor, recunoscuta drept cheltuiala pe
parcursul perioadei ;
- circumstantele sau evenimentele care au condus la reluarea unei reduceri a valorii
contabile a stocurilor.

Imobilizari corporale

1. Recunoasterea imobilizarilor corporale

Conform IAS 16, imobilizarile corporale reprezinta active care:


a) sunt detinute de societate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea
de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri
administrative;
b) sunt utilizate pe parcursul mai multor perioade.
Imobilizarile corporele cuprind:
- terenuri si constructii;
- instalatii tehnice;
- mijloace de transport;
- alte instalatii, utilaje si mobilier;
- aparatura birotica ;
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
- echipamente de protectie a valorilor umane si materiale ;
- avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale ;
- imobilizari corporale in curs de executie.
Terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat, in
baza documentelor justificative, chiar si atunci cand sunt achizitionate impreuna. O
crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea
valorii amortizabile a cladirii.
Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii : terenuri si amenajari de
terenuri.
Activele societatii sunt recunoscute ca imobilizari corporale daca indeplinesc
urmatoarele conditii :
a) sunt generatoare de beneficii economice viitoare constand in potentialul de a
contribui direct sau indirect la fluxul de numerar sau echivalentele de numerar catre
societate ;
b) sunt destinate a fi utilizate pentru productie, prestari servicii sau scopuri
administrative pe parcursul mai multor perioade.

2. Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale

O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul


sau determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in
societate.
In functie de sursa de intrare, imobilizarile corporale se evalueaza astfel :
a) la costul de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros ;
b) la costul de productie – pentru bunurile produse in societate ;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile
reprezentand aport la capitalul social ;
d) la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus
la inventariere.
Costul de achizitie al imobilizarilor corporale cuprinde :
a) pretul sau de cumparare, inclusiv taxele vamale si taxele de cumparare
nerambursabile, dupa deducerea reducerilor comerciale si a rabaturilor ;
b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locatia si starea
necesare pentru ca acesta sa poata functiona in modul dorit de conducere ;
c) estimarea initiala a costurilor de dezasamblare si de inlaturare a elementului
si de restaurare a amplasamentului unde este situat, obligatie pe care o
suporta societatea la dobandirea elementului sau ca o consecinta a utilizarii
elementului pe o perioada anumita in alte scopuri decat cele de a produce
stocuri in timpul acelei perioadei.
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
3. Cheltuieli ulterioare privind imobilizarile corporale

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc drept


cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, daca acestea au fost realizate in
scopul asigurarii continue a imobilizarilor.
Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii
utilizarii continue a acestora, se recunoaste ca o cheltuiala in perioada in care este
efectuata.
Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la
imobilizarile corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai
acestora si cinduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de
cele estimate initial.
Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie
indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.
Cheltuielile ulterioare recunoscute ca o componenta a activului au aceeasi
semnificatie ca si in cazul modernizarii unei imobilizari corporale, efectuate atunci
cand exista o modificare a destinatiei acesteia, urmata de transferul activului din
categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri.
Cheltuielile efectuate la o imobilizare corporala dupa intocmirea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor si pana la intocmirea procesului verbal de
punere in functiune se inregistreaza la mijloace fixe in curs si vor majora valoarea
imobilizarii corporale pentru care au fost efectuate.
Costurile intretinerii zilnice sunt in primul rand costurile cu manopera si
consumabilele si pot include costul componentelor mici.

4. Amortizarea imobilizarilor corporale

Amortizarea imobilizarilor corporale se stabileste prin aplicarea cotelor de


amortizare calculate aplicand metoda liniara de amortizare asupra valorii
amortizabile a acestora (valoarea de intrare a acestora, mai putin valoarea
reziduala), incepand cu luna urmatoare datei procesului verbal de receptie, pana la
recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare
economica.
Metoda de amortizare utilizata trebuie rezivuita cel putin la fiecare sfarsit de
exercitiu financiar si, daca se constata o modificare semnificativa a ritmului
preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de acel activ,
atunci metoda de utilizare trebuie schimbata pentru a reflecta ritmul modificat. O
astfel de modificare trebuie contabilizata drept modificare de estimare contabila, in
conformitate cu IAS 8.
Durata de viata utila este :
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
- perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare
de catre societate ( de exemplu, societatea se asteapta sa foloseasca o
cladire pentru o perioada de 40 de ani) sau
- numarul de unitati de productie preconizate a fi obtinute de activ de
catre o entitate ( de exemplu, societatea se asteapta sa foloseasca un
mijloc de transport pentru 200.000 km).
Valoarea reziduala a unui activ este valoarea estimata pe care ar obtine-o in
prezent societatea din cedarea unui activ, dupa deducerea costurilor asociate
cedarii, daca activul ar avea deja vechimea si starea prevazute la sfarsitul duratei
sale de viata utile la data la care se face estimarea. In multe cazuri valoarea
reziduala va fi zero, deoarece activul va fi casat la sfarsitul duratei sale de viata
utila. In practica, valoarea reziduala a unui activ este de cele mai multe ori
nesemnificativa si prin urmare, nu se ia in considerare la calcularea valorii
amortizabile.
Valorile reziduale si duratele de viata utila ar trebui sa fie revizuite cel putin la
fiecare sfarsit de an financiar si orice modificare trebuie contabilizata prospectiv, ca
o modificare in estimarea contabila, conform IAS 8.
Amortizarea imobilizarilor corporale noi incepe cu luna in care acestea sunt
disponibile pentru utilizare, adica atunci cand se afla la amplasamentul si in starea
necesare pentru a putea funtiona in maniera dorita de conducere. Amortizarea unui
activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut in
vederea vanzarii (sau inclus intr-un grup destinat cedarii care este clasificat drept
detinut in vederea vanzarii), in conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este
derecunoscut. Prin urmare, amortizarea nu inceteaza cand activul nu este utilizat
sau este scos din uz, cu exceptia cazului in care acesta este complet amortizat. Cu
toate acestea, conform metodelor de amortizare bazate pe utilizare, cheltuielile de
amortizare pot fi zero atunci cand nu exista productie.
Amortizarea lunara se calculeaza prin raportarea valorii ramase a mijlocului
fix la durata de utilizare ramasa a acestuia.
Cheltuielile ulterioare recunoscute ca o componenta a activului se
amortizeaza pe durata de utilizare ramasa a activului modernizat. In cazul in care
investitiile efectuate determina prelungirea duratei de utilizare economica a
activului, comisia de receptie stabileste o noua durata de utilizare ramasa pentru
activul modernizat. Amortizarea modernizarilor incepe cu luna procesului verbal de
receptie.
Cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din
domeniul public, se amortizeaza pe perioada ramasa a contractului de concesionare.
In cazul imobilizarilor corporale trecute in conservare, se continua
ingregistrarea cheltuielii cu amortizarea.
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
Terenurile nu se amortizeaza deoarece se considera ca au durata de viata
nelimitata.
Duratele de utilizare economica sunt stabilite de comisia de receptie si
reprezinta cea mai buna estimare referitoare la perioada in care un activ este
prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre societate.

5. Evaluarea dupa receptionarea imobilizarilor corporale

Societatea trebuie sa aleaga drept politica contabila fie modelul bazat pe cost,
fie modelul de reevaluare si trebuie sa aplice acea politica unei clase intregi de
imobilizari.
Politica societatii solicita utilzarea modelului bazat pe cost ceea ce inseamna
ca dupa recunoasterea ca activ, un element de imobilizari corporale este contabilizat
la costul sau minus amortizarea cumulata respectiv pierderea cumulata din
depreciere.

6. Deprecierea imobilizarilor corporale

In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, societatea procedeaza la


inventarierea imobilizarilor corporale. Reflectarea in contabilitate a deprecierii
aferente imobilizarilor corporale se realizeaza diferit, in functie de modalitatea de
evaluare a acestora, astfel ca pentru imobilizarile corporale inregistrate la cost
diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila se
evidentiaza distinc in contabilitate, in conturi de ajustari.

7. Cedarea si casarea imobilizarilor corporale

O imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau atunci cand
niciun beneficiu economic, viitor nu mai este asteptat din utilizarea sau cedarea sa.
Daca societatea recunoaste in valoarea contabila a unei imobilizari corporale
costul unei inlocuiri partiale (inlocuirea unei componente), atunci ea scoate din
evidenta valoarea contabilaa partii inlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune
de informatiile necesare.
Castigul sau pierderea care rezulta din derecunoasterea unui element de
imobilizari corporale trebuie inclus(a) in profit sau pierdere cand elementul este
derecunoscut.
Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii unei imobilizari corporale
trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta
si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie
prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli din
exploatare”, dupa caz.

8. Abordarea pe componente

Atunci cand un element de imobilizari corporale este format din componente


individuale pentru care metode de amortizare aplicabile sunt diferite, fiecare
componenta este contabilizata separat. Un element de imobilizari corporale trebuie
sa fie separat in mai multe parti (“componente”), atunci cand aceste elemente sunt
semnificative in raport cu costul total al elementului.
Atunci cand societatea amortizeaza unele parti ale unui element de imobilizari
corporale separat, depreciaza si restul valorii elementului separat. Restul reprezinta
parti ale elemetului care nu sunt individual semnificative.
Desi componentele individuale vor fi contabilizate separat, in situatiile
financiare se va prezenta un singur activ.
Partea ramasa a componentei care este inlocuita cu o noua componenta
trebuie sa fie derecunoscuta.

9. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitatii intrerupte

Un activ imobilizat (sau grup destinat cedarii) trebuie sa fie clasificate ca


fiind detinute in vederea vanzarii atunci cand valoarea sa contabila va fi recuperata
in principal printr-o vanzare (sau un schimb), decat prin utilizarea sa continua.
Un activ imobilizat (sau un grup destinat cedarii) trebuie sa fie clasificate ca
fiind detinute pentru vanzare de indata ce sunt indeplinite urmatoarele criterii:
- activul (sau grupul destinat cedarii) trebuie sa fie disponibil pentru
vanzare imediata in starea actuala ;
- vanzarea trebuie sa fie foarte probabila.
Pentru ca vanzarea sa fie considerabila probabila, urmatoarele criterii trebuie
indeplinite :
- conducerea a dezvoltat un plan de a vinde activul (sau grupul destinat
cedarii) ;
- s-a initiat un plan pentru identificarea unui cumparator ;
- activul (sau grupul destinat cedarii) trebuie sa fie in mod activ
promovat in vederea vanzarii la un pret rezonabil si in raport cu
valoarea sa justa actuala ;
- se astepata sa se finalizeze vanzarea in termen de un an de la data
clasificarii in categoria activelor detinute in vederea vanzarii ;
- este putin probabil ca planul de vanzare sa se modifice semnificativ,
sau sa fie anulat.
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
In cazul in care criteriile de clasificare de mai sus nu mai sunt indeplinite,
activul imobilizat in cauza (grupul destinat cedarii) inceteaza sa fie clasificat drept
detinut in vederea vanzarii.
Imobilizarile detinute in vederea vanzarii trebuie recunoscute la minimul
dintre valoarea sa contabila si valoarea justa, mai putin costurile aferente vanzarii.
Activele detinute in vederea vanzarii nu se amortizeaza, chiar daca sunt utilizate in
continuare de societate.
In cazul in care, valoarea justa, mai putin costurile aferente vanzarii este mai
mica decat valoarea contabila, diferenta dintre cele doua trebuie tratata ca o
pierdere din depreciere, iar valoarea activului va fi diminuata cu aceasta pierdere.
Conform IFRS 5, societatea trebuie sa prezinte un activ imobilizat clasificat
drept detinut in vederea vanzarii, precum si activele apartinand unui grup destinat
in vederea vanzarii, separat de celelalte active din bilant.

f) Alegeți un IAS/IFRS din cele studiate și prezentați, cu exemplificări,


principalele diferențe existente între acesta și cerințele specifice existente în
reglementarea contabilă utilizată la nivel național (OMFP 1802/2014 cu
modificările și completările.

Imobilizarile corporale
Data de incepere a amortizarii
OMFP 1802/2014 IAS 16
In conformitate cu referentialul IAS 16 (Imobilizari corporale)
contabil romanesc, inceperea prevede ca amortizarea imobilizarilor
amortizarii imobilizarilor corporale are corporale se calculeaza incepand cu
loc in luna urmatoare punerii in data de la care activul devine
functiune a acestora, pana la disponibil pentru utilizare.
recuperarea integrala a valorii lor.

Metoda de amorizare
OMFP 1802/2014 IAS 16
Are in vedere urmatoarele Prevede utilizarea a diverse
metode de amortizare: liniara, metode de amortizare in vederea
degresiva si accelerata, precum si alocarii sistematice a valorii
amortizarea calculata pe unitatea de amortizabile a unui activ de-a lungul
produs sau un serviciu, atunci cand duratei sale de viata utila. Acestea
natura imobilizarii justifica utilizarea includ metoda liniara, metoda
unei asemenea metode. In notele amortizarii degresive si metoda
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana
explicative trebuie sa se mentioneze unitatilor de productie.
modificarea de metoda contabila,
precum si efectul acesteia asupra
rezultatelor raportate ale perioadei si
tendinta reala a rezultatelor activitatii
entitatii. Referentialul contabil
Trateaza schimbarea metodei de international considera o astfel de
amoortizare ca pe o modificare in actiune o schimbare de estimare,
politica contabila. conducand la afectarea situatiilor
financiare in perioade diferite.
In legislatia romaneasca Conform prevederilor IFRS
schimbarea metodei de amortizare schimbarea metodei de amortizare se
afecteaza exercitiile financiare recunoaste incepand cu perioada in
incepand cu urmatorul dupa cel in care care ea a fost aprobata.
a fost luata decizia de modificare.

Imobilizarile corporale detinute pentru vanzare


OMFP 1802/2014 IAS 16
Nu face separarea intre activele Activele care indeplinesc
detinute in vederea vanzarii si cele criteriile de clasificare ca fiind detinute
detinute pentru utilizare in cadrul in vederea vanzarii trebuie evaluate la
entitatii. cea mai mica valoare dintre valoarea
contabila si valoarea justa minus
costurile generate de vanzare, iar
amortizarea acestor active trebuie sa
inceteze.
Standarde Internationale de Raportare Financiara, anul III, semestrul II, 2018
Stagiar Mrejeru Mihaela Loredana