Sunteți pe pagina 1din 38

CAIET DE PRACTICA

FISCALITATE AN II SEMESTRU 1

TRIMESTRUL 1. 2019
Operațiuni derulate în luna ianuarie
1.Livrează produse de 600.000 lei către societăți din România, înregistrate în scopuri de
TVA în România.

Odata cu prima vanzare de 600.000 lei societatea depaseste plafonul de TVA de 88.500 Euro
(300.000 lei) conform prevederilor art. 310 din LEGEA 227/2015 REP. Astfel, societatea

1
are obligatia de a se inregistra ca platitor de TVA in termen de zece zile (in speta pana
in data de 10 februarie 2019) de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest
plafon
Prevederi incidente
ART. 310 - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră
de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al
cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a
României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate
aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile
prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de
transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).
ART. 316 - înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(1) Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau
intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de
taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități
economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa
ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România
conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la
organul fiscal competent, după cum urmează:
b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut
la art. 310 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit
acest plafon;
Inregistrarea se face prin depunerea Declaratiei 010.
Dosarul de inregistrare mai trebuie sa contina si: documentele de identitate ale
administratorilor si asociatilor, copie dupa certificatul de inregistrare la ONRC, declaratie pe
propria raspundere din care sa rezulte daca societatea desfasoara sau nu activitati economice
la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, o copie dupa contractul de prestari
servicii contabile (prima si ultima pagina), iar daca documentele sunt depuse prin
imputernicit, o imputernicire si o copie dupa buletinul imputernicitului. Pana la data emiterii
CIF-ului, care va avea inscris pe el data la care deveniti platitor de TVA, toate facturile se vor
emite fara TVA, chiar daca plafonul de 300.000 lei/an a fost depasit.
Incepand cu data la care firma s-a inregistrat ca platitoare de TVA (data inscrisa pe
CIF), are obligatia sa emita toate facturile cu TVA. Astfel va incepe sa colecteze TVA-ul din
facturile emise si va deduce TVA-ul din facturile primite de la furnizori. Aceste operatii vor
fi evidentiate in jurnalele de cumparari si vanzari.
Incepand cu luna in care devine platitoare de TVA, firma are obligatia sa depuna si
urmatoarele declaratii: 300 Decont de taxa pe valoarea adaugata , 394 Declaratie informativa
privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national , 390 Declaraţia
recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (se depune doar pentru
lunile in care exista tranzactii intracomunitare)

2
CONFORM CERINTELOR societatea devine de la data inregistrarii in scopuri de TVA
conform art.316 din Legea 227/2015 rep. si platitoare de TVA la incasare conform art.282
din Legea 227/2015 rep
Pot aplica pentru sistemul de TVA la incasare persoanele impozabile cu sediul
activitatii in Romania, inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri in anul
calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru aplicarea
sistemului TVA la incasare. (conform art. 282 alin (3) din Legea 227/2015 rep.)
Aceste persoane aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in
scopuri de TVA si trebuie sa depuna la organele fiscale competente formularul 097
"Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare" din care sa rezulte ca opteaza
pentru aplicarea sistemului TVA la incasare din momentul inregistrarii sale in scopuri de
TVA .
Baza legala - art. 282 alin. (3) lit. a), lit. b) si alin. (5), art. 324 alin. (12)
Pentru a putea aplica sistemul de TVA la incasare, firma depune declaratia 097
"Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare" si este astfel inscrisa in Registrul
persoanelor care aplica TVA la incasare.
Termenul de depunere a declaratiei pentru intrarea in sistem este 25 ianuarie
inclusiv a fiecarui an. In primul an in care face optiunea, societatea este obligata sa aplice
sistemul pana la finalul anului calendaristic cu exceptia situatiei in care depaseste plafonul de
2.250.000. Ulterior, din al doilea an, daca nu a depasit plafonul, poate prin optiune sa renunte
la aplicarea sistemului.
Societatile care devin platitoare de TVA in cursul anului, pot opta pentru intrarea
in sistemul de TVA la incasare, o data cu depunerea declaratiei 010 de inregistrare.
Societatea devine platitoare de tva de la 01.03.2019.

2.Se emite o factura de avans de 20.000 lei pentru livrarea ulterioara a unor marfuri.

Baza legala pentru facturare se regaseste in Codul Fiscal art.319 alin 6 lit.d

3.Achiziționează mărfuri în valoare de 220.000 lei (preț ce nu include TVA) de la o


societate înregistrată în scopuri de TVA în România.

Societatea nefiind platitoare de TVA in valoarea marfurilor este inclus si TVA din factura de
achizitie

4. Achiziționează un echipament de producţie la prețul de 25.000 lei (preț ce nu include


TVA) de la o societate înregistrată în scopuri de TVA în România. Durata de viaţă utilă
este de 10 ani. Metoda de amortizare folosită – liniară.
Amortizarea mijloacelor fixe este prevazuta la art.28 din Legea 227/2015 rep. – Amortizarea

3
fiscala

5.Primește factura de chirie de 1.000 de lei/luna (preț ce nu include TVA). Proprietarul


nu a optat pentru taxarea chiriei cu TVA.
Optiunea pentru facturarea chiriei fara TVA are ca baza legala art.292 alin.2 lit.e din Legea
227/2015. Daca s-ar opta pentru aplicarea TVA ar trebui depusa notificarea la ANAF –
notificarea fiind anexa la normele metodologice la Codul Fiscal.

6.Primește o factură, pentru mărfurile achiziționate și achitate în decembrie 2018, în


valoare de 150.000 lei (preț ce nu include TVA).

7.Efectuează o sponsorizare in valoare de 20.000 lei pentru sustinerea unei asociatii


care se afla în Registrul entitatilor/unităţilor de cult publicat de ANAF pe site-ul
propriu.
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu
modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de
cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4 indice 1) din Legea 227/2015
rep., scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul
valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru
trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

8.Plătește facturile de utilități primite in cursul lunii în valoarea totală de 2.000 lei (preț
ce nu include TVA). Facturile vin pe numele proprietarului în luna ianuarie, apoi
contractul este trecut pe numele societăţii.
In luna ian 2019 societatea nu este platitoare de TVA si nici platitoare de impzit pe profit. Nu
sunt influente fiscale.

9.Pe 1 ianuarie angajează primele două persoane care își vor desfășura activitatea la
punctul de lucru:
o primul salariat (Alina) este cu normă intreagă, functia de baza, salariu de baza
24.000 lei, spor de conducere 1.000 lei, abonament telefonic scop personal 51
lei/lună, combustibil in valoare de 150 lei din care 100 lei in scop personal
(entitatea urmeaza sa recupere cei 151 lei de la salariat), 2 copii minori in
intretinere, tichete de masa cu valoarea nominala de 15 lei in functie de nr de
zile lucrate in luna;
o cel de al doilea salariat (Bogdan) este angajat cu normă parțială de 4 ore/zi,
salariu de baza 2.700 lei, 5 zile (lucratoare) concediu fara plata, 6 persoane in
intretinere, tichete de masa cu valoarea nominala de 15 lei in functie de nr de
zile lucrate in luna. Salariatul nu mai are alte contracte de munca incheiate la
alti angajatori.

4
Din perspectiva impozitului pe venit, conform prevederilor art. 76, alin. 1, din Codul fiscal, „
Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o
persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui contract
individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special
prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de
forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă
acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor.
În completare, la alin. 3 al art. 76 din Codul fiscal sunt enumerate câteva tipuri de beneficii
care sunt considerate avantaje de natura salarială, iar la punctul 12 din Hotărârea nr. 1/2016
privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal se
precizează în mod expres anumite categorii de bunuri și servicii.
Conform Codului fiscal, prin avantaje de natură salarială și care se supun regulilor
impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii se intelege: cazarea, hrana,
îmbrăcăminta precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit de către angajator angajaților
săi, împrumuturi nerambursabile; abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv
cartelele telefonice, în scop personal; permise de călătorie pe orice mijloace de transport,
folosite în scop personal; primele de asigurare plătite de către angajator pentru angajații
proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât asigurările
obligatorii și cele prevăzute de lege ca fiind neimpozabile sub anumite condiții etc.
Cei 151 lei sunt recuperati de societate asa cum este inscris in cerinte astfel ca suma nu e
considerate ca venit asimilat salariilor sau ca avantaj in natura c e ar fi trebuit impozitat
asemeni salariului.
ART. 77 din Legea 227/2015 rep - Deducere personală
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) au dreptul la deducerea
din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată
pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde
se află funcția de bază.
(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de
până la 1.950 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere - 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei
și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se
acordă deducerea personală.

5
(3) Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei
venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar, cu excepția veniturilor
prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii,
precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Norme metodologice
(4) În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma
reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii
între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală
se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.
(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului, sunt considerați
întreținuți.
(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în
întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care
acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea
contribuabilului.
(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri
agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste
20.000 m2 în zonele montane.

10.Achiziționeaza un utilaj în valoare de 60.000 lei (pret final), de la un furnizor


neplătitor de TVA. Durata de viaţă utilă este de 10 ani. Metoda de amortizare folosită –
accelerată.
Legea 227/2015 ART.28 alin.(8) În cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se
calculează după cum urmează:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea fiscală de la
data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;
b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii
rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

11. Achizitioneaza drepturi de autor de la o persoana fizica romana pe baza de contract


in valoare bruta de 20.000 lei. Se achita integral drepturile de autor.
Drepturile de autor reprezinta drepturile detinute de o persoana pentru prestarea unor
activitati intelectuale care rezulta in realizarea unor inovatii si crearea unor opere unice.
Veniturile realizate din drepturi de autor reprezinta orice compensare materiala acordata
autorului acelor opere in urma cesionarii drepturilor de proprietate intelectuala unei alte
persoane sau institutii contractante, prin incheierea unui contract legal.

6
Cadrul legislativ pentru recunoasterea drepturilor de autor este reglementat
prin Legea 8/1996, iar Legea 227/2015 cuprinde noile reglementari cu privire la Codul
Fiscal. Fiscalitatea acestor tipuri de venituri a fost revizuita si reglementată prin Ordonanța
de urgentă nr. 18/2018. OUG a intrat in vigoare la data de 23 martie 2018 si prevede
simplificarea mecanismului de declarare si plata a taxelor pentru cei care obtin venituri din
activitati independente.
O persoana care obtine venituri din drepturi de proprietate intelectuala este obligata
sa plateasca si sa declare ea insasi contributia de asigurari sociale si nu platitorul venitului in
situatia in care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la mai multi
platitori dar la niciunul dintre platitori veniturile nu sunt cel putin egale cu 12 salarii minime
brute pe tara.
Veniturile cumulate realizate la toti platitorii sunt cel putin egale cu 12 salarii minime
brute pe tara. In acest caz, persoana fizica declara veniturile din drepturi de proprietate
intelectuala in formularul 212.
Daca persoana fizica estimeaza un venit cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara la
un singur platitor va desemna prin contractul de drepturi de autor platitorul la care realizeaza
acest venit ca platitor de contributii sociale. In acest caz, persoana fizica nu depune
formularul 212, contributiile sociale sunt declarate de platitor in formularul 112.
Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala datoreaza
impozit pe venit, impozitul fiind final.
OUG 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si
completarea unor acte normative
Ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 18/2018 beneficiarul veniturilor din drepturi de autor
nu mai poate opta pentru retinerea impozitului pe venit ca plata anticipata!
Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se determina de catre platitorii venitului
prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de
40% asupra venitului brut.
Astfel impozitul aferent valorii brute a contractului respective 20.000 lei s-a determinat
astfel:
20.000 – 40% = 12.000 baza impozabila
12.000 x 10% cota impozit =1.200 lei impozitul (444) impozit ce
trebuie declarat si achitat pana la 25 februarie 2019.
Astfel valoarea neta ce trebuie achitata persoanei fizice de la care s-au achizitionat drepturi
de autor este de 20.000 lei - 1.200 lei =18.800 lei

Operațiuni derulate în luna februarie

1.Livrează mărfuri în valoare de 90.000 lei fără factură, doar în baza avizului de
expediţie, către societăți din România, înregistrate în scopuri de TVA în România.

7
Legea 227/2015 ART.28 alin.(8) Pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (15),
persoana impozabilă are obligația de a emite o factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a
lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, cu excepția cazului în care
factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură
pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel
târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepția
cazului în care factura a fost deja emisă

Achiziționează mărfuri în valoare de 38.000 lei (TVA inclus) de la o societate înregistrată în


scopuri de TVA în România. Societatea aplica TVA la incasare.

Societatea nu este platitoare de TVA

2.Achiziționează și pune în funcțiune o casă de marcat în valoare de 3.000 lei (preț ce nu


include TVA) de la o societate înregistrată în scopuri de TVA în România.
ART.25 alin.3 din.Legea 227/2015 (3) În cazul în care o microîntreprindere achiziționează
case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în
conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune,
potrivit legii.

3. Salariata cu normă întreagă (Alina) intră in concediu medical pentru 3 zile în timpul
lunii. In ultimele 12 luni a avut fix acelaşi salariu brut de 15.000 lei făr niciun alt tip de
beneficiu.
BAZA DE CALCUL PENTRU CONCEDII MEDICALE ESTE CALCULATA CA SI
SUMA A ULTIMELOR 6 SALARII REALIZATE IN SPETA 15.000 X 5 + 25.000 DIN
LUNA IANUARIE. BAZA se imparte la 125 zile (zilele lucratoare cumulate din ultimele 6
luni). Am considerat CM cu cod de urgent medico chirurgicala (06) iar cele 3 zile nu fost
intrerupte de zile de repaus saptamanal asa ca toate cele 3 sunt suportate de angajator.
In anul 2019 baza legala care reglementeaza modul de acordare a concediilor
medicale este OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, angajatul trebuie
sa aiba un stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12
luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
Pe de alta parte, baza de calcul a indemnizatiilor de concediu medical a persoanelor angajate,
se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care
se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe
baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator,
din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca.

8
3. Angajează încă 4 persoane la punctul de lucru:
Cel de al treilea salariat (Cornel) cu normă 1 ora/zi și salariu de baza 4.000 lei – salariu
stabilit in regie, retinere de 1/3 din salariu net = 935 lei (credit bancar – hotarare
judecatoreasca definitiva);
Cel de al patrulea salariat (Dorin) paznic, norma 8 ore/zi, functia de baza – Salariatul
este angajat cu salariul minim brut pe economie pentru persoane fără studii
superioare, spor de munca de noapte de 25% din salariul realizat, 1 copil major in
intretinere.
Cel de al cincilea angajat (Elena) norma 2 ore/zi – salariu stabilit in acord – 7 lei/buc
ambalata – a ambalat 322 buc in luna februarie 2019, contribuie la un fond de pensii
facultativ cu 120 lei/luna (contributia e retinuta din salariu si virati de angajator).
Cel de al saselea angajat (Florina) norma 8 ore/zi, functia de baza, – salariu de baza
15.000 lei, 2 copii minori în întreţinere, primeste 20 tichete cadou de ziua ei a cate 50
lei/tichet.

Salarizarea in regie presupune plata la ora lucrata valabil pentru angajatul Cornel.
--Salaraiul minim pe economie in 2019 este de 2.080 lei pentru angajati fara studii
superioare, pentru cei cu studii superioare valoarea minima a acestuia este 2.350 lei iar in
constructii minimul pe economie este de 3.000 lei.
--Salariatii care platesc contributii la fondurile de pensii facultative beneficiaza
de o deducere fiscala de 400 euro pe an. Iti aratam mai jos procedura pentru aplicarea
deducerii.
Modul de aplicare al deducerii fiscale depinde de persoana care suporta plata
contributilor, salariatul sau compania.
Daca aceste contributii sunt suportate de catre companie, atunci aceasta deducere
fiscala se aplica atat la calculul contributiilor sociale obligatorii, cat si la calculul impozitului
pe venit.
Pentru contributiile suportate de catre salariat, atunci Codul Fiscal prevede doar o
deducere de la plata impozitului pe venit.
PREVEDERI INCIDENTE
ART.76 alin.(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele
pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în
gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în
bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, cât și cele oferite pentru
copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al
salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe
perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de

9
angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul
de muncă. Norme metodologice
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în
beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a
sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou,
oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea
acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu
depășește 150 lei.
ș) contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și
completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative,
calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea
de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state
membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de
angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub
formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul
anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;
Conform prevederilor legale angajatei care primeste 20 tichete cadou in valoare de 1000 lei,
tichetele in valoare de 150 lei nu se impoziteaza.
Pentru angajata care plateste pensie facultative, beneficiul este scutirea de la impozit a sumei
achitate si retinute din salariu (suma suportata de angajat si nu de angajator).
Societatea angajeaza la punctual de lucru mai mult de 5 salariati astfel ca, cu data de
01.02.2019 trebuie sa declare pct de lucru la ANAF dpdv al declararii impozitului pe
veniturile din salarii, distinct.

Astfel, daca societatea are minim cinci angajati la sediile secundare/punctele de lucru
deschise atunci pentru inregistrarea lor la ANAF se vor depune urmatoarele documente:
formular 060 – Declaratie de inregistrare/Declaratie de mentiuni pentru sedii secundare;
copia certificatului de inregistrare fiscala a persoanei juridice de care apartine sediul
secundar sau filiala;
certificatul constatator privind infiintarea sediului social la ONRC;
rezolutia de la ONRC;
dovada de spatiu pentru sediul secundar declarat;
declaratie pe proprie raspundere ca societatea are 5 salariati incepand cu data de … privind
data angajarii celui de-al 5 – lea angajat, daca este cazul.
Societatile care au mai mult de 5 angajati la sediile secundare infiintate vor primi de la
ANAF, dupa depunerea documentatiei mentionate mai sus, un cod de identificare fiscala
pentru acel sediu secundar.
Acesta se va utiliza pentru declararea impozitului pe veniturile de natura salariala in
declaratia 112 ale angajatilor care lucreaza la acel punct de lucru inregistrat.
Astfel ca, la sectiunea F „Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediu principal si sediile

10
secundare”, din formularul 112, entitatea va trebui sa evidentieze distinct impozitul pe
veniturile salariale, atat pentru CUI-ul sediului principal cat si pentru CUI-ul sediului
secundar.

3. Angajează la sediul societății o persoana (Gheorghe) cu normă intreagă, fără


persoane în întreținere, cu salariul de incadrare 4.500 lei/luna.

4, Achită contravaloarea serviciilor de marketing catre o societate din Germania in


valoare de 1.000 euro, servicii prestate pe teritoriul Romaniei. Societatea din Germania
nu prezinta un certificat de rezidenta fiscala.
Societatea noastra este beneficiara unor servicii de marketing primite de la un nerezident;
- servicii prestate in Romania
- nu se primeste certificate de rezidenta fiscal caz in care impozitul se retine la sursa
- in calitate de platitor de venituri.avem obligatia de a calcula, retine, declara si plati
impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute in Romania.
- Impozitul se retine si se vireaza pana pe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care
s-a platit venitul, in speta in data de 25 martie 2019
- Plata se face in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de
BNR pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti.
Totodata Romania are incheiat cu Germania tratat de evitare a dublei impuneri inxca
din anul 2001, conventie publicata in ianuarie 2002 in MO al Romaniei, cu aplicare de
la 01.01.2004.Datele au fost accesate pe site-ul ANAF.
Astfel se retine impozit conf.art.224 Codul Fiscal in cota de 16%.
Societatea trebuie sa depuna declaratia 207 pana la 25 martie si sa achite 745 lei impozit

Operațiuni derulate în luna martie

1.Livrează cu factura mărfuri în valoare de 200.000 lei către societăți din România,
neînregistrate în scopuri de TVA în România
Societatea factureaza cu tva

2.Se regularizeaza avansul de 20.000 lei facturat in luna ianuarie 2019, se livreaza
marfurile cu un preţ de 500 de lei mai mare decât cel stabilit iniţial si se emite factura
finala. Clientul acceptă diferenţa de preţ.
Se storneaza avansul fara TVA . Se intocmeste factura final cu TVA- exigibilitatea TVA
intervine la data livrarii marfurilor

3.Emite factura pentru livrarea de marfuri fara factura din februarie in valoare de
90.000 lei (preț ce nu include TVA).

11
Se intocmeste factura fara TVA. Exigibilitatea taxe intervine la data livrarii cand societatea
nu era platitoare de TVA

4.Achiziționează mărfuri în valoare de 150.000 lei, taxă vamală 15%, accize 30%, de la
o societate din Mexic. Marfurile sunt transportate din Peru la Bucuresti. Cheltuieli de
transport intern 1.000 lei, facturate de un furnizor înregistrat în România în scop de
TVA
In speta ese vorba despre importul de bunuri reglementat din punct de vedere legal de Codul
Fiscal la ART.274
Importul de bunuri reprezintă:
a) intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de bunuri care nu se află în liberă circulaţie în
înţelesul art. 29 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
b) pe lângă operaţiunile prevăzute la lit. a), intrarea în Uniunea Europeană a bunurilor care se
află în liberă circulaţie, provenite dintr-un teritoriu terţ, care face parte din teritoriul vamal al
Uniunii Europene.
Prin urmare factura emisa de transportatorul din Romania,pentru importul de bunuri,
nu se va declara in D394.
In ceea ce pirveste deducerea TVA achitata in vama cu ocazia importului, conform
prevederilor art. 299 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru taxa achitata pentru importul de
bunuri, altele decat cele prevazute la lit. d) (certificat de amanare la plata), societatea trebuie
sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa
mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei,
precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana
in contul sau. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate
eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punctul
de vedere al TVA, pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import,
trebuie sa detina o declaratie de import pentru TVA si accize;
Prin urmare, pentru TVA achitata in vama, prin furnizor (comisionar vamal), TVA este
deductibila si se inscrie in decontul de TVA (300) in luna efectuarii platii, la rd. 22.
Valoarea transportului intern nu se adauga la valoarea in vama astfel ca vom proceda
la calcului :
taxei vamale 150.000 * 15% = 22.500 lei
accizei 150.000 * 30% = 45.000 lei
TVA in vama 150.000 + 22.500 + 45.000 = 217.500 * 19% = 41.325 lei

5.Livrează cu factură mărfuri în valoarea de 80.000 lei către o societate din Bulgaria,
înregistrată în scopuri de TVA în Bulgaria. Marfurile sunt transportate de la Craiova la
Ruse.

12
Conform art.294 alin.2 din Legea 227/2015 (2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă
următoarele:
a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod
valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru,
cu excepţia:…
În prezent livrările intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA – în baza Codului fiscal și
a Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 103/2016 – dacă:
- Cumpărătorul comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, cod
care este inclus pe factura de livrare intracomunitară și
- Există atât un document care atestă în mod neechivoc transportul bunurilor din România în
alt stat membru, precum și orice alte documente (e.g. contract, comandă, documente de
asigurare).

6. Se acordă fiecărui salariat, ca urmare a rezultatelor obținute, produse comercializate


de societate. Costul de achizitie al produselor acordate salariaților este de 300 de lei.
Societatea vinde produsele cu un adaos comercial de 20%.
Din punct de vedere al TVA, conform art. 270 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal preluarea de
catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta
pentru a fi puse la dispozitia altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor
respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei
livrari de bunuri. Operatiunea este considerata livrare catre sine. Astfel, societatea are
obligatia sa colecteze TVA pentru produsele acordate gratuit salariatilor. Pentru aceasta
livrare de bunuri catre sine societatea va emite o autofactura in conformitate cu prevederile
art. 319 alin. (8) din Codul fiscal. Conform art. 286 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal baza de
impozitare a TVA este constituita din pretul de cost al produselor.
Am inclus in statul de plata fiecarui anjajat valoarea bruta a avanatajelor materiale in valoare
neta de 428 lei/pers (300*20% adaos*19% tva) .
Am colectat TVA aferent produselor oferite drept avantaje materiale respective 478 lei.
Am procedat la darea in consum a marfurilor. 607=371

7. Fiecare doamnă care este angajata în societate vor primi de 8 martie 250 de lei.
Articolul 76 alin. (4) punctul a) din Legea 227/2015, prevede ca nu sunt impozabile
„cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatelor cu ocazia zilei de 8
martie, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, nu depaseste 150
lei”.
In ceea ce priveste contributiile sociale, la articolul 142 punctul b) din Legea
227/2015 este mentionat faptul ca nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de
asigurari sociale „cadourile in bani si in natura oferite de angajatori angajatelor cu ocazia
zilei de 8 martie, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, nu

13
depaseste 150 lei”.
Din cele prevazute in Codul Fiscal rezulta faptul ca nu sunt considerate avantaje in
natura, cadourile oferite de angajator salariatelor cu ocazia zile de 8 martie si nu intra in baza
de calcul al impozitului pe veniturile de natura salariala si a contributiilor sociale, daca
sumele cheltuite cu o salariata nu depasesc suma de 150 de lei.
O alta conditie necesara de indeplinit de catre angajator este cea cu privire la
mentionarea in contractul individual de munca sau in contractul colectiv de munca a faptului
ca se vor acorda aceste cadouri.
Pentru sumele care depasesc valoarea de 150 lei/persoana, vor trebui suportate
contributiile sociale (CAS – 25%; CASS – 10%; CAM – 2.25%) si impozitul pe venit – 10%.
In ceea ce priveste deductibilitatea la determinarea impozitului pe profit trebuie sa tinem
cont de dispozitiile art. 25 alin. (3) punctul b) din Legea 227/2015
si anume ca au deductibilitate limitata urmatoarele cheltuieli:
b) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor
cu salariile personalului, potrivit Codului Muncii.

8.Un asociat primeste drept dividende, stocuri în valoare de 10.000 lei (preţ de vânzare)
şi 8.000 lei cost.
117=457

9.Emite factura in avans pentru marfuri in valoare de 100.000 lei ce vor fi livrate in
aprilie 2019.

10. Elena negociază o schimbare de salarizare: nu va mai fi plătită în acord ci cu 3.500


lei pe lună la care se adaugă al treisprezecelea salariu, de plată integral în decembrie.
Valoarea celui de-al treisprezecelea salariu este convenită la 3.000 lei.
Stat de plata

11.Un asociat al societatii pleaca in vacanta in Dubai iar societatea ii achita vacanta in
valoare de 2.500 dolari SUA.
DIVIDEND BRUT 9943 lei SI IMPOZIT 5% 497 LEI
SE CALCULEAZA IMPOZIT VENIT MICRO

SE CALCULEAZA IMPOZIT VENIT MICROINTREPRINDERI

1.003.020 LEI VENITURI

14
–3570 LEI (VAL CASA DE MARCAT)
= 999450 *1% =9.994,5 LEI
Iar 20% din acesta este 1998.9 lei valoare care se deduce din cei 9.994,5 deoarece entitatea a
sponsorizat o entitate nonprofit cu suma de 20.000 lei. Astfel societatea va mai datora 7995.6 lei
impozit venit microintreprinderi.
DECLARATIE D100 TERMEN DE DEPUNERE 25.04.2019

TRIMESTRUL 2. 2019
Operațiuni derulate în luna aprilie:

1.Contracteaza si incaseaza Granturi Norvegiene in valoare de 30.000 lei. Sumele


primite sunt în legătură cu cheltuieli cu protectia mediului in valoarea de 30.000 lei
(fara TVA) pe baza de contract si facturi, deja efectuate la începutul lunii aprilie.
Aceste sume sunt de natura subventiilor de exploatare si presupun reluarea la venituri pe
masura efectuarii cheltuielilor
La art. 53 (1) lit. d) din Legea 227/2015, se prevede ca, baza impozabila a impozitului pe
veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad si
veniturile din subventii.

2.Se livreaza marfurile in valoare de 100.000 lei pentru care s-a emis factura in luna
martie 2019.
Pe aceiasi factura se storneaza avansul primit si se emite factura normala.

3.Achizitioneaza un utilaj din China cu pretul de 10.000 Dolari SUA. Utilajul este
transportat din Hong Kong in Romania – contravaloare transport 1.000 euro. Vama se
efectueaza la Constanta. Taxe vamale 3%. Durata de viaţă utilă este de 10 ani. Metoda
de amortizare folosită – liniară.
Pentru serviciile legate de un import de bunuri se aplica regimul de scutire cu drept de
deducere conform prevederilor art. 294 alin. (1) lit. d) si din Codul fiscal "
(1) Sunt scutite de taxa: ....... d) prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile
accesorii transportului, altele decat cele prevazute la art. 292, daca acestea sunt direct
legate de importul de bunuri si valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a
bunurilor importate potrivit art. 289;"
In D394 nu se vor declara operatiunile de export si import de bunuri (inclusiv cand s-
aacordat certificat de amanare la plata tva in vama).
Valoarea in vama este 37912 lei (val utilaj) + 4656.5 lei (transport) = 42568.5 *3% =
1277 lei taxa vamala
37912+4656.5+1277=43845 lei baza pt TVA astfel TVA in vama 7445.91 lei

15
4.Achizitioneaza pe baza de contract si factura servicii de publicitate de la o societate
inregistrata in scopuri de TVA in Franta in valoare de 3.000 euro. Conform
contractului serviciile sunt prestate efectiv pe teritoriul Spaniei.

Achizitie intracomunitara de servicii . Locul livrarii este sediul social al cumparatorului. Se


aplica taxare inversa.

5.Achită parţial contravaloarea serviciilor de publicitate catre societatea din Franta in


valoare de 2.000 euro. Societatea din Franta nu prezinta un certificat de rezidenta
fiscala.
Daca beneficiarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau daca impozitul este suportat
de catre societatea din Romania aceasta are obligatia sa retina impozit la sursa aplicand cota
de 16% asupra venitului brut. Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii
venitului, se declara in Formularul 100 si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se
declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata venitului
catre nerezidenti.

6.Achiziționează marfuri în valoare de 50.000 euro de la o societate din Grecia,


înregistrată în scopuri de TVA în Grecia. Marfurile sunt transportate de la Atena la
Giurgiu. Factura se primeste in 10 mai.
Achizitia intracomunitara de bunuri reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca si un
proprietar, de bunuri transportate de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta
persoana în numele unuia dintre acestia, catre un stat membru UE, altul decat cel de plecare a
transportului bunurilor.
- In cazul in care atat furnizorul, cat si clientul intr-o tranzactie de acest fel dispun de un
cod valid de TVA, factura va fi emisa fara TVA si cumparatorul va proceda la efectuarea
taxarii inverse.

7.Se acordă un ajutor de deces în valoare de 4.000 de lei celui de-al treilea salariat
(Cornel).
legislația pensiilor obliga angajatorul, până în decembrie 2017, să acorde un ajutor de deces.
Totuși, această regulă a dispărut, începând cu data de 1 ianuarie 2018, din moment ce
angajatorul nu mai datorează, în principiu, contribuția pentru pensii (CAS), din care-și
recupera, practic, banii dați ca ajutor de deces. Astfel, ajutorul de deces este acordat direct de
casele de pensii în cazurile în care este vorba de decesul unui salariat sau al unui membru de
familie al acestuia.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor
acte normative din domeniul asigurărilor sociale a apărut luna trecută în Monitorul Oficial,
documentul vizând unele modificări la Legea pensiilor. Schimbările se aplică începând cu
data de 1 ianuarie 2018.
Angajatorii nu mai trebuie să acorde ajutor de deces la moartea unui salariat sau a unui
membru de familie al acestuia, reiese din actul normativ. Practic, autoritățile au eliberat
16
angajatorii de această obligație pentru că CAS este datorată acum exclusiv de salariați. Până
luna trecută, sumele plătite de firme ca ajutor de deces se recuperau din sumele datorate de
ele pentru CAS.
Astfel ca daca societatea acorda cei 4000 lei acestia vor fi impozitati asemeni salariilor.

8.Achizitioneaza marfuri din Roma de la o societate inregistrata in scopuri de TVA, în


Italia, in valoare de 30.000 euro, marfuri pe care le revinde catre o societate inregistrata
in scopuri de TVA in Perugia, Italia cu pretul de 50.000 euro. Marfurile sunt
transportate de la Roma la Perugia. Societatea noastra din Romania activează ca un
cumpărător revânzător.
S.C. Alfa SRL trebuie sa se inregisreze in scopuri de TVA in italia

Operațiuni derulate în luna mai:


1.Pe 20 mai, societatea din Grecia acordă o reducere comercială de 1.000 de euro
reprezentând un rabat comercial. Mărfurile încă mai sunt în depozit.
Daca marfurile care fac obietul reducerii comerciale mai sunt in stoc , reducerea va diminua
pretul de achizitie.

2.Achiziționează mărfuri în valoare de 180.000 lei (preț ce nu include TVA) de la o


societate înregistrată în scopuri de TVA în România si care aplica TVA la incasare.

Odata cu achizitia se efectueaza si plata prin intermediul contului bancar.Astfel TVA


NEEXIGIBIL devine deductibil odata cu plata marfurilor.

3.Achiziționează servicii de cazare în Germania, de la un hotel înregistrat în scopuri de


TVA în Germania, în valoare de 50.000 euro.

In conformitate cu articolul 278 din Codul Fiscal alin. 4 prin excepție pentru următoarele
prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi:
a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în legătură
cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experți și agenți imobiliari, de cazare în
sectorul hotelier sau în sectoare cu funcție similară, precum tabere de vacanță sau locuri
amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru
servicii de pregătire și coordonare a lucrărilor de construcții, precum serviciile prestate de
arhitecți și de societățile care asigură supravegherea pe șantier;
Normele metodologice de aplicare a acestui articol mentioneaza urmatoarele:
“(1) Prin excepție de la regulile generale prevăzute la art. 278 alin. (2) și (3) din Codul fiscal,
indiferent de statutul beneficiarului, respectiv persoană impozabilă sau persoană
neimpozabilă, locul prestării serviciilor prevăzute la art. 278 alin. (4) din Codul fiscal se
stabilește în funcție de regulile prevăzute la alin. (4) al art. 278 din Codul fiscal. Aceste
servicii nu se declară în declarația recapitulativă menționată la art. 325 din Codul fiscal,

17
indiferent de statutul beneficiarului, și nici nu se aplică prevederile referitoare la înregistrarea
în scopuri de taxă, care sunt specifice prestărilor și achizițiilor intracomunitare de servicii.”
(2) Serviciile legate de bunuri imobile prevăzute la art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal
includ numai acele servicii care au o legătură suficient de directă cu bunul imobil în cauză.
Serviciile sunt considerate ca având o legătură suficient de directă cu bunul imobil în
următoarele cazuri:
i) prestarea de servicii de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu o funcție similară,
cum ar fi tabere de vacanță sau locuri amenajate pentru camping, inclusiv dreptul de a sta
într-un loc specific rezultat din conversia drepturilor de folosință pe durată limitată și
situațiile similare;
Avand in vedere prevederile mentionate serviciile de cazare sunt considerate servicii legate
de bunuri imobile.
Operatiunea este neimpozabila in Romania, nu se face taxare inversa. Se va inregistra toata
suma facturata (inclusiv TVA) pe costuri –cont 625 si in decontul de TVA se va declara la rd
Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile.

4.Se incheie cu o persoana fizica un contract pentru achizitia unei marci in valoare de
7.000 lei.

Potrivit art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, veniturile din activitati, altele decat cele de
productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate
intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt
aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din
activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
De asemenea, conform punctului 34 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal, in veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul
fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal
potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de
servicii, profesii liberale,din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din
activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru
care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activitati independente si cap. VII
Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura din titlul IV al Codului fiscal.
Persoana care presteaza serviciile de transport in cazul prezentat este neinregistrata fiscal si
obtine venituri de la societatea dumneavoastra. Speta corespunde perfect veniturilor din alte
surse.
Potrivit art. 115 din Codul fiscal, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la
momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului brut.
Fac exceptie de la aceste prevederi contribuabilii care obtin venituri din activitatile prevazute
la art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada inregistrarii fiscale pentru activitatea respectiva,
potrivit legislatiei in materie, prin depunerea declaratiei pe propria raspundere, la platitorii de
18
venituri, la momentul platii veniturilor.
Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care a fost retinut.
Potrivit instructiunilor de completare, formularul 100 Declaratie privind obligatiile de plata
la bugetul de stat (OPANAF 587/2016, OPANAF 2935/2017, OPANAF 3781/2017,
OPANAF 1203/2018) se depune lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe
veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice.

5. Se plătesc drepturi de proprietate intelectuală unui nerezident, care transmite


certificat de rezidență fiscala din Anglia. Plata se face intr-un cont din Belgia.

6. Achizitioneaza mărfuri in valoare de 9.000 lei, inclusiv TVA de la furnizor al carui


cod de TVA este anulat.
codul de TVA anulat , tva nedeductibil, cheltuiala nedeductibila din punct de vedere fiscal

7. Un salariat (Gheorghe) este trimis în deplasare în afara localității pentru 10 zile, în


acest interval de timp sunt 9 zile lucrătoare, fiind plecat de miercuri până marți.
Salariatul primește diurnă pentru toate cele 10 zile, în valoare de 110 lei/zi, cheltuieli de
cazare – 250 lei/zi şi cheltuieli de transport de 500 de lei.
Salariatul intocmeste decont de cheltuieli . Pentru 60 lei/zi ( 110 – 20*2.5 ) salariatul
datoreaza impozit pe venit CAS si CASS cf. Cod fiscal art 76 :
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de
venituri, considerate asimilate salariilor:………
k) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați, potrivit legii, pe
perioada delegării/detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul
serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului
pentru personalul autorităților și instituțiilor publice; in speta Hotararea nr. 714/2018 privind
drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si
detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului.

Pentru zilele lucratoare nu mai primeste tichete de masa

8. Se achizitioneaza un autoturism nou în valoare de 180.000 lei, pret ce nu include


TVA, utilizat excusiv în scopul activității economice, pentru care se întocmesc foi de
parcurs.
Societatea este platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor si nu se pune problema
deductibilitatii sumelor.
Din punct de vedere a TVA ART. 298 - Limitări speciale ale dreptului de deducere

19
Prin excepție de la prevederile art. 297 se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei
aferente cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de
vehicule rutiere motorizate și a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în
proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt
utilizate exclusiv în scopul activității economice.
Totuși societatea este obligată să țină evidența amortizarii fiscale lunare 1500/lună
Amortisment contabil 3000 lei /luna.

9. Se achizitioneaza un autoturism vechi în valoare de 300.000 lei, pret ce nu include


TVA, utilizat parțial în scopul activității economice (30%), și pentru care nu se
întocmesc foi de parcurs. Societatea decide să nu deducă integral cheltuielile aferente
maşinii. Durata estimată rămasă de viaţă este de 4 ani, amortizare liniară.
Societatea este platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor si nu se pune problema
deductibilitatii sumelor ; cu toate aceste societatea este obligata sa tina evidenta amortizarii
fiscale.
Din punct de vedere a TVA ART. 298 - Limitări speciale ale dreptului de deducere
(1) Prin excepție de la prevederile art. 297 se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei
aferente cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de
vehicule rutiere motorizate și a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în
proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt
utilizate exclusiv în scopul activității economice

10. Receptioneaza marfuri fara factura (pe baza de aviz de insotire a marfii) de la o
societate inregistrata in scopuri de TVA, primite în baza avizului de expediţie, in
valoare de 6.000 lei (preț ce nu include TVA).
Se achita prin banca contravaloare marfurilor receptionate fara factura.
Potrivit OMFP 1802/2014, trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente
exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.
Astfel, se vor evidentia in conturile de venituri si creantele pentru care nu a fost intocmita
inca factura (contul 418 “Clienti ‐ facturi de intocmit”), respectiv in conturile de cheltuieli
sau bunuri, datoriile pentru care nu s‐a primit inca factura (contul 408 “Furnizori ‐ facturi
nesosite”). In toate cazurile, inregistrarea in aceste conturi se efectueaza pe baza
documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize
de insotire a marfii, situatii de lucrari etc.).

11. Primeste o factura pentru un comision de intermediere livrare intracomunitarade


bunuri in valoare de 1.000 euro de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in
Grecia si rezidenta fiscal tot in Grecia.

12.Vinde marfuri in valoare de 3.000 lei catre o societate din China, inregistrata in
scopuri de TVA in Sofia cu pretul de 1.500 euro. Marfurile sunt transportate de la Cluj

20
la Sofia.

Operațiuni derulate în luna iunie:


1.Livrează mărfuri în valoare de 300.000 lei către societăți din România, înregistrate în
scopuri de TVA în România.

2. Ulterior acordă acestor societăţi o reducere comercială de 10% din preţul de vânzare,
reducere pe care o şi facturează.
Potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate
Reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă
(respectiv dacă sunt acordate odată cu vânzarea sau separat), se evidențiază distinct în
contabilitate (contul 709 „Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terți

3.Se achita contravaloarea mărfurilor în valoare de 80.000 lei (preț ce nu include TVA)
achizitionate in luna mai de la o societate înregistrată în scopuri de TVA în România si
care aplica TVA la incasare
Dupa plata TVA devine exigibila

4.Se achita integral societatii din Grecia comisionul de intermediere de 1.000 euro.
Societatea prezinta certificat de rezidenta fiscala din Grecia.

5.Achizitioneaza o cladire noua (in sensul Codului fiscal) de la o persoana fizica


inregistrata in scopuri de TVA. Preţul plătit – 300,000 lei. Taxe notariale – 20,000 lei.
Cheltuieli cu agentul care a intermediat achiziţia – 5,000 lei. Taxa locala plătită la
declararea ROL-ului la DITL – 3,000 lei.

6.Plateste penalitati contractuale către un client in valoare de 5.000 lei.

7.Societatea organizeaza o campanie promotionala. Conform regulamentului campaniei


se acorda prin tragere la sorti premii reprezentand vacante in Grecia astfel: pentru 30
de persoane vacante in valoare de 900 lei fiecare iar pentru 20 de persoane vacante in
valoare de 400 lei fiecare.
ART. 108 Cod fiscal- Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc
Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art.

21
62, sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, precum și din promovarea
produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
ART. 110 Cod fiscal - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii și din jocuri
de noroc
Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată
asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de
contribuabil pentru fiecare premiu;
Imozitul retinut se declara in D100 si ulterior in D205 pe beneficiarii de venit

8.Se plătesc 500 Lire, intr-un cont bancar din Londra, reprezentând drepturi de
proprietate intelectuală, către o persoană domiciliată în Franta dar care nu prezinta un
certificat de rezidență fiscală din Franța ci din Ucraina.
Se aplica cota de impozit conforma cu conventia de evitare a dublei impuneri incheiata cu
UCRAINA

9.Un furnizor cu codul de TVA anulat in anul 2018 (când s-au făcut tranzacţii cu
societatea) își reia în iune 2019 codul de TVA, și transmite factura de corectie în valoare
de 9.000 lei, valoare ce include TVA.
Art 11 Cod fiscal
7) Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile stabilite
în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivați conform Codului de procedură fiscală, nu beneficiază de dreptul de
deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective, cu
excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a
achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului,
potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu
modificările și completările ulterioare. În cazul înregistrării în scopuri de TVA conform art.
316 alin. (12) a furnizorului/ prestatorului, beneficiarii care au achiziționat bunuri și/sau
servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de
TVA anulat își exercită dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile respective, pe baza
facturilor emise de furnizor/prestator conform alin. (6), prin înscrierea taxei în primul decont
de taxă prevăzut la art. 323 depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz,
într-un decont ulterior. În situația în care inactivitatea și reactivarea furnizorului, potrivit
Codului de procedură fiscală, sunt declarate în același an fiscal, beneficiarul va lua în calcul
cheltuielile respective la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II,
începând cu trimestrul reactivării furnizorului. În cazul în care inactivitatea, respectiv
reactivarea furnizorului sunt declarate în ani fiscali diferiți, beneficiarul va lua în calcul
cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenți

22
celui în care se declară reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, potrivit
prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și
depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală,
iar cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul declarării reactivării vor
fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, începând
cu trimestrul declarării reactivării.
Deci TVA devine deductibila

10.Se acordă pentru fiecare copil minor al salariaţilor 350 lei de 1 iunie (Alina şi
Florina au câte 2 copii minori în întreţinere) Şi Dorin primeşte pentru copilul său
(student în anul 3) un cadou de ziua copilului în sumă de 200 de lei.
Cod fiscal ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în
beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a
sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou,
oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea
acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește
150 lei.
Pt Alina si Florina se acorda fiecaruia 700 lei din care 300 neimpozabili
Pt rrin de acorda 200 lei impozabili – copilul nu este minor

11.Achizitioneaza mărfuri de la o societate inregistrata in scupuri de TVA in Grecia cu


pretul de 10.000 euro, marfuri care sunt vândute catre o societate inregistrata in
scopuri de TVA in Belgia cu pretul de 15.000 euro. Marfurile sunt transportate din
Grecia in Belgia. Societatea noastra din Romania activează ca un cumpărător
revânzător.
Achizitie intracomunitara din Grecia livrare intracomunitara Belgia

12.Salariaţii iau masa la restaurant cu clienţii şi aduc bonuri în valoare de 3.000 lei
(TVA inclus), reprezentand protocol. Bonurile sunt achitate integral in numerar.
Salariaţii se jură că bacşişul lăsat a fost de 10% din valoarea consumată.
Bacsisul nu se poate deconta neexistand un document justificativ

13.Salariata Florina foloseste autoturismul vechi în valoare de 300.000 atât în interes


personal, cât și în scopul desfășurării activității societății în cursul trimestrului.
Conform numărului de kilometri acesta a parcurs lunar 4.000 de km, din care 2.000
sunt efectuați în interes personal.
Se constituie avantaj in natura pe florina 50% din cheltuielile cu autoturismul vechi ( benzina
1000+tva . casco 125 lei = 1315 lei

23
14.Se primesc spre decont bonuri de benzină: pentru autoturismul vechi (de la Florina)
– 2.000 lei + TVA; pentru cel nou – 4.000 lei + TVA (de la Dorin, agent de vânzare, care
a folosit maşina doar pentru a merge la clienţi, aşa cum reiese din foaia de parcurs),
TVA pt. auto vechi 50% deductibil.

15.Poliţele CASCO sunt de 5.000 lei pentru maşina nouă (condusă de Florina) şi 3.000
lei pentru maşina veche (condusă de Dorin).
Probabil invers Florina masina veche si Dorin cea noua
Cheltuiala 5000/12= 416.66 lunar integral deductibil
3000/12 = 250 lunar 125 deductibil

Calcul impozit microintreprindere trim 2 2019


Venituri 1.712.719.5 ( fara subventii si reduceri comerciale)- 3570 valoare casa
marcat = 1.709.149.5 *1% = 17.091,5
20% din 17091.5 = - 3418.30
Impozit micro trim 1 = - 7995.60

Impozit micto de plata de plata = 5677.6

TRIMESTRUL 3. 2019
1.Livrează cu factura mărfuri în valoare de 3.500.000 lei către societăți din România,
înregistrate în România. La preţul convenit se acordă o remiză de 20%.
Societatea depaseste plafonul prin care trece de la platitor de impozit venit microintreprinderi
la impozit pe profit (1.000.000 euro la curs de 4.6639 lei)
Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, o microintreprindere este o
persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de
31 decembrie a anului fiscal precedent:
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de
schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea
exerciţiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile
administrativ-teritoriale;
e) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la
instantele judecatoresti, potrivit legii.
Potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, daca in cursul unui an fiscal o
microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datoreaza
impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita.
Limita fiscala prevazuta la alin. (1) se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat
de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in
euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.
Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care se incadreaza
in prevederile alin. (1) se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile
realizate incepand cu trimestrul respectiv.
Si plafonul prin care e obligat sa iasa de la TVA la incasare.(2.250.000 lei)
Societatea aplica sistemul pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul
a fost depasit si trebuie sa depuna la organele fiscale competente formularul 097 "Notificare

24
privind aplicarea sistemului TVA la incasare" din care sa rezulte ca plafonul a fost depasit si
inceteaza aplicarea sistemuluiTVA la incasare .
Termen : pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit
plafonul.
Reducerile comerciale acordate la momentul facturării și înscrise pe factura de vanzare
ajusteaza
veniturile din vânzarea mărfurilor sau serviciilor cu valoarea reducerilor acordate.

2.Acordă un scont financiar unui client în sumă de 10,000 lei (sumă ce nu include TVA).
Reducerile financiare, indiferent de perioada la care se referă, se înregistrează în contabilitate
după cum urmează: în cazul cumpărătorului, reducerile financiare primite de la furnizor
reprezintă venituri ale perioadei și se înregistrează în contul 767 „Venituri din sconturi
obținute”, iar în cazul vânzătorului, reducerile financiare acordate sunt cheltuieli ale
perioadei și se înregistrează în contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”.

3.Vinde cu factura marfuri in valoare de 5.000 lei catre o societate inregistrata in


scopuri de TVA la Lisabona cu pretul de 2.000 euro. Marfurile sunt transportate de la
Craiova la Calafat. Se emite factura.
Pentru vanzarea efectuata nu poate fi prezentata dovada transportului intracomunitar astfel ca
factura se va emite cu TVA.

4.Achiziționează cu factura mărfuri în valoare de 2.200.000 lei (preț ce nu include TVA)


de la o societate înregistrată în scopuri de TVA în România.
Primeşte un scont financiar de 5% pe o factură şi simultan achită debitul furnizorului
(cel anterior, cu achiziţia iniţială de 2.200.000 lei).
Reducerile financiare, indiferent de perioada la care se referă, se înregistrează în contabilitate
după cum urmează: în cazul cumpărătorului, reducerile financiare primite de la furnizor
reprezintă venituri ale perioadei și se înregistrează în contul 767 „Venituri din sconturi
obținute”, iar în cazul vânzătorului, reducerile financiare acordate sunt cheltuieli ale
perioadei și se înregistrează în contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”.

5.Constituie ajustari pentru deprecierea activelor circulante in valoare de 200.000 lei.


Din această sumă doar 170.000 lei sunt pierderi estimate de valoare pentru creanţe
asupra părţilor neafiliate şi cu întâziere mai mare de 270 de zile.
Art. 26 Cod Fiscal
Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor și provizioanelor/ajustărilor pentru
depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:
c) ajustările pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile
aplicabile, în limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la
lit. d), e), f), h) și i), dacă creanțele îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
2. nu sunt garantate de altă persoană;

25
3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

6.Dividende incasate de la persoane juridice romane 10.000 lei.


Dividende incasate de la personae juridice, baza legala Potrivit art. 97 alin. (7) din Codul
fiscal, veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de
titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se
impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.
Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine
persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca
urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/investitori.
Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in
care se face plata.
Conform art. 132 din Codul fiscal, platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a
impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa plateasca si sa declare impozitul retinut la
sursa, pana la termenul de plata a acestuia inclusiv.
In consecinta pentru societatea Alfa sunt venituri neimpozabile

7.Contracteaza 200.000 lei fonduri nerambursabile UE din care incaseaza 100.000 lei.
Cu cei 100.000 lei achizitioneaza o linie de productie care este data imediat in folosinta.
TVA-ul este suportat de catre societate. Linia de productie se amortizeaza contabil in 5
ani.
Conform ordinului 1802 din 29 decembrie 2014 ‐pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale
consolidate sunt definite subventiile dupa cum urmeaza :
392. ‐ (1) În categoria subvențiilor se cuprind subvențiile aferente activelor şi subvențiile
aferente
veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu‐zis, agenții guvernamentale şi alte
instituții
similare naționale şi internaționale.
(2) Subvențiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi: subsidii,
alocații,
prime sau transferuri.
393. În cadrul subvențiilor se reflectă distinct:
- subvenții guvernamentale;
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții;
- alte sume primite cu caracter de subvenții.
394. (1) Subvențiile aferente activelor reprezintă subvenții pentru acordarea cărora
principala
condiție este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziționeze active

26
imobilizate.
395. Subvențiile aferente veniturilor cuprind toate subvențiile, altele decât cele pentru
active
In continuare este aratat modul cum sunt recunoscute veniturile din subventii
398. (1) Subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.
(2) În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenții aferente unor cheltuieli care nu
au fost
încă efectuate, subvențiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.
399. (1) În cele mai multe situații, perioadele de‐a lungul cărora o entitate recunoaşte
cheltuielile legate de o subvenție guvernamentală sunt uşor identificabile. Astfel, subvențiile
acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi
perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvențiile legate de activele amortizabile
sunt recunoscute, de regulă, în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadelor şi în
proporția în care amortizarea acelor active este recunoscută.

402. (1) Subvențiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve


deoarece
acestea reprezintă sume acordate sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții de către societate.
(2) Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se
înregistrează în
contabilitate ca subvenții pentru investiții şi se recunosc în bilanț ca venit amânat (contul 475
"Subvenții pentru investiții"). Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de
profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori
cedarea activelor.

8.Achiziționează pe baza de contract si factura un imobil în valoare de 450.000 lei de la


o societate înregistrată în scopuri de TVA în România. Imobilul este nou.
2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:
f) livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și
a oricăror altor terenuri. Prin excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi,
de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol se
definesc următoarele:
1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa
construcții, conform legislației în vigoare;
2. construcție înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ;
3. livrarea unei construcții noi sau a unei părți din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel
târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a
construcției sau a unei părți a acesteia, după caz, în urma transformării;

9.Pe baza unui contract de împrumut, se primeşte suma de 100.000 euro de la un


cetăţean canadian pentru 1 an de zile.

27
10.Se achita o dobanda in valoare de 500 euro aferenta unui imprumut obtinut de la o
persoana fizica rezidenta fiscal in Canada. Persoana fizica rezidenta fiscal in Canada
dar nu prezinta un certificat de rezidenta fiscala.
ART. 223 - Venituri impozabile obținute din România
(1) Veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în
România sau în străinătate, sunt:
a) dividende de la un rezident;
b) dobânzi de la un rezident;
Norme cod fiscal
(2) Cota de 16% prevăzută la art. 224 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal se aplică și altor
venituri de natura dobânzilor, cum ar fi dobânzile la credite, dobânzile în cazul contractelor
de leasing financiar, dobânzile la creditele intragrup, precum și dobânzilor aferente
depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobânzi pentru depozite la termen
potrivit normelor Băncii Naționale a României, atunci când veniturile de această natură sunt
plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face
schimbul de informații și beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenței fiscale.
7. În aplicarea art. 224 alin. (1) din Codul fiscal:
(1) Pentru veniturile obținute de nerezidenți din România, plătitorii de venituri au obligația
calculării și reținerii impozitelor datorate prin stopaj la sursă, declarării și plății lor la bugetul
de stat în termenul stabilit la art. 224 alin. (5) din Codul fiscal.
5) Impozitul se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, se declară și se
plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit
venitul.
Dobanda datorata creditorului se inregistreaza lunar, indiferent de data platii acesteia
(scadentei) acesteia, astfel incat, la finalul anului, sa fie inregistrata toata cheltuiala cu
dobanda aferenta exrcitiului financiar respectiv, chiar daca aceasta nu a fost platita si
indiferent de scadenta sa, conform principiului contabilitatii de angajamente, prevazut la
punctul 53 alin. (4) din Reglementarile contabile.

11.Achita contravaloarea unei redevente in valoare de 2.000 euro catre o persoana


fizica rezidenta in Ucraina. Persoana fizica nu aduce un certificat de rezidenta fiscala
ART. 223 - Venituri impozabile obținute din România
(1) Veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile
sunt primite în România sau în străinătate, sunt:
d) redevențe de la un rezident; (1) Termenul redevență cuprinde orice sumă care
trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate
sau drept prevăzut la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal, indiferent dacă suma trebuie plătită
conform unui contract sau ca urmare a copierii ilegale sau a încălcării drepturilor legale ale
unei alte persoane.

28
Se aplică cota de impunere din Romania .

12.Achiționeaza pe baza de contract si factura un autoturism second hand în vederea


revânzarii, cost de achizitiție 30.000 de la o persoană neimpozabilă
Autoturismul este considerat marfa

13.Livrează pe baza de contract si factura deseuri de fier către un centru de colectare,


obținute prin sortarea selectivă, în valoare de 3.000 lei
Se inregistreaza 346=711 cu 3000 lei
411=703 cu 3000 lei
Incasarea % = 4111 3000 lei
2910 5121
90 635 -taxa mediu
711 = 346 3000 lei
Din punct de vedere TVA se aplica ART. 331 Cod fiscal - Măsuri de simplificare
(1) Prin excepție de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operațiunilor taxabile, persoana
obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operațiunile prevăzute la alin. (2). Condiția
obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât și beneficiarul să fie
înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316.
(2) Operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
a) livrarea următoarelor categorii de bunuri:
1. deșeuri feroase și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv produse semifinite
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

14. Societatea organizeaza un intâlnire de socializare cu salariații la Predeal. Costurile


aferente întâlnirii de socializare sunt: cazare 2.000 lei, masă servită 3.000 lei.
Daca sumele nu sunt individualizate pe fiecare salariat pentru a putea fi considerate avantaje
in natura , sumele sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit . TVA nedeductibil.

15.Vinde autorurismul second-hand la pret de vânzare total de 38.000 lei (TVA inclus).
Societatea Alfa datoreaza TVA colectata pe baza de factura

16.Are cheltuieli cu amenzile de 5.000 lei.


ART. 25 cod fiscal- Cheltuieli
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile, datorate către
autoritățile române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor aferente
contractelor încheiate cu aceste autorități;

17.Primeste factura pentru marfurile receptionate in luna mai.


Tva devine exigibila

18.Inregistrează ajustările pentru deprecierea creanțelor pentru o creanță neincasată


din decembrie 2018, cu scadenta depasită cu peste 270 zile. Valoarea creanţei este de

29
100,000 lei fără TVA şi TVA-ul aferent este de 19.000 lei.

Cod fiscal ART. 26 - Provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve


(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor și provizioanelor/ajustărilor pentru
depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:
c) ajustările pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile
aplicabile, în limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la
lit. d), e), f), h) și i), dacă creanțele îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
2. nu sunt garantate de altă persoană;
3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

TRIMESTRUL 4. 2019
1.Amenda primita de la Garda de Mediu conform proces verbal, 5.000 lei.
Amenda IM 4 Garda de Mediu – nedeductibil

2.Trimite în Spania marfă în valoare de 20.000 euro în vederea testării acesteia de un


posibil cumpărător, o societate din Spania, înregistrată în scopuri de TVA în Spania.
Marfa nu este acceptată și este trimisă înapoi în România.
ORDIN Nr. 4120/2015 din 28 decembrie 2015 ART. 5 (1) Pentru bunurile transmise în
vederea testării sau a verificării conformităţii, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor
a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea
verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie
să le achiziţioneze, fie să le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în
vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este
condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul
potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul
respectiv.

3.Efectueaza un mecenat catre o persoana fizica in valoare de 20.000 lei. Plateste prin
banca cei 20.000 lei conform contractului de mecenat autentificat la notar.
Cheltuielile cu sponsorizarea/mecenatul in cazul societatilor platitoare de impozit pe profit
Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate
potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din
impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
-valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri;;
-valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
Pentru societatile platitoare de impozit pe profit, in cazul sponsorizărilor efectuate către

30
entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora
se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de Codul fisca(0,5% CA si 20%
din impozitul pe profit), doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii
contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de
A.N.A.F., astfel cum se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F. Registrul este public și
se afișează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care
se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite
cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:
a)desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe
propria răspundere;
b)și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c)nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d)a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e)nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.
Legea nr. 32/1994
Art 1.3.Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită
mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de
proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca
activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile:
cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată.
Art 1.4 Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul,
durata şi valoarea acestuia.
Art 4.2 Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România,
fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de
către o instituţie publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3).

4.Organizeaza o campanie de promovare a societății și a produselor societății. În cadrul


evenimentului sunt invitati atât parteneri, cât și potențiali clienți sau furnizori ai
societății. În cadrul campaniei au participat 30 de persoane și s-au distribuit cadouri
pentru fiecare participant a cărui valoare era de 500 de lei, cost de achizitie fără TVA.
Art 25 cod fiscal Cheltuieli- norme metodologice
13. (1) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în
scopul desfășurării activității economice, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor
sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea
mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile
care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și
demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul
stimulării vânzărilor;
Deci cadourile sunt bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor deci deductibile

31
fiscal

5.Se acordă prime fiecărui salariat în valoare de 800 de lei pentru Crăciun.
Se acordă prime pentru copii MINORI ai salariaților de Craciun în valoare de 250
lei/copil.

6.Achizitioneaza un computer in valoare de 7.000 lei fara TVA de la o persoana fizica


autorizata inregistrata in scopuri de TVA si care aplica TVA la incasare.
Achita prin banca 5.000 lei din contravaloarea computer-ului.
Chiar daca societatea nu aplica TVA la incasare – tva este exigibila doar pt. Cei 5000 lei
achitati

7.Societatea identifică stocuri cu miscare lentă, achizitionate în ianuarie, care s-au


demodat și optează să le vandă la 90% din prețul de achiziție.
Diferența dintre prețul de vânzare si cel de achizitie nu este deductibilă dacă nu este vorba de
soldare sau lichidare.
Diferenta nededucibila este 26180 lei ( 26800*10%)
TVA nu se ajusteaza pt ca societatea nua a dedus TVA la achizitie .

8.Sponsorizeaza, in baza unui contract, o asociatie fara scop lucrativ cu marfuri in


valoare de 1.800 lei.
Presupunand ca asociatia este inregistrata in Registrul entităților/unităților de cult pentru care
se acordă deduceri fiscal suma este scazuta din impozitul pe profit datorat.
Din punct de vedere al TVA se aplica art 270 Cod fiscal :
(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):
c) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare,
de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice :
(12) În sensul art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal:
a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt
considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu
plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit.
În situația în care persoana impozabilă a oferit și cadouri care depășesc individual plafonul
de 100 lei, exclusiv TVA, însumează valoarea depășirilor de plafon aferente unei perioade
fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, și colectează taxa, dacă taxa aferentă
bunurilor respective este deductibilă total sau parțial. Se consideră că livrarea de bunuri are
loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit și a fost
depășit plafonul. Baza impozabilă, respectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa colectată
aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 319 alin. (8) din Codul fiscal, care se
include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat
bunurile gratuit în cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul;

32
b) bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt
considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează
în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără
drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat
a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal. Încadrarea în plafon se
determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an
calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările și
acțiunile de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă.
Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa
colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a
anului respectiv.
Deci pt ce depaseste 100 lei TVA nu este deductibila

9.Incaseaza penalitati contractuale in valoare de 8.000 lei.


Sunt venituri impozabile

10. Inregistreaza cheltuieli cu protocolul de 10.000 lei. TVA aferenta achizițiilor de


protocol este de 1.900 lei.
Pentru persoanele juridice platitoare de impozit pe profit cheltuielile de protocol sunt
deductibile in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga
cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. In cadrul cheltuielilor de
protocol deductibile limitat se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugata
colectata potrivit prevederilor titlului VII din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de
contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei.

11.Plătește facturile de utilități primite in cursul trimestrului în valoarea totală de 6.000


lei (preț ce nu include TVA).

12. Se fura din depozit marfuri in valoare de 7.500 lei. Autorul este necunoscut iar
politia continua cercetarile.
ART. 304 - Ajustarea taxei deductibile în cazul achizițiilor de servicii și bunuri, altele decât
bunurile de capital
2) Nu se ajustează deducerea inițială a taxei în cazul:
a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate
sau confirmate în mod corespunzător de persoana impozabilă. În cazul bunurilor furate,
persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de
organele judiciare
TVA nu se ajusteaza

13.Se inregistrează pierderea înregistrată la scoaterea din evidență a creantei


neincasate din decembrie 2018, ca urmare a inchiderii procedurii de faliment a
debitorului pe baza hotărârii judecătorești

33
Ca pierderea din scoaterea din evidență a unei creanțe, din punct de vedere fiscal să fie
deductibilă, tratamentul contabil trebuie să fie adecvat și anume: în prealabil să se fi
reclasificat debitul ca o creanță incertă și să se fi făcut înregistrarea unei ajustări de valoare
corespunzătoare. Așadar, pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte
sau în litigiu, neîncasate, pentru care nu s-a constituit ajustare pentru depreciere reprezintă
cheltuieli nedeductibile.
Cod fiscal ART. 26 - Provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve
(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor și provizioanelor/ajustărilor pentru
depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:
c) ajustările pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile
aplicabile, în limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la
lit. d), e), f), h) și i), dacă creanțele îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
2. nu sunt garantate de altă persoană;
3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
j) ajustările pentru deprecierea creanțelor înregistrate potrivit reglementărilor contabile
aplicabile, în limita unui procent de 100% din valoarea creanțelor, altele decât cele prevăzute
la lit. d), e), f), h) și i), dacă creanțele îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. sunt deținute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a
falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație, sau la o
persoană fizică asupra căreia este deschisă procedura de insolvență pe bază de:
- plan de rambursare a datoriilor;
- lichidare de active;
- procedură simplificată;
2. nu sunt garantate de altă persoană;
ART. 25 – Cheltuieli (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
h) pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor, pentru partea neacoperită de
provizion, potrivit art. 26, precum și cele înregistrate în alte cazuri decât următoarele:
1. punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentință judecătorească,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;
2. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătorești;
3. debitorul a decedat și creanța nu poate fi recuperată de la moștenitori;
4. debitorul este dizolvat, în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic, sau
lichidat, fără succesor;
5. debitorul înregistrează dificultăți financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul;
6. au fost încheiate contracte de asigurare;
Deci daca creanta a fost provizionata cheltuiala este deductibilă.
Nu se pune problema deductibilitatii TVA deoarece societatea nu era platitoare de TVA
in 2018

14.S-a achizitionat de la un restaurant mancare care a livrata la sediul societatii, in


valoare de 1.500 lei (TVA inclus). Achizitia este considerata protocol.

34
15.Acorda ajutoare pentru boli grave ale angajatilor in valoare de 1.000 lei.
ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru
dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în
gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în
bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, cât și cele oferite pentru
copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al
salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe
perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă.
Din punctul de vedere al impozitului pe venit sunt venituri neimpozabile daca sunt
prevazute in CCM sau contracte de munca. Pentru societate sunt cheltuieli deductibile.

16.Cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale inregistrate ca urmare a


efectuării unei reevaluări, sunt de 5.000 lei.
ART. 25 – Cheltuieli (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
l) cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca
urmare a efectuării unei reevaluări efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se
înregistrează o descreștere a valorii acestora;

17.Achizitioneaza un autoturism second hand in valoare de 15.000 lei de la o societate


inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Societatea aplica regimul special pentru
bunurile second hand.
Vinde autoturismul cu pretul de 20.000 lei. La vanzare aplica regimul special pentru
bunurile second hand.
ART. 312 - Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție
și antichități
d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea
în care se află sau după efectuarea unor reparații, altele decât operele de artă, obiectele de
colecție sau antichitățile, pietrele prețioase și alte bunuri prevăzute în normele metodologice;
(2) Persoana impozabilă revânzătoare va aplica regimul special pentru livrările de bunuri
second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, altele decât operele de artă
livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care există obligația colectării
taxei, bunuri pe care le-a achiziționat din interiorul Uniunii Europene, de la unul dintre
următorii furnizori:
d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost
supusă taxei în regim special.
(4) În cazul livrărilor prevăzute la alin. (2) și (3), pentru care se exercită opțiunea prevăzută

35
la alin. (3), baza de impozitare este marja profitului, determinată conform alin. (1) lit. g),
g) marja profitului este diferența dintre prețul de vânzare aplicat de persoana impozabilă
revânzătoare și prețul de cumpărare

18.Obtine venituri din comisioane obtinute din afara Romaniei 5.000 lei, din care credit
fiscal extern 500 lei.
Se scade suma de 500 lei din impozitul pe profit datorat

19.Incheie un contract de sponsorizare in decembrie 2019 in valoare de 7.000 lei. Cei


7.000 lei au fost platiti in anul 2020.
In functie de continutul contractului de sponsorizare se vor inregistra cheltuili in avans sau
nu. Daca obiectul sponsorizarii este in anul 2019 se contabilizeaza sponsorizarea 6584 =462
Daca obiectul sponsorizarii este in anul 2020 se contabilizeaza 471 = 462 fara implicatii
fiscale in 2019

20.Se constata la inventar lipsa de marfuri in valoare de 3.500 lei. Lipsa la inventar este
imputabila unui angajat.
Valoarea bunurilor lipsa din gestiune nu reprezinta operatiune asimilata unei livrari de bunuri
reglementata prin art. 270 alin. (4) din Codul fiscal astfel incat persoana impozabila sa fie
obligata sa colecteze TVA. Pentru bunurile lipsa din gestiune, se efectueaza ajustarea sumei
TVA deduse conform prevederilor art. 304 alin. (1) lit. c) " (1) In conditiile in care regulile
privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica, deducerea initiala se ajusteaza
in urmatoarele cazuri: ….. c) persoana impozabila isi pierde sau castiga dreptul de deducere
a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate.". Aceste prevederi trebuie
coroborate cu cele de la pct. 78 alin. (5) din normele de aplicare ale art. 304 "Conform art.
304 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, persoana impozabila realizeaza o ajustare negativa sau
pozitiva, dupa caz, a taxei deductibile aferente bunurilor si serviciilor prevazute la alin. (1),
in situatii precum:
a) cazurile prevazute la art. 287 lit. a) - c) si e) din Codul fiscal; ".
In situatia prezentata, sunt aplicabile si prevederile alin. (6) ale pct. 78 din norme din care
rezulta ca bunurile lipsa din gestiune, imputate, nu reprezinta operatiuni din sfera de aplicare
a TVA" (6) In baza art. 304 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, persoana impozabila realizeaza o
ajustare pozitiva sau, dupa caz, trebuie sa efectueze o ajustare negativa a taxei deductibile in
situatii precum:
a) bunuri lipsa in gestiune din alte cauze decat cele prevazute la art. 304 alin. (2) din Codul
fiscal. In cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt
considerate contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a TVA, indiferent daca pentru
acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei;"
Astfel, pentru bunuri lipsa, la momentul constatarii lipsei cantitative se ajusteaza suma TVA
dedusa la achizitie, daca presupunem ca marfa a fost achizitionata dupa ce devine platitor
TVA caz in care se efectueaza urmatoarele înregistrari contabile:
635 = 4426 570 lei

36
"Cheltuieli cu alte impozite, "TVA deductibila"
taxe si varsaminte asimilate"
Aceasta inregistrare se efectueaza concomitent cu inregistrarea contabila:
607 = 371 3000
"Cheltuieli privind marfuril" "Marfuri"
Cheltuiala inregistrata in debitul contului 635 este deductibila d.p.d.v. fiscal la determinarea
profitului impozabil deoarece se recupereaza din prejudiciul imputat gestionarului, suma
suma TVA ajustata reintregind valoarea prejudiciului inscris in Decizia de imputare.
Recuperarea prejudiciului, in valoare totala de 3570 lei care include si suma de 570lei
reprezentand TVA ajustata pentru marfa lipsa se inregistreaza prin formula contabila:
421 = 4282 3570 lei
"Personal - salarii datorate" "Alte creante in legatura cu personalul"
4282 = 7581 3570 lei
"Alte creante in legatura "Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati"
cu personalul"
Avand in vedere faptul ca sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor
operatiuni in sfera de aplicare a TVA, pentru recuperarea lipsurilor nu trebuie intocmita
factura, fiind suficienta Decizia de impunere. De asemenea, avand in vedere faptul ca
prejudiciul imputat nu reprezinta operatiune din sfera de aplicare a TVA, valoarea acestuia
nu se raporteaza prin decontul de TVA cod 300.

21.În Decembrie, pe lângă salariul cuvenit, Elena primeşte şi cel de-al treisprezecelea
salariu în sumă de 3,000 de lei.

37
38

S-ar putea să vă placă și