Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA

Adresa postala: B-dul Republicii, nr.40, Localitatea: Oltenita, Cod postal: 915400, Romania, Punct(e) de contact: ZAVALAS LIVIU, Tel. +40 0242515770,
Email: integrare.primariaoltenita@gmail.com, Fax: +40 0242515087, Adresa internet (URL): www.primariaoltenita.ro, Adresa profilului cumparatorului
(URL): www.e-licitatie.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA


SEAP

Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 000000, Romania

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-06-2012 10:11 Pagina 1/6


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reparatii strazi,parcari si trotuare in mun. Oltenita

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: MUN. OLTENITA

Codul NUTS: RO312 - Calarasi

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari de reparatii strazi, parcari si trotuare in mun. Oltenita prin asternerea unui strat de asfalt . Suprafata totala – 37.928 mp

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233251-3 Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)

45223300-9 Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii strazi, parcari si trotuare in mun. Oltenita - 37928 mp.

Valoarea estimata fara TVA: 1,824,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Garantia de participare este de 30 000 lei.


Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor, respectiv 90 zile.
Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada
prevazuta în documentatia de atribuire (model 2).
Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia
confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor.
Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la deschiderea ofertelor.
Cont de garantii deschis la Trezoreria Oltenita nr. RO67TREZ2025006XXX000587
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari: 5%. Perioada de constituire a garantiei de buna executie a contractului de
executie a lucrarilor– 24 luni, incepand cu data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Modul de constituire a
garantiei de buna executie a contractului de lucrari: se va face conform art.90, alin.(3) din HGR nr. 925 / 2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

BUGET LOCAL

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-06-2012 10:11 Pagina 2/6


Fisa de date
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) site-ul www.anrmap.ro
d) - ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achizitie publica
e) - ORDIN nr. 915 din 25 martie 2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la încheierea contractelor de lucrari
f) - ORDIN ANRMAP nr. 314/12.10.2010, privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34 / 2006, insotita de tabelul anexa cu nominalizarea persoaneleor ce
detin functii de decizie precum si a personelor care aproba bugetul local in cadrul Primariei muninicipiului Oltenita
2. Declaratie privind eligibilitatea (Formular 12A din cadrul Sectiunii III din Documentatia de atribuire)
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)

3. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 (Formular 12B din cadrul Sectiunii III din
Documentatia de atribuire)
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.)

4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ((Formular 12C din cadrul Sectiunii III din Documentatia de atribuire)
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.r)
5. Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"( formular 12D dinc adrul Sectiunii III din Documentatia de atribuire)
Cerinta :Prezentarea urmatoarelor:
1.Certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale la care este
arondat- copie certificata „conform cu originalul”/original/ copie legalizata din care sa reasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna
anterioara celei in care se depun ofertele.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obliga sa prezinte acest formular.)
2.Certificatul privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale
bugetului general consolidat- copie certificata „conform cu originalul”/original/copie legalizata din care sa reasa ca ofertantul nu are datorii
scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.)

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


. Certificat de constatator emis de Oficiul Registrului Comertului original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
In cazul ofertantului declarat castigator daca certificatul a fost depus in copie se va prezenta pentru conformitate si in original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale formularul C din cadrul Sectiunii III a Documentatiei de atribuire

Ultimul Bilant contabil Ultimul Bilant contabil

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
prezentare minim 1 contract similar in ultimii 5 ani Prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contracte

o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de -Prezentarea unui contract/precontract de închiriere .
care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea - prezentarea unui angajament.
corespunzatoare a contractului de lucrari -prezentarea de documente doveditoare a proprietatii utilajelor
persoana responsabila cu CQ -prezentarea unei decizii de numire a persoanei responsabile cu
CQ
declaratie privind disponibilitatea personalului -declaratie pe propria raspundere

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
ISO 14001 - certificat sau echivalent

ISO 9001 - certificat sau echivalent

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-06-2012 10:11 Pagina 3/6


Fisa de date
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-06-2012 10:11 Pagina 4/6


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 60.00% 60.00

Descriere: Componenta financiara

2 Garantia acordata 40.00% 40.00


lucrarilor
Descriere: Ofertele cu perioada de garantie mai mica decat perioada minima acceptata ( 2 ani ), vor fi declarate neconforme,
ofertele cu garantia peste perioada maxima de 5 ani nu vor fi punctate suplimentar; In rest punctajul se va acorda
proportional astfel : ( Gar. Of. - Gar. min. / Gar.max. - Gar.min ) x 40 pct.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 40.00

Ponderea componentei tehnice: 40.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


7466/2012

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice prevazute la Sectiunea II. CAIETUL DE SARCINI.
Propunerea tehnica va contine informatii privind solutia tehnica propusa care trebuie sa corespunda cerintelor prevazute în caietul de
sarcini.
Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la realizarea acesteia au tinut cont de conditii de munca si protectia muncii si
conditii de protectie a mediului pe parcursul executarii lucrarilor de constructii
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantii vor prezenta propunerea financiara in concordanta cu solutia prezentata in propunerea tehnica utilizand formularele din sectiunea
III.
Propunerea financiara va fi prezentata in lei si echivalent in euro fara TVA. Curs euro BNR la data de 08.04.2011.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte
conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
online pe site-ul SEAP

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-06-2012 10:11 Pagina 5/6


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Pentru departajarea ofertelor cu acelasi punctaj, comisia de evaluare va adopta urmatoarele metode:
1. Oferta castigatoare poate fi stabilita ca fiind cea care în final a prezentat cel mai mic pret,
2. Daca si preturile sunt egale, ofertele se pot departaja în functie de punctajele obtinute în urma aplicarii algoritmilor de calcul aferenti
celorlalti factori de evaluare, în ordinea ponderii lor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Oltenita – Compartiment Juridic

Adresa postala: b-dul Republicii, nr. 40, Localitatea: Oltenita, Cod postal: 915400, Romania, Tel. +40 0242515770, Email:
integrare.primariaoltenita@gmail.com, Fax: +40 0242515087, Adresa internet (URL): www.primariaoltenita.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-06-2012 10:11 Pagina 6/6