Sunteți pe pagina 1din 19

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI SAU AMENAJĂRII:


1.1. Datele de identificare
A. a)Denumire:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE INVATAMANT ANTEPRESCOLAR SI
PRESCOLAR IN MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA
b)Proprietar/beneficiar
MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
c)Adresă, telefon, fax, e-mail
MUN. BRAD, STR. HORIA, NR. 25-27, JUD. HUNEDOARA

B. Profil de activitate, program de lucru:


Clădire civilă, de învățământ preșcolar, cu program de lucru planificat.

1.2. Destinaţia (funcţiunile principale, secundare si conexe):


Destinația: învățământ; funcțiuni principale: săli de grupă, dormitoare, spații de
joacă; funcțiuni secundare: vestiare, bucătărie, spații depozitare, oficii, sală de mese,
secretariat, cancelarie, cabinet medical, izolator; funcțiuni conexe: holuri, casa scării,
grupuri sanitare, centrala termică;

1.3. Categoria și clasa de importanță:


A. Categoria de importanţă: ,,C” – conform Regulamentului privind stabilirea
categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin HG 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificărule și completările
ulterioare și în conformitate cu metodologia specifică.
B. Clasa de importanţă: III-a – potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu
categoria de importanță.

1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării:


A.a)Tipul clădirii:
Clădirea analizată este pentru învățământ preșcolar, conform art. 4.2.90 din P-
118-99.

b) Regimul de înălțime și volumul construcției:


Regim de înălțime P+2Et, volumul clădirii este de cca. 5550 mc.

c) Aria construită și desfășurată, cu principalele destinații ale încăperilor și ale


spațiilor aferente construcției:
Ac= 625,25 mp, Ad = 1633,40 mp.
Clădirea analizată are următoarele destinaţii ale spaţiilor:
- parter: 2 dormitoare antepreșcolari, 2 spații de joacă antepreșcolari, 2
vestiare, 5 grupuri sanitare, 4 holuri, 2 hol + scară acces, 4 vestiare, cabinet medical,
cancelarie, secretariat, izolator copii, centrala termică;

1
- etaj 1: 2 săli de grupă, sală de mese, 2 hol+casa scării, 10 holuri, 1 GS, 2
oficii, 5 spații depozitare, bucatărie, 2 vestiare, spălătorie, uscătorie, 2 spații
depozitare lenjerie;
- etaj 2: 4 săli de grupă, 2 hol+casa scării, 4 holuri, 3 GS, 2 depozite;

d) Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora:


Clădirea analizată, constituie un compartiment de incendiu cu Ac= 625.25 mp.
Compartimentul de incendiu se încadrează în prev. art. 3.2.4., respectiv tab. 3.2.5.
din norm. P-118/99.

e) Precizări referitoare la număr maxim de utilizatori( persoane, animale):


În clădirea analizată, se pot afla la un moment dat următorul număr de
persoane:
- în fiecare sală de grupă – 20 de elevi preșcolari + 2 cadre didactice (6 săli de
clasă); personal administrativ – 25 angajați; total maxim 157 persoane;
- în sala de mese – 90 persoane (aceleași persoane din sălile de clasă);
- în sălile antepreșcolari – 20 antepreșcolari + 2 cadre didactice (2 săli); total
maxim 44 persoane;
Total în clădire se pot afla la un moment dat 201 persoane;

f) Prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a


acestora:
Persoanele din spaţiile analizate sunt elevi şi personal didactic care au
capacitatea de a se autoevacua operativ şi în condiţii de siguranţă, în caz de
incendiu. Elevii preșcolari și antepreșcolari, sunt evacuaţi de către perosnalul didactic
în caz de incendiu. Personalul didactic va fi instruit pentru coordonarea evacuării
persoanelor în timp operativ şi în condiţii de siguranţă.

g) Capacităţi de depozitare sau adăpostire:


Sunt amenajate 9 spații depozitare în care sunt depozitate obiecte specifice
activității, respectiv alimente. Nu sunt spatii pentru adapostire persoane, pentru
situatii speciale (A.L.A).

h) Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe


periculoase, potrivit clasificării din legea nr. 59/2016 privind controlul asupra
proiectelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase:
Nu sunt procese tehnologice.
Nu sunt substanţe periculoase.

i) Numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor:


Evacuarea persoanelor din spaţiile analizate, în caz de incendiu, se realizează
astfel:
- de la parter: din hol + scară acces - 2 uși de evacuare în exterior, cu
dimensiunile de 1.80x2.40 m, respectiv 1,00x2,40 m; din vestiar negru - 1 ușă de
evacuare în exterior, cu dimensiunile de 0,90x2,40 m; din cabinet medical - 1 ușă de
evacuare în exterior, cu dimensiunile de 0,90x2,40 m; din izolator - 1 ușă de

2
evacuare în exterior, cu dimensiunile de 0,90x2,40 m; din centrala termică - 1 ușă de
evacuare în exterior, cu dimensiunile de 0,90x2,40 m; din hol și scara acces - 1 ușă
de evacuare în exterior, cu dimensiunile de 1,80x2,40 m; din hol - 1 ușă de evacuare
în exterior, cu dimensiunile de 1,80x2,40 m; din hol+vestiar filtru - 1 ușă de evacuare
în exterior, cu dimensiunile de 1,80x2,40 m; din hol+vestiar filtru - 1 ușă de evacuare
în exterior, cu dimensiunile de 1,80x2,40 m;
- de la etaj 1 și etaj 2 – 2 case de scări închise, cu 2 rampe de scări și podest
intermediar, din beton armat, cu lățimea de 1,70 m + o scară exterioră din beton
armat cu 2 rampe și podest intermediar, cu lațimea rampei de 1.70 m;
Căile de evacuare existente, asigură evacuarea persoanelor în timp operativ şi
în condiţii de siguranţă.

B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării:


de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum și
a componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor reglementărilor
tehnice privind securitatea la incendiu.
Instalaţiile electrice ale clădirii sunt realizate cu respectarea prev. Norm. I-
7/2011 şi vor fi întreţinute de către persoanal calificat pentru a nu se produce cauze
generatoare de incendii.
Instalaţiile de încălzire sunt realizate conform prev. Norm. I-13/2015, cu
calorifere pe apă caldă provenită de la centrala termică pe combustibil solid. Centrala
termică este intreţinută în stare de funcţionare pentru a nu se produce cauze
generatoare de incendii.
Instalaţiile sanitare sunt realizate conform prev. Norm. I- 19/2015 și nu pot
produce cauze generatoare de incendii.

2. RISCUL DE INCENDIU
A. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit
reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) Densitatea sarcinii termice(qs):

Conf.prev.STAS 10903/2/79: qs=Sq/As (Mj/mp)


unde:

Sq=sarcina termică a spaţiului(Mj);


As=aria pardoselii spaţiului(mp);

n
Sq=∑ QiMi (Mj)
i=1

unde:
Qi=puterea calorifica a unui material combustibil (Mj/Kg);
Mi=masa materialelor combustibile de acelasi fel(Kg).
(i=1-n)=nr.de materiale diferite.

3
Săli de grupă, spații de joacă ex. Sală de grupă etaj 1,
Su=
61.36 mp

4
Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 450 19.25 8662.50
Tesaturi textile 150 16.75 2512.50
Hartie 150 16.3 2445.00
25540.00 61.36 416.23
PVC 250 40 10000.00
Poliuretan expandat
80 24 1920.00
(tapiterii)
Densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.
Rezultă că şi celelalte săli grupă/spații de joacă se încadrează în risc mic de incendiu pentru că au
aceeaşi încărcătură termică în funcţie de suprafaţa.

Dormitoare antepreșcolari ex. Dormitor antepreșcolari,


58.47 mp
Su=
Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 450 19.25 8662.50
Tesaturi textile 150 16.75 2512.50
Hartie 150 16.3 2445.00
23220.00 58.47 397.13
PVC 150 40 6000.00
Poliuretan expandat
150 24 3600.00
(tapiterii)
Densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.
Rezultă că şi celelalte dormitoare se încadrează în risc mic de incendiu pentru că au aceeaşi
încărcătură termică în funcţie de suprafaţa.

Secretariat, Su= 9.52 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 100 19.25 1925.00
Tesaturi textile 30 16.75 502.50
Hartie 50 16.3 815.00
3762.50 9.52 395.22
PVC 10 40 400.00
Poliuretan expandat
5 24 120.00
(tapiterii)
Densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.

5
Cancelarie, Su= 12.66 mp
Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 150 19.25 2887.50
Tesaturi textile 30 16.75 502.50
Hartie 50 16.3 815.00
5245.00 12.66 414.30
PVC 20 40 800.00
Poliuretan expandat
10 24 240.00
(tapiterii)
Densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.

Vestiare, ex: Vestiar alb etaj 1, Su= 4.53 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 50 19.25 962.50
Tesaturi textile 50 16.75 837.50
Hartie 5 16.3 81.50
2201.50 4.53 485.98
PVC 5 40 200.00
Poliuretan expandat
5 24 120.00
(tapiterii)
Densitatea sarcinii termice este mai mare de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mijlociu de incendiu.
Rezultă că şi vestiare se încadrează în risc mijlociu de incendiu pentru că au aceeaşi încărcătură
termică în funcţie de suprafaţa.

Cabinet medical, Su= 16.29 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 150 19.25 2887.50
Tesaturi textile 50 16.75 837.50
Hartie 50 16.3 815.00
6300.00 16.29 386.74
PVC 20 40 800.00
Poliuretan expandat
40 24 960.00
(tapiterii)
Densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.

6
Izolator copii, Su= 13.38 mp
Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 100 19.25 1925.00
Tesaturi textile 50 16.75 837.50
Hartie 20 16.3 326.00
5088.50 13.38 380.31
PVC 20 40 800.00
Poliuretan expandat
50 24 1200.00
(tapiterii)
Densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.

Centrala termica , Su= 19.75 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 500 19.25 9625.00
Tesaturi textile 5 16.75 83.75
11790.25 19.75 596.97
Hartie 5 16.3 81.50
PVC 50 40 2000.00
Centrala termica este considerată cu risc mijlociu de incendiu, prin destinatie, conf. prev. art. 4.2.43.
din Norm.P-118/99.

Depozite alimente, ex. Depozitare 5 etaj 1, Su= 2.80 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 20 19.25 385.00
Tesaturi textile 5 16.75 83.75
Hartie 10 16.3 163.00 2706.75 2.80 966.70
Diverse alimente 100 16.75 1675.00
PVC 10 40 400.00
Densitatea sarcinii termice este mai mare de 840 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mare de incendiu.

7
Bucatarie: Su= 24.16 mp
Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 500 19.25 9625.00
Tesaturi textile 10 16.75 167.50
PVC (ech. electronice, 50 40 2000.00
ambalaje) 14785.00 24.16 611.96
Poliuretan expandat
20 24 480.00
(tapiterii)
Diverse alimente 150 16.75 2512.50
Densitatea sarcinii termice este mai mare de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mijlociu de incendiu.

Sala de mese: Su= 48.05 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 700 19.25 13475.00
Tesaturi textile 50 16.75 837.50
PVC (ech. electronice, 50 40 2000.00
navete bauturi ) 19187.50 48.05 399.32
Poliuretan expandat
50 24 1200.00
(tapiterii)
Diverse alimente 100 16.75 1675.00
Densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.

Spații depozitare lenjerie, ex. Spatiu depozitare lenjerie


murdara: Su=
5.71 mp

Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 50 19.25 962.50
Tesaturi textile 200 16.75 3350.00
4594.00 5.71 804.55
Hartie 5 16.3 81.50
PVC 5 40 200.00
Densitatea sarcinii termice este mai mare de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mijlociu de incendiu.
Rezultă că şi celelalte depozite lenjerie se încadrează în risc mijlociu de incendiu pentru că au
aceeaşi încărcătură termică în funcţie de suprafaţa.

Uscatorie, Su= 6.56 mp

8
Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 30 19.25 577.50
Tesaturi textile 100 16.75 1675.00
2534.00 6.56 386.28
Hartie 5 16.3 81.50
PVC 5 40 200.00
Densitatea sarcinii termice este mai mica de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.

Spalatorie, Su= 8.88 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 30 19.25 577.50
Tesaturi textile 100 16.75 1675.00
2534.00 8.88 285.36
Hartie 5 16.3 81.50
PVC 5 40 200.00
Densitatea sarcinii termice este mai mica de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.

Depozit materiale curatenie, Su= 7.04 mp


Sarcina Densitatea
Putere Sarcina Suprafata
termica a sarcinii
Materiale Cantitati [kg] calorifica termica spatiului
spatiului termice qs
Qi [Mj/kg] [Mj] As [mp]
Sq [Mj] [Mj/mp]
Material lemnos 50 19.25 962.50
Tesaturi textile 20 16.75 335.00
2179.00 7.04 309.52
Hartie 5 16.3 81.50
PVC 20 40 800.00
Densitatea sarcinii termice este mai mica de 420 Mj/mp, deci conf.prev.art. 2.1.2. din Norm. P-
118/1999, spaţiul are risc mic de incendiu.

Holurile, casele de scări, grupurile sanitare, etc. sunt prin destinaţie, conf. prev.
art. 2.1.3. din Norm.P-118/99,spaţii cu risc mic de incendiu.
Spațiul analizat, se încadrează în risc mic de incendiu conf. prev. art. 4.2.43.
din Norm.P-118/99.

b) Clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite


potrivit reglementărilor specifice.
Elementele de rezistenţă şi de compartimentare ale construcţiei, au
următoarele clase de reacţie la foc: A1, A2;
Materialele din spaţiile analizate sunt incombustibile, din clasa P.1. - fără
periculozitate, P2 - cu periculozitate redusă, P3 - cu periculozitate medie conf. prev.
tab. 6.2.19. din Norm. P-118/1999.

9
c) Sursele potenţiale de aprindere și imprejurări care pot favoriza aprinderea.
- executarea lucrarilor de sudura, taiere, lipire fara respectarea normelor p.s.i.;
-focul deschis si nesupravegheat;
-exploatarea centralelor termice în condiţii defectuoase;
-neglijenta fumatorilor;
-jocul copiilor cu focul;
-nesupravegherea mijloacelor de preparare a hranei pe timpul folosirii;
-nesupravegherea lumanarilor aprinse de pe mesele consumatorilor;
-nelegarea la pamant a utilajelor electrice utilizate.

B. Nivelurile de risc de incendiu stabilite pentru fiecare încăpere, spațiu,


zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice.
Riscul de incendiu, precizat la punctul A de mai sus este mic conf. prev.
art.2.1.3. din Norm. P-118/1999, pentru că spaţiile cu risc mare şi mijlociu de
incendiu, au un volum mai mic de 30 % din volumul total al spaţiilor analizate.

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PRIVIND


SECURITATEA LA INCENDIU
3.1. Stabilitatea la foc – se estimează potrivit prevederilor normelor de
apărare împotriva incendiilor și reglementărilor tehnice, în funcție de:
a) rezistenţa la foc a elementelor de construcție:
Construcţia este realizată cu:
-stâlpi din beton armat – A1.R.- 180 min rezistenţă la foc;
-grinzi din beton armat - A1.R.- 120 minute rezistenţă la foc;
-pereti portanți și neportanți, exteriori si interiori, din zidarie de cărămidă -
A1.R.E.I.- 420 minute rezistenţă la foc;
-pereţi de compartimentare din zidarie de cărămidă - A1.E.I.- 120 minute
rezistenţă la foc;
-pereţi de compartimentare din din gips-carton rezistent la foc, la hol spațiu
tehnic - A1.E.I.- 30 minute rezistenţă la foc;
- planșee din beton armat (inclusiv spre acoperișul terasă) - A1.R.E.I.- 120
minute rezistenţă la foc;
-acoperiş tip terasă cu hidroizolație din membrană bituminoasă, pe planșeu din
beton armat - A1.R.E.I.- 120 minute rezistenţă la foc;

b) Nivelul de stabilitate/gradul de rezistență la foc al construcției sau a


compartimentului de incendiu:
Întreaga clădire (compartiment de incendiu) se încadrează în gradul I de
rezistenţă la foc, conf. prev. art. 2.1.9-2.1.11. din norm.P-118/99.

3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului și efluenților


incendiului în interiorul construcției/compartimentului de incendiu se
precizează:
a) Elementele de construcție de separare a compartimentelor de incendiu și de
protecție a golurilor funcționale din acestea:

10
Clădirea analizată, constituie un compartiment de incendiu cu Ac= 625.25 mp.
Pereții de pe fațada vestică (axele 12, 13, C-12, 13) sunt realizați de tip antifoc
din zidărie de cărămidă de 30 cm, conf. prev. art. 2.4.3. - 2.4.19. din Norm. P-
118/1999.
Ușile din pereții antifoc respectă condițiile art. 2.4.20-2.4.23 astfel: nu
depășesc 25% din suprafața pereților; sunt rezistente la foc 90 minute; sunt dotate cu
dispozitive de autoînchidere.
Pentru limitarea propagării incendiului pe fațade, deasupra golurilor de uși și
ferestre s-au realizat ecrane din beton armat (prin montarea tâmplariei în interiorul
construcției).

b) Măsuri constructive adaptate la utilizarea construcției, respectiv acțiunea


termică estimată în construcție, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul
compartimentului de incendiu și în afara lui: pereți, planșee rezitente la foc și
elementele de protecție a golurilor din acestea, precum și posibilitatea de întrerupere
a continuității golurilor din elementele de construcții:
Pereții de separare a holurilor de restul încăperilor sunt rezistenți la foc peste
90 min, conf. Tab 4.2.105 din P118-99.
Pereții de separare a caselor de scări de restul construcției sunt rezistenți la foc
peste 150 min, conf. Tab 4.2.105 din P118-99.
În spațiul de învățământ sunt utilizate materiale și finisaje incobustibile (gips-
carton, zidărie și tencuieli), care nu propagă ușor focul, conf. Art. 4.2.101 din P118-99.
În spațiul de învățământ nu sunt utilizate materiale și finisaje din mase plastice
sau materiale care degajă fum sau gaze toxice, conf. Art. 4.2.102 din P118-99.
În interiorul clădirii sunt pereţi şi planşee rezistente la foc care limitează
propagarea incendiilor.

c) Sisteme de evacuare a fumului și, după caz a gazelor fierbinți:


În casele de scări se va realiza desfumare naturală prin prevederea unei
ferestre de desfumare montată în treimea superioară a încăperii, și a unei ferestre
pentru aport aer proaspăt în trimea inferioară, ambele cu deschidere manuală și
automată în caz de incendiu, cu suprafața liberă de min 1,0 mp, conf. art. 2.5.28 și
2.5.29 din P118/99.
Evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din clădire, în caz de incendiu, se
realizează prin ferestrele din pereţii exteriori ai spaţiilor.

d) Instalarea de bariere contra fumului:


Nu este cazul.

e) Sistemele şi instalaţile de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a


incendiului:
Se va realiza instalaţie de detectare, semnalizare și avertizare incendiu cu
centrală şi detectoare automate, butoane manuale şi sonerii de avertizare, în toate
spațiile conf.prev. Norm. P118/3-2015.

11
Se va realiza instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori de incendiu,
cu 2 jeturi în funcţiune simultană, debit 2,1 l/s/jet conform anexa nr. 3 din P118/2-
2013, alimentați de la rezerva de apă proprie, prin intermediul unui grup de pompare.

f) Măsuri de protecţie la foc pentru instalaţii de ventilare-climatizare (ex.canale


de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc, etc.):
Nu este cazul.

g) Măsuri constructive pentru faţade și pentru impiedicarea propagării focului la


părţile adiacente ale aceleaşi clădiri:
Pereţii exteriori ai clădirilor analizate, sunt realizaţi din materiale
incombustibile, rezistente la foc, care limitează propagarea incendiilor.

3.3.Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăți se


precizează:
a) Distanţe de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsuri
alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanțe nu sunt
realizate:
Compartimentul de incendiu este separat faţă de alte clădiri vecine prin
distanţe de siguranţă normate, care limitează propagarea incendiilor.

b) Măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiilor pe fațade și pe


acoperiș, de exmplu performanța la foc exterior a acoperișului/învelitorii de acoperiș:
Acoperişul clădirii este tip terasă cu hidroizolație din membrană bituminoasă,
care limitează propagarea incendiilor, la clădirile vecine.

c) Măsuri de protecţie activă (după caz):


S-a prevăzut instalaţie de protecţie împotriva trăznetului conf. prev. Norm. I-
7/2011.

3.4. Evacuarea utilizatorilor


A. Pentru căile de evacuare a personelor în caz de incendiu se
precizează:
a)Alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin
elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le
delimitează:
Pereții de separare a holurilor de restul încăperilor sunt rezistenți la foc peste
90 min, conf. Tab 4.2.105 din P118-99.
Pereții de separare a caselor de scări de restul construcției sunt rezistenți la foc
peste 150 min, conf. Tab 4.2.105 din P118-99.
Evacuarea persoanelor prin uşile de evacuare din clădire, nu este afectată în
caz de incendiu, pentru că în apropierea acestora nu se permite amplasarea de
materiale combustibile.

b) Măsuri pentru asigurarea controlului fumului (de ex. prevederea de instalaţii


de presurizare, si alte sisteme de control al fumului):

12
În casele de scări se va realiza desfumare naturală prin prevederea unei
ferestre de desfumare montată în treimea superioară a încăperii, și a unei ferestre
pentru aport aer proaspăt în trimea inferioară, ambele cu deschidere manuală și
automată în caz de incendiu, cu suprafața liberă de min 1,0 mp, conf. art. 2.5.28 și
2.5.29 din P118/99.

c)Tipul scărilor, forma si modul de dispunere al treptelor: interioare, exterioare


deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate, etc.:
De la etaj 1 și etaj 2 – 2 case de scări închise, cu 2 rampe de scări și podest
intermediar, din beton armat, cu lățimea de 1,70 m + o scară exterioră din beton
armat cu 2 rampe și podest intermediar, cu lațimea rampei de 1.70 m.
Scara exterioară, precum și podestele aferente, sunt din beton armat, având
rezistenta la foc peste 15 min, conf. Art. 2.6.43. din P118/99. Scările exterioare sunt
amplasate în dreptul unor pereți din zidărie de cărămidă, care au rezistența la foc
peste 15 min, iar ușile de acces la scară sunt rezistente la foc 15 min conf. Art.
2.6.44. din P118/99.

d) Geometria cailor de evacuare: gabarite-lăţimi, înălţimi, pante etc.:


- de la parter: din hol + scară acces - 2 uși de evacuare în exterior, cu
dimensiunile de 1.80x2.40 m, respectiv 1,00x2,40 m; din vestiar negru - 1 ușă de
evacuare în exterior, cu dimensiunile de 0,90x2,40 m; din cabinet medical - 1 ușă de
evacuare în exterior, cu dimensiunile de 0,90x2,40 m; din izolator - 1 ușă de
evacuare în exterior, cu dimensiunile de 0,90x2,40 m; din centrala termică - 1 ușă de
evacuare în exterior, cu dimensiunile de 0,90x2,40 m; din hol și scara acces - 1 ușă
de evacuare în exterior, cu dimensiunile de 1,80x2,40 m; din hol - 1 ușă de evacuare
în exterior, cu dimensiunile de 1,80x2,40 m; din hol+vestiar filtru - 1 ușă de evacuare
în exterior, cu dimensiunile de 1,80x2,40 m; din hol+vestiar filtru - 1 ușă de evacuare
în exterior, cu dimensiunile de 1,80x2,40 m;
- de la etaj 1 și etaj 2 – 2 case de scări închise, cu 2 rampe de scări și podest
intermediar, din beton armat, cu lățimea de 1,70 m + o scară exterioră din beton
armat cu 2 rampe și podest intermediar, cu lațimea rampei de 1.70 m;

e) Timpii/lungimile de evacuare:
Evacuarea se realizează în 2 direcții, respectiv într-o direcție, astfel
timpii/lungimile de evacuare se incadreaza in prevederile tab. 4.2.109. din Norm. P-
118/1999 (cladiri învățământ, gr. I de rez la foc, lungimea maximă a căii de evacuare
este 20 m).

f) Numărul fluxurilor de evacuare:


Capacitatea unui flux C=50 persoane, conf 4.2.103 din P118/99.
De la parter (60% din 69 persoane de la parter + 134 persoane de la etaj 1) -
necesar 4 fluxuri, se asigură 19 fluxuri;
De la etaj 1 (134 persoane) - necesar 3 fluxuri, se asigură 9 fluxuri;

g) Iluminatului de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică:

13
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de siguranţă pentru continuarea
lucrului în încăperea centralei de semnalizare și în camera grupului de pompare,
conform art. 7.23.5.1 din Normativul I-7/2011.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru intervenții, în
camera centralei termice, conform art.7.23.6.1 din Normativul I-7/2011.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru evacuare,
conform art.7.23.7.1 din Normativul I-7/2011 cu lămpi monobloc inscripţionate
“IEŞIRE/EXIT”.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate împotriva panicii, în
încăperile mai mari de 60 mp, conform art.7.23.9.1 din Normativul I-7/2011.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de siguranță pentru marcarea
hidranților interiori de incendiu, conform art. 7.23.11.1.1.1 din Normativul I-7/2011.
Alimentarea instalaţiilor pentru iluminatul de siguranţă s-a prevăzut din baterii
locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată (ex.
luminoblocuri, pile etc.), conform Normativul I-7-2011.

h) Prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de


autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică, etc:
Toate ușile rezistente la foc sunt dotate cu dispozitive de autoînchidere.

i) Timpul de siguranţă al căilor de evacuare și după caz a refugiilor:


- 30 min.

j) Marcarea căilor de evacuare:


Căile de evacuare se vor marca cu indicatoare specifice, luminoase.

B.Măsuri pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi,


bolnavilor şi alte persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu:
Persoanele din spaţiile analizate sunt elevi şi personal didactic care au
capacitatea de a se autoevacua operativ şi în condiţii de siguranţă, în caz de
incendiu. Elevii preșcolari, sunt evacuaţi de către perosnalul didactic în caz de
incendiu. Personalul didactic va fi instruit pentru coordonarea evacuării persoanelor
în timp operativ şi în condiţii de siguranţă.

C.Asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si


evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei:
Nu este cazul.

3.5. Securitatea forţelor de intervenţie:


A. Amenajări pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă,
pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu:
Accesul pompierilor la obiectiv se realizează direct din str. Horea.
Accesul pompierilor în spaţiile analizate se realizează prin uşile şi ferestrele
din pereţii exteriori.

14
B.Caracteristici tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale
căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor
tehnice, regulamentului general de urbanism și reglemetărilor specifice de
aplicare, referitoare la:
a) Număr de accese:
Un acces direct din direct din str. Horea.

b) Dimensiuni/gabarite:
Căile de acces sunt carosabile, având gabarite suficiente pentru accesul
autospecialelor de intervenţie.

c) Trasee:
Accesul carosabil pentru maşinile de intervenţie este practicabil tot timpul
anului, distanţa dintre obiectiv şi Secția de pompieri Brad este de aprox 2 km.

d) Realizare şi marcare:
Căile de acces sunt marcate pentru circulaţie.

C.Pentru ascensoarele de pompieri,se precizează:


a) Tipul,numărul şi caracteristicile acestora:
Nu sunt.

b) Amplasare, şi posibilităti de acces,sursa de alimentare cu energie electrică


de rezervă:
Nu este cazul.

c) Timpul de siguranţă al ascensoarelor de pompieri:


Nu este cazul.

D.Asigurarea condiţiilor pentru salvarea persoanelor, a animalelor şi


bunurilor materiale pe timpul intervenţei pompierilor:
Pentru salvarea persoanelor în caz de incendiu, pompierii militari folosesc
echipamentul din dotare (daca este cazul).

4. ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE


ÎMPOTRIVA INCENDIILOR:
A. Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare impotriva
incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, a normelor specifice de apărare impotriva incendiilor, precum și a
reglementărilor tehnice specifice:
În casele de scări se va realiza desfumare naturală prin prevederea unei
ferestre de desfumare montată în treimea superioară a încăperii, și a unei ferestre
pentru aport aer proaspăt în trimea inferioară, ambele cu deschidere manuală și
automată în caz de incendiu, cu suprafața liberă de min 1,0 mp, conf. art. 2.5.28 și
2.5.29 din P118/99.

15
Se va realiza instalaţie de detectare, semnalizare și avertizare incendiu cu
centrală şi detectoare automate, butoane manuale şi sonerii de avertizare, în toate
spațiile conf.prev. Norm. P118/3-2015.
Se va realiza instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori de incendiu,
cu 2 jeturi în funcţiune simultană, debit 2,1 l/s/jet conform anexa nr. 3 din P118/2-
2013, alimentați de la rezerva de apă proprie, prin intermediul unui grup de pompare.
S-a prevăzut instalaţie de protecţie împotriva trăznetului conf. prev. Norm. I-
7/2011.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de siguranţă pentru continuarea
lucrului în încăperea centralei de semnalizare și în camera grupului de pompare,
conform art. 7.23.5.1 din Normativul I-7/2011.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru intervenții, în
camera centralei termice, conform art.7.23.6.1 din Normativul I-7/2011.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru evacuare,
conform art.7.23.7.1 din Normativul I-7/2011 cu lămpi monobloc inscripţionate
“IEŞIRE/EXIT”.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate împotriva panicii, în
încăperile mai mari de 60 mp, conform art.7.23.9.1 din Normativul I-7/2011.
S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de siguranță pentru marcarea
hidranților interiori de incendiu, conform art. 7.23.11.1.1.1 din Normativul I-7/2011.
Stingerea incendiilor din exterior se realizează prin alimentarea cu apă a
autospecialelor de intervenţie de la reţeaua de hidranţi exteriori a localității.
Se va realiza dotarea cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea
incendiilor, conf.prev. Norm. P-118/1999 si a Normelor Generale.

B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare


și alarmare la incendiu, se specifică:
a) Gradul de acoperire, zonele de detectare și alarmare la incendiu:
Acoperire totală; se protejează cu detectoare întreaga clădire.

b) Tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare și


parametrii funcționali specifici instalațiilor respective:
Instalaţie de detectare semnalizare și avertizare incendiu adresabilă, cu
centrală automată, detectoare automate de fum, respectiv de temperatură, butoane
manuale, sirene interioare și exterioare.

C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a


incendiilor se specifică:
a) Tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli,
spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite ,intensităţi de
stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de
stingere proiectate pe durata de timp normată, presiuni, rezerve de substanță de
stingere, surse de alimentare etc:
Se va realiza instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori de incendiu,
cu un 2 jeturi în funcţiune simultană, 2,1 l/s/jet, cu presiune la duza de refulare de
min. 2,2 bar, conform P118/2-2013. Alimentarea cu apă a hidranților de incendiu

16
interiori se realizează de la rezervă de apă proprie, prin intermediul unui grup de
pompare electric, cu pompă principală și pompă de rezervă, alimentate din 2 surse –
sursa de bază și generator.

b) Timpul normat de funcţionare:


- 10 minute

c) Zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de


apărare împotriva incendiilor.
Întrega clădire analizată.

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendiu, utilaje, unelte şi


mijloace de intervenţie se specifică:
a) Tipul şi caracteristicile de stingere asigurate:
Se vor asigura stingătoare de tip. P.6., şi G.5.

b) Numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea


de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafața, destinația,
clasa de incendiu,etc:
Clădirea se va dota cu mijloace de prima intervenţie pentru stingerea
incendiilor, astfel: - spaţiile, se vor dota cu câte 1 stingător de tip P.6. la fiecare 250
mp. din aria spaţiilor, min. 2 buc/nivel, amplasate după cum urmează:
- uniform distribuite în holulurile principale - 3 stingătoare de tip P6 + 1
stingător de tip G5;
- 1 stingător de tip P6 în centrala termică;

5.CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI ÎN CAZ


DE INCENDIU
a) Sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele
asigurate:
Stingerea incendiilor din exterior se realizează direct de la rețeaua de hidranți
exteriori exsitentă în zonă, având următoarele caracteristici: debit necesar pentru
stingere 10 l/s conform anexa nr. 8 din P118/2-2013 cu modificările și completările
ulterioare (rezultă 2 hidranți exteriori cu debitul de 5 l/s), timp de funcţionare 180 min.
Ținănd cont de faptul că presiunea de la rețea este de 3.00 bar, iar distanța față de
obiectiv sub 120 m, intervenția se va asigura direct de la hidranți.

b) Pozţionarea racordurilor de energie electrică, gaze și, după caz, alte


utilităţi:
Instalaţiile electrice ale clădirii, sunt alimentate de la reţeaua existentă în zonă
printr-o firidă de branşare şi un tablou electric.

c) Date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de


performanţă:
Nu este cazul.

17
d) Zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanțele și materialele
periculoase, pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente
speciale, cu menționarea cantității și a stării în care se află, precum şi tipul
echipamentului individual, de protecţie, a personalului:
Nu sunt.

6.MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE:
A. Condiţii şi măsuri necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în
funcție de situația existentă:
Construcţia, cu amenajările preconizate împreună cu măsurile prevăzute în
prezentul scenariu de securitate la incendiu, îndeplineşte criteriile minime de
performanţă privind siguranţa la foc, prevăzute de normele generale de aparare
impotriva incendiilor aprobate de MAI cu Ordinul nr.163/2007.
Măsuri tehnice:
Realizarea solutiilor constructive si a instalatiilor de prevenire si stingere a
incendiilor cuprinse in prezentul scenariu de securitate la incendiu.
Măsuri organizatorice:
La intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor vor fi
respectate prevederile urmatoarelor prevederi legale in vigoare:
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform Legii
nr.307/2006 ;
Ordin MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale
de apărare împotriva incendiilor:

Obligatii beneficiar :
Să realizeze şi să menţină în stare de funcţionare instalaţiile şi sistemele de
protecţie împotriva incendiilor prevăzute în prezentul scenariu de siguranţă la foc,
pentru a asigura îndeplinirea criteriilor minime de performanţă privind siguranţa la foc,
prevăzute de normele generale de psi.
Conform art. 19 , litera q din Legea nr. 307 din 12.07.2006, in unitate se folosesc
numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor cerfificate conform legii.
Conform Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la
incendiu și protecție civilă OMAI 129/2016 - art. 5 (3) - Scenariile de securitate la
incendiu se includ în documentațiile tehnice ale construcțiilor și se păstrează de către
utilizatori — investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. — pe toată durata de
existență a construcțiilor și amenajărilor.
Scenariul de securitate la incendiu isi pierde valabilitatea atunci când nu mai
corespunde situaţiei pentru care a fost intocmit.
Construcţia îndeplineşte criteriile minime ale nivelurilor de performanţă privind
siguranţa la foc conform Normelor generale de aparare impotriva incendiilor emise de
MAI cu Ordinul 163/2007.

B. Încadrarea construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă


prevăzute de reglementările tehnice și, după caz, se stabilesc măsuri pentru

18
îmbunătățirea parametrilor și a nivelurilor de performață pentru securitatea la
incendiu:
Spaţiile analizate sunt construcţii gradul I de rezistenţă la foc şi cu risc mic de
incendiu, sunt stabile şi nu sunt în pericol de a se prăbuşi pe timpul sau din cauza
incendiilor.
Clădirea analizată, se încadrează în prev. art. 3.2.4.-3.2.5. din Norm. P-
118/1999, privind conformarea la foc funcţie de suprafaţă, grad de rezistenţă la foc,
destinaţii şi număr de niveluri.
C. Condiţii şi recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea
documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente
construcției ori amenajării respective:
Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă şi a
documentelor necesare, se realizează conform reglementărilor în vigoare.

Întocmit:
Ing. Andrei Diaconescu

Proiectant Instalații electrice: Proiectant inst. stingere și semnalizare


Ing. Francisc Szoboszlai Ing. Andrei Diaconescu

19