Sunteți pe pagina 1din 14

PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap.

1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

DEMOLARE LOCUINȚĂ
ORS. PETRILA, STR. PRUNDULUI, NR. 93,
JUD. HUNEDOARA
PROIECT NR. 83

FAZA: D.T.A.D.

BENEFICIAR: TOMA RODINEL


PROIECTANT: S.C. BUILDING & FIRE DESIGN S.R.L.-D.
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT : DEMOLARE LOCUINȚĂ

BENEFICIAR: TOMA RODINEL

AMPLASAMENT: STR. PRUNDULUI, NR. 9C, ORS. PETRILA, JUD.

HUNEDOARA
PROIECTANT: S.C. BUILDING & FIRE DESIGN S.R.L.-D.

 NR. PROIECT: 83

 FAZA DE PROIECTARE: D.T.A.D.

SEF PROIECT: ING. ANDREI DIACONESCU

ARHITECTURĂ: ARH. MONICA AILINCĂI

REZISTENŢĂ: ING. ANDREI DIACONESCU

DESENAT: ING. ANCA DANE

TEHNOREDACTARE: ING. ANCA DANE


PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

BORDEROU GENERAL

DEMOLARE LOCUINȚĂ
STR. PRUNDULUI, NR. 9C, ORS. PETRILA, JUD. HUNEDOARA
PROIECT NR. 83
FAZA: D.T.A.D.

PARTE SCRISĂ:
1. FOAIE DE CAPĂT
2. BORDEROU GENERAL
3. MEMORIU
4. CERTIFICAT DE URBANISM
5. DOVADĂ DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ
6. ACORD DE MEDIU
7. REFERAT DE VERIFICARE A PROIECTULUI
8. FIŞA FINALĂ

PARTE DESENATĂ:
1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 01
2. PLAN DE SITUAŢIE 02
3. RELEVEU PARTER A01
4. RELEVEU ÎNVELITOARE A02
5. SECŢIUNE A1-A1 A03
6. FAŢADĂ PRINCIPALĂ Ă A04
7. FAŢADĂ POSTERIOARĂ A05
8. FAŢADĂ LATERAL DREAPTA A06
9. FAŢADĂ LATERAL STĂNGA A07
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

MEMORIU
1. DATE GENERALE
1.1. Obiectul proiectului:
DENUMIREA INVESTIŢIEI: DEMOLARE LOCUINȚĂ
BENEFICIAR: TOMA RODINEL
AMPLASAMENT: STR. PRUNDULUI, NR. 9C, ORS. PETRILA, JUD.
HUNEDOARA
PROIECTANT: S.C. BUILDING & FIRE DESIGN S.R.L.-D.
FAZA DE PROIECTARE / NR. PROIECT : D.T.A.D. / 83

1.2. Caracteristicile amplasamentului:


Relief:
Depresiunea Petroşani, axată pe celor două Jiuri, dominată de înălţimile
Retezatului, Vâlcanului, Parângului şi Şureanului, este unul dintre cele mai importante
bazine carbonifere din ţara noastră. Are o lungime de circa 35 km pe direcţia vest-est
şi o lăţime care variază între 3 şi 9 km. Altitudinea cea mai coborată (560m) o atinge la
confluenţa celor două Jiuri. Comunicarea cu regiunile învecinate din sud şi nord se
face prin Defileul Văii Jiului şi prin pasul Băniţa (Merişor), de-a lungul cărora se înscrie
una din liniile de traversare a Carpaţilor Meridionali.
Depresiunea Petroşani este delimitată de linii tectonice, foarte bine puse în
relief prin denivelări de câteva sute de metri, şi s-a format prin scufundare treptată,
începand din oligocen. Datorită acestui fapt, depozitele neogene, care formează
umplutura bazinului tectonic, ating grosimea de circa 800 m şi au o constituţie litologică
foarte variată, ca urmare a succedării în timp a fazelor de sedimentare marină, lacustra
şi continentala. În aceste depozite sunt cantonate cele 25 de strate de cărbuni, de
grosimi diferite, exploatate numai în parte.
Privit în general, relieful Depresiunii Petroşani este foarte frământat, datorită
mulţimii văilor ce coboară din muntii înconjurători, care prin adâncirea în depozitele
neogene (alternanta de blocuri de gresii si argile, conglomerate), şi-au săpat văi
strâmte şi adânci de 200-300 m. Un şir de înălţimi alcătuiesc o prispă (piemont de
eroziune) ce domină Valea Jiului cu 150-200 m, făcând trecerea de la regiunea
muntoasă la cea depresionară.
Climă:
Amplasarea într-o zona de depresiune montană, face clima să fie cu variaţii de
temperaturi respectiv cu creşteri şi coborâri frecvente a presiunii atmosferice de la 750
÷ 800 mmHg. Vara, încălzirile sunt mai puternice datorită circulaţiei reduse, astfel că
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

amplitudinile termice zilnice şi anuale diferă faţă de alte regiuni. Valorile medii anuale
ale temperaturii aerului calculate pe o perioadă de 60 de ani , înregistrează valori de
6,8 0C. Valorile medii lunare sunt cuprinse între - 4,5 0C în luna ianuarie şi 16,7 0C în
luna iulie. Miscarea maselor de aer respectă configuraţia particulară regională cu
accente pe culoarul depresionar, dinspre amonte spre aval, cu un anumit grad de
permanenţă. Direcţia predominantă a vânturilor este dinspre vest.
Zonarea climaterică:
- temperatura de calcul pentru vară - zona I - θe’= 220 (STAS 6472/2-83);
- temperatura de calcul pentru iarnă - zona III (SR 10907/1-97);
- presiunea dinamică a vântului: qb = 0,40 kPa (conf. CR 1-1-4/2012, fig. 2.1);
- incărcarea din zăpadă: sk = 2 kN/mp (conf. CR 1-1-/2012, fig. 3.1);
Zonarea seismică:
Conform normativului P100–1:2013 Cod de proiectare seismică a construcţiilor
- Partea 1; Prevederi generale de proiectare, în zona de intensitate seismică cu
acceleraţia terenului pentru proiectare ag = 0.10g (fig. 3.1) şi perioada de control Tc =
0,7s (fig. 3.2), sub influenţa activităţii seismogene VRANCEA, corespunzătoare
macrozonei cu intensitatea seismică VII pe scara M.S.K. Micro-zonarea se raportează
la suprafaţa terenului liber pentru condiţii de teren mediu (pachet geologic superficial
cu viteza de propagare a undelor “ S “ de 300 … 500 m/s exceptând stratul de pământ
vegetal, mai moale).
Conform normativului P100-1:2013, obiectivul analizat poate fi încadrat în
clasa de importanţă III, pentru care factorul de importanţă γI= 1,00.
Acces Ia principalele căi de comunicare:
Pricipalele căi de acess în oraş sunt drumul naţional DJ709K. Terenul unde
este amplasata constructia are acces din str. Prundului.

Vecinătate:
Construcţia este amplasată în Ors. Petrila, str. Prundului, nr. 9C, terenul
învecinându-se astfel: la V – strada Prundului, E – 2F.

2. DESCRIEREA CONSTRUCŢIILOR CARE URMEAZĂ A FI


DEMOLATE
2.1. Locuința este o construcţie independentă în regim de înălţime P,
dimensiuni în plan 5.70 x 12.50 m, cu structură de rezistenţă din zidărie de caramidă
plină .
Clădirea are următoarea rezolvare constructivă:
- fundaţii continue din zidărie de piatră;
- structură din zidărie de cărămidă plină;
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

- planşeu din lemn;


- acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă ceramică;
Din punct de vedere funcţional există următoarele spaţii:
- Parter: Hol: Su=2,40 m2, beton;
Cămară: Su=4,05 m2, beton;
Cameră 1: Su=10,80 m2, dușumea;
Bucătărie: Su=9,87 m2, dușumea;
Baie: Su=4,62 m2, gresie;
Cameră 2: Su=16,23 m2, dușumea;

Înălţimea spaţiilor interioare:


- Parter: 2.27 m;
Finisajele exterioare constau în tencuieli drișcuite.
Tâmplăria este din lemn, cu geam dublu.

Caracteristicile construcţiei:
- Funcţiunea: locuință
- Regim de înălţime: P;
- HMAX. STREAŞINĂ=+2,23 m; HMAX. COAMĂ=+ 4,65 m;
- Suprafaţă construită: Sc= 58,00 m2;
- Suprafaţă desfăşurată: Sd= 58,00 m2;
- Suprafaţă utilă totală: Su= 47,97 m2;
Construcţia se încadrează la CATEGORIA “D” DE IMPORTANŢĂ (conf.
H.G. 766 din 21.11.1997, art. 6) şi la CLASA “IV” DE IMPORTANŢĂ (conf. P100-
1/2006 tabelul 4.2).
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

2.3. Fotografii ale obiectivelor:

Foto 1. Faţadă principala

Foto 2. Faţadă lateral dreapta

Foto 3. Faţadă lateral stânga


PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

2.4. Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru


autorizarea lucrărilor de desfiinţare:
Demolarea va cuprinde următoarele etape:
- este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de
ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol; pasarelele, scările şi platformele de
lucru de lângă utilajele de construcţii şi lucrările ce prezintă pericol trebuie de
asemenea să fie prevăzute cu balustrade şi ţinute în stare de curăţenie;
- în toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru, cât şi acolo unde este
circulaţia mare, se va atrage atenţia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare
vizibile atât ziua cât şi noaptea;
- şantierul va fi împrejmuit pentru a se evita accesul persoanelor străine; se
vor îngrădi cu împrejmuiri continue, lucrările în curs de construcţie, situate de-a lungul
drumurilor publice.
- întreruperea, blocarea oricăror legături de circuite electrice, apă, etc;
- instruirea muncitorilor privind normele de tehnică a securităţii muncii şi
întocmirea fişelor de instructaj;
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

- pentru lucrări executate la înălţimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar
pentru înălţimi peste 5 m se vor utiliza schele conform indicaţiilor din proiectele
tehnologice; schelele vor fi prevăzute cu balustrade şi scândură de bord şi vor fi
executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de suportat; se
interzice utilizarea de schele improvizate şi circulaţia personalului muncitor sub schele
pe care se lucrează;
- demolarea se începe de la materialele de finisaj, precum şi a celor
materiale de instalaţii care se pot recupera, cum sunt: tâmplăria, lambriurile de lemn,
placajele de piatră sau marmură, faianţa, parchetele, dalele, chiuvetele, ţevile, prizele,
tuburile şi conductorii electrici, etc. (acestea se vor curăţa şi depozita în condiţii
optime);
- părţile de construcţie care nu prezintă stabilitate să fie dărâmate din timp,
luându-se măsuri pentru evitarea accidentelor;
- demolarea se începe de la partea superioară şi nu se va demola nici un
element de rezistenţă până nu s-au dărâmat toate elementele pe care le suportă (deci
au prioritate zidurile de umplutură);
- se pot folosi provizoriu cabluri sau proptele pentru a sprijini zidurile care se
dărâmă.
- zidăriile de cărămidă se vor demola prin scoaterea cărămizilor bucată cu
bucată (în cazul cărămizilor subţiri şi cu înălţime redusă) sau prin doborârea zidului pe
toată înălţimea sa acolo unde asta permite; operaţia bucată cu bucată se execută cu
târnăcopul sau cu ciocanul de zidărie, urmărind linia rosturilor orizontale. La aceste
lucrări se urmăreşte recuperarea unui număr cât mai mare de cărămizi.
- pentru o demolare rapidă a zidăriilor cu înălţimi şi grosimi mari se va executa
dărâmarea în bloc, pe toată înălţimea lor. Este necesar în acest caz un troliu sau
tractor care se leagă la partea inferioară a zidului (astfel zidul se va desface la bază, la
secţiunea slăbită, acolo unde este aplicat un şanţ de adâncime 1/3 din grosimea
zidului şi se va răsturna). Pentru o demolare uşoară, zidurile groase se împart în
tronsoane cu lungimea de 6-10 m.
- bolţile se demolează prin prăbuşire, executându-se câte un şanţ de-a lungul
fiecărei naşteri a bolţii.
- evacuarea molozului şi a deşeurilor de materiale din obiectele de construcţie
şi schelele aferente, de la o înălţime mai mare de 4 m, trebuie făcută cu ajutorul
jgheaburilor (tuburi) închise, cu ajutorul scripeţilor sau a macaralelor în lăzi închise sau
în containere; capătul inferior al jgheabului trebuie să se afle la o înălţime de cel mult 1
m deasupra solului; în cazul în care acest lucru nu este posibil, capătul inferior al
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

jgheabului trebuie să se termine într-un buncăr de depozitare, pentru a se evita


producerea prafului;
- este necesară asigurarea alimentării cu apă, pentru udarea periodică a
tencuielilor şi zidăriilor, care prin demolare produc praf;
- locurile în care se depozitează molozul şi deşeurile de materiale de
construcţii evacuate de sus trebuie să fie îngrădite.
- pe măsura realizării demolării se va organiza şi evacuarea materialului
rezultat, în vederea refolosirii la alte lucrări (ca material de umplutură) sau într-o zonă
de depozitare dinainte stabilită;

3. DESCRIEREA CERINŢELOR
3.1. Cerinţa “A” REZISTENŢĂ ŞI STABILITATE:
Proiectul va fi supus verificării tehnice pentru cerinţa A1.

3.2. Cerinţa “D” REFACEREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI


Generalităţi
În urma executării lucrărilor nu rezultă deşeuri sau substanţe periculoase cu
impact negativ asupra mediului.
Prin demolarea construcţiilor nu se perturbă vecinătăţile, nu sunt tăiaţi arbori
şi nu se aduc modificări semnificative la actuala formă de relief. La finalizarea lucrărilor
de demolare groapa rămasă se va umple cu pământ până la nivelul terenului din
împrejurime şi se va reface prin înierbări.
Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va realiza cu Europubele din
PP ce se vor asigura prin grija beneficiarului sau prin grija prestatorului de servicii pe
raza localităţii.
Pe durata lucrărilor de construcţie beneficiarul va încheia un contract de
prestări servicii cu prestatorul local pentru ridicarea deşeurilor rezultate din activitatea
de construcţii.
Se vor obţine de la autorităţile abilitate limitele orare pentru desfăşurare a
lucrărilor de construcţii.
Protecţia calităţii aerului şi a climei
În timpul execuţiei lucrărilor de demolare se vor lua următoarele măsuri pentru
protecţia calităţii aerului şi a climei:
- pe timpul lucrărilor de demontări şi demolări se vor lua măsuri pentru
prevenirea degajării prafului, după caz, prin stropirea cu apă a prafului rezultat,
protejarea echipamentelor din zona de demolare - desfacere, prin acoperire, instalare
barieră de protecţie, etc.;
- deşeurile, identificate şi colectate selectiv, vor fi valorificate sau eliminate,
conf. prevederilor;
Managementul deşeurilor
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

Deşeurile din construcţii şi demolări vor consta din moloz. Aceste deşeuri se
vor colecta şi transporta în locuri speciale, stabilite de comun acord cu beneficiarul; se
va asigura depozitarea deşeurilor fără periclitarea sănătătii umane şi fără utilizarea
unor procese sau metode care pot dăuna mediului şi în particular fără:
- risc pentru apă, sol, plante sau animale; sau
- să cauzeze probleme prin zgomot sau mirosuri; sau
- efecte adverse regiunilor învecinate sau locurilor de interes public.
Pe durata lucrărilor de construcţie beneficiarul va încheia un contract de
prestări servicii cu prestatorul local pentru ridicarea deşeurilor rezultate din activitatea
de construcţii.
Protecţia solului şi a apelor subterane
În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea
diminuării poluării solului şi a apelor subterane prin mâl, noroi, betoane procesate,
pierderi de lubrifianţi şi/sau combustibili:
- menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează În
afara localităţii;
- curăţarea (spălarea) camioanelor înainte de ieşirea din zonele de încărcare /
descărcare;
- reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin
acoperire; curăţirea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru;
- depoluarea şi ecologizarea solurilor afectate utilizând materiale absorbante,
în eventualitatea poluării apelor subterane şi a solului cu scurgeri de ulei.
Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii
Realizarea lucrărilor nu necesită măsuri speciale pentru protecţia resurselor
naturale şi conservarea biodiversităţii.
Protecţia impotriva radiaţiilor
Realizarea lucrărilor nu necesită măsuri speciale pentru protecţia împotriva
radiaţiilor.
Cercetare şi dezvoltare
Nu sunt necesare taxe pentru obţinerea acordurilor sau autorizaţiilor de mediu.
Legi şi reglementări specifice problemelor de mediu În România
- Legea pentru protecţia mediului nr. 137/1995 republicată În M.O. nr.
70/17.02.2000 şi completările ulterioare OUG 91/2002, Legea nr. 294/2003;
- Ordinul nr. 125/1996 - Ordin al Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei
mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi
sociale cu impact asupra mediului înconjurător;
- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor;
- Ordinul nr. 462/1993 (MAPPM) - Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 78/16.06.2000 privind regimul deşeurilor, publicată
în M.O. nr. 283/22.06.2000;
- Legea 608/31.10.01. privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în
M.O. partea 1, nr. 712/08.11.2001;
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

- Legea 426/18.07.01. pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului


nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în M.O. nr. 411/25.07.2001;
- Ordinul nr. 2/211/118, al ministrului agriculturii, apelor şi mediului, al
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi
comerţului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului
deşeurilor pe teritoriul României, publicat în M.O. nr. 324/15.04.04.
- Ordinul nr. 184/1997 (MAPPM) - Procedură pentru realizarea bilanţurilor de
mediu;
- Ordinul nr. 756/1997 (MAPPM) - Ordin pentru Reglementări privind
evaluarea poluării mediului;
- Raport al Comisiei Comunităţii Europene - Ghid Inventar al Emisiitor
Atmosferice, februarie 1996;
4. MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII
La proiectarea şi execuţia lucrărilor de demolare aferente acestei investiţii sunt
şi vor fi respectate următoarele acte normative:
• Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere
temporare sau mobile – HG nr. 300/02.03.2006;
• Ordin nr. 163/2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor;
• Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/14.06.2006.
• Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la
acţiunea focului, indicativ P 118/1999, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 51/1992.
Executantul lucrărilor, cuprinse în prezenta documentaţie va folosi doar
personal calificat şi cu instructajul de protecţie a muncii efectuat la zi.
Executantul şi beneficiarul vor respecta pe timpul execuţiei şi al exploatării
normele generale specifice activităţilor de construcţii – montaj, conform regulamentului
specificat mai sus, luându-se şi măsuri suplimentare, în funcţie de condiţiile noi de
lucru şi exploatare.
Orice modificare a specificaţiilor tehnice din prezenta documentaţie se va face
doar cu acordul scris al proiectantului.
Proiectantul nu îşi asumă raspunderea pentru greşelile ce survin din vina
executantului.
5. ORGANIZAREA DE ŞANTIER
Lucrările de demolare se vor desfăşura în limitele incintei deţinute de titular.
Pe durata executării lucrărilor de demolare se vor respecta următoarele acte
normative privind protecţia muncii în construcţii:
- Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere
temporare sau mobile – HG nr. 300/02.03.2006;
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/14.06.2006.
- Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locuri de muncă – HG
nr. 1048/09.08.2006;
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

- Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru


manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare – HG nr. 1051/09.08.2006;
- Hotărâre privind cerinţele minime de securitatea şi sănătatea pentru locuri de
muncă – HG nr. 1091/16.08.2006;
- Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă – HG nr. 1146/30.08.2006;
- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin
Ordinul MI nr. 775/22.07.1998 publicat în MO nr. 384 din 9 octombrie 1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300 – Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
- alte acte normative în vigoare în domeniu, la data executării propriu-zise a
lucrărilor.
În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii
publicată în MO nr. 12 din 24 ianuarie 1995 şi H.G. 925/1995 publicată în MO nr.
286 din 11 decembrie 1995, proiectul va fi supus verificării tehnice pentru cerinţa
A1.
Prezenta documentaţie, în faza de proiect pentru autorizaţia dedemolare, este
un a fost elaborată cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicată), ale Legii
nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii şi a normativelor tehnice în vigoare.

Întocmit:
Ing. Andrei Diaconescu

FIŞĂ FINALĂ
PETROSANI, Str. Unirii, Bl. 26, Sc. 3, Ap. 1
CUI 35986023 Tel. 0767275475
e-mail: diaconescu.andy@yahoo.com

DEMOLARE LOCUINȚĂ
STR. PRUNDULUI, NR. 9C, ORS. PETRILA,
JUD. HUNEDOARA
PROIECT NR. 83

FAZA: D.T.A.D.

Prezenta documentaţie conţine :


 14 (paisprezece) pagini scrise
 9 (nouă) desene
şi este multiplicată în două exemplare.