Sunteți pe pagina 1din 4

SCOP ȘI OBIECTIVE

Scopul programului
Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul gimnazial de a promova
practici didactice eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum național.

Obiective generale ale programului

La finalizarea programului de formare, participanții vor avea competența:

O.1. să identifice contextul în care a fost dezvoltat noul curriculum național și


caracteristicile modelului de proiectare curriculară centrat pe competenţe
O.2 să identifice principalele elemente de inovație promovate în noile programe școlare
din învățământul gimnazial și schimbările antrenate de acestea la nivelul
practicilor didactice
O.3. să construiască strategii de predare-învăţare-evaluare variate, care să permită
adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor, cu accent pe elevii în risc de
excluziune

Obiective specifice ale programului

O.1. să identifice contextul în care a fost dezvoltat noul curriculum național și


principalele elemente ale modelului specific de proiectare curriculară

O.1.1. să analizeze profilul de formare al absolventului de învățământ, din perspectiva


competențelor promovate, cu accent pe profilul elevului care finalizează învățământul
gimnazial
O.1.2. să identifice instrumentele și strategiile de promovare a unui nou curriculum
național
O.1.3. să sintetizeze elementele centrale ale noului model de proiectare curriculară
O.1.4. să definească competența ca rezultat așteptat al învățării
O.1.5. să analizeze efectele pe care modelul de proiectare curriculară centrat pe
competenţe le determină la nivelul practicii didactice

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
O.1.6. să identifice modalitățile în care programa școlară fundamentează activitatea
didactică proprie

O.2. să sintetizeze principalele elemente de noutate promovate de programele școlare


din învățământul gimnazial şi schimbările antrenate de acestea la nivelul
practicilor didactice

O.2.1. să analizeze modul în care disciplinele de studiu predate contribuie la realizarea


profilului de formare al absolventului de învățământ gimnazial
O.2.2. să identifice elementele de noutate aduse de actualele programe școlare din
învățământul gimnazial
O.2.3. să elaboreze documente de planificare/proiectare didactică, care să promoveze
dezvoltarea de competențe la nivelul elevilor
O.2.4. să construiască situații de învățare care implică utilizarea de strategii didactice
centrate pe susținerea motivației de învățare a elevilor în risc de abandon
O.2.5. să planifice noi activități de învățare și să împărtășească cu ceilalți participanți
la formare experiențe și bune practici inspirate de curs
O.2.6. să elaboreze oferte pentru curriculumul la decizia școlii, cu relevanță pentru
contexte de învățare care conduc la dezvoltarea competențelor din programele școlare

O.3. să construiască strategii de predare-învăţare-evaluare variate, care să permită


adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor, cu accent pe elevii în risc de
excluziune

O.3.1. să proiecteze activități de învățare centrate pe dezvoltarea competențelor socio-


emoționale ale elevilor, în mod echilibrat și concordant cu competențele cognitive
O.3.2. să analizeze modalități concrete de lucru cu elevii cu dizabilități și/sau cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă
O.3.3. să dezvolte resurse educaționale deschise cu relevanță pentru disciplina predată,
pentru a susține contexte de învățare relevante pentru elevi
O.3.4. să se familiarizeze cu utilizarea unor platforme online, cu rol de facilitare a
învățării elevilor
O.3.5. să planifice activități de management eficient al curriculumului la nivelul școlii
și al clasei

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
COMPETENȚE VIZATE

COMPETENȚE GENERALE

(Aceste competențe vor fi specificate în Fișa competențelor și a disciplinelor – Anexă la


Atestatul de formare profesională continuă a personalului didactic)

CG 1 Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară


centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat
CG 2 Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități
de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc
de excluziune
CG 3 Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea
noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum
eficient la nivelul şcolii şi al clasei

COMPETENȚE SPECIFICE

CG 1 Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară


centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat

1.1. Identificarea tendințelor de adecvare a sistemelor de educație și formare la


societatea cunoașterii, din perspectiva achiziției competențelor cheie
1.2. Compararea documentelor curriculare specifice noului curriculum național
(planuri-cadru și programe școlare) în relație cu profilul de formare al absolventului
1.3. Identificarea reperelor de realizare a proiectării unui demers didactic care conduce
la experiențe de învățare semnificativă, inclusiv programe pentru discipline opționale.

CG 2 Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare din învățământul


gimnazial, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale
elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
2.1. Argumentarea modului în care disciplina de studiu predată contribuie la realizarea
profilului de formare al absolventului de învăţământ gimnazial
2.2. Identificarea efectelor concrete ale modelului de proiectare curriculară centrat pe
competenţe asupra activităţii didactice la disciplinele predate în învățământul gimnazial
2.3. Lecturarea personalizată a programelor şcolare, cu accent pe elementele de noutate
aduse de noul model de proiectare curriculară
2.4. Valorificarea eficientă şi creativă a programei şcolare în elaborarea documentelor
de planificare activităţii didactice la diferite niveluri (planificare calendaristică, proiect
de unitate de învăţare)
2.5. Utilizarea unor abordări metodologice variate, dinamice şi inovative în realizarea
de activităţi didactice, care să permită adaptarea demersurilor de predare-învăţare la
situaţii educaţionale variate, cu accent pe lucrul cu elevi din grupurile dezavantajate
2.6. Utilizarea de instrumente variate de evaluare a competenţelor dobândite de elevi,
care să permită abordarea globală a rezultatelor şi depăşirea clişeelor tradiţionale
2.7. Proiectarea unor demersuri educaţionale în perspectivă integrată (opţionale sau
activităţi extracurriculare), cu relevanţă directă pentru disciplinele predate în
învățământul gimnazial

CG 3 Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea


noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum
eficient la nivelul şcolii şi al clasei

3.1. Promovarea de strategii didactice care facilitează dezvoltarea competențelor socio-


emoționale ale elevilor din învățământul gimnazial, în mod echilibrat și concordant cu
competențele cognitive
3.2. Crearea de situații de învățare adaptate nevoilor individuale ale elevilor din
gimnaziu, cu accent pe elevii cu CES și/sau dizabilități, care să faciliteze participarea
activă în activitățile școlare și abordarea incluzivă la nivelul climatului școlar
3.3. Utilizarea în mod activ a resurselor educaționale deschise (RED) în practica
didactică, în vederea dezvoltării unor situații de învățare relevante
3.4. Utilizarea platformelor online în activitatea didactică, cu rol de facilitare a învățării
la nivelul elevilor
3.5. Promovarea unui management eficient al curriculumului într-o școală care învață.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020