Sunteți pe pagina 1din 13

Aria curriculară: „Consiliere școlară și dezvoltare personalăˮ

Disciplina: Dezvoltare personală

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


Anul școlar 2019 – 2020

Clasa a VII-a

Profesor: Bostan Victoria


INSTITUȚIA L.T. „ Dragoș -Vodă”
Discutat și propus pentru aprobare Coordonat /Gubina Svetlana ____________
La ședința comisiei metodice din ____________ Director adjunct
Verificat /Pocletari Diana _________________ Aprobat /Prodan Mihai ________________
Directorul L. T. ‟ Dragoș Vodă ”

Repartizarea orelor
Numărul de ore pe an: 34
Clasa a VII-a „B”

Orarul lecţiilor

Zilele Orele, grupele


1 2 3 4 5 6 7
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri

Competenţe specifice:
1. Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de
viață;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menținerea sănătății proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potențialului personal și oportunităților
pieței muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.
Unități de competențe Nr. Unități de conținuturi Sugestii de activități de învățare și produse Nr. Data Observ
d/r recomandate școlare realizate de aţii
ore
VII-B
Unitatea de conținut I: Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1.1. Stabilirea relației dintre 1 Imaginea de sine și stima de  Exerciții de completare a fișelor, discuții studii 1
schimbările specifice vârstei și sine. Oportunităţile și provocările de caz, exerciții de auto-reflecție privitor la
oportunitățile formării unei vârstei. provocările vârstei.
imagini de sine autentice; 2 Emoţiile, sentimentele şi voinţa  Analizarea unor texte pentru identificarea 1
1.2. Analiza factorilor de a face faţă acestora. semnelor unui comportament de intimidare.
constructivi Rezistenţa la pierderi şi  Discuții asupra unor studii de caz, vizionarea
și distructivi în relațiile cu schimbare. filmelor, lectura textelor literare referitor la
semenii și adulții în vederea 3 Factorii constructivi şi comunicarea și relațiile inițiate în spațiul 1
prevenirii intimidărilor distructivi ai unei relaţii. Stop virtual.
1.3. Modelarea unui intimidarea.  Exerciții-dezbateri cu tematica „Relația
comportament tolerant și non- 4 Comportamentul tolerant şi constructivă vs relația toxică”, „Comunicarea 1
discriminatoriu în relațiile non-discriminatoriu în relaţii. reală vs comunicarea virtuală”.
reale și virtuale. 5 Stop discriminare!  Exerciţii individuale şi de grup pentru 1
6 Arta comunicării reale şi ilustrarea unui comportament tolerant. 1
virtuale. Deschiderea spre Produs
comunicare, beneficii Proiect de grup „Relaţionez cu ceilalţi”
7 Prezentare de produs 1
Unitatea de conținut II: Asigurarea calității vieții
2.1. Descrierea caracteristicilor 8 Sursele de informare: avantaje  Elaborarea unui eseu despre manifestarea 1
demnităţii şi comportamentului şi dezavantaje. Comunicare demnităţii în comunicarea cu diferite grupuri –
demn, demonstrate în raport cu directă ca sursă de informare. țintă;
sine şi cu cei din jur; Noile tehnologii: posibilități și  Realizarea unor scurte interviuri adresate
2.2. Analiza condiţiilor şi limite. colegilor de clasă sau părinţilor despre traiul
modalităților de realizare a 9 Manipularea informativă decent; 1
traiului decent; 10 Demnitatea. Identitatea  Sondaje de opinie cu privire la identificarea 1
2.3. Argumentarea rolului preadolescentului și demnitatea. problemelor comunităţii;
implicării personale și a deciziei Manifestarea demnității în grupul  Autoprezentare cu genericul: ”A fi stăpânul
corecte în soluționarea de semeni, în relația cu adulții, în
problemelor; propriei vieţi/propriului destin”;
relația cu persoanele de sex opus.  Realizarea unei hărţi a viitorului;
11 Traiul decent. Percepţii,  Prezentarea unor personaje care manifestă 1
caracteristici, priorităţile vieţii. demnitate, selectate din opere literare, citite
Studiile, munca ca modalităţi de recent;
asigurare.
12 Impactul deciziilor asupra 1
viitorului. Diversitatea situaţiilor
de viaţă şi deciziile. Factorii care
influențează deciziile: familia,
grupul de prieteni, colegii de
clasă, oamenii din comunitate. Produs
13 Problemele comunităţii – Prezentarea unui dialog, cu caracter 1
probleme personale. prospectiv, în care doi elevi să simuleze
Identificarea problemelor întâlnirea lor de peste 10 ani şi să
comunității. Voluntariatul ca relateze despre corectitudinea deciziilor
modalitate de soluţionare a luate;
problemelor comunitare.
14 Prezentare de produs 1
Unitatea de conținut III: Modul de viață sănătos
3.1. Descrierea schimbărilor 15 Schimbările organismului în  Discuţie: Caracteristici și reguli pentru modul 1
fiziologice în perioada perioada adolescenţei. Schimbări de viață sănătos.
adolescenței, din perspectiva de fiziologice. Particularitățile  Utilizarea TIC în prezentarea vestimentației
gen; creșterii la băieți și fete. adecvate particularităților de vîrstă vs elevi.
3.2. Analiza posibilităților de 16 Vestimentaţia. Ținuta  Interviu pe trepte: Mit și realitate legate de 1
prevenire a riscului pentru vestimentară în diverse situaţii. sexualitate.
sănătate, prin utilizarea corectă a Moda vestimentară şi igiena  Prezentare: Schimbări ale organismului
produselor și serviciilor personală. băieților și fetelor în perioada adolescenței;
cosmetice, vestimentației 17 Rolul vestimentaţiei adecvate în  Studiu de caz: O faţă curată şi îngrijită necesită 1
adecvate, renunțării la droguri; menținerea sănătății. atenţie zilnică;
3.3. Aprecierea riscului pe care îl 18 Produse şi servicii cosmetice.  Dezbateri : Sunt de acord /nu sunt de acord cu 1
comportă comportamentul sexual Beneficii şi riscuri. utilizarea produselor cosmetice în
în preadolescență, din perspectiva 19 Sexualitate şi mituri. Sexualitate adolescență. 1
posibilelor consecințe de ordin şi sex, percepţii sociale,
social și fiziologic. sexualitate şi vârsta adolescenţei,
provocări şi comportament
adecvat.
20 Spune NU drogurilor şi a altor 1
substanţe periculoase. Pericolul
consumului drogurilor. Pericolul Produs
consumului medicamentelor fără Plan de idei: Moda vestimentară și cosmetică în
prescripția medicului. raport cu sănătatea adolescentului.
21 Prezentare de produs 1
Unitatea de conținut IV: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1. Autoevaluarea potenţialului 22 Trasee profesionale şi şcolare.  Identificarea persoanelor din comunitate care 1
individual din perspectiva Traseul şcolar şi perspectiva au mai multe trasee profesionale.
proiectării carierei şcolare şi pentru traseul profesional.  Interviuri cu persoane de succes din
profesionale Calităţile personale şi succesul în comunitate în baza unui set de întrebări.
4.2. Formularea iniţiativelor carieră. Aavantaje şi riscuri ale  Realizarea testului pentru stabilirea tipului de
personale şi/sau a activităţilor de diferitor trasee profesionale. temperament şi în baza lui identificarea
antreprenoriat, în baza 23 Temperamentul şi profesia. profesiilor potrivite diferitor tipuri de 1
oportunităţile oferite de Tipuri de temperament. temperament.
comunitatea şcolară şi locală Compatibilitatea cu diverse  Descrierea intereselor, preferinţelor şi
4.3. Argumentarea deciziei profesii. calităţilor personale.
privind profesia potrivită în baza 24 Interesele şi preferinţele  Cercetarea resurselor comunitare din 1
cercetării lumii profesiilor şi a profesionale. Preferinţe pentru perspectiva elaborării ideilor de afaceri.
sistemului de atitudini şi valori viitoarea profesie. Domeniile  Formularea obiectivelor şi acţiunilor pentru
profesionale şi potenţialul proiectul de carieră.
personal.
25 Istorii de succes în carieră. 1
Factori pozitivi şi negativi în
dezvoltarea carierei. Calităţile
unui om de succes. Efortul şcolar
şipersonal în devenirea
profesională.
26 Ideea mea de afaceri. Resursele 1
şi problemele comunităţii.
27 Idei pentru rezolvarea 1
problemelor.
28 Obiective şi acţiuni pentru Produs. 1
proiectul de carieră. Obiective Proiectul personal de carieră. Parte a
pe termen lung şi scurt.. proiectului de carieră vor fi obiective, acţiuni,
Importanţa obiectivelor în termeni şi rezultate a realizării obiectivelor.
apropierea visului profesional.
Unitatea de conținut V: Securitatea personală
5.1. Descrierea recomandărilor 29 Situaţiile de risc de origine  Prezentarea diverselor situaţii de risc de 1
instituțiilor publice privind naturală: geofizică; geologică; origine naturală, în baza lecturii textelor
acțiunile populației în situații meteorologică. tematice, a vizionării secvenţe vidio,
excepționale. 30 Recomandările instituţiilor imagini. 1
5.2. Acordarea primului ajutor în publice privind acţiunile  Exerciţii de simulare a acţiunilor în caz de
caz de traume, prin simularea populaţiei în situaţii diverse situaţii excepţionale (evacuare, etc.)
diverselor situații posibile; excepţionale. Acțiuni colective și  Studiu de caz: Mod de comportament în
5.3. Adaptarea comportamentului personale. locuri aglomerate.
în rețelele on-line, din perspectiva 31 Siguranţa în locurile publice şi  Vizite în instituţiile publice care asigură 1
prevenirii situațiilor de risc. în mulţime. Posibile situații de protecţia în situații excepționale și de risc
risc. Mod de comportament. major; dialog cu reprezentanţii instituţiilor
32 Primul ajutor în caz de traume respective; 1
și înnec. Tipuri de traume. Acţiuni  Activităţi practice: Trusa medicală, Chem
urgente. Modalități de contactare ambulanţa. Acord primul ajutor.
a instituţiilor specializate;  Discuții frontale: Cum evit situaţiile de risc
33 Drepturile utilizatorilor pentru în spaţiul on-line. 1
experienţă on-line sigură.
Posibilităţi şi limite ale
utilizatorului on-line. Siguranţa
utilizării surselor on-line.
Prevenirea situaţiilor de risc.
Luarea deciziilor privind acţiunile
de protecţie
34 Siguranța în utilizarea Produs. 1
dispozitivelor electrice. Pericolul Galeria: Securitatea personală în locuri
de electrocutare. publice; în natură; pe rețelele on-line.
Aria curriculară: „Consiliere școlară și dezvoltare personalăˮ

Disciplina: Dezvoltare personală

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


Anul școlar 2019 – 2020

Clasa a VIII-a

Profesor: Diacon Tatiana


INSTITUȚIA L.T. „ Dragoș -Vodă”
Discutat și propus pentru aprobare Coordonat /Gubina Svetlana ____________
La ședința comisiei metodice din ____________ Director adjunct
Verificat /Pocletari Diana _________________ Aprobat /Prodan Mihai ________________
Directorul L. T. ‟ Dragoș Vodă ”
Repartizarea orelor

Numărul de ore pe an: 34


Clasa a VIII-a „A”

Orarul lecţiilor

Zilele Orele, grupele


1 2 3 4 5 6 7
Luni +
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri

Competenţe specifice:
1. Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de
viață;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menținerea sănătății proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potențialului personal și oportunităților
pieței muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.

Unități de competențe Nr. Unități de conținuturi recomandate Sugestii de activități de învățare și produse Nr. Data Obser
d/r școlare realizate de vaţii
ore
VIII-A
Unitatea de conținut I: Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1.1. Prezentarea cauzelor 1 Resursele personale. Capacități și  Exerciții de realizare a unor prezentări cu 1
conflictelor și efectele lor calități. referire la resurse personale și valoarea
asupra relațiilor 2 Succesul şi eşecului în dezvoltare. Paşi propriei persoane. 1
interpersonale. în depăşirea barierelor, dificultăţilor,  Discuţii dirijate „Decalogul asertivităţii”
1.2. Stabilirea relației dintre obstacolelor. pentru clarificarea celor 10 caracteristici ale
succes, eșec și resurse 3 Comportamentul asertiv, pasiv, comunicării asertive. 1
personale, în adaptarea agresiv. Avantaje, dezavantaje.  Jocuri de rol pentru exersarea abilităților de
eficientă la diferite situații 4 Tipuri şi forme de comunicare. Modalităţi exprimare și soluționare a conflictelor. 1
de viață. de exprimare.  Identificarea modalităţilor de comunicare a
1.3. Aplicarea normelor 5 Conflictele – cauze şi reacţii. Aspecte persoanelor asertive, pasive, agresive prin 1
unui comportament asertiv pozitive şi negative. Inevitabilitatea exerciţii variate
din perspectiva unor conflictelor.Metode de soluţionare.  Dezbateri cu referire la efectele succesului și
interacțiuni pozitive şcolare, 6 Relaţionarea şi acceptarea. Diversitatea eșecului asupra personalității. 1
familiale şi din comunitate. emoţiilor și sentimentelor: manifestare, Produs
1.4. Modelarea stilurilor de acceptare/neacceptare, posibilităţi şi
exprimare a emoţiilor şi limite.
sentimentelor în acord cu 7 Prezentare de produs Portofoliu „Reflecţii personale” 1
nevoile personale şi ale
celorlalţi.
Unitatea de conținut II: Asigurarea calității vieții
2.1. Identificarea 8 Viaţa ca sursă de învăţare. Roluri şi  Analiza unor experienţe de învăţare din 1
posibilităţilor de învățare implicaţii. Diversitatea viaţa elevilor;
prin implicarea în viața comportamentului,  Crearea unor povestiri/poveţe despre
comunității; acceptare/neacceptare.
2.2. Argumentarea 9 Publicitatea şi consumul raţional. comportamentul corect manifestat în 1
beneficiilor consumului Necesităţi reale şi false. Calitatea diverse situații din viață;
rațional al unor produse și produselor. Cheltuieli raţionale.  Organizarea unei galerii a eroilor preferaţi
servicii, din perspectiva 10 Comportamentul corect. Caracteristici. din opere literare, cinema, arte, sport, etc., 1
unei vieți de calitate; Diversitatea situaţiilor de manifestare: în care au manifestat verticalitate și curaj;
2.3. Aprecierea importanţei familie; la școală; în locuri publice;  Discuţii dirijate cu genericul: ”Știu să
verticalității și curajului în activități de divertismet; în natură, în consum raţional
manifestarea unui vacanță.  Lecturi comentate ” Accentuarea
comportament corect; 11 Apreciere şi autoapreciere. individualităţii prin verticalitate şi curaj” 1
12 Verticalitatea şi curajul. Semnificaţia şi  Exerciţii de formulare a argumentelor pro sau 1
caracteristicile. Necesitatea şi importanţa contra pentru o dezbatere de grup: ”
manifestării. Modalităţi şi context de Voluntariatul trebuie să devină obligaţie”;
manifestare.
13 Implicarea ca sursă de dezvoltare. Produs 1
Importanța vieții active. Posibilităţi de Prezentarea unui poster „ Sunt mândru de
implicare în viaţa comunităţii. Proiecte comportamentul meu”desene, naraţiuni, prin
personale şi de grup. Beneficii personale care să demonstreze un comportament corect
și comunitare. de valoare pentru sine şi cei din jur.
14 Prezentare de produs 1
Unitatea de conținut III: Modul de viață sănătos
3.1. Relatarea despre 15 Tendinţele modei şi sănătatea elevilor.  Discuţie dirijată: Moda în diversitate și 1
aspectele riscante ale Moda, caracterul temporar. Diversitatea efectele ei asupra sănătăţii adolescenților.
modului de viață a exprimării.  Prezentarea unor filmuleţe cu secvenţe
adolescentului cu 16 Situaţiile de viaţă şi moda. Atitudinea despre tendinţa adolescenţilor de a fi 1
accentuarea impactului moderată şi raţională în raport cu moderni (cool) şi riscurile la care se supun.
asupra sănătăţii lui. sănătatea.  Redactarea unor fişe informaţionale pentru
3.2. Stabilirea relației dintre 17 Comportamente riscante şi infecţiile adolescenţi despre factorii de risc în cazul 1
responsabilitate / sexual transmisibile. Infecţii sexual relațiilor sexuale neprotejate.
iresponsabilitate față de transmisibile. Mod de manifestare.  Aplicaţii „Imaginea de sine”, desenează-te
propria sănătate și Riscuri pentru sănătate şi dezvoltarea aşa cum te vezi, discută cu colegul tău
consecințele pentru ulterioară. Modalităţi de prevenire a despre desen.
dezvoltarea ulterioară și riscurilor.
starea de bine; 18 Sarcina în adolescenţă: riscuri pentru  Prezentarea unor filmuleţe despre sarcină în 1
3.3. Argumentarea mamă şi copil. Procese fiziologice în adolescență, infecţii sexual transmisibile.
necesității de a rezista timpul sarcinii. Particularităţi ale sarcinii  Studiu de caz: Toxicomaniei și consecințe
tentațiilor periculoase la vârsta adolescenţei. Riscuri de ordin nefaste asupra organismului şi a societăţii
pentru propria sănătate, în fiziologic şi social. Comportamentul în întregime.
baza informațiilor responsabil şi asumarea responsabilităţii
accesibile. de către fată şi băiat.
19 Adolescenţa şi nutriţia corectă. Nutriţie, 1
rolul în creşterea şi dezvoltarea
organismului. Corectitudinea. Pericolele
unei alimentaţii incorecte. Riscurile fast
food-urilor
20 Toxicomania: consecinţe nefaste 1
individuale şi sociale. Cauze, ale
toxicomaniei. Influenţa supra dezvoltării
psihofiziologice şi sociale. Dificultatea
renunţării la substanţele toxice. Pericolul Produs
utilizării medicamentelor fără prescripția Poster elaborat în grup: Substanţe toxice care
medicului. pot declanşa dependenţa.
21 Prezentare de produs 1
Unitatea de conținut IV: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1. Corelarea acţiunilor de 22 Piaţa muncii şi deciziile de carieră.  Proiect individual la tema „Eu, profesia şi 1
evoluţie în carieră cu Piaţa muncii, specificul funcţionării, piaţa muncii”.
potenţialul individual şi factori de dezvoltare. Profesii şi meserii  Identificarea angajatorilor care pot oferi
perspectivele pieţei muncii solicitate pe piaţa muncii din R. oportunităţi de practică în domeniul ales.
4.2. Valorificarea Moldova. Piaţa muncii şi decizia de  Cercetarea gradului de solicitare a diferitor
oportunităţilor oferite de carieră. profesii pe piaţa muncii din Republica
comunitatea şcolară, locală Moldova
şi piaţa muncii pentru  Analiza diferitor surse pentru a lua o
lansarea iniţiativelor 23 Inteligenţele multiple şi profesiile. decizie de carieră: rapoarte ANOFM 1
personale şi a activităţilor Caracteristici ale diferitor tipuri de (www.anofm.md), anunţuri de angajare,
antreprenoriale inteligenţă. Corelarea profesiilor cu tipul articole ale experţilor, opinii ale părinţilor,
4.3. Proiectarea traseului de inteligenţă dominant. profesioniştilor etc.
educaţional şi profesional în  Colectarea informaţiilor despre instituţii
baza sistemului de atitudini 24 CV-ul. Structura, secţiunile importante. care oferă studii în domeniile preferate. 1
şi valori Evaluarea produselor.  Realizarea testelor de cunoaştere a
aptitudinilor pentru a planifica dezvoltarea
lor.
25 Scrisoarea de intenţie  Realizarea Proiectelor de grup, Colajelor, 1
26 Voluntariatul şi dezvoltarea personală. Posterelor împreună cu colegii, care au 1
Dezvoltare personală prin activităţi de aceleaşi tipuri de inteligenţă dominante
voluntariat. Domenii de implicare în pentru a prezenta specificul diferitor
activităţi de voluntariat. Planificarea profesii din perspectiva inteligenţelor
activităţii de voluntariat. multiple.
 Redactarea CV-urilor cu diferită destinaţie.
 Identificarea persoanelor cu experienţă de
27 De la idee la afacere. Evaluarea iniţială a voluntariat în comunitate şi a 1
ideilor de afaceri. Corelarea cu interesele oportunităţilor pentru activitatea de
comunităţii. Dezvoltarea ideii de afacere. voluntariat.

Produs
28 Proiectul de carieră. Atitudini şi valori Proiectul de carieră. În Proiect sunt incluse şi 1
în deciziile de carieră. Traseu acţiunile de voluntariat. Proiectul de carieră
educaţional\traseu profesional. poate fi prezentat diferitor persoane pentru a
Elaborarea şi evaluarea proiectului în colecta feedback, precum şi celor care pot
baza criteriilor stabilite, necesitatea şi sprijini realizarea activităţilor planificate
importanţa activităţilor de dezvoltare
personală
Unitatea de conținut V: Securitatea personală
5.1. Descrierea modalității 29 Regulile de comportament în cazul  Simularea diferitor situaţii (prin imagini, 1
de acțiune în caz de incendiilor casnice şi în localuri filmuleţe, instrumente TIC) cu întreprinderea
incendiu, în baza regulilor publice. Acțiuni personale și colective de acţiunilor de formare a unui comportament
de securitate; protecție și salvare. adecvat şi responsabil în cazul incendiilor
5.2. Analiza posibilelor 30 Traficul rutier. Semnele de circulaţie casnice şi localuri publice; 1
capcane on-line, privind rutieră. Necesitatea cunoaşterii ca pieton,  Joc de rol pentru exersarea
riscul pentru integritatea pasager şi conducător al mijloacelor de comportamentului în stradă şi alte locuri de
morală și viața elevului; transport.
5.3. Aprecierea securității 31 Securitatea elevului pe timpul vacanţei. risc; 1
ecologice în comunitate, în Situaţii de pericol şi risc. Reguli de  Elaborarea unor proiecte de activități cu
baza unor criterii oferite. comportament. Utilizarea bazinelor referire la odihna activă a elevului şi securitatea
5.4. Proiectarea activităților acvatice. Riscul de înnec Prim ajutor în cazlui în vacanţă;
în vacanță, din perspectiva de înec, muşcătură de insecte, intoxicații  Analizarea unor studii de caz sau din viaţa
asigurării securității alimentare, etc; reală cu referire la securitatea ecologică în
personale. 32 Securitatea ecologică în comunitate. comunitate;. 1
Securitate ecologică. Modalităţi de  Referate, postere cu tematica: Viaţă on-line:
asigurare. Implicare personală. oportunităţi şi capcane;
33 Oportunităţile şi capcanele on-line. 1
Avantajele şi riscurile utilizării surselor
de informare şi comunicare on-line. Produs.
Posibile capcane. Mod de reacţionare. Elaborarea în grup a unui pliant, care va fi
34 Prezentare de produs repartizat în instituţie, despre securitatea 1
elevului în vacanţă

S-ar putea să vă placă și