Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 3 ID

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Geografia populaţiei

Codul disciplinei Semestrul I Numărul de credite 5

Facultatea De Geografie Numărul orelor pe semestru/activităţi

Domeniul de licenţă Geografie Total SI TC AT AA

Programul de studii de licenţă Geografie 56 28 28

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, fundamentală


complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) impusă

Condiţionate Geografie economică mondială


Discipline anterioare
Recomandate Geografie socială

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor


specifice disciplinei):
 înţelegerea şi utilizarea adecvată a termenilor geodemografici ;
 cunoaşterea şi înţelegerea unor tipologii demografice ;
 cunoaşterea şi înţelegerea variaţiei spaţiale a unor fenomene geodemografice.
2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, procese,
precum şi a conţinuturilor teoretice și practice ale disciplinei):
 explicarea şi interpretarea diferenţierilor demografice care apar pe harta
lumii;
 efectuarea unor corelaţii între stadiile de evoluţie demografică şi factorii
generatori (factorii istorici, sociali, economici, politici);
 explicarea tendinţelor de evoluţie a unor fenomene geodemografice.
Obiectivele disciplinei 3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea și evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare
și de aplicare):
 accesarea şi utilizarea unor baze de date statistice;
 utilizarea unor programe de calculator pentru reprezentarea cartografică a
unor fenomene geodemografice (ARCVIEW, CORELDRAW) ;
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile față de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori și relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice):
 conştientizarea de către studenţi a diversităţii culturale a populaţiei mondiale;
 conştientizarea implicaţiilor generate de diferenţierile culturale în plan demografic,
economic, social sau politic;
 înţelegerea multiculturalismului şi cultivarea toleranţei în relaţiile interculturale.

1. Studiul individual prin materiale specifice ID


Conţinutul activităţilor
(SI, AT, TC, AA)  Distribuţia spaţială a populaţiei mondiale.
 Dinamica populaţiei.
 Creşterea numărului populaţiei mondiale.
 Mobilitatea spaţială a populaţiei.
 Structura populaţiei mondiale.
2. Activităţi tutoriale şi lucrări de verificare
 Indicatori ai distribuţiei spaţiale a populaţiei.
 Legea tranziţiei demografice.
 Tipologii în evoluția migrațiilor la nivelul Globului.
 Fenomenul de îmbătrânire demografică.
3. Activităţi asistate. Metode: prelegerea, evaluarea.
 Realizarea și analiza harții fertilității.
 Realizarea și analiza hărții speranței de viață la naștere.
 Realizarea unei analize geodemografice pentru un stat ales: accesarea
bazei de date, prelucrarea acesteia, reprezentarea grafică și cartografică
a fenomenelor geodemografice, explicarea fenomenelor
geodemografice.

Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări practice) E


- evaluare finală 60%
Stabilirea notei finale - activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc. 40%
(procente) - teste pe parcursul semestrului
- lucrări de verificare
Lista materialelor didactice Geografia populației
necesare (suport de curs,
ghid de studiu etc.)
Bibliografia recomandată Erdeli G., Dumitrache L. (2017). Geografia populaţiei, Edit. Editura Universitară,
București, p.44-172.
Population reference bureau (2017). World population data sheet. http://www.prb.org/.
World population prospect (2017). World population prospect. The 2017 revision.
http://www.un.org/.

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura


Coordonator de disciplină
Lect. univ. Dr. Mihaela Preda
Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi asistate

S-ar putea să vă placă și