Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE
INGINERIA TRANSPORTURILOR ŞI A TRAFICULUI

PROIECT
DISCIPLINA
TRANSPORT MULTIMODAL

Coordonator ştiinţific Student


Ş.l. dr. ing. Liliana POPESCU Popescu Marin Alexandru

2019
Proiect Transport Multimodal

CUPRINS

1.TRANSPORTUL MULTIMODAL .................................................................................................. 3


1.1.Generalităţi ...................................................................................................................................... 3
1.2. Moduri de transport ....................................................................................................................... 4
1.3. Clasificarea transportului multimodal ......................................................................................... 7
1.4. Avantajele transportului multimodal ........................................................................................... 7
1.5. Legislaţia aferentă desfăşurării procesului de transport ............................................................ 8
2.Proiectarea sistemului de transport ................................................................................................ 12
2.1. Evaluarea și analiza cererii de transport ................................................................................... 12
2.2. Proiectarea sistemului de transport rutier ................................................................................. 12
3.Analiza indicatorilor de performanță a activității de transport .................................................. 22
3.1 Calculul și analiza costurilor procesului de transport rutier .................................................... 22
3.1.1 Costul cu combustibilul.............................................................................................................. 22
3.1.2 Costul cu anvelopele ................................................................................................................... 23
3.1.3 Costuri cu taxe și asigurări ........................................................................................................ 23
3.1.4 Amortizarea ................................................................................................................................ 24
3.1.5 Salarii și contribuții .................................................................................................................... 25
3.1.6 Cheltuieli generale de transport ................................................................................................ 25
CAPITOLUL IV .................................................................................................................................. 26
4.1 Costul cu transportul rutier ......................................................................................................... 26
4.1.1 Costul cu combustibilul.............................................................................................................. 27
4.1.2 Costul cu anvelopele ................................................................................................................... 27
4.1.3 Costuri cu taxe și asigurări ........................................................................................................ 27
4.1.4 Amortizarea ................................................................................................................................ 28
4.1.5 Salarii și contribuții .................................................................................................................... 29
4.1.6 Cheltuieli generale de transport ................................................................................................ 29
4.2 Costul cu transportul naval/maritim ........................................................................................... 30

1
Proiect Transport Multimodal

INTRODUCERE

În acest proiect am vorbit despre transportul multimodal, proiectarea sistemului de


transport și calculul și analiza procesului de transport.

În primul capitol am prezentat noțiuni generale despre transportul multimodal, cum ar fi:
avantajele utilizării acestuia, modurile si mijloacele de transport și clasificarea transportului
multimodal. De asemenea, am vorbit și despre particularitățiile în domeniul transportului
multimodal și am prezentat legislația aferentă desfășurării procesului de transport.

În cel de al doilea capitol am vorbit despre evaluarea și analiza cererii de transport, care sunt
elementele transportului rutier și, totodată, am ales și am descris mijloacele de transport rutier
utilizate.

În ultimul capitol am efectuat calcule referitoare la costurile procesului de transport rutier și


naval. Aceste costuri cuprind: costuri referitoare la combustibil, anvelope, taxe și asigurări,
salarii și contribuții.

2
Proiect Transport Multimodal

CAPITOLUL I

1. TRANSPORTUL MULTIMODAL

1.1. Generalităţi

Transportul este o activitate care a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale
organismului uman în privință distanțelor ce puțeau fi parcurse pe jos și a cantitătii de bunuri
ce puțeau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și
mijloace de transport.
Transportul multimodal reprezintă transportul de mărfuri efectuat pe bază unui
contract de transport multimodal, cu cel puțin două moduri diferite de transport, de către
operatorul de transport multimodal, dintr-un loc, dintr-o țara în care mărfurile sunt încărcate,
într-un loc desemnat pentru livrare, care se află în altă țara. (Convenția ONU pentru
Transportul Multimodal).
Transportul multimodal este transportul de mărfuri efectuat în trafic internațional,
între cel puțin două țări, cu cel puțin două moduri de transport pe bază unui document unic
(eliberat de transportul multimodal), efectuat în unități tehnice de încărcătură sub întreagă
responsabilitate a operatorului de transport multimodal.
Transportul multimodal reprezintă prestația din poartă în poartă cu cel puțin 2 noduri
de transport pe bază unui document unic sub coordonarea unui operator de transport
multimodal
Specific transportului multimodal este faptul că pe durată întregului proces de
transport se încheie un singur contract de transport,toată responsabilitatea asupra derulării
opreatiunilor de la incărcarea mărfii și pană la destinație revin unui singur antreprenor,ceea ce
face că marfă să fie transportată în deplină sigurantă și cu respectarea timpului de tranzit
specific la semnarea contractului.
Răspunderea în transportul multimodal, prevede aplicare, pentru prejudiciile
localizate, regimul stabilit pentru fiecare mod de transport, iar pentru daunele nelocalizate se
aplică regimul uniform al răspunderii stabilite prin Convenția Națiunilor Unite privind
transportul multimodal din 1980 (neratificata de România), valabilă pentru statele semnatare
de la data intrării în vigoare a convenției, sau regimul mixt al răspunderii stabilit prin regimul
uniform UNCTAD/ICC din 1991 care se aplică voluntar, în bază convenției părților.

3
Proiect Transport Multimodal

Dezvoltarea sistemului de transport multimodal implică efortul comun al operatorilor


de transport, exportatorilor/importatorilor, dar și al voinței politice (puterii
legislative/executive).
Contractul de transport multimodal – este contractul prin care operatorul de transport
se obligă pentru plată unui navlu/taxa să transporte sau să procure transportul unor mărfuri în
sistem multimodal de la un loc sau port de origine, via unul sau mai multe puncte de interfață,
până într-un port sau punct de destinație.
Operatorul de transport multimodal – poate fi definit că fiind orice persoană care/în
numele căruia se încheie un contract de transport multimodal, care acționează că parte
principală în lanțul de transport (nu că simplu agent sau intermediar) și care își asumă
responsabilitatea pentru executarea contractului.
Cărăușul – este persoană care execută efectiv actul de transport sau o parte din acesta,
indiferent dacă se identifică sau nu cu operatorul de transport multimodal.
Expeditor – este orice persoană care încheie un contract cu un operator de transport
multimodal.
Destinatar – este persoană care ridica sau recepționează mărfurile de la operatorul de
transport.
Documentul de transport multimodal – poate fi document de transport multimodal
orice document care evidențiază un contract de transport multimodal, care poate fi încheiat
într-o formă negociabilă sau nu. Acest document de transport multimodal este dovadă până la
probă contrară că operatorul de transport multimodal a primit în custodia să bunurile așa cum
sunt ele descrise în cuprinsul documentului, desigur cu excepția rezervelor stipulate atunci
când acestea există.

1.2. Moduri de transport

Mod de transport
Transportul reprezintă deplasarea de la un loc la altul a persoanelor precum și a
bunurilor, semnalelor sau informațiilor.
Transportul facilitează accesul la resursele naturale și stimulează schimburile
comerciale.

4
Proiect Transport Multimodal

TRANSPORTUL UNIMODAL
Transportul unimodal este cel efectuat de obicei de către un singur cărăuș, cu un singur
mijloc de transport, care emite propriul sau document de transport, iar modul de transport este
dat de tipul mijlocului de transport utilizat, distingând în acest sens următoarele moduri de
transport: maritim, pe căi navigabile interioare, feroviar, rutier sau aerian.
În situația în care mărfurile trebuie să parcurgă o rută care implică utilizarea mai
multor mijloace de transport, pentru fiecare dintre aceste rute este necesară încheierea unui
contract distinct pentru fiecare segment de transport, care presupune documente de transport,
răspunderi, obligații, asigurări, etc.

Fig.1.1 - Transport unimodal

TRANSPORTUL INTERMODAL
Transportul intermodal reprezinta transportul de marfa la temperatura controlata intr-un
container intermodal sau camion folosind mai multe mijloace de transport ( cale ferata, naval
si camion) fara manipulare de marfa atunci cand se schimba modalitatile de transport.Aceasta
modalitate reduce foarte mult costurile, siguranta marfi este mai mare si marfa poate fi
transportata mult mai rapid.
In transportul intermodal beneficiarul are numeroase contracte, atat cu firma de transport
naval cat si ceea de transport pe cale ferata cat si rutier.
Beneficii: posibilitatea de a alege firma dorita pentru fiecare pas al transportului,selectare
mai buna a preturilor, posibilitatea de oprire a transportului pe oricare dintre cele trei puncte

5
Proiect Transport Multimodal

din orice motiv, dar totodata un dezavantaj fiind birocratie foarte mare si automat timp
pierdut.

TRANSPORTUL MULTIMODAL
Este definit ca reprezentând deplasarea mărfurilor cu cel puțin două moduri de
transport pe baza unui contract unic de transport încheiat cu un operator.
Transportul multimodal este transportul de mărfuri efectuat în trafic internaţional, între cel
puţin două ţari, cu cel puţin două moduri de transport pe baza unui document unic (eliberat de
transportatorul multimodal), efectuat în unităţi tehnice de încărcătură sub întreaga
responsabilitate a operatorului de transport multimodal.

TRANSPORTUL COMBINAT
Transportul combinat este definit ca transportul în care se utilizează mijloace de
transport ale diferitelor moduri de transport și în care un mijloc de transport (pasiv) este
transportat de un alt mijloc de transport, consumator de energie.

Folosind tehnologiile de transport combinat, se beneficiază de avantajele modurilor de


transport utilizate astfel:

 plecări/sosiri corelate cu necesităţile clienţilor conform programului de circulaţie care


stă la dispoziţia acestora;

6
Proiect Transport Multimodal

 integritatea mărfii pe tot fluxul de transport fără intervenţia clientului în punctele de


transbordare a unităţii de transport intermodal între modurile de transport;
 facilităţi tarifare în funcţie de volumul de transport;
 transporturi rapide şi ritmice;
 informaţii sigure, operative asupra duratei şi rutei de transport, urmărirea derulării
transportului făcând posibilă organizarea în sistem “JUST IN TIME”.

1.3. Clasificarea transportului multimodal

Fig .1 .2 – C la si fica rea t r a n sp o rtu lu i mu l ti mo d a l

1.4. Avantajele transportului multimodal

În comparaţie cu metodele obişnuite de transport, transportul de mărfuri în containere


prezintă următoarele avantaje:

7
Proiect Transport Multimodal

 Utilizarea mai bună a capacităţii liniilor de cale ferată;


 Combinare a avantajelor modurilor de transport;
 Sporirea siguranţei circulaţiei;
 Reducerea poluării mediului ;
 Reducerea poluării fonice;
 Conservarea resurselor de energie neregenerabile;
 Scăderea cheltuielilor cu forţa de muncă;
 Creşterea eficienţei şi competitivităţii;
 Scăderea cheltuielilor cu întreţinerea vehiculelor, durate de viaţă mai lungi
pentru vehicule, reducerea parcului de vehicule proprii;
 Sporirea flexibilităţii pe piaţă;
 Simplificarea procedurilor vamale;
 Reduceri de taxe şi impozite;
 Transport în zile de weekend;
 Reducerea pierderilor, securitate sporită;

1.5. Legislaţia aferentă desfăşurării procesului de transport

Dreptul comun al transporturilor cu caracter de comercializare îl reprezintă reglementările


privitoare la raporturile juridice izvorâte din contractul comercial de transport (Codul
comercial – art. 413-441, Titlul XII; Codul civil - contractul de locaţiune). În această
categorie intră şi O.G. nr. 19/1997 privind transporturile. Această ordonanţă constituie cadrul
legal general aplicabil, în completarea reglementărilor specifice tuturor modurilor de transport
şi activităţilor conexe acestora.

A. Izvoare de drept intern - legi şi alte acte normative

a) Transporturi rutiere:

 O. G. nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;

 O. G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de


transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;

 O. G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

8
Proiect Transport Multimodal

 O. G. nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de


mărfuri;

 O. G. nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de


transport rutier;

 O. G. nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de


odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale;

 O. G. nr. 56/2002 privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce


trebuie luate în situaţii de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri;

 H. G. nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române -


A.R.R.;

 Legea nr. 38/2003 privind activitatea în regim de taxi şi în regim de închiriere.

b) Transporturi feroviare:

 O.G. nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din
România;

 O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea


Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;

 O.G. nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului
Transporturilor;

 H.G. nr. 626/1998, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române -


AFER.

c) Transporturi maritime şi fluviale:

 O.G. nr. 42/1997 privind navigaţia civilă;

 Codul comercial: Cartea II - Despre comerţul maritim şi despre navigaţie;

 O.G. nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport
maritim internaţional;
 O.G. nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi
Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari.

d) Transporturi aeriene;

9
Proiect Transport Multimodal

 O. G. nr. 29/1997 privind Codul aerian.

B. Izvoare de drept internaţional - convenţii, acorduri, protocoale, uzanţele maritime şi


portuare:

a) Transport rutier:

 Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele


(CMR), Geneva, 1956;
 Convenţia asupra circulaţiei rutiere, Geneva, 1949;
 Acordul European privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează
transporturi rutiere internaţionale, Geneva, 1970;
 Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase
(A.D.R.), Geneva, 1957.

b) Transport feroviar:

 Convenţia internaţională privind transportul internaţional feroviar de mărfuri (COTIF),


încheiată la Berna în 1890;
 Anexa nr. 2 la COTIF, care reglementează regulile uniforme cu privire la transportul
internaţional feroviar de mărfuri. Anexa nr. 2 la COTIF poartă şi denumirea
prescurtată de CIM;
 Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la
Geneva la 31 mai 1985.

c) Transportul maritim şi fluvial:

 Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare, 1978, adoptată la


Hamburg la 31 martie 1978 („Regulile de la Hamburg”); Convenţia internaţională
pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurător de nave maritime
semnată la Bruxelles la 10 mai 1952;
 Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la
Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi
transportului maritim.

d) Transportul aerian:

 Convenţia de la Varşovia privind transportul aerian internaţional din 12 octombrie


1929.

10
Proiect Transport Multimodal

În fiecare ţară au apărut reglementări ce stabilesc condiţiile tehnice pe care trebuie să


le îndeplinească autocamioanele pentru a fi admise să circule pe drumurile naţionale (greutăţi
pe osie, gabarit etc.) şi condiţiile ce asigură securitatea şi disciplina rutieră (modul de conduită
al conducătorilor, documentele pe care să le posede asupra lor, timpul maxim de activitate la
volan etc.). În cadrul preocupărilor internaţionale pentru unificarea normelor privind
transporturile rutiere au fost elaborate convenţii ce facilitează dezvoltarea transporturilor
rutiere internaţionale. Cu toate eforturile făcute, nu toate aspectele au putut fi reglementate
unic, astfel că în prezent există reglementări şi convenţii internaţionale multilaterale, dar şi
convenţii bilaterale guvernamentale prin care se reglementează probleme şi aspecte
necuprinse în cele multilaterale.

Printre cele mai importante reglementări de care trebuie să se ţină seama la efectuarea
transporturilor rutiere internaţionale sunt:

a) Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional rutier (C.M.R.).


b) Convenţia vamală, referitoare la transporturile internaţionale de mărfuri sub
acoperirea carnetului T.I.R.
c) Convenţia internaţională referitoare la transportul mărfurilor perisabile.
d) Convenţia asupra circulaţiei rutiere şi protocolul privind semnalizarea rutieră.
e) Convenţia pentru asigurarea împotriva răspunderii civile (Cartea verde).
f) Convenţia vamală privind importul temporar al autovehiculelor rutiere.
g) Acordul european pentru stabilirea prescripţiilor uniforme administrative pentru
efectuarea transporturilor rutiere de persoane şi mărfuri.
h) Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase.
i) Convenţii bilaterale încheiate între ţările participante la traficul internaţional şi
protocoalele guvernamentale încheiate în baza acestor convenţii.
j) Reglementările interne din fiecare ţară referitoare la modul de desfăşurare a
transporturilor rutiere pe teritoriul naţional.

11
Proiect Transport Multimodal

Capitolul 2

2.Proiectarea sistemului de transport

2.1. Evaluarea și analiza cererii de transport

Pentru proiectarea sistemului de transport se va efectua în primă fază analiza


sistemului de transport rutier cu prezentarea elementelor sale constituente, determinarea
numărului de mijloace de transport necesare, descrierea acestor mijloace de transport şi a
mijloacelor de încărcare/descărcare. După proiectarea sistemului de transport rutier se va
analiza sistemul de transport combinat.

Conform enunţului temei de proiectare s-a cerut proiectarea unui sistem de transport
combinat pe ruta Brașov-Trabzon pentru un volum anual de mărfuri Qa = 90.000 tone.
Marfa transportată este constituită din bucăți de cărămidă.

Se vor analiza următoarele variante de transport:

a. Transport rutier;
b. Transport rutier – maritim.

2.2. Proiectarea sistemului de transport rutier

2.2.1. Elementele constituente ale transportului rutier

Marfa ce va fi transportată este următoarea:

- Cărămidă Wienerberger (Figura 2.1.);

12
Proiect Transport Multimodal

13
Proiect Transport Multimodal

Fig. 2.1. – Marfa ce va fi transportată

Fig.2.2 - Dimensiunile unui palet

Pentru analiza cererii de transport trebuie sa se tina cont de:

 numărul de paleți care trebuie transportați în decursul unui an;


 numărul de paleți care se pot încarca într-un container de 20 picioare;
 greutatea unui palet;
 dimensiunile paletului.

Marfa încărcată în fiecare palet este constituită din 96 bucăți cărămidă/palet

-6 straturi- 16 buc/strat-1194 KG/palet,conform figurii 2.3

- 1x cărămidă=12,44kg

14
Proiect Transport Multimodal

Fig. 2.3 – Componența unui palet

15
Proiect Transport Multimodal

2.2.2 Alegerea rutei optime

Folosind software-ul google maps și aplicând setările de consum pe autostradă și drumurile


generale, timpii de conducere impuși de legislația în viguare inclusiv pauzele aferente se
obține ruta optima de urmat.

Fig. 2.3-Ruta optimă

Observație: Timpul deplasării este unul etalon care nu include eventualele evenimente
neplăcute sau cu caracter tehnic ce pot apărea pe parcursul transportului. Caracteristicile rutei
alese sunt prezentate în Tabelul 2.1.

https://distanta.ro/brasov/trabzon

16
Proiect Transport Multimodal

Tabelul 2.1-Calculul rutei optime

Nr.crt Rută Cate Km Timp Consum Cost


gorie
drum

1 Brașov-Ploiești DN1 108 97 32,4 194,4

2 Ploiești-București A3 60 57 18 108

3 București-Jilava DNCB 16 36 4,5 27

4 Jilava-Ruse(BG) E85 66,1 61 19,8 118,8

5 Ruse-Razgard E70 65 59 19,3 115,8

6 Razgard-Târgoviște 49 30,5 33 10,7 64,2

7 Târgoviște-Omurtag E772 18,8 19 6,3 37.8

8 Omurtag-Mokren 48 62 61 19,9 119.4

9 Mokren-Lesovo(TR) 7 105 93 30,3 181,8

10 Lesovo-Lalapșa Yolu D535 54,7 38 12,3 73,8

11 Lalapșa Yolu-Samsun E80 887 600 262 1572

12 Samsun-Samsun E95 82,8 80 25 150


Corum

13 Samsun Corum- D010 336 250 98 588


Trabzon

TOTAL 1891,9 25h ‘47 558,5l 3351 lei

Observație! Un autotren are un consum de 30 litri/100 km iar un litru de motorină costă 5.6
lei.

17
Proiect Transport Multimodal

2.2.3 Determinarea necesarului de mijloace de transport

Distanța parcursă de un autotren pe ruta Brașov – Trabzon - Brașov este de 3784 km.

Se cunosc următoarele:

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛ț𝑎 𝐵𝑟𝑎ș𝑜𝑣 − 𝑅𝑢𝑠𝑒: 𝑑1 = 250 𝑘𝑚

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛ț𝑎 𝑅𝑢𝑠𝑒 − 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑧𝑜𝑛 ∶ 𝑑2 = 1642 𝑘𝑚

𝑘𝑚
𝑣𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙ă î𝑛 𝑅𝑜𝑚â𝑛𝑖𝑎: 𝑉1 = 50

𝑘𝑚
𝑣𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙ă î𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙: 𝑉2 = 85 ℎ

𝑑1 + 𝑑2 𝑑1 + 𝑑2 𝑘𝑚
𝑉𝑚 = = = 78
𝑡1 + 𝑡2 𝑑1 𝑑2 ℎ
+
𝑉1 𝑉2

Timpul în care un autotren parcurge ruta Brașov –Trabzon – Brașov este de:

3784
𝑡= = 49 𝑜𝑟𝑒
78
Numărul de zile în care un șofer execută cursa este:

49 𝑜𝑟𝑒
𝑛𝑧 = = 6𝑧𝑖𝑙𝑒
9 𝑜𝑟𝑒
Numărul de curse parcurse de un șofer într-un an este de:

Observație! Anul 2018 are 250 de zile lucrătoare.

𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒
250 [𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒]: 6 [ ] = 42 [ ]
𝑐𝑢𝑟𝑠ă 𝑎𝑛
Observație! Numărul de tone transportate este de 90000 iar un autotren poate transporta 18
tone.
𝑡𝑜𝑛𝑒
𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑡𝑟𝑒𝑛
42 [ ] ∗ 18[𝑡𝑜𝑛𝑒] = 756 [ ]
𝑎𝑛 𝑎𝑛

𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒
90000[𝑡𝑜𝑛𝑒]: 18[𝑡𝑜𝑛𝑒] = 5000 [ ]
𝑎𝑛

18
Proiect Transport Multimodal

𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒
5000 [ ] : 42 = 119 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑟𝑖
𝑎𝑛
Revizia unui autotren marca MAN TGX 28.640 se face la un interval de 50000 km.

Un autotren face: 3784 km ∗ 42 curse = 158928[km/an]

km RT RT
158928 [ ] : 50000 [ ] = 3 [ ]
an an an
Pentru fiecare revizie tehnică se alocă un număr de 2 zile pentru fiecare autotren.

Dacă într-un an sunt 250 de zile lucrătoare iar un autotren are nevoie de 3 revizii tehnice pe an
iar numărul de zile pentru revizia tehnică a acestuia este de 2 zile, rezultă de aici că acesta
poate fi folosit doar 244 de zile.

𝑧𝑖𝑙𝑒
𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒
250[𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒] − 6[𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑅𝑇] = 244 𝑎𝑛
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑡𝑟𝑒𝑛
[ ]
𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒
244 [ ]:6[ ] = 41[𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒]
𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠ă
Parcul activ cuprinde:
𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒
𝑃𝑎 = 5000 [ ] : 41[𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒] = 122 [𝑎𝑢𝑡𝑜𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑟𝑖]
𝑎𝑛
Parcul inventar cuprinde:

𝑃𝑖 = 1.1 ∗ 𝑃𝑎 = 1.1 ∗ 122 = 135[𝑎𝑢𝑡𝑜𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑟𝑖]

19
Proiect Transport Multimodal

2.2.4. Alegerea și descrierea mijloacelor de transport rutier utilizate

Fig. 2.4- MAN TGX

https://www.truck.man.eu/konfigurator/?fbclid=IwAR06sbarMqcRfxOjgAXvUxAQwmCOub3RAGXq1OBj7ggkPzP
SUcRm7MH7hEA#/line

20
Proiect Transport Multimodal

Fig. 2.5-Semiremorcă

https://www.krone-trailer.com/english/products/container-chassis/box-liner-eltu6/

21
Proiect Transport Multimodal

Capitolul III
3.Analiza indicatorilor de performanță a activității de transport
3.1 Calculul și analiza costurilor procesului de transport rutier

Transportul se realizează pe durata a 6 zile.

Calculele se efectuează la o rată de schimb de: 1 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 4.65 𝑙𝑒𝑖

3.1.1 Costul cu combustibilul

Consumul de combustibil pentru efectuarea unei curse va fi de:


3784[𝑘𝑚] ∗ 30[𝑙]
= 1135[𝑙]
100[𝑘𝑚]
Calculul se efectuează la valoarea de 30 litri/ 100 km deoarece consumul autotrenului gol
este de 20 litri/ 100 km.
Capacitatea rezervorului este de 800 litri.
Pe teritoriul României se parcurg 250 Km iar pe teritoriul extern se vor parcurge 1642
Km.
Costul unui litru de motorină în România este 5.60 lei.

5.60 𝑙𝑒𝑖 = 1.20 𝐸𝑢𝑟𝑜

Costul unui litru de motorină în:

 Bulgaria: 1.15 Euro;


 Turcia: 1.01 Euro;
 Georgia: 0.96 𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖 = 0.84 𝐸𝑢𝑟𝑜

Deoarece capacitatea rezervorului este de 800 litri se va face cel puțin o alimentare în extern.

Alimentăm 800 de litri în România și costul este de:

800 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑖 ∗ 1.20 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 960 𝐸𝑢𝑟𝑜

Mai alimentăm 800 de litri în extern iar costul este de:

22
Proiect Transport Multimodal

1.15 + 1.01 + 0.84


= 1 𝐸𝑢𝑟𝑜 (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 3 ță𝑟𝑖)
3

800 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑖 ∗ 1𝐸𝑢𝑟𝑜 = 800 𝐸𝑢𝑟𝑜

960 𝐸𝑢𝑟𝑜 + 800 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 1760 𝐸𝑢𝑟𝑜 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑢𝑙/ 𝑐𝑢𝑟𝑠ă)

3.1.2 Costul cu anvelopele

Durabilitatea unei anvelope este de 150000 Km, deci anvelopele vor fi înlocuite după:

150000
= 40 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒
1892 ∗ 2

Total costuri cu anvelopele:

12 𝑎𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒 ∗ 400 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑜


= 120
40 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

3.1.3 Costuri cu taxe și asigurări

Taxe pe mijloacele de transport:

Observație! Salariul unui șofer în România se calculează astfel:

2500 𝑙𝑒𝑖 ∗ 250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒


= 1712 𝑙𝑒𝑖 = 368 𝐸𝑢𝑟𝑜
𝑧𝑖𝑙𝑒
365 𝑎𝑛

368 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜


∗6 = 8.83
250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠ă 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

Asigurări medicale:

30 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜


∗6 = 0.72
250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠ă 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

Asigurare auto buchet:

Observație! Asigurarea buchet are valoarea de 3200 Euro/an.

Euro
3200 an 𝐸𝑢𝑟𝑜
= 12.8
250 zile lucrătoare 𝑧𝑖

23
Proiect Transport Multimodal

𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜


12.8 ∗6 = 77
𝑧𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠ă 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

Taxe de drum, rovignete:

Vignete:

 România: 23 Euro/cursă;
 Bulgaria: 34 Euro/cursă;
 Turcia: 30 Euro/cursă;
 Georgia: 30 Euro/cursă.

Taxă Pod:

 Giurgiu: 37 𝐸𝑢𝑟𝑜 ∗ 2 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟𝑖 = 74 𝐸𝑢𝑟𝑜;


 Bosfor: 27 𝑙𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑐𝑒ș𝑡𝑖 = 4.42 𝐸𝑢𝑟𝑜
4.42 𝐸𝑢𝑟𝑜 ∗ 2 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟𝑖 = 8.84 𝐸𝑢𝑟𝑜

Taxa de autostradă în Turcia este de 12 euro/cursă.

Observație! 1liră turcească = 0.76 lei = 0.16 Euro

Total taxe:

8.83 + 0.72 + 77 + 23 + 34 + 30 + +74 + 8.84 + 24 = 280 𝐸𝑢𝑟𝑜/cursă

3.1.4 Amortizarea

Amortizarea este liniară și se derulează pe o perioadă de 6 ani. Prețul de achiziție al capului


tractor MAN TGX 28.640 este de 56000 Euro.

56000𝐸𝑢𝑟𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑜
= 9333.3
6𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑛

𝐸𝑢𝑟𝑜
9333.3 𝑎𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜
= 37.33
250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑧𝑖

𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒
37.33 ∗6 = 224 𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑐𝑢𝑟𝑠ă
𝑧𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

Se alege o semiremorcă marca Krone cu prelată care are prețul de achiziție în valoare de
18000 Euro.

24
Proiect Transport Multimodal

18000 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑜


= 3000
6 𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑛

𝐸𝑢𝑟𝑜
3000 𝑎𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜
= 12
250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑧𝑖

𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒
12 ∗6 = 72 𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑐𝑢𝑟𝑠ă
𝑧𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

3.1.5 Salarii și contribuții

Salariul de bază al unui șofer este de 368 Euro/lună. Pe lângă salariul de bază se mai adaugă și
diurna.

Diurna:

𝑙𝑒𝑖 𝐸𝑢𝑟𝑜
 România: 50 = 10.73
𝑧𝑖 𝑧𝑖

1 𝑧𝑖 ∗ 10.73 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 10.73 𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑧𝑖


 Extern: 35 Euro/zi
𝐸𝑢𝑟𝑜
6 𝑧𝑖𝑙𝑒 ∗ 40 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 240
𝑐𝑢𝑟𝑠ă

3.1.6 Cheltuieli generale de transport

 Cheltuieli inerente: 100 Euro/cursă;


 Întreținere/Reparație: 0.07 Euro/cursă.
𝐸𝑢𝑟𝑜
3784 ∗ 0.07 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 265
𝑐𝑢𝑟𝑠ă
 Alte cheltuieli: 30 Euro/cursă

Total cheltuieli (costuri/cursă):

Euro
1760 + 145 + 325 + 224 + 126 + 240 + 100 + 0.07 + 265 + 30 = 3215
cursă

25
Proiect Transport Multimodal

Se consideră două variante de profit:

5
 Profit 5%: 3315 ∗ 100 = 165.75 𝐸𝑢𝑟𝑜
10
 Profit 10%: 3315 ∗ 100 = 331.5 𝐸𝑢𝑟𝑜

CAPITOLUL IV
1. Transport multimodal

4.1 Costul cu transportul rutier

Distanța parcursă de un autotren pe ruta Brașov – Constanța – Brașov este de 792 Km.

Fig. 4.1- Ruta optimă

Observație! Viteza comercială în România este de 50 Km/h. Considerăm că autotrenul


rulează cu o viteză de 75 Km/h.

26
Proiect Transport Multimodal

Timpul în care un autotren parcurge ruta Brașov – Constanța – Brașov este:

792
𝑡= = 11 𝑜𝑟𝑒
75

Numărul de zile în care un șofer execută cursa este de:

11 𝑜𝑟𝑒
𝑛𝑧 = = 1 𝑧𝑖 𝑗𝑢𝑚ă𝑡𝑎𝑡𝑒
9 𝑜𝑟𝑒

4.1.1 Costul cu combustibilul


Consumul de combustibil pentru efectuarea unei curse va fi de:

792[𝑘𝑚] ∗ 30[𝑙]
= 238[𝑙]
100[𝑘𝑚]

Calculul se efectuează la valoarea de 30 litri/ 100 km deoarece consumul autotrenului gol este
de 20 litri/ 100 km.

Capacitatea rezervorului este de 800 litri.

Costul unui litru de motorină în România este 5.60 lei.

238 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑖 ∗ 1.20 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 286 𝐸𝑢𝑟𝑜 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑢𝑙/𝑐𝑢𝑟𝑠ă)

4.1.2 Costul cu anvelopele


Durabilitatea unei anvelope este de 150000 Km, deci anvelopele vor fi înlocuite după:

150000
= 190 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒
396 ∗ 2

Total costuri cu anvelopele:

12 𝑎𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒 ∗ 400 𝑒𝑢𝑟𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑜


= 26
190 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

4.1.3 Costuri cu taxe și asigurări


Taxe pe mijloacele de transport:

Observație! Salariul unui șofer în România se calculează astfel:

27
Proiect Transport Multimodal

2500 𝑙𝑒𝑖 ∗ 250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒


= 1712 𝑙𝑒𝑖 = 368 𝐸𝑢𝑟𝑜
𝑧𝑖𝑙𝑒
365 𝑎𝑛

368 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜


∗ 1.5 = 2.20
250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠ă 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

Asigurare auto buchet:

Observație! Asigurarea buchet are valoarea de 3200 Euro/an.

Euro
3200 an 𝐸𝑢𝑟𝑜
= 12.8
250 zile lucrătoare 𝑧𝑖

𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜


12.8 ∗ 1.5 = 20
𝑧𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠ă 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

Taxe de drum, rovignete:

Vignete:

 România: 23 Euro/cursă;

Taxă Pod:

 Fetești : 20 𝐸𝑢𝑟𝑜 ∗ 2 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟𝑖 = 40 𝐸𝑢𝑟𝑜;

Total taxe:

2.20 + 0.18 + 20 + 23 + 40 = 86 𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑐𝑢𝑟𝑠ă

4.1.4 Amortizarea
Amortizarea este liniară și se derulează pe o perioadă de 6 ani. Prețul de achiziție al capului
tractor MAN TGX 28.640 este de 56000 Euro.

56000𝐸𝑢𝑟𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑜
= 9333.3
6𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑛

𝐸𝑢𝑟𝑜
9333.3 𝑎𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜
= 37.33
250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑧𝑖

𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒
37.33 ∗ 1.5 = 56 𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑐𝑢𝑟𝑠ă
𝑧𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

28
Proiect Transport Multimodal

Se alege o semiremorcă marca Krones cu prelată care are prețul de achiziție în valoare de
18000 Euro.

18000 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑜


= 3000
6 𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑛

𝐸𝑢𝑟𝑜
3000 𝑎𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜
= 12
250 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑧𝑖

𝐸𝑢𝑟𝑜 𝑧𝑖𝑙𝑒
12 ∗ 1.5 = 18𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑐𝑢𝑟𝑠ă
𝑧𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠ă

4.1.5 Salarii și contribuții


Salariul de bază al unui șofer este de 368 Euro/lună. Pe lângă salariul de bază se mai adaugă și
diurna.

Diurna:

𝑙𝑒𝑖 𝐸𝑢𝑟𝑜
 România: 50 = 10.73
𝑧𝑖 𝑧𝑖

1 𝑧𝑖 ∗ 10.73 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 10.73 𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑧𝑖

4.1.6 Cheltuieli generale de transport


 Cheltuieli inerente: 100 Euro/cursă;
 Întreținere/Reparație: 0.07 Euro/cursă.
𝐸𝑢𝑟𝑜
986 ∗ 0.07 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 70
𝑐𝑢𝑟𝑠ă
 Alte cheltuieli: 30 Euro/cursă

Total cheltuieli (costuri/cursă):

Euro
360 + 32 + 86 + 58 + 27 + 10.73 + 100 + 70 + 30 = 774
cursă

Euro
774 Euro = 3600 lei cursă

29
Proiect Transport Multimodal

4.2 Costul cu transportul naval/maritim


Distanța dintre Constanța și Poti este de 628 mile. Deoarece transportul de marfă este
containerizat, este necesară o atenție sporită. Timpul în care se realizează transportul este de 2
zile și 10 ore.

S-au ales containere care transportă 18 tone.

Tipul de navă aleasă este navă transport containere.

Fig. 4.2 – Navă transport containere

Caracteristici:

30
Proiect Transport Multimodal

 Motor: MAN B&CS55MC-B7 Diesel;


 Elice: Fixa cu 6 pale pas dreapta;
 Viteza: 7.5-17.5 Nd;
 Consum: 155,5MT/zi cu 17.5 Nd

Dimensiuni:

 Lungimea navei înregistrată: 201.2m;


 Lungimea totală a navei: 212.00m;
 Lungimea între perpendicular: 195.00m;
 Lățimea navei: 31.5 m;
 Înălțimea navei: 48.7m;
 Pescajul navei: 12.5 m;

Tonaj:

 Tonaj net: 13025 tone;


 Tonaj brut: 266008 tone.

Tancuri:

 Tancurile de combustibil: 2700 tone;


 Tancurile de combustibil lichid: 2300 m3;
 Tancurile de apă proaspătă: 88 m3;
 Tancurile de apă de lucru: 102 m3.

Categorie traseu: III – 628 ∗ 2 = 1256 𝑚𝑖𝑙𝑒

Tarife depozitare:

90000 tone marfă


tone = 5000 containere
18 container

𝐸𝑢𝑟𝑜
4𝑠𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖 ∗ 700 = 2800 𝐸𝑢𝑟𝑜
𝑠𝑡𝑜𝑐

Tarife manipulare:

4𝑢𝑛𝑖𝑡ăț𝑖 ∗ 6800 𝐸𝑢𝑟𝑜 = 27200 𝐸𝑢𝑟𝑜

31
Proiect Transport Multimodal

Tarife cursă:

𝐸𝑢𝑟𝑜
1256 𝑚𝑖𝑙𝑒 ∗ 4 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒 = 1256 ∗ 45 = 56520 𝐸𝑢𝑟𝑜
𝑚𝑖𝑙ă

Total tarife:

2800 + 27200 + 56520 = 86520 𝐸𝑢𝑟𝑜

Total transport multimodal:

cost
774 + 86520 = 87294 Euro
cursă

Concluzii:

În urma calculelor efectuate mai sus, s-a ajuns la concluzia că, cea mai bună modalitate de
transport de marfă paletizată de cărămidă din Brașov-Trabzon este transportul rutier, deoarece
acest tip de transport necesită costuri mai mici pe o perioadă de un an de zile.

32