Sunteți pe pagina 1din 55

r: :' "'.

':81OPTRO N \

r TERAPIA
LU M 1N 1
r
r
r'-/

i
--'.

~ WI 1 : I r' I. ',; r
Introducere 4
f,
Modul de actiune alluminii polarizate 5

Influenta asupra tesuturilor ~i celulelor sanguine 6

:--., Sistemul imunitar 8


-V .
Cum este apdrat corpul de catre sistemul imunitar 8
.",. .. ..
Proprietd~le iurrii~ii polarizdte 9
-.
Descri~rea produsulul 11

Oxy Spray 12

Rapoarte asupra Bioptron 14


;,
58 aplicatii Bioptron 23

Probleme generale de sanatate 25

Probleme de piele 30

Dureri 35

Rani 41
~
-J Cosmetica 44

Studii asupra lampii Bioptron 47

Rapoarte asupra lampii Bioptron 50

Aprobari medicale ~i nem~dicale 53

Institulii care se ocupa tU terapia prin lumina 54

Apari~i bibliografice cu lema terapia prin lumina 55

.J
lipsa de grija fala de.lucrurileimpartante a condus 10poluarea eleme:~telorvitale de baza (lumina,
apO, aer), co $i 10"otravireo" alimentelor.Devinedin ce in ce m<;!iclar ca bolile omului suntlegote
direct de subestimareorolului vital 01acestorelementede boza. In ultir.1UItimp am deve[lit con$tien~
ca, in mod regulat, inhalamaer paluat, inghi~m alimente "otravite" ~iapa impura. Uno dintre cele
mai importantenutritive,lumina, a fost pona acum subestimata.Erorile de nutrilie ~i erorile de ilumi-
nore sunt,in egala masura, raspunzatoarede sanatateanoastra. Daco lumina esteun elementnu-
-..jtiv esen~al,atunciestelogic co 0 iluminare insuficienta,defectuoasa,sa inAuenlezesemnificativ
\..J. .->atedomeniilevie~i uma~e.Corpul omenescsecompunedin 100% dule, maiexactspusdin ceo
60-80milioane de celule.In aceostaaglomerare uria~ de celuleau IDCnesfor~ite~icomplexepro-
cesechimice,fizice si psihice.Pentruco acestsistemsa sepoota menli"e in funcliune, el are nevoie
in mod regulatde energieprecispreparata: aceastaprovine prin variote forme din elemente
sanatoase,din lumina,aer, apa, dar ~idin substanlenutritive~i unde electromagneticepazitive care
provin din mediul nostruinconjurator.

Bazondu-sepe acestereolitati, firma Bioptron AG a pus 10punct0 mf,~odacare permite:

.. sa inAuentezesistemulbiologic pozitiv ~icomod

.. activoreo capacitatii de autoaparare


sadegreveze
saactiveze
organismul
procesele
regenerative

Terapiacu lumina Bioptronnu numai ca sepoate combina fara problf'me cu alte forme de trata-
ment,dar ~i Ie sus~ne~iIe completeaza. Bioptron actioneaza eficient'in profunzimea lesuturilor.
Printrealtele,substanteleactiveale produselor cosmeticesuntfixate adonc ~idurabil in piele.

intrucot corpul omenescesteformat "numai" din celule, activoreo celuhra prin Bioptron are un do-
meniularg de eficienla ~i0 more varietate de domenii de folosire.
-..
! V Aparatele pentru terapiacu lumina Biotrop emit lumina polarizata liniar in lungimeo de unda 400-
2000 nm. UndeleluminoaseBioptron acopera domeniul de 10lumina vizibila 10undele infraro~ii
coIde(caldutel.Nucon~nunde ultraviolete~i au 0 energie de 40mW i cm2.

4
Dupamultianidecercetariin domeniulmedical~icosmetic,dateledinice~iexperimentele nearata
modulin coreluminapolarizata,incoerenta,culungimede undoin domeniul400-2000nm,actio-
noozaasupracelulelor~iproceselor biologice.S-a stabilitco 0 dozarecorecta{densitateenerge-
tical inAuentooza
rezultatele
10felcualtecriteriitehnice.Expuneroo 10luminapolarizataexercita0
inAuenlacomplicata,multifactoriala,
asupraorganismului.Sepotdistingeurmatoriifactoride influ-
entadirecta:

. iradierea cu unde luminoaseelectromagnetice


. factori termici
.
. facto~~meC\:\nic.i:
{pr~siunooluminii}
factori depend~nfide proprietatile biologice ale obiectului:
. optiCeIcoe~dentde reAexie} -.

.
. coeficientde permoobilitate
coeficientde absorbtie

Sub inAuentaluminii polarizate cre~teactiv.itatooenergeticaa membraneicelulare. Proceselede re-


generare suntactivate,absorbtia de oxigen in tesuturicre~te.Prin formareaadenosintrifosfatuluiin
mitohondrii cre~tepotentialulbioenergetic 01celulei. lumina incoerenta,polarizata, exercita 0 influ-
enta nemijlocitaasupra terminafiilor nervoosea benzilor energetice{meridiane) ~i asupra sistemu-
lui nervos.lumina determinamodi~cari 10diferite nivele ole organismuluiuman.

1.Celula
Cre~terea sarciniinegativea c6mpuluielectric01celuleimodificapozitivactivitatoomembraneice-
lulare,favorizeazaschimbuldesubstanle~iproceseleregenerative.

2. Tesutul
Regeneraroo~inormalizaroo
tesuturilor
courmarea punclului
1.

...<..:-3. Organismul
luminapolarizatafavorizeazastareagenerala de sanatate~iintare~te
organismul.

..
lumina polarizata esteacceptata deplin in domeniul terapeutic,deoorece:
are inAuentaterapeuticain domeniu larg

.. nu suntcunoscuteefectesecundarenedorite
practic nu existacontraindica~i - mai repede 0 limitare a folosirii
folosirooluminiipolarizatecompleteazaidealformeletraditionaledetratament
. folosirooestefarocontactdirect~iesteantiseptica

5
~--.;.5jt$¥~-,~",~~i~:::~" . . .f
l' . ~,.. .
1!t\
~'.J U :'J-- - -. -.-{~"-' )',

INflUENTA ASUPRA
TESUTURILOR
$1CELULELOR
SANGUINE
Corpul omenesc este format din mili9ane de celulede tesut~icelule sanguine. Majoritatea celulelor
au un diametru de 0 sutime de mm. In celule existo minuscule organe, denumite organite celulare.
Celula poote Fi asemdnatd unei case cu mai multe camere, u~i ~i ferestre. Fiecare organitd celulard
poote Fiasemdnato unei camere in care se petrece ceva bine determinat, astfel incO! intreaga caso
sd Fieviabild ~i sandtoaso. "Casele" (celulele) formeazo "cartiere"(tesuturi) ~i impreuno compun un
'~<)ra~ (om). Celula este delimitate la exterior de membrana celularft (membrana de plasma). Mem-
'-..,./ orana celulara consta dintr-un stra! extraordinar de subtire, rezistent ~i stabil, compus din molecule
de lipide (gresimi) ~i proteine (albumine). Membranele biologice nu constituie numai un inveli~ pur
~i simplu. Ele sunt un intermediar foarte specializat intre interior ~i exterior, a~adar intre celula ~i
mediul inconjurator. Astfel ~ membrane delimiteaza precis diferite spatii de actiune, astfel incat
con~nutul diferitelor organite sO nu se poolO amesteca. Numai as\fel, pot avea loc in mod ordonat
procesele chi mice de baza. Sandtatea celulei depinde de functionarea corecta a membranei celula-
re, de transmisivitatea acesleia,

- /

Compunerea unei/imfocilelip T(grupaserieisanguinea/be)

Dereglarea functiei de intermediere-transmisivitate a membranei celulare (prin dezorganizarea ca-


petelor polare ~i a lipidelor) are co efect functionarea incorecta a enzimelor ~i a receptorilor core-
spunzatori con~nuti in membrana (care !rebuie so asigure elementele nutritive ~i energetice celulei),
ceea ce conduce la reducerea activitatii lantului respirator. Din aceasta cauza rezulto prea putin

6
ATPladenosintrifosfat) necesar proceselor chimice din celula, avond co rezultot reducerea potentia-
-
luluiceluleila energiei)pCinala 20 eY. Informa~ile inmogozinate in DNA (acidul dezoxiri-
bonucleic), care se aAa in nucleul celulei, nu mai pot fi eliberate. De aici rezulta, printre altele, redu-
cerea procesului de regenerore.

Lumina polarizatd ordoneaza fizic capetele polarizate (llparticele" incarcate pozitiv ~inegativ), per-
mitond enzimelor ~i receptorilor respectivi sa-~i reia adivitatea de schimbdtori de substante.

Mitohondriile Irdspunzatoare de respiratia celulei, producatoore de energie penlru celula) produc,


din nou, ATP,celula este reactivatd ~ipotentialul cre~te pona la nivelull-70 eV) unei celule sanatoa-
se. Informatiile acumulate in DNA pot fi din nou folosite, ceea ce conduce la activarea proceselor
./ regenerative.

Glanda:Timus, cQre este raspunzatoore in tinerete de "progrqmarea" limfocitelor tip T,se formeaza
sub inAuenta divl'!rselorincarcdri in vorstd.
in cazul fu~c~ondrii ~orecte a lantului respirator- al celulei, celula are 0 sarcina negq~iva de -70 eV.

Reducer«:a ATP(adenosintrifosfat) in mitohondrii .


Legarea hidrogenului (H2).de oxigen se produce in trepte, pond la atingerea nivelului energetic mi-
nim. in felul acesta la fiecare treapta de reducere se elibereazo energie, ~ionume 8,6 kcal/mol ~i
treaptd. Acest proces chimic stabile~te temperalura corpului uman la 36,50C. Ceea ce ramone in
urma acestui proces chimic este ~pa ~iun atom de oxigen (01).

ATPAdenozintrifosfat
ATP

ATP
ATPAdenozindifosfat
ATPAdenozinmonofosfat
}
8.6kcoi/Mol

./ Adenosin 0.0kcoi/Mol
......
ATP

ATP

ATP (8.6 kcol/Mol)

01'

Romanin plus: HP + 0 (celulesonoloase),HP2 {celulebolnave}.


Corpul nostru este expus, in mod constant, infectiei cu microbi din mediul inconjurator (viru~i,bacte-
rii, ciuperci, paraziti). Pentru opararea so corpul dispune de doua sisteme de aparare:

A - sistemul celular de oparare (limfocite T)


B - sistemul humoral de aparare (limfocite BI

y Ambele sisteme sunt in stransa dependenta, intrucat celulele produc substantele protectoore ~itoti
anticorpii din sange provin din celule. Sistemul humoral este subordonot ~icondus de sistemul celu-
lor. Rolul ambelor sisteme este de a elimina substantele straine din corp.
Imunitatea este protectia specifica impotriva unei infectii ce a avut loc deja. Purtatorii acestei
protectii sunt atat anticorpii, cat ~ilimfocitele imuno-competente.
Sistemul imunitar celular (nespecific) se dezvolta, deja, dupa luna a treia de sarcina: Din acest mo-
ment sunt recunoscute elementele proprii corpului, tot ce este preexistent, ~ielementele straine cor-
pului, tot ce este nou.
Sistemul imunitar humoral specific se dezvolta dupa ceo ~ase luni de 10na~tere.
limfociteleBformeazaon~corpispecificiimpotrivaantigenelorcare apar in corp. Odata cu inainta-
rea in varsta se inmultesc anticorpii care circula in sange. in momentul formarii, sistemul imunitar
recunoa~te ~iinregistreaza starea de fapt a corpului. Tot ce apare mai tarziu este cotalogat ~i
combolut co fiind elemente straine.

'---/'.
. Corpul noslru se opara impolriva inlru~ilor nedoriti (antigene, de exemplu 0 molecula de proteina
provenind dinlr-o bacterie sou alt agent patagen) cu ajutorul unei armate bine organizata din diferi-
te celule ~imolecule (granulocite, macrofage, limfocite ~i imunaglobuline). Celulele fagocite (macro-
fagele) strabat corpul ~idevo~eaza antigenele pe core Ie intalnesc. Prin digerarea antigenelor de
catre macrofage rezulta antigen-peptide. Antigen-pepidele se combina cu moleculele proprii
macrofagelor ~i sunt transportate 10suprafata celulei (MHC-complexul major de histo-compotibilita'
tel. A~a numitele limfocite T poarta detectori speciali (molecule receptoore) care au capacitatea de a
recunoa~te astfel de legaluri peptide-MHC. Celulele T activate se divid ~iformeaza limfokine. Aceste
i limfokine mobilizeaza alte componente ole sistemului imunitar, printre care limfocitele- B. ~i acestea
II I poarta molecule-receptor de un tip special, cu care pot sa recunoasca ~iantigene libere (nelegate in
complexul MHC).

8
Odata activate celule-B se divid ~ise transforma in celule producatoore de anticorpi plasmatici (an-
ticorp=captor de antigen). intalnind antigenul respectiv, anticorpul se heoza pe acesta. in felul ace-
sta il pot neutraliza sou pot accelera distrugerea antigenului. Unele celule T ~iB devin celule cu me-
morie, cqre circula in sange. Sunt astfel pregatite so circule direct 10urmatorul contact cu acela~i
antigen. Intrucat genele din celule-B pot suferi mutafii (se pot modifica), raspunsul anticorpilor se im-
bunatOfe~te 10imunizari succesive.Fiecare patrundere de antigeni, fie co provin din viru~i, bacterii
sou celule, ~icore produc proteine straine, solicitOdin parteo organismului trei raspunsuri:

1. inmullireo imuno-globulinelor in serul sanguin (lgM).


2. formareo de anticorpi speciali pentru neutralizarea antigenelor.
3. activarea limfocitelor-T .
J".

in comparafie cu granulociteJe sou macrofagele, limfocitele-T au 0 durota de viola de ani de zile ~i


sunt pregQtite.il1J.afa..apr~pe,oricarui agent potogen.. Totu~l,anumifi viru~i reu~esc sa
suprovie/Uiasca;,!n decursul timpului, mecanismului de autoaparare (viru~ide hepatita, de herpes).
'. ' .
-.

..

I Luminalaser . monocromaricci
Polycromatic

Spre deosebire de lumina loser normala,


care lucreoza intr-o banda foorte ingusta
(monocromatic) cu 0 energie foorte more,
LuminaBioptron . poGcromoricci
lumina Bioptron acopere 0 bande large
.~< . (policromatic) ~i lucreoza cu energie re-
duse.

400nm 2000nm
lungime de undO
Unde micro ~ underadio lungimea de unda
1'OOO'OOOnm

Efeclul luminii este strict dependent


de lungimea de undd. Speclul Biop'
Radia~einfraraJu tron acoperd domeniul cuprins intre
760.8nm'tOJ'!indti
616.7nm .tOJU 400nm - 2000nm. A~adar, nu
6S6.3ftmotOJU
.
519.3MI galben confine lumina ultravioletd si numai
S27.0 nm . 'mde
II6.lnmo\'tfdealbos,
o mica parte din speclrul infraro~u.
,'.';; Ultraviolet
UVA/UBV
-_. luve
-..------ 430,' MI' cAoslTv
200nm 39U ,;,!et

RouRontgen. 393.4...... Nu confine lumina


10-3nm ultravioleta.
RazeGamma
Speclrullampei Bioptron se aRd
Raucosmice
eler deasupra domeniului Uv. Din
aceosta cauzd pieleo nu se
inro~e~te ~i nu se bronzeazd dupd
folosirea lampii. lumina ei nu este
Polarizarea periculoasd nici pentru ochi.

in cazulluminii polarizate undele magnetice


vibreazd in campuri paralele. Acestea
capdtd astfel, proprietdfi cu totul deosebite,
core sunt folosite de terapia cu lumina
Bioptron.
....
-\-
Polarizarea luminii Bioptron serealizeazd
printr-o reRexieintr-o oglindd speciald,
; mul~strat,patentatd.Gradul de polarizare
I estein jur de 95%. Polarizareo prin proce- Ey
,I dee de reRexierealizeazd 0 eficienf6 spo-
.
':
!
j"-./~.
ritd fatd de procedeelesingube.
.

Z
"
(fig.: polarizarea prin reRexie)

IIncoerenta
Spre deosebire de undo laser, 10 lumina Bioptron undele luminoase sunl sincronizale in timp ~i spa-
tiu, astfel incat amplitudinea undei -a~adar intensitatea- nu se aduna, ~i respecliv nu .se scade. Lumi,
no code a~adar asupra zonei iluminate cu interisitate constanta. in felul acesta se poate lucra cu en- .
ergie (intensitate) redusd.

In ID
lIuminarea energetica specifica
lIuminarea - un alt parametru important care define~te inRuenta speciala a luminii, este iluminarea
energetica. Aceasta se exprima in mW / cm2. Masurata la suprafata pielii iluminarea energetica va-
riaza cu intensitatea sursei de lumina ~i cu distanta fata de aparat.

Inofensiva
Tratamentele farmaceutice ne'au obi~nuit cu ideea ca orice medicament eficient produce ~i efecte
secundare, uneori atat de complicate, incat, pe buna dreptate, ne indoim daca administrarea medi.
camentelor este indispensabila. De~i aparatele Bioptron sunt in functiune in lume de ani de zile,
pana in prezent nu sunt cunoscute efecte nedorite. In unele cazuri este posibilo 0 supradozare, din
care cauzo se recomanda respectarea duratelor prescrise pentru tratament.

Eficie.lJt~lit p.~of~n%ime
Eficientain profUnzime este asigurata de componenta infraro~ie a luminii. Durate mai mari de lera'
pie marescac~sto.~~cienta. ':.

Temperatura luminii
Spectrullampii Bioptron contine numai partea inferioara a domeniului infraro~u. In felul acesta se
realizeaza 0 temperatura de tratament de cca 370C, a~adar cu 10C peste temperatura normala a
corpului uman.

BIOPTRON Compact

Aparatul de mana Bioptron Compact este conceput


pentru utilizarea la domiciliu, ca ~i pentru aplicatii spe-
ciale in domenii profesionale. Aparatul consto dintr.un
reRector special cu bec de halogen de 20 Wat,
prevazut cu ventilator de racire. Are incorporat un ti-
mer care emite un ton la interval de 2 minute. Se li-
vreaza impreuna cu un Oxy'spray (250 ml).

If
BIOPTRON 2

Acest aparat este conceput


pentru aplicalii profesionale ~i
corespunde normelor tehnice
medicale internalionale TEC-
601-1. Lampo Bioptron 2 este
compactd ~iu~or de mane-
vrat. Corea so din spumd poli-
: -, 'Jretanicd conIine toatd optica
' / unui reRector cu bec halogen
de 100 W, co ~itimer-ul ~i
parteo electronicd. Durata
tratamentului poate fi seleclio-
natd in pa~i de 10 1 10 15 minute. ReRectorulcu halogen este comandat ~i reg lot pentru intensitdli de
-
funclionarede 50% 100%, de un program start-stopincorporat. Suntin curs de testare aparate cu
putere de 80 W.
Dotoritd formei paralelipipedice aporatul poate fi pia sat in 4 pozilii, astfel incot tootd suprafala cor-
pului poote ~ tratatd, fard pregdtiri speciale. Aparalul se livreozd eu 0 doza Oxy-spray (250 mil.
Se pot livra diferite stative-suport pentru lampd, pentru Folosiremobild sou stalionard. Este acreditat
in majoritateo Idrilor vestice.

. Sistemulbi?logicuman este alcdluitin totalitate


I din celule.Incadrui acestei urla~erelelede celule
I au loc diverseprocese.Pentruco sistemulsd
k.-/ """"'functioneze
constant~iefficintet are mereunevole
de surse ~inoi elemente de energie. Pentruca pie-
I
lea sd Aesdndtoasd ~isd alba un aspect tdndr ep
are nevole de oxigen ~iapO. Pe mdsurd ce
indintdm in vdrst oxigenul ~iapo devin din ce mai
importante in mentinereo pielii 10nivel optim. Se
~tie cd celulele ~iiessuturile respird. 0 persoand
normald absoarbe peste 4300 litri de oxigen prin
epidermd intr-un interval de 24 de ore. lipsa oxi-
genului duce 10incetinirea procesului metabolic ~i
in final, chiar la incetareo funcliel metabolice, in
special 10suprafala pielii. Din fericire m-a dove-
dit cd procesull prematur de imbdtrdnire poate Fi

12 l3io.P-R.aN'
12-
incetinit prin falosirea oxignului pur care reface balanta metabalismului.

Oxz Spraz se poote folosi in tolala siguranfO pe orice tipp de piele. Nu contine aditivi care or putea
impiedica pielea sa absoarba oxigen ~i umezeala (apa). Oxy Spray actioneaza ~i co un dezinfec- ......
i
Ian u~r 10suprafata pielii. Co resultat 01 acfiunii sale, porii se ceschid ~i permit pielii so respire.
0>0/ Spray improspateaza ~i deci poate fi falosit in orice moment 01 zilei dearece el aduce pielii
aportul necesar de oxigen ~i apa. In plus, este foarte eficienl in cazul pielii inRamate. Deorece reui
sau este sOmareasca umiditatea pielii, are e acliune excelenta in cazul tratamenteler facilate sou
dupa epilarea cu ceara, dalorila efeclului sou calmanl ~i racorilor. Fiind un produsnatural, pur,
0>0/ Spray leste compatibil cu orice tratameJ:11cosmetic pe care ~ apliicoti ~i,in plus, mare~le
<'.' efectulocestulo.

Cum se faloSe~te--oxy Spray:


. ,.
0>0/ Spray se foioseJte c~ C?completore a oricarui Iratment cosmetic, pentru a va in¥.ioro de-o
lungul zilei ~i pentru a Iralo afecfiuni ale pielii ~i inRommo~ii. Este extrem de important sa va
curafofi lemeinic pielea Tnainte de a oplica 0>0/ Spray. Dupa ce afi curdlal pielea, apricati un strot
subfire de Oxy Spray 10suprofota ei. Tinefi tubul'a aproximaliv 20 cm. de zona pe care aplicati
Irotomentul ~i pulverizofi pentru caleva secunde. Lasati sOse usuce pentru a cre~te 10 maximum
oportul de oxigen. Nu ~tergefi suprafoto Irototal Efeclul se reduce oslrel.
0>0/ Spray se poole oplico sub cremo emolienle sou chior co 0 baza penlru machiaj.

Detalii tehnice:

~ Spray nu dauneazd mediului inc6njurdtor. Gayul proulsor nu este ollceva decal oxigen. Oxy
Spray confine opa pura innobilata cu oxigen medical. Datorita unel metode involoare imunaldfile
s-a puM mari concenlratia de oxigen din apa pana 10 500%. Rezultotul este'un produs unic, care
va inmoole pieleo nolural, pur ~i simplu.
"
-d}'
Api deIa
robin.! OxySpray
.."...
- ij

,,
,
,,
,
I~
1. Publicatia FEM . ianuarie 96 - Rubrica: Cuno~tinte. Raport asupra tratamentului problemelor
generale de sanatate.
2. Publicatia BIO - februarie 96 - Rubrica: Cercetare. Raport general asupra Bioptron ~i asupra
tratamenlului bolilor de piele.
3.Publicatia Apotheken Revue- noiembrie 96 - Rubrica: Aclualitati in medicina. Raport asupra trata
mentului durerilor ~i ranilor cronice.
.-. 4. Publicatiile Senioren + Diabetiker - august 96 ~i Apotheken Spiegel - august96 - Rubrica: Noutati
J din medicina. Raport asupra tratamentului aplicat asupra unei raniri occidentale grele.
5. ublicatia Dermascope - iulie/august 91 - Rubrica: Specialitati in cosmetica. Raport asupra
posibilitatilor de folosire in cosmetica a lampii Bioptron.

J. Tratarea prablemelor genera Ie de sCinCitate

Luminapo/arizatd vindecd. .

in unul din numerele anterioare, prezentondu-se pe larg tratamentele naturiste, s-a mentionat ~i "la-
serul Bioptron", ceea ce a ridicat numeroase intrebari din partea cititorilor. la acea data nu am pu-
IuI decet so dirijam intreborile catre autori. intre timp ne-am informat ~i dorim so va prezentam po-
sibilitatile aceslui tratament special pe bozo de lumina: De subliniat doua lucruri: denumirea de la-
ser Bioptron, prin care noi am inteles folosirea luminii polarizate, nu este corecta intru totul. Nu este
vorba de un tratament cu laser, chior daca rezultatul provine din acest sector de cercetare. lumina
folositO este policromatica (mai multe culori) - spre deosebire de domeniul foarte ingust allungimii
de undo allaserului . ~i are 0 energie mai mica.
De aici rezulta mai multe.
Pe langa aceasta "Bioptron" este numele unei marci inregistrate (co ~i "Tempo", de exemplu), ~i in-
trucet nu dorim sa facem redama unei firme, vom folosi in text sinonimul de "lumina Piler".
Terapia cu loser a fost inaugurata in 1967, ~iinca de atunci s-a stabilit co aceastalumino are un
efect biostimulator asupra celulei. Un loser se define~te printr-o anum ita lungime de undo, co ~i
,''-',dupO emifOtorul de energie incorporat (gas, rubin, etc.). lumina laserului este polara (vibreaza intr-
un singur plan), este ccerenta (vibratie uniforma), ~i poote fi amplificata pona 10energii foarte mori.
Astfel, pot fi ,yaporizate tesuluri, pot fi efectuate taieturi foarte precise ~i multe altele, in functie de 10-
serul folosit. In ~ecare on sunt publicate noi posibilitati de aplicare a diferitelor tipuri de loser.

Lumina Piler

lumina polarizata liniar cu banda largo, este un copil 01 cercetarii din domeniullaserului. 0 echipa
de fizicieni ~i medici au descoperit in 1981, in cadrul unui program de cercetare asupra luminii 10-
serului, co ~i lumina polarizata policromatica (ovond diferite lungimi de undo ~i diferite culoril are
efecte specifice asupra celulelor. Polorizare inseamna co undele magnetice ole luminii vibreaza nu'
mei in planuri paralele. Astazi, se folosesc, pentru lumina polarizata, lungimi de undo intre 400-

14
2000 nm, respectivluminavizibila rece Hara componenete UV) ~i0 parte precisa din domeniul. in-
froro~u. in felul acesta pot fi atinse celulele pona 100 odoncime de 2,5 em sub piele, faro 0 incalzire
semnificoliva0 lesuturilor. .

Un ospect impo~tont pentru reu~ilo acestei utilizori il conslituie incoerenfo luminii, spre deosebire de
laser, trenurile de unde luminoose sunt sincronizote olot in timp, cot ~iin spofiu. Din oceosta couza
se poote lucracu energie redusa. Aceasla luminas.a numilluminaPiler1=Polorized polychromotic
Incoherent Low Energy Radiation).

CepooleluminaPiler?
Efectele acestei lumini blonde sunt mulliple, dor inoinle de loole cre~le octivitatea energelica 0 mem-
branei celulore. Membranele celulare sunt constituite din ocizi gra~i, care sunt reorganiza~ prin en-
ergia luminii. Este activat schimbul de substonfe, sunI inmul~te enzimele ~i, respecliv purtdlorii de
energie din celuld. Cre~te obsorbfia de oxigen in fesuturi. Este slimulol ostfel, sistemul imunitor, ~i
anume alot eel celular (de exemplu celulele sistemului fogocilar, limfocite, etc.), co ~i eel humoral
(imunoproteine:-de exemplu IgA, IgG, Transferin, elc.). Capociloleo de oparare cre~te sensibil.
.Pe longa aceos(o, lumin~.Piler are 0 inRuenfd directa asupro terminotiilor nervoose, 0 benzilor
energetice (meridiooe), co, ~iosupro tesutului nervos. Astfel se explicd indepartoreo. ropida, efi.
cienla 0 durerilor, chiar in cazul unor boli cronice de durata.
Durola de aplicare a trbtamentului esle foorle scurla, de regula 2-6 minute. Co ~i10r'hajoritateo me.
lodelor nalurisle de tratament, ~i 10lumina Piler conleozd mai mull frecvenfa, regularitateo folosirii
(zilnic1-2folosiri)., .
Pute/iintelege mai bine inRuenta luminii Piler daca revedeti articolul profesorului Fritz A. Popp, in
numarul din ougust, despre biofototoni.

Ce poole ~ fralat?
intrucallumina Piler inRuenteoza olat regenerareo /esuturilor, cat ~i sistemul imunitar, posibilita/ile
de utilizare sunt multiple. Lumina polarizata poote fi utilizata in dermalologie (boli de piele co:
acnee, herpes simplex, herpes zoster, neuro.dermi~s, etc.), in reumatologie, medicina sportiva
(luxa/ie, etc.), co ~iin chirurgie (accelereoza vindecarea ranilor, inchide abcese, ulcerari care or ne-
cesita trolamente de luni de zile, elc.). Rezullate bune s-ou ob/inutin tralamentul sinusitei, hemoro-
izilor extemi, ~iinRamarea nodulilor limfalici.

$;efecte secundare?
Este0 intrebore aproope involuntora. Un more plus: Pana in prezent nu s-au observat efecte se-
cundare, dupa 0 periooda de folosire de 15 ani (uneori's.a putut vorbi de 0 supradozare). intrucat
spectrul de unde nu este obsorbil genetic, nu se pot produce "defeete" genetice ulterioore. Nu se re-
comanda folosireo in tratareo cancerului (numai sub conducereo unui medic, intrucol deocomdota
nu sunl dole precise privind oceosla terapie), penlru purtalorii de stimulotor cardioc lin porleo suo
perioara 0 corpului) ~ipenlru gravide, intrucol copilul devine foarle acliv ~i'~i poole dauna singur.
Exista lampi cu lumina Piler pentru folosire 10domiciliu, co ~ipentru cenlrele medicale de recupera-
re, pentru centrele terapeulice, dor ~ipentru frizerii.
iJ~iS;\ -' ":. '

~';<'::,2"i~ncita~ din luminci


~;v . :;:,j'.. .
t!/,. . ~(i~rele artiFiciale
favorizeazd convalescen/a
~~;:: Cercetatoriiaudescoperit In urmacu 15ani, lucrandIn domeniultehniciilaserului,ca luminapola-
1~::' rizataliniar- carevibreazaintr-unsingurplan- areminunateefectestimulative asupraorganismu-
;;: . luiuman.AstazisecunoaJtecoaceastanouametodaterapeutica are0 multimedeefecteterapeuti-
~. ~e.in tratarearanilor,In arsuri,In problemelegrelealepielii.
, Inaniipreceden~ s-audeRnitipotezeleasuprainRuenlelor medicalealeluminiipolarizate.Astfel,a
;: fostdescrisa In detaliuinRuentaasupratesuturilor,celulelor,
schimbului
desubstante Jia sistemului
.. imunitar..Pebozo acestorcunoJtinleSeapus la punct0 paleta larga de tehnici terapeutice.
"'..,inElve~a,eforturiledecercetareIn domenius-auconcentratpentrurealizareapracticaa uneisurse
J .:deluminauJOrdemanipulatJifolosit.Aceastaa capatatnumele"BIOPTRON" Jia fostrealizatain
diferiteforme:aparate miti, pentruutilizarela domiciliu,souaparatemari,puternicepentru
utilizariterapeutice.

Faptulcolumina.esteizvorde sanatate-in primulrandluminasoarelui- esteacceptatdin celemai


vechi.timpuri.Deaceeasoareleeraconsideratunzeuin vechileculturi.intr-adevarluminasolara
. are~~lerita.m.oduitoare.
AceleaJiefectebeneflces-auobtinutin ullimullimpJiculuminaartificiala,
,,~~ .modiRcata
RZlc. . .
~-~.";':':..::~.:..:.~~,: .'.'''. .' ." .

2f: o'pdin'~e.~fectepu$~inevidente In urma iradierii (~xpuneriilla lumina polarizata au constalln In-


r
~;:.
depdrl~re(:!
dureril9~~ivindec;area
ranilor.Vindecarearanilorestesensibilaccelerata,
la ailemetodeterapeutice.
zuri,rezistepte Asemenea
chiarin ca-
efectes-auobservatla tratareaulceruluivari-
~r~" ~s degamb$i,ln:arsuridetoale gradelesou10transplantdepiele.
:(. . .:Intratimptergpia:cu.IuminaBioptronsepracticaIn totmaimulteclinicidinGermania.Raportulcli-
.: .':';niCal secfieide d,irurgieal unuispitaldin BremenmentioneazO cotratamentulculuminapolarizata
accelereazOvindecarea ranilor~ieliminadurerile.Citatdin raport:"suntsemniflcative
unelecazuri
exlemalizale,pentrucaretratamentul clinicde duratOnua avutniciunefect.Continuarea trata-
mentuluiconven~onalladomiciliua conduslainrOutatireasituatiei,cazuriceau fostrezolvateprin
aplicareaambulatoriea trotomentului culumina".
ConRrmari aleefectelortratamentuluiculuminapravinJidela sanatoriuldeortopedieLVAHam-
)"'-""burg: dupOcatevaaplicatiidurerileau fosteliminatesemniRcativ in 90%din cazuri,astfelincatnu
au maifostnecesare analgezice.

in sfdrsit un ajutor in boli grele de piele


Medicul~ef01cliniciidecopiidin Wolfsburg,a prezentatintr-oscrisoarecatreAOK(asigurarileso-
dalel, metodaBioptroncoalternativeeficienta10tratamentele conventionale,scumpe, ole bolilorde
piele:"Domni~oara HertaTaubertseoRoin fratamen!deani deziledin cauzaunuilupuseritema-
todus(tuberculosapieliil.Deani suporlOrecidiveale infec~eipieli~Suprafeteintregiacoperitecu
."crusle,greudetratot,audevenitrezistente fatede!ralamentele obiJnuite.Seaini~atuntratament
. experimentalfolosindlampaBioptron,ceeacea condus10InsanQto~irea vizibilaa arealel~rbalna-
. va.EuinsumisuntsurprinsdeefectelepozitivedupOnumaidouasCiptdmani detratament.Infelul
y..
.'. acesta yomputeaeconomisi terapeutici
localescumpe""
/ r".
16 i U
Este uimitor, dar aplicarea terapeuticd - fie de cdtre bolnov, fie de cdlre un medicterapeut - nu.pre-
supune decat iluminarea zilnicd, timp de cateva minute, pentru a obtine efectele benefice prezentate
in literatura. Deseori efectele acopera 0 banda mai larga . prin intarirea ~i activarea sistemului imu-
hitar . spredeosebirede medicamentatiaalopatica. .

lIuminarea cu lumina Bioptron s-a generalizat in practica medicala in urmdtoarele domenii


terapeutice: - in fizioterapie ~i medicina sportivd (intinderi musculare, hemotreme, inRamare tendo~
one, tendo vaginita). - in chirurgie (de exemplu pentru vindecarea ranilor, abcese, arsuri, transplant
de piele, pentru im bunatatirea cicatrizarii ~i reducerea cheloidului). - in reumatologie (de exemplu
pentru dureri musculare ~i dureri reumatice generale, spasme musculare dureroase, inRamarea su-
perficiala a articulatiilor, dureri ale coloanei vertebrale, artrita). - in dermatologie (de exemplu
pentru afectiuni alergice sou infeclii, diferite forme de herpes, acnee, neurodermifis). -in cosmetica
( de exemplu pentru improspdlarea felei, tratarea ridurilor, co adjuvant, co mijloc de suslinere).

Deos~bit ~e' larg' esfe)i spectrul de aplicare co aulotratament. .


Este semnificativ raportullui Dieter Sievert din Seevetal- scris in 1994 - asupra eficientei uimitoare
a iluminarii cu lumina Bioptron. Avand diagnosticul de "scleroza multipla" a inceplrt un aulotrala-
men! cuprinzalor. "incepand din iunie 1993 am inceput sa ma expun luminii Bioplron. Repetalele
afec~uni ale sensibilital1i .antebratului stang ~i ale mainii nu au mai aparut din iulie 1993.
Amorteala degetului mijlociu 10ambele picioore a disparut, suparaloarea pierdere de urina a
disparut ~i viola zilnicd a devenit suportabila. Dureri in umdrul stang nu au mai aparul ~i sangera-
rea gingiilor sunt de domeniul trecutului. Totul in viola mea s-a schimbat semnificativ".

11 17
3. Insanato~irea prinlumina. lumina polarixata calmeaxa durerile ~i accele-
reaxa vindecarea ranilor

Irodiereo, sub diferite forme, constituie de mult timp 0 masura terapeutic6 frecventa. Tratomentelor
troditionole cu lumina Ii se osocioza de moi mull timp 0 forma noua de iradiere, teropio cu lumino
polorizota linior. De~i este oplicot6, proclic, in domeniul medicol de putin limp, se recomonda prin
rezultote remorcobile: expunereo 10lumino polorizota linior ore efecte pozitive osupro tesuturilor,
celulelor, schimbului de substonte ~i osupra sistemului imunitor. Sunt stimulote functiile de
outooparore ole orgonismului.

...,.Indico/ pen/ru folosire ;n clinicd sou 10 domici/iu

'-../ 'Posibilitatile de utilizore practica 0 proprietatilor teropeutice ole luminii ou fost descoperite de un
grup de medici ~i fizicieni, in onul '98', in cursul unor cerceteri osupro luminii cu loser. Pe bozo
acestor cercetari s'o realizot 0 lampa speciole. Sursa de lumina realizota in Elvetio poate ovea dife'
rite oplicotii, putand fi utilizota otat 10 domiciliu, cat ~i in clinice.
Irodiereo cu lumina polarizota lini'or se oplica in spitole, cu rezultote foorte bune, pentru tratoreo'
un or rani sou infectii greu vindecabile, ofectiuni reumotismale sou accidente sportive. Rezultate fo.

inain/e de fra/amenlul cv

Biop/ron.

r,

Dupo 10 sap/amani de /ra/a~en/.

18
arle bune se oblin ~i la !rata rea sinusitei, a hemoroizilor sou inRamarea noclulilor limfatici. lumina
polarizala liniar poole Ii utilizata penlru !ralamentul propriu in cazuri de acnee, herpes, dureri de
cap, migrene, dureri reumatice, dureri de dinli, infec~i sou alergii.
Terapia prin iradiere are un rol important ~i in cazul tratamentului 10domiciliu (tratarii bolnavului in
familie). Bolnavii 10pot sufera deseari din cauza a~a-numitului abces Dekubitus, ace~tia se ranesc in
pozitia cukat. Asemenea suferinle sunt tratate eficient prin aceasta terapie. lumina polarizala cal- .
meaza durerile ~i stimuleaza lesuturile, astfel incot acestea se regenereaza mai repede: suprafala .
iradiata se insanato~e~te mai repede. Acest elect este cunoscut deja de numero~i diabetici care su-
fera de rani deschise".
Un avantaj important 01 terapiei cu lumina polarizata liniar: nu prezinta electe secundare - spre
deosebire de alte metocle !radilionale de tratoment.

..,. '. :.' ,~~. ".

" -.

-../ inaintede tratamentulcu Bioptron.

Dupo 4 lun; de tratament.


4. Terapiaprinlumina: lumina blanda cu efect mare

o echipa de medici~ifizicieniau descoperitin 1981 efectulluminii polarizate liniar, in cadrul unei


cercetari asupra luminii de loser. Din aceosta cercetare a fost pusa 10punct 0 lampa inofensiva, dar
cu multiple posibilitali de folosire. Pe parcursul cercetarii s-a pus in evidenla efectullampii asupra
stimularii sistemului imunitar.

Efeclulgeneral de biostimulare rezultat se manifesto in diferite sectoare ole organismului uman. Po-
sibilitalile de utilizare se intind de 10acnee, herpes, dureri de cop, migrene, dureri dentare, infeclii,
alergii, inflama/ii, pana 10riduri. lumina ac/ioneoza direct asupra membranei celulare din /esuturi
../ ,"'-"~(] ~iasupra /esuturilor sanguine (Iucocite), core raspund 10sistemul nostru imunitar. Prin efectul ace-
stei lumini speciale, celulele bolnove se refoc, astfel incat se reconstituie starea de sanatate. Este cu-
noscut co celule sanatoase au 0 sarcina electrica mai more decat celule bolnave, din core cauza nu-
mai celulele sanatoose pot sus~ne sistemul nostru imunitar. in acest fel, prin insanato~irea celulelor
se poote vorbi de intarirea sistemului imunitar slabil. Este sugestiv urmatorul caz: 0 doamna in
varsto ~fost accidentato de 0 ma~ina. DupO un tratament nereu~it de 21 de zile a fost internata 10
Clinica Aachen (fig. 1 din 15.03.1996). Aici a inceput un tratament zilnic de cote 6 minute cu lu-
mina specialo. Fig. 2 (27.03.1996) orata 0 stare foarte buna a ranii, in urma iradierii. in
07.04.1996 rana s-a cicatrizat. Fig. 3 (20.04.1996) orata storea pacientei cu 0 zi inainte de exter-
nore. Durata tratamentului in acest caz greu, a fost de numai 35 de zile.

inainle de Iralamenl. Dupdcicalrizare. Dupd 35 de zife cu Biopron,

20 13ia.P'RON'
20
S. BIOPRON:
un aparat revolufionar pentruingrijirea pielii
(
.I
f
in prezent a fost ad us pe piata americana, din Europa, un aporat revolutionar pentru ingrijirea pie-
Iii: Lampo Bioptron. DupC zece ani de cercetari ~i inova!ii, acest aparat deosebit se gase~te acum in
saloanele de cosmetica.

Este vorba de un aparat de mand, co mdrime ~iforma asemonotor unui feon. Folose~te lumind po' .
larizata liniar cu anumite lungimi de undo ~idensitate energetico, care imbunoto!e~te structura ~ias'
pectul pielii. Sf>ectrulluminos folosit nu con~ne raze UV,dar con~ne un anumit sector de raze infra-
ro~ii, astfel incat prin folosireo aparatului Bioptron sunt atinse ~istraturi mai profunde de sub piele.
/"' , Este cunoscut co lumina actioneaza asupra pielii atat pozitiv, cat ~inegativ. A~a cum celulele plantei
\ praduc fotosinteza sub efectulluminii, ~ipielea umana reactioneazd in diferite maduri fold c!e raze-
Ie luminoase cu diferite lungimide undo. Lampo Bioptron emite numai acele lungimi de unda care
au efecte ~n~fic~.:. Est!!cunoscut ca razele UV ale luminii solare, ac~onand asupra pielii neproteja-
te, praduc pierderea e,lasticiiatii,accelereaza procesul de imbatranire, ~ipot provoca cancer. Spre
deosebire de lumrna ~olcira, lumina Bioptron modificd in bine tenul. Dupd folosirea r~ulatd se ob-
~
serva 0 imbunatdtire elasticitatii~istructuriipielii,liniilesubtiri~imacroporu dlspar.

Pielea devine strdlucitoar~,oeteda ~i sanatoasd. Dupa cum orata studiile de scurta durata, iradierea
cu lumina Bioptron reduce semnificativ impuritotile din piele. Studii amanuntite au demonstrat co lu-
mina Bioptron poate fi folosita zilnic faro grija.

Cum sunt toate acestea posibile? Tehnalogia lampei Bioptretnderiva din laser, una din cele mai im-
portante descoperiri ale secolului. Opinia cercetatorilor este ca anumite raze luminoase, provenind
din lasere de joasa energie, pot stimula procesele ce se desfa~oard 10nivelul celulei. Bioptron a fost
pusO 10punct pentru a exploata aceste eFecte, evitand dezavantajele tehnicii laser.
Exista mai multe motive din cauza c,arora laserul nu a ajuns 10indem~na "civililor". in primul rand
costurile de comercializare, intretinere ~i exploataresunt foar:.temari. In 01doilea rand sunt necesare
conditii speciale de exploatare ~i0 pregatire de specialitate. In 01treilea rand, raza de laser este
atat de concentrata, incat diametrul sau nu acopera decat 0 suprafa!a foarte mica, iar incercarea
de a Ie dispersa modifica proprietatile radiatiei.
~..

/ 0 echipa de cercetatoriau realizatin 1981 0 sursdde lumindpolarizata, bazata pe proprietdtile


unui anumit tip de laser, capobild sd intareascd activitatea celulara. Astfel, s-a realizat lampa Biopt-
ron. Continuind cercetdrile ~i inovatiile, firma elvetiana BIOPTRONA.G. a realizat 0 prima versiulJe
comerciala a acestui aparat, denumit lampa Bioptron. Este un aparat economic pentru ingrijirea
pielii, sigur ~icomad de exploatat. Pentru co lumina Bioptron sa fie eficienta, suprafata de piele
tratatd trebuie so fie atent curalata. Lampo este pozi~onata 10cca 5 cm, ~i suprafa!a de tratat este
iradiatd timp de 2-4 minute (lampa are incorporat un timer care emite un ton 10interval de 2 minu-
te). in sfa~it, dupa iradiere se aplicd 0 creme] sou 0 lotiune hidratanta.
; ..
l
[~

, ..

ldmpa Bioptronconstituie un ajl.llordeosebit in


tralcimentele cosmetice de toate tipurile . ~ind 0 etapa in plus Fata de programele tradi~o~ale de in-
grijire a, pielii . ceea ce va determina cre~terea vanzarilor in mogozinele de speciolitote. Intrucat
aparatul se gas~te in varianta proFesionala ~iin varianta de utilizore la domiciliu, puteti trato dien-
teleDvs~ cu aceastd tehnologie in solon, ~iopoi sa Ie vindeti un oparat pentru Folosirezilnico 10do-
miciliu. Instructiunile de folosire dau 0 garantie de 30 de zile pentru obtinerea de efecte vizibile!

Lampa Bioptron s-a.impus in fume dotorita miilor de utilizari. Acest produs completeoza, ~ido 0 di-
mensiune noua ~iatractivo cosmeticii. Clientele vor aveo sotisFoctiiimense, ior Dvs. va vor cre~te
sensibil ca~tigurile.

22
::;>~. 22
Afec~unea frecvenja duratatratamen' Pagina
zilnico tului{minuteJ

Abce~de pielesoudentare 1.3


~:, Acnae/decorp 2
~ ' Alergie' 2.3
InHama~a
ochiului/inro~ire 1.2
Entg(sQTgeiiuntnF'
',' ,
2.
Piept~imamelon
\,: " " ,
2.3
8ur,site:,i' \, ,. 2.3
Celulito{piele
portocalieJ
'. 1
R~pturade~perimeu
' 2
Depresie{astenieJ 1
Eaeme:'.,';.:" .1.2
Pieleslobitoenergetic , 2
Ricfuri ' 1.2.
Pintandecal~oi(colcoiascujitJ 2
Erupfiiledin bolilefebrile 2
ZonereRexeole piciorului 1
Pielacumacropori,AsurafO 1.2
Problemede par 1
".,." Hal~e (pb.cu degetulmare) 2
;::t::: Dureriin gat 2.3
Hemoroizi
. '. 2
DegeHn ciocan 110piciorJ 2
Erite'in:~I'(inro~irea'pieliiJ 2.3
R6gu~lo 2.3
HerPes ~bialis>zoster,
simplex 2
Artritocoxo.femuralo ' 2
Tu~iritativa .}:, 2.3
Infec~i 3
Mancarime{proritJ 2.3
Afecjiunea frecvenlo durolotrotomen- Pagina
zilnica tului(minutel

Dureride capl stress J-2 u 38


Iv\enslrualie/ tulburari de ciclu 2-4 ~ 28
Migrerie
" - .
3-5 U 39
~Aomolio urechii
medii 2 ~8 39
SPoOdildzci;~fvicOla 1-2 U 39
Ciup'ercide pielesouunghii 2 U 33
Cicairi~.',<- 1-2 4 41
ukeregombiere J-2 2-4 46
'. ~.~,' :.i" ',,~-- ~ -'

ZgomoteJn;oreche !TInnitus} 2 ~ 29
Dureriin urechelotalgiiJ 2-3 ~ 28
infinderi'
JiI~a~i' . 2 U 35
/ ProstafitO
Prostata 2 ~ 36
Pso~osis 1-2 4 33
Reumo6sm 2-3 6 40
Dureri.de spate 2 ~ 36
Tulburaride somn J 4 28
inRamoreaburseisinoviale 2.3 6 35
Guturoi 2-4 6 35
IhR~Hiare
scapulo-humorola 2-3 6 40
Zgarieturi,zdreliri 2 4 34
~ArSuij:soIare 2 4 43
-/. "''-
, musita 2-3 6 29
Arsuri 2 U 43
Crompemusculore 2 6 44
EritOrsa6bio~torsiana. 2 U 40
Negi 2 ~6 34
Rani J 2-4 42
Dureride dinli 2-3 ~8 40
Problemedegingii 2 U. 34

24
-

inaintealrotamentului
culuminapolarizala,esledeosebitdeimportantcosuprafo!adetratatso~e
lemeinicspOlato.
Dupespelare, folsi~Oxy-sproy,
inainte~idupOtralamenl.
Pentrumajorilateo
tratamen-
telordinaceosta
rubricafolosieo
deOxy-sproy estenecesoro numaipentrupieleouscatO.

:'~ in domeniulproblemelor desdndtategenerald,spectruldeutilizarealluminiiBioptroncuprinde,in


. primulrand,rdcelile~iafectiunilecurente.Tratamentul
culumindpolarizatdareefectimediatin ca-
zul boli~?r~cute,~ar~fec~unile
cronicenecesitduntratament
.deduratdmaimare..
luminaBioptronpoote.~.folositd~ico terapiesuplimentard,
in combinatie
.cumetodetraditionale.
de
tratament.TratamentUl
cuBioptronpootefi oricondintrerupt,fjindnecesardconsultoteamedicului.

in tratareaafec~unilor
cronice,terapiaHindde durata,lampaBioptronpoatefj utilizatddepacient
singur,10domiciliu.Totu~i,pacientulseva prezentaregulat10medicpentrua evaluaprocesulde
insdndto~ire. LampomobildBioptrona fostconceputdspecialpentruutilizare10domiciliu,~ipoote
fi folositd~idepersoanefordcuno~tinte medicaIe.

INFLAMAREAOCHILOR

inRama~i,inro~iri, iritdri, inclusivreac~i.alergice

Sefolose~te: Bioptron~ipicdturinaturalepentruochi;
Etapa1: dacdexistd,seindepdrteazdlentileledecontact
/
Etapa2: ochiiseilumineazddirecttimpde 4-6 minute;
.w Etapa3: seaplicd1-2 picdturideochi;
Frecventa: 1-2ori pezi;

Indicatiiimportante: Purtdtoriide Ientiledecontactvor folosiochelari2-4 zile,pondcondirita-


readisporecomplet.in cazulirita~iloralergiceoculistulva prescrie
picdturilenecesare.

,.r

~b
DEPRESII- ASTENIE

stari depresive astenia de primavara

Se folose~te: Bioptron 2, gel regenerator pentru fOla sou mosca


din produse naturale;
etapa 1: Bioptron 210 60 cm in fota;
etapa 2: se ilumineaze foto 15 min. Ochii deschi~i;
etapa 3: se a~lice gelul sou mosco. Masco de fate se spa Ie
i -.
:"-../ etapa4:
dupa 5.10 min;
dupa aplicareo gelului sou a me~tii se ilumineaza plexul
solar timp de 6 min;
frecventa: 1 pe zi timp de 10- 20 zile;

Indicatii importante: Primele semne se observe dupa 7 zile. lIuminarea indeperteoza complet
sterile depresive. Petreceti cot mai mult timp in aer liber ~iprocticoti
mi~careo.

ZONELEREFLEXE
ALEPICIORULUI

"Masarea" zonelor reRexe pentru intreg orgonismul.

Se folose~te: Bioptron
etapa 1: se ilumineazetoate talpa punctual.Fiecarepunctse
ilumineazalimpde 4 min.;
frecventa: 1 pezi;

Indicatii importante: Se recomanda masarea talpilor zilnic timp de 3-4 min, cu 0


ploca de masaj.

.'---'"
DURERIDEGAT

inRamatii ~idureri in got

Se folose~te: Bioptron, Oxy-sproy;


etapa 1: se pulverizeaza de 2.3 ori Oxy.spray in covitatea bucalo ~i
se inghite incet;
etopa 2: zona mediane a gotului se irodiaze ti~p de 6 min;
etapa 3: se pulverizeaza din nou, timp de 2-3 ori Oxy-sproy in
cavitatea bucale ~ise inghite incet;
elapa 4: se ilumineaze centrul cavitetii torocice timp de 6-8 minute;

26
frecventa: 2-3 ori pe zi pOnd dispor durerile;

Obs. importante: Oxy-sproy colmeazd ~i Fdrd teropie luminoOSd.

RAGU$EAIA

stdri de rdgu~eald

Se Folose~te: Bioptron,Oxy-sproy;
etopo1: se pulverizeazd de 2-3 ori Oxy-sproy in cavitoteo bucold ~i
se inghite incet;
.': " : etopo~: s.e ilumineozd gotul in stango ~idr~pto zonei medione
timp de 6 min;
etOpo.~: . se pulverizeozd din nou, de 2-3 ori Oxy-sproy in cavitatea
bucald, ~ise inghite u~r; ,

frecvento: \ 2-3 ori pe zi pond disporerdgu~eola;

Obs. importonte: se recomondd gorgord cu ceoiuri naturale.

ruSE

tuse de rdceold, tuse iritontd

Se oplicd: Bioptron,Oxy-sproy;
etapo 1: se pulverizeozd de 2-3 ori Oxy-sproy in cavitoteo bucold
~i,se inghite u~r;
etopo2: ~mp de cote 6 min. se ilumineazd gatul din stanga
~iapoi din dreapta;
etopa3: se pulverizeaza de 2.3 ori Oxy-spray in cavitateo bucala
~ise inghite incet;
etopo4: 10tuseo de rdceald se ilumineozd direct, ~mp de 6-8 min.,
zona glandeiTimus; ,

frecventa: 2-3 ori pe zi, pond cand dispare tusea;

Observo~i: Se recomanda Folosireo produselor naturale contra tusei.

, i
!
2'1-
, aiaPnaN' 27
TULBURARIMENSTRUALE

crompe obdominole, dureri lombore

5e ulilizeozd: Bioplron;
elopo 1: lumina se orienleoza spre porleo inferioora
a obdomenului ~i se ilumineoza 6-8 min.;
elopo 2: se ilumineoza zona lombora limp de 6-8 min.;
frecvento: 2-4 ori pe zi in limpul menslruotiei;

/ Observojii: Co Ircilomenl de susjinere se recomonda limp de 10 zile


inoinle ~i in limpul menslruatiei ulei de candela (produs homeopalic).

DURERIDEURECHE(OTALGII)

dureri de ureche

5e ulilizeoza: Bioplron; .
elopo 1: se ilumineoza directlobul urechii 6-8 min.;
frecvento: 2-3 ori pe zi;
Observotii: doca durereo nu inceleoza dupa 3 zile,
se va consulto medicul.

TULBURARIDESOMN'

tulburari de somn, insomnie

5e ulilizeoza: Bioplron;
~.
elopo 1: se ilumineoze coloono verlebrola punctual cole 4 min.,
..J de 10verlebrele cervi cole pone 10 osul coccigion;
frecvenja: zilnic inoinle de culcare pona la omeliororeo siluatiei,
opoi 2.3 zile;
Observotie: veri~co~ pozitio polului.

GUTURAI

guturoi, inAamarea mucoosei nozale

5e ulilizeoza: Bioplron;
elopo 1: se ilumineoza cole 6 min. porleo slongo ~i parlea dreopto a fruntii;

28
elapa2: se ilumineaza boza nasului, din fiecare parle cole 6'min.;
frecventa: 2-4 ori pe zi pOna dispare guturaiul;

Observatie: Se recomanda folosirea unui spray nazal


cu produse nalurale.

ARSURISOLARE

arsuri solare, piele inro~ito

Se ulilizeaza: Bioptron,Oxy-spray,cremo hidralanla racoriloare;


elapa 1: suprafata afectalo se curato cu sepun neutru~iapa;
elapa 2: pe suprafata afeclata se aplica un stratsubtirede Oxy-spray;
.,. '. etap93:.. . se.ilumineazapunctualcote 4 min.;
elapa-4:.. .se unge suprafata afectato cu Oxy-spray~ise usuca la aer;
elapa5;, '. sealica0 cremohidratanloracoriloare; c.
frecventa:. 26ri pe zi;

SINUSITA

Tratamentul incepe la primele simplome ale bolii.

Se ulilizeaza: Bioplron. .
etapa 1: se ilumineazafruntea din stanga ~idin dreapata, cote 6 min.;
etapa 2: baza nazalo se ilumineazocote6 min.pe fiecare parte;

Observatii: Pentru eliberarea coilor respiratorii se fac inhalatii cu


eucaliptus. Daca situatia nu se amelioreaza dupa 4-5 zile,
se va consulta medicul.
r..
/

TINNITUS

~nnitus, vajail in urechi

Se ulilizeaza: Biopton;
elapa 1: se ilumineazadirectin lobulurechii6.8 min.;
frecventd: 2 ori pe zi;

Observatii: Se recomando, pentru deblocare, masaje meridiane.


Este deosebit de important ca inainte de tratamentul cu lumina polarizata, suprafata ce urmeoza a
fi tratata trebuie so fie temeinic curatata. Dupa spalare, se va folosi Oxy-spray, ~i anume atat inain-
te, cat ~i dupa expunerea la lumina. Oxy-spray actioneaza ca un dezinfectant ~i favorizeaza proce-
sui de regenerare. Spectrul de folosire allampii Bioptron in dermatologie cuprinde toate afeetiunile
pielii, care sunt provocate de alergii sau infectii. Tratamentul cu lumina Bioptron are efecte rapide in
.<~. bolile acute, in timp ce afectiunile cronice necesita un tratament de durata mai mare.
... \

Tratamentul cu lumina Bioptron constituie ~i 0 importanta terapie suplimentara fata de tratamentele


/
dermatologice tradi~onale. Folosireo lampii Bioptron poote fi oricand intrerupta, procedandu-se
conform reeomandarii medicului.

Pentru tratarea afectiunilor cronice, terapia de durata cu lumina Bioptron se poote aplica de pa-
cient, ca terapie la domiciliu. Totu~i, pacientul trebuie so consulte regulat medicul, pentru a evalua
procesul de insanato~ire. Lampa mobila Bioptron a fost special conceputa pentru folosire la domici-
liu, ~i poote R utilizatO chiar de persoone faro cuno~tinte medicale..

ABCESE

abcese de piele ~i dentare

Se utilizeaza: Bioptron, Oxy-spray;


etapa1: abcesul este pulverizat firi cu Oxy-spray. in cazul abceselor
dentare aceosta etapa nu este neeesara;
etapa2: abcesul este iluminat timp de 4-6 min. Pentru abcese dentare
se ilumineaza cavitatea bucala timp de 6-8 min.;
frecventa: 1-30ri pe zi;

Observatii: Tratementul trebuie sa inceopa imediat dupa primele


simptome. Daca situatia nu se rezolva dupa 5-7 zile, se va consulta
medicul sau dentistul. Abcesele se formeoza cand rinichii si intestinele nu
functioneaza coreet. .

30
30
ACNEE

loole formele de acnee

Se utilizeaza: Bioptron, Oxy-spray, lotiune demachianlo,


masco de corp sau de fata;
elapa 1: suprafata de lratat se curota temeinic.
elapa 2: se aplica masca de fato sau de corp ~ise spalo cu apa caldo dupo
S-10min.;
,/ elapa 3: se ilumineazo punctual, cote 4 min.
elapa 4: se aplico un strat sub~re de Oxy-spray ~ise usuco la aer;
elapa 5: se aplico crema de piele indicaio;
frecventQ: . ldato pe zi cu masco ~i 1 pe zi fard masca;

Observatii: ' . Se recomanda inceperea tratamentului imediat, dupa primele simptome.

'.
ALERGII

alergii ale pielii, iritatii cu moncarime, inro~irea pielii

Se utilizeazo: lotiune demachianto, Bioptron, 0xy-spray;


elapa 1: suprafata afectato se curata cu lotiune demachionta;
etapa 2: se oplica un stral subtire de Oxy-sproy;
etapa 3: se ilumineoza punctual, cote 4 min., toota suprafata;
etapa 4: se aplica din'nou Oxy-spray ~ise usuca la aer;
frecventa: 2-3 ori pe zi;

Observatii: Moncarimea dispare de regula dupa prima aplicare. Oxy-spray poote fi


folosit ~iintre tratamente. Oxigenul sustine procesul de regenerare. Este
impartant ca unmedic so stabileasco cauza alergiei, pentru a evita
afectiuni ulterioore.

?7~
31
ECZEME

eczeme de toate felurile

Seutilizeaza: Bioptron,Oxy-spray;
etapa 1: se aplica un strat subtire de Oxy-spray;
etapa 2: se ilumineazo punctual, cate 4 min., pe toata suprafata;
etapa 3: se aplica din nou un stra! subtire de Oxy-spray
~i se usuca 10 aer;
/
frecventa: 1-2 ori pe zi;

Observatii: Tratamentul trebuie sa inceapa dupa primele simptome. Oxy-spray-ul


. poate fi folosit ~i intre tratamente. Oxigenul sustine procesul de regene-
. rare. Evitaticonsumulde alimentecondimentate,bronza, mezeluri ~icio-
colata. Daca nu se observa imbunatatiri dupa 7 zile, consultati medicul.

ERUPTIILE
DIN BOULEFEBRILE

ba~ici de temperatura, herpes

Seutilizeaza: Oxy-sproy, Bioptron;


etapa 1: suprofoto de piele se curota cu lotiune de curatot;
etapa 2: se oplica un strot subtire de Oxy-sproy;
etapa 3: se ilumineozo timp de 4 min.;
frecventa: 2 ori pe zi;

Observatii: Doca tratomentul incepe imediot dupa primele simptome, fenomenul se


stopeoza.

~, HERPESLABIAUS

herpes lobiolis ~i olte forme de herpes

Seutilizeoza: Bioplron ~i Oxy-sproy;


etopo 1: se oplica Oxy-sproy -ul;
elopo 2: se ilumineoza timp de 4 min.;
elopa 3: se oplica un nou strat de Oxy-sproy ~i se usuca 10oer;
frecvento: 2 ori pe zi;

Observolii: Trolomentul trebuie sa inceopo imediot dupo primele simptome. in felul


acesto se evito extindereo afectiunii.

32 GiaPRoN'
INFEqll

infectii

Se ulilizeazo: Bioplron ~i Oxy-spray;


elope1: se aplica un slral sub~re de Oxy-spray;
elapa2: se ilumineaza punclual cole 4 min.;
elapa3: se aplica un nou slral sub~re de Oxy-spray,
core se usuca 10 aer;
frecventa: 2 ori pezi;
.-/::
Observatie: Trolamenlullrebuie so inceapa imedial dupa primele simplome.

CIUPERCIDE UN~HII,
\ . bEPIELE
-.
unele.lipuri de ciup~;'ci

Se ulilizeaza: Bioplron;
elopo 1: seilumineaza zona cu probleme timp de 4-6 min.;
frecvento: 2 ori pe zi pOnddispare ciuperca;

Observatie: Tratamentul trebuie so inceape imediat dupe primele simptome.


Spalati-va zilnic pe picioare.

PSORIASIS

psoriasis

Se ulilizeaza: Bioptron ~i Oxy-spray;


.."
elope 1: se aplica Oxy-spray in slral subtire;
elopo2: suprafota se ilumineaza punctual cote 4 min.;
elope3: se aplica din nou un stral de Oxy-spray, care se usuca 10 aer;
frecventa: 2 ori pezi;

Observatie: Tralamentul trebuie so inceapa imedial dupa primele simptome. Moncari-


mea va dispare dupa prima utilizare. Oxy-spray-ul poote ~ aplicat ~i intre
tralamente.
ZGARIETURI

piele zdrelita

Se utilizeoza: Bioptron ~i Oxy-spray;


etopa1: se pulverizeoza Oxy.spray pe rana;
elopo2: se ilumineaza direcl timp de 4 min.;
elopo3: se aplica, din nou, Oxy-spray ~i se usuca 10 aer;
frecvento: 20ri pe zi pana 10inchiderea ranii;

Observotii: Oxy-spray poate ~ folosit ~i intre lralamenle.

NEGI

Se ulilizeoza: Bioptron ~i lotiune de curatire


elopa1: se curata negul cu lo~uneo;
etopo2:' se ilumineaza direct, timp de 4-6 min.;
frecventa: 2 ori pe zi pana 10 disparitia negului;

Observatie: Tratamentul trebuie soinceapa dupa primele simptome. Unii negi sunt
foarle rezislenti, tratamentul puland dura 3luni. Bioplron constituie 0
alternativa pentru indepartareo negilor pe cole chirurgicala.

PROBLEME CU GINGIILE

paradontoza, inRamareo gingiei

Se utilizeaza: Bioptron ~i Oxy-spray;


elapa 1: se pulverizeoza Oxy-spray in cavilateo bucala, se clate~te
gura timp de 1-2 min., dupa care se scuipa;
elapa 2: se ilumineaza gingia direct timp de 4 min.
sou 6 min. prin obraz;
frecventa: ,2 ori pezi

Observa~e: Tratamentul trebuie so inceopa dupa primele simptome. Se recomanda


mqsarea gingiilor cu periuta de dinti ~i utilizarea zilnica a pastei de dinti.

34
Este foarte important ca syprafota afectatd sa ~e temeinic curdtatd inainte de aplicarea tratamentu-
lui cu lumina polarizatd. In tratarea durerilor, folosirea de Oxy-spray este necesard numai pentru
pielea uscata:
Spectrul de folosire a luminii Bioptron in terapia durerii, cuprinde, in primul rand, inRamatii, dureri
. articulare sou ale pdrfilor moi, co Ji lot felul de dureri. in cazul durerilor acute, Iralamentul cu lu-
J mind poIarizatd are efect imediat, dar durerile cronice necesita un tratament de duratd mai mare.
Folosirea luminii Bioplron trebuie luala in considerarea ~i ca terapie suplimentaro, in combinatie cu
. tralamenlele obi~nuiI6.(de exemplu pentru dureri reumalice, artroze, artrite). Folosirea luminii Biopt-
ron poote ~intreruptdo~cand, decizia apartinand, de reguld, medicului. Pentru terapia de durata
a stdrilor dureroOse '''~onic'e, exislo varianta de lampa pentru utilizare proprie, 10 dOJt:liciliu. Pacien-
tul va consulla regulal medicul, care va aprecia evolutia procesului de insdndtoJire. Lampa mobild
Bioplron a fosl conceputd.pentru utilizare la domiciliu, putond fj folosita Ji de ,persoane ford pregdti-
re medicala.

SINOVITA

inRamarea bursei sinoviale la genunchi

Se utilizeazd: Bioptron
elapa1: fiecore porte b genunchiuluise ilumineazatimp de 6 min.;
frecventa: 2-3 ori pe zi, pona la disparitia durerii

Observa~e: in timpul trotamentului genunchiul nu trebuie solicitot. Dacd nu se observd


imbundtdtireo siluatiei, dupd osaptamand se va consulta medicul.

iNTINDERE DEUGAMENTE

intindere de ligamente la genunchi

,
Se ulilizeazo: Bioptron .j

etopa1: se ilumineaza pdrtile laterale ale genunchiului, cote 6 min.;


etapa2: se ilumineaza rotula timp de 6 min.;
frecventa: 2 ori pezi

Observa~e: Pentru stabilizarea genunchiului se va purta un


bandaj elastic. Pentru intinderi mai grave. se va consulta medicul.

:7Si
3.')
DURERIDORSALE

dureri de spate, dureri lombore. sciatica

Se utilizeoza: Bioplron
etopo 1: se ia pozitia culcal-Iateral, aslfel incal spatele
so ~e drept, nesolicitat;
etapo 2: se ilumineaza zona dureroasa timp de 6-8 min.;
elopa 3: pentru dureri in tot spalele, acesla se ilumineaza
punctual, cote 6-8 min.;
frecventa: 2 ori pe zi

Observatii: in timpul tratamentului se vor evita sarcini mari. Daca durerile sunl de
durata, se va consulta un medic.

RUPTURADEPERINEU

dureri, probleme de sanatate dupa 0 na~tere

Se utilizeaza: Bioptron ~iOxy-spray


etapa 1: se aplica Oxy-spray in zona operatiei;
etapa2: se ilumineaza zona timp de 4-6 min.;
frecventa: 1.2 ori pe zi

Observatie: Tratamentul trebuie so inceapa imediat dupO na~tere. Calmoreo durerilor


este e~cienta, vindecorea operatiei este occelerata. Atentie asupra igienei
pentru a evila infectia.

PROSTATA

prostota, prostatitis

Se utilizeaza: Bioplron
etapa 1: se ilumineazaprostata, direct limpde 6-8 min. (subscrol);
frecventa: 2 oripe zi
Observotie: Docd sunl probleme cu prostata trebuie consultot neaporot medicul.

36 .36
SAN $1MAMELON INFLAMAT

in primulranddupOintarcare

Seutilizeoza: Bioptron,Oxy-spray
etapo1: seaplica Oxy-sproy pe zona afectata;
etapa2: se ilumineozazona direct timp de 4-6 min.;
frecventa: 2-3 ori pe zi

Observatie: Tratamentulincepe ilT}ediatdupOintarcare.


.y
PINTEN DE CALCAI (CIOC DE PAPAGAl, CALCAI ASCUTIT)
,!. -. : .-. ..-.
dureri de calcai \"
" .:~ '.

.Se utilizeoza: . ~ioptron


etapa 1: sailumineozadirectcalcoiultimpde6 min.;
frecventa: 2 ori pezi

Observatie: Seva comandaincaltdminte ortopedica.

HALUCE

problemecu degetulmore

Seutilizeoza: Bioptron
etapo 1: limp de 4-6 min. se ilumineozd dired zona;
frecventa: 2 ori pe zi

Observa~e: Dacd nu seobserve imbundtdtiri, consultotineoporat un ortoped. Nu


purtoti incdltaminte stromtd.

HEMOROIZI

Seutilizeozd: Bioptron
etapo1: seilumineozadirect zona timp de 6 min.;
frecventa: 2 ori 'pe zi
Observatie: Seva sta ~ezandintre doua scaune,ostfel incot zona so poatd fi iluminata
comedo

8i~ 37
DEGETiN CIOCAN(Ia picior)

excrescente cartilaginoase in articulatio degetului

Se utilizeazd: Bioptron
etapa 1: se ilumineazd zona timp de 6 min.;
frecventa: 2 ori pe zi

Observatie: Se va consulta ortopedul. Nu folositiincdltdminte ingustd.

.......
ATRITA COXO-FEMURALA

atritd coxo.femurald, inAamatie reumalicd

Se u~lizeazd: Bioptron
elope 1: limpde 8 min. se ilumineazddireclarticulatio;
frecventa: 2 ori pe zi

Observa~e: la persoanele supraponderale Iralamenlul este mai dificil (adancimea


eficientei). Alentie asupra unei diete sendtoase.

DURERI DE CAP (STRESS)

dureri cauzate de stress

Se ulilizeazd: Bioplron
etapa 1: se ilumineazd ceafa, incepand de 10bozo pdrului,
limp de 4-6 min.;
frecventa: do cd esle nevoie, se repeld dupd 0 ore;

Observatie: De reguld, durerile disper 105-10 min. dupd Iralamenl.

38
MIGRENE

Se utilizeaza: Bioptron
etopo1: seilumineoza ceofo pona 10bozo parului, timp de 4-6 min.;
etopo2: se ilumineazabozo nosului, pe fiecore porte cote 4 min.;
etopo3: se ilumineazazona pulsuluidin tompla cote4 min.;
frecvento: 3-50ri pe zi

Observotie: Trotomentul cu lumina este 0 alternotiva ro~onola fota de consumul more


de toblete, deseori ineficoce.
-y

INFLAM~TIA: URECHIIMEDII

.in primul rand 10copii " '.

Se utilizeaza: Bioptron
etopa1: glanda Timusseilumineaza 6-8 min.;
etapo 2: direct in lobul urechii se ilumineaza 6 min.;
frecventa: 2 on pezi

Observatie: A se feri de frig ~i curent. Canalul auditiv se protejeaza cu vata.

SPONDILOzACERVICALA

crampe musculare in ceafo

Seutilizeaza: Bioptron
etapa 1: seilumineazaceafa ~imu~chiicefei timp de 4-6 min.;
/ frecventa: 1-2pezi
(ft"
_.,~'.,
Obesrvatie: Durerile u~oare dispar imediat. Pentru a evita durerile, evitati pozitia
~and ~i alege~ 0 perna buna pentru dormit.

3SJ
39
,
,', 'iNTINDERI $1 ENTORSE
I:
"
I:
in general occidente sportive
I:

Seutilizeoza: Bioptron
!I
',I etopo 1: zona problema se ilumineoza direct timp de 4-6 min.;
frecvenfo: 2 6ri pezi

Observotie: Timpul de refocere se scurteoza sensibil (cu 50%).


,
: '--./' INFLAMATIE UMARULUI/REUMATISM
iN ARTICULATIA

inAomoreo orticulofiei din reumotism sou intindere

Seutilizeoza: Bioptron
etopo 1: zona problema seilumineoza timp de 6 min.;
frecvento: 2-3 ori pe zi

Observo~e: in cazul durerilor reumotice, otenfie osupro dietei alimentare. Se evita


corneo de porc, alcoalul, bauturile calde, fructele.

CRAMPE MUSCULARE

tofi mu~hii

Seutilizeaza: Bioptron
etapo 1: mu~hiul respectivseilumineoza cote 6 min.;
frecvenfo: 2 ori pezi

DURERI DE DINTI

Se utilizeoza: Bioptron
elapa1: dintele afectat se ilumineaza direct sau prin obroz
timp de 6-8 milJ.;
frecvento: 2-3 ori pe zi

Observatie: Daco durereo persista coteva zile trebuie consultat mediclii.

40
....

Esteimportant co zona ofectota so fie temeinic curatota inointe de oplicoreo trotomentuluicu lumina
polorizota. FolositiOxy.sproy inointe ~idupa iluminore. Oxy-sproy are efect dezinFectont~ide
sustinerea procesuluide regenerore.

Spectrulde Folosireolluminii Bioptroncuprinde, in primul rand, rani occidentale ~ichirurgicole, res-


pectiv cicotrice, rani couzotede diobet (omputari), orsuri, dor ~i rani cronice de UlcusCruris ~iDe-
i'-../kubitus.

Folosireo.!ampi.iBioptrontrebuie luota in considerore ~ico teropie suplimentora,in combinotie cu


metodeledosice de'trota.men!:Folosireoluminii Bioptron poote ~ eliminota oricand, decizio oporjin-
and, de regula, medicului: .

Pentruteropio de durota o,ranilor croniceexista vorionto de lompa pentru utilizore individuola,


pentru teropie 10domiciliu. T<?tu~i,
pocientul trebuie sa consulteregulot un medic, core va oprecio
evolu~o procesuluideinsanato~ire.Lampomobila Bioptron a fostconceputa pentru utilizore 10do-
miciliu, putand fi folosita~ide persoonefard cuno~tintemedicole.

CICATRICI

chirurgicole souoccidentale

Seutilizeoza: lotiune de cura;~re, Bioptron, Oxy-sproy


etopo1: securata cicotriceo ~izona cu lotiune;
etopo2: seoplica un strot subtire de Oxy-spray
etopo3: funcfiede dimensiuneocicotricii, se ilumineoza punctual,
cate 4 min.;
r:r
"1 ~'.' frecvento: 1-2 ori pe zi. in cele moi fericite cozuri, cicotricea
poote disparea complet.
Observotii: Trotomen~1cicatricilor vindecotepoote continua pentru infrumusetarea
acestora.In anumite condi~i, cicatricile pot provoca un blocaj energetic.
Blocajulenergeticdetermina problemede sandtate. Bioenergeticienii,co
~idoctorii cercetatorisou curanti, ~tiucum pot fi eliminate astfelde
cicotrici. indepartarea unei cicotrici poote avea efectebene~ceimportante
asupro organismului.

LtJ
41
RANI

ranidetoatefelurile

Seutilizeozo: Bioplron, Oxy-sproy

etopa1: se pulverizeazoOxy-sproy asupro ronii;


etapa2: dupo dimensiuneoranii, oceostaseilumineazo
in onsomblu,sou punctual cote 2-4 min.;
etopo3: se pulverizeazodin nou Oxy-sproy pesterono
~i seusuco10oer;
frecvento: 1dolopezi pono 10vindecoreolotolo

Observotie: Prin ulilizoreo lumunii polorizote durato de vindecore sereduce cu 1/3.


RonoIrebuie so fie mereu curato. Folosireobandajelor impiedico, de
obicei, occesuloxigenului, respectivbondojul nu trebuie so fie preOstrons
(eton~),fiindco impiedico procesulde regenerare.

ULCUSCRURIS

picior deschis,obcese

Seutilizeozo: Bioptron,Oxy-spray, eventualponsomentspecial.


etapa1: se'pulverizeozoOxy-sproy deosupra ronii;
etapo2: dupOdimensiuneoronii, se ilumineozo in onsomblu,
sou punctualcote 2-4 min.;
frecvento: 1-20ripezi

Observotii: Asemeneorani sevindeco din interior spreexterior.Doco seobservo co


margineo ronii sevindeco mai repededecot tesutulronit, seva intrerupe
tratomentulpentru 3-5 zile. Prin oplicoreo reguloto a iluminorii se pot
rezolvo problemecore dureozo de ani de zile, dar dupo un tratamentde
2-5Iuni. Eslenecesarco procesulde insOnoto~ireso fie verificot periodic
de un medic.

42 ('1 I QPT<.ON"
ARSURI

orsuri, opariri

Se utilizeozo: Bioptron, Oxy'spray. in cozul orsurilor ~i oparirilor


se va octiono imediot. Primo dipa este delerminonta.
elopo 1: suprafoto orsa sou oparito se tine sub jet de opa rece,
catevo minute, pana 10 colmoreo durerilor.
etopo 2: se oplica un strot subtire de Oxy-sproy;
etopo 3: in primele 2-4 zile se ilumineoza in onsomblu sou punctual,
cote 4-6 min., cu lumina olbostro (fie printr-o lentila,
~e prinlr-o carpa subtire);
..,etopC) 4:.. jn, urmatoorele 2-4 zile se ilumineozo p'uncluol
timp de 4 min., foro culoore;
frecvento: " 2 cri
. pe zi, pano 10insanato~ireo lotolo -,

Observotii: Apc;!rececolmeozodurerile. .
o orsuro pe suprofoto more trebuie trotola de un medic.Este deosebit de
important co suprafoto of eclat a so fie temeinic curototo inointe de oplico-
reo trotomentului cu lumina polorizoto. Se va folosi Oxy-spray inointe ~i
dupo iluminore. Oxy'spray actioneozo co dezinfeclont ~i sustine procesul
de regenerore.

y'.~:'.'

43
La olegereo produselor cosmetice se va line cont de:

.
. farocomponente de origine animala
faro conservanti artificiali
. faro emulgatori artificiali

~, Produsele de mai sus nu sunt compatibile cu terapia cu lumina Bioptron, devenind ineficiente, ~iin
plus, prin combinatia gre~ita intre elemnetele active ~ilumina, pielea se incarca energic ~ipot
aparea reaclii alergice!

Spectrul de utilizare alluminii Bioptrpn in cosmetica cuprinde afectiuni ole pielii, riduri ~ialte pro-
bleme de cosmetica. Tratamentul cu lumina Bioptron are efed imediat in cazul afecliunilor proaspe-
te, dar afecliunile cronice necesita un tratament mai indelungot. Tratamentul cu lumina Bioptron tre-
buie folosit ~ico terapie secundara, in combinatie cu metodele cosmetice curente. Folosirea luminii
Bioptron poate fi oprita oricond, decizio aporjinond, de regula, cosmeticianului. Pentru trotarea de
durata a afectiunilor cronice, exista varianto de lampa pentru utilizore individuala, pentru terapie 10
domiciliu. Clientul va consulta regulat un cosmetician, core va aprecia evolulia tratamentului. Lampo
mobila Bioptron a fost conceputa pentru utilizorea 10domiciliu, putond fi folosita de persoone fara
pregatire medicala.

CELULITA

"pieleo portocalie"

Se utilizeaza: Bioptron, 0xy'spray, lotiune de curatire,


crema pentru celulita.
etapa 1: se curata suprafota afectata cu 0 IOliunemoole;
etapa 2: se pulverizeaza Oxy'spray;
etopa 3: suprafolo de piele se ilumineaza punctual cote <Imin.;
etapa <I: mosarea pielii cu crema anticelulita;
frecvenla: 1 data pe zi

Observalii: Trolomentul celulitei cu lumina determino-afonarea lesutului, pregatindu-I


pentru tratomentele ulterioare. in felul acesta pielea devine mai sensibila
fala de elementeleactiveale cremeionticelulita.

4<1
PIELESIABITA ENERGETIC

piele "adormila", piele neirigala cu sange

Se ulilizeaza: Bioplon, Oxy-spray, lotiune de curatare, masca de fata


elapa 1: suprafala afeclata se curata cu 0 lotiune moale;
elape 2: se pulverizeaza Oxy-spray in slrat sub~re;
elapa 3: se ilumineaza punctual cate 4 min.;
elapa 4: se aplica un stral subtire de Oxy-spray;
frecventa: 20ripezi .

Observatie: Pielea slabila energelic formeaza limpuriu riduri. Oxy-spray poale fi folo-
.sil ~til)lre Iralamenle.

-.
PIELEMACROPOROASA.

piele poroasa, fisurala

Se utilizeaza: Bioplron, Oxy-spray, solufie de curatare.


etapa 1: suprafata afectata se curata cu 0 lotiune moale; i.
elapa 2: se pulverizeaza pe piele Oxy-spray; I
I
elape 3: se ilumineaza 4 min.; I
elapa 4: se aplica din nau Oxy-spray;
,
I
I
Observatii: Oxy-spray poate fi utilizat ~iintre Iratamente.

RIDURI

<Driduri, piciorde cioara


Se utilizeaza: Bioptron, Oxy-spray, lotiune de curatare, crema hiposomica
elapa 1: se curala pielea cu 0 lotiune moale;
elapa 2: se pulverizeaza ~n cu Oxy-spray;
etapa 3: se ilumineaza 4 min.;
etapa 4: se aplica ~ise maseaza u~or crema hipasomica;
frecventa: 1-2 oripe zi

Observatie: Aplicati tralamentul regulal! Combinalia dintre lumina Bioptron ~icrema


hiposomica ajula masiv tralamenlul. Rezultalele vizibile se vad dupa 2
saplOmani.
PROBLEMEDEpAR

cadereo parului, malreota

Seulilizeoza: Bioptron, ~mpon, Ionic de par


elopo 1: spaloreo parului cu ~ompon;

elapa2: uscareau~oaro ~imasajcuIonic;


elopa3: iluminarea pezonecole6-8mil}.;
~ecvento:1dalopezi
Observotie:Urmdritifofsieaunui~ampon moale.

46 8i.oPO<QN" 46
Observatie: Urmoriti folosireaunui~ampon moale.

CERCETARI
CULUMINAPOLARIZATA

Ti~u: BIOPTRON
RESEARCH
PROTOCOL

-y Tema: Cellular& MolecularImmunologyeventsinducedby BIOPTRON


lamp
<.,:. Unde: Researchlaboratory / CancerImmun9-Biology
Internationallmmuno-Biology .

Laboratory& Clinic,HiltonHeadIsland,SouthCarolina,U.S.A.
Cine: F~an~Gosparo,Ph.D,Arnold Freeman,M.D.,Anth~y Tarasenko,
M.D.. JaakJanssens,
M.D'IVujadinMujovic,M.D. DiokoJocic,M.D.
Cand: March1990
Domeniu: Cellular& MolecularImmunologyeventsinducedby BIOPTRON

Titlu: PENETRAREA lUMINIlPOLARIZATE PRINPlELE


Tema: Penetrabilitateo
luminiipolarizatein piele
Unde: CenlrulMedical01UniversitatiiDuke,Durham,NorlhCarolina,USA
Cine: Ph,D.BruceKlilzman !
i
cand: 12 ianuarie,1990 i

Domeniu: piele ! i
r
Titlu: EFEGUllUMINIlPOtARIZATE ASUPRA MECANISMUlUI FAGORllORDE I
CRE~TERE DINCElULAMACROFAGA U-937 !
Tema: Factoricelularidecre~tere j
Unde: AsociatiaMedicala~i~coolaDenlarapentruBarbati,~iSpitalulThomasdin
:
londra
~ Cine: PeterBollon,MaryDyson~iSteveYoung
c:::~ Cand: 1992
-, Domeniu: general

BIOSTIMULARE

Titlu: BIOPTRON-UlESTEBIOSTIMULATOR
Tema: Cercetaristiintificeasupra lampii Bioptron ,.
I
Unde: USA
Cine: BethHolister,RN, BS,Gregory P.Fontana,MD
Cand: 6 decembrie, 1989

l3i£lP"RDN'
Titlu: INVESTIGATIIiN VITRO$1iNVIVOASUPRA
EfECTElOR BIOlOGICE ALE
lUMINIl POLARIZATE
Temo: Efecte biologice ole luminii polorizote
Unde: <frederic JoliOI-Curie»lnstitutulNolionol de Cercelore Rodiologica ~i
Rodioigienica, Budopeslo, Ungorio
Cine: Dr. Gyorgy
cand: august, 1987
Domeniu: cercetore generola
Nr. pocienti: multi
Rezultote: foorte bune

PROBLEMEDE PIELE

Titlu: CENTRUl DE DIAGNOSTIC $1 TERAPIE <4-!YGEIA», ATENA


Temo: Efectelevizibileole luminiipolorizoteosupro pielii
Unde: Grecia
Cine: M. D. E. Aronis, M. D. A. Broziotis, M. D. K. Kafouros, M. D. N. Pagrotis,
M. D. Papakostas ~iM. D. P.Venetsonos
Cand: Prezentot 10Congresul 01 18-lea de Dermatologie de 10New York, 16 iunie 1992
Domeniu: probleme de piele
Nr. pocienti: 42
Rezultote: foorte bune

Ti~u: LABORATOARElE AMA


Temo: Cercelorea efectelor unei noi melode de trotore 0 acnei
Unde: New York, USA
Cine: loborotoerele AMA
Cand: aprilie, 1991
Domeniu: acnee
Nr. pocienti: 10
Rezultote: foerle bune

DURERI

Titlu: CENTRUl DE REUMATOlOGIE $1 REABILITARE


Temo: Boli reumotice
Unde: Grecio
Cine: Dr. loannis Siosinopoulos
cand: februorie-iunie, 1990
Domeniu: reumatologie
Nr. pocienti: 115
Rezultote: foarle bune

48
Ti~u: COMPARATII iNTRE lAMPA BIOPTRON ~llAMPA PHIUPS
Tema: Studii comparative de reumatologie
Unde: Elvelia
Cine: 18 doctori
Cand: 1994
Domeniu: reumatologie
Nr. pacienli: 101 .
Rezultate: bune, sensibil mai bune fata de lampa Philips

RANI

Titlu: STIMUlAREAIMUNITATlllA PURCEINOU-NAsCUTI


Tema: '.' . .~tuqii ale ~coliide MedicinaVeterinara
Unde: Ungaria
Cine: Marta Fenyo -,
Cand: 1988 .
Domeniu: stimulor..ea sistemului imunitor
Nr. pacienli: 36 purcei
Rezultate: foorte bune

Ti~u: TRATAREARANILORGREUVINDECABILE
Tema: Ulcus,cangrene diobetice ~irani greu vindecobile
l)nde: Spitalul Sf. losif - Bremen - Germanio
Cine: Dr. Stacker
Cand: 1989
Domeniu: tratarea ranilor
Nr. pacienli: peste200
Rezultote: foorte bune

Ti~u: RAPORTUL DR. K. ESTEU


Tema: Diferitetipuride pielein cosmetologie~iefectulterapiei cu lumina
~1 Unde: Ungoria
Cine: Dr. K. Esteli
Cand: 1986
Domeniu: diferite tipuri de piele
Nr. pacien~: mul~
Rezultate: Bioptron poote R folosit pentru orice tip de piele
Ti~u: BIOPTRON LIGHT SYSTEMS IN COMBINATION WITH BIOINFORMATION
Tema: Bioptron and Bioinformation therapy
Unde: Institute for Bioinformation, Zurich, Switzerland
Cine: Mrs, Zeier & Mrs. Seger
Cand: June 1997
Domeniu: Psychic problems, stress, pain, wekness of the immune system, lymphatic pro
blems, preventive treatments, skin, wound healing, hair and scalp problems
.,-, Nr, pacienti: 100eds over the past 8 years
Rezultate: satisfactory in all areas

Titlu: RAPORTUL
DR.A KARSONYI
Tema: Bolilede piele
Unde: Ungario
Cine: Dr. A. Karsonyi
Cand: 1989
Domeniu: in principal Herpes Simplex
Nr, pacien~: multi
Rezultate: foarte bune

Titlu: RAPOARTELE DR.J. TOTH~I DR.E. VIZV


Tema: Probleme de cosmetice
Unde: Ungaria
Cine: Dr. J. Toth ~i Dr. E. Vizy
Cand: 1989
Domeniu: probleme de cosmetice
Nr, pacienti: multi
Rezultate: Indicat pentru tratarea diferitelor probleme de cosmetice

'-', Tirlu: INSTITUTUL


DE BIO-INFORMATICA
Tema: Terapiibio-informationale
Unde: Zurich
Cine: D-na Zeier ~i D-na Seger
Cand: mai 1994
Domeniu: probleme de per ~i pielea capului, probleme de piele, dureri ~i profilaxie
Nr, pacienti: multi, timp de 5 ani
Rezultate: multumitor in toate domeniile

50 GiOP"R.ON'
Ti~u: FOLOSIREA BIOPTRON-ULUI iN PRAGICA FllIO- TERAPEUTICA SPORTIV A
Tema: Tralamenle fiziolerapeutice
Unde: Dauzenzell, Germania
Cine: D. MotyczkO
Cand: 1991
Domeniu: Dureri,enlorse,inlinderi,rupluri
Nr. pacienti: 7
Rezultote: La loale indicaliile bine
Titlu: EXPERTlzA ASUPRA LAMPII BIOPTRON
Temo: Terapia durerii
Unde: Practico medicala in Vieno-Austria
./ Cine: Dr. Richard Eisner
Cand: iulie1992
Domeniu:. , .dur~ripulerniceole musculoturiiumerului
Nr. pacienti: .2
Rezultote: Bune '.

Titlu: Dr. med. EMMASUCHOMEL


Tema: Diferile indicatii medicale
Unde: Practica medicola in Lohnstein, Germania
Cine: Dr. Emma Suchomel ..
Cand: februarie 1994
Domeniu: Diferile indicatii medicale
Nr. pocienti: Raport dupa un an de folosire Bioptran
Rezultate: General bune

Titlu: CUNICA DE ORTOPEDIE LAHNHOHE

Temo: Vindecarea ranilor ~iformarea cicatricilor


Unde: Clinica din Lahnstein, Germania
Cine: Dr. F.Suchomel
Cand: ianuarie 1994
"""' .
I;'
DomeOlu: Vindecoreo rani lor ~iformarea cicalricilor
'.. Nr. pacienti: multi, timp de 1 on
Rezultote: Foarle bune

Tillu: CENTRUL MEDICAL "TRIPLE333"


Tema: Ulcuscruris~irani greu vindecobile
Unde: Austrolia
Cine: Dr. A. C. Bosnich
Cand: aprilie 1993
Domeniu: Ulcus cruris ~irani greu vindecobile
Nr. pacienti: multi, limp de 2 ani
Rezultale: Foarle bune. Reducerea generalo a duralei lralamenlului de 2.3 ori.
Ti~u: FRUMUSETE ~I STll
Tema: Tratarea frumusetii
Unde: Zurich
Cine: D-na Spahija
Cand: octombrie 1994
Domeniu: Probleme de piele, arsuri, acnee, negi, piele "adarmito"
Nr. pacienti: multi, timp de 8 ani
Rezultate: Faarte multumitoare in toate domeniile .

52
in multe teri in care secomercializeazalampoBioptron, nu estenecesardatestareamedicaid. in un-
ele teri atestareamedicalaa otribuit comercializarea aparotului unor persoanefdrd ~colorizare me-
dicala.

Ungaria atestoremedicala,Nr.183
Bulgaria licentede import,Nr 26/00736
.;' / Slovakia. atestaretehnicald,Nr. P/02216/101/1/97
. Japonia atestaremedicaid,Nr.280404024
USA ..: '. :. lic-en/O
de.cQlTlercializare
(51OKFDA)Nr. K922900
Mexic atestaremedicaid,Nr. 0127292
Korea '.
licentqd~import,Nr. 11113834
Polonia licentedeini'port,Nr. 2551847
Cehia licentedecomercializore pentrudinici ~ispitale,Nr. PKP/2-200-27..6.91
Germania centrelefarmaciilor: BIOPTRON COMPAG: PZN:863 321 3
BIOPTRON 1 PZN:741 002 0
BIOPTRON 2 PZN:7409146
OXY-SPRAY 250ml: PZN:863 323 6

'i)
:~'W~f"Q~rfl:;aNR,'E
~§f:dc;o~pAt'Ctt'
TERAPi:A"PRI N
LUMINA

Societatea pentru Terapie prin Lu- Institutul Occidental


mina ~ iRitm Biologic Fundatia pentru Cercetare
P.O. Box 478 P.O. Box 100, Penticlon
./ Wisonville, OR 97097, USA British Columbia, V2A 6J9 Canada

Academia Germano pentru laboratorul de Cercetare ~i Verificare a Ronilor


Fotobiologie Dr. Sedlarik
Universitatea Tehnice IImenau Hessenweg 14/3
CPo 0565 D 98684 - IImenau D-89522 Heidenheim/Brenz

Universitatea Johann-Wolfgang Tehnologia luminii Universale


Goethe P.O. Box 520
Centrul de Psihiatrie Carbondal, CO 81623
Theador-Stern Kai 7 - USA
066026 - Saabrucken
Universitatea Tehnico Aachen
Spitalul Teritorial Bregenz Facultatea de Medicine
Sectia de Ginecologie ~i Maternitate Clinica Medicale pentru Arsuri ~i
C. Pedenz 2 Chirurgie Recuperatorie
A-6900 Bregenz Panwell30, D-52057, Aachen

Institutul de Bioinformatice
Zeier + Seger
Klustrasse7
J' 8032 Zurich,Elve~a

Hotelul de Cure Mar y Sole


Institutul Teralava Los Cristianos
Teneriffa
Spania

5;1 . '3iClPT<ON' 54
Fo~otamaduitoore
0 luminii Medicinoluminii- medicino
viitorului r
InRuenJo
luminiiosupropsihicului
~i Cumputemsa0 utilizampentrua nevindeca
" corpului O. D.ph.D.JacobLiberman
~ Dr.Jacobubermon EdiluraBear&Company
Ediluro~~erz ,-ISBN3:502-19406-8 ISBNo-e79181-01-0

Bio.fotoni . Biologia
luminii -.
luminoin celulele
nooslre Bozele
iradieriiultroslabe
acelulei
MorcoBischof FritzA.Popp
EdiluroZweitousendeins EdiluraPaulParey
ISBN3-86150-095-7 ISBN3-489-61734-7
f~
Curoprinlumina~iculoore luminadoviola i
Cumpute~descoperi ~iutiliza Sanatatepentrucorp~ispirit
oceoslO energie prinsoore~iterapiaprinlumina
Romon Brolschen Dr.med.SabineThor-Widemann
EclilurAriston.ISBN3-7205-17799 EdituraKnour.ISBN3-426-82089-7

Radia~a
bio.Omulin compul
deradi~i cosmic01 Noiorizonturiin medicina
pamontului
~i01 Fritz-Albert
Popp
.~I"'mediului
.' EdiluraVerlag.ISBN3-7760-0987-X
'"". Moyer/Winklbaur
EdiluroOrac -ISBN3-85368-917-5

!.J"5
I3IDr' RON' 5'1
:>
<Ii
C)
z
9o
x.
II:
I:!!
.!!J
~
C)
a:
>-
0.
oU
EElZe ~~~
..= ~PINTE.NA"ONAl
@ -
striving for a longer life

Monufacluredby:
BIOPTRON AG oa:
8617 Monchahorl :2
<n
Switzerland 8n.