Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ

ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA
TEZELOR DE AN, TEZELOR DE CALIFICARE SUPLIMENTARĂ
ȘI A TEZELOR DE RECALIFICARE PROFESIONALĂ

Ghid metodologic

CHIŞINĂU, 2019
Ghidul metodologic a fost aprobat și recomandat pentru editare de Comisia științifico-metodică a
Institutului de Formare Continuă, proces-verbal nr.3 din 26 aprilie 2019

Autori:

Tatiana TINTIUC, doctor în psihologie, conferențiar universitar


Ion SPINEI, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar
Elena DAVIDESCU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Parascovia TOCAN, doctor în economie, conferențiar universitar
Svetlana FEDOTOVA, lector universitar
Liuba ȚIBULSCHI, drd., șef Centru învățământ la distanță

Recenzenți:
Emilia LAPOȘINA, dr., conf.univ., Șef Departament de Asigurare a Calității și Dezvoltare
Curriculară
Aurelia BALAN-COJOCARU, dr. în psihologie, Decan, Facultatea Psihologie și Asistență
socială

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Elaborarea și susținerea Tezelor de an, tezelor de calificare suplimentară și a tezelor de


recalificare profesională. Ghid metodologic. Chișinău, 2019
100 exemplare
ISBN

2
CUPRINS
1. GENERALITĂȚI…………………………………………………….………………………..4

2. ALEGEREA TEMEI TEZEI DE AN, DE CALIFICARE SUPLIMENTARĂ ȘI A TEZEI DE

RECALIFICARE PROFESIONALĂ…………..........................................................................5

3. ACTIVITATEA AUDITORULU I PRIVIND ELABORAREA TEZELOR..........................6

4. ROLUL CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC ..................................................................... ..7

5. STRUCTURA, CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL TEZELOR ................................................ 7

6. CERINŢE REFERITOARE LA REDACTAREA TEZELOR ............................................ 11

6.1. EXIGENȚE DE EDITARE ................................................................................................... 11

6.2. RECOMANDĂRI STILISTICE ............................................................................................. 12

6.3. EXIGENŢE ETICE ............................................................................................................. 13

7. PROCEDURA DE ADMITERE LA SUSŢINEREA TEZELOR ....................................... 13

8. SUSŢINEREA TEZELOR ................................................................................................... 13

9. EVALUAREA TEZELOR ................................................................................................... 14

10. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ....................................................................................... 15

ANEXE.................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3
1. GENERALITĂȚI
Formarea competenţelor de cercetător ştiinţific, de rând cu cele profesionale, ale
studentului se produce treptat, în cadrul unui sistem de asigurare a acestui proces, începând cu
provocările în direcţia respectivă în cadrul disciplinelor parcurse, prin intermediul creării
diferitelor situaţii de învățare-explorare, care, treptat, iau forma temei unui interes de cercetare
individuală concretă, ce urmează a fi desfăşurată în mai multe trepte:
Prima treaptă o constituie teza de an ce se realizează şi se evaluează în cadrul unei discipline de
profil din planul de învăţământ sub conducerea nemijlocită a titularului care promovează această
disciplină;
Teza de calificare suplimentară reprezintă o lucrare originală, fundamentată științific și
metodologic sau de creație artistică, care are drept scop evaluarea competențelor persoanelor de a
efectua cercetări, de a aplica cunoștințe teoretice în procesul de elaborare a unor soluţii practice,
specifice domeniului de formare profesională, formă de evaluare finală a studiilor, după a cărei
susținere publică se obține diplomă de calificare suplimentară în domeniul respectiv;
Teza de recalificare profesională lucrare de cercetare științifică și metodologică sau de
creație artistică, aprofundată și/sau interdisciplinară, care include analiza problemelor teoretice și
practice, după a cărei susținere publică se obține diploma de recalificare în domeniul respectiv.
Lucrarea reprezintă un ghid metodologic - reper pentru parcurgerea ascensiunii şi
edificarea studentului/auditorului în materie de manifestare ca cercetător ştiinţific, începând cu
identificarea interesului, conturarea aspectului şi temei de cercetare şi fructificarea cercetării într-
o lucrare ştiinţifică, precum şi indicaţii metodice vizând elaborarea acestor lucrări şi susţinerea
lor în faţa comisiilor de evaluare finală, pentru obținerea studiilor de calificare/recalificare la
Institutul de Formare Continuă.
Ghidul se adresează: celor care intenţionează să realizeze o lucrare ştiinţifică, furnizând
recomandări cu privire la modul de realizare a tezelor; profesorilor coordonatori ca instrument de
îndrumare unitară şi sistematică a studenţilor; comisiilor de examinare, ca suport pentru
instituirea unor criterii unitare de evaluare a unor astfel de lucrări.
Teza de an este o lucrare susţinută de studenţi la un obiect de specialitate (de obicei) şi
este un criteriu de demonstrare a cunoştinţelor obţinute pe parcursul acestui curs. Poate fi
proponderent teoretică.
La etapa pregătirii tezei anuale, studentul valorifică abilităţile dobândite, acumulează
deprinderi de a lucra cu literatura ştiinţifică şi de instruire, manifestă iscusinţa de a aplica
cunoştinţele obţinute şi de a face concluzii corecte. În linii mari, această teză urmăreşte scopul
major de sistematizare şi aprofundare a cunoştinţelor teoretice aferente temei alese.

4
Teza de recalificare profesională este una dintre componentele principale ale examenului
de Stat şi reprezintă o lucrare de sinteză executată în baza competenţelor profesionale acumulate
de student în perioada studiilor, a cunoştinţelor teoretice, precum şi a abilităţilor practice
obţinute, a activităţii de cercetare ştiinţifică etc.
Teza de calificare suplimentară este prin esenţa sa o lucrare ştiinţifică originală,
fundamentată ştiinţific, care conţine rezultate teoretice şi/sau experimentale în domeniul
respectiv de studiu – o cercetare realizată de sine stătător de către studentul înmatriculat la studii
demonstrează că pretendentul a înregistrat anumite rezultate în activitatea de investigare în
domeniul în care el se specializează în mod deosebit.
Prezentul Ghid este adresat studenților/auditorilor-absolvenţi, coordonatorilor științifici,
precum şi membrilor comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare finală
din cadrul examenului de stat; stabilește regulile unificate privind elaborarea, redactarea şi
susținerea Tezelor de calificare suplimentară și recalificare profesională în cadrul Institutului de
Formare Continuă.
Prezentul Ghid metodologic este elaborat în conformitate cu Regulamentul privind
elaborarea şi susţinerea Tezei de calificare suplimentară și recalificare profesională aprobat la
ședința Senatului IFC din 23.04.2019. Totodată, menționăm faptul că în procesul elaborării
Ghidului metodologic s-a ţinut cont de Metodologia de elaborare a programelor și a curriculum-
ului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții (ordin MECC nr.70 din 25.01.2019) și
Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice
(ordin MECC nr.92 din 30.01.2019), recomandările din Ghidul privind perfectarea tezelor de
doctorat şi autoreferatelor, aprobat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al
Republicii Moldova, precum şi de prevederile Ghidului privind elaborarea și susținerea
tezelor/proiectelor de licență, elaborat în cadrul Proiectului TEMPUS „Dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova”.

2. ALEGEREA TEMEI TEZEI DE AN, DE CALIFICARE SUPLIMENTARĂ ȘI A


TEZEI DE RECALIFICARE PROFESIONALĂ
Tematica tezelor de an, calificare suplimentară/recalificare profesională este elaborată şi
aprobată la catedrele de profil, coordonată cu şeful Secţiei Studii şi Asigurare a Calităţii, precum
şi cu Prorectorul pentru Activitate Didactică. De asemenea, ea este plasată pe pagina web a IFC
și E-campus, fiind actualizată anual. Din tematica propusă la catedre, auditorul selectează una
din teme, conform propriilor interese şi dorinţe. Tema selectată este confirmată de către Şeful
catedrei. De asemenea, în unele situaţii, studentul poate propune o temă proprie de cercetare
conform propriei dorințe, reieşind din specificul domeniului în care activează. Tema propusă este
5
examinată şi aprobată la catedră, fiind inclusă în tematica generală. Se încurajează elaborarea
tezelor de calificare la solicitarea practicienilor, cu implementarea rezultatelor obţinute și
publicarea lor în articole. Repartizarea şi confirmarea temelor se efectuează nu mai târziu de
prima lună a ultimului semestru de studii. Se admite schimbarea temei Tezei de calificare
suplimentară/recalificare profesională numai o singură dată, dar nu mai târziu decât cu 3 luni
până la susținerea Tezei. Lista studenților/auditorilor cu temele selectate şi indicarea
coordonatorului se prezintă de către şeful catedrei în Secţia Studii şi Asigurarea Calităţii până la
25 aprilie a anului respectiv.

3. ACTIVITATEA AUDITORULUI PRIVIND ELABORAREA TEZELOR


După aprobarea temei şi desemnarea coordonatorului științific, derulează procesul de
elaborare a Tezei, care include următoarele etape de bază:
 studierea surselor bibliografice referitoare la tema în cauză. Analizând literatura, auditorul
urmează să selecteze informaţiile care se înscriu în tema de cercetare şi să le structureze logic.
Adăugător, este necesar să se aleagă informaţia necesară pentru alcătuirea ulterioară a
bibliografiei: denumirea revistei, articolului, numele şi prenumele autorului, denumirea cărţii,
locul editării, anul de ediţie, paginile de unde s-a colectat informaţia etc.;
 elaborarea planului la teza de an, de calificare suplimentară/recalificare profesională. Planul
preventiv elaborat de către auditor se prezintă conducătorului științific pentru a fi introduse
corectările necesare şi a fi aprobat în forma sa finală.
 colectarea, prelucrarea şi sistematizarea informațiilor cu caracter practic. Acestea pot fi
obţinute atât din sursele interne ale instituțiilor ce sunt obiect de studiu în teză (note,
informări, rapoarte, statistici, rapoarte ale diferitelor compartimente, servicii, teste, etc.), cât şi
din diferite surse externe de informaţii secundare (materiale ale diferitelor instituţii, centre şi
instituţii de cercetări, etc.);
 pregătirea părții textuale a Tezei de an, de calificare suplimentară/recalificare profesională
conform planului elaborat şi coordonat cu conducătorul științific;
 prezentarea Tezei an, de calificare suplimentară/recalificare profesională, coordonatorului
ştiinţific pentru a fi verificată şi a face observaţiile de rigoare în scopul îmbunătățirii calităţii
acesteia;
 imprimarea şi copertarea unui exemplar al tezei de calificare/recalificare profesională;
 depunerea, în termenul stabilit, la catedra a unui exemplar al Tezei.
Studentul/formabilul, în calitate de autor, este responsabil pentru exactitatea şi veridicitatea
tuturor datelor prezentate în Teză.

6
4. ROLUL CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC
Pe parcursul elaborării Tezei de an, de calificare suplimentară/recalificare profesională,
fiecare student/auditor este asistat sau îndrumat de un coordonator științific. În calitate de
Coordonator științific al Tezei poate fi desemnată o persoană din rândul cadrelor didactice ale
catedrei sau specialist practician, care activează în domeniul cercetat.
Coordonatorul ştiinţific pentru fiecare temă de cercetare selectată se aprobă de către şeful
catedrei.
Coordonatorul ştiinţific al Tezei are următoarele obligaţii:
- coordonează elaborarea de către auditor a planului Tezei;
- acordă consultanţa necesară la solicitarea auditorului;
- apreciază calitatea conţinutului fiecărui capitol elaborat, indicând, după caz, anumite
observaţii şi sugestii de completare sau de reconsiderare;
- analizează conţinutul integral şi forma finală a Tezei, întocmind în baza acestei variante finale
Avizul privind Teza de an, de calificare suplimentară/recalificare profesională (Anexa 1).
Deoarece Teza de an, de calificare suplimentară/recalificare profesională este o
cercetare personală a cărei responsabilitate revine studentului/formabilului, coordonatorul
ştiinţific îl asistă şi susţine, fără a impune unele idei neacceptate de către auditor.
Coordonatorul ştiinţific analizează conţinutul lucrării prezentate și verifică corespunderea
acesteia cu cerinţele stipulate în Regulamentul de elaborare și susținere a Tezei de an, de
calificare suplimentară/recalificare profesională.
În Avizul Coordonatorului ştiinţific se menţionează atât aspectele pozitive, cât şi
obiecţiile privind îmbunătăţirea calității conținutului dat. Coordonatorului ştiinţific i se rezervă
dreptul de a nu admite către susţinere o oarecare Teză, doar dacă există argumente serioase
pentru o asemenea decizie (de exemplu, în caz de plagiat sau refuzul auditorului de a lua în
consideraţie cerinţele menţionate în Regulamentul IFC).
Avizul privind Teza de calificare suplimentară/recalificare profesională este un
document obligatoriu, semnat de către coordonatorul științific în baza căruia lucrarea este
acceptată pentru susţinere.

5. STRUCTURA, CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL


TEZELOR
Teza de an, de calificare suplimentară/recalificare profesională este structurată pe capitole
şi include următoarele elemente obligatorii:
7
 Pagina de titlu
Pagină de titlu se perfectează conform Anexei 2 şi va conține:
- denumirea instituției de învățământ (Institutul de Formare Continuă);
- denumirea catedrei de profil;
- mențiunea „Teză de an, de calificare suplimentară; Teză de recalificare profesională”;
- denumirea (titlul) tezei;
- denumirea Programului de formare profesională continuă;
- menţiunea „Teză elaborată de” cu indicarea numelui, prenumelui auditorului, grupa
academică;
- date despre studiile anterioare și anul absolvirii;
- date despre coordonatorul științific (nume, prenume, titlul științifico-didactic;
- locul (Chișinău) şi anul elaborării Tezei.
 Cuprinsul
În „Cuprins” sunt menţionate toate capitolele şi paragrafele Tezei cu precizarea paginilor la
care acestea pot fi găsite. În Anexa 3 este prezentat modelul unui Cuprins.
„Cuprinsul” este întocmit aplicându-se opţiunile Microsoft Word-ului (References 
Table of Contents).
 Introducere
Introducerea cuprinde:
- argumentarea importanţei şi actualității temei cercetate,
- gradul de studiere a temei în domeniul cercetării,
- scopul și obiectivele cercetării;
- metodele de cercetare (teoretice, experimentale și de analiză),
- eșantionul și locul desfășurării experimentului de constatare (și cel formativ, pentru
studenții la recalificare, 2 ani de studii)
- structura tezei,
- sursele de informare utilizate,
- indicarea structurii şi volumului tezei.
„Introducerea” nu se numerotează ca un capitol separat, iar volumul maxim al acesteia este
de 2 - 3 pagini.
 Conţinutul de bază al Tezei de an, de calificare suplimentară/recalificare profesională.
Conţinutul de bază al Tezei de calificare suplimentară este expus în 2 capitole, în
comparație cu Teza de recalificare cu 3 capitole, fiecare având câte 3 - 4 paragrafe. Se va decide
împreună cu coordonatorul ştiinţific, structura conţinutului de bază al Tezei de calificare
suplimentară/recalificare profesională:
8
- Capitolul I – partea teoretică
În primul capitol se prezintă cadrul teoretic al problemei cercetate. Auditorul, studiind
literatura din domeniu, descrie paradigmele/concepţiile/teoriile/modelele de bază, efectuează
analiza acestora, prezentând avantajele şi limitele.
În această parte a Tezei, auditorul trebuie să demonstreze capacitatea de a selecta diverse
surse bibliografice, de a le analiza şi de a-şi formula propriul punct de vedere. Volumul părţii
teoretice constituie cca. 40 % din volumul total al tezei.
- Capitolul III – partea practică
Capitolul II cuprinde rezultatele cercetării efectuate, precum şi interpretarea acestora. Este
relevat raportul dintre rezultatele proprii şi cele din literatura de specialitate şi sunt menţionate
principalele concluzii ale auditorului în baza cercetării efectuate. La fel, se solicită a fi prezentate
dovezi privind elaborarea experimentului de constatare (poze, activitățile practice, proiectele
didactice, proiectele tematice elaborate, produsele activității preșcolarilor, școlarilor mici,
elevilor, materiale video, etc.)
- Capitolul III – partea analitică (pentru Teza de Recalificare suplimentară)
Capitolul III, în funcție de caracterul şi conținutul temei, implică rezultatele experimentului
formativ, în comparație cu rezultatele experimentului de constatare, o analiză a studiilor de caz,
examinându-se soluționarea problemelor din activitatea practică (pe un caz concret sau pe situații
similare).
Volumul materialului ilustrativ din Teză (figuri, tabele, etc.) nu va depăşi 10% din volumul
părţii de bază.
 Concluzii și recomandări (2 -3 pagini)
Ca un capitol aparte, scrise din pagină nouă, sunt formulate concluziile generale ale cercetării şi
recomandările obținute în rezultatul cercetării.
 Bibliografia
Bibliografia indică sursele în baza cărora s-a abordat tema Tezei în cauză. În lista
bibliografică vor fi inserate doar sursele consultate de către auditor, indiferent de natura lor
primară. Nu se permite indicarea titlurilor care nu au fost consultate. De asemenea, toate sursele
citate în textul tezei trebuie să se regăsească în lista bibliografiei consultate.
Referințele și remarcile constituie elementul obligatoriu al Tezei şi în cadrul ei trebuie să
existe circa 30 de referințe. Toate citatele şi datele numerice utilizate în text din diverse surse
trebuie înzestrate cu trimiteri la sursele de unde au fost selectate. Referințele trebuie indicate în
conformitate cu standardele existente, ce reglementează descrierile bibliografice ale operelor
9
descrise. Astfel, referințele la sursele bibliografice vor fi scrise în paranteze pătrate după
numele autorului fiecărui citat – indicând numărul de ordine a sursei din bibliografie şi numărul
paginii citate. De exemplu, V.L. Lungu [16, p.24] consideră că… sau în MS Word alegeţi
comanda ReferencesInsert Footnote
Referințele la sursele bibliografice pot fi scrise şi la sfârşitul propoziţiei, după care se pune
punct. De exemplu:
Trecerea Republicii Moldova la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a
rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează extinderii cercului de utilizatori, care iau
decizii de investiţii şi de altă natură, bazându-se în acest sens pe informaţia conţinută în
rapoartele financiare [15, p. 38].
Referințele bibliografice trebuie repartizate astfel:
1. Acte normative (legi, hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova, regulamente, materiale
instructive și metodice);
2. Manuale, monografii, ghiduri metodologice, lucrări didactice, broșuri;
3. Articole din ediții periodice (reviste, culegeri de articole etc.).
4. Site-grafia
5. Documente interne etc.
În bibliografie, manualele, monografiile etc. se includ în ordinea alfabetică a numelui
autorului, indicându-se numele autorului, denumirea lucrării, locul editării, editura, anul editurii
şi numărul de pagini. Articolele din ediţii periodice se includ, la fel în ordinea alfabetică a
numelui autorului, indicându-se numele autorului, denumirea lucrării, denumirea ediţiei
periodice, anul şi numărul apariţiei, numărul paginii. În cazul referințelor bibliografice de pe
Internet, se indică adresa de Internet completă cu precizarea între paranteze a datei accesării
adresei respective.
De exemplu:
www.entrepreneur.com - Annual Franchisee 500. Entrepreneur Magazine`s 21st. (citat
20.08.2018)
Documentele interne se prezintă:
*** Planul de afaceri al SA ”……”
Modelul de perfectare a Bibliografiei în Anexa 4.
 Anexe
Anexele conţin materialele care pot argumenta, completa teoriile de bază ale Tezei, la ele
făcându-se referinţe pe parcursul lucrării. „Anexele” nu se includ în volumul tezei, dar sunt
expuse în ordinea în care sunt făcute referințe în textul de bază.
La fiecare Anexă se indică titlul şi sursa de unde a fost preluat documentul respectiv.
10
Volumul tezei:
- de an este de 30-35 pag.;
- de calificare suplimentară este de 45 - 55 pag.;
- de recalificare – până la 80 pag.
Tabelul 1
Volumul compartimentelor Tezei de calificare suplimentară/recalificare profesională
Nr. Denumirea compartimentului Volumul, pagini
1. Pagina de titlu 1
2. Cuprins 1
3. Introducere 2-3
4. Capitolul I. 18 - 20
5. Capitolul II. 21 - 48
6. Concluzii și recomandări 2-3
7. Bibliografia 2-3
8. Total pagini 45 - 55
Capitolul III. 15 - 18
9.
(doar pentru teza de recalificare)
10. Anexe nu mai mult de 1/3 din volumul tezei

6. CERINŢE REFERITOARE LA REDACTAREA TEZELOR


6.1. Exigențe de editare
Redactarea Tezei trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
- Teza se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii.
- Teza se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea - 12 pt. Spaţiul
între rânduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după ambele câmpuri laterale.
- Paginile Tezei au următorul câmp:
- în stânga – 30 mm,
- sus – 20 mm,
- în dreapta – 15 mm,
- jos – 20 mm.
- Titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule (font 14 pt., bold, centrat), a paragrafelor —
cu litere mici, în afară de prima literă (font 12 pt., bold, stânga). După denumirea capitolului
sau a paragrafului nu se pune punct. Capitolele se numerotează prin cifre romane, iar
paragrafele cu cele arabe.
- Fiecare capitol începe din pagină nouă, paragrafele urmează succesiv. Sublinierea titlurilor nu
se admite.

11
- Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează, indicându-se
numărul capitolului şi numărul de ordine a acestuia. De exemplu, Tabelul 1.2 (tabelul doi din
capitolul întâi). (Anexa 5)
- Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii – sub figură. În mod
obligatoriu este necesar de indicat unitățile de măsură.
- Formulele/ecuațiile vor fi centrate, iar numerotarea acestora se va plasa la sfârșitul rândului.
Explicaţia simbolurilor utilizate se prezintă sub formulă în ordinea în care ele urmează.
Modele de prezentare şi numerotare a tabelelor, figurilor şi formulelor sunt prezentate în
Anexa 6.
- Tabelele şi figurile din anexe se numerotează luând în considerare numărul anexei, de
exemplu, Tabelul A 1.2. (tabelul 2 din Anexa 1).
- Tabelul ce ocupă mai mult de 2/3 din pagină se plasează la Anexe.
- Dacă tabelul nu poate fi plasat pe o singură pagină, continuarea acesteia va începe cu
indicarea „Continuare tabelul 2.1.” sau în MS Word alegeţi comanda Repeat Header Rows.
Denumirea coloanelor în cazul dat nu se repetă, indicându-se doar numărul acestora.
- Toate paginile Tezei se numerotează, începând cu pagina de titlu şi terminând cu ultima
pagina, fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se pune numărul
paginii. Numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii, jos.
- În mod obligatoriu, se utilizează literele cu diacritice specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ şi
majusculele lor).
- Semnele de punctuaţie (".", ";", ",", "?", "!") sunt urmate în mod obligatoriu de un spațiu.
- Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor.
- În Teză nu se admit însemnări, corecţii, conturări de litere, ştersături, pete, adăugări la pagină
etc.
- Imprimarea Tezei pe hârtie trebuie să fie calitativă. Literele, semnele, formulele, figurile
trebuie să aibă aceeaşi intensitate pe parcursul rândului, paginii, lucrării în ansamblu, iar
indicii formulelor trebuie să fie lizibili. Se recomanda a tipări Teza la imprimantă laser.
- Teza de calificare suplimentară/recalificare profesională se leagă prin copertare (copertă tare)
într-un singur exemplar.
6.2. Recomandări stilistice
Teza de an, de calificare suplimentară/recalificare profesională constituie un text științific,
care necesită ordonarea coerentă și succintă a ideilor, evitându-se orice greșeli gramaticale.
Frazele trebuie să fie concise și clare, evitându-se folosirea unui stil prea metaforic. Se
recomandă a utiliza așa exprimări ca: „prin urmare”, „cu toate că”, „așa cum rezultă din cele
menționate anterior etc.”
12
Expunerea materialului în Teza de calificare se face de la persoana a treia, folosindu-se un
limbaj impersonal. Astfel, vor fi evitate expresiile „eu consider”, „în opinia mea” etc..

6.3. Exigenţe etice


Teza de calificare suplimentară/recalificare profesională trebuie să reflecte integral efortul
de cercetare al auditorului, efectuat prin coordonarea cu coordonatorul ştiinţific. Toate sursele
bibliografice utilizate vor fi menţionate în lista bibliografică, în caz contrar, auditorul va fi
învinuit de plagiat.
Prin plagiat se înțelege însușirea integrală sau parțială a unei lucrări științifice elaborate de
altcineva, fiind prezentată drept creație personală, fără indicarea autorului.
De asemenea, nu este admisă utilizarea tabelelor şi figurilor, fără a face referinţe la autor.
7. PROCEDURA DE ADMITERE LA SUSŢINEREA TEZELOR
Pentru înregistrare și susținere prealabilă la catedră, Teza se prezintă cu 10 zile înainte.
Teza trebuie să fie însoţită de „Avizul” coordonatorului ştiinţific (Anexa 6), cu semnătura
acestuia. Șeful catedrei, după analiza materialelor prezentate, admite sau respinge teza pentru
susținere la examenul de stat. Se prezintă 1 exemplar copertat al Tezei și varianta electronică a
acesteia (se transmite prin e-mail).
Lucrările, constatate de către coordonatorul științific sau membrii Comisiei de Stat ca fiind
plagiate, nu se admit la susținere.

8. SUSŢINEREA TEZELOR
Teza admisă spre susținere este prezentată în faţa Comisiilor pentru examenul de
calificare/recalificare, componența căreia este aprobată prin ordinul rectorului IFC. Orarul
susținerii Tezelor se va afișa la Avizierul catedrei/facultății de specialitate și/sau pagina web a
institutului.
Susținerea tezei este publică. Auditorului i se oferă 10 - 15 min. pentru prezentarea
conţinutului şi a concluziilor cercetării efectuate. Comunicarea verbală cu privire la Teză se
însoțește de ilustrarea celor mai importante aspecte pe slide-uri, prezentare în format PPT. În
scopul utilizării eficiente a timpului rezervat prezentării, se recomandă ca auditorul să elaboreze
un plan de expunere a raportului, care ar conţine date privind:
 tema Tezei şi actualitatea ei;
 scopul, obiectivele și metodele de cercetare;
 eșantionul și locul desfășurării cercetării;
 rezultatele cercetării (date concrete);
 contribuţia proprie;
13
 concluziile și recomandările.
După prezentarea raportului, auditorul răspunde la întrebările membrilor Comisiei pentru
examenul de calificare/recalificare. Răspunsurile trebuie să fie clare, succinte şi la subiect, iar
auditorul trebuie să demonstreze atât o bună pregătire generală la profil, cât şi o pregătire bună la
tema Tezei de calificare suplimentară/recalificare profesională.

9. EVALUAREA TEZELOR
Decizia Comisiei privind aprecierea Tezei are la bază calitatea lucrării, concluziile
coordonatorului științific, rezultatele susținerii.
Nota propusă de coordonatorul științific este orientativă. Nota finală reprezintă media
aritmetică a notelor membrilor Comisiei, care se stabilește de comun acord la şedinţa închisă a
Comisiei pentru examenul de calificare.
Rezultatele susținerii Tezei se comunică auditorilor în aceeași zi, după ședința Comisiei
pentru examenul de calificare suplimentară/recalificare profesională.
În cazul când Tezei de calificare suplimentară/ recalificare profesională a fost apreciată cu
o notă sub 5.00, Comisia de stat decide dacă aceeași lucrare, după rectificările necesare, poate fi
prezentată la o susținere repetată în sesiunile ulterioare sau este necesară schimbarea temei de
cercetare.
Auditorul are dreptul să conteste rezultatele evaluării Tezei. Cererile pentru contestare se
depun în scris la secretariatul Comisiei pentru examenul de calificare, în termen de maximum 24
ore de la comunicarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi examinate de către Comisia de stat în
termen de 48 de ore de la depunerea cererii, în prezenţa unui membru al Comisiei de
supraveghere a examinării contestaților, desemnate prin ordinul rectorului IFC. Comisia pentru
examenul de calificare /recalificare, după reverificarea tezei, decide schimbarea sau nu a notei.
Decizia Comisiei rămâne definitivă.
În cazul în care auditorul nu a susţinut Teza de calificare suplimentară/ recalificare
profesională în sesiunea stabilită, acesta are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori în
decursul a 5 ani de la absolvire, cu suportarea cheltuielilor de examinare, stabilite de IFC. La a
doua susţinere, auditorul va solicita reconfirmarea temei Tezei de calificare suplimentară/
recalificare profesională, cu cel puțin 6 luni până la începerea examenului de calificare /
recalificare, prin depunerea cererii pe numele rectorului, avizată de către şeful catedrei.

14
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Regulamentul privind organizarea examenului de calificare. IFC, 2016.
2. Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat și autoreferatelor, Hotărârea Comisiei de
Atestare a CNNA, nr. AT 03/1-1 din 23 aprilie 2009
3. Chiciuc A. și alții. Ghid privind elaborarea și susținerea tezelor /proiectelor de licență,
elaborat în cadrul proiectului 1444544 TEMPUS 2008 – FR - JPHES ”Dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova”. Chișinău: CEP UTM, 2010. 29 p.
4. Eco U. Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Polirom, 2006. 263 p.
5. Hîncu R., Stratulat O. Botnari N. și alții Indicații metodice privind elaborare și perfectarea
tezei de licență pentru studenții anului III, specialitatea ”Finanțe și bănci”, Chișinău: ASEM,
2008. 15 p.
6. Rad Il. Cum se scrie un text ştiinţific. ed. a 2-a, Iaşi: Polirom, 2008. 294 p.

15
Anexa 1.

Institutul de Formare Continuă


Catedra (denumirea)
Cerere privind aprobarea temei
Tezei de an / de calificare suplimentară / de recalificare

Către şeful catedrei _________


dr., conf., univ. _________________
Subsemnatul (a) _____________________________, grupa _______________ rog să-mi
confirmaţi următoarea temă pentru Lucrarea de calificare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Solicit în calitate de coordonator ştiinţific dl (dna)___________________________________
(titlul, numele, prenumele)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data ____________________________________
(semnătura formabilului)

Se desemnează în calitatea de coordonator ştiinţific______________________________


(titlul, numele, prenumele)
Data ____________________________________________
(semnătura şefului de catedră)

Data ____________________________________________
(semnătura coordonatorului ştiinţific)

16
Anexa 2
Pagina de titlu
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ
CATEDRA PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE

TEZĂ DE AN / TEZĂ DE CALIFICARE SUPLIMENTARĂ/


TEZĂ DE RECALIFICARE PROFESIONALĂ

INFLUENȚA COMPORTAMENTULUI ADULȚILOR


ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII COPILULUI DE
VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

Lucrare elaborată de: _________________


Recalificare profesională la specialitatea:
Psihopedagogie
Studiile de bază: Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă”, 2006
Specialitatea: Limba și literatura română
Coordonator științific: dr., conf.univ., ________

Chișinău, 2019

17
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ
CATEDRA TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

TEZĂ DE AN / DE CALIFICARE SUPLIMENTARĂ /


RECALIFICARE PROFESIONALĂ

ELABORAREA MODELELOR DE CARCASĂ


ÎN LIMBAJUL JAVA

Lucrare elaborată de: Negru Ion


Recalificare profesională la specialitatea:
Programarea Sistemelor Informaționale
Studiile de bază: Universitatea de Stat din Moldova,
2006
Specialitatea: Fizică teoretică
Coordonator științific: dr., conf.univ., Rîngaci
Valentin

Chișinău, 2019

18
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ MICROSOFT PROJECT ДЛЯ


ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГП
«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Выполнил: Долгая Евгения


Дополнительная квалификация по
специальности Информационные технологии
Базовое образование: Славянский Университет
РМ, 2013
Специальность: Кибернетика и экономическая
информатика
Научный руководитель: доктор технических
наук, доцент, Рынгач Валентин

Chișinău, 2019

19
Anexa 3.

Modelul de Cuprins
al Tezei de calificare suplimentară/recalificare profesională

Introducere ………………………………………………………………………........................3
Capitolul I. Planul de afacere– instrument managerial eficient de planificare
1.1. Planul de afaceri - concept şi necesităţile elaborării……………………………….……........6
1.2. Etapele elaborării planului de afacere ………………………………………….….…….....12
1.3. Structura planului de afacere şi conţinutul componentelor de bază…………………...…...20
Capitolul II. Conţinutul planului de afaceri al SRL „….” (studiu de caz)
2.1. Prezentarea afacerii ……………………………………………………………….............. 25
2.2. Planul de marketing ………………………………………..….........................................…30
2.3. Planul operaţional şi management …………………………………………….…….…...…35
2.4. Previziuni financiare …………………………………………………………….…............40
Capitolul III. Planul de afaceri - problemele şi sugestii privind elaborarea
3.1. Planul de afacere în viziunea antreprenorilor moldoveni…….....……………….…….…...43
3.2. Recomandări privind elaborarea planuri de afacere ……………..…………….…..…….....51
Concluzii și recomandări………………………………………………….....…….……..….…56
Bibliografie ………………………………………………………………......……………..…..59
Anexe ………………………………………………………………………......…………..……61

20
Anexa 4.
Model de perfectare a Bibliografiei
BIBLIOGRAFIE
I. ACTELE LEGISLATIVE, HOTĂRÎRILE GUVERNULUI
1. Legea Băncii Naţionale a Moldovei, Nr. 548-XIII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1995, Nr. 8/56-77, cu modificări şi completări.
2. Legea instituţiilor financiare, Nr. 550-XIII din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, Nr. 139/140, cu modificări şi completări.
3. Legea despre leasing, Nr. 59 din 28.04.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2005, Nr. 092, cu modificări şi completări.

II. INSTRUCŢII ŞI MATERIALE METODOLOGICE


4. Regulamentul BNM despre tranzacţiile dintre persoanele terţe şi băncile comerciale,
inclusiv acordarea creditelor, Nr. 1/09 din 10.11.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1995, Nr. 67/27, cu modificări şi completări.
5. Regulamentul tranzacţiilor creditare, Nr. 373 din 15.12.2005. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, Nr. 176-181/643, cu modificări şi completări.

III. MONOGRAFII, MANUALE


6. Adăscăliţei M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. În: Agricultura Moldovei, 1997,
nr 9, p.17-22. (in reviste)
7. Anderson R.L., Dunkelberg, J.S. Entrepreneurship.New York:Harper & Row,1990.286 p.
8. Antonov A.G., Peseli M.A. Adresarea financiară, credit şi bănci. M.: Finstrantiiform,
1995. 234 p.
9. Badea, F. Managementul producţiei industriale, partea I. Bucureşti: ALL
EDUCATIONAL S.A., 1998. 327 p.
10. Baloiu, M. L. Managementul inovaţiei : Viitorul întreprinderii. Întreprinderea viitorului.
Bucureşti: Eficient, 2003. 336 p.
11. Stan N. şi al. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Timpul, 2004. 282 p. (cind sunt mai
mult de 3 autori)

IV. ARTICOLE DIN EDIŢII PERIODICE


12. Țurcanu V. Implicațiile principiului prudenței asupra provizioanelor. În: Economica.
2006, nr. 4, p. 52 -63

V. SITE-OGRAFIA
13. Palega V. Vânzarea-cumpărarea întreprinderii ca un complex patrimonial,
http://www.mdi.gov.md/img/cis/CIS-20-06-2006-md.doc (citat 01.09.2015).
14. Dumitrescu D. Evaluarea în iblioteci.In:UniBIB.2007.http://www.bcub.ro/articoledr.htm
(citat 15.03.2008).
15. ............

VI. ALTE SURSE


16. Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2013. Chișinău, 2014. 560 p.

21
Anexa 5.
Modele de prezentare şi numerotare a tabelelor, figurilor şi formulelor

 Model de prezentare a tabelului


Tabelul 1.3.
Numărul de salariaţi ai ÎMM în anul 2015
mii persoane
din care:
ÎMM -
Forme de proprietate întreprinderi întreprinderi întreprinderi
total
mijlocii mici micro
Total ÎMM 316,2 115,1 117,1 84,1
proprietatea publică 27,1 20,4 5,7 1,0
proprietatea privată 255,8 78,0 100,0 77,8
proprietatea mixtă (publică şi privată)
6,2 3,8 2,1 0,2
fără participarea străină
proprietatea străină 14,2 7,2 4,7 2,3
proprietatea întreprinderilor mixte (cu
13,0 5,6 4,6 2,8
participarea capitalului străin)
Sursa: Raportul „Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul
2013” www.statistica.md (citat 02.07.2014)

 Model de prezentare a figurii

Figura 2.1. Evoluţia numărului ÎMM în anul 2010 - 2013 (mii întreprinderi)

Sursa: Raportul „Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul


2011” www.statistica.md (citat 02.07.2012)

22
Model de prezentare a formulei
CFt
PR  (2.1.)
unde: Pu  CVu
PR – pragul de rentabilitate
CFt - cheltuielile fixe totale
Pu - preţul unitar
CVu – cheltuielile variabile unitare

23
Anexa 6.
Institutul de Formare Continuă

Catedra ___________________________________

Avizul
coordonatorului științific al Tezei de an / de calificare suplimentară / recalificare profesională
Domeniul/Programul de formare profesională continuă şi grupa academică
_____________________________________________________________________________
AVIZ
la Teza de an / de calificare suplimentară / recalificare profesională cu tema:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
elaborată de auditorul ___________________________________________________________
Coordonatorul tezei de calificare/recalificare _________________________________________

I. Forma Tezei
1. Respectarea rigorilor privind aspectul grafic, normele gramaticale în vigoare şi referinţele:
Absolut corect / corect în temei /suficient de corect __________________________________

2. Corectitudinea structurii Tezei (introducere, conţinut, concluzii și recomandări, bibliografie,


anexe; simetria conţinutului):
Conform cerinţelor / în temei conform cerinţelor ____________________________________

II. Conţinutul lucrării


1. Gradul de argumentare a actualităţii temei:
Argumentare foarte bună / bună / satisfăcătoare_________________________________
2. Demonstrarea competenţelor de cercetare/sinteză (elaborarea ipotezei, selectarea
metodelor de cercetare, colectarea şi interpretarea datelor, sintetizarea părţii teoretice
etc.)
Realizare foarte bună / bună / satisfăcătoare ___________________________________
3. Calitatea cercetării/sintezei efectuate
Nivel foarte înalt / înalt / satisfăcător _________________________________________
4. Valoarea ştiinţifică şi/sau aplicativă a lucrări de calificare
Valoare aplicativă nivel catedra / instituţie / domeniu _____________________________
III. Gradul de responsabilitate şi atitudinea auditorului
Grad foarte înalt / înalt /satisfăcător de responsabilitate ___________________________
IV. Concluzii
Teza de calificare suplimentară/recalificare profesională corespunde totalmente/în mare
parte/parţial cu cerinţele faţă de o teză de calificare ________________________________
V. Decizia

Se propune de a aprecia Teza cu nota _______________________________________________

Semnătura ___________________ Data __________________


24