Sunteți pe pagina 1din 8

TEST GRILĂ NR.

1.Demografia este o ştiinţă socială care are ca obiect:


a. studiul populaţiilor umane
b. studiul grupurilor mici de indivizi
c. studiul populaţiilor animale
2. Demografia a apărut ca ştiinţă în secolul:
a. XVIII
b. XIX
c. XX
3. Demografia utilizează procedee de cercetare care aparţin:
a. istoriei
b. matematicii
c. geografiei
4. Analizele demografice sunt utile:
a. politicienilor
b. funcţionarilor publici
c. economiştilor
5. Sursele demografiei sunt:
a. recensămintele
b. registrele de populaţie
c. actele juridice
6. Primul recensământ general al populaţiei României a fost realizat în anul:
a. 1831
b. 1866
c. 1930
7. Informaţia demografică oferită de recensăminte are valoare:
a. absolută
b. statistică
c. aproximativă
8. Întemeietorul demografiei ca ştiinţă este:
a. John Graunt
b. Malthus
c. Anton Golopenţia
9. Malthus susţine existenţa unei corelaţii între:
a. resursele economice, alimentare şi volumul populaţiei
b. epidemii şi numărul populaţiei
c. război şi volumul populaţiei
10. Teza demografică fundamentală a lui Malthus afirmă că:
a. populaţia umană creşte în progresie aritmetică
b. populaţia umană creşte în proporţie geometrică în timp ce resursele de hrană cresc
doar în proporţie aritmetică
c. Resursele alimentare cresc în proporţie geometrică
11. Şcoala americană de demografie din sec. XX s-a impus prin:
a. cercetări de sociologia populaţiei
b. statistică socială
c. matematizarea domeniului
12. Rolul ONU în dezvoltarea demografiei a constat în:
a. asistenţa teoretico – metodologică acordată specialiştilor
b. acordarea unei asistenţe materiale
c. metode standardizate în prelucrarea şi interpretarea informaţiei demografice
13. Demograful nu trebuie să se lase dominat de:
a. sociologie
b. cultul cifrelor
c. psihologie
14. Sterilitatea ca fenomen demografic reprezintă:
a. un handicap fizic
b. o deficienţă psihică
c. incapacitatea biologică de a avea copii
15. În societăţile normale, rata natalităţii este:
a. egală cu cea a mortalităţii
b. mai mică decât cea a mortalităţii
c. superioară ratei mortalităţii
16. Modificările intervenite în ultimele decenii în comportamentul natalităţii
includ:
a. creşterea numărului de copii nelegitimi
b. creşterea numărului de copii născuţi legitim
c. extinderea poligamiei
17. Mortalitatea infantilă se referă :
a. mortalitatea bebeluşilor sub 1 an
b. decesul copiilor şi adolescenţilor
c. decesul adulţilor
18. Mortalitatea se diferenţiază în funcţie de:
a. statut social
b. profesie
c. ţară
19. Morbiditatea şi mortalitatea populaţiei este influenţată de:
a. subnutriţie
b. malnutriţie
c. biserică
20. Morbiditatea ca fenomen demografic reprezintă:
a. frecvenţa sau intensitatea îmbolnăvirilor în sânul unei populaţii
b. intensitatea deceselor în sânul unei populaţii
c. frecvenţa bolilor cronice şi profesionale în sânul unei populaţii
21. Căsătoria legitimă presupune:
a. un acord de voinţă
b. o uniune liber consimţită
c. un act juridic
22. Uniunea Europeană nu tolerează:
a. căsătoriile între minori
b. concubinajul
c. căsătoriile între homosexuali şi lesbiene
23. Printre cele mai răspândite cauze ale divorţului se numără:
a. dificultăţile materiale, financiare
b. violenţa domestică
c. diferenţele de vârstă între soţi
24. În cadrul primei tranziţii demografice, se reduce:
a. mortalitatea
b. natalitatea
c. divorţialitatea
25. Politica demografică este:
a. o filosofie politică
b. un set de măsuri legislative
c. un aspect al revoluţiei demografice
26. Politica demografică a Statelor Unite ale Americii vizează
a. atragerea forţei de muncă
b. restricţii pentru emigranţi
c. atragerea intelectualilor, „importul creierelor”
27. Eugenia reprezintă:
a. o doctrină economică
b. o doctrină politică
c. „ştiinţa” îmbunătăţirii raselor
28. Programul de „alimentaţie raţională” impus de Ceauşescu însemna de fapt:
a. un program de înfometare a populaţiei României
b. un program ştiinţific de alimentaţie a populaţiei
c. o măsură propagandistică
29. Măsurile de planificare familială impuse de Ceauşescu au urmărit:
a. legalizarea avortului
b. interzicerea severă a avorturilor
c. plata unor taxe suplimentare către stat din partea celibatarilor
30. Politica de sistematizare a României, în viziunea lui Ceauşescu, reprezenta:
a. crearea unei infrastructuri moderne în mediul rural
b. distrugerea efectivă a satelor pentru a obţine pământ pentru agricultură
c. creşterea nivelului de trai al populaţiei rurale

TEST GRILĂ NR. 2

1. Demografii au în vedere studiul:


a. grupurilor umane mici
b. populaţiilor mari
c. indivizilor umani izolaţi
2. Analiza demografică stabileşte raporturi de colaborare şi cu alte
discipline ca:
a. geografia populaţiei
b. medicina umană
c. istoria religiilor
3. Printre sursele demografiei se numără:
a. urbariile domeniilor feudale
b. conscripţiile confesionale
c. letopiseţele şi cronicile medievale
4. O idee majoră a operei demografice a lui Malthus este:
a. posibilitatea de a controla ritmul creşterii populaţiei şi legitimitatea
unui asemenea control atunci când se ajunge la limita resurselor
disponibile
b. sărăcia este cauza reducerii natalităţii
c. controlul natalităţii trebuie să fie impus de Biserică
5. Laboratorul de demografie istorică a Universităţii Bucureşti a fost
înfiinţat de:
a. Ştefan Pascu şi Dumitru Şandru
b. Vladimir Trebici şi Ştefan Ştefănescu
c. Anton Golopenţia şi Sabin Manuilă
6. Începuturile statisticii în România se leagă de activitatea lui:
a. Radu Ştefan Vergatti şi Ion Ionescu de la Brad
b. Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad
c. Dionisie Pop Marţian şi Ştefan Pascu
7. Fertilitatea ca fenomen demografic se referă la:
a. Procesul de procreare sau de reproducere, care are loc în sânul unei
populaţii
b. Procesul de îmbolnăvire care se produce în sânul unei populaţii
c. Procesul de nupţialitate în cadrul unei populaţii mari
8. Fertilitatea este condiţionată de factori:
a. economico – sociali
b. culturali
c. sanitar
9. Factorii care influenţează natalitatea sunt:
a. cutuma (tradiţiile)
b. preceptele religioase
c. politicile demografice
10. O serie de boli ale populaţiei umane sunt determinate de:
a. coloranţii din sucuri
b. substanţele chimice din mezeluri
c. cantitatea ridicată de nitraţi din legume
11. Starea de sănătate a populaţiei influenţează decisiv:
a. viaţa economică
b. viaţa politică
c. viaţa culturală
12. Malpraxis-ul poate determina:
a. mutilarea pacientului
b. deteriorarea gravă a unor organe şi ţesuturi vitale
c. decesul pacientului
13. Sinuciderea este determinată de:
a. cauze politice
b. cauze de ordin psihologic ţi financiar
c. drame individuale, familiale şi sociale
14. Forme ale nupţialităţii în societatea contemporană sunt:
a. concubinajul
b. căsătoria legitimă
c. căsătoria de probă
15. În cadrul familiilor de romi s-a păstrat obiceiul:
a. diferenţelor mari de vârstă între parteneri la căsătorie
b. încheierii căsătoriilor la vârste relativ fragede
c. concubinajului
16. Printre consecinţele tranziţiei demografice se numără:
a. creşterea accelerată a populaţiei
b. transformarea piramidei vârstelor
c. fenomenul de îmbătrânire a populaţiei
17. A doua tranziţie demografică este caracterizată de:
a. individualism
b. trecerea de la era „copilului – rege” care are părinţi la era „cuplului
rege” care are copii
c. trecerea la pluralitatea structurilor de familie şi de gospodărie
18. Politica demografică a Imperiului Asirian în antichitate a urmărit:
a. construirea de oraşe noi
b. deportări masive ale populaţiilor cucerite şi supuse
c. uciderea prizonierilor de război
19. Politica de apartheid din Africa de Sud era îndreptată împotriva:
a. albilor
b. negrilor
c. evreilor
20. În viziunea naziştilor, rasele inferioare sunt:
a. evreii
b. romii
c. slavii
21. Evreii din teritoriul controlat de Germania nazistă au fost exterminaţi în
lagărele de concentrare de la:
a. Auschwitz
b. Dachau
c. Mathausen
22. Politica demografică a regimului stalinist în URSS a însemnat:
a. o încercare de inginerie socială la scară globală
b. crearea de lagăre de concentrare pentru adversarii regimului
c. epurări masive printre oponenţii dictatorului sovietic
23. În timpul dictaturii lui Ceauşescu, avortul în România:
a. era considerat o infracţiune
b. era permis doar în scop terapeutic
c. era legal
24. Politica demografică a lui Ceauşescu a permis, în schimbul unor sume de
bani:
a. emigrarea evreilor din România în Israel
b. emigrarea romilor în Europa
c. Emigrarea nemţilor din România în Germania
25. În privinţa romilor, politica demografică a lui Ceauşescu a vizat:
a. înlăturarea nomadismului
b. sedentarizarea
c. asimilarea lor etnică
26. Procesul de sistematizare a României a însemnat şi:
a. distrugerea unor monumente istorice
b. distrugerea unor biserici
c. construirea unor fabrici şi uzine mamut
27. În 1981 în România comunistă a fost introdusă:
a. cartelizarea produselor alimentare de bază
b. sistematizarea localităţilor rurale
c. politica de asimilare etnică
28. Prognoza demografică a României pentru următoarele decenii vizează:
a. creşterea înceată a numărului populaţiei
b. reducerea numărului populaţiei până la 14 milioane în 2050
c. accentuarea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei
29. Lucrări despre mortalitatea europeană au scris:
a. Samuel H. Preston
b. Robert Favre
c. Phillippe Aries
30. Studii şi cercetări despre evoluţia nupţialităţii şi a familiei în spaţiul
românesc au realizat:
a. Constanţa Vintilă – Ghiţulescu
b. Vladimir Trebici
c. Florin Mureşan

TEST GRILĂ NR. 3

1. Demografia este o disciplină:


a. socio – umană
b. de frontieră
c. matematică
2. Pentru reconstituirea dinamicii populaţiei, demografia recurge la unele
discipline auxiliare ale istoriei ca:
a. epigrafia
b. genealogia
c. arheologia
3. Pentru perioada statistică, sursele cele mai importante ale demografiei
sunt:
a. recensămintele populaţiei
b. statistica stării civile şi a migraţiilor
c. registrele de populaţie
4. În Transilvania în sec. XIX au fost organizate recensăminte în anii:
a. 1857
b. 1869
c. 1891
5. În perioada regimului comunist în România au fost organizate
recensămintele din anii:
a. 1956
b. 1966
c. 1977
6. În Statele Unite ale Americii s-au format puternice şcoli de demografie în
cadrul universităţilor:
a. Princeton
b. Harvard
c. Berkeley
7. Statistica demografică se focalizează pe:
a. culegerea, centralizarea şi gruparea datelor privind populaţia
b. determinarea indicatorilor demografici
c. analiza sociologică a populaţiei
8. În ultimele decenii, a crescut mult:
a. numărul de naşteri extrafamiliale
b. rata natalităţii în România
c. rata natalităţii în Europa
9. Printre factorii care explică scăderea natalităţii în România se numără:
a. emanciparea femeii
b. sărăcia şi şomajul
c. costul ridicat al întreţinerii unui copil
10. Pe plan mondial, ţara cu cea mai scăzută natalitate este:
a. România
b. Germania
c. China
11. Anumite profesii prezintă un risc ridicat de morbiditate şi mortalitate:
a. personalul medical care se expune la radiaţii
b. minerii
c. profesorii
12. Pentru a preveni morbiditatea şi mortalitatea, Uniunea Europeană pune
un mare accent pe:
a. alimentaţia naturistă
b. agricultura ecologică
c. folosirea îngrăşămintelor în agricultură
13. Grupurile de persoane cu risc crescut de a contracta SIDA sunt:
a. homosexualii şi bisexualii
b. persoane care consumă droguri
c. prostituate
14. Biserica creştină condamnă:
a. căsătoriile incestuoase
b. căsătoriile mixte
c. căsătoriile monogame
15. Codul familiei din România stabileşte ca vârstă minimă pentru căsătoria
fetelor, vârsta de:
a. 18 ani
b. 16 ani
c. 17 ani
16. În cultura nord – americană, căsătoria tinde tot mai mult să:
a. se bazeze pe afecţiune şi dragoste
b. devină un „bussiness”, adică o afacere
c. se încheie la vârste mai mature
17. În cazul ţării noastre, tranziţia demografică a început mai devreme în:
a. Moldova
b. Ţara Românească
c. Transilvania şi Banat
18. Migraţia reprezintă:
a. schimbarea definitivă a domiciliului stabil
b. schimbarea temporară a domiciliului stabil
c. schimbarea definitivă a locului de muncă
19. Migraţia românilor în Occident, după Revoluţia din Decembrie 1989 este
determinată de:
a. dificultăţile economice generate de tranziţie
b. căutarea unui loc de muncă bine plătit
c. speranţa unui trai mai bun
20. În evul mediu; Spania a promovat o politică demografică de:
a. colonizare a evreilor
b. de expulzare a evreilor
c. de colonizare a maurilor
21. Politica demografică a austriecilor în Oltenia, între 1718 – 1739 a
urmărit:
a. depopularea provinciei
b. repopularea provinciei
c. atragerea de imigranţi din Muntenia
22. Politica demografică a regimului fascist italian a vizat:
a. Proiectul „bătălia pentru naşteri”
b. Concedierea femeilor angajate
c. Scutirea de la plata oricărui impozit a tatălui care avea cel puţin 6 copii
23. Prin legile din 15 septembrie 1935 de la Nurnberg erau:
a. permise căsătoriile între arieni şi evrei
b. interzise căsătoriile între evrei şi cetăţenii germani
c. permise căsătoriile între germani şi alte naţionalităţi
24. Experimentele degradante făcute de medicii SS în lagărele naziste vizau:
a. sterilizarea în masă a rusoaicelor, folosind raze X
b. injectarea deţinuţilor cu virusul hepatite
c. transplanturi experimentale de oase în cazul romilor
25. Politica de apartheid în Africa de Sud s-a impus prin intermediul legii:
a. care interzicea căsătoriile mixte
b. legii imoralităţii
c. zonelor de grup
26. Cel mai faimos lagăr de muncă în România comunistă a fost:
a. cel de la Piteşti
b. canalul Dunăre – Marea Neagră
c. cel de la Sighet
27. În România comunistă, în timpul lui Ceauşescu, avortul era permis numai
în anumite situaţii ca:
a. avort în scop terapeutic
b. în cazul mamelor peste 45 de ani
c. în care sarcina este urmarea violului sau incestului
28. Prognoza demografică este:
a. absolută
b. estimativă, aproximativă
c. o profeţie referitoare la evoluţia viitoare a populaţiei
29. Prognoza demografică se realizează de către specialişti având în vedere:
a. abordarea tendenţială a populaţiei
b. abordarea normativă a populaţiei
c. abordarea secvenţială a populaţiei
30. Demografi care au abordat evoluţia familiei în Europa sunt:
a. Peter Brown
b. A. Cherlin
c. Georges Duby