Sunteți pe pagina 1din 11

ANA BLANDIANA

A
lntoqrcereq
lui
ARPAGIC
Ilustra!ii
de LIVIA COLOJI

HUMANITAS
BUCURESTI
..-"AJhi,

Cuprins

intdmpldri din grddinq me<l ls


De-ol oveo timp / 6
Oqre cum or fi florile? / 7
Cine poote qti / 8
intr-o zi pe cdnd lucrom / 9
Foce oricine ce vreq / 1o
O furnicd poetd / tt
Fopt divers / 12
Subchiriopii / 14
Lo Poris / 15
Seminle / 16
Un secret / 17
O vizitd / 18
Aproboreo / 19
locuri / zo
Minuneo / 21
Concursul de zbor I 22
Tore sunt ocupotd / Z4
Biogrofio verii 126
loc lzt
Sfdr;itul verii / 28

87
Alte intdmpldri din grddinq meo / 29
Seclio de telegrofie / 30
Motopel ;i Botopel / 3t
Secretul / 32
Congres / 34
Scrisoore / 35
Explootoreo luiArpogic / 36
Vi;inul lenel / 38
Exomenul de logicd / +o
Vorzq misterioosd / 4t
in bibliotecd I 42
Greierele pi furnico / 45
Vorbdreolo I 46
Nenorocireo I 4g
Olqnul / so
^lntdmpldri de pe strqdq mecl / 53
O strodd cu sentimente / 54
Ce este pi ce foce un moidqnez? I 57
Ce este pice foce o mqidonezd? I 60
O vedetd de pe strodo meo / 62
Un spectocol oeronqutic / 6s
Fluturele in oglindd / 68
Precizoreq cu ciocdnitooreq / 70
Orchestro din cqdd / 73
Un muzeu de borongic ll+

Cqrteq Alb6 q lui Arpogic


(file de dosor) / zz
Prefold / 78
lnformqre / 80
Reclomolie / 80
in otenlio Tovordlului Cotoi / 8t
Pldngere / 82
Precizqre / g2
Stimotd Doomnd Motdnifd / 83
Ordin de zi I 84
Notd osupro ediliei/ 8s
De-oq qveq timp
De-ag avea timp sd vd povestesc pe indelete
Tot ce se intAmpld la mine-n grddind
CAt e ziua de mare,
V-as scrie pe o frunzd de castravete
(velind),
Cu o pand de ciocdnitoare,
O scrisoare foarte mare.

Da1, pentru cd sunt extraordinar


De ocupatd
$i nu-mi mai vdd capui de treabd,
Vd scriu in grabd,
Pe o frunzd de mdrar
(presatd),
Cu un piciorug de furnicd,
O cdrticicd foarte micd.

6
Oqre cum or fi florile?
Oare cum or fi florile
CAnd nu se uitd nimeni la ele
$i se dezbracd pe furig
PAndla piele?

Cum or fi ardtAnd romanitele


CAnd igi dau jos rochilele
Lor albe cu cenfurd aurie,
Pe care toatd lumea le stie?

Cum or fi oare stAnjeneii


CAnd igi leapddd cdmdgulele 9i ciordpeii
Albagtri ca zarea fdrd nici un pic de gri,
Pe care ii poartd si noapte, gi zi?

$i cum pot sd fie crdilele


C6nd isi dezleaedv fustitele
lncrefite, cu horbote 9i cu dantele,
Ca sd se minuneze lumea de ele?

$i cArciumdresele cum or fi
Fdrd catrinlele lor rogii gi portocalii,
Fdrd iile lor strAnse-n brAuri
Cu arnici, cu alesdturi si rAuri?
tr
7n $i mai ales trandafirii cum aratd,, oare,
Fdrd costumele lor atAt de elegante,
incAt par cd sunt croite pentru o serbare
La care prinlii se mascheazd-n plante?

F% Thre-a9 mai vrea sd se intAmple odatd,


intr-o singurd clipd, fdrA sfiild,
Sd pot zdri, pe furig, cum aratd
Florile tr pielea goald.
Cine poqte lti
Cine poate gti
De unde vine vara
$i incotro se duce
CAntAnd
Caravana ei verde si aurie?
Unii zic c-ar veni
Din pdmAnt.
Cd-9i trage povara,
Fierbinte si dulce,
Din bostdndrie,
9d se naste in pepenii verzi, Tot ce se poate,
In miezul lor Dar mie
Strdlucitor Mi-a spus o fetitd cuminte
Ca un palat Cd-si aduce aminte
Luminat Cum vara vine din copildrie,
De rubine, $i cum,
Cu pereti In miros de lapte, de fAn gi de fum,
De porfir si nestemate Alunecd de-aici,
$i cu pardoseala purpurie. Trasd de fluturi, de buburuze gi de
furnici,
Inspre bunici.
intr-o zi pe cdnd lucrqm
intr-o zi pe cAnd lucram
In grddind, pe sub geam,

ingrijind un trandafir,
Vdd cd intrd-un musafir;

Era mic c-abia-l vedeai,


Dar cu mustdli ditamai;

incdpea printre uluci,


Dar avea bldnila-n dungi;

$i-ntr-un capdt, dintr-o dungd


Ii cregtea o coadd lungd;

Era numai cAt o floare,


Dar avea patru picioare;

Ochii-albagtri ii clipeau
$i gtia sd, zicd, ,,rrriau".

.t. 1. Ba sd vezi gi sd te bucuri


Sdrea-n aer dupd fluturi
-

$i gtia chiar sd se joace .:


Cu cAteva ghemotoace. :,
i
i
Oare ce-aji fi fdcut voi
i., Cu-acest musafir de soi?
E
E
=; Eu oaspele important
L-am tratat cu lapte cald;

Ca sd-l conving sd rdmAnd,


I-am dat gi-un pic de smAntAnd;

$i, pentru cd era mic,


L-am botezat Arpagic.

9
Foce oricine ce ureq
in grddina mea, sirete, ProfitAnd cd nu-s un zbir,
Piersicile-s violete, A crescut gi-un fir de pir;

Iar prunele, gi mai gi, $i, vdzdnd cd-i slobodd,


S-au fdcut portocalii; Cregte-n voie-o lobodd;

Cilldrati cu mult dichis, Ba, ceea ce-i prea de tot,


Strugurii cresc in cais; Se firtinde gi-un troscot;
Castravelii, cum sd spury Iar un dovlecel grdbit
Au pornit sd urce-n prun; Sare gardul iticit.

Pe-o tulpind de mdrar, Ce sd fac? Tot ce se poate


Se rogegte-un gogogar; Cd-i prea multd libertate.

Sub o frunzd de mdcris, Mi-a spus mie o furnicd:


Cregte-o floare pe furig; Multd libertate stricd.

Sub o tufd de urzici, Iar o viespe rea de gurd


Ziua do arme-un licurici; Mi-a spus cd-i harababurd.

Sub un fir de caprifoi, Dar nu vreau sH schimb nimic,


Std gi toarce un pisoi; De aceea gi eu zic:

La umbrd de pitrunjel, Uite cd-n grddina mea


Doarme dus gi un cdtel; Face oricine ce vrea.

i
j

i
O furnicd
poetd
in timp ce scriu
Pe tocul meu
Se urcd o furnicd.
$tie 9i gtiu
Cd n-are de ce
Sd-i fie fric5.

Nici s-o alung,


Nici s-o omor,
Nu-mi std i:r fire,
I se poate-ntAmpla
O singurd nenorocire:
Fdrd s-o observ, din greseald,
S-o moi cu penija-n cerneald
$i sd devind singura furnicd albastrd
De pe planeta noastrd.
Ba, dacd bea din cerneald un pic,
Nu se mai poate face nimic:
Devine singura furnicd poetd
De pe planetd.
$i atunci, trebuie sd facd cerere
$i reclamalie
Sd fie primitd (de greiere!)
In uniunea de creatie.

11
Fqpt divers
Ieri-dimineald pe la ora sapte,
CAnd era incd aproape noapte

$i toli copiii dormeau incd tun,


A fost sdvArgitd o crimd in prun.

Un vierme necunoscut s-a introdus


in pruna cea mai de sus.

I-a supt sAngele dulce 9i-n grabd


Aazvdrlit-o fdrd vialdin iaiba.

Apoi, ca 9i cum nimic nu s-ar fi-ntAmplat,


A plecat.

La ora opt 9i zece minute apoi,


Furnicile au descoperit trupul prunii-n trifoi,

91l-au agezat, pioase, pe-o pernd


Umplutd cu foi de lucernd,

$i l-au prohodit bdtrAnegte pe rAnd,


$i l-au coborAt in pdmAnt.

La_ora noux gi cinci au venit pdsdrile, detectivii cei mici,


$i le-au anchetat, gi le-au acuzatpe furnici.

!a ora zece fixau apdrut procurorii cei mari,


imbrdcali in uniforme de grddinari.

Au pus fi:rtrebdri prunelor inspdimdntate


$i-au cercetat totul cu severitate,

12
,..i$ .',

a',,..r:ffi

$i-au dat in urmdrire cu semnalmente ferme


Un vierme.

!a ora treisprezece 9i doud minute exact,


Incd nu-l prinseserd pe vinovat.

Ei nu gtiau cd viermele nu fusese vierme, ci omidd


Pe care nu aveau cum s-o prindd,

Pentru cd se transformase, fdrd nici un martor ocular,


intr-un fluture extraordinar

Care se invArtea ironic gi gratios,


Ca sd vadd ce se mai petrece jos,

I Iar ei, obosili de anchetd si urmdrire,


Se opreau din cAnd in cAnd sd-l admire.

t3

S-ar putea să vă placă și