Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.5.a. pentru portofoliul personal.

Un exemplu de evaluare a învățării la matematică (150 min)

Este deosebit de utilă o descriere detaliată a nivelului minim (obligatoriu) al achizițiilor matematice dobândite de elevi.
Necesitatea asigurării unui nivel minim al competențelor dobândite prin învățare se impune din mai multe motive, printre care:
lipsa standardizării unui nivel minim introduce arbitrariul în evaluarea generală a rezultatelor învățării; lipsa controlului la acest
nivel face ca elevii să rămână practic în afara deprinderii fundamentelor disciplinare, iar această consecință devine vizibilă cu
ocazia evaluărilor naționale și internaționale.
Pentru MEM, CS2.2 (Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte ) se propune următorul exemplu de detaliere a nivelului minimal de realizare a competenței.
Nivel minimal de realizare
 Elevul sortează și clasifică forme plane utilizând diferite criterii.
Itemi de evaluare (exemple)
Se pun la dispoziția copiilor diferite obiecte având forme plane sau spațiale ușor de recunoscut și se cere:
1. Formați o grupă cu obiecte care se pot rostogoli.
2. Formați o grupă cu obiecte care au un contur format numai din linii drepte/ curbe etc.
3. Alegeți obiecte care au fețe în formă de pătrat etc.
Nivel minimal de realizare
 Recunoaște figurile geometrice plane (triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc, linie curbă, dreaptă, segment, semidreaptă, linie frântă,
unghi) și le descrie pe baza elementelor lor (vârfuri, laturi), având la dispoziție modele ale figurilor.
 Recunoaște forme spațiale (cub, sferă, paralelipiped, piramidă, cilindru, con) și le descrie pe baza elementelor lor (fețe, muchii,
vârfuri, laturi, unghiuri), având la dispoziție modele ale corpurilor.
Itemi de evaluare (exemple)
1. Numește obiecte din sală, care au formă de triunghi, pătrat etc.
2. Din mulțimea de figuri geometrice următoare,
a) colorează: cu roșu dreptunghiurile, cu verde cercurile, cu albastru pătratele etc.
b) încercuiește: cu o linie roșie cuburile, cu o linie albastră cilindrii, cu o linie verde conurile etc.

etc.

3. Se prezintă pe catedră o trusă de corpuri geometrice. Se solicită copilului să aleagă piramida și să descrie elementele sale. Se
procedează similar pentru alte corpuri.

Pentru o competență specifică, la alegere, din programele de matematică, realizați o detaliere a nivelului minimal însoțită de
exemple de itemi de evaluare. Ce concluzii puteți formula, pe baza acestei experiențe?

REZOLVARE

Pentru MEM, competența specifică 1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100., se propune următorul

exemplu de detaliere a nivelului minimal de realizare a competenței.:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
EVALUARE – CLASA I

1. Scrie cu cifre numerele:

douăzeci și șapte –

o sută-

treisprezece-

2. Încercuiește numerele:

a) mai mari decât 13: 89, 6, 11

b) mai mici decât 43: 82, 27, 71.

3. Reprezintă pe numărătoare ( desenul de mai jos) numerele : 63, 70, 7.

Z U Z U Z U

Nivel minimal de realizare

Elevul citește și scrie un număr conform itemului. Identifică numerele mai mari sau mai mici decât cele date ca

reper. Reprezintă cel puțin un număr din două cifre și reprezintă pe numărătoare, utilizand buline. În concluzie, elevii

au un nivel de dezvoltare intelectuală diferit, ceea ce înseamnă că un nivel minim al achizițiilor este obligatoriu.

Elevul este indrumat in functie de ritmul propriu de invatare, dar si de stilul de invatare caracteristicfiecaruia. Orice

tip de achizitie scolara este conditionata de fondul de cunostinte, deprinderi si atitudini dobandite anterior.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020