Sunteți pe pagina 1din 3

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 3- Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest
Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ
Contract 105903

SC ____________________________ SRL , cu sediul in ______________________________________________,


Inregistrata in Registrul Comertului din judetul _________________, sub nr. J____________________, avand CUI
_________________, reprezentata prin Administrator _______________________, in calitate de beneficiar de
ajutor de minimis.

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Privind determinarea valorii estimate pentru atribuirea contractului de achizitie echipamente TIC

în cadrul proiectului cu titlul „ANTREPRENORIAT SUSTENABIL IN REGIUNEA NORD VEST”,

contract nr.105903

Proiectul sus menționat, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de munca pentru toti.
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, se
derulează pe o perioadă de 36 luni în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Cluj.

Pentru derularea în bune condiții a contractului de finanțare și pentru încadrarea optimă în perioada de implementare
prevăzută în planul de afaceri, având în vedere obiectivele și activitățile propuse și asumate de socitatea
_____________________________________ SRL, CUI _________________ si nr.ORC _____________________,
în calitate de Beneficiar de subventie, este necesară achizitionarea de echipamente TIC, așa cum este prevăzut în
buget si planul de afaceri si conform contractului de finantare nr._________________.

Pentru estimarea valorii, au fost avute în vederea activitățile care urmează a fi prestate în cadrul proiectului și
amploarea acestora, în conformitate cu prevederile planului de afaceri privind buna implementare a activitatilor si
asigurarea dotarii societatii. Achizitia echipamentelor TIC necesare se vor realiza conform bugetul proiectului,
respectiv in suma de ______________ lei cu TVA si va cuprinde urmatoarele bunuri
____________________________________________________________________________________________

Achizitionarea echipamentelor TIC, sunt necesare pentru


____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Valoarea totală estimată si eligibila pentru achizitionarea echipamentelor TIC Cod CPV 48825000-7 server, respectiv
Cod CPV 30233132-5 harddisck extern, care urmează a fi achizitionat în cadrul proiectului este de ______________
lei cu TVA.

Achizitia de echipamente TIC se va face în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.
1284/08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, prin achiziție directă, dat fiind faptul că
valoarea estimată în bugetul proiectului a serviciilor care urmează a fi prestate se află sub pragurile valorice impuse
de art.7 alin.(5) din Legea 98/2016, respectiv dispozitiile art.4.1 din Ordinul 1284/2016, ce prevad pragul legal valoric
de 132.519 lei pentru achizitia de bunuri si servicii.

Prin procedura de cercetare a pietei si prin ofertele actualizate primite de la agentii economici, valorile privind
echipamentele TIC cuprinse in achizitie, asa cum au fost ele prezentate mai sus, se incadreaza in urmatoarele sume:

Atex Computer S.R.L. – 21.687,00 lei fara TVA, din care TVA 4.120,53 lei. Pret cu TVA inclus = 25.807,53 lei

Gate Business Consulting S.R.L. – 21.650,00 lei fara TVA, din care TVA 4.113,50 lei. Pret cu TVA = 25.763,50 lei

One IT S.R.L. C.R – 21.714,00 lei faraTVA din care TVA 4.125,66 lei. Pret cu TVA inclus = 25.839,66 lei

Valoarea eligibila pe proiect pentru achizitia de echipamente TIC a fost calculata in suma de _____________
lei cu TVA inclus.

Comparand ofertele primite s-a ales achizitionarea echipamentelor TIC in cadrul proiectului, prin societatea Gate
Business Consulting S.R.L., pe motiv ca este cea mai buna oferta calitate-pret/pretul cel mai scazut, tinand cont de
necesitatile beneficiarului si de conditiile impuse de proiect.

Data ____________ SC ______________________SRL

Administrator

_________________
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE:

1. Denumirea achizitiei: echipamente Tic; consumabile; birotica; utilaj de prelucrare a lemnului;


mobilier; leasing; servicii de ...; programe soft; masina de tuns iarba; microscop; etc. etc.

2. Indentificarea Codului CPV pentru produse sau serviciile ce urmeaza a fi achizitionate. Produsele
sunt incadrate in categorii si subcategorii.
Folositi urmatoarele linkuri:
http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-cpv.php
http://www.cpv-online.ro/
http://licitatiiseap.ro/coduri_cpv/
https://tender.gov.md/ro/cpv-ro

3. Nu se pot combina produse cu servicii. Fiecare achizitie trebuie facuta distinct. Nu se pot combina
in aceeasi achizitie produse/bunuri diferite (ex. mobila si birotica sau calculatoare si uleiuri volatile).
Fiecare achizitie trebuie verificata dupa codul CPV si trecut asa cum apare in nomenclatorul de
coduri CPV din linkurile de mai sus. In nota justificativa se va mentiona numarul de bucati din
acelasi produs.

4. Se descrie in cateva cuvinte necesitatea/utilitatea achizitiei.

5. Valoarea eligibila este cea mentionata in bugetul proiectului pentru fiecare produs/serviciu in parte.
Aceasta valoare nu poate fi depasita decat in cazul in care beneficiarul suporta fin fonduri proprii
diferenta de pret.

6. Procedurile de identificare a furnizorului de produse/servicii pot fi: cercetarea pietei ( pagini


internet, reviste specialitate, etc); cereri de oferte directe.

7. Procedura de selectie poate fi : pretul cel mai mic; raport calitate-pret; raport calitate-cost.

8. Pentru fiecare achizitie in parte se va intocmi o nota justificativa prin care se atesta faptul ca au
fost indeplinite conditiile legale ale achizitiei publice.

9. Dosarul de achizitie va cuprinde:

- 3 cereri de oferta ( nu se cer oferte pentru angajarea firmei decontabilitate, servicii de


consultanta sau juridice)
- Nota justificativa prin care se motiveaza alegerea facuta.
- Contract de furnizare produse sau servicii
- Proces verbal de predare primire
- Proces verbal de punere in functiune (daca este cazul)
- La contractele de servicii cu derulare pe mai multe luni, la fiecare final de luna se va intocmi
de catre furnizor un raport de activitate in care se mentioneaza tot ce s-a realizat pe parcursul
lunii trecute si sesemneaza de furnizor si beneficiar.