Sunteți pe pagina 1din 1

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA

VÂRSTEI DE 18 ANI

R
O 1. Certificatul de naştere, original şi xerocopie;

M
2. Actul cu care se face dovada spațiului de locuit în original și
xerocopie. În cazul în care spațiul de locuit nu aparține
solicitantului, prezența proprietarilor este obligatorie, pentru a
completa, pe verso-ul cererii, rubrica "Consimțământul titularului
spațiului de locuit" ;

Â
3. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care
să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a
actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu
fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

N
4. Fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de
unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al
solicitantului;
5. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la
Casieria Primăriei municipiului Sebeș în valoare de 7 LEI;

I
6. Cererea pentru eliberarea actului de identitate (care se primește
de la ghișeu și se completează pe loc).