Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” or.

Iargara

Test de evaluare la limba și literatura română

Al elevului/ei din clasa a IX -a____________________________________

Citeşte textul şi realizează următoarele sarcini de lucru:

Era noapte când ne-am dat jos într-o staţie de munte, ca să schimbăm trenul. Gara frumoasă,
aşezată la poalele unor dealuri încărcate cu brazi, era la ora aceea pustie şi trebuia să aşteptăm câteva
ore. M-am aşezat pe banca de lemn din faţa peronului şi am stat aşa tot timpul, copleşit de o emoţie
puternică, în timp ce o cădere de apă de undeva departe îmi însoţea, intensificând-o, această stare de
singurătate şi fericire, care venea din sentimentul că evadarea mea se înfăptuieşte şi că e fără
întoarcere.
Am continuat apoi lunga călătorie. Stăteam la geam, roţile păcăneau, oraşe şi sate, şi văi adânci
sau brazi înalţi îmi ieşeau gonind înainte, izbindu-mi ochiul, repezindu-se uneori cu violenţă asupra
ferestrei mele şi făcându-mă să mă trag înapoi înspăimântat.
La Turda ne-am dat jos şi ne-am urcat într-un tren mic care oprea foarte des şi mergea foarte
încet. Seara, pe la orele nouă, această "mocăniţă"* şi-a terminat drumul şi s-a oprit la Abrud.
Peste oraş cădea o ploaie măruntă. Am găsit uşor clădirea şcolii, care era pe un deal la marginea
oraşului şi portarul ne-a arătat care era locuinţa subdirectorului şcolii, profesorul Mayer.
Ne-a primit înăuntru şi în câteva minute am devenit elevul acelei şcoli. A doua zi însoţitorul meu
a plecat, iar eu am aflat că era adevărat ce spusese el, la această şcoală nici măcar nu se dădeau
examene de admitere, fiindcă locurile nu erau complete. În clasa întâi aveam patruzeci de locuri şi
elevi abia douăzeci şi şapte. Se dădeau însă examene de bursă şi, bineînţeles, m-am înscris şi eu.
Examenul de istorie cu profesorul Mayer a fost însă foarte obositor. Mă săturasem să-i tot
răspund. Mai pe urmă am aflat că el nu dădea niciodată nota zece şi că mie a trebuit să mi-o dea,
fiindcă, deşi întrebările lui mă vârau adânc în istorie, scuturam capul şi ieşeam uşor la suprafaţă.
A doua zi, spre prânz, s-a afişat în hol lista celor reuşiţi la examenul de bursă. Eram în capul ei,
pe toată şcoala, cu media generală zece. (Viața ca o pradă, Marin Preda)
*Mocăniţă - tren de linie îngustă, care circulă în regiunile de munte.

1. Răspunde, în enunţuri complete, la întrebările de mai jos. (L 0/1/2/3/4)

a) În ce localitate ajunge tânărul la finele călătoriei?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b) Cu ce medie a susţinut naratorul probele de admitere?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

c) De ce a ales să susţină examene, cu toate că era deja înscris?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

d) De ce examenul de istorie a fost obositor?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Rezumă, în limita de 20-25 de cuvinte, primul alineat al textului dat. (L 0/1/2/3/4/5)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Scrie, în spaţiul rezervat, textul unui anunț, în conformitate cu legenda, respectând semnele
de punctuație. (L 0/1/2/3/4/5/6/7/8)

Lucian/Lucia Miere, elev/ă în clasa a IX-a, are numărul de telefon 079912345. Luni, 10 februarie
2020, a uitat în calculatorul din sala de festivități un stick, pe care vrea să-l recupereze fără a promite
recompense materiale.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Comentează, în spațiul rezervat, un epitet identificat în secvență. (L 0/1/2/3)

Pentru că, neînţelegând vorbirea actorilor – care tuna totuşi patetice şi obsedante cuvinte asupra mea –
şi nevăzând traducerea, nu-mi rămânea decât să inventez eu un sens glasurilor şi zbaterilor misterioase
urmărite seară de seară.

Secvența-epitet
_________________________________________________________________________________

Comentariul
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Propune 2 formule de adresare diferite față de un adult din afara familiei, cu care comunici
frecvent.

(L 0/1/2)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Elaborează 2 formule de adresare diferite, pe care le poţi utiliza în textul unei invitaţii oficiale,
la o festivitate şcolară. (L 0/1/2)

1) _________________________________________2)_____________________________________

7. Redactează, în spațiul rezervat, textul unei invitații, respectând semnele de punctuație, după
legendă.

(L 0/1/2/3/4/5/6)

Sorin Munteanu, prietenul lui Leonid Rusu, dorește să-și invite prietenul într-o excursie la Orheiul
Vechi sâmbătă, 21 martie 2020.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. Recunoaște și scrie în spațiul rezervat stilurile funcționale ale limbii literare ce sunt redate în
texte.

(L 0/1/2/3/4)

a) Sara pe deal buciumul sună cu jale,


Turmele-l urc, stelele scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.

Stilul ____________________________________________________________________

b) Sistemul de taxare a proprietarilor de autovehicule va fi modificat începând cu anul viitor, prin


înlocuirea actualei taxe de primă înmatriculare, cu o taxă de mediu în funcție de nivelul de
poluare.

Stilul ____________________________________________________________________

c) Versanții sunt suprafețe care au rezultat în urma adâncirii râurilor. Se află deasupra albiilor sau
a teraselor. Înclinarea și forma lor depind de durata evoluției, de rocă și de structura geologică.

Stilul ____________________________________________________________________

d) Certificat
Prin prezenta, se confirmă că, Iurchin Marcel născut la 12.12.1985, va fi înmatriculat în
Instituția Publică Gimnaziul Păpăuți, în clasa a IX-a din Penetenciarul Nr. 17 odată cu
prezentarea dosarului personal.
Director Mustea Oleg

Stilul ______________________________________________________________________

9. Elaborează un text coerent de 5-7 rânduri, în care îţi exprimi punctul de vedere asupra
necesității de a respecta eticheta(a fi politicos) în diverse situații de viață, aducând 3 argumente.
(L 0/1/2/3/4)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Subliniază în pasajul dat două verbe la modul idicativ, timpul trecut(perfectul compus),
persoana I.

(L 0/1/2)

Era noapte când ne-am dat jos într-o staţie de munte, ca să schimbăm trenul. Gara frumoasă,
aşezată la poalele unor dealuri încărcate cu brazi, era la ora aceea pustie şi trebuia să aşteptăm câteva
ore. M-am aşezat pe banca de lemn din faţa peronului şi am stat aşa tot timpul, copleşit de o emoţie
puternică, în timp ce o cădere de apă de undeva departe îmi însoţea, intensificând-o, această stare de
singurătate şi fericire, care venea din sentimentul că evadarea mea se înfăptuieşte şi că e fără
întoarcere.

Total 40 puncte Punctaj acumulat: ________________

Profesor ______________________________
Barem de verificare

Nr. Răspunsul posibil Acordarea punctajului


de
rând

1. Răspunde, în enunţuri Se va acorda câte un punct pentru fiecare


complete, la întrebările de raspuns corect posibil complet în baza
mai jos. textului propus.

2. Rezumă, în limita de 20-25 de Se va accepta drept răspuns corect un text


cuvinte, primul alineat al care:
textului dat.
- va prezenta fidel informaţia;

- va cuprinde secvenţele esenţiale ale


textului;

- va omite detaliile nesemnificative;

- va fi coerent gramatical, la persoana a III-a;


- va respecta limita de întindere.

Cîte 1 pct. pentru fiecare dintre cerinţele


enumerate.

3. Scrie, în spaţiul rezervat, 2 puncte pentru corespunderea structurii /


textul unui anunț, în tipului de text (titlu, informaţie, date de
conformitate cu legenda, contact).
respectând semnele de
2 puncte pentru respectarea datelor
punctuație.
legendei (esenţa solicitării, semnătura).
Se va accepta un text care va
2 puncte pentru modificarea textului de la
conţine: Titlul textului
persoana a IIIa la persoana I-a.
(ANUNŢ), fără semne de
punctuaţie după titlu, 2 puncte pentru aranjarea în pagină
descrierea situaţiei, în (evidenţierea titlului, spaţierea alineatelor).
conformitate cu legenda,
indicarea datelor de contact
ale solicitantului.

4. Comentează, în spațiul 1 punct pentru identificarea corectă a


rezervat, un epitet identificat secvenţei din text şi rescrierea ei în spaţiul
în secvență. indicat;

Epitetul: glasuri și zbateri 1 punct pentru comentarea adecvată şi


misterioase. coerentă a sugestiei contextuale;

Se va accepta orice raspuns 1 punct pentru respectarea limitei de


de comentare adecvată și întindere.
coerentă a epitetului.
5. Propune 2 formule de Câte 1 punct pentru fiecare formulă de
adresare diferite față de un adresare, adecvată sarcinii de lucru şi scrisă
adult din afara familiei, cu corect.
care comunici frecvent.

Se vor accepta oricare două


formule de adresare diferite,
adecvate comunicării.

6. Elaborează 2 formule de Câte 1 punct pentru fiecare formulă de


adresare diferite, pe care le adresare, adecvată sarcinii de lucru şi scrisă
poţi utiliza în textul unei corect.
invitaţii oficiale, la o
festivitate şcolară.

Se vor accepta oricare două


formule de adresare diferite,
adecvate unei invitații
oficiale, de exemplu: Stimate
d-le director! Dragi colegi!

7. Redactează, în spațiul 1 pct. pentru corespunderea structurii și


rezervat, textul unei invitații, tipului de text (formulă de adresare,
respectând semnele de informație, formulă de încheiere); 2 pct.
punctuație, după legendă. pentru respectarea datelor legendei (esența
propunerii/invitației, indicarea locului,
Se va accepta un text
timpului); 2 pct. pentru modificarea textului
coerent, care va conține o
de la persoana a III-a la persoana I; 1 pct.
adresare față de prietenul pe
pentru respectarea limitei de întindere.
nume Leonid, urmată de
virgulă, descrierea situației,
în conformitate cu legenda,
indicarea locului ce urmează
a fi vizitat și a datei în care
este preconizată excursia.

8. Recunoaște și scrie în spațiul Se va acorda câte un punct pentru fiecare


rezervat stilurile funcționale raspuns corect.
ale limbii literare ce sunt
redate în texte.

1.Stilul biletristic,

2.st.publicistic,

3.st. științific,

4.st. official.

9. Elaborează un text coerent 0,5 puncte pentru exprimarea clară a


de 5-7 rânduri, în care îţi punctului de vedere. 0,5 puncte pentru
exprimi punctul de vedere explorarea cuvintelor-cheie ale formulei: a
asupra necesității de a respecta, etichetă, diverse situații de viață. 1
respecta eticheta(a fi punct pentru fiecare argument valid. 1
politicos) în diverse situații punct pentru coerenţa şi logica textului . 1
de viață, aducînd 3 punct pentru respectarea limitei de
argumente. întindere.

Se va accepta un text în care:


- este clar exprimată opinia
personală; - este reperată
problema / necesitatea de a
respecta eticheta în diverse
situații de viață; -sînt
formulate 3 argumente
valide şi logice; - textul este
coerent; - se respectă limita
de întindere.

10. Subliniază în pasajul dat două Se va acorda câte un punct pentru fiecare
verbe la modul idicativ, verb subliniat corect.
timpul trecut(perfectul
compus), persoana I.

Verbele : ma dat, am așezat,


am stat.

Notă: se vor acorda de la 0 la 2 puncte pentru aranjare în pagină, acurateţe, lizibilitate, aspect
îngrijit al lucrării.

Barem de notare

Punctaj 10-0 12-17 18-22 23-29 30-34 35-37 38-40

Nota 4 5 6 7 8 9 10