Sunteți pe pagina 1din 49

Valea Adanca, Sos.

Cost ea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTaVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

MODERNIZARE STRAZI IN ORAS PODU /LOA/El,


JUDETUL /AS/

DOCUMENTATIE DE AVIZARE PE
LUCRARI DE INTERVENTll

BENEFICIAR: PRIMARIA PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRUST AVB S.R.L.


Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUSTaVB
Email: trustavb(@gmaiI.com
PROIECT DRU-01-2018

FOAIE RESPONSABILITATI

Sef proiect:

Ing. Vrabie lulian

Proiectat:

Ing. Vrabie lulian

Desenat:

Ing. Vrabie lulian

Aprobat:

Ing. Abalasei Vasile

TRUST AVB
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@qma il.com
PROIECT DRU-01-2018

BORDEROU
A. PIESE SCRISE:

A. PIESE SCRISE:
1. lnformatii genera le privind obiectivul de investitii.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii.


1.2. Ordonator principal de credite/investitor.
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar).
1.4. Beneficiarul investitiei.
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie.
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii.
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare.
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si adeficientelor.
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.
3. Descrierea constructiei existente.
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

{i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate

ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de


Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite

protejate, dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametrispecifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construita desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale

auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care

beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele

de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia

degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de

cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de

intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate

prin expertizatehnica.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gma il.com
PROIECT DRU-01-2018

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivitlegii.
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor

de diagnosticare2):
1> Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce

utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru

monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a

cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta raspunde

cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de rise seismic;

b} prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii;

d} recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform

cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza


detaliata a acestora.
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor

arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

interventii de protejare/conservare a elementelor naturate si antropice existente

valoroase, dupa caz;


Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. {+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail .com
PROIECT DRU-01-2018

demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara

modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al

constructiei existente;

b) descrierea, du pa caz, si a altar categorii de lucrari incl use in solutia tehnica de

interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea

instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,

debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de

fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei

reabilitate;

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea


consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare.
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale.
5.4. Costurile estimative ale investitiei:
costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare;

costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a

investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:


a) impactul social si cultural;
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,

in faza de opera re;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,

inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a),recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e).

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in

lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general;

b) indicatori minima Ii, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie

de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor


Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: tru stavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor


tehnice.
6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avizeconforme.

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.


7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara.
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege.
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente.
7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica.
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.


Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

CAPITOLUL A. PIESE SCRISE

1. lnformatii genera le privind obiectivul de investitii:


1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
MODERNIZARE STRAZI IN ORAS PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:


Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):


ORASUL PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI.

1.4. Beneficiarul investitiei:


ORASUL PODU ILOAIEI.

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:


SC TRUST AVB SRL, comuna Miroslava, sat Valea Adanca, str. Costea Voda 7A, tel.
0745792212, email: trustavb@gmail.com, cod CAEN: 7112 - Activitati de inginerie si
consultanta tehnica legate de acestea.

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii:


2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare:
lnvestitia Modernizare strazi in oras Podu lloaiei, judetul lasi, face parte din strategia
de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020.
Finantarea investitiei se solicita prin Programul National De Dezvoltare Locala
(P.N.D.L)in conformitate cu prevederile OUG 28\2013, in cadrul subprogramului
,,Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor".

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor:


Necesitatea ~i oportunitatea investitiei ,,Modernizare Strazi In Oras Podul lloaiei "
rezulta din nevoia de a moderniza aceste strazi care in prezent sunt invechite si intr-o stare
deteriorata, degradate atat fizic, cat si greu practicabile.
Oportunitatea acestei investitii rezulta ~i din faptul ca agresivitatea noilor vehicule
asupra complexului rutier existent, la care participa ~i fenomenele naturale importante
pentru strazi ~i anume: inghet - dezghet, stationarea apelor pluviale pe partea carosabila
deoarece nu este asigurata panta transversala, determina o degradare permanenta a
complexului rutier.
Prin lntretinerea infrastructurii se faciliteaza accesul la principalele obiective sociale ~i
economice ale orasului, faciliteaza cre~terea numarului de obiective culturale ~i de
patrimoniu ale orasului, cre~terea numarului de locuitori ai orasului.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb(@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Complexul de lucrari de executat pentru modernizarea strazilor este variat, volumul


este mare deci implicit si efortul de investitie aferent este substantial.
Executarea fragmentara a lucrarilor nu ajuta, deoarece viabilitatea nu poate fi asigurata
daca nu se ajunge la capacitatea portanta proiectata a strazii sau daca nu sunt amenajate
toate elementele pentru preluarea si descarcarea apelor pluviale sau cele care au rolul de a
asigura consolidarea corpului strazii.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice;


lnvestitia va genera o serie de efecte pe termen lung:
-reducerea discrepantei intre zonele rurale si orase.
-crearea de noi locuri de munca.
- cresterea capacitatii administratiei publice locale de a identifica si implementa solutii
pentru rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea economica a zonei.
-imbunatatirea conditiilor de trai pentru locuitorii din arealul vizat prin reducerea
discrepantei generate de lipsa accesului la principalele obiective sociale, culturale si
administrative.
-cresterea gradului de confort si civilizatie.
-cresterea gradului de frecventare a cursurilor scolare.
-imbunatatirea starii de sanatate si reducerea numarului de imbolnaviri datorita accesului la
serviciile oferite de unitatile de sanatate publica.
-cresterea pietei agricole prin oportunitatea de desfacere a produselor si in celelalte zone.

La solicitarea Beneficiarului se var moderniza urmatoarele strazi din Orasul Podu


lloaiei:

r- - - -- - -
I

I I I
I '
I

1 Strada Duzilor Tr.1 843 0,843


2 Strada Duzilor Tr.2 53 0,053
3 Strada Duzilor Tr.3 49 0,049
4 Strada Duzilor Tr.4 48 0,048
5 Strada Duzilor Tr.5 49 0,049
6 Stradela Duzilor 157,5 0,158
7 Strada Duzilor Tr.6 30 0,030
8 Strada Duzilor Tr.7 33 0,033
9 Strada Nicolae lorga Tr.1 850 0,850
10 Strada Nicolae lorga Tr.2 115 0,115
11 Strada Nicolae lorga Tr.4 114 0,114
12 Strada Matei Corvin Tr.1 811 0,811
13 Strada Matei Corvin Tr.2 111 0,111
14 Strada Matei Corvin Tr. 4 111 0,111
15 Strada Neagoe Basarab Tr.1 815 0,815
Valea Adan ca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

16 Strada Neagoe Basarab Tr.2 88 0,088


17 Strada Neagoe Basarab Tr.4 87 0,087
18 Strada Vlad Tepes Tr.1 740 0,740
19 Strada Vlad Tepes Tr.2 36 0,036
20 Strada Vlad Tepes Tr.4 35 0,035
21 Strada Mihai Viteazu Tr.1 716 0,716
22 Strada Mihai Viteazu Tr.2 33 0,033
23 Strada Mihai Viteazu Tr.4 46 0,046
24 Strada Mihai Viteazu Tr.5 63 0,063
25 Strada DC 89 338 0,338
26 Strada Dimitrie Cantemir 206 0,206
27 Strada 30 Decembrie 169 0,169
28 Strada Petru Rares 1291 1,291
29 Strada Movilei Tr.1 319 0,319
30 Strada Stejar Tr.1 154 0,154
31 Strada Stejar Tr.2 527 0,527
32 Strada Stejar Tr.3 167 0,167
33 Strada Stejar Tr.4 119 0,119
34 Strada Stejar Tr.5 99 0,099
35 Strada Magazin 172 0,172
36 Strada Primaverii Tr.1 239 0,239
37 Strada Primaverii Tr.2 44,5 0,045
38 Strada Matei Ganea 396 0,396
39 Strada Piata Unirii Tr.1 194,4 0,194
40 Strada Piata Unirii Tr.2 105 0,105
41 Strada Garii 234 0,234
42 Strada Piata Unirii Tr.3 221 0,221
43 Strada Piata Unirii Tr.4 96 0,096
44 Strada Piata Unirii Tr.5 43 0,043
45 Strada Tineretului Tr.1 372 0,372
46 Strada Tineretului Tr.2 197 0,197
47 Strada Tineretului Tr.3 40 0,040
48 Strada Fulger 169 0,169
49 Strada Lapusneanu 523 0,523
50 Strada Mugur 296 0,296
51 Strada Uzinei 74 0,074
52 Strada Zorilor Tr.1 317 0,317
53 Strada Zorilor Tr.2 262 0,262
54 Strada Zorilor Tr.4 50 0,050
55 Strada Zorilor Tr.5 97 0,097
56 Strada Trandafiri Tr.1 321 0,321
57 Strada Trandafiri Tr.2 354 0,354
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST .ave
Email: trustavb@gmail .com
PROIECT DRU-01-2018

58 Strada Trandafiri Tr.3 200 0,200


59 Strada Trandafiri Tr.4 192 0,192
60 Strada Trandafiri Tr.5 202,5 0,203
61 Strada Trandafiri Tr.6 107 0,107
Total 14940,9 14,941

3. Descrierea constructiei existente.


3.1. Particularitati ale amplasamentului:

Figura 1. Amplasamentul Orasului Podu lloaiei in judetul lasi

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,


dimensiuni in plan);
Podu lloaiei este o localitate in judetul la~i, la circa 25 de kilometri vest de la~i si este
traversat de drumul national DN28.
A fost declarat ora~ la 12 octombrie 2005 si are aproximativ 10.000 de locuitori. Orasul
Podu lloaiei.
Strazile ce se propun sa se modernizeze se afla pe amplasamente existente si nu se
realizeaza niciun traseu nou. Toate strazile se afla in intravilanul orasului Podu lloaiei.
Suprafata existenta si cea proiectata este de aproximativ 72795 mp.
Dimensiunile in plan ale partii carosabile a strazilor propuse sa se modernizeze sunt
cuprinse intre 2,00+6,00 m, iar pe perioada de executie a lucrarilor nu sunt necesare relocari
de instalatii tehnico-edilitare precum cele existente pe amplasament: electrice, de apa
potabila si apa menajera, gaze naturale, si retele de telecomunicatii.
Traseul strazilor modernizate sunt proiectate pentru evitarea taierii de arbori existenti
pe amplasamentul proiectat.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUSTaVB
Email: t rustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;


Orasul Podu lloaiei se invecineaza cu urmatoarele unitati administrative:
Comuna Romanesti - est;
Comuna Dumesti - est;
Comuna Erbiceni - nord;
Comuna Baltati - vest;
Comuna Lungani - vest;
Comuna Popesti- sud.
Legaturile rutiere existente catre si dinspre Orasul Podu lloaiei cu localitatile lasi si
Targu Frumos se realizeaza prin intermediul drumului european DN 28 (E583). Catre
localitatile Popesti si Romanesti accesul rutier se realizeaza prin intermediului drumului
judetean DJ 282D, iar spre localitatea Erbiceni prin DJ 281. Spre localitatea Cositeni care
apartine UAT Oras Podu lloaiei accesul se face prin intermediul drumului DC 89.
c) datele seismice si climatice;
Conform CR 1-1-4/2012 ,,COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACTIUNll VANTULUI
ASUPRA CONSTRUCTllLOR". sectoarele de strazi au valoarea caracteristica a presiunii de
referinta qret=0,7 KPa presiune dinamica de baza stabilita la inaltimea de lOm de gv=0,55
kN/m 2 •
Climatul este temperat continental. Temperatura medie anuala este de 6°C cu minim
de -4°C (ianuarie) ~i maxim de +19°C (iulie). Conform STAS 1709/1-1990 sectoarele de srtazi
se afla situate in zona tipului climatic I.
Adancimea maxima de inghet este stabilita conform NP 114-2004 si are o valoare de
0.90 - 1.00 m. Conform CR 1-1-3-2005 din punct de vedere al incarcarilor din actiunea
zapezii, valoarea caracteristica este: S(o,w2,5 kN/mp.

Figura 2. Horta cu adancimile de inghet.


Valea Adan ca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Figura 3. Horta cu repartitia tipurilor climatice.

Geologia ~i seismicitatea

Din punct de vedere geologic, regiunea in care este inglobat si arealul cercetat in
prezenta documentatie apartine unitatii structurale a Platformei Moldovenesti, mai exact
partii ei central-estice (Moldovei Centrale dintre Siret si Prut). Platforma Moldoveneasca -
prelungire vestica a marei Platforme a Europei Orientale- este o unitate rigida de vorland, cu
cea mai mare vechime intre platformele prealpine din tara noastra (ea fiind consolidata in
Proterozoicul mediu).
Platforma cuprinde doua componente principale, soclul si cuvertura, formate in etape
distincte.
In regiunea lasului, soclul platformei a fast interceptat la adancimi cuprinse intre 1121
m (lasi) si 1370 m (Popesti) si este alcatuit din paragnaise plagioclazice in care sunt injectate
gnaise leucocrate. Datele de varsta absoluta au aratat valori cuprinse intre 1005-1593
milioane ani, ce corespund Proterozoicului mediu.
Cuvertura cuprinde depozite sedimentare necutate, dispuse transgresiv si discordant
pe soclu. Depozitele apartin Vendianului superior, Paleozoicului, Cretacicului, Paleocenului,
Eocenului, Badenianului superior, Sarmatianului si Meotianului, la care se adauga si depozite
cuaternare. Din datele stratigrafice, pentru regiunea central-estica a Platformei
Moldovenesti se considera ca depozitele cuverturii s-au acumulat in trei cicluri de
sedimentare. Fiecare ciclu de sedimentare a fast rezultatul unei transgresiuni marine, intre
care au existat perioade de exondare. In perioadele de exondare, relieful a evoluat
subaerian pana la stadiul de peneplena, ceea ce face ca in stiva de sedimente a cuverturii sa
apara lacune stratigrafice.
Regiunea in care este inglobat si amplasamentul cercetat este alcatuita in intregime
de depozite sarmatiene. Sarmatianul reprezinta un etaj al Miocenului superior din bazinul
Paratethyis, caracterizat prin depozite cu fauna salmastra. Pentru depozitele sarmatiene din
partea central - estica a Platformei Moldovenesti se folosesc patru unitati biostratigrafice cu
rang de subetaj: Buglovian, Volhinian, Basarabian si Chersonian.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavb@gmai l.com
PROIECT DRU-01-2018

In zona studiata sunt prezente depozitele basarabiene si sunt reprezentate prin argile
marnoase, alterate la contactul cu depozitele cuaternare datorita actiunii apelor de
infiltratie. Aspectele structurale ale depozitelor sarmatiene arata o tectonica de monoclin cu
o inclinare slaba (sub 10) de la nord-vest la sud-est.
Depozitele cuaternare sunt rezultatul activitatii de eroziune, transport si depunere de-
a lungul timpului a raului Bahlui si sunt reprezentate prin: soluri vegetale si umpluturi de
pamant, acumulari argilo-prafoase loessoide urmate de argile stratificate cu intercalatii
prafoase spre nisipoase.
Tectonic, zona studiata se inscrie structural in cadrul major al evolutiei tectonice a
Platformei Moldovenesti - unitate rigida, care formeaza vorlandul Carpatilor Orientali.
Natura terenului de fundare. Perimetrul analizat nu prezinta aspecte negative la
nivelul suprafetei. lnvelisul de sol este reprezentat, sub aspect topologic, prin molisol
erodat, relative bogat in humus si elemente nutritive, cu favorabilitate si pretabilitate
medie.
Subjacent invelisului de sol, se dezvoltastratul de sundare reprezentat de argila
prafoasa, galbui-ruginie, cuaternara, ca varsta. Stratul este modelat de actiunea in timp, a
factorilor externi, omogen, si are dispunere orizontala.
Stratele pelitice asigura o buna stabilitate a terenului, pe fondul acumularii unor
cantitati inseminate de carbonate de calciu si magneziu, dar si saruri solubile. Au consistenta
vartoasa si contin cantitati apreciabile de elemente calcomagneziene insolubile, dar si
componenti solubili sub forma de pulberi fine, coloidale. Acestea din urma pot fi antrenate
de ape (sau dizolvate, cand aciditatea apei are valori critice), prin levigare, spre zonele
profunde ale sectiunii.
Fundamentul litologic este realizat de rocile argiloase si apare la peste 10,00 m
adancime.
Analizele de laborator specifice intrevalului de fundare, efectuate conform prevederile
standardelor actuale, la nivelul stratului de argila prafoasa, cu character alcalin (intervalul:
80-160 cm), au evidentiat principalele caracteristici geotehnice ale stratului (v. Studiul
Geotehnic).
In cazul fundarii in stratul analizat, se poate considera o presiune conventionala de
baza de cca. 270 kPa (pentru adancimi de fundare de pana la 2 m si latimi ale fundatiei de 1
m), conform anexei B, tabel 16 - STAS 3300/2-85.
Stabilitatea-accidente teren-inundabilitatea.
In urma calculelor de stabilitate litologica efectuata in urma stratigrafiei din foraje a rezultat
ca terenul de fundare are stabilitatea generala si locala asigurata atat timp cat nu apar
factori perturbatori, intensive (ex. miscari telurice de mare amploare, activarea panzei
freatice). Nu se semnaleaza, pe amplasamentul strazii, accidente subterane materializate
prin pungi de namol, etc. Amplasamentul nu este supus viiturilor de apa sau inundatiilor cu
ca racter catastrofa I.
Valea Adan ca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Conform Normativ Pl00/1 - 2013 ,,Cod de proiectare seismica".


acceleratia terenului in valori de varf pentru proiectare, IMR 100 ani ag=0.25;

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de var/ ale acceleratiei


terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de
=
recurenta /MR 100 ani. Codul de proiectare Pl00-1/2013

perioada de colt a spectrului de raspuns Tc = 0, 7s .

.N

A
SCARA
1:3,000,000

0 50
•••

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a


spectrului de raspuns. Codul de proiectare Pl00-1/2013.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;
Din prevederile si recomandarile studiului geotehnic realizat de I.I. Cazacu L.
Vasile pentru fazele de proiectare, rezulta ca perimetrul analizat nu este afectat de
procese severe de tip erozional. Roca de fundare este sensibila la umezire, prezinta
PUCM pe aria de ses. Pe sesul Bahluiului, roca este afectata de procese de contractie-
umflare(argile cu contractii si umflari mari) si instabilitate potentiala. Roca este agresiva.
In acest sector se impune stabilizarea stratului de fundare dublata de un sistem solid de
drenaj si control pedofreatic.
Pe amplasamentul stabilit si pus la dispozitie de beneficiar, s-au executat investigatii
geotehnice, din cares-au recoltat probe.,
In forajele executate pe amplasament s-a intilnit urmatoarea stratificatie:
Litostratigrafia drumului(fise foraj-anexa): reper 0,00- cota drumului:

foraj Fl: 0.00 - 100 cm - strat de sol constituit din argila prafoasa, plastic consistenta
la vartoasa;
• 100 - 320 cm - argila prafoasa, galbui-ruginie, plastic vartoasa, CaC03;
• 320 - 600 cm - argila prafoasa carbonatata, vinetiu-ruginie, plastic vartoasa,
CaC03.

foraj F2: 0.00 - 80 cm - strat de sol constituit din argila prafoasa, plastic consistenta
la vartoasa;
• 800 - 320 cm - argila prafoasa, galbui-ruginie, plastic vartoasa, CaC03;
• 320 - 600 cm - argila prafoasa carbonatata, vinetiu-ruginie, plastic vartoasa,
CaC03.

foraj F3: 0.00 - 60 cm - strat de sol constituit din argila prafoasa, plastic consistenta
la vartoasa;
• 60 - 280 cm - argila prafoasa ruginie, cu secvente nisipoase, pete galbui,
vartoasa;
• 280 - 600 cm - argila prafoasa carbonatata, ruginie, plastic vartoasa, CaC03.

foraj F4: 0.00 - 90 cm - strat de sol constituit din argila, plastic consistenta la
vartoasa;
• 90 - 195 cm - argila contractila, cu secvente nisipoase, galbui-ruginie, plastic
vartoasa;
• 195 - 370 cm - argila -PUCM, vinetiu-ruginie, plastic vartoasa, saruri.

foraj FS: 0.00 -lOOcm - strat rezidual, constituit din depozite aluvionare(argile +
nisipuri);
• 100 - 210 cm - argila cu benzi nisipoase, vinetiu-ruginie, plastic vartoasa,
CaC03, saruri;
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTaVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

• 210 - 390 cm - argila contractila, vinetiu-ruginie, plastic vartoasa,


CaC03.PUCM.

in conformitate cu prevederile PD177-2001: "Normativ pentru dimensionarea sistemelor


rutiere suple ~i semirigide", tipurile de pamant care intra in componenta terenului natural se
incadreaza in categoria PS. in conformitate cu STAS 1709/2-90 "Prevenirea ~i remedierea
degradarilor din inghet - dezghet", pe baza criteriului granulometric de stabilire a gradului
de sensibilitate la inghet, pamanturile intalnite in patul drumului, se incadreaza in categoria
pamanturilor foarte sensibile la inghet. In conformitate cu STAS 2914-84, pamanturile care
alcatuiesc terenul natural se incadreaza in categoriile 4b-4f mediocre la foarte rele.
Pentru stratul de fundare al drumului, s-au obtinut urmatoarele valori, st naturala:
pentru incarcari din gruparea de sarcini fundamentale: Plim = Ppl= 150 ... 160 KPa.
pentru incarcari din gr. de sarcini speciale: Per= 210 ... 270KPa.
Conform prevederile NP074/2014 precum si cele din ghidul GT035/2002 s-a determinat
categoria geotehnica pentru sistemul teren- constructie drum, rezultand un total de 10
puncte respectiv rise geotehnic mode rat, categoria geotehnica 2.
Reteaua rutiera analizata, are asigurata stabilitatea generala si locala, atat timp cat nu
intervin factori perturbatori, brutali (ex. activarea panzei freatice-ev. izvoarelor, miscari
seismo-telurice de mare intensitate).
Declivitate pante: 3-5%. Apa subterana a fast intalnita in foraje la adancimea de 1.50 -
6.50 m.
Adancimea de inghet este cuprinsa intre 80-90cm.
Terenul studiat se incadreaza la tipul climatic I, stabilit pe baza indicelui de
umiditateThornthwaite Im< 20 (STAS 1709/1-90).
La proiectarea in urmatoarele faze ale investitiei se va studia si vor fi insusite
recomandarile din studiul geotehnic elaborat.

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate


ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Traseul strazilor se dezvolta in interiorul localitatii, terenul este relativ plan, iar cota
actuala se situeaza in general la nivelor construqiilor ce se dezvolta in lungul acestor strazi.
Sunt ~i zone unde nu exista construqii existente, dar dezvoltarea continua a zonei indica
faptul ca in viitorul apropiat toate strazile vor fi marginte de construqii.
Studiile topografice s-au executat utilizand echipamente moderne ~i programe
adecvate lucrarilor de strazi. Au fast realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea
Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie ~i
Cartografie.
Sub aspect topografic, cota terenului natural in zona se situeaza cu valorile
aproximative cuprinse intre 63.21 - 77.86 m si o panta variabila a versantului de 1-3 %.
Arealul constructiv prezinta panta medie de cca 2.18% si face obiectul studiului de fata. In
plan regional, inclinarea terenurilor variaza in functie de caracteristicile geomorfologice ale
reliefului si nu in ultimul rand de dinamica versantilor.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Terenul, analizat geomorfologic, este situat in regiunea Campiei Moldovei,


subregiunea dealurilor Cucuteni-Erbiceni, unitatea culuarului Bahlui. Principalele categorii
de relief ale intregului ansamblu sunt reprezentate de forme structurale, sculpturale si de
acumulare.lnsa un rol deosebit in modelarea formelor reliefului ii joaca factorul uman, de
aceea, elementelor naturale mentionate anterior Ii se adauga formele de relief antropic,
relief pe care se va pune accent eel mai pregnant in lucrarea de fata, relief evidentiat prin
diferite procese de natura sa imbunatateasca modul de viata, sa previna anumite fenomene.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitareexistente;


Pe teren sunt existente pe majoritatea strazilor retele de apa canal,retele de gaz
iar pe toate strazile este existenta retea de cu rent electric si telefonie.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de


schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau


situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.
Pe raza orasului Podu lloaiei strazile ce vor fi modernizate deservesc urmatoarele
monumente istorice:
Biserica "Sf. Nicolae" cod LMI IS-ll-m-B-04221 datata din anul 1832;
Fast Han,actual Spital cod LMI IS-ll-m-B-04222 datat din anul 1830;
Gara cod LMI IS-ll-m-B-04223 datat de la sf. Sec.XIX.
Pe amplasamentul UAT Oras Podu lloaiei se afla un singur sit arheologic, Situl
arheologic de la Holm inventariat in lista siturilor arheologice cu codul IS-l-s-B-03606.
Strazile modernizate nu interfereaza cu acest sit arheologic, distanta cea mai
apropiata este la aproximativ 2 km.
Strazile proiectate nu tree si nu se afla amplasate in zone protejate si la limita
acestora.
In cazul investitiei de fata nu exista si nu se impun conditionari specifice fata de
monumente istorice/arhitectura, situri arheologice si zonele protejate.

3.2. Regimul juridic:


a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
Suprafetele de teren pe care se va realiza investitia sunt existente si se afla inscrise
in lnventarul Domeniului Public a Orasului Podu lloaiei si nu fac obiectul niciunei servituti
sau a unui drept de preemtiune.

b) destinatia constructiei existente;


Cai de comunicatii de interes local.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,


arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone
construite protejate, dupa caz;
Strazile nu sunt incluse in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.


Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametrispecifici:


a) categoria si clasa de importanta;
Strazile care se modernizeaza prin asfaltare pe lungime de 14.940,9 m (14,9409 km),
amplasate in Orasul Podu lloaiei, ce face obiectul prezentei documentatii se incadreaza in
categoria de importanta C - normala.

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA - Normala (C) TN GRUPA DE VALORI


(6 ..... 12)

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT

FACTORUL DETERMINANT CRITERllLE ASOCIATE


NR. k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)

1. lmportanta vitala 1.00 1

2. lmportanta social-economica si culturala 1.00 1 2

3. lmplicarea ecologica 1.00 1 3

4. Necesitatea luarii In considerare a duratei de utilizare (existenta) 1.00 1

5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu 1.00 1 2 2

6. Volumul de munca si de materiale necesare 1.00 1 2

TOTAL 6

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinants-a facut pe baza formulei:

P(n) k(n) = (n) x p(i) I n(i).


in care:
P(n) - punctajul factorului determinant (n) (n =1.. .. 6)
k(n) - coeficientul de unicitate
p(i)- punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n)
n(i) - numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in
considerare, n(i) =3.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

b) cod in lista monumentelor istorice, du pa caz;


Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;


Durata estimata de executie este de 48 de luni in functie de prevederile anuale
bugetare alocate pentru aceasta investitie.

d) suprafata construita;
Suprafata ocupata de strazile modernizate pe amplsamentul existent este de
Aproximativ 72795 mp.
e) suprafata construita desfasurata;
Suprafata ocupata de strazile modernizate pe amplsamentul existent este de
aproximativ 72795 mp.
f) valoarea de inventar a constructiei;
Conform datelor furnizate de serviciul de specialitate al Primariei Orasului Podu lloaiei
si din lnventarul domeniului public, strazile ce fac obiectul investitiei au o valoare totala de
inventar de 4.177.782 lei.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.


Conform STAS 10144/3-91 strazile ce vor fi modernizate au urmatorii parametrii si
conditii principale de proiectare a elementelor geometrice:
1. viteza de baza (proiectare): 25 km/h;
2. intensitatea circulatiei: pana la data elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventie nu a fost realizat recesemantul vehiculelor care circula pe strazile
Orasului Podu lloaiei. Pentru documentatia de interventie prin masuratori si analize
empirice s-a determinat intensitatea media zilnica anuala de vehicule fizice < de 200
de vehile, rezultand o intensitate foarte redusa. lntensitatea orara de calcul a
vehiculelor fizice este foarte redusa < 20 de vehicule.
3. rolul functional in cadrul retelei stradale si categoria strazii: partial strazile sunt cu rol
functional principal de circulatie compus din strazi de categoria Ill si asigura legaturi
interzonale, transport in comun, transport greu tehnologic, penetratiile si tranzitul
prin localitate. Restul retelei stradale au rol secundar de circulatie compusa din strazi
de categoria Ill si IV care asigura accesele si legaturile locale.
Strazile proiectate in functie de numarul benzilor de circulatie ale partii carosabile se
clasifica, astfel:
- categoria Ill cu 2 benzi de circulatie.
- categoria IV cu o banda de circulatie.
4. cresterea sigurantei, fluientei si confortul circulatie, precum si reducerea noxelor
circulatiei. Prin realizarea interventiei de asfaltare, semnalizarea, marcarea,
inlaturarea efecturilor distructive produse de scurgerea apelor pluviale prin
realizarea de geigere racordate la reteaua de canalizare a apelor uzate existente, a
distrugerii locuintelor produse de vibratii create de traficul greu va creste siguranta,
confortul, fluenta, reducerea zgomotelor, a noxelor si a vibratilor asupra strazilor.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

5. conditii locale: topografice, geotehnice, hidrologice, ocuparea terenului, reducerea


expropierelor si a demolarilor: la proiectarea strazilor s-a tinut cont de conditiile
topografice, geotehnice si hidrologice din studiile de teren elaborate conform
Certificatului de Urbanism emis de primaria Orasului Podu lloaiei. Pentru evitarea
ocuparii unor suprafete de teren suplimentare, reducerea exproprierilor, a
demolarilor si relocarea retelelor electrice si de telecomunicatii in unele situatii
razele minime specificate in STAS 10144/3-91 au fest reduse si adaptate la
topografia locala a strazilor. In situatii particulare pe unele strazi elementele
geometrice prevazute in STAS 10144/3-91 nu au putut fi respectate pentru evitarea
exproprierilor de teren.
6. conditii de incadrare urbanistica:
Strazile proiectate se incadreaza in prevederile P.U.G si a Regulamentului Generel de
Urbanism in vigoare.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate
prin expertizatehnica.
Evaluarea starii tehnice a strazilor s-a realizat prin identificare vizuale (cartarea
strazilor) si investigatii geotehnice.
Starea tehnica a strazilor s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate
portanta, planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155
,,lnstruqiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a strazilor moderne", anexa 6
Sectoarele din impietruire;
Sunt identificate defectiuni ale structurii rutiere (D.S.T.R) ~i defectiuni ale
complexului rutier (D.C.R.), respectiv degradari din inghet-dezghet, pe o suprafata de
aproximativ 70%. Avand in vedere ca sectoarele analizate au o imbracaminte din
impietruire, impracticabila in conditii normale, asfaltarea acestora este imperios necesara.
Sectoarele asfaltate;
Din punct de vedere al structurii rutiere este flexibil, cu imbracaminte asfaltica. Sunt
identificate defectiuni ale structurii rutiere (D.S.T.R) ~i defectiuni ale complexului rutier
(D.C.R.), respectiv gropi, fisuri ~i crapaturi, pe o suprafata de aproximativ 80%. Multe dintre
ele sunt datorate cre~terii traficului. Avand in vedere ca aceste degradari sunt clasificate ca
defectiuni grave, se var trata prin inlocuire totala sistem rutier cu aplicarea solutiei
prezentate mai jos pentru sisteme rutiere noi .

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivitlegii.
Tn general strazile au o imbracaminte din Tmpietruire superficiala, infestata cu
pamant, cu grosimi variabile, 15-20cm. Au fest identificate ~i strazi cu imbracaminte din
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

asfalt foarte degdradat.


Suprafata de rulare pe sectoarele studiate prezinta unele degradari specifice
imbracamintilor de acest fel, motiv pentru care pe timp nefavorabil circulatia se desfasoara
anevoios, apele stagnand pe partea carosabila in lipsa unor pante adecvate de curgere.
Degradarile vor necesita reparatii in conformitate cu solutiile de mai jos.
In profil longitudinal declivitatile existente sunt cuprinse intre 0.2-3%. Schimbarile de panta
nu sunt racordate conform reglementarilor in vigoare, elementele geometrice in profil
longitudinal fiind caracteristice unui drum cu o viteza de baza de 30-40km/h.
La elaborarea proiectului, in functie de grosimile straturilor rutiere rezultate se va
urmari corectarea liniei ro~ii tara a fi necesare lucrari costisitoare.
Tn sectiune transversala strazile au in mare parte partea carosabila marginita de
constructii (blocuri, case, unitati comreciale sau trotuare, inclusiv spatii verzi), cu latimea
partii carosabile cu 2 benzi de circulatie cuprinsa intre 5.00-6.00 m si cu o banda de
circulatie cuprinsa intre 2.00-4.00 m.
Din constatarile facute la fata locului a rezultat faptul ca dispozitivele de colectare,
dirijare si evacuare a apei se regasesc in cadrul canalizarii ora~ene~ti, astfel incat va fi
necesara reprofilarea strazilor pentru asigurarea scurgerii apeolor catre canalizarea
oraseneasca existenta. Pantele transversale ~i longitudinale existente nu asigura o scurgere
a apelor eficienta astfel incat prezenta apei pe partea carosabila ~i in corpului strazii duce la
degradarea continua a acesteia.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz;


Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare2):
2> Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce

utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru


monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta
raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de
proiectare.
Fundamentata pe o baza completa de date, obtinute in urma observatiilor si
investigatiilor efectuate in amplasamentul obiectivului, Expertiza Tehnica a seas in evidenta
deficientele si momentul necesar pentru a se interveni in scopul imbunatatirii conditiilor de
circulatie, si implicit a sigurantei circulatiei.
In continuare prezentam detaliat concluziile Expertizei Tehnice.
Cu privire la traseul in plan
Caracteristicile geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarea
lucrarilor de modernizare a strazilor, prin suprapunere pe traseul existent, tinand cont de
conditiile cerute prin
Cu privire la profilul in lung
In general profilul longitudinal al strazilor existente nu pune probleme deosebite,
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavbt@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

permitand proiectarea liniei rosii astfel incat sa fie urmarita niveleta existenta, cu
respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in
plan.
Cu privire la elementele in profil transversal
Avand in vedere ca in prezent strazile nu prezinta un profil transversal corespunzator
prevederilor normelor in vigoare se impune adoptarea unui profil transversal tip
corespunzator normelor si spatiului disponibil in amplasament.
Deformabilitatea si stabilitatea sistemului rutier
Procesul de degradare a structurii rutiere se manifesta, in mod frecvent, prin aparitia
unor deformatii permanente, sub forma de denivelari si fagase longitudinale, care
influenteaza planeitatea suprafetei de rulare.
Se recomanda realizarea unei structuri rutiere in Solutia 1 descrisa in capitolul 4.2
Structura rutiera, din prezenta expertiza.
Cu privire la scurgerea apelor
Zona strazilor, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere, este
expusa actiunii permanente a apei. lnfiltrarea si acumularea apei in corpul strazilor,
provoaca scaderea capacitatii portante si degradarea, inevitabila, in timp, a structurii
rutiere.
Apa care actioneaza asupra terasamentelor si a celorlaltor constructii rutiere provine
din precipitatiile atmosferice, prin apele siroite pe suprafata carosabila.
Siguranta in exploatare
Garantia sigurantei in exploatare o constituie adoptarea in proiect a unor solutii
modeme, care sa tina cont de particularitatile strazilor.
Siguranta in exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta
depinzand intreaga activitate legata de circulatia pe strazile publice.
Siguranta in exploatare depinde nu numai de standardul si de calitatea suprafetei de
rulare ci si de lucrarile conexe, de modul de amenajare a intersectiilor, de functionarea
sistemelor de scurgere a apelor, de semnalizari, de marcaje, si de toate celelalte masuri
intreprinse pentru siguranta si desfasurarea normala a traficului.
Managementul traficului pe timpul executiei lucrarilor
In cea mai mare pa rte lucrarile de reabilitare a strazilor se var executa sub circulatie, pe
jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie.
Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si var fi stabilite
masurile speciale de siguranta care var fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.
Toate punctele de lucru var fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de
protectie a muncii.
Sanatatea oamenilor si protectia mediului
Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii
noii investitii propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind
protectia mediului, Legea nr. 107 I 1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor,
padurilor si protectiei mediului nr 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici de surse stationare.
Valea Adan ca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Masurile ce trebuiesc luate consta din masuri pentru protectia apelor, atmosferei,
solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul
executiei si dupa.
Documentatia de proiectare va trebui sa detalieze solutiile tehnice, prevazand
tehnologii de executie moderne ~i eficiente economic. Documentatia va contine masuri
pentru protectia mediului.
Va fi asigurat accesul la proprietati pe toata durata executiei.
Var fi corelate lucrarile de strada cu instalatiile edilitare din zona.
La executia lucrarilor se var respecta prescriptiile ~i normele de proteqie a muncii ~i de
prevenire a incendiilor.
Lucrarile recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de
suprafata, vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei.
Prin executarea acestor lucrari var apare unele influente favorabile asupra factorilor de
mediu cat ~i din punct de vedere economic ~i social in stransa concordanta cu efectele
pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de circulatie ce apar in urma realizarii
lucrarilor.

a) clasa de rise seismic;


Clasa de rise seismic este Rs IV- corespunzand constructiilor la care raspunsul seimic
asteptat este similar celui corespunzator constructiilor noi, proiectate pe baza prescriptiilor
in vigoare.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;


In cazul ambelor solutii de interventie a sistemului rutier prezentate mai jos s-au
mentinut elementele geometrice in plan si spatiu ale strazilor in lucru care conduce la :
- Adoptarea unor solutii prin care se evita exproprierile si eventualele lucrari de mutare si
protejare a utilitatilor din zona strazilor;
- Evitarea lucrarilor de supralargire a strazilor in curbe si de repozitionare a elementelor
de scurgere a apelor (santuri/rigole, podete transversale strazii, etc);

Se prezinta urmatoarele solutii :

~ Solutia 1: Sistem rutier modernizat:


- 4 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108);
- 5 cm strat de legatura BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg conform SR EN
13108);
- 17 cm balast stabilizat;
- 20 cm strat din balast conform SR EN 13242+Al;
- 10 cm strat de forma din balast inclusic reprofilare conform SR EN 13242+Al;
- Geogrila triaxiala agrementata pentru drumuri.
- Sapatura (decapare sau frezare asfalt) sau scarificare strat existent;
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. {+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

~ Solutia 2 : Sistem rutier modernizat:


- 4 cm BA 16 rul. 50/70 conform AND 605-2016
- 5 cm BADPC 22,4 leg. 50/70 conform AND 605-2016
- 15 cm strat din piatra sparta
- 20 cm fundatie din balast CD 148-2003;
- 10 cm strat de forma balast scarificat

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii;
Structura rutiera a fost adoptata astfel incat sa fie capabila sa preia solicitarile date de
trafic, dar si pentru ca desfasurarea traficului sa fie in conditii de siguranta si contort .

Solutia recomandata de catre expertul tehnic se va aplica tuturor strazilor este:

~ Solutia 1: Sistem rutier modernizat:


- 4 cm BA 16 rul. 50/70 conform AND 605-2016
- 5 cm BADPC 22,4 leg. 50/70 conform AND 605-2016
- 17 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici STAS 10473/2 83
- 20 cm fundatie din balast CD 148-2003;
- 10 cm balast in strat de forma STAS 2914-84
- Geogrila triaxiala

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform


cerintelor si conform exigentelor de calitate.
lnainte de a descrie solutiile de proiectare, trebuie mentionate prevederile din ord.
MT nr. 1296, capitolul 5, "Dispozitii finale", punctul 5.2: " In cazul modernizarii,
consolidarii sau reabilitarii unor sectoare de strazi existente, care au un sistem rutier
definitiv fara defecte majore structurale: sunt In ramblee lnalte sau deblee adanci, au
lucrari grele de sprijinire si consolidare, sunt In traversarea localitatilor cu numeroase
accese si prezinta elemente geometrice care nu se lncadreaza In cele prevazute de norme,
iar amenajarea In conditiile normelor ar necesita lucrari de volume mari si costisitoare,
exproprieri si/sau demolari sau ar elimina posibilitatile de acces la riverani, cu acordul
administratorului strazilor, acestea se pot corela cu viteza de proiectare In cadrul unui
proces de proiectare exceptionala, prin adoptarea unor elemente la limita celor rezultate
din calcule, fara lnsa a afecta siguranta circulatiei, prevazandu-se masuri
corespunzatoare."
Aceste precizari sunt necesare in special la asigurarea elementelor geometrice
prevazute In STAS 863/85 (In plan, profil longitudinal, viteze de proiectare, latimi ale
platformei si partii carosabile etc).
In cadrul proiectului tehnic si al detaliilor de excutie se vor respecta cerintele si
exigentele de calitate cu privire la rezistenta si stabilitate, si din punct de vedere al
proiectarii tehnice a strazilor de interes local.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Se recomanda interventia asupra strazilor deoarece in lipsa modernizarii


fenomenele de degradare vor continua sa evolueze, atat datorita traficului, cat mai ales a
factorilor meteorologici, ceea ce va conduce la o utilizare extrem de dificila a acestora, iar
costurile vor fi mai ridicate.
Lucrarile de interventie propuse au ca scop aducerea strazilor la parametri optimi
pentru asigurarea confortului circulatiei si sigurantei in exploatare.

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza


detaliata a acestora:

~ Scenariul 1: Sistem rutier modernizat:


- 4 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108);
- 5 cm strat de legatura BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg conform SR EN
13108);
- 17 cm balast stabilizat;
- 20 cm strat din balast conform SR EN 13242+Al;
- 10 cm strat de forma din balast inclusic reprofilare conform SR EN 13242+Al;
- Geogrila triaxiala agrementata pentru drumuri.
- Sapatura (decapare sau frezare asfalt) sau scarificare strat existent;

~ Scenariul 2: Sistem rutier modernizat:


- 4 cm BA 16 rul. 50/70 conform AND 605-2016
- 5 cm BADPC 22,4 leg. 50/70 conform AND 605-2016
- 15 cm strat din piatra sparta
- 20 cm fundatie din balast
- 10 cm strat de forma balast scarificat

Din analiza scenariului 1 si 2 din punct de vedere a criteriului tehnic se observa faptul
ca straturile de fundare proiectate au aproximativ aceleasi grosimi respectiv 15 cm la stratul
din piatra sparta si 17 cm la stratul din balast stabilizat cu lianti hidraulici si proprietati fizico-
mecanice aproximativ echivalente. Din punct de vedere economic cantitatea pe unitatea de
masura, 1 me, se constata ca materialul din balastul stabilizat este cu 30% mai ieftin fata de
piatra sparta. Celelalte straturi se utilizeaza in cantitati identice in ambele scenarii, pretul de
realizarea a sistemului rutier fiind acelasi.
Se alege scenariul 1 datorita costurilor mai reduse si durata de viata mai lunga.

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
decaparea terasamentelor si decopertarea stratului de balast in vederea realizarii
casetelor strazilor de interes local;
consolidarea patului strailor cu geogrila triaxiala pentru evitarea cedarilor locale si
cresterea duratei de viata a structurii rutiere;
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. {+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural cu o structura


rutiera noua;
partile carosabile ale strazilor locale var fi incadrate pe ambele parti de borduri
prefabricate;
realizarea de geigere, camine de vizitare si rigole carosabile noi si racordarea acestora la
sistemul de canalizare in vederea colectarii si evacuarii apelor de pe suprafata strazilor de
interes local. Pe strazile Matei Ganea, Fulger si Stejar Tr. 2 se amplaseaza rigole carosabile
pentru continuitatea apelor pluviale sau evacuarea apelor de suprafata provenite din
izvoarele de suprafata prezente pe amplasamentul existent. Lungimea rigolelor fiind de
aproximativ de 54 m.
pe strada DC 89 Cositeni se realizeaza o retea de canalizare menajera cu PVC-KG-0200
mm pe o lungime de 243 m. Evacuarea apelor uzate menajere de la cladirile din incinta
amplasamentului se face la reteaua de canalizare menajera proiectata prin intermediul
racordurilor de canalizare menajere din PVC-KG-0160 mm cu o lungime de
aproximativ 83 m. Canalul colector principal proiectat se va racorda la reteaua de
canalizare menajera existenta a orasului Podu lloaiei.
ridicarea la cota a caminelor de vizitare pentru apa potabila si canalizare existente;
Pe strada Petru Rares de la km 0+425.00 pana la km 1+291.00 cu o lungime de 866 m pe
partea dreapta, respectiv pe strada Movilei de la km 0+225.00 pana la km 0+320.00 cu o
lungime de 95 m pe partea stanga, se amplaseaza un parapet de tip greu pentru protejarea
circulatie rutiere si evitarea rasturnarii si rostogolirii pe taluzul versantului. Pe strada
Trandafiri Tr.4 pe partea straga a strazii de la km 0+000.00 la km 0+060.00 se amplaseaza in
faza zidului de sprijin un parapet de tip greu cu lungimea de 60 m.
se proiecteaza ziduri de sprijin pe:
1. strada Matei Corvin Tr. 1 de la km 0+005,00 pe o lungime de 20 de m pe ambele
parti;
2. strada Trandafiri Tr.4 de la km 0+000.00 la km 0+060.00 pe partea stanga, pe o
lungime de 60 m.
s-au proiectat marcaje de tip longitudinal si transversal si semnalizare verticala pentru
sporirea sigurantei circulatiei utilizatorilor strazilor;

Elementele geometrice ale strazilor proiectate sunt urmatoarele:


1. elemente geometrice in plan:
a. Raza caracteristica minima proiectata este de 1,00 m si raza maxima este de
500,00.
b. Lungimea aliniamentelor: au lungime variabila si nu depasesc de 40 de ori
latimea strazii.
c. Aliniamentele sunt racordate cu raze cu arce circulare in cazul in care unghiul
la varf este <de 197°, iar unghiurile >de aceasta valoare sunt franturi.
d. Racordarea intersectiilor s-a proiectat cu arce circulare cu raze cuprinse intre
1,00 + 10,00 m.
e. Strazile s-au proiectat tinand cont de asigurarea vizibilitatii in plan orizontal.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

f. Strazile s-au proiectat fara amenajarea in spatiu pentru convertiri,


suprainaltari si supralargiri.

2. Elemente geometrice in profilul lung:


a. Declivitatile in aliniamente si in curbe in zona studiata de deal sunt cuprinse
intre 0,1 + 18%.

b. Pentru racordarea verticala s-au utilizat raze convexe si concave mai mari
decat razele minime de racordare.

3. Elemente geometrice in profil tranversal :


a. Datorita amplasamentului existent si a lipsei de spatiu, pe strazile de
categoria IV cu o singura banda de circulatie, latimea partii carosabile variaza
intre 2,00 + 4,00 m, avand o singura panta transversala de 2,5%. Celelalte
strazi clasificate in categoria Ill cu 2 benzi de circulatie au latimea partii
carosabile intre 5,00 + 6,00 m, latimea pentru o singura banda fiind de 2,50 +
3,00 m. Profilul transversal pentru strazile cu 2 benzi de circulatie este sub
forma de acoperis cu 2 bombamente plane inclinate spre exteriorul strazii cu
panta de 2,5%.

b. Strazile proiectate sunt incadrate cu borduri prefabricate din beton C30/37 cu


dimensiunile de 20x25x50 cm, acestea fiind asezate pe o fundatie din ciment
C8/10, sectiune 20x30 cm. Bordura noua trebuie sa fie in conformitate cu
prevederile SR EN 1340-2004/AC-2006.

Elemente constructive proiectate:


- Stalpii de semnalizare au diametrul de 40 mm si o inaltime de 3 m asezati pe o
fundatie 40x40x100 din beton C30/37;
- Structura geiger:
1- Gratar din fonta tip A carosabil STAS 3272-70;
2 - Tub din beton simplu Dn 500mm STAS 816-82;
3 - Piesa din beton simplu Dn500, pentru guri de scurgere STAS 816-82;
4 - Cot din PVC Dn 150mm;
5 - Seton egalizare.

- Structura camin de vizitare:


1 - capac si rama conform stas - 2308/81;
2 - piesa prefabricata pentru aducere la cota;
3 - tuburi circulare conform stas - 816/80;
4 - mortar pentru etansare;
5 - tencuiala;
6 - placa intre camera de lucru si cosul de acces;
7 - trepte de acces ob. 37 - (1)20 stas 438/1/80 ;
8 - piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor;
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

9 - fundatie;
10 - canal;
11 - bancheta;

- Parapet greu de tip Hl alcatuit din:


1 - fundatie pentru stalpi din piatra sparta compactata cu diametru de 40 cm;
2 - stalp pentru montare amortizor cu lungimea de 1600 mm;
3 - amortizor cu latimea de 500 mm;
4 - lisa parapetului cu grosimea de minim de 2 mm
5 - material marunt: suruburi, saibe, piulite;
6 - distanta dintre stalpi de 2,00 m;
7 - latimea de lucru la incercari WS.

Rigola carosabila se va executa din beton C30/37 cu latimea de 90 cm si inaltimea de


1.10 m, iar dimensiunile placutei carosabie fiind de 49x15 cm.
- Structura zid de sprijin:
1 - Beton simplu C8/10;
2 - Hidroizolatie;
3 - Zidarie uscata din piatra;
4 - Geotextil;
5 - Barbacane d=llOmm;
6 - Beton armat C30/37;
7 - Tratare fata vazuta prin amprentare;
8 - Prindere parapet;

- Reteaua de canalizare menajera se va realiza din:


camine de vizitare colectoare DllOO realizate din polietilena prin rotoformare, in
constructie monobloc cu 4 racorduri preformat, avand diametrul de DN/00160 cu
ON/00200 .
- teava PVC-KG-(2)200 mm pe o lungime de 243 m pentru racordarea caminelor
colectoare;
- teava PVC-KG- (Z) 160 mm pe o lungime de 83 m pentru evacuarea apelor menajere de la
proprietati;
- Protectia gurii de intrare se asigura cu capace carosabile din fonta la clasele de trafic
0400.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor


arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;
Nu este cazul

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente


valoroase, dupa caz;
Nu este cazul.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTaVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara


modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
Nu este cazul.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;


S-a proiectat o structuta rutiera semirigida conform actualei documentii.

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al


constructiei existente;
Nu este cazul.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de


interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;
Pentru scurgerea apelor pluviale s-au proiectat geirgere pe majoritatea strazilor si la
intersectiile cu DN 28 in vederea colectarii si evacuarii in canalizarea existenta de ape
uzate. Pe strazile unde nu exista canalizare s-a proiectat un colector nou din teava cu
diametrul de 250 mm si geigere pentru apele pluviale.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de


schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau


situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;
Pe raza orasului Podu lloaiei strazile ce vor fi modernizate deservesc urmatoarele
monumente istorice:
Biserica "Sf. Nicolae" cod LMI IS-ll-m-B-04221 datata din anul 1832;
Fost Han,actual Spital cod LMI IS-ll-m-B-04222 datat din anul 1830;
Gara cod LMI IS-ll-m-B-04223 datat de la sf. Sec.XIX.
Pe amplasamentul UAT Oras Podul lloaiei se afla un singur sit arheologic, Situl
arheologic de la Holm inventariat in lista siturilor arheologice cu codul IS-l-s-B-03606.
Strazile modernizate nu interfereaza cu acest sit arheologic, distanta cea mai
apropiata este la aproximativ 2 km.
Strazile proiectate nu tree si nu se afla amplasate in zone protejate si la limita
acestora.
In cazul investitiei de fata nu exista si nu se impun conditionari specifice fata de
monumente istorice/arhitectura, situri arheologice si zonele protejate.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii


lucrarilor de interventie.
Capacitati fizice realizate:
- 14,9409 km, lungimea strazilor;
- 2,00 - 6,00 m latime pa rte carosabila;
- 1-2 benzi de circulatie;
- 30226,29 m, lungimea bordurilor proiectate;
Geigere de colectare si scurgere a apelor, camine de vizitare, retea de canalizare
menajera;
- 960 m parapet de tip greu cu gradul de protectie Hl;
- 54 m lungime rigole carosabile;
- 100 m lungime ziduri de sprijin;
- marcaje longitudinale si transversale;
- indicatoare rutiere pentru realizarea semnalizarii verticale.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor


initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilorsuplimentare.
lnvestitia nu necesita racordarea la utilitati. Organizarea de santier cade in sarcina
antreprenorului care va executa lucrarile. Pentru organizarea de santier se va realiza un
proiect si se va solicita autorizatie de construire.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul


orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale.

Pentru realizarea investitiei se disting mai multe etape principale:


• lnainte de semnarea contractului:
- elaborare de studii specifice (studii topografice, studii geotehnice);
- elaborare expertiza tehnica
- elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de interventie;
- consultanta pentru elaborarea documentatiei in vederea finatarii.

ETAPA I
- semnarea contractului de finantare;
- etapa de achizitii publice servicii de proiectare si consultanta in management;
- etapa de elaborare a proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, taxe
pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, cote legale, verificare tehnica;
- achizitie publica lucrari;
ETAPA II
- etapa de executie a investitiei (organizarea de santier, achitarea cotelor catre ISC,
executia strazilor, cheltuieli diverse si neprevazute);
- etapa de supraveghere a lucrarilor de executie (asistenta tehnica, dirigentie de
santier);
- -etapa de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea
contractului de executie;
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI


ANULI ANULll ANUL Ill ANUL IV
Anul 0 - 10- 10- 10- 10-
depunerea
4-6 12 4-6
Nr.
crt.
I Grupa capitole/Denumire
subcaoitole
I de
doc~mentatiei
fmantare
1-3
Iuni Iuni
7-9
Iuni Iuni
1-3
Iuni Iuni
7-9
Iuni
12
Iuni
1-3
Iuni
4-6
Iuni
7-9
Iuni
12
Iuni
1-3 14-6 17-9 112
luni luni luni luni

Elaborare studii specifice


(studii topografice, studi
eotehnice

Elaborare studiu de fezbilitate


2 exoertiza tehnica

Consultanta pentru
elaborarea documentaiei in
3 vederea obtinerii finantarii

A I ETAPA I
Semnarea contractului de
A1 I finantare

Etapa de achizltii publice


servicii de proiectare si
A.2 I consultanta in manaqement

Etapa de elaborare a
proiectului tehnic, detalii de
executie, caiete de sarcini,
taxe pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii,
A.3 I cote leqale, verificare tehnica

A4 I Achizitie oublica lucrari


Valea Adan ca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavb(@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

B I ETAPA II

Etapa de executie a investitiei I II;{- "


( organizarea de santier,
achitarea cotelor catre ISC,
executia strazilor, cheltuieli
B.1 diverse si neorevazute);

Etapa de supraveghere a 11111:::..-!


lucrarilor de executie -
(asistenta tehnica, dirigentie
B.2 de santier'

Etapa de consultanta in I Ii?


domeniul managementului -
investitiei sau administrarea
B.2 contractului de executie

r ."J - desfasurarea activitatilor programate pentru realizarea investitiei in intervalele de ti mp estimate


Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor


unor investitii similare;
La elaborarea costurilor estimate pentru realizarea investitiei, s-a facut in baza
proiectelor similizare din mediu urban si a preturilor unitare pentru resursele utilizate.
Valoarea investitiei de baza fara Tva este de 23.288.759,31 lei pentru o lungime de
14,9409 km, rezultand o valoare de 1.558.725,33 lei/km

- costurile estimative de opera re pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.


Costurile estimative de operare pe durata normata de viata pot varia in functie de
tipul de interventii ce vor fi reallizate (marcaje rutiere, semnalizare verticala, plombari,
decolmatari de geigere, etc), iar valorile acestora difera in functie de cantitatile executate,
inflatii, curs lei/euro si alti factori economici. Lucrarile de intretinere a strazilor pe perioada
de viata pot fi externalizate catre terti prestatori, costurile fiind stabilite de comun acord cu
reprezentatii Orasului Podu lloaiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:


a) impactul social si cultural;
Orasul Podu lloaiei are drept obiective prioritare modernizarea strazilor si sustine
dezvoltarea transportului, pentru a asigura o infrastructura de transport echilibrata, la
standarde europene.
In felul acesta va creste accesibilitatea, var spori oportunitatile de afaceri si se vor
imbunatati calitatea, eficienta si viteza serviciilor de transport, va creste volumul traficului
de marfa si pasageri in conditiile de protectie a mediului.
Beneficiile socio-economice ce var fi inregistrate ca urmare a implementarii proiectului
sunt:
- crearea de noi locuri de munca permanente si reducerea somajului;
- reducerea numarului de accidente;
- economii din scaderea costului de exploatare (reducere consum carburanti per
auto/an, reducere costuri expioatare autovehicule);
- economii din scaderea timpului de parcurs.

Beneficiile proiectului au fost impartite in doua componente :


- beneficii de la utilizatorii care utilizeaza strada;
- beneficii de la utilizatorii noi care var utiliza strada;

Utilizatorii noi apar odata cu dezvoltarea economica a zonei, iar beneficiile socio-
conomice sunt: valoarea timpului economisit, valoarea benzinei, lubrefiantilor, anvelopelor
si alte costuri aditionale aferente transportului, economisite de catre viitorii utilizatori si cei
actuali, precum si siguranta si confortul traficului, date si de o reducere semnificativa a
impactului asupra mediului prezentata mai sus in analiza financiara.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Realizarea lucrarilor de modernizare asupra strazilor de interes local va avea un impact


pozitiv asupra:
- persoanelor fizice detinatoare de vehicule;
- se reduc timpii de circulatie ca urmare a cresterii vitezei de rulare;
- economie de carburanti si micsorarea uzurii masinilor se reduc costurilor de reparare
a vehiculelor prin conditii optime de transport (fluenta);
- scaderea numarului de accidente rutiere ;
- creste cifra de afaceri si rata profitului pentru firmele de transport (marfa/calatori);
- se reduc timpii de circulatie ca urmare a cresterii vitezei de rulare;
- creste volumul si siguranta calatorilor si a marfurilor transportate de agenti economici
din zona;
- se reduc timpii de circulatie ca urmare a cresterii vitezei de rulare;
- creste numarul unitatilor de procesare a produselor agro-alimentare
- se creeaza noi locuri de munca.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de


realizare, in faza de operare;
Lucrarile de modernizare a strazilor vor fi executate de catre o firma specializata in
domeniu, selectata in urma unei proceduri de achizitie publica de lucrari si nu conduce la
crearea de noi locuri de munca.
Lucrarile de intretinere si reparatie a strazilor vor fi asigurate de administratia locala,
cu crearea de noi locuri de munca, sau de firme specializate in acest domeniu.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a


siturilor protejate, dupa caz.
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de suprafata, a vegetatiei, faunei sau din
punct de vedere al zgomotului sau al peisajului. Executarea lucrarilor proiectate vor conduce
la eliminarea disconfortului povocat de baltirile apelor de la suprafata strazilor. Prin
amenajarea htersectiilor cu strazile laterale se va indeparta o sursa de noroi si praf.
Executantul va obtine autorizatia de mediu de la Agentia de Protectia Mediului pentru
organizarea de santier si va lua toate masurile pentru reducerea la minim a impactului
negativ asupra mediului.
In timpul lucrarilor de constructie se var inregistra unele cresteri ale poluarii aerului,
mai ales in zona santierului si a gropilor de imprumut.
Se va acorda o atentie prioritara a aspectelor de mediu, se var analiza datele existente
de evaluare a efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea respecta legislatia
Romaneasca.
ldentificarea posibilelor conflicte de mediu generate de solutiile tehnice adoptate vor
fi transpuse in masuri de protectia mediului care sa nu genereze constrangeri de mediu prin
aplicarea lor.
De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor acceptate pe
plan european, Directive le Consilliului Europei 85/337 /EEC din 2 7iunie 1985 si 97 /11/EC din
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail .com
PROIECT DRU-01-2018

3 marie 1997 in domeniul protectiei mediului, care in cea mai mare parte se regasesc si in
legislatia romana.
Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de santier,
tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie, adus la starea initiala si/sau la
dispozitia organelor locale pentru alte utilitati, respectand legislatia in vigoare.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:


a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

Strazile propuse pentru modernizarea structurii rutiere sunt strazi situate in


intravilanul Orasului Podu lloaiei.
In prezent strazile sunt pietruite.
La alcatuirea structurii rutiere s-a tinut seama de concluziile si recomandarile
studiului geotehnic, de traficul actual si de necesitatea de a prelua solicitarile traficului de
perspectiva, precum si de tema de proiectare pusa la dispozitie de catre beneficiar, prin
documentatia de avizare a lucrarilor de interventie.
Structura rutiera propusa pentru partea carosabila:
- 4 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108);
- 5 cm strat de legatura BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg conform SR EN
13108);
- 17 cm balast stabilizat;
- 20 cm strat din balast conform SR EN 13242+A1;
- 10 cm strat de forma din balast inclusic reprofilare conform SR EN 13242+A1;
- Geogrila triaxiala agrementata pentru drumuri.
- Sapatura (decapare sau frezare asfalt) sau scarificare strat existent;

Perioada de referinta pentru care a fost realizata analiza financiara este de 25 de ani.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea


investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Prin modernizarea strazilor se urmareste cresterea nivelului de siguranta si confort
prin imbunatatirea conditiilor de exploatare a infrastructurii rutiere.
Realizarea acestor lucrari, se impune si din urmatoarele motive:
- stabilitate si rezistenta in exploatare.
- imbunatatirea gradului de confort al transportatorilor si calatorilor;
- micsorarea emisiilor de noxe in atmosfera;
- cresterea sigurantei transportului auto si pietonal;
- cresterea vitezelor de circulatie si reducerea timpilor de parcurs respectiv de
asteptare;
- imbunatatirea aspectului localitatii.
- asigurare sigurantei in exploatare.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

c) analiza financiara; sustenabilitateafinanciara;


Capacitatea beneficiarului proiectului de-a gestiona implementarea investitiei
propuse este critica pentru succesul interventiei si, in final, pentru garantarea atingerii
obiectivelor stabilite. Din aceasta perspectiva, beneficiarul proiectului trebuie sa
demonstreze ca interventia propusa este sustenabila din punct de vedere financiar si nu va
pune in pericol capacitatea sa de a indeplini toate obligatiile financiare pe parcursul
perioadei de referinta. Sustenabilitatea financiara implica existenta unui flux de numerar
cumulat pozitiv pentru fiecare an al proiectiilor (mai simplu, suficient numerar pentru
desfasurarea fara probleme a operatiunilor in fiecare an). Deficitele temporare pot fi
acoperite eventual printr-un credit revolving (care apoi va fi luat in considerare la
determinarea fluxului de numerar), avand in vedere ca ipotezele referitoare la acest credit
revolving sunt rezonabile in relatie cu pietele financiare locale.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;


Analiza economica pune in evidenta eficienta si utilitatea proiectului pentru
societate in ansamblu si releva contributia sa la dezvoltarea economico-sociala. Realizarea
unei astfel de analize este importanta in cazul investitiilor realizate in sectorul public sau in
sectoare strategice ale economiei nationale. Criteriul sintetic de apreciere este
rentabilitatea nationala a proiectului, calcula ta pe baza valorii nete actuale si a ratei de
rentabilitate interna. In acest sens, pe langa efectele cantitative pe care le genereaza
proiectul (profit, sporirea veniturilor administratiei publice, etc.), se au in vedere si
aspectele economico -sociale: acoperirea unor nevoi pentru sectoarele deficitare ale
economiei, absortia de forta de munca aflata in somaj etc.
In calculul veniturilor si cheltuielilor anuale in cazul analizei economice sunt incluse si
cele "secundare ", ce nu au legatura directa cu proiectul de investitii, dar sunt generate de
acesta (ex.: forta de munca ocupata prin realizarea proiectului, intensificarea activitatii
comerciale sau industrial dintr-o anumita zona, etc.).
In evaluarea economica nu se includ in cheltuieli dobanzile platite pentru credite
primite, impozite pe venit, taxe vamale etc., intrucat la nivelul economiei nationale acestea
apar ca plati de transfer de la o unitate economica spre alte unitati financiare, bancare sau
la bugetul statului, exceptie facand cazul creditelor externe la care dobanzile expatriate se
iau in calcul.
Analiza economica este neutra, atat fata de distributia venitului, cat si de
provenienta capitalului. Desi analiza va determina volumul venitului generat peste
cheltuielile efectuate, ea nu specifica cine primeste in realitate acest venit.
Beneficiile socio - economice ce vor fi inregistrate ca urmare a implementarii
proiectului sunt:
- crearea de noi locuri de munca permanente si reducerea somajului;
- reducerea numarului de accidente;
- reducerea numarulul de imbolnaviri;
- economii din scaderea costului de exploatare (reducere consum carburanti per
auto/an, reducere costuri expioatare autovehicule);
- economii din scaderea timpului de parcurs;
Valea Adan ca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Criteriu Scenariu I Scenariu II

Durata de Este mai mica fata de Este aceeasi pentru


realizare Scenariu II. ambele variante.

Calitatea Este satisfacatoare fata de Este mai buna fata de


infrastructurii Scenariu II. Scenariu I.

Capacitatea Este aceeasi pentru Este aceeasi pentru


portanta ambele variante. ambele variante.

Scenariu este usor Scenariu II este usor


Rezistenta in timp inferioara fata de Scenariu superioara fa ta de
II. Scenariu I.

Cheltuielile operationale
Costuri sunt mai m1c1 pentru Vezi explicatia data la
operationale Scenariu I fata de Scenariu Scenariu I.
11.

Solutia propusa contine


p t f d" 1 • elemente ce imbunatatesc V . r f d t 1a
. ro e~ 1a me 1u ui semnificativ gradul de ez1 ~xp 1ca 1a aa
mconJurator protectie a factorilor de Scenariu I.
mediu.

Unul dintre principalele


avantaje ale solutiei
prop use ii reprezinta
Siguranta sporirea conditiilor de
traficului si ·siguran~a a traficul_ui, cat s~ Vezi explicatia data la
prevenirea serr,mahzare vert1cala s1 Scenariu 1.
accidentelor orizontala.
Aceste lucru se realizeaza
in ambele scenarii, atat la I
cat si la II.

Tabel: Analiza multicriteriala pentru stabilirea solutiei optime de modernizare a strazilor.


Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Punctaj fi nal
Scenari Scenariu lmportanta
Criteriu Scenariu Scenariu
ul II criteriu
A B
Costuri
1 2 20% 0,40
investitionale
Eficienta
5 4 5% 0,20
energetica
Durata de
4 4 ' 5% 0,20
realizare
Calitatea
5 4 10% 0,40
infrastructurii
Capacitatea
4 5 5% 0,25
portanta
Rezistenta in tirnp 5 3 15% - 0.45
Costuri
5 5 10% 0,50
operationale
Protectia rnediului 5 5 10% - 0,50
Siguranta traficului 5 5 20% - 1,00
Total 100% - 3,9

Prin urmare, solutia recomandata pentru modernizarea strazilor este Scenariul 1.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

lpotezele principale luate in considerare la elaborarea analizei proiectului sunt


urmatoarele:
- din punct de vedere Obiectiv general - mentinerea nivelului de dezvoltare
economica actuala, ca valoare minima. Avand in vedere ca prognozele si estimarile
se bazeaza in mare parte pe evaluarea situatiei actuale - este necesar ca aceasta
ipoteza sa fie validata in perioada de exploatare a proiectului. Avandu-se in vedere
evolutlile recente, este rezonabil sa presupunem ca ritmul actual de crestere
economica se va mentine.
din punct de vedere al disponibilitatii resurselor financiare - Beneficiarul va asigura
finantarea cheltuielilor suplimentare (conexe) ce var aparea in timpul implementarii
proiectului.
din punct de vedere al intretinerii si protejarii infrastructurii modenizate - in scopul
atlngerll oblectlvulul vlzat pe termen lung este Important ca, Prlmarla Orasului Podu
lloaiei sa poata mentine infrastructura modernizata la paramentrii tehnico -
functionali adecvati.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Beneficiarul va aloca atat fondurile cat si resursele umane necesare indeplinirii


acestui obiectiv.
La nivelul rezultatelor estimate
Obtinerea rezultatatelor estimate este inevitabil legata si de concretizarea unor
factori si conditii in afara controlului direct at proiectului. Printre acestea se numara:
utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate, precum si a solutiilor tehnice si
de proiectare in conformitate cu normele existente in domeniu. Rezultatele
proiectului sunt influentate atat de calitatea materiilor prime si a echipamentelor
utilizate de catre contractantii lucrarilor de reabilitare, cat si de gradul de
conformitate al solutiilor tehnice cu cele mai bune practici in domeniu.
Supravegherea sistematica si calificata, efectuata de catre promotorul proiectului, va
contribui semnificativ la reducerca riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice.
respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediulul inconjurator. Pe tot
parcursul procesului de identificare a solutiei tehnice ce va fi implementata si de
elaborare a detaliilor de executie, un element esential este reprezentat de
respectarea legislatiei existente in domeniul constructiilor si in domeniul mediului. In
acest sens au fast intreprinse toate eforturile necesare pentru identificarea celei mai
potrivite solutii din punct de vedere at costurilor si conceptiei tehnice.
existenta unui mediu economic, politic si social stabil Exploatarea in viitor a strazilor
de interes local incluse in actualul proiect de investitie este influentata intr-o
anumita masura si de contextul legislativ si socio economic. In etapa operationala
pot sa apara influente negative (de ex. rata ridicata a inflatiei, nivel ridicat at
fiscalitatii) ce pot descuraja investitiile, factori care pot influenta atingerea
obiectivului propuse in proiectul nostru.

Analiza riscului
Poate fi atat cantitativa, cat si calitativa si depinde de existenta datelor si a
cunostintelor respective. 0 importanta deosebita o au datele cu pnvire la toxicitatea
materialelor, durata expunerii, reactionarea populatiei sau a plantelor/ animalelor si
conditionalitatea si neclaritatea acestei analize.
Gruparea variabilelor utilizate in categorii omogene:
riscul de finalizare: riscul ca finalizarea proiectului sa fie intarziata in general din
motive tehnice
riscul de operare: care include riscul tehnologic; este acela in care proiectul nu se
ridica la nivelul corespunzator fluxului de venituri si cheltuieli fie prin nerespectarea
productiei de energie calculate in proiect, fie din cauza costurilor mentenantei care
depasesc previziunile de buget.

ldentificarea posibilelor variabile dependente din punc de vedere determinist, care


pot duce la cresterea distorsiunii rezultatelor si la inregistrari duble. Avand alese cele mai
semnificative variabile, putem sa evaluam elasticitatea lor prin efectuarea de calcule. De
fiecare data se atribuie o noua valoare pentru fiecare variabila si recalculam costul
investitiei si rata interna a rentabilitatii, astfel notandu-se diferente comparate cu cazul de
baza.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTAVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

Riscul financiar decurge din proportia mare a imprumuturilor luate de la banci,


imprumuturi ce primesc ca destinatie acoperirea cheltuielilor pentru realizarea obiectivului
de investitii. Acest gen de rise consta in aceea ca, in cazul aparitiei unei conjuncturi
nefavorabile, profiturile se volatilizeaza, cedand locul pierderilor. Firma ajunge in situatia ca,
din rezultatele sale financiare sa nu poata achita nici dobanzile la imprumuturile
contractate.
Coeficientul de rise este foarte mare atunci cand este vorba de un rise independent
de agentul economic, adica determinat de conjunctura economica nefavorabila sau de
realizarea unei investitii mari intr-un domeniu ce evolueaza foarte slab . Tocmai de aceea,
pentru a preintampina riscul legat de imprumut, insasi bancile finantatoare au luat masuri in
aceasta directie sis-au preocupat de elaborarea unor metode eficiente de analiza a riscului.
Odata adoptata decizia de investitii si aleasa o varianta de realizare a proiectului, se
pot identifica riscurile ce pot sa intervina pe durata de viata a proiectului. Astfel, in eta pa de
pregatire a proiectului se definesc activitatile ce compun proiectul, resursele necesare,
participantii si competentele lor in cadrul proiectului, se identifica factorii interni si externi
de influenta. Printre categoriile de riscuri specifice acestei etape, se pot enumera riscuri ce
apar la stabilirea specificatiilor de proiect si a necesarului de resurse.
Printre metodele de diminuare a riscurilor ce apar in aceasta eta pa, se recomanda:
utilizarea unor instrumente economico - matematice de calcul si previziune a
necesarului de resurse, precum si de alocare a acestora: tehnici de prognoza, tehnica
simularii, analiza sensibilitatii rezultatelor, planificarea activitatilor cu metoda analizei
drumului critic (CPM), metode de programare matematica pentru alocarea de resurse,
metode de dimensionare a stocurilor, etc.;
utilizarea unor proceduri formalizate de identificare a riscurilor: arborele erorilor,
realizarea unei liste a riscurilor posibile (checklist), realizarea unui profil de rise,
stabilirea riscurilor pe baza experientelor precedente si compararea riscurilor cu cele
survenite in cadrul proiectelor similare, identificarea riscurilor ce pot surveni in
derularea activitatilor si a bugetului proiectului prin detalierea profunda a acestora.

In perioada de executie a proiectului, factorii de rise sunt determinati de


caracteristicile tehnice ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie,
parametrii exogeni (in principal macro-economici) ce pot sa afecteze sumele necesare
finantarii in aceasta etapa. Principalele riscuri ce apar sunt:
riscul tehnologic care apare in cazul unor investitii cu grad ridicat de noutate
tehnologica. In general, investitorii se simt mai in siguranta daca tehnologia a fast
probata in alte proiecte, folosirea unei tehnologii probate fiind o conditie de a se acorda
un imprumut.
riscul de depasire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in
contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli
neprevazute.
riscul de intarziere (depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la
cresterea nevoii de finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de alta parte la
intarzierea intrarii in exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzelor fata de
furnizori si de clienti.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUSTaVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe


care participa la realizarea proiectului si deriva din coordonarea executantilor sau din
incoerenta intre clauzele diferitelor contracte de executie.
riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaza lucrari in
subantrepriza.
riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in
contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevazute la momentul
semnarii acestuia, beneficiarul fiind nevoit sa suporte modificarile de pret.

lntre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor
astfel de riscuri, se enumera:
transferul riscului, catre o terta parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum
companiile de asigurari si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect
(outsourcing);
diminuarea riscului prin programarea corespunzatoare a activitatilor, instruirea
personalului sau prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea de rezerve
de costuri sau de timp;
selectarea stiintifica a subcontractorilor (folosind informatii din derularea unor
contracte anterioare) si negocierea atenta a contractelor.

In perioada de exploatare a proiectului cea mai frecventa problema ce apare este


legata de capacitatea beneficiarului de proiect de a exploata in mod corespunzator
obiectivul fizic realizat, adica de a fi capabil sa atinga nivelul de performanta stabilit fara a
depasii costurile planificate, iar in aceasta etapa apar riscuri de depasire a costurilor de
exploatare, de aprovizionare, de forta majora, politice sau legislative. Pentru diminuarea
acestor tipuri de riscuri se pot folosi metode precum:
instruirea corespunzatoare a personalului in exploatarea echipamentelor sau
tehnologiilor realizate prin proiect;
utilizarea unor furnizori care au o buna reputatie in indeplinirea obligatiilor
contractuale;
cunoasterea si respectarea reglementarilor legislative in domeniu;
studierea cu anticipatie a cardului politic si crearea unor aliante care sa permita
protejarea investitiei si a firmei.

Riscul poate avea origini multiple, poate rezulta din combinatii de factori si variabile.
De aceea, alegerea variabilelor implica ea insusi riscuri precum:
informatia incompleta asupra proiectului care induce incertitudine,
fluctuatii foarte mari ale valorilor variabilelor fata de valoarea medie aleasa,
erori de estimare a tendintelor, de altfel destul de frecvente in cadrul proiectelor.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUSTaVB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):


6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor:

Din analiza scenariului 1 si 2 din punct de vedere a criteriului tehnic se observa


faptul ca straturile de fundare proiectate au aproximativ aceleasi grosimi respectiv 15 cm la
stratul din piatra sparta si 17 cm la stratul din balast stabilizat cu lianti hidraulici si
proprietati fizico-mecanice aproximativ echivalente. Din punct de vedere economic
cantitatea pe unitatea de masura, 1 me, se constata ca materialul din balastul stabilizat
este cu 30% mai ieftin fata de piatra sparta. Celelalte straturi se utilizeaza in cantitati
identice in ambele scenarii, pretul de realizarea a sistemului rutier fiind acelasi.
Se alege scenariul 1 datorita costurilor mai reduse si durata de viata mai lunga.
Structura rutiera aleasa in scenariul 1 adoptat este urmatoarea:

~Scenariul 1: Sistem rutier modernizat:


4 cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN
13108);
5 cm strat de legatura BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg conform SR EN
13108);
17 cm balast stabilizat;
20 cm strat din balast conform SR EN 13242+Al;
10 cm strat de forma din balast inclusic reprofilare conform SR EN 13242+Al;
Geogrila triaxiala agrementata pentru drumuri.
Sapatura (decapare sau frezare asfalt) sau scarificare strat existent;

Structura rutiera este de tip semirigit si este sustenabila in timp in conditiile de trafic
actual si de perspectiva reducand riscurile de interventie asupra structurii pe durata
normata de viata.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e):


Structura adoptata din scenariul 1 diminuiaza considerabil costurile investitiei.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

bordura
Nr. lungime Semne
Crt Denumire Strada Lungime(m) Lungime(km) (m) circulatie Geiger Canal
1 Strada Duzilor Tr.1 843 0,843 1611,15 18 46 1
2 Strada Duzilor Tr.2 53 0,053 101,06 1
3 Strada Duzilor Tr.3 49 0,049 98,1 1
4 Strada Duzilor Tr.4 48 0,048 98,48 1
5 Strada Duzilor Tr.5 49 0,049 99,64 1
6 Stradela Duzilor 157,5 0,158 315,64 1
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

7 Strada Duzilor Tr.6 30 0,030 60,9 1


8 Strada Duzilor Tr. 7 33 0,033 68,02 2
9 Strada Nicolae lorga Tr.1 850 0,850 1700,65 16 43 9
10 Strada Nicolae lorga Tr.2 115 0,115 217,67 8 2 1
11 Strada Nicolae lorga Tr.4 114 0,114 218,8 7
12 Strada Matei Corvin Tr.l 811 0,811 1618,93 21 42 3
13 Strada Matei Corvin Tr.2 111 0,111 211,57 5
14 Strada Matei Corvin Tr. 4 111 0,111 210,03 5
15 Strada Neagoe Basarab Tr.1 815 0,815 1629,61 17 46
16 Strada Neagoe Basarab Tr.2 88 0, 088 161,56 4
17 Strada Neagoe Basarab Tr.4 87 0,087 158, 7 4 2
18 Strada Vlad Tepes Tr.1 740 0, 740 1485,43 14 48 11
19 Strada Vlad Tepes Tr.2 36 0,036 55,31 4
20 Strada Vlad Tepes Tr.4 35 0, 035 56,04 2
21 Strada Mihai Viteazu Tr.l 716 0,716 1430,15 20 54
22 Strada Mihai Viteazu Tr.2 33 0,033 52,86 4
23 Strada Mihai Viteazu Tr.4 46 0,046 67,23 2
24 Strada Mihai Viteazu Tr.5 63 0,063 122,31 1
25 Strada DC 89 338 0,338 695,79 4 14 6
26 Strada Dimitrie Cantemir 206 0,206 411, 24 4 6
27 Strada 30 Decembrie 169 0, 169 333,47 4
28 Strada Petru Rares 1291 1,291 2500 26 34 20
29 Strada Movilei Tr.l 319 0,319 814,38 14 14 3
30 Strada Stejar Tr.1 154 0,154 305,73 3 6 1
31 Strada Stejar Tr.2 527 0,527 1209,79 10 22 5
32 Strada Stejar Tr.3 167 0,167 349,18 7 10
33 Strada Ste jar Tr.4 119 0,119 249,09 4 6 3
34 Strada Ste jar Tr.5 99 0,099 210,76 4 6 3
35 Strada Magazin 172 0,172 343,81 3 8 4
36 Strada Primaverii Tr.1 239 0, 239 489,72 12 8 4
37 Strada Primaverii Tr.2 44,5 0, 045 94,81 5
38 Strada Matei Ganea 396 0,396 801,1 9 16 8
39 Strada Piata Unirii Tr.1 194,4 0, 194 426,35 6 8 4
40 Strada Piata Unirii Tr.2 105 0, 105 211,92 3 4 2
41 Strada Garii 234 0,234 469,78 4 10 2
42 Strada Piata Unirii Tr.3 221 0, 221 446,62 6 8 3
43 Strada Piata Unirii Tr.4 96 0,096 192,98 5 6 3
44 Strada Piata Unirii Tr.5 43 0, 043 84,18 3
45 Strada Tineretului Tr.1 372 0, 372 723,42 4 16 8
46 Strada Tineretului Tr.2 197 0,197 365,33 3 10 5
47 Strada Tineretului Tr.3 40 0,040 86,11 2 4 2
48 Strada Fulger 169 0,169 455,15 3 10 5
49 Strada Lapusneanu 523 0,523 1049,8 10 22 5
so Strada Mugur 296 0, 296 600,68 4 12 6
51 Strada Uzinei 74 0,074 106,54 2 4 2
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

52 Strada Zorilor Tr.1 317 0,317 623,62 8 8


53 Strada Zorilor Tr.2 262 0,262 534,61 6 6 2
54 Strada Zorilor Tr.4 so 0,050 118,47 4 4
55 Strada Zorilor Tr.5 97 0,097 205,24 4 6 3
56 Strada Trandafiri Tr.1 321 0,321 661,22 8 10
57 Strada Trandafiri Tr.2 354 0,354 910,08 8 12
58 Strada Trandafiri Tr.3 200 0,200 380,76 6 10
59 Strada Trandafiri Tr.4 192 0,192 339,47 8 8
60 Strada Trandafiri Tr.5 202,5 0,203 375,87 2 8
61 Strada Trandafiri Tr.6 107 0,107 199,38 1 4
Total 14940,9 14,941 30226,29 379 623 134

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata


in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M}, in conformitate
cu devizul general;

• Valoarea totala a obiectivului de investitii:


23.288.759,31 lei fara TVA si 27.667.406,79 lei TVA inclus, din care:
• Valoare constrctie montaj (C+m}:
21.204.202,94 lei fara TVA si 25.233.001,49 lei TVA inclus.
Valea Adanca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati


fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
La stabilirea indicatorilor minimali si de performanta s-a avut in vedere asfaltarea
tuturor strazilor din domeniul puplic al Orasului Podu lloaiei cu o parte carosabila care sa
permita circulatia in majoritatea cazurilor in albele sensuri. Elementele geometrice in
plan, profil longitudinal si transversal sunt proiectate in functie de viteza de proiectare
stabilita si de evitarea exproprierilor si a demolarilor de constructii. In functie de aceste
criterii s-au respectat pe cat posibil normativele si standardele tehnice in vigoare.

Capacitati fizice realizate:


14,9409 km, lungimea strazilor;
- 2,00 - 6,00 m latime parte carosabila;
- 1-2 benzi de circulatie;
- 30226,29 m, lungimea bordurilor proiectate;
Geigere de colectare si scurgere a apelor, camine de vizitare, retea de canalizare
menajera;
- 960 m parapet de tip greu cu gradul de protectie Hl;
- 54 m lungime rigole carosabile;
- 100 m lungime ziduri de sprijin;
- marcaje longitudinale si transversale;
- indicatoare rutiere pentru realizarea semnalizarii verticale.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in


functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

• Valoare constrctie montaj (C+m):


21.204.202,94 lei fara TVA si 25.233.001,49 lei TVA inclus.

Prin realizarea investitiei sunt atinsi urmatorii indicatori socioeconomici side impact:
cresterea gradului de mobilitatea a populatiei;
asigurarea accesului in conditii de siguranta si contort a utilizatorilor,
conducatori auto si pietonii, orasul Podu lloaiei;
accesibilitate facila a localnicilor la toate punctele de interes administrativ,
social, economic, precum si aprovizionarii a agentilor economici;
interventia mult mai rapida a interventiilot pompierilor, asistenta medicala,
veterinare, de politie, etc.
cresterea nivelului de viata a populatiei din zona;
cresterea vitezei de circulatie, reducerea consumului de carburanti si a nivelului
noxelor emise in atmosfera de catre autovehiculelor
reducerea poluarii cu praf.
Valea Adan ca, Sos. Costea Voda, 7A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:

Durata de realizare a investitiei este estimata la 54 de luni luni din care:


- 6 luni pentru studii de teren, expertiza tehnica, D.A.L.I, semnarea contractului de
finantare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, detalii de executie, obtinerea de avize,
etc.
- 48 de luni pentru executia lucrarilor de construire.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice


functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice:

Solutiile tehnice adoptate in cadrul documentatiei sunt in conformitate cu


standardele si normativele in vigoare si raspund in totalitate cerintelor de functionalitate
ale constructiei.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei


financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite:

D.A.L.1-ul s-a elaborat in vederea obtinerii de fonduri din bugetul de stat prin
Programul National de Dezvoltare Locala si bugetul local al Orasului Podu lloaiei.

7. Urbanism, acorduri si avizeconforme:


7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei deconstruire:
In baza Docume~tatiei pentru emitere Certificat de Urbanism va fi emis acest
document in conformitate cu care se vor obtine avizele si acordurile solicitate.
Avizele si Acordurile solicitate in Certificatul de Urbanism se vor atasa la prezenta
documentatie pe parcursul obtinerii lor de la emitenti.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara:


Este anexat la prezenta documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de


lege:
Pentru Strazile ce fac obiectul documentatiei s-au emis toate documentele ce atesta
regimul de proprietate. Strazile apartin domeniului public, fiind cadastrate si intabulate.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente:


Nu este cazul.
Valea Adan ca, Sos. Costea Voda, 7 A
Tel. (+40)745792212 TRUST~VB
Email: trustavb@gmail.com
PROIECT DRU-01-2018

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,


masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica:
In baza documentatiei depuse la autoritatea competenta se va obtine acordul de
mediu.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupacaz;
In momentul actual nu exista o baza de date privind traficul actual pe strazile ce fac
obiectul documentatie.
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.
d) studiu istoric, in cazul monumenteloristorice;
Nu este cazul.
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

Data: 04.12.2018 Proiectant: S.C. TRUST AVB S.R.L.