Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTA CUVIOASA
PARASCHEVA”, COM. SMÂRDAN, JUD. GALAȚI
Tel/fax : 0236 830 003
e-mail: scoala_smardan@yahoo.com

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VII-a
Profesor: Adriana Liliana Bezman
Disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Titlul lecţiei: Elemente de mitologie românească. Baba-Dochia și tradiția mărțișorului
Tipul lecţiei: consolidarea achizițiilor și deprinderilor

Competenţe specifice:
2.2 Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse;
2.4 Dezvoltarea competenței de lectură prin diversificarea activităților consacrate cărții;
4.5 Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili :
 să se familiarizeze cu conceptul de elemente de mitologie/ tradiție;
 să identifice în textele-suport diferitele valori etice;
 să identifice mesajul educativ pe care îl transmit diferite fragmente de text;
 să interiorizeze sistemul de valori moral - estetice dobândite cu prilejul receptării textului;
 să-şi dezvolte o gândire fluentă, flexibilă şi originală;
 să valorifice cunoștințele dobândite printr-o abordare interdisciplinară a textelor;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: Brainstorming, lectura, învăţarea prin descoperire, conversaţia euristică, analiza textelor
nonliterare explicative de tip tabel.
Forme de organizare: Activitate frontală şi individuală.
Resurse:
 materiale: fişe de lucru, coli, markere, manualul, audiție.
 temporale: 50 min.
 umane: colectivul clasei a VII-a

Evaluare: Aprecierea verbală, observația sistematică.

Bibliografie:
1. Sâmihăian, F., Dobra, S, Limba și literatura română, clasa a VII-a, ed. Art Klett, București, 2019, pag. 130-131;

2.https://www.youtube.com/watch Baba Dochia/ Old Dokia


DEMERSUL DIDACTIC

CAPTAREA ATENȚIEI :

Imaginează-ți că dăruiești un mărțișor unei colege. Ce semnifică acesta? Justifică-ți răspunsul, în 30-50 de
cuvinte. ( 3 minute)

Elevii dau citire răspunsurilor, iar apoi, împreună cu profesorul, vor asculta Legenda babei Dochia, un
material ce prezintă diferite versiuni ale legendei Babei Dochia și ciclicitatea anotimpurilor.
Se va discuta pe marginea materialului : Cum vi se pare atitudinea Babei Dochia față de nora sa? Ați mai
întâlnit situații/ texte în care o persoană/ un personaj / o mamă are o atitudine dură sau neobișnuită față de
propriul copil/ față de o persoană apropiată? Vi se par reale aceste comportamente / atitudini?
Elevii vor arăta că aceste schimbări por fi reale, dar și inventate, exagerate.

Profesorul anunță titlul lecției și formulează obiectivele pe înțelesul copiilor : Elemente de mitologie
românească. Baba-Dochia și tradiția mărțișorului

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII

Profesorul propune lectura fragmentului din manual. Se lansează o discuție referitoare la mesajul
textului lecturat. Ulterior se stabilesc asemănări/ deosebiri între cele două materiale parcurse ( cel audio/ cel
lecturat). În urma discuțiilor, profesorul și elevii vor completa o schemă a valorilor care se desprind din textele
suport. Pornind de la valoarea simbolică a mărțișorului, elevii sunt provocați să prezinte alte credințe, datine,
superstiții cunoscute din experiența anterioară culturală, respectiv să identifice alte personaje mitologice și
valorile pe care le reprezintă.
Se formulează concluzii prin învățare cooperantă profesor- elev privind elemente de mitologie
românească.
Se realizează o extindere a temei abordate în spațiul est-european prin lectura și analiza textului
nonliterar din manual.

ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI A TRANSFERULUI


Li se cere elevilor să reprezinte grafic elementele unui mărțișor și să descrie reprezentarea grafică prin
indicarea elementelor care au condus la realizarea produsului.

TEMA PENTRU ACASĂ


Prezintă, într-o pagină format A4, o tradiție/ superstiție întâlnită în viața reală și modalitatea în care
este surprinsă, de asemenea, într-o lectură anterioară.