Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT

nr. lzJ1ft/4 4.2q€


Anexa la raportul final

CENTRALIZATOR
incheiat asttizi, 06.06.2019
cu privire la concursul din data de 24.05.2019 (proba selectiei dosarelor de concurs),
31.05.2019 (prcba scrisi) gi 05.06.2019 (proba interviului) pentru ocuparea unui post
contractual vacant de execulle de edua'&Zn perioadi nedeterminat5, in cadrul
'Centrului Socia| impreuni din itruct"ra oiirti.i a. nti"t nilg
Piatra Neamt

Nr. Nume 9i Functia Rezultat Punctaj Punctaj Rezultat final


cft. prenume pentru care prcba obtinut la obtinut la
candideazd selectiei proba scrisd proba
dosarelor interuiu
de concurs
1. BErbulescu Ana educator Admis 88 puncte 78 puncte 83.00 puncte/
Maria ADMIS
2. Racariu Alina educator Admis 35 puncte 35.00 puncte/
RESPINS
3. Lupeg Delia educator Admis Absent RESPINS
Alexandra
4. Buta Felicia educator Respins RESPINS

Aft. 30
"(1) Punctajul final se calculeazd ca medie aritmeticd a punctajelor oblinute la proba scrisd gi/sau la
proba pradicd gi interuiu, dupd caz.
(2) Pundajele finale ale concursului, in ordine descrescdtoarq vor fi inscrise intr-un centralizator
nominal, in care se va menliona pentru fiecare candidat punctajul oblinut la fiecare dintre probele
concursului. Centralizatorul nominal se semneazd pe fiecare pagind de fiecare dintre membrii
comHet de concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului final
al fiecdrui candidat gi a menliunii <admis> sau <respins>, prin afigare la sediul gi pe pagina de
internet a autoritdlii sau instituliei publice organizatoare a concursului, dupd caz, in termen de
maximum o zi lucrdtoare de la datafinalizdrii probei.
ft) Se considerd admis la concursul pentru ocuparea unui post vacanfi/temporar vacant candidatul
care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidalii care au concurat pentru acelagi post, cu
condilia ca acegtia sd n obflnut punctajul necesar.
(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funQii contractuale vacante sau temporar
vacante se consemneazd in rapoftul finalalconcursului."

Punctajul final se calculeazd ca medie aritmetic5 a punctajelor obtinute la proba


scrisi gi interviu. Se consideri admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant
candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru
acelagi post.
Rezultatul final a fost afigat astbzi 06.06.2019, orele 11.00 la sediul institutiei 9i pe site-ul
Direcliei de Asisten!5 Sociali a Municipiului Piatra Neam! www.daspn.ro Drept pentru care s-a
incheiat prezentul proces verbal.

silier superior - Biroul Resurse Umane, Juridic,