Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

coNsruul LocAL PTATRA NEAMT


DTREcTTA DE AsrsrENTA socrAlA I
uunrcIpIULuI eTATRA NEAMT
Str. $tefan cel Mare nr. 5, Piatra Neamt 610101
Tel / Fax:0040 233 62296810233622463
E-mail : daspiatraneamt@gmail com

fh,pK@
ANUNT

executie din cadrul institutiei

Examenul de promovare va consta intr-o probi scrisS, oare va avea loc in data de 2l iunie
20l9t ora O9:OO la sediul Direcliei de Asistengi SocialS a Municipiului Piatra Neamt din Str. gtefan
cel Mare nr. 5.

FuncJiile contractuale de executie pentru care se organizeaz5 examenul de promovare in gradul


profesional imediat superior celui detinut. sunt:

ln cadrul Centrului Social impreunS:


- 1 post referent, gr. I, care prin transformare va deveni referent, gr. IA
in cadrul Compartimentului Proteclie Sociald:
- 1 post inspector de specialitate, gr. II, care prin transformare va deveni inspector de
specialitate, gr. I

in cadrul Centrului de lngrijiri la domiciliu pentru persoane vSrstnice:


- 1 post referent, SSD, gr. I, care prin transformare va deveni referent, SSD, gr. IA

superiore, candidatii trebuie sd fi obtinut calificativul "foafte bine" la evaluarea peformantelor profesionale
individuale cel putin de douS ori in ultimii 3 ani, in care acegtia s-au aflat in activitate.

se face in
conditiile legii, prin sustinerea unei probe scrise, stabiliti de comisia de concurs. Punctajul minim de
promovare este de 50 de puncte.
Dosarele de inscriere se depun la registratura institutiei.
Bibliografia pentru examen este prevbzuti in anexe la prezentul anunt gi face parte integrantd din
acesta.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Direcliei de Asisten!5 Social5 a Municipiului Piatra Neam!,
telefon 02331 622968 - Biroul Resurse Umane, Juridic, SSM.

Director executiv,

intocmit,
Biroul de Resurse Umane Juridic, SSM,