Sunteți pe pagina 1din 60

DIRECTIA yIIpABjIEHME

iNvATANIINT, O6PA3OBAHMA,
TINERET $1 SPORT MojIo/jExcII II CIIOPTA

;j)j)'
CALARASI KAJIAPAIII
Republica Moldova Pecny6jIIlKa MojIAoBa
or. Calarasi r. Kampaw
str. Biruintei, nr. 1 yjl. 6MpyuHueii, 1
tel., fax: (244) 2-07-17 Tejl, (l)aKc: (244) 2-07-17
e-mail calarasidgits@gmail.com e-mail calarasidgits@gmail.com

MPROBAT"

.
Raport -sintezii de evaluare externii a activitiiµi

Institutiei Publice Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Calarasi

(Inspectie realizata in baza ordinului Nr.07 din 08.02.2018 al Mts Calarasi

perioada inspecUrii 13.02-21.02.2018)

Partea I

Acte normative, documente reglatorii in procesul evaluiirii institutiei invatamint:

· Codul Educatiei,art45(2; 3),art47 Si art. Nr.141(1)


· Hotiirirea Guvernului R.Moldova, Nr.404 din 16.06.2015 " Cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare Si functionare a organului local de specialitate in
domen iul invatamintului Si a etructurii — tip al acestuia"
·- Ordinului 970 dinll.10.20l3 al M.E. cu provire la aprobarea Standardelor de calitate ale institutii]or
de invatarrlint general din perspectiva Scolii prietenoase copilului.
" Regulamentul tip de organizare Si functionare a instituQilor de invatamint primar ti secundar, ciclul I
Si II, aprobat prin ordinul 235 din 25 martie 2016 al Ministerului Educatiei.
· Hotdirea Guvarnului Nr.43 din 07.05.2003 " cu privire la aprobarea Regulamentului privind
inspeqia scolara"

m.
Obiectivele inspectări :
 verificarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul învățământului;
 realizarea deciziilor Consiliului Consultativ, a ordinelor, circularelor DÎTS şi ME;
 evaluarea calităţii procesului educaţional în gimnaziu şi realizarea standardelor
educaţionale;
 stabilirea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale elevilor, calitatea
implementării curriculei şcolare;
 evaluarea oportunităţilor repertoriului didactic utilizat;
 analiza activităţii echipei manageriale şi a nivelului managementului de proiectare şi
realizarea celor proiectate;
 acordarea asistenţei metodice;
 organizarea activităţii de protecţie a muncii şi a condiţiilor de muncă în instituţie .
 organizarea procesului educaţional din perspectiva şcolii incluzive ;
Instrumentar aplicat în cadrul inspectării:
o *studierea documentației școlare
o *analiza reușitei academice și performanțelor elevilor
o *asistențe la ore și activități extracurs
o *chestionare administrate cadrelor didactice și elevilor
PRINCIPII:
 Transparenței;
 Calității ofertei educaționale;
 Autoevaluării;
 Competenței și profesionalismului cadrelor didactice;
CRITERII:
 Obiectivitate
 Flexibilitate
 Indicatori cunoscuți de cei evaluați
 Relevanței
 Precizie și claritate
 Rezultate măsurabile
 Permite feed-back-ul din partea celor evaluați
METODE DE EVALUARE:
 Studierea documentației școlare
 Asistența la ore și activități extracurs
 Analiza reușitei academice;
 Sondaje
DOMENIILE EVALUATE:
 Școlarizarea copiilor de 7- 16 ani;
 Implementarea actelor - normative;
 Transparența decizională
 Managementul resurselor umane
 Calitatea implementării curricula la obiecte;
 Activitatea educativă;
 Activitatea metodică;
 Respectarea regimului sanitaro igienic;
 Activitatea bibliotecii ;
 Alimentația ;
INDICATORI:
 Ameliorarea calității managementului educațional ;
 Îmbunătățirea calității procesului educațional;
 Eficientizarea modalităților de evaluare internă;
 Eficientizarea parteneriatului educațional;
FIȘA DE EVALUARE EXTERNĂ
PARTEA I DATE DESPRE INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SECȚIUNEA 1. DATE DESPRE INFRASTRUCTURĂ ȘI BAZĂ MATERIALĂ:
1.1.Blocurile de studii în care își desfășoară activitatea.
Liceul Teoretic” Vasile Alecsandri” își desfășoară activitatea într-o 2 clădiri tip, cu trei etaje și unul
cu patru etaje, care au fost date în exploatare în anul 1940/1990. În anul 2013 instituţia a beneficiat de
izolarea termică şi schimbarea ferestrelor în blocul nou cu suportul Consiliului Raional Călăraşi în
sumă de două milioane lei, schimbat acoperișul blocului nou aripa A în anul 2017 în sumă de un
milion 200. Dispune de 2 săli de calculatoare, laborator de fizică, chimie, biologie, atelier de
lemnărie, sală de festivităţi, bibliotecă, cantină, două centre de resurse pentru copii cu CES, două săli
de sport: una tip şi alta improvizată pentru ciclul primar, spații de studii amenajate.
Capacitatea de proiect/Spații neutilizate
Clădirea dispune de 34 săli de clasă, spații neutilizate nu sunt. În liceu studiază 802 elevi, ceea ce
constituie 92% după capacitatea de proiect.
1.2. Instituția dispune: de teren de sport amenajat, bloc separat al cantinei reparat capital, conectat
la rețeaua de gaze, apă caldă, apă rece, spațiu amenajat al bibliotecii școlare, blocurile sanitare interne
conform normativelor, cât şi unul în curte. Şcoala este conectată la căldură autonomă pe bază de gaze
naturale, apă;
1.3. Starea manualelor școlare și a suportului metodologic solicitat predării.
Biblioteca LT ”Vasile Alecsandri” Călăraşi dispune de sală de lectură cu un calculator conectat la
internet, sunt create condiții pentru lecturarea presei periodice. Aici se asigură informarea eficientă şi
operativă a solicitanţilor în toate problemele cotidiene ale activităţii lor de predare-învăţare. Pentru
aceasta biblioteca şcolii dispune de un bogat fond de care în număr de 31195 exemplare. Din care: 16
ediții periodice; manuale -17172 ex; ediţii de referinţă-920 ex; literatură metodică-320 ex. Literatură
artistică și metodică este procurată anual. În ultimii 3 ani suma achiziției de carte este de 30000 mii
lei. Manualele școlare sunt păstrate într-un depozit amenajat, este dusă evidența distribuirii
manualelor într-un registru special, sunt întocmite actele de decontare a manualelor uzate, se respectă
regulamentul de evidență și gestionare a fondului de carte. Toate planșele, hărțile, sunt puse în rame
de lemn și se păstrează în cabinetele școlare/laboratoare. Toţi beneficiarii au acces liber la fondul de
carte, deoarece spaţiul rezervat bibliotecii permite acest lucru.
1.4. Asigurare cu calculatoare, oportunități create în utilizarea calculatorului în procesul
educațional. Liceul dispune de 54 de calculatoare conectate la internet sau WI-FI, dintre care, în
scopuri educaționale sunt folosite 24 de calculatoare de către elevi la ore, din ele 12 calculatoare
staţionar şi 12 laptopuri, 18 - de către cadrele didactice,din ele 5 laptopuri şi 14 –staţionare, 1 laptop -
în bibliotecă,1 laptop pentru Consiliul Elevilor şi 2 calculatoare sunt folosite de elevii cu cerinţe
educaţionale speciale. În scopuri administrative se utilizează 8 calculatoare,din ele 3 staţionar şi 5
laptopuri. Totodată la orele de biologie şi geografie sunt utilizate în scopuri instructiv-educative două
TV şi un TV în scop informativ, pe holul instituţiei. Fiecare catedră deţine câte un proiector (5 în
total), 1 proiector la Consiliul Elevilor şi 1 de rezervă care e folosit la diverse măsuri.
În total sunt 7 proiectoare. Există şi 11 aparate pentru xerox, din care 8 sunt date la profesori , iar 6
în scopuri administrative. Avem şi o imprimantă color şi un printer pentru laminarea foilor A4
1.5. Materiale didactice existente în instituție. Baza materială la disciplinele școlare se
completează permanent. Anual se procură inventar sportiv. A fost dotat cabinetul de fizică, la
disciplinile școlare se procură mulaje, tăblițe, literatură de specialitate, ustensile pentru disciplina
matematică și geometrie, utilaj pentru arte și tehnologii, materiale didactice pentru învățământ
primar, tabele etc.
1.6. Dotarea Centrului Metodic ce oferă oportunități de dezvoltare profesională.
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” este dotat cu două Centre Metodice. Unul fiind spațios,
amenajat, dotat cu două calculatoare, având conexiune la Internet prin fir, dar și wi-fi, oferind
posibilitatea cadrelor didactice să lucreze, atât la computerele liceului, dar și la PC-urile, tabletele sau
alte mijloace tehnice media personale. Sunt expuse toate documentele de politici educaționale, planul
de dezvoltare și anual/lunar; sunt portofoliile cadrelor didactice, informații cu referire la atestare,
securitatea și sănătatea în muncă (ROI, instrucţiuni, planul SSM), activitatea educativă cu modele de
proiectări, acte, instrucțiuni cu referință la activitatea metodică, educațională; informații cu referire la
Codul de Etică și informații cu referire la activitatea sindicală, etc.
În cabinetul directorului instructiv (Centrul metodic nr.2) care este dotat din punct de vedere tehnic,
cu două calculatoare (unul staţionar, altul portativ), fiind conectate la internet prin fir și wi-fi; printer
performant. În Cabinetul directorului instructiv se regăsesc toate materialele cu referire la activitatea
metodică: planurile lunare ale liceului; planurile de activitate ale Consiliului metodic, planurile de
activitate al catedrelor, rapoartele de activitate ale Consiliului metodic, rapoartele de activitate ale
cadrelor; mapele de activitate curentă ale celor cinci catedre; informaţii despre temele anuale de
cercetare ale fiecărui cadru didactic, programul de activitate al CM; procesele-verbale ale Ședinţelor
Consiliului metodic; documentaţia vizând atestarea cadrelor didactice; documente (rapoarte, memorii,
note informative) privind formarea continuă a cadrelor didactice; rapoarte statistice anuale privind
numărul şi componenţa catedrelor la începutul şi sfârşitul anului şcolar; materialele seminarelor
teoretico-practice; studierea experienţei avansate; documentaţia (informaţii, rapoarte, certificate) cu
privire la participarea liceului la concursurile şcolare (locale şi raionale); documentaţia (informaţii,
rapoarte, certificate) cu privire la situaţia la finele semestrelor cu referire la numărul corigenţelor,
strategii şi grafice de lichidare a corigenţelor; chestionare pentru elevi şi cadre didactice cu referire la
procesul instructiv-educativ din liceu; documentaţia cu referire la orele opţionale şi cererile elevilor;
materiale şi agende de lucru cu referire la controalele interne, training-uri; materiale de la întrunirile
metodice ale directorilor instructivi organizate la toate nivelurile; materiale cu referire completarea
bazei SIME; materiale cu referire la Incluziune educaţională, mapa CMI; materiale cu referire la
Comisia de Etică, registrul petiţiilor şi reclamaţiilor Comisiei de etică; şi de analiză ale probelor de
evaluare organizate de către Direcţia Liceului, dar şi de către DGÎTS; materialele cu referire la
organizarea tezelor semestriale, pretestărilor şi concursurilor locale; etc.
1.7. Dotarea instituţiei cu materialul didactic necesar aplicaţiilor practice de laborator.
Liceul dispune de laboratoare de chimie, biologie, fizică, s-a început dotarea parţială a acestor
laboratoare cu mese, materiale didactice, mulaje, iar în cabinetul de biologie a fost instalat un TV
pentru a putea viziona softuri educaţionale. La biologie sunt planşe, mulaje; laboratorul de fizica este
dotat parţial cu materialul didactic necesar.
1.8. Este asigurat accesul cadrelor didactice la utilaje de fotocopiere, diaproiector, table
interactive
Liceul oferă cadrelor didactice acces la utilaje de fotocopiere, table interactive (2). Totodată la orele
de biologie şi geografie sunt utilizate în scopuri instructiv-educative două TV şi un TV în scop
informativ , pe holul instituţiei. Fiecare catedră deţine câte un proiector (5 în total), 1 proiector la
Consiliul Elevilor şi 1 de rezervă care e folosit la diverse măsuri. În total sunt 7 proiectoare. Există şi
11 utilaje de fotocopiere ,din care 8 sunt date la profesori în scopuri educativ-instructive,iar 6 în
scopuri administrative. Avem o imprimantă color şi un printer pentru laminarea foilor A4. Se
planifică pentru anul 2018 ca fiecare cadru didactic să deţină câte un calculator staţionar.
SECŢIUNEA A 2-A: ELEVII ŞI PERSONALUL ŞCOLII
2.1. Numărul de elevi în instituţie, nr. de clase, raportul elev/la clasă, raportul elev/profesor
Numărul de elevi în liceu - total 802 elevi, repartizaţi în 33 clase, raportul 24, 30 elev/la clasă -;
Număr de cadre didactice - 59 cadre didactice; Ciclul primar – 8 învăţători. Raportul elev/profesor:
în ciclul primar – 25, 25 de elevi; în ciclul gimnazial-24; liceu-24 elevi.
2.2. Număr de cadre didactice.
Activează 59 cadre didactice, dintre care 47 cadre didactice sunt de bază şi 12 prin cumul.
2.3 Vechime în muncă; Clasificare pe vârste; Vârsta medie a cadrelor didactice.
Vechimea în muncă a cadrelor didactice: până la 2 ani - 1 cadre didactice, până la 5 ani - 2 cadre
didactice, până la 10 ani - 5cadre didactice, până la 15 ani - 2 cadre, de la 15 la 20 de ani - 37cadre,
peste 20 de ani – 26 cadre didactice; Stagiul mediu de activitate este de 23 de ani. Clasificarea pe
vârste: sub 25 de ani - 1 cadre didactice, de 25-29 de ani - 2 cadre, de 30-34 de ani - 5, de 35-39 de
ani - 6, de 40-44 de ani - 4, de 45-49 de ani – 3, de 50-54 de ani - 8, de 55-59 ani - 2, de 60-64 de ani
- 5, peste 65-7. Vârsta medie a cadrelor didactice - 45 de ani..
2.4. Calificarea cadrelor didactice, grade didactice , rata pedagogilor implicaţi în cursuri de
formare continuă:
Din numărul total al cadrelor didactice 4 au studii superioare de masterat, 3 cadre didactice studii
superioare de licenţă, 38 cadre didactice studii superioare , 3 cadre didactice studii medii speciale.
Cadre didactice deţinătoare a gradului didactic II- 34, 6 cadre didactice deţin gradul didactic I, 2
cadre didactice - Superior. Toate cadrele didactice participă la formări o dată la 5 ani, nu sunt cadre
didactice care nu au participat la formare. În anul de studii 2015-2016 au participat 5 cadre didactice
la cursuri de formare, în anul de studii 2016-2017 au participat 7 cadre didactice
2.5.Număr de ore aprobat prin ordinul DITS
2.6.Locuri vacante.
La moment nu avem
2.7.Număr de schimburi în care funcţionează şcoala.
Liceul activează într-un singur schimb.
2.8.Numărul de elevi promovaţi în anul şcolar anterior ( pe trepte de şcolaritate)
elevi clasele II-IV: 84, promovaţi – 84 de elevi;
elevi clasele VI- a VIII-a: 278 elevi, promovaţi –278 elevi
elevi clasele XI-XII 120 elevi, promovaţi 120 elevi
2.9. Personal de conducere, vechime în activitate managerială, formare continuă în
management:
Director:activitate managerială –18 în funcţie de director instructiv şi 3,5 ani în funcție de
director, formare – 2013.
director adjunct/instruire –1 salariu vechime didactică-15 ani ani; activitate managerială - 7
ani, formare - 2015
director adjunct/instruire-0,5 salariu,vechime didactica -14 ani, activitate manageriala-0 ani,
formare-2017
director pentru activitatea educativă 1salariu – vechime didactică - 10 de ani , vechime
managerială –4 ani, la cursuri va merge în anul 2018.
3. Personal auxiliar
personal auxiliar - 16 persoane, îngrijitor de încăperi - 7.5, bucătar -3, operatori - 1, paznici - 3,
bibliotecar-1,5, dactilograf-secretar-1, laborant -2/0,5, şef gospodărie – 1, lucrător auxiliar cantină-3.-
23 unităţi
PARTEA A II –a Nivelul de realizare a standardelor de calitate din perspectiva şcolii
prietenoase copilului
Dimensiunea 1. SĂNĂTATE, SIGURANŢĂ, PROTECŢIE
Standard Domenii / Indicatori Argumente: Concluzii pe domeniu.
1.1.Instituţia Management: Instituţia deţine toată documentaţia tehnică:
de învăţământ Administraţia instituţiei de Buletin de verificare metrologică, Act de
asi-gură învăţământ deţine documentaţia cercetare tehnică a coşurilor de fum şi
securitatea şi tehnică, sanitaro-igienică şi canalelor de ventilaţie din 30.10.2017.
protecţia medicală, prin care se atestă Act al serviciului apărării împotriva
tuturor elevilor pregătirea şcolii pentru incendiilor nr.41 din 30.10.2017 ,Autorizaţia
desfăşurarea procesului sanitară de funcţionare a instituţiei din
educaţional. 30.08.2017Autorizaţie sanitar-veterinară din
30.08.până la 01.09. Act de constatare a
gradului de pregătire tehnică pentru
funcţionarea sistemelor de gaze din, Registre
sanitare
Administraţia instituţiei de Paza şcolii este asigurată de 3 paznici.
învăţământ asigură paza şi Spaţiul instituţiei este securizat. La intrarea în
securitatea şcolii şi a teritoriului instituţie este un gardian . Persoanele străine
adiacent acesteia. sunt înscrise în registrul vizitatorilor. Liceul
are instalate camere de supraveghere video în
interiorul şi exteriorul clădirii.
Administraţia instituţiei de Administraţia instituţiei monitorizează
învăţământ, Consiliul profesoral, respectarea normelor igienico - sanitare, sunt
Consiliul de administraţie, discutate rezultatele la CA (rapoarte, activităţi
Consiliul elevilor, Consiliul de control planificate în planul anual,dovada
părinţilor monitorizează procurării substanţelor de igienă şi
respectarea normelor igienico- dezinfectante.
sanitare şi adoptă deciziile care
se impun
Administraţia instituției de Toate activităţile sunt însoţite de ordinile
învăţământ asigură siguranţa directorului prin desemnarea persoanelor de
tuturor elevilor pe toată durata serviciu. Prin ordinul directorului sunt numiţi
programului şcolar şi la toate responsabil pe diverse domenii, de creare a
activităţile şcolare şi extraşcolare comisiilor: Protecţia vieţii şi sănătăţii copiilor,
realizate, inclusiv în timpul persoană deserviciu la intrare în instituţie si a
transportului elevilor (dacă este unor persoane care însoțesc elevii la
cazul) transportul școlar.
Administraţia instituției de Administraţia instituţiei elaborează un orar
învăţământ elaborează un orar echilibrat în condiţiile activităţii prin cumul a
echilibrat, flexibil în care cadrelor didactice, orarul pauzelor este
disciplinele exacte alternează cu aprobat de către DÎ, CA (CA din august
cele umanistice, artistice, /septembrie în fiecare an), testele de evaluare
tehnologice şi cele sportive şi sunt repartizate uniform, conform graficului.
asigură raportul optim între
timpul instruirii formale şi cel al
instruirii nonformale, între
timpul de învăţare şi timpul de
recreere
Capacitate instituţională: Instituţia de învăţământ asigură fiecărui elev
- instituţia asigură fiecărui din şcoală un loc de lucru în bancă, dar este
elev un loc de lucru în bancă, / la necesar o parte de mobilier să fie înlocuit cu
masă, corespunzător taliei sale, mobilier reglabil. Sunt planificate surse
acuităţii vizuale, auditive, pentru anul bugetar 2019.
particularităţilor fiziologice
individuale;
- instituţia asigură Instituţia de învăţământ asigură
echipamente, utilaje ustensile echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile de
şi materialele de sprijin pentru primă necesitate, anual se fac achiziţii, se
laboratoarele de fizică, chimie înnoiesc calculatoarele, s-a dotat cabinetul de
pentru sălile de studio la fizică, chimie, biologie, procurat utilaj pentru
biologie, informatică, pentru prelucrarea lemnului, inventar sportiv.
atelierele de educaţie Anual sunt planificaţi bani în buget pentru
tehnologică, pentru sala de sport procurarea materialelor didactice - 30000 lei.
şi terenul de sport, în
conformitate cu normativele şi
recomandările stipulate.
- instituţia asigură spaţii Liceul asigură spaţii pentru prepara-rea şi
pentru prepararea şi servirea servirea hranei - pentru 120 de locuri, care
hranei, care corespund normelor corespund normelor sanitare în vigoare
sanitare în vigoare. privind siguranţa, accesibilitatea,
funcţionalitatea şi confortul elevilor - mese
scaune, lavoare, săpun, uscătoare, dispune de
toată documentaţia necesară, utilaje, hote,
gaze naturale, încălzire autonomă, apă caldă,
spaţii reparate capital care corespund
cerinţelor ANSA. fişa de verificare din
28.03.2017, actul de recepţionare a liceului
din august 2017.
- instituţia dispune de blocuri sanitare (toalete, lavoare dotate cu
blocuri sanitare (toalete, lavoare apă caldă, săpun şi uscător electric pentru
, săpun, uscător, etc) mâini), se află în interiorul clădirii, conform
normativelor.
-instituţia dispune de mijloace dispune de mijloace antiincendiare,
antiincendiare şi ieşire de verificate în august 2017 şi ieşire de rezervă
rezervă; conform cerinţelor, lăzi cu nisip, sistem de
alarmă antiincendiu. Act al serviciului
apărării împotriva incendiilor nr.41 din
30.10.2017
instituţia dispune de proceduri Instituţia dispune de proceduri de
de înregistrare, cercetare şi înregistrare, cercetare şi rezolvare a cazurilor
rezolvare a plângerilor / ANET- toate documentele sunt conform
reclamaţiilor elevilor, indicatorilor pentru monitorizarea activităților
personalului didactic, familiei, de prevenire a abuzului, neglijării față de
etc. cu referire la încălcarea copii, este boxa ANET, numit coordonatorul.
drepturilor privind siguranţa şi În cadrul grupului de lucru intraşcolar, se
protecţia în şcoală şi pe teritoriul discută problema la CP, CA, adunarea cu
adiacent. părinţii – p-v nr.1 din 22.11.2017, p-v
25.01.2018, discutarea prevederilor Codului
de etică, p-v, sunt procesele-verbale. Sunt
monitorizaţi copiii din grupul de risc.
Legislaţia ce ţine de fenomenul violenţei este
pusă la dispoziţia angajaţilor – portofoliile
fiecărui cadru didactic, afişate în cabinetul
metodic. S-a elaborat Mecanismul de
depunere a plângerilor din partea elevilor,
sunt puse la dispoziţie date de contact:
telefonul copilului naţional din Călărași,
telefonul Avocatul Copilului și o adresă de e-
mail unde elevii, părinţii pot raporta.
A fost elaborată politica de Protecţie a
Copilului
Curriculum/proces Sunt proiectate si desfășurate activități de
educaţional: dirigenție, în cadrul orelor de educația civică
Cadrele didactice desfășoară la subiect, concursuri de pliante, discuții cu
cu elevii activităţi ce vizează polițistul de sector,sunt listele cu semnături,
învăţarea ţi respectarea regulilor pl de activitate a dir. adj. Sunt înregistrate
de circulaţie rutieră , a tehnicii subiectele în registrul școlar la discipline
securităţii în mediul școlar și conform indicațiilor din planul-cadru, sunt
cotidian, de prevenire a semnăturile elevilor.
situaţiilor de risc (inundaţii, Campanii de informare din partea
incendii, cutremure) ţi de Inspectoratului de Poliție referitor la siguranța
acordare a primului ajutor. la trafic cu distribuire de pliante, informarea
elevilor de la egal la egal referitor la tema
enunțată mai sus. De asemenea există
informații despre securitatea vieții, acordarea
primului ajutor la panourile informative. A
fost desfășurat concursul de pliante: Cum
acționez în caz de cutremur?
-fiecare copil din învăţământul Elevii din cilul primar-202 de elevi, se
primar se alimentează, alimentează conform normativelor, dovadă
normativul pe zi corespunde sunt meniurile elaborate pentru 1 lună, apoi
actelor normative în vigoare. pentru fiecare zi, fișele tehnologice,
problema se discută anual la ședinţele CA( p-
v nr.3 din 17.10.2017, ), ședinţele cu părinţii
(p-v nr.12 din 06.12.2016), Se alimentează 30
elevi din fam social - vulnerabile și 65 de
elevi contra plată.
1.2. Instituţia Management: Administrația instituției de învățământ
de învăţământ Administraţia instituţiei de colaborează cu factorii interesați, au fost
dezvoltă învăţământ colaborează cu depuse și 14 fișe de sesizări legate de
parteneriate părinţii sau reprezentanţii legali violență, abuz, se desfășoară ședințe comune
comunitare în ai copiilor, cu APL, alte (dovadă p-v).
vederea instituţii, în aplicarea procedurii Sunt demersuri ale Liceului către APL,
protecţiei , legate de organizarea asistentul social, organele de poliție pentru
integrităţii fizice, instituţională și de intervenţie a soluționarea problemei legate de neglijarea
și psihice a lucrătorilor instituţiei de copilului - absenteism, comportament
fiecărui copil învăţământ, în cazuri de violenţă, neadecvat, acte de violență, etc.
abuz, neglijare, trafic al Reprezentanții instituției participă la
copilului. ședințele echipei multidisciplinare etc.
Administraţia instituţiei de Au fost studiate ord Nr 77, legea 270, 140,
învăţământ informează cu părinții și angajații instituției. A fost
personalul, elevii, părinţii sau elaborată politica de protecție a copilului într-
reprezentanţii legali ai copiilor, un mod participativ cu participarea părinților,
referitor la aplicarea procedurii elevilor a profesorilor și aprobată la CA, p-v 5
legate de organizarea din 30.01.2018. Este elaborat Planul
instituţională ţi de intervenţie a operaţional privind reducerea violenţei în
lucrătorilor instituţiei de mediul şcolar pentru noul an de studii. Este
învăţământ, în cazuri de violenţă, completat Regulamentul de ordine internă. În
abuz, neglijare, trafic al cadrul întrunirilor cu părinţii a fost studiată
copilului. procedura de raportare a cazurilor, prevederile
Consiliului de etică, TFU, Siguranţa ON-
Line. Au fost instruiţi elevii la subiectul
Violenţei, s-au desfășurat activități referitor la
15 zile împotriva violenței de gen. Este
expusă procedura la panou. Pentru părinți, în
cabinetul metodic.
Instituția dispune de registrul de evidență a
persoanelor care vizitează instituția.
Capacitate instituţională: Administrația formează anual cadrele
instituţia dispune de personal didactice pentru aplicarea procedurii, sunt p-v
format pentru aplicarea ale Grupului de lucru intrașcolar p-v nr. 1 din
procedurii legale de organizarea 20.09.2017 și p-v 28, din 17.01.2018,
instituţională și de intervenţie a Consiliului pedagogic (nr. din 20.09.2017 și
lucrătorilor instituţiei de nr. 10.01.2018), Consiliul de administrație (p-
învăţământ, în cazuri de violenţă, v 5 din 30.01.2018, unde s-a discutat și
abuz, neglijare, trafic al copilului aprobat PPC , p-v ale activităților metodice.
instituţia educaţională În liceu este 1 elevi cu îngrijire parentală
foloseşte , în funcţie de nevoi profesională, 2 elevi plasați la Centrul
resursele existente în comunitate Epitrop, se discută cu asistenții parentali, se
(serviciul de sprijin familial, colaborează cu asistentul social și
asistenţi parentali profesioniști) reprezentanții DASPF
pentru asigurarea protecţiei ,
integrităţii fizice fiecărui copil.
Curriculum/proces p-v ale discuțiilor cu elevii cu
educaţional: comportament deviant, agenda dirigintelui,
-cadrele didactice realizează prevederi în pl. dir adjunct, supravegherea
activităţi de prevenire ţi permanentă a elevilor; sunt subiecte în
combatere a violenţei în școală. Agenda dirigintelui, ore de dirigenție, discuții
cu părinții elevilor cu comportament deviant.
Analiza cazurilor în cadrul Grupului de
lucru intrașcolar, cu întocmirea planului
individual de asistență a copiilor implicați în
cazuri de violență.
cadrele didactice colaborează Au fost desfășurate ședințe de pedagogizare
cu părinţii , reprezentanţii legali cu părinții la subiect, convorbiri a
ai copiilor , APL , alte instituţii elevilor/părinților cu reprezentanții
în activităţi de prevenire și Comisariatului de poliție (p-v al șed. cu
combatere a violenţei în școală. părinții din 12.11.2017 și 25.01.2018 –
Consiliul Părinților la nivel de instituție, dar și
la nivelul fiecărei clase).
Psihologul școlar predă cursul de educație
pentru toleranță în clasele a V-a
copiii au acces la servicii de În instituţie activează 2 Centre de resurse al
sprijin , pentru asigurarea educaţiei incluzive, sunt angajat 3 cadre
dezvoltării fizice , mintale ţi didactice de sprijin. CREI activează de la ora
emoţionale (Centre de Resurse, 8.00 la 17.00. Toţi elevii au acces în Centru.
psiholog)
personalul instituţiei, elevii, În instituţie se desfăşoară ore de dirigenţie,
părinţii sau reprezentanţii legali adunări părinteşti, activităţi extracurriculare în
ai acestora, APL sun implicaţi scopul promovării unui mod sănătos de viaţă.
sistematic în campanile ce Profesorii de educație civică organizează
promovează modul sănătos de activități în comun cu medicii CMF, cu
viaţă ţi antiviolenţă. reprezentanții Centrului Prietenos Tinerilor
1.3. Instituţia Management: Vita Longa, temele abordate: Consecințele
de învăţământ Administraţia instituţiei consumului de substanțe; în parteneriat cu
oferă servicii de colaborează cu elevii, părinţii Biblioteca publică „Grigore Vieru” pentru
support pentru sau reprezentanţii legali ai promovarea modului sănătos de viață, cu
promovarea acestora, APL, în scopul următoarele teme: Educația sexuală, separat,
unui mod promovării unui mod sănătos de fete și băieți (13 – 18 ani), cancerul la sân, o
sănătos de viaţă viaţă în instituţie ţi comunitate; oră de frumusețe; învățătorii claselor primare
au organizat ore informative despre sănătate.
Profesorii de educația civică împreună cu
Inspectoratul de Poliție au desfășurat ore
despre Cadrul legal în cazul consumului de
alcool/ tutun în rândurile minorilor; etc.
administraţia instituţiei asigură Nu este asistent medical ,dar in colaborare
accesul permanent al elevilor la cu CMF se procură medicamentele permise.
servicii medicale, creează un
cabinet pentru asistentul medical
din instituţie, colaborează cu
Centrul medicilor de familie în
asigurarea accesului pentru
consultare ţi recuperare a
sănătăţii.
Capacitate instituţională: Liceul dispune de un cabinet al psihologului
Instituţia dispune de condiţii şcolar. Aici psihologul desfăşoară diverse
fizice , resurse material, resurse activităţi de profilaxie pentru combaterea
metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoţionale ale elevilor:
problemelor psihoemoţionale ale Provocările lui dragoş, Fii isteţ pe internet;
copiilor( după caz: seminare, Migraţia: de vorbă cu copii etc. Totodată se
traininguri, sesiuni de terapie desfăşoară activităţi atât cu profesorii ,cât şi
educaţională, etc) cu părinţii: Cercul siguranţei, Strategii de
motivare a copiilor cu CES; Migraţia: de
vorbă cu părinţii ,Ce faci dacă copilul tău
este interesat de jocurile periculoase etc
.Cabinetul psihologului dispune de un şir de
resurse metodologice care-i facilitează
activitate. Deţine şi un calculator cu proiector
pentru activităţile cu copii.
Curriculum/ process Se desfășoară ore tematice la dirigenție, la
educaţional: biologie, educația civică, geografie, sunt
Cadrele didactice prin orele de repartizate ore de ed. ecologică, se desfășoară
dirigenție ţi activităţi acțiuni comunitare de salubrizare, se predă
extracurriculare, încurajează ţi cursul opțional de educație pentru dezvoltarea
sprijină copiii să manifeste comunității unde se abordează și asemenea
iniţiativă în promovarea unui teme.
mod sănătos de viaţă;
cadrele didactice iau măsuri de Despre dozarea temelor pentru acasă s-a
ameliorare ţi de prevenire a discutat la şedinţa Consiliului profesoral şi la
surmenajului și de profilaxie a şedinţele Comisiilor metodice. Administraţia
stresului la copii. monitorizează realizarea prevederilor Planului
cadru privind dozarea temelor pentru acasă,
prin asistenţe la ore este planificat un Control
tematic la subiectul respectiv.
Masurile de combatere a oboselii si
surmenajului:
Organizarea judicioasă a timpului de lucru
prin alternanta timpului de lucru cu pauze de
odihnă (recreaţii), repartizarea activităţilor
mai dificile dimineaţa, repartizarea eforturilor
fizice si intelectuale în funcție de ritmul
săptămânal (astfel ca eforturile cele mai
intense să fie desfăşurate mai ales in a treia si
a patra zi sau după ziua de repaos).
Recuperarea organismului prin odihna
activă (mișcarea sub diferitele ei forme şi
alternarea muncii intelectuale cu cea fizică),
terenul de sport şi holul liceului care este
dotat cu două mese mari de ping-pong;
Iluminarea corespunzătoare a locurilor in
care se desfăşoară activităţile (intelectuale sau
fizice), protecţia ochilor împotriva surselor
puternice de lumină. Se dozează temele de
casă, se oferă spațiul CREI, care este bine
dotat cu jocuri didactice, materiale ilustrative
etc., spațiul bibliotecii, terenul de sport.
Elevii sunt organizați și organizează
activități de recreere, prin vizionarea unui
film, desen animat.
elevii au acces la ore și Sunt distribuite ore opționale. Educația
programe ce au la bază pentru sănătate, educația pentru toleranță
promovarea unui mod sănătos de educația pentru dezvoltarea
viaţă, cum ar fi: educaţia pt comunității,ecologia.
sănătate, cultura alimentării, etc.
Dimensiunea PARTICIPARE DEMOCRATICĂ
Standard Domenii / Indicatori Dovezi/ surse
Copiii Management: Sunt mecanisme de implicare a
participa la Administraţia instituţiei de elevilor în soluționarea problemelor,
procesul învățământ are definite, în planul parte a planului de activitate a
decizional strategic şi planul operaţional de Liceului este planul de activitate a
referitor la toate dezvoltare, mecanisme de asigurare a Consiliului Elevilor,.
aspectele vieţii participării elevilor la soluţionarea
şcolare problemelor şi luarea deciziilor care
vizează direct viaţa lor şcolară
Administraţia instituţiei de Elevii sunt informați la diferite
învăţămînt oferă prin sistemul subiecte ce țin de procesul instructiv-
informaţional tuturor elevilor şcolii educativ prin avize la panoul de afişaj
informaţii complete şi în timp util pe (este expus orarul, Regulamentele
subiecte ce ţin de interesul lor imediat, concursurilor ce urmează să se
referitoare la aspectele vieţii şcolare şi desfășoare - Toamna de Aur, etc.;
extraşcolare (politici educaţionale, concursuri raionale de desen, de
statutul şcolii, structură, obiective şi creație: Mamă tu ești patria mea,
proceduri şcolare, modificări care apar Dragobetele, Săptămâna
pe parcursul anului şcolar etc.). Memoriei,competiții; prin comunicare
direct, prin intermediul Consiliului
elevilor, pagina de facebook, este
elaborat, aprobat și adus la cunoștința
fiecărui elev ROI pentru elevi, care a
fost aprobat de CP și CP, discutat la
ședința cu părinții.
Administraţia instituţiei de Elevii participă în cadrul CA, vin cu
învățământ are elaborat un set de propuneri din partea CE, sunt oferite
proceduri şi instrumente care asigură anual chestionare cu privire la
valorizarea opiniilor, iniţiativelor, calitatea instruirii, distribuirea
propunerilor elevilor în procesul de opționalelor, satisfacerea pentru
luare a deciziilor ce vizează aspectele serviciile oferite, relația profesor-elev;
vieţii lor şcolare mediul sigur în instituție, absenteism.
(chestionarele sunt totalizate și se
păstrează la directorii adjuncți)
Capacitate instituţională: Instituția dispune de mijloace de
- Instituţia de învățământ dispune de informare ziar (Reflectorul), fax,
mijloace de comunicare (mass-media panou informativ, pagina faceebook,
şcolară, panoul informativ, sistemul de se duc discuții individuale cu elevii, se
informare publică, sondaje, expunerea propun chestionare, se studiază
şi argumentarea opiniilor în timpul opiniile, propunerile.
orelor, discuţii etc.), prin intermediul Elevii au fost implicați în grupul de
cărora elevii îşi pot exprima opinia cu lucru privind elaborarea PPC;
privire la toate aspectele de interes există boxa sugestiilor și opiniilor
Instituţia de învățământ are o . Activează CE care a fost ales, este
structură asociativă funcţională a unul reprezentativ, cu elevi din fiecare
elevilor (consiliu, parlament, senat, clasă. Consiliul elevilor are un plan de
guvern etc.), creată pe principii activitate. La fiecare ședință se
democratice, care participă la luarea întocmește proces-verbal, se planifică
deciziilor cu privire la toate activitatea conform fișei de planificare
problemele de interes pentru elevi a unui eveniment; se elaborează
demersuri către dna Director pentru a
solicita permisiunea de a organiza
activități sau a procura cadouri
Instituţia de învățământ aplică Senatul clasei ,Consiliul elevilor ,
proceduri specifice, accesibile şi Consiliul administrativ.
transparente de participare a elevilor
în rezolvarea problemelor la nivel de
clasă şi la nivel de şcoală.
Curriculum/proces educaţional: Elevii sunt încurajaţi pentru
Cadrele didactice încurajează participare - activităţi de voluntariat,
participarea elevilor la soluţionarea implicare în proiecte educaționale,
problemelor la nivel de clasă şi la colectare donaţii, acțiuni de
nivel de şcoală voluntariat, elevii participă la alegerea
cursului opţional, la planificarea
activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare.
Elevii, în cadrul orelor şi activităţilor Elevii își exprimă oral opinia , dar și
educaţionale, îşi exprimă opinia prin intermediul chestionarelor.
personală referitoare la demersul
educaţional realizat.
- Cadrele didactice încurajează elevii Elevii participă la formularea, dar
să participe la formularea obiectivelor mai mult la evaluarea realizării
lecţiilor. obiectivelor. Este stabilit în urma
asistenților la ore .
- Cadrele didactice implică Elevii sunt implicaţi în evaluarea
sistematic elevii în evaluarea propriului progres prin autoevaluări
propriului progres şcolar. orale, evaluări reciproce, analiza
baremelor, oferirea algoritmului de
răspuns. Dovadă sunt orele asistate,
portofoliile cadrelor didactice cu
proiectări didactice, evaluări propuse
elevilor.
Calificativul Foarte bine
Instituția Management: În procesele-verbale ale ședințelor
școlara Administraţia instituţiei de cu părinții sunt deciziile de delegare a
comunica învățământ are elaborat un set de părinților în Consiliul de administrație
sistematic si proceduri democratice de delegare,
implica familia si promovare a părinţilor în structurile
comunitatea în decizionale ale şcolii şi le aplică
procesul consecvent
decizional Administraţia instituţiei de Părinții sunt informați prin
învățământ are elaborate proceduri de intermediul agendei, sunt telefonați de
informare periodică a către diriginți, sunt invitați la școlară
părinţilor/persoanelor care îi prin invitație oficială, se duc discuții
înlocuiesc/tutorii legali despre individuale, se înregistrează în
rezultatele copiilor lor la nivel de clasă Registrul discuțiilor de către directorul
şi/sau şcoală (în cadrul întâlnirilor pentru educație. Se desfășoară ședințe
individuale, în grup sau prin pe clase, pe școală, sunt procesele-
comunicare la distanţă) şi îi implică în verbale.
identificarea soluţiilor optime pentru
îmbunătăţirea rezultatelor şi asigurarea
progresului şcolar (in termeni de
competenţe - cunoaştere,
comportament şi atitudini)
Administraţia instituţiei de Liceul colaborează productiv cu
învățământ are încheiate acorduri de APL, Școala de arte, CMF, Postul de
parteneriat şi furnizează evidenţe poliție, Casa de cultură, Biserică,
privind colaborarea cu reprezentanţii Biblioteca publică, Muzeul, Centrul
comunităţii, pe baza interesului prietenos Tinerilor Vita Longa, ONG
superior al copilului – uri: Junior Achievement, Y-Peer
Moldova, Corpul Păcii, Terres des
homes. Sunt poze de la activități,
acordurile semnate, demersuri.
Administraţia instituţiei de Se organizează activități comune –
învățământ promovează participarea activități culturale la nivel de oraș
comunităţii (agenţii economici, întâlniri cu scriitorii, oameni de
serviciile publice, ONG, voluntari cultură, excursii, competiții sportive,
etc.) la îmbunătăţirea condiţiilor de teatre, etc. Sunt poze, p-v, articole în
învăţare, odihnă şi relaxare şi ziarul local
petrecere a timpului liber pentru copii.
Capacitate instituţională: Instituţia are un CA format şi care
Instituţia de învățământ are un activează conform Regulamentului),
consiliu de administraţie cu sunt procesele - verbale ale şedinţelor,
reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţii este elaborat planul de activitate,
administraţiei publice locale, ai fiecare membru are o mapa cu
elevilor din clasele liceale, care ia materialele ședinţelor, sunt luate
decizii şi activează în baza unui plan decizii pentru fiecare întrebare
coordonat orientat spre asigurarea discutată, este Registrul p-v și mapa
educaţiei de calitate pentru toţi copii cu materiale.
Instituţia de învățământ are structuri Părinții sunt invitați la ședințele
permanente ale părinţilor (asociaţia generale, pe clase. Comitetul de
părinţilor, consiliul părinţilor etc.), părinți participă la ședințele CA, își
alese în mod democratic şi organizate expun părerea. Sunt p-v ale ședințelor.
(cu liderii aleşi, întâlniri regulate, Asociația părinților participă la
planuri de acţiune), sau create adhoc soluționarea problemelor de ordin
(pentru soluţionarea unor probleme financiar și educațional.
speciale), care participă la luarea
deciziilor cu privire la toate
problemele ce vizează educaţia
copiilor
Instituţia de învățământ dispune de Liceul dispune de panou informativ
mijloace de comunicare (mass-media pentru părinţi,la care sunt anexate
şcolară, panoul informativ, sistemul de documente educaţionale ale liceului -
informare publică, sondaje, discuţii Regulamentul de ordine pentru elevi,
etc.), prin intermediul cărora părinţii bugetul liceului, ș.a. se poartă discuţii,
îşi pot exprima opinia cu privire la se oferă chestionare.
toate aspectele de interes.
Instituţia de învăţământ creează, la Sunt formate comisia de prevenire și
necesitate, grupuri intersectoriale de diminuare a abandonului și
intervenţie din care fac parte absenteismului școlar (ord.nr.14 din
reprezentanţi ai şcolii, familiei şi 22.09.2017), Grupul de lucru
comunităţii, care activează în bază de intrașcolar ANET (ordinul nr.13 din
proiecte operaţionale de soluţionare a 22.09.2017), este numit coordonatorul
problemelor identificate ANET (ord. nr 8 din 02.09.2017),
(înmatricularea copiilor, combaterea reprezentanți ai liceului sunt parte a
absenteismului şi abandonului şcolar, comisiilor la nivel de comunitate:
combaterea violenţei şi abuzului faţă Comisia pentru drepturile copilului, se
de copii, activităţi ecologice, asistenţă colaborează cu asistentul social., sunt
persoanelor în etate etc.). planuri de acțiuni.
În cadrul Grupului de lucru
intrașcolar se întocmesc planuri
individuale de intervenție cu
monitorizare permanent cu implicare
diferitor specialiști: psihologul școlar,
etc..
Curriculum/proces educaţional: Elevii, părinții, membrii comunității
- Elevii, părinţii şi comunitatea au participat la discutarea și aprobarea
participă la elaborarea planului de dezvoltare la o ședință
documentelor programatice lărgită. La CA se discută anual
(proiect de dezvoltare, plan de realizarea planului de activitate a
activitate etc.) ale școlii liceului. S-a discutat , elaborate, PPC
(p-v nr.5 din 30.01.2018)
Cadrele didactice realizează Este elaborat planul de pedagogizare
sistematic activităţi de pedagogizare a de către fiecare diriginte minim câte 4
părinţilor privind educaţia copiilor lor, ședințe anual, este elaborat un plan
în baza unui plan elaborat comun la nivel de școală care este
parte component a planului
instituțional de activitate, se
monitorizează de către dir. educativ
desfășurarea ședințelor
Cadrele didactice încurajează Părinții sunt implicați în activitățile
părinţii să se implice în calitate de extrașcolare prin asistare, dar și
persoană-resursă în procesul pregătirea unor expoziții, serate. Sunt
educaţional (de exemplu, prelegeri pe poze de la activități. Părinții se implică
un anumit subiect sau vizite la locul de active în organizarea excursiilor.
muncă al părinţilor) şi în activităţi
extracurriculare (de exemplu,
pregătirea evenimentelor, organizarea
excursiilor, activităţilor pe interese
etc.)
Cadrele didactice implică persoane- Se organizează vizite la fabrica de
resursă din comunitate în activităţi de vin, fabrica de pâine, sunt invitați
ghidare în carieră a copiilor, inclusiv specialiști din medicină – specialiști
în funcţie de specificul socio- de la Centru Vita Longa, dese întâlniri
economic local. cu reprezentanții Inspectoratului de
Poliție medicii CMF întreprind vizite ,
la invitația liceului, pentru iluminare
sanitară,dar și a școlilor de meserii.
Calificativul bine
Şcoala, familia Management În cadrul instituţiei sunt desfăşurate
şi comunitatea îi - Administraţia instituţiei de diferite activităţi de promovare a
pregătesc pe învățământ promovează respectul diversităţii culturale. Sunt planificate
copii să diversităţii culturale, etnice, şi desfăşurate săptămânile
convieţuiască lingvistice, religioase prin actele disciplinelor şcolare, cu un program
într-o societate reglatorii şi prin activităţile pe care le variat de activităţi: concursul gazetelor
interculturală organizează şi/sau la care participă de perete, expoziţii. Materialele sunt
bazată pe şcoala păstrate în portofoliul Comisiei
democraţie metodice.
În cadrul săptămânilor pe obiecte, în
cadrul activităților extracurriculare se
promovează diversitatea culturală.
Administraţia instituţiei de In limita posibilităţilor liceul
învățământ colectează feedback-ul din conlucrează cu parteneri educaţionali
partea partenerilor din comunitate pentru promovarea principiilor
privind respectarea principiilor democratice.
democratice
Capacitate instituţională: În liceu sunt elevi de alte etnii.
Instituţia de învățământ se adresează Există panouri informative care
în mod egal elevilor de diferite etnii şi promovează diversitatea.
culturi în mijloace promoţionale/de
informare (mass-media şcolară,
panoul informativ, sistemul de
informare publică, pagina web etc.)
Instituţia de învățământ creează în liceu 85% sunt moldoveni,15%
toate condiţiile pentru ca elevii să romi,1% alte naţionalităţi activităţile
comunice în limba română şi să înveţe realizate în şcoală promovează cultura
limba etniei majoritare din limbii române.
comunitatea respectivă
Curriculum / proces educaţional: Administraţia instituţiei oferă
Elevii demonstrează cunoaşterea şi posibilitatea comunităţilor să
respectarea culturii şi tradiţiilor informeze elevii şi părinţii referitor la
proprii, culturii şi tradiţiilor altor activităţi culturale planificate şi
comunităţi etnice din Republica desfăşurate.
Moldova, indiferent de grupul etnic de Elevii demonstrează cunoașterea şi
care aparţin şi indiferent de limba de respectarea tradiţiilor altor etnii .
studii
Cadrele didactice promovează În fiecare sală de clasă este
valorile naţionale şi cele ale simbolica de stat - imnul, drapelul,
minorităţilor etnice, religioase sau de stema, harta Moldovei, la intrarea în
altă natură în activităţile curriculare şi liceu este simbolica de stat, pe clădire
extracurriculare este arborat drapelul, se desfășoară ore
de dirigenţie, serate în cadrul
săptămânii limbii române, istoriei.
Cadrele didactice încurajează prin Părinții sunt invitați și participă la
suporturi/ghiduri metodologice activitățile organizate în liceu
participarea familiei şi a asociaţiilor
culturale în promovarea
interculturalităţii în contextul unei
societăţi democratice
Calificativul bine
DIMENISUNEA: INCLUZIUNE EDUCAŢIONALĂ
Standard Domenii / Indicatori Dovezi/surse
Instituţia Management: În Planul strategic şi cel operaţional
educaţională Administraţia instituţiei de al instituţiei de învățământ sunt
cuprinde toţi învățământ promovează prin planul de obiective şi activităţi specifice de
copiii, activitate/dezvoltare a instituţiei de aplicare a politicii statului cu privire la
indiferent de învățământ politica educaţională a educaţia incluzivă. Planul strategic şi
naţionalitate, statului cu privire la educaţia incluzivă cel operaţional al instituţiei de
gen, origine şi învăţământ cuprinde ţinte/obiective şi
stare socială, activităţi specifice de aplicare a
apartenenţă politicii statului cu privire la educaţia
politică sau incluzivă, este desemnată prin ordin
religioasă, stare persoana responsabilă de ed.
a sănătăţii şi incluzivă, angajate cadre didactice de
creează condiţii sprijin, create comisia
optime pentru multidisciplinară (ord. nr.5 din
realizarea şi 01.09.2017), aprobată prin ordin
dezvoltarea componența echipelor PEI (ord.nr.6
potenţialului din 07.09.2017).
propriu în În vederea creării condiţiilor optime
cadrul de organizare a procesului educaţional
procesului și incluziunea copiilor cu cerințe
educaţiona educaționale speciale administraţia
instituţiei de învățământ au fost create
două Centru de Resurse pentru
Educaţia Incluzivă. La momentul
evaluării sunt înregistraţi 32 copii cu
CES, 7 din ciclul primar, 24 copii din
ciclul gimnazial și 1 elev în ciclul
liceal. Dintre ei, la ciclul primar: 3 fete
și 4 băieți: în ciclul gimnazial: 9 fete și
15 băieți; în ciclul liceal o fată. În
instituție, la momentul evaluării,
activează trei cadre de sprijin.
Administraţia instituţiei de Este instituită prin ordin comisia de
învățământ dispune de mecanisme şi școlarizare, sunt demersurile către
proceduri de asistenţă în procesul de comisia raională, SAP, rapoartele
înmatriculare şi incluziune şcolară a SAP, cartea de ordine a elevilor,
tuturor copiilor listele recensământului școlar, caietele
recensământului școlar, cartea
alfabetică sunt dovada incluziunii
tuturor copiilor, este creat CREI,
angajate cadre didactice de sprijin. În
instituţia de învățământ este creată
comisia multidisciplinară intrașcolară
(CMI), structură instituțională în
scopul sprijinirii incluziunii
educaţionale a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale. CMI dispune de
plan de activitate în care se reflectă
identificarea, evaluarea inițială,
monitorizarea și evidența elevilor cu
cerințe educaționale speciale. CMI, în
colaborare cu cadrele didactice,
elaborează PEI – uri.
Administraţia instituţiei de Administraţia instituţiei de
învățământ planifică formarea continuă învățământ are planificat formarea
a cadrelor didactice în domeniul continuă a cadrelor didactice în toate
educaţiei incluzive domeniile, inclusiv și a domeniului
educaţiei incluzive.
În anul curent au trecut cursurile de
formare continuă toate cadrele de
sprijin din instituție. Cadrele didactice
din instituție au fost formate, la
inițiativa administrației, de către
reprezentanții SAP, se organizează
ateliere și de către echipa managerială.
Administraţia instituţiei de În Planul strategic şi cel operaţional
învățământ elaborează documente al instituţiei de învățământ sunt
manageriale care reflectă asigurarea obiective şi activităţi specifice de
serviciilor de sprijin pentru elevii cu aplicare a politicii statului cu privire la
cerinţe educaţionale speciale (CES) educaţia incluzivă. În instituţia de
învățământ este creată comisia
multidisciplinară intrașcolară (CMI),
structură instituțională în scopul
sprijinirii incluziunii educaţionale a
copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale.
Este aprobat Regulamentul de
activitate CREI I și CREI II, prin
ordin grupul de elaborare PEI, aprobat
planul de activitate CREI I și CREI II,
elaborate planul activității inclusive
care este parte a planului anual de
activitate
Capacitate instituţională: Instituția de învățământ dispune de
Instituţia de învăţământ are o bază de baza de date pentru toți elevii și a
date a tuturor copiilor de vârstă şcolară elevilor cu CES, în format electronic
din comunitate, inclusiv a celor cu CES și varianta hârtie. Este elaborată
şi privind evoluţiile demografice şi prognoza înmatriculării copiilor în
perspectivele de şcolarizare pentru clasa a I-a pentru următorii 5 ani.
următorii 5 ani Instituţia de învățământ dispune de
evidenţe clare despre elevii
înmatriculaţi. Datorită colaborării cu
asistenții sociali din comunitate
dispune și de date privind mediul
familial şi condiţiile de viaţă ale
elevilor înmatriculaţi.
Instituţia de învăţământ dispune de În liceu anual sunt întocmite
evidenţe clare despre elevii rapoarte referitor la contigentul
înmatriculaţi, inclusiv privind mediul elevilor în instituţie, inclusiv şi ŞGL-
familial şi condiţiile de viaţă 1, baza de date SIME.
Directorul pentru educaţie dispune
de listele elevilor cu comportament
deviant, cu 3 și mai mulţi copii, elevi
semiorfani/orfani, elevi cu părinţi
plecaţi peste hotare etc.
Instituţia de învățământ Elevii sunt înmatriculaţi și
monitorizează înscrierea copiilor din exmatriculaţi prin ordin, înscrise în
comunitate la şcoală şi frecventarea Cartea de ordine a elevilor. Registrul
regulată de către ei a acesteia. este numerotat, sigilat, se duce
evidenţa corect, corespunde datelor
SIME, datele din darea de seamă, este
desfășurat recensământul – sunt caiete
pentru sectoarele repartizate ce ţin de
oraş şi sat:Păulești, ultimul
recensământ a fost desfășurat în
vacanţa de toamnă a anului 2017,
evidenţa frecvenţei se duce zilnic într-
un Registru special, care se analizează
săptămânal la şedinţa operativă.
Instituţia de învățământ desfăşoară Sunt întreprinse vizite la domiciliu,
diverse activităţi (campanii, vizite la sunt înregistrate în agenda dirigintelui,
familii, colaborează cu instituţiile înaintate demersuri APL, Poliție-sunt
relevante, APL-urile, părinţii, ONG- demersurile , sunt invitați părinții
urile şi mass-media) pentru a asigura elevilor pentru discuții-este Registrul
înmatricularea şi participarea tuturor discuțiilor.
elevilor din comunitate la procesul de Sunt expediate demersuri către
educaţie autoritatea tutelară locală referitor la
școlarizarea elevilor, celor care
absentează
Instituţia de învățământ dispune de Toţi angajaţii au fost formaţi la
cadre didactice şi auxiliare formate în subiect, sunt p-v ale formărilor,
domeniul educaţiei incluzive şi pentru semnăturile angajaţilor care se află la
combaterea oricăror forme de directorul pentru educaţie. Sunt
discriminare. actualizate și fișele de post ale
angajaţilor, la 01.09.2017 , care conţin
obligaţiuni la acest capitol.
Instituţia de învățământ dispune de În instituţia de învăţământ
comisia multidisciplinară şcolară care funcţionează comisia multidisciplinara
realizează evaluarea psihopedagogică a (CMI) care exercită atribuţiile stabilite
elevilor, recomandă servicii de sprijin de lege: evaluarea iniţială a nivelului
şi contribuie la elaborarea planurilor de dezvoltare a copiilor; identifică
educaţionale individualizate, potenţialul şi dificultăţile de învăţare
strategiilor de sprijin şi la adaptarea ale copiilor; referirea copiilor care
curriculară prezintă anumite dificultăţi şi
probleme de învăţare către SAP pentru
constatarea/confirmarea CES;
determină necesităţile specifice ale
elevilor cu CES şi a măsurilor de
intervenţie/serviciilor de sprijin care
pot fi acordate în instituţia de
învățământ; coordonează elaborarea şi
înaintarea PEI către Consiliul
profesoral spre aprobare pentru fiecare
elev cu CES; monitorizează asigurarea
condiţiilor adecvate pentru încadrarea
copiilor cu CES în mediul şcolar
general şi cuprinderii acestora în
programul educaţional. Există
Registrul p-v ale ședințelor, este
planul de activitate, grupul de
întocmire a PEI-lor, curricula
modificate aprobate de specialiștii DÎ
Instituţia de învățământ aplică Sunt completate fișele de evaluare și
mecanisme de înregistrare/evidenţă a reevaluare, sunt înaintate demersuri
datelor privind progresul şi dezvoltarea SAP pentru asistenţa logopedului,
elevilor psihologilor, documentaţia se află în
dosarele elevilor cu CES, sunt p-v ale
şedinţelor comisiei. Au fost raportaţi 25
de elevi.
Instituţia de învățământ face referire Sunt demersurile, în Registru este
la logopezi, psihologi, psihopedagogi dusă evidenţa vizitelor specialiștilor.
etc. pentru asigurarea serviciilor de Registrul se află în CREI.
sprijin în funcţie de necesităţile copiilor
cu cerinţe educative speciale
Instituţia de învățământ are auxiliare Liceul asigură, prin banii din
curriculare, echipamente şi a materiale componenta raională, obţinuţi în baza
de studiu pentru toţi elevii, inclusiv demersurilor, materiale didactice
pentru cei cu cerinţe educaţionale necesare: jocuri didactice, computer ,
speciale material didactice, de imprimare,
consumabile. Este Registrul bunurilor
achiziţionate în CREI.
Curriculum/proces educaţional: Toți copiii sunt asiguraţi cu
Toţi copii dispun de materiale manuale, biblioteca oferă literatură
didactice adecvate cerinţelor pentru lecturi curriculare şi personale.
educaţionale Anual la şedinţa CA din octombrie
este pusă în discuţie problema Starea
manualelor școlare și a fondului de
carte
Fiecare copil cu nevoi educaţionale Cadrele didactice au alcătuite și
speciale are un plan educaţional aplică curriculumul modificat pentru
individualizat, curriculum adaptat şi fiecare copil cu cerințe educaționale
servicii de sprijin după caz/nevoi speciale, respectând recomandările din
rapoartele de evaluare/reevaluare a
dezvoltării copilului, elaborate de
către SAP, care se regăsesc în planul
educaţional individualizat (PEI).
Cadrele didactice aplică idei,
concepții, abordări, metode și mijloace
de instruire, pentru eficientizarea
procesului educațional, realizarea
curriculumului, (curriculei modificate
pentru copii cu cerințe educaționale
speciale), corespunderii necesităţilor
educaţionale ale copiilor, valorificând
interelaționarea cu toate domeniile
teoriei și practicii pedagoge. Cadrele
didactice în activitatea de predare -
învățare - evaluare folosesc metode,
procedee și materialele didactice, în
concordanţă cu nevoile specifice ale
elevilor
Copiii cu dezabilități severe, în Doi elevi
condiţiile legii, beneficiază de asistent
personal care prestează servicii
individualizate necesare mobilităţii şi
satisfacerii necesităţilor de bază
calificativul Foarte bine
Toţi copiii Management: Sunt întreprinse vizite la domiciliu,
beneficiază de Administraţia instituţiei de sunt înregistrate în agenda dirigintelui,
atitudine învățământ dispune de mecanisme înaintate demersuri APL, Poliție-sunt
nediscriminator pentru identificarea şi combaterea demersurile, sunt invitați părinții
ie, şi oricăror forme de discriminare. elevilor pentru discuții-este Registrul
respectarea discuțiilor.
tuturor Sunt expediate demersuri către
diferenţelor autoritatea tutelară locală referitor la
școlarizarea elevilor, celor care
absentează.
În organele administrative ale Nu sunt incluși părinţi ai copiilor cu
instituţiei sunt incluşi părinţi ai copiilor CES.
cu cerinţe educaţionale speciale
Capacitate instituţională: Instituţia de învățământ asigură
Instituţia de învățământ asigură informarea personalului si elevilor cu
informarea personalului şi privire la soluţionarea situaţiilor de
copiilor/reprezentanţilor lor legali (prin discriminare prin (seminare,ședințe
modalităţi accesibile) cu privire la ,trening-uri, ședințe de pedagogizare).
procedurile de prevenire, identificare, Ex. Atelier:22 aprilie 2016
semnalare, evaluare şi soluţionare a Managementul Clasei. Metode
situaţiilor de discriminare alternative de disciplinare pedepsei
decembrie 2017, Școala Fără Violență;
ianuarie 2018 – Bullyng-ul în instituția
de învățământ;
Curriculum/proces educaţional: Cadrele didactice aplică activitatea
Cadrele didactice aplică curriculum- diferenţiată în cadrul orelor, sunt fișele
ul în mod incluziv, asigurând de asistenţă la ore, caietele de asistări
participarea tuturor copiilor la ale echipei manageriale, actele
activităţile desfăşurate în funcţie de controalelor interne la subiect
potenţialul individual ţi indiferent de Individualizarea și diferenţierea
gen, etnie şi origine socială sau procesului educațional în contextul
contextul socio-economic educaţiei incluzive discutate în cadrul
ședinţelor Consiliului Profesoral (p-v
al CP din 08.12.2014 ţi p-v al CP din
19.01.2016- revenire la decizia CP din
decembrie 2014) chestionatele
propuse elevilor. Toate proiectele de
lungă durată pentru elevii cu CES sunt
aprobate de către specialiștii DÎ.
Cadrele didactice tratează copiii în Cadrele didactice tratează egal
mod egal, exprimând cerinţele în mod elevii, fără referiri la gen, etnie, statut
echitabil şi alocând responsabilităţile în social, etc.
funcţie de posibilităţile şi abilităţile
individuale şi nu pe motive care ţin de
gen, etnie, origine socială
Toţi copii recunosc situaţiile de Elevii cunosc situațiile de
discriminare şi respectă diferenţele în discriminare, sunt înregistrate
activitatea şcolară şi în afara subiectele la orele de dirigenție, s-a
contextului şcolar desfășurat atelier de formare a
diriginților, este afișat informație la
panoul pentru elevi.
Calificativul bine
Toţi copiii Management: În liceu sunt create condiţii bune
beneficiază de Administraţia instituţiei de pentru instruire. Se respectă regimul
un mediu învăţământ gestionează rezonabil termic. Din 2013 este încălzire
accesibil şi resursele instituţionale existente pentru autonomă, a fost schimbat totalmente
favorabil asigurarea unui mediu accesibil şi sigur sistemul de iluminare, se respectă
pentru fiecare copil normele SSE, CSP.- sunt actele
controalelor. Problema s-a pus în
discuţie în cadrul CA din 05.12.2016,
17.10.2016, 26.01.2017, 02.10.2017
ș.a. Se discută la ședințele CA
executarea bugetului pe 6 luni, pe 11
luni, anual, se discută și aprobă
bugetul în baza planului de achiziţii.
Capacitate instituţională: Instituţia de învăţământ asigură , un
Instituţia de învăţământ asigură un mediu accesibil pentru incluziunea
mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor .
tuturor copiilor
Instituţia de învățământ dispune de Liceul dispune de spaţii destinate
spaţii destinate procesului educativ, procesului educativ, dotate în
dotate în conformitate cu nivelul de conformitate cu nivelul de şcolarizare,
şcolarizare, profilul unităţii de profilul unităţii de învăţământ general.
învățământ general, rezonabil
accesibile pentru toţi copiii, inclusiv
pentru cei cu cerinţe educaţionale
speciale (rampe pentru scaunele cu
rotile, bare de sprijin şi orientare,
dublarea informaţiei sonore cu cea
vizuală etc.).
Spaţiile instituţiilor de învățământ pot Nu este
fi localizate uşor prin semnalizarea lor
corespunzătoare
Instituţia de învățământ are spaţii Sunt amenajate 2 CREI, dotate. Sunt
destinate serviciilor de sprijin, jocuri didactice, material pentru elevii
repartizate, amenajate, dotate şi cu deficienţe de văz, bicicletă,
adaptate în concordanţă cu natura şi trenajor, canapea, covoraș, televizor,
ponderea activităţilor şi cu nevoile calculator, mese, scaune, inventar
generale şi speciale ale copiilor sportiv , consumabile, literatură.
Instituţia de învățământ cu mai multe Nu este ascensor.
etaje asigură accesul la etajele
superioare cu ajutorul ascensorului sau
cu ajutorul diferitor adaptări tehnice
Curriculum/proces educaţional: Cadrele didactice aplică mijloacele
Cadrele didactice aplică mijloacele de de învăţământ şi auxiliarele
învățământ şi auxiliarele curriculare curriculare, sunt fișele de asistenţă la
conform nivelului de şcolarizare, ore, notele informative de la
planului de învățământ prognozat / controalele tematice, proiectările de
realizat şi necesităţilor educaţionale ale lungă durată unde este specificat acest
copiilor lucru.
Cadrele didactice utilizează Sunt utilizate în cadrul orelor
tehnologiile informaţionale şi de tehnologiile informaţionale, sunt
comunicare adaptate la necesităţile chestionarele și discuţiile cu elevii,
tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu evaluarea tematică din a.2016-
cerinţe educaţionale speciale Aplicarea TIC la ore , fiţele de
asistenţă la ore. În cabinetul metodic
este Registrul orelor desfășurate cu
utilizarea calculatorului/tablei
interactive , se constată utilizarea de
profesori la toate disciplinele școlare.
Se utilizează ţi la treapta învăţământ
primar.
Cadrele didactice dublează informaţia În cadrul orelor , secvenţial, este
prin ajustarea sonoră sau vizuală pentru folosit calculatorul și permite dublarea
elevii cu deficienţe senzoriale informaţiei.
calificativul bine
Instituţia de Management: În Proiectul strategic , domeniul
învățământ Administraţia instituţiei de Resurse materiale sunt planificate
creează condiţii învăţământ elaborează ţi acţiuni pentru crearea condiţiilor, care
de organizare şi implementează planificarea strategică ţi sunt preluate pentru fiecare an în
realizare a unui operaţională de creare a condiţiilor ce planul anual - compartimentul VII-
proces asigură un proces educaţional de Dezvoltarea bazei materiale . Sunt
educaţional de calitate. planificate - procurarea mobilierului
calitate școlar, procurarea și instalarea a 4
proiectoare, schimbarea suprafeţelor
deteriorate ale băncilor, asigurarea cv
consumabile, procurarea inventarului
sanitar, a utilajului tehnologic, acţiuni
de reparaţii a spaţiilor. Anual se
evaluează acţiunile realizate (p-v al
CA din 31.05.2017) și incluse alte
acţiuni.
Administraţia instituţiei de Personalul didactic din instituţie este
învăţământ decide asupra gestionării calificat, sunt angajate persoane
adecvate a resurselor umane, specialiști în domeniu - din nr total de
administrative ţi didactice, menite să 24 de cadre didactice toate au studii în
asigure eficienţa procesului domeniu,sunt repartizate funcţiile în
educaţional. conformitate cu competenţele,
repartizate orele cu implicarea
comitetului sindical (ord. nr. 3 de
repartizare a orelor), sunt înaintate
demersuri DÎ pentru aprobarea
supranormei, este desfășurată
evaluarea cadrelor didactice. La
resursele didactice au acces toate
cadrele didactice literaturi din
bibliotecă, aparatul de multiplicat, foi,
ziare, calculatoare etc. gestionarea
mijloacelor este discutată în cadrul
CA, sunt p-v, notele informative.
Administraţia instituţiei de Este elaborat planul strategic al
învăţământ elaborează ţi aplică un controlului intern , parte a Proiectului
mecanism de monitorizare/ de dezvoltare și cel anual, sunt emise
automonitorizare a eficienţei ordine de control, ordine de totalizare,
educaţionale în instituţie sunt notele informative, p-v ale
ședinţelor CP, CM, fișele de asistenţă
la ore, portofoliile cadrelor didactice.
Consiliul de Administraţie În cadrul şedinţelor sunt abordate
promovează un model eficient de problemele ce ţin de ordin
comunicare internă ţi externă cu privire organizaţional. Pentru organizarea
la calitatea serviciilor prestate ţi decide, şedinţelor sunt preconizaţi termeni de
de o manieră transparentă, democratică realizare, responsabili şi forma de
ţi echitabilă, cu privire la politicile prezentare a informaţiei. Sunt luate
instituţionale decizii, afișate la avizier, pagina
electronică. Este Registrul p-v, notele
informative, deciziile.
Capacitate instituţională: Infrastructura asigură organizarea
Infrastructura instituţiei de procesului educațional în raport cu
învățământ asigură organizarea obiectivele și misiunea instituției.
procesului educaţional în raport cu
obiectivele și misiunea acesteia.
Instituţia de învățământ este dotată cu Liceul dispune de resurse materiale
resurse materiale și curriculare necesare suficiente. Este Registrul bunurilor,
realizării politicilor educaţionale încheiate contracte de răspundere
materială. Sunt planificate anual sume
de bani pentru procurări şi dotări.
Instituţia de învățământ dispune de Liceul dispune de personal didactic
personal didactic şi auxiliar calificat, calificat. Au formări corespunzătoare,
capabil să asigure funcţionarea și studii în domeniu, grade didactice.
dezvoltarea acesteia Dovadă sunt dosarele personale, cartea
de ordine, portofoliile cadrelor
didactice, portofoliile de atestare,
certificatele de la formări.
Instituţia de învățământ este finanţată Liceul gestionează mijloacele
suficient pentru asigurarea financiare suficiente pentru întreţinere
funcţionalităţii și dezvoltării ei şi dezvoltare 80% din bugetul
instituţionale, în raport cu misiunea pe instituţiei sunt cheltuiţi pentru
care o are salarizare. Se planifică anual surse
pentru formare profesională, în
conformitate cu planul de formare al
cadrelor didactice. Cadrelor didactice
le sunt asigurate cheltuielile de
formare din contul liceului.
Curriculum / proces educaţional: Instituţia de învăţământ aplică
Instituţia de învățământ aplică Curriculumul Naţional. Nu sunt
Curriculumul Naţional cu adaptare la discipline şcolare care nu se predau.
condiţiile locale ţi instituţionale, în
limitele permise de cadrul normativ.
Instituţia de învățământ elaborează ţi Liceul elaborează şi implementează
implementează Curriculumul la decizia Curriculumul la decizia şcolii, ia în
școlii în raport cu profilul ţi orientarea consideraţie solicitările elevilor, dar
specifică ei totodată şi din posibilităţile liceului,
de cadrele didactice de care dispune la
moment , asigură dotarea, ex cursurile
opţionale: Robotica, Educaţia
Ecologică etc.
calificativul bine
Cadrele Management: Este elaborat planul controlului
didactice Administraţia instituţiei de intern, se verifică și aprobă planurile
valorifică învăţământ elaborează, implementează de lungă durată, lunar se verifică
eficient ţi monitorizează un plan de acţiuni cataloagele, proiectările zilnice, se
resursele privind realizarea eficientă a desfășoară controale tematice, la
educaţionale în curriculum-ului sfârșitul semestrului se întocmește
raport cu informaţie despre realizarea
finalităţile curriculum-ului.
stabilite prin Administraţia instituţiei de Este elaborat graficul formării
curriculum-ul învăţământ asigură formarea continuă a cadrelor didactice de perspectivă și
naţional cadrelor didactice ţi auxiliare din anual, sunt planificate anual activităţi
perspectiva nevoilor individuale, de formare în cadrul Cercului
instituţionale ţi naţionale. metodologic, a Consiliului profesoral,
sunt materialele formărilor, procesele -
verbale. Se discută toate proiectele și
documentele de politici educaţionale
aprobate de IȘN, ME în cadrul CP
discutarea Regulamentului privind
evaluarea și notarea rezultatelor
școlare, discutarea proiectelor
Metodologiilor de evaluare a cadrelor
didactice și manageriale, studierea
Instrucţiunii privind evaluarea și
dezvoltarea comportamentului
elevilor, studierea Procedurii de
raportare despre activitatea instituţiei
etc.)
Administraţia instituţiei de Se promovează valorile prin
învăţământ promovează un acţiunile comunitare la care participă
sistem de valori comportamentale școala, la orele de dirigenţie, orele de
(etice, morale, profesionale), ce curs, ședinţele de pedagogizare.
valorifică eficient resursele Cadrele didactice împreună cu elevii
educaţionale, pentru realizarea participă la acţiuni de voluntariat –
finalităţilor curriculare colectare de bunuri pentru nevoiași,
acţiuni de salubrizare, felicitarea
oamenilor în etate, pedagogilor de
ziua profesională etc. Sunt poze de la
activităţi.
Capacitate instituţională: Liceul dispune de cadre didactice.
Instituţia de învățământ dispune de un Toate disciplinele sunt predate, dar
număr suficient de sunt cadre didactice cu supranormă.
cadre didactice şi auxiliare pentru
realizarea finalităţilor stabilite prin
curriculum-ul naţional
Instituția de învățământ dispune de Instituția dispune de metodologii,
metodologii, instrumente de asigurare ţi regulamente privind evaluarea
analiză a eficienţei utilizării resurselor rezultatelor şcolare.
educaţionale: tehnologii ţi strategii Sunt propuse chestionare, fișe de
educaţionale aplicate, metodologii de asistenţă la ore, discuţii cu elevii și
evaluare a rezultatelor școlare părinţii, controale interne.
Instituția de învățământ utilizează Cadrele didactice au fost instruite
Standardele de eficienţă a învăţării la pentru aplicarea Referenţialului, se
evaluarea calităţii Curriculumului lucrează în baza documentului. A fost
predat pus în discuţie subiectul în cadrul
şedinţelor CP Anual se realizează în
cadrul instituţiei evaluarea frontala:
Curriculum / proces educaţional: Cadrele didactice dispun de proiecte
Cadrele didactice dispun de proiecte didactice de lungă și scurtă durată,
didactice de lungă ţi scurtă durată, elaborate în conformitate cu
elaborate în conformitate cu principiile principiile educației centrate pe elev,
educaţiei centrate pe elev, pe formarea pe formarea de competențe. Sunt
de competenţe discutate și aprobate de șeful catedrei,
apoi de echipa managerială. Este
proiectată evaluarea frontală în anul
curent Proiectarea demersului
didactic , stabilit obiectivul evaluării:
Implementarea mecanismelor optime
de proiectare, prevenirea confuziilor
Cadrele didactice aplică strategii Cadrele didactice aplică strategii
didactice interactive, inclusiv didactice interactive, inclusiv
tehnologii informaţionale, în procesul tehnologii informaționale, în procesul
de predare-învăţare-evaluare de predare-învățare-evaluare. Sunt
create condiții, se oferă consumabile
pentru multiplicare, se utilizează tabla
interactivă. Sunt notele informative,
fișele de asistență la ore
Cadrele didactice organizează Evaluările sunt elaborate de către
evaluarea rezultatelor școlare în cadrele didactice, se variază
conformitate cu standardele și modalitățile de evaluare și produsele
referenţialul de evaluare. evaluate, este întocmit, la nivel de
instituție, graficul lunar al evaluărilor.
Cadrele didactice au în portofolii
evaluări, modele de teste, bareme de
notare, însoțite de matricea de
specificații, elevii au caiete de
evaluări, în registre este fixată
evaluarea, elevii sunt notați, nu mai
târziu de cinci zile după administrarea
evaluării, conform regulamentului,
fiecare evaluare este urmată de o
analiză a acesteia, pentru debifarea
lacunelor și înlăturarea acestora pe
viitor.
Cadrele didactice au competenţa Cadrele didactice aplică curricula
specifică de a concepe și aplica pentru opționale propuse de M.E.Ș.C.
Curriculumul la decizia școlii Sunt cadre didactice formate pentru
predarea disciplinelor
opționale/cercuri: Tainele
comunicării, Educația pentru
sănătate, Educația pentru toleranță,
Educația ecologică, Educația pentru
dezvoltarea comunității, ecologia.
Cadrelele didactice organizează Cadrelele didactice organizează
activităţi extracurriculare în activităţi extracurriculare în
concordanţă cu misiunea şcolii, cu concordanţă cu misiunea şcolii, cu
obiectivele din curriculum-ul naţional obiectivele din curriculum-ul naţional
şi cu obiectivele din documentele de şi cu obiectivele din documentele de
planificare strategică şi operaţională. planificare strategică şi operaţională.
Este elaborat planul activităţilor, care
este parte a planului anual. Sunt
informaţii în portofoliile catedrelor,
poze de la activităţi, articole în ziarul
local, pe pagina de facebook a
Gimnaziului.
calificativul Foarte bine
Toţi copiii Management: Este asigurat accesul în bibliotecă,
demonstrează Administraţia instituţiei de care este reparată capital, dotată, care
angajament şi învăţământ asigură accesul elevilor la are un fond bogat de carte, în ultimii 3
implicare resursele educaţionale de care dispune ani s-a procurat de 21000 lei, sunt
eficienta în instituţia: bibliotecă, laboratoare, cărţi din donaţii, anual sunt planificate
procesul ateliere, sala de festivităţi, de sport surse financiare pentru îmbogăţirea
educaţional fondului de carte; în cabinetele de
informatică, Centrul de resurse. Sală
de sport nu este, dar în timpul
primăvară, toamnă - au acces pe
terenul de sport, pe timp de iarnă sunt
mesele de tenis pe holul școlii.
Administraţia instituţiei de Elevii anual sunt chestionaţi cu
învăţământ stimulează implicarea referire la orele opţionale, relaţia
elevilor în procesul decizional cu profesor-elev, condiţiile din școală.
referire la calitatea procesului Chestionarele sunt totalizate și sunt
educaţional parte a notelor informative ale
controalelor interne.
Capacitate instituţională: Instituţia de învățământ dispune de o
Instituţia de învățământ dispune de o bază complexă de date privind
bază complexă de date privind performanţele elevilor, care cuprinde
performanţele elevilor. rezultatele parcurgerii curriculumului
oficial (component naţională, cea
raională şi cea şcolară) şi după caz, în
cazul elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale, rezultatele parcurgerii
curriculumului modificat si/sau a
planurilor educaţionale individualizate
Instituţia de învățământ creează Elevii au posibilitate de a activa în
posibilităţi de manifestare a cadrul a 3 secţii sportive: Volei şi
potenţialului creativ al elevului prin baschet ,clubul debate,ansamblul
activităţi formale și non-formale. etnofolcloric,mâini dibace,arta
cuminicării. Sunt implicaţi in activităţi
comunitare, se organizează excursii,
participă la manifestări culturale.
Instituţia de învăţămînt realizează o Se promovează succesul școlar prin
politică obiectivă, echitabilă și oferirea de diplome ,premii bănești,
transparentă de promovare a succesului adunările de părinţi, panoul
școlar informativ.
Curriculum/proces educaţional: În instituție sunt organizate cu o
Elevii participă la redimensionarea ritmicitate periodică sondaje și
curriculară, în raport cu nevoile de chestionare în care elevii își exprimă
formare și așteptările individuale dorințele în chestionarele propuse
semestrial și anual. Acestea au drept
scop identificarea posibilelor aspecte
relaționale existente între stima de sine
și reușita școlară; între frica de
evaluare negativă a elevilor și
rezultatele obținute
Elevii manifestă capacitate de Elevii se încadrează adecvat în
învăţare individuală eficientă, se învățarea interactivă prin cooperare,
încadrează adecvat în învăţarea sunt fișele de asistență, notele
interactivă prin cooperare informative. Elevii întotdeauna se
încadrează eficient în învățarea
interactivă (când este organizată de
cadrele didactice la ore).
Calificativul bine
DIMENSIUNEA: EDUCAŢIE SENSIBILĂ LA GEN
Standard Domenii / Indicatori Dovezi/ surse
Copiii Management: In activităţile educaţionale sunt
comunică şi Administraţia instituţiei de implicaţi atât fetele cât şi băieţii,este
interelaţionează în învățământ asigură transparenţa şi asigurată transparenţa şi echitatea de
conformitate cu echitatea de gen prin activităţi gen.
principiile curriculare şi extracurriculare;
echităţii de gen. Administraţia instituţiei de În Planul managerial al instituţiei
învățământ prevede măsuri de sunt planificate şedinţe cu
prevenire a discriminării de gen părinţii,adunări generale cu părinţii
dar şi adunări pe clase,care au incluse
în agenda lor chestiuni despre
politicile pe care le promovează şcoala
referitor la educaţia sensibilă la gen.
Subiecte: Diferenţele de vârstă,
educaţie, gen – cl. 5, Rolul taţilor în
educaţie. - cl.4
Administraţia instituţiei de În urma seminarelor organizate la
învățământ selectează ţi promovează nivel raional cu tematica dată s-au
practici exemplare ţi dispune de desfășurat instruiri care ajută cadrele
mecanisme de intervenţie în cazul să sprijine elevii,părinţii în cazuri de
discriminării de gen discriminare.
Capacitate instituţională: Sunt procesele - verbale de instruire
Cadrele didactice sânt formate în a cadrelor didactice.
vederea prevenirii, identificării ţi
acordării sprijinului părţilor implicate
în eventuale cazuri de discriminare de
gen
Instituţia de învățământ asigură Sunt vicee interioare separate pentru
spaţiile şcolare adecvate fete ţi băieţi
particularităţilor de gen
Cadrele didactice demonstrează Urmare asistenților la disciplinele de
comportament adecvat principiilor studii,la activităţile extracurriculare
echităţii de gen. cadrele didactice dau dovadă de
comportament civilizat,adecvat.
Relaţiile sunt prietenoase,de
parteneriat.
Consiliul administrativ planifică Sunt planificate surse financiare
resurse necesare pentru procurarea pentru procurarea materialelor.
materialelor didactice şi organizarea
activităţilor care promovează
egalitatea de gen
Curriculum/proces educaţional: În cadrul şedinţelor cu părinţii ,ore
Fetele şi băieţii, în procesul de dirigenţie,a dezbaterilor, sunt
educaţional, sînt familiarizaţi cu familiarizaţi cu conceptele-cheie ale
conceptele-cheie ale educaţiei educaţiei sensibile la gen cu acordul şi
sensibile la gen cu acordul şi participarea părinţilor, prin diverse
participarea părinţilor. întruniri, şedinţe, ore publice,
dezbateri,Şedinţe deschise cu părinţii.
Curriculumul oferă oportunităţi de Procesul educațional oferă
dezvoltare a abilităţii privind protecţia oportunități
drepturilor tuturor, indiferent de
apartenenţa la gen, respectând
principiile echităţii de gen
calificativul Foarte bine
Instituţia de Management: La ședinţele cu părinţii sunt
învăţământ Administraţia instituţiei de informaţi despre politicile referitor la
realizează învățământ, în contextul educaţia sensibilă la gen.
activităţi parteneriatului, informează părinţii
curriculare şi despre politicile pe care le
extracurriculare promovează referitor la educaţia
favorabile sensibilă la gen.
dezvoltării Administraţia instituţiei de In instituţie s-au organizat seminare,
echitabile a învățământ organizează formarea şedinţe cu părinţii, activităţi de
genurilor pedagogilor şi părinţilor în vederea informare a elevilor în vederea
acordării ajutorului urgent copiilor, în acordării ajutorului urgent copiilor, în
caz de hărţuire sau abuz sexual caz de hărţuire sau abuz sexual. P-v al
ședinței cu părinţii din 20.01.2015
Sistemul de prevenire a abuzului,
neglijării, exploatării, traficului. P-v
nr.10 din 30.08.2016 Codul de etică al
cadrului didactic
Administraţia instituţiei de Din numărul total de 47 de cadre
învățământ asigură cadre didactice de didactice, sunt 5 bărbaţi .
ambele genuri care sunt modele de
interelaţionare în contextul
sensibilității de gen
Capacitate instituţională: Cadrele didactice demonstrează un
Cadrele didactice demonstrează un comportament adecvat, echitabil
comportament adecvat, echitabil, un indiferent de apartenenţa la gen.
nivel înalt al abilităţilor de comunicare
şi interelaţionare cu colegii şi elevii,
indiferent de apartenenţa la gen.
Administraţia instituţiei de Serviciile de consiliere se acordă de
învățământ asigură copiilor, cadrelor către diriginţi şi psihologul școlar.
didactice ţi părinţilor servicii de
consiliere şi orientare în domeniul
comunicării şi interelaţionării
genurilor
Curriculum / proces educaţional: Curricula prevede modele pentru
Curricula prevede modele pentru dezvoltarea competenţei de
dezvoltarea competenţei de comunicare în cadrul orelor de limba
comunicare şi interelaţionare cu şi lit. română,limba rusă , ed. civică.
persoane de ambele genuri În cadrul orelor de dirigenție elevii
sunt familiarizaţi cu conceptul
educaţiei sensibile la gen.
Cadrele didactice aplică în procesul Cadrele didactice aplică metodologii
educaţional metodologii didactice care didactice care încurajează, sprijină, şi
încurajează, sprijină, și stimulează stimulează atât băieţii cât şi fetele în
participarea echitabilă atât a fetelor, cadrul orelor, concursuri,activităţi
cât şi a băieţilor şcolare şi extraşcolare. Sunt fișele de
asistenţă la ore, poze de la activităţi
extrașcolare, în cadrul Consiliul
Elevilor sunt și doi băieţi, în secţii
sportive /cercuri sunt și fete și băieţi,
la concursurile școlare participă și
fetele și băieţii.
calificativul bine
Activitatea managerială: Actul educaţional în LT „V. Alecsandri” se axează pe Programul
strategic de dezvoltare pentru anii 2014 – 2019, pe Planul anual de activitate pentru anul de studii
2017-2018 şi pe Planul operaţional (a.s. 2017-2018), care întrunesc activităţi propuse spre realizare în
comun de către profesori şi elevi şi care au drept scop pregătirea elevilor conform cerinţelor
curriculare. Programul strategic de dezvoltare cuprinde viziunea şi misiunea liceului, prezentarea
liceului, analiza SWOT şi analiza PEST, scopurile şi obiectivele strategice, planurile şi programele
operaţionale. Conform viziunii liceului, activitatea corpului didactic este centrată pe dezvoltarea şi
autorealizarea personalităţii fiecărui elev. Misiunea LT „V. Alecsandri” îi vizează pe toţi actanţii
educaţionali, instituţia propunându-şi formarea absolvenţilor care să se poată racorda la standardele
educaţionale europene; formarea cadrelor didactice de o înaltă calificare, profesionişti în domeniu;
dezvoltarea şi implementarea unui management educaţional de calitate etc. Obiectivele şi finalităţile
preconizate, stabilite în Planul anual de activitate, derivă din scopurile şi obiectivele strategice, care
stau la baza Programului strategic de dezvoltare. Diagnoza mediului intern fundamentează strategia
şi, în special, ţintele şi opţiunile strategice, referindu-se la nevoile liceului prin intermediul analizei
SWOT. Planul anual, deşi nu are o structură bine definită, reflectă activitatea corpului didactic în
vederea şcolarizării integrale a copiilor de 7-16 ani, a organizării procesului educativ, prioritate
acordându-se activităţii metodice. Un loc aparte îl ocupă activităţile de organizare a copiilor cu CES,
a elevilor cu un comportament deviant. Cunoscând abordările moderne de finanţare a învăţământului,
echipa managerială a LT „V. Alecsandri” planifică şi utilizează adecvat bugetul, estimând necesităţile
de finanţare ale instituţiei. Managementul financiar, fiind o componentă a Planului de activitate, este
asigurat prin elaborarea chibzuită a programului de cheltuieli, a planului de reparaţii curente, a
costurilor de implementare etc. Direcţia LT „V. Alecsandri” conştientizează că optimizarea corelaţiei
dintre finalităţi şi resurse este definitorie pentru creşterea eficienţei actului educaţional, de aceea şi-a
propus implementarea strategiei printr-o planificare operaţională bine structurată. Planul operaţional
este întocmit în baza domeniilor de activitate şi a direcţiilor de acţiune. El cuprinde obiective
formulate pentru fiecare direcţie de acţiuni, acţiunile propriu-zise, termenii calendaristici şi
responsabili. Se recomandă ca la domeniul „Raport de activitate a LT „Vasile Alecsandri” în anul de
studii 2016-2017” să fie realizată analiza, fie şi succintă, a activităţii sus-numite, pentru a face
posibilă raportarea problemelor cu care s-au confruntat cadrele didactice în anul precedent de studii la
acţiunile preconizate în anul curent. Consiliul de administraţie activează în conformitate cu
prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
instituţiile de învăţământ general. Tematica şedinţelor CA este diversă şi se conformează
competenţelor acestui organ de conducere. Consiliul pedagogic activează în baza unui plan care
include mai multe aspecte ale procesului educaţional: contribuţia activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor; implementarea Instrucţiunii de evaluare şi
dezvoltare a comportamentului elevilor de către cadrele didactice şi diriginţi etc. Tabelul controlul
denotă tendinţa echipei manageriale a LT „V. Alecsandri” de prevenire şi descoperire a erorilor şi
lacunelor, cu înlăturarea, evitarea ulterioară a acestora. În liceu, se realizează controale de
prognozare, tematice, personale, individuale.
Domeniul Management se apreciază cu calificativul bine.
Domeniul .Calitatea implementării curricula.
Analizând planificările calendaristice, planificările zilnice,curriculele modificate, portofoliile,
registrele, baza materială a obiectelor, aspectul practic al curricula comisia a constatat: Planificările
calendaristice corespund scrisorilor metodice. Cadrele didactice elaborează proiectele zilnice
desfăţurat calitativ. Planificările zilnice sunt verificate regulat de către directorul adjunct.
Cadrele didactice aplică un repertoriu didactic variat. Dozează tema pentru acasă. Portofoliile sunt
lucrative, completate conform algoritmului, prezintă creștere profesională.
Activitatea educativă se realizează conform planificării anuale, lunare, săptămânale. Planificarea
anuală este realizată conform următoarelor compartimente:
I. Acțiuni preliminare de proiectare și organizare;
II. Planificarea activităților școlare și extrașcolare ;
III. Aspecte ce privesc controlul și evaluarea programelor educative;
IV. Consolidarea parteneriatului școală-familie-elev;
IV. Organizarea activităților comisiilor metodice a diriginților;
Sunt evidențiate misiunea, viziunea gimnaziului, scopul: Ridicarea standardelor calitative ale
educației formale și non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potențialului
elevilor și a formării lor ce cetățeni europeni pro-activi. Sunt fixate obiective pentru noul an de studii
ce țin de promovarea educației complementare, excluderea absenteismului și violenței, dinamizarea
Consiliului Elevilor prin inițierea și organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea
și responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în viața școlii,consolidarea relației școală-
familie,diversificarea activității extracurriculare, conectarea la programe și proiecte educaționale,
inițierea activităților de voluntariat.
Tema de cercetare a catedrei diriginților este “Excluderea fenomenului violenței în mediul școlar”.
Întrunirile metodice ale diriginților se realizează în cadrul a trei secții. Portofoliul catedrelor este
structurat după următoarele compartimente:
- Atribuțiile Comisiei metodice
- Activitățile
- Responsabilitățile membrilor comisiilor
- Orarul activităților publice
- Activitățile teoretice
Este elaborat mecanismul de depunere și studiere a plângerilor din partea elevilor din liceu, elaborat
cu concursul Consiliului Elevilor.
Consiliul Elevilor a participat și la elaborarea Regulamentul de ordine interioară pentru elevi.
Activitatea metodică este planificată în aspect teoretico – practic, tematica orelor de dirigenție
corespunde tematicii treningului și planificării activității raionale. Subiectele sunt actuale, antrenante.
Diriginții nominalizați promovează calități, valori și principii etice și morale, conștiința de gen,
responsabilitatea, securitatea on-line. Selectează tehnici adecvate subiectului tratat. Creează la ore un
climat favorabil desfășurării orelor.
Orele de dirigenție sunt incluse în orar.
Este stabilit parteneriat cu “Junior achievement” proiectul “Educația antreprenorială”; “Parteneriate
pentru fiecare copil” - Educația parentală, Participarea tinerilor; Corpul Păcii în proces de elaborare
proiectul Educație de gen.
Sălile de clasă sunt personalizate .În instituție se respectă regimul sanitaro – igienic.
În instituție activează Asociația Părinților, care contribuie la îmbunătățirea bazei materiale. Cu
suportul căreia a fost schimbat sistemul de iluminare, premiați olimpicii, înfăptuită reparația curentă.
Activitatea financiară a asociației este transparentă. Pe holul instituției este un panou informativ, care
confirmă tranzacțiile financiare.
Elevii din ciclul gimnazial și liceal sunt asigurați cu apă de la filtru, iar cei din ciclul primar cu apă
OM (bani din Asociația Părintească).
În instituție activează Consiliul Elevilor. Este elaborat regulamentul senatului. Activitatea e
planificată anual și lunar. Activitățile se planifică conform instrumentarului de planificare a unui
eveniment, a procesului de pregătire a unui eveniment, de completare a proceselor verbale. Cu
concursul C.E. s-au desfășurat acțiuni de voluntariat, salubrizarea localității, implicarea în
desfășurarea lunarelor, decadelor, activități de timp liber, diferite concursuri, expoziții, seminare,
monitorizată respectarea Drepturilor Copilului în instituție cu ulterioara prezentare la C.P și C.A.
Membrii C.E. editează ziarul - panou “Reflector”.
Prin ordinul directorului este numit responsabilul ANET. Cadrele didactice și auxiliare au studiat
legislația ce ține de excluderea fenomenului violenței. Este elaborat Planul operaţional privind
reducerea violenţei în mediul şcolar pentru noul an de studii. Este elaborat Regulamentul de ordine
internă.
Datele cu caracter personal sunt asigurate. În cadrul secţiei diriginţilor, întrunirilor cu părinții,
activităților cu elevii la nivel de instituție a fost abordat subiectul violenţei. Colaboratorii instituţiei au
acces la fişele de sesizare.
Spaţiul instituţiei este securizat. La intrarea în instituţie este un gardian deserviciu, care
înregistrează vizitatorii. Sunt instalate 15 camere de supraveghere video pe holuri.
Este elaborat mecanismul de depunere și analiză a plângerilor din partea elevilor aprobat de
directorul instituției.
Se monitorizează copiii din grupurile de risc. Se organizează activități de prevenire secundară, prin
convorbiri, vizite la domiciliu, implicarea în activități extracurs, cercuri, secții sportive.
Diriginții informează accesibil, conform vârstei despre dreptul de a fi protejat de orice formă de
violență, instituții și servicii din comunitate și țară.
Responsabilul dispune de registru în care se monitorizează activităţile de prevenire secundară a
fenomenului violenţei. Sunt elaborate standuri ce țin de promovarea drepturilor copilului.
În instituție este elaborată Politica de protecție a copilului, produs al activității a trei ateliere:
părinți, elevi, cadre didactice și auxiliare.
Activează grupul intrașcolar. Conform proceselor verbale la moment au fost 33 ședințe.
În luna februarie în LT „Vasile Alecsandri” s-a realizat un studiu privind violența în școală
Acest studiu răspunde unei nevoi de cunoaştere a dimensiunii, formelor de manifestare şi cauzelor
fenomenului de violenţă în instituție, necesară elaborării unor strategii de prevenire şi ameliorare.
Cercetarea este, astfel, un pas absolut necesar, un argument util în vederea sensibilizării unui public
cât mai larg: părinți, elevi, profesori, specialiști şi o condiţie a mobilizării resurselor în vederea
abordării violenţei în şcoală.
Astfel la acest sondaj au participat 173 de copii, dintre care 92 fete și 81 băieți. Vârsta
participanților a fost între 12 și 18 ani. Chestionarul a cuprins 10 întrebări de tip închis și deschis.
De asemenea au fost chestionați și profesorii. Scopul studiului este de a îmbunătăți relația profesor
–elev prin identificarea factorilor negativi și diminuarea fenomenului violenței prin identificarea
cauzelor, contextelor și soluțiilor parvenite din partea profesorilor.
Chestionarul a cuprins 11 întrebări de tip închis și deschis.
Rezultatele chestionării au fost analizate și discutate în cadrul ședinței ordinare.
Nr. Aria curriculară calificativ
1. Învățământul primar. Cadrele didactice realizează coerent evenimentele Bine
instrucţionale, activităţile frontale alternează cu cele de grup și individuale.
Învățătoarele dispun de competenţe digitale, utilizează TIC în cadrul
orelor, astfel trezind interesul sporit al elevilor pentru studierea conţinuturilor
curriculare. Gustul estetic este dezvoltat datorită selectării riguroase şi potrivite
a situaţiilor, a materialelor, imaginilor. Sunt creative la realizarea demersurilor
didactice, motivând elevii prin diverse mesaje ale personajelor imaginare, reale,
care asistă la lecții.
Acceptă schimbările în educaţie, implementând tehnologiile didactice
moderne, instrumentele de evaluare criterială prin descriptori. Proiectarea
minuțioasă a acțiunilor, echilibrarea ritmului, a managementul timpului,
determină o valoare impresionantă a demersurilor didactice. Pentru
autoaprecierea elevilor, pregătesc fișe.
2. Limbă și comunicare Orele predate sunt concepute si structurate corect, Bine
elevii motivați spre învățare, este foarte responsabilă, creează la ore o atmosferă
plăcută, prietenoasă, respect reciproc, dialog constructiv cu elevii. Din punct de
vedere strategic lecția a avut o densitate si diversitate favorabilă pentru
stimularea interesului cognitiv și creează situații de problemă, se operează cu
diverse metode interactive, multă creativitate la ore, elevii sunt activi.
Managementul clasei asigură favorizarea lucrului în grup, individual, prin
cooperare, au fost integrați toți elevii în procesul de predare –învățare. Resursele
temporare au fost corect distribuite, trecerea de la o etapa la alta a fost reușită ,
fără întreruperi, tempoul orei rapid. Tipurile de interacțiuni au fost diverse -
frontale , în grup, individuale, au fost utilizate diverse fișe, materiale ilustrative,
elevii au efectuat cu plăcere toate sarcinile de lucru. În timpul realizării
feedback-ului s-a observat că elevii au însușit bine materialul predat. Profesoara
demonstrează abilități în utilizarea TIC, realizând prin intermediul acestuia
activități interesante , creează oportunități egale la toți elevii, selectează
resursele procedurale eficient, confirmând măiestria didactică, cunoaște reperele
metodologice la disciplină.
3. Aria curriculară socio-umane. Bine
Baza materială existentă permite realizarea unui proces educațional calitativ.
Profesorii dispun de proiecte zilnice a orelor, bine structurate: formularea
optimă a obiectivelor operaţionale, selectarea a unor metode şi tehnici adecvate
activităţilor desfăşurate. În cadrul orelor profesorii abil utilizează metode şi
tehnici active de învăţare: jocuri didactice, diagrama Wenn, tabelul
caracteristicilor, explicația, tehnica adoptă o poziție, analiza, studiul de caz,
tehnica cvintetului, fișa de evaluare, rezolvarea de probleme, explicația relațiilor
de cauzalitate, copacul ideilor, discursul oral. Pe parcursul orelor pun accentul
pe realizarea obiectivelor proiectate şi formarea competenţelor specifice
disciplinei şcolare: orientarea în timp și spațiu, înţelegere şi utilizarea limbajului
de specialitate, manifestarea atitudinilor faţă de impactul unor evenimente
asupra societăţii. În finalul orelor se formulează concluziile lecţiei, se face o
analiză a activităţii lor şi o notare argumentată. În cadrul demersului educaţional
se utilizează tehnologiile digitale la orele de geografie care reprezintă resurse
didactice motivaționale în formarea competenţelor curriculare la disciplina.
Partea practică a curriculei la orele de geografie se realizează în cadrul orelor
de aplicaţii practice, conform proiectării de lungă durată.
4. Matematica și științe Bine
Fiecare profesor lucrează asupra temelor personale de cercetare, care reiese din
tema de cercetare a Comisiei metodice: ,,Eficientizarea procesului educațional
prin utilizarea standardelor profesionale”. Baza materială a obiectelor este bună,
cabinetul de biologie este dotat cu TIC și surse informaționale, mulaje la
disciplină. Orele sunt concepute științific și metodic corect, îmbinând metode
tradiționale şi moderne. Activităţile didactice organizate de profesorii
nominalizaţi sunt creative, valorificate valenţele educative, capacităţile
cognitive, motivând elevii pentru cunoaşterea domeniilor disciplinelor naturale,
totodată oferindu-le posibilitatea de a achiziţiona cunoştinţe prin efort propriu.
Din punct de vedere strategic, lecţiile au o densitate şi o diversitate favorabilă
pentru stimularea interesului cognitiv al elevilor şi crearea situaţiilor de
învăţare. S-a operat cu metodele: observația, joc didactic, conversaţia,
explicaţia, rezolvarea, „brainstorming” oral, „Ştiu/Vreau să ştiu/Am aflat”,
tabelul, tehnica 3-2-1, problematizarea, ciorchinele, Graficul T. Aceste metode
şi tehnici au fost reuşit adaptate la obiectivele, conţinutul şi etapele lecţiei.
Resursele temporare au fost corect distribuite pentru fiecare etapă a lecţiei şi
volumul şi complexitatea sarcinilor date.
5. Arte, tehnologii, sport Instituția dispune de baza materială pentru realizarea Bine
aspectului practice al curricula. Potenţialul instrumental este valorificat eficient,
cu accent considerabil pe formare de competenţe specifice disciplinei. Materia
primă, semifabricatele sunt, în temei, colectate de profesor, adaptate fiind
cerinţelor tehnologice. Graţie strădaniei profesorulor, sunt acumulate materiale
didactice, ilustrative, distributive, fişe tehnologice, planşe etc. Demersurile
didactice sunt asigurate cu materiale didactice şi ilustrative; în cadrul lor, reuşit
alternează explicarea, demonstrarea cu exerciţiul. Profesorii respectă principiile
didactice specifice disciplinelor, asigurând unitatea şi consecutivitatea
activităţilor educaționale. Ghidați de profesori elevii participă la competiții,
vernisaje.
Punctul forte în activitatea profesorilor este proiectarea lecţiilor, care cuprind
o varietate de diverse activităţi mărind randamentul la ore evitând plictiseala,
monotonia .
Activitatea de îndrumare şi control se desfăşoară în baza documentelor în vigoare şi în conformitate
cu planul de activitate al instituţiei. La proiectarea controlului intern se ţine cont şi de graficul de
îndrumare şi control, dar şi de necesităţile care intervin pe parcurs. La demararea controlului se emit
ordinele de constituire a comisiilor, se indică termenul verificării, modul şi termenul de totalizare.
Pentru totalizarea problemelor abordate se asistă suficient – până la 6 ore la pregătirea unei
întrebări. Numărul orelor asistate în perioada 1.09-februarie 2015 de către directorul instituției este de
49 ore.
În instituţie se desfăşoară, regulamentar, şedinţele consiliului pedagogic la care se abordează teme
de actualitate pedagogică. De ex.: la şedinţa din decembrie s-a discutat tema „Implementarea în actul
educațional a Referențialului de evaluare, a competențelor specifice formate elevilor prin disciplinele
școlare”, „Randamentul școlar al elevilor și corelarea lui cu situația familiei și starea de sănătate.”
Pentru fiecare chestiune discutată se iau hotărârile de rigoare care îndrumă spre preluarea unor
modele de predare pozitive din instituţie. În cele mai multe cazuri deciziile sunt măsurabile . În toate
cazurile hotărârilor luate li se dă un caracter concret determinându-se pentru fiecare situaţie
responsabili şi termen de îndeplinire.
Se practică revenirea la hotărârile luate în şedinţele CP şi CA prin monitorizarea lor pe termen lung
cu revenire la starea de lucruri la anumite perioade.
Activitatea consiliului Administrativ este una regulată, aici se pun în discuţie probleme de ordin
organizatoric, mai puţin cele ale procesului educaţional. De ex.: Alimentarea elevilor, Rezultatele
recensământului şcolar, Asigurarea cu manuale, pregătirea de perioada rece, dar şi Pregătirea elevilor
dotați, rezultatele controlului tematic la matematică, procesul educațional cu copiii cu CES,
participarea la lotul olimpic, procesul educațional la educația tehnologică. La alcătuirea ordinii de zi a
CA şi CP se ţine cont de atribuţiile lor stipulate în Regulamentul tip al instituţiei de învățământ
secundar general care spune că CA are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ, iar
CP – în domeniul instructiv-educativ.
O altă formă de îndrumare practicată eficient sunt asistările la ore în regim continuu (49 ore ale
directorului) cu elaborarea concluziilor şi propunerilor adecvat obiectivelor propuse. Registrele de
asistenţă denotă o înregistrare fidelă a desfăşurării orelor cu comentariile necesare. Concluziile şi
propunerile au rol formativ şi sunt orientate spre îmbunătăţirea demersului didactic al profesorului.
Cu prilejul tuturor inspecţiilor efectuate se emit note informative cu reflectarea detaliată a stării de
lucruri, a rezultatelor secvenţelor de control. În informaţii se face trimitere la aspectele pozitive din
activitatea de muncă şi cele care se cer a fi redresate. Din materialele consiliului pedagogic şi de
administraţie se constituie dosarul controlului intern.
Stilul de activitate al managerilor şcolari este unul democratic şi antrenant.
Propuneri:
1 De supravegheat managementului decizional la nivel de cadru didactic pentru îndrumarea spre
activități ameliorative cu elevii care însușesc slab.
Chestionarea cadrelor didactice din LT „V. Alecsandri” a cuprins un lot de 32 de profesori din
instituţie.
Nivelul de învăţământ în care predau: rezultatele la acest item se repartizează în felul următor:
nivel primar - 6 cadre didactice, primar şi gimnazial – 3 cadre didactice, gimnazial – 5, gimnazial şi
liceal – 14 cadre didactice. Un cadru didactic nu a răspuns la întrebare.
Vechimea în muncă: Din treizeci şi doi profesori respondenţi, doi se încadrează în vechimea de 1-
3 ani (1-3 ani – 2); vechimea de 4-10 ani –o deţin cinci cadre didactice; 11-20 ani – nouă cadre
didactice; 21-30 ani – şase, iar în categoria de peste 30 ani se încadrează 6 cadre didactice (figura 1).
Patru cadre didactice nu au răspuns la întrebare. Prin urmare, media vechimii în muncă o constituie
20,3 ani.

Peste 30 1-3 ani; 2


ani; 6
4-10 ani; 5

21-30 ani;
6
11-20 ani;
9

Figura 1. Vechimea în muncă a cadrelor didactice


Cadrul normativ reglator. Reformele în sistemul de educaţie trebuie racordat permanent atât la
necesităţile unei societăţi a cunoaşterii în devenire, cât şi la realitatea socioeconomică din ţara
noastră; ar trebui să includă mai multe activităţi care ar pune în centrul educaţiei copilul şi elevul, ar
oferi celui ce învaţă mai multe oportunităţi pentru a-şi realiza în volum deplin capabilităţile, pentru a
deveni un cetăţean activ şi responsabil. Politicile educaţionale din R Moldova încearcă să răspundă la
aceste deziderate, iar mai jos vom analiza modul în care cadrele didactice se implică în procesul
participativ de elaborare şi implementare a diferitelor acte normative reglatoare din domeniul
educaţiei (figura 2).
Reieşind din repartizarea rezultatelor din figura 2, menţionăm că profesorii sunt de părerea, cei mai
mulţi, că actele normative reglatoare în domeniu sunt luate în consideraţie în mod prioritar şi, în
anumite cazuri, mai puţine la număr, cadrele didactice au prezentat comentarii şi propuneri în
procesul de consultare a prezentelor acte.

Instrucțiunea privind evaluarea și 0


4 Nu am fost implicat în procesul de
dezvoltarea comportamentului elevilor
6 24
din învățământul primar și secundar… 0 consultare a prezentelor acte
Regulamentul-tip de organizare și 1 3
funcționare a Consiliului de etică al
8 18 Am prezentat comentarii şi
instituției de învățământ general 0 propuneri în procesul de
Regulamentul-tip de organizare și 0 3 consultare a prezentelor acte
funcționare a instituțiilor de învățământ
10 18
primar și secundar, ciclul I și II 0 Sunt luate în consideraţie în mod
0 3 prioritar
Metodologia de admitere a elevilor în
24
învățământul liceal
0 4
Regulamentul privind evaluarea și 0 Sunt luate în consideraţie la nivel
6 24 general
notarea rezultatelor școlare, promovarea
și absolvirea în învățământul primar … 0 4
Standarde de competență profesională 23
ale cadrelor de conducere și didactice în 20 Nu sunt luate în consideraţie
învățământul general, 0 8

0 5 10 15 20 25

Figura 2. Cadrul normativ reglator


Formare profesională şi competenţe deţinute
Cariera în educaţie
reprezintă succesiunea de
etape de formare şi
Vă rugăm să menționați dacă, în ultimii cinci ani, ați profesionalizare în câmpul
participat la stagii de formare/ perfecționare educaţiei, de modelare,
dezvoltare şi rafinare a
competenţelor
educaţionale, a unor
atitudini şi aptitudini
specifice, de promovare a
unor valori dezirabile.
Formarea continuă implică
şi determină
perfecţionarea, iar aceasta
la rândul ei, duce la
Nu am participat în ultimii 5 ani la programe de
formare
15% dezvoltare profesională,
ceea ce facilitează o
Alte programe de formare, anume 6% carieră didactică în
adevăratul sens al
Studii de masterat 18% cuvântului.
Vis-a-vis de ofertele de
Studii aprofundate / post-universitare 18% fomare profesională,
cadrele didactice specifică
Program de licență de scurtă / lungă durată 12%
că cele mai solicitate sunt
stagiile organizate de
Parteneriate / schimburi de experiență 68% instituţiile din ţară pentru
Module de formare / perfecționare
obţinerea gradelor
68%
didactice, în 85 % cazuri.
Programe naționale, unele beneficiind de asistență
43% 68 % dintre respondenţi au
internațională (Banca Mondială, UNICEF etc.)
optat pentru modulele de
Stagii organizate de instituții / furnizori de formare din
țară pentru obținerea grade didactice 85%
formare/ perfecţionare şi
tot 68 % au participat în
parteneriate şi schimburi
de experienţă. 43 % dintre
respondenţi au participat la
programe naţionale, unele
beneficiind de asistenţă
internaţională şi alţi 15%
(cinci respondenţi) nu au
participat în ultimii cinci
ani la programe de
formare continuă.
Precizăm, de asemenea, că
studiile aprofundate
postuniversitare şi studiile
de masterat sunt solicitate
în câte 18 % cazuri fiecare,
iar programele de licenţă
de scurtă/ lungă durată le-
au promovat 12 % dintre
cadrele didactice.
Programele de formare
continuă a cadrelor
In ceea ce privește programele de formare pe care le-ați
urmat, cum apreciați următoarele aspecte ale acestora? didactice trebuie orientate
spre noi roluri și
Nu știu Deloc În mică măsură Potrivit În mare măsură
competențe pe care trebuie
să le dețină profesorii și
0%
0% care derivă din extinderea
Formatorii sunt pregătiți profesional 0%
63%
rolului școlii în
37% comunitate, precum și din
0% elaborarea noilor standarde
0% pentru profesia didactică.
Metodele de formare și de evaluare sunt inovative 18%
57% Opiniile cadrelor
25%
didactice asupra sistemului
0% actual de formare
Condițiile de desfășurare a programelor de 0%
formare (resurse materiale, spațiu etc.) sunt 0% profesională indică
satisfăcătoare 56%
44% următoarele: calitatea şi
relevanţa formării
7%
Există o ofertă de formare pentru dezvoltare 7% profesionale, analizate prin
personală, care se corelează cu nevoile locului 18%
de muncă prezent 50% prisma a şase indicatori
18% descrişi în item, sunt
0% percepute în majoritatea
Competențele profesionale (didactice) 0%
dezvoltate prin programele de formare sunt 6%
cazurilor ca fiind potrivit
relevante pentru activitatea curentă 50% de dezvoltate. Procentajul
44%
maxim de respondenţi care
0% apreciază aspectele legate
Tematica cursurilor de formare este adecvată 0%
pentru specialitatea în care predau 0% de programele de formare
63%
37% ca fiind dezvoltate în mare
măsură nu depăşeşte
limita de 44 %.
Activitatea didactică
Merită subliniat faptul că
Există în școală suficiente materiale didactice? pentru a revigora
încrederea în şcoală şi în
82% educația din R Moldova
avem nevoie și de
asigurarea unei baze
materiale care sa susțină
un învățământ de calitate.
Rezultatele prezentate în
diagrama cu referire la
18% asigurarea instituţiei cu
materiale didactice
demonstrează un nivel
0%
0% suficient de dotare/ utilare
Mai mult a şcolii cu diferite tipuri de
Suficient materiale didactice,
decât suficient Insuficient
(Aproape) inclusiv şi cele
Deloc consumabile (82 % dintre
respondenţi).
Societatea
În ce scop utilizați compiuterul și cu ce frecvență?
informaţională bazată pe
Niciodată Mai rar Lunar Săptămânal (Aproape) zilnic cunoaştere a marcat
sistemul de învăţământ,
0% impunând folosirea
7% mijloacelor tehnologice
Alt scop, anume: 0% pentru schimbarea
18%
75% mediului şcolar, prin
modernizarea materialelor
0% didactice, a strategiilor
25%
Pentru gestiunea datelor și statistici 31% folosite, precum şi a
13% felului în care se realizează
31% procesele de predare-
0% învăţare-evaluare.
În comunicarea cu colegii sau cu alte 18% Preformarea domeniului
persoane, pentru soluționarea unor 8% tehnologiilor
problem din educație 18%
56% informaţionale în cazul
cadrelor didactice se
0% regăseşte cel mai des,
44%
În comunicarea cu părinții 25% aproape zilnic, în
31% următoarele activităţi:
0% pregătirea lecţiilor - 81%
13% respondenţi; în
31% desfăşurarea lecţiilor -
În evaluarea elevilor 18% 50%; comunicarea cu
13%
25%
colegii – 56 % şi alte
scopuri – 75 % dintre
6% profesori. În activitatea de
6%
În desfășurarea lecțiilor 13%
evaluare a elevilor, în
25% activitatea de gestiune a
50% datelor şi în realizarea
0%
statisticilor utilizarea TIC
6% are o pondere mai mică şi
În pregătirea lecțiilor 0% se regăseşte aproape zilnic
13% la doar 25 % şi, respectiv,
81%
31 % cadre didactice.
Formarea de competenţe
durabile va presupune
neapărat şi cooperarea
3%
7% La fiecare oră de curs între disciplinele înrudite.
25% În sprijinul acestei idei am
solicitat cadrele didactice
La mai mult de jumătate
din orele predate
să-şi expună opiniile şi am
obţinut următoarele
La mai puțin de rezultate: 65% dintre
jumătate din orele cadrele didactice afirmă că
predate fac trimiteri la cunoştinţele
Foarte rar / Niciodată şi aplicaţiile din
disciplinele înrudite la mai
mult de jumătate din orele
65% predate, iar 25% apelează
la fiecare oră de curs. Pe
de altă parte, se
înregistrează şi 3 % dintre
respondenţi, care fac
trimiteri la disciplinele
înrudite foarte rar sau
deloc.
O educaţie de calitate
În ce măsură considerați că aspectele menționate în promovează inovaţiile şi
continuare influențează pozitiv procesul de educaţie? diversitatea, abordând
educaţia şi formarea în
Crearea de posibilități pentru mod sistemic, credibil,
manifestare a potențialului creativ al
elevului
având ca obiectiv
Măsurile de ameliorare și de prevenire îmbunătăţirea continuă a
a surmenajului și de profilaxie a performantelor şi
stresului psihosomatic al elevilor pe… asigurarea unor informaţii
Implicarea echitabilă a elevilor relevante, complete şi
(indiferent de gen, etnie, limba maternă transparente. Experienţele
etc.) în activitățile de învățare
Participarea elevilor la soluționarea
cadrelor didactice la acest
problemelor la nivel de clasă și la nivel capitol valorifică
de școală următoarele aspecte:
Promovarea respectului valorilor calificativul foarte
naționale și ale minorităților entice, important îl deţin opt
religioase sau de altă natură în… structuri din 15: claritatea
Implicarea în predare și învățare a şi complexitatea
tehnologiilor informatice explicaţiilor profesorilor
Interesul părinților pentru progresul (94%), interesul părinţilor
elevilor lor, pentru calitatea pregătirii pentru progresul şcolar al
acestora elevilor (94 %), implicarea
Valorificarea rezultatelor învățării echitabilă a elevilor
dobândite de elevi în alte contexte
decât cele școlare
(indiferent de gen, etnie,
limbă) – 75%, crearea
Cooperarea cu alți profesori în posibilităţilor pentru
realizarea activităților de bază
manifestarea potenţialului
Deținerea de către elevi a unor tehnici creativ al elevilor (75%),
de învățare (luarea notițelor, promovarea respectului
extragerea esențialului, citirea…
valorilor naţionale şi ale
Atmosfera destinsă / relaxată / plăcută minorităţilor în activităţile
din clasă curriculare şi
extracurriculare (68,5%),
Oferirea oportuinităților pentru
învățarea participativă oferirea oportunităţilor
pentru învăţarea
Calitatea auxiliarelor didactice
participativă (62,5 %),
atmosfera relaxată/
Succesiunea saricinilor de învățare destinsă în clasă (56%), şi
(”apropiat” – ”depărtat”, ”cunoscut” – măsurile de ameliorare şi
”necunoscut”, ”concret” - ”abstract”,… de prevenire a
Claritatea și complexitatea explicațiilor surmenajului (50 %). Alte
profesorilor şase aspecte sunt apreciate
cu calificativul important,
Fără importanță Puțin important Potrivit Important Foarte important şi acestea sunt: calitatea
auxiliarelor didactice (56
%), deţinerea de către
elevi a unor tehnici de
învăţare (75%),
cooperarea cu alți
profesori în realizarea
activităților de bază
(75%); valorificarea
rezultatelor învățării
dobândite de elevi în alte
contexte decât cele
școlare (56 %), implicarea
în predare și învățare a
tehnologiilor informatice
(56 %) şi succesiunea
sarcinilor de învăţare:
apropiat/ depărtat,
cunoscut/ necunoscut, etc.
(62,5 %). Aspecte puţin
importante şi lipsite de
importanţă nu se atestă.
6.Cu cine colaboraţi pentru a sprijini copiii cu CES?
Problematica incluziunii/integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale sau a copiilor aflaţi în
situaţie de risc a devenit un domeniu prioritar de acţiune pentru specialişti din domeniul
învăţământului din Republica Moldova. Intervenţia educaţională în domeniul incluziunii trebuie
însoţită de colaborarea cadrelor didactice cu familia şi cu aţi parteneri educaţionali. Astfel, în
activitatea cu elevii cu CES, cadrele didactice din liceu au menţionat colaborările eficiente cu:
 SAP, 16 respondenţi
 Părinţi, 27 respondenţi
 CDS (cadrul didactic de sprijin), 27 respondenţi
 Diriginţii, 19 respondenţi
 Directorul educativ, 11 respondenţi
 Alte persoane , 12 respondenţi, cu specificările: psiholog, preşedintele CMI,
administraţia liceului, medicul de familie.

27
27
19 12
30
11
25

20
16 Director educativ
15

10 CDS

0 SAP

În concluzie, vom menționa activitatea de colaborare relativ diversificată a cadrelor


didactice cu alţi specialişti în domeniul incluziunii, ceea ce ar putea servi ca premiză relevantă în
asigurarea adaptării instruirii şcolare conform necesitaţilor individuale și a eficienței procesului
incluziv.
Recomandări (rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare):
 Formarea profesională continuă în cazul cadrelor didactice care nu au făcut-o în ultimii
cinci ani;
 Eficientizarea utilizării TIC, diversificarea activităţii educaţionale prin utilizarea
tehnologiilor informaţionale, în special în evaluarea elevilor şi în gestiunea datelor statistice;
Liceul Teoretic „V. Alecsandri”
Chestionarea cadrelor didactice din LT „V. Alecsandri” a cuprins un lot de 32 de profesori din
instituţie.
Nivelul de învăţământ în care predau: rezultatele la acest item se repartizează în felul următor:
nivel primar - 6 cadre didactice, primar şi gimnazial – 3 cadre didactice, gimnazial – 5, gimnazial şi
liceal – 14 cadre didactice. Un cadru didactic nu a răspuns la întrebare.
Vechimea în muncă: Din treizeci şi doi profesori respondenţi, doi se încadrează în vechimea de 1-
3 ani (1-3 ani – 2); vechimea de 4-10 ani –o deţin cinci cadre didactice; 11-20 ani – nouă cadre
didactice; 21-30 ani – şase, iar în categoria de peste 30 ani se încadrează 6 cadre didactice (figura 1).
Patru cadre didactice nu au răspuns la întrebare. Prin urmare, media vechimii în muncă o constituie
20,3 ani.

1-3 ani; 2
Peste 30
ani; 6
4-10 ani; 5

21-30 ani;
6
11-20 ani;
9

Figura 1. Vechimea în muncă a cadrelor didactice


Cadrul normativ reglator. Reformele în sistemul de educaţie trebuie racordat permanent atât la
necesităţile unei societăţi a cunoaşterii în devenire, cât şi la realitatea socioeconomică din ţara
noastră; ar trebui să includă mai multe activităţi care ar pune în centrul educaţiei copilul şi elevul, ar
oferi celui ce învaţă mai multe oportunităţi pentru a-şi realiza în volum deplin capabilităţile, pentru a
deveni un cetăţean activ şi responsabil. Politicile educaţionale din R Moldova încearcă să răspundă la
aceste deziderate, iar mai jos vom analiza modul în care cadrele didactice se implică în procesul
participativ de elaborare şi implementare a diferitelor acte normative reglatoare din domeniul
educaţiei (figura 2).
Reieşind din repartizarea rezultatelor din figura 2, menţionăm că profesorii sunt de părerea, cei mai
mulţi, că actele normative reglatoare în domeniu sunt luate în consideraţie în mod prioritar şi, în
anumite cazuri, mai puţine la număr, cadrele didactice au prezentat comentarii şi propuneri în
procesul de consultare a prezentelor acte.
0
Instrucțiunea privind
4
evaluarea și dezvoltarea
comportamentului elevilor 24
din învățământul primar și 6
secundar general 0

1
Regulamentul-tip de
3
organizare și funcționare a
Consiliului de etică al 18
instituției de învățământ 8
general 0
Nu am fost implicat în procesul
de consultare a prezentelor acte
0
Regulamentul-tip de
3
organizare și funcționare a Am prezentat comentarii şi
instituțiilor de învățământ 18
propuneri în procesul de
primar și secundar, ciclul I 10 consultare a prezentelor acte
și II 0
Sunt luate în consideraţie în
mod prioritar
0
3 Sunt luate în consideraţie la
Metodologia de admitere a nivel general
elevilor în învățământul 24
liceal 4
0 Nu sunt luate în consideraţie

Regulamentul privind 0
evaluarea și notarea 6
rezultatelor școlare, 24
promovarea și absolvirea în
4
învățământul primar și
secundar, 0

2
Standarde de competență 3
profesională ale cadrelor de 20
conducere și didactice în
8
învățământul general,
0

0 5 10 15 20 25

Figura 2. Cadrul normativ reglator


Formare profesională şi competenţe deţinute
Cariera în educaţie reprezintă
Vă rugăm să menționați dacă, în ultimii cinci ani, ați succesiunea de etape de
participat la stagii de formare/ perfecționare
formare şi profesionalizare în
câmpul educaţiei, de modelare,
Nu am participat în ultimii 5 ani la
dezvoltare şi rafinare a
programe de formare 15% competenţelor educaţionale, a
unor atitudini şi aptitudini
specifice, de promovare a unor
valori dezirabile. Formarea
Alte programe de formare, anume 6% continuă implică şi determină
perfecţionarea, iar aceasta la
rândul ei, duce la dezvoltare
profesională, ceea ce facilitează
Studii de masterat 18% o carieră didactică în adevăratul
sens al cuvântului.
Vis-a-vis de ofertele de
fomare profesională, cadrele
Studii aprofundate / post-universitare 18% didactice specifică că cele mai
solicitate sunt stagiile
organizate de instituţiile din
ţară pentru obţinerea gradelor
Program de licență de scurtă / lungă didactice, în 85% cazuri. 68%
durată 12%
dintre respondenţi au optat
pentru modulele de formare/
perfecţionare şi tot 68% au
participat în parteneriate şi
Parteneriate / schimburi de experiență 68% schimburi de experienţă. 43%
dintre respondenţi au participat
la programe naţionale, unele
beneficiind de asistenţă
Module de formare / perfecționare 68% internaţională şi alţi 15% (cinci
respondenţi) nu au participat în
ultimii cinci ani la programe de
Programe naționale, unele beneficiind formare continuă. Precizăm, de
de asistență internațională (Banca 43% asemenea, că studiile
Mondială, UNICEF etc.) aprofundate postuniversitare şi
studiile de masterat sunt
solicitate în câte 18% cazuri
Stagii organizate de instituții / furnizori
de formare din țară pentru obținerea 85% fiecare, iar programele de
grade didactice licenţă de scurtă/ lungă durată
le-au promovat 12% dintre
cadrele didactice.
Programele de formare
In ceea ce privește programele de formare pe care le-ați continuă a cadrelor didactice
urmat, cum apreciați următoarele aspecte ale acestora?
trebuie orientate spre noi roluri
0% și competențe pe care trebuie să
Formatorii sunt pregătiți 0% le dețină profesorii și care
0%
profesional 63% derivă din extinderea rolului
37% școlii în comunitate, precum și
0%
Metodele de formare și de 0% din elaborarea noilor standarde
18%
evaluare sunt inovative 57% pentru profesia didactică.
25% Opiniile cadrelor didactice
Condițiile de desfășurare a 0% asupra sistemului actual de
programelor de formare 0% Nu știu
(resurse materiale, spațiu
0% formare profesională indică
56% Deloc
etc.) sunt satisfăcătoare 44% următoarele: calitatea şi
În mică măsură
Există o ofertă de formare 7% relevanţa formării profesionale,
pentru dezvoltare 7% Potrivit analizate prin prisma a şase
18%
personală, care se 50% În mare măsură
corelează cu nevoile…
indicatori descrişi în item, sunt
18%
percepute în majoritatea
Competențele profesionale 0%
(didactice) dezvoltate prin 0% cazurilor ca fiind potrivit de
6%
programele de formare sunt 50% dezvoltate. Procentajul maxim
relevante pentru… 44% de respondenţi care apreciază
Tematica cursurilor de 0% aspectele legate de programele
formare este adecvată 0%
0% de formare ca fiind dezvoltate
pentru specialitatea în care 63%
predau 37% în mare măsură nu depăşeşte
limita de 44%.
Activitatea didactică
Merită subliniat faptul că
Există în școală suficiente materiale didactice?
pentru a revigora încrederea în
şcoală şi în educația din R
82%
Moldova avem nevoie și de
asigurarea unei baze
materiale care sa susțină un
învatamânt de calitate.
Rezultatele prezentate în
diagrama cu referire la
18% asigurarea instituţiei cu
materiale didactice
0% demonstrează un nivel suficient
0% de dotare/ utilare a şcolii cu
Mai mult diferite tipuri de materiale
Suficient
decât suficient Insuficient didactice, inclusiv şi cele
(Aproape)
Deloc consumabile (82 % dintre
respondenţi).
Societatea informaţională
În ce scop utilizați compiuterul și cu ce frecvență?
bazată pe cunoaştere a marcat
sistemul de învăţământ,
Alt scop, anume: impunând folosirea mijloacelor
tehnologice pentru schimbarea
mediului şcolar, prin
Pentru gestiunea datelor și
modernizarea materialelor
statistici didactice, a strategiilor folosite,
precum şi a felului în care se
În comunicarea cu colegii sau cu realizează procesele de predare-
alte persoane, pentru învăţare-evaluare. Performarea
soluționarea unor problem din
educație Niciodată
domeniului tehnologiilor
informaţionale în cazul cadrelor
Mai rar
didactice se regăseşte cel mai
În comunicarea cu părinții Lunar
des, aproape zilnic, în
Săptămânal următoarele activităţi:
(Aproape) zilnic pregătirea lecţiilor - 81% ; în
În evaluarea elevilor desfăşurarea lecţiilor - 50%;
comunicarea cu colegii – 56%
şi alte scopuri – 75% dintre
profesori. În activitatea de
În desfășurarea lecțiilor
evaluare a elevilor, în
activitatea de gestiune a
datelor şi în realizarea
În pregătirea lecțiilor statisticilor utilizarea TIC are o
pondere mai mică şi se
regăseşte aproape zilnic la 25%
şi respectiv, 31% cadre
didactice.
Formarea de competenţe
durabile va presupune neapărat
3% şi cooperarea între disciplinele
7% La fiecare oră de curs
înrudite. În sprijinul acestei idei
25% am solicitat cadrele didactice
La mai mult de jumătate să-şi expună opiniile şi am
din orele predate
obţinut următoarele rezultate:
La mai puțin de 65% dintre cadrele didactice
jumătate din orele afirmă că fac trimiteri la
predate
cunoştinţele şi aplicaţiile din
Foarte rar / Niciodată
disciplinele înrudite la mai mult
de jumătate din orele predate,
iar 25% apelează la fiecare oră
65%
de curs. Pe de altă parte, se
înregistrează şi 3 % care fac
trimiteri la disciplinele înrudite
foarte rar sau deloc.
O educaţie de calitate
În ce măsură considerați că aspectele menționate în
continuare influențează pozitiv procesul de educaţie? promovează inovaţiile şi
diversitatea, abordând educaţia
şi formarea în mod sistemic,
Crearea de posibilități pentru
manifestare a potențialului creativ al credibil, având ca obiectiv
elevului îmbunătăţirea continuă a
Măsurile de ameliorare și de prevenire performantelor şi asigurarea
a surmenajului și de profilaxie a unor informaţii relevante,
stresului psihosomatic al elevilor pe…
complete şi transparente.
Implicarea echitabilă a elevilor
(indiferent de gen, etnie, limba maternă Experienţele cadrelor didactice
etc.) în activitățile de învățare la acest capitol valorifică
Participarea elevilor la soluționarea următoarele aspecte:
problemelor la nivel de clasă și la nivel calificativul foarte important îl
de școală
deţin opt structuri din 15:
Promovarea respectului valorilor
claritatea şi complexitatea
naționale și ale minorităților entice,
religioase sau de altă natură în… explicaţiilor profesorilor
(94%), interesul părinţilor
Implicarea în predare și învățare a
tehnologiilor informatice
pentru progresul şcolar al
elevilor (94%), implicarea
Interesul părinților pentru progresul echitabilă a elevilor (indiferent
elevilor lor, pentru calitatea pregătirii
acestora de gen, etnie, limbă) – 75%,
crearea posibilităţilor pentru
Valorificarea rezultatelor învățării
dobândite de elevi în alte contexte manifestarea potenţialului
decât cele școlare creativ al elevilor (75%),
Cooperarea cu alți profesori în
promovarea respectului
realizarea activităților de bază valorilor naţionale şi ale
minorităţilor în activităţile
Deținerea de către elevi a unor tehnici
de învățare (luarea notițelor, curriculare şi extracurriculare
extragerea esențialului, citirea… (68,5%), oferirea
oportunităţilor pentru
Atmosfera destinsă / relaxată / plăcută
din clasă învăţarea participativă
(62,5%), atmosfera relaxată/
Oferirea oportuinităților pentru destinsă în clasă (56%), şi
învățarea participativă măsurile de ameliorare şi de
prevenire a surmenajului
Calitatea auxiliarelor didactice (50%). Alte şase aspecte sunt
apreciate cu calificativul
Succesiunea saricinilor de învățare important, şi acestea sunt:
(”apropiat” – ”depărtat”, ”cunoscut” –
”necunoscut”, ”concret” - ”abstract”,… calitatea auxiliarelor didactice
(56%), deţinerea de către elevi
Claritatea și complexitatea explicațiilor a unor tehnici de învăţare
profesorilor
(75%), cooperarea cu alți
profesori în realizarea
Fără importanță Puțin important Potrivit Important Foarte important
activităților de bază (75%);
valorificarea rezultatelor
învățării dobândite de elevi în
alte contexte decât cele școlare
(56 %), implicarea în predare
și învățare a tehnologiilor
informatice (56 %) şi
succesiunea sarcinilor de
învăţare: apropiat/ depărtat,
cunoscut/ necunoscut, etc.
(62,5 %). Aspecte puţin
importante şi lipsite de
importanţă nu se atestă.
Evaluarea înregistrează o
În ce măsură considerați că aspectele menționate în continuare,
referitor la evaluarea rezultatelor școlare, influențează pozitiv evidentă schimbare în bine în
producerea învățării la elevi în clasă? contextul reformelor
educaţionale care au loc în
Participarea părinților sau,
sistemul educaţional
după caz, tutorilor / contemporan. Examinarea
reprezentanților legali, la locului evaluării în activitatea
îmbunătățirea rezultatelor …
de învăţare de către cadrele
Explicarea, pentru fiecare didactice a permis să
elev, a motivelor pentru care concluzionăm că opt aspecte
a obținut o anumită notă
din nouă, menţionate în
Explicarea în fața elevilor,
chestionar, au fost calificate de
înainte de evaluare (teză, către majoritatea respondenţilor
lucrare scrisă, ascultare ca fiind foarte importante.
orală), a criteriilor care vor…
Figura alăturată a permis să
Încurajarea elevului să își constatăm că cel mai important
evaluieze singur rezultatele aspect referitor la evaluarea
obținute Fără importanță şcolară, în viziunea a 87,5%

Echitarea de gen în Puțin important cadre didactice, îl constituie


evaluare (tratamentul Potrivit încurajarea performanţei şi
echitabil aplicat băieților și promovarea succesului şcolar,
fetelor) Important
urmat de participarea
Foarte important
părinţilor sau a tutorilor la
Echitarea evaluării, în
general procesul de asigurare a
progresului şcolar (81,25%),
explicarea, pentru fiecare elev,
Încurajarea performanței și a motivelor pentru care a
promovarea succesului școlar obținut o anumită notă şi
echitatea evaluării, în general,
Monitorizarea, înregistrarea (câte 75% ambele), explicarea
și evidența datelor privind
progresul și dezvoltare a în faţa elevilor înainte de
fiecărui elev evaluare a criteriilor care vor
fi evaluate, echitatea de gen în
Utilizarea Standardelor de
evaluare şi utilizarea
eficiență a învățării și a
referențialului de evaluare Standardelor de eficienţă a
învăţării şi a referenţialului de
evaluare, cu câte 62,5 %
fiecare, după care urmează
încurajarea elevului să îşi
evalueze singur rezultatele
obţinute, cu 50%.
6.Cu cine colaboraţi pentru a sprijini copiii cu CES?
Problematica incluziunii/integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale sau a copiilor aflaţi în
situaţie de risc a devenit un domeniu prioritar de acţiune pentru specialişti din domeniul
învăţământului din Republica Moldova. Intervenţia educaţională în domeniul incluziunii trebuie
însoţită de colaborarea cadrelor didactice cu familia şi cu aţi parteneri educaţionali. Astfel, în
activitatea cu elevii cu CES, cadrele didactice din liceu au menţionat colaborările eficiente cu:
 SAP, 16 respondenţi
 Părinţi, 27 respondenţi
 CDS (cadrul didactic de sprijin), 27 respondenţi
 Diriginţii, 19 respondenţi
 Directorul educativ, 11 respondenţi
 Alte persoane, 12 respondenţi, cu specificările: psiholog, preşedintele CMI,
administraţia liceului, medicul de familie.

27
27
19 12
30
11
25

20
16 Director educativ
15

10 CDS

0 SAP

În concluzie, vom menționa activitatea de colaborare relativ diversificată a cadrelor didactice cu


alţi specialişti în domeniul incluziunii, ceea ce ar putea servi ca premiză relevantă în asigurarea
adaptării instruirii şcolare conform necesitaţilor individuale și a eficienței procesului incluziv.
Recomandări (rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare):
 Formarea profesională continuă în cazul cadrelor didactice care nu au făcut-o în ultimii
cinci ani;
 Eficientizarea utilizării TIC, diversificarea activităţii educaţionale prin utilizarea
tehnologiilor informaţionale, în special în evaluarea elevilor şi în gestiunea datelor statistice;
Rezultatele chestionării opiniei elevilor
Au fost chestionați elevi din
clasele VII;VIII;XII total 82
elevi

Masculin; 34

Feminin; 48

Te simți în siguranță în incinta școlii?


49

28

5
0

Întotdeauna mă simt în De cele mai multe ori mă De cele mai multe ori nu Niciodată nu mă simt în
siguranță simt în siguranță mă simt în siguranță siguranță

Cum apreciați nivelul de curățenie în școală


În general școala este curată Școala este mai degrabă murdară

18%

82%
De colegi
Ați fost vreodată victima agresiunii fizice în instituție
Da Nu

9%

91%

La cine apelați în cazul unui act de agresiune asupra voastră când sunteți la școală

58

16
10

profesori prieteni părinți

În școală ai agresat verbal alți colegi?

Da
10%

Nu
90%

Indicați trei tipuri de măsuri ce se pot lua în scopul reducerii violenței, comportamentelor
agresive
 Să se apeleze la diriginte
 Adunări părintești cu tematica violenței
 Ore de dirigenție cu tematica violenței
 Să ne respectăm, să comunicăm eficient
 Să evităm conflicte
 Să ne adresăm profesorilor în caz că aven problem
 Să respectăm regulile de conduită
 Pedepsirea violenței
 Să evităm persoanele agresive
 Să se apeleze la protecție
 Adresarea la psiholog
 Menținerea ordinii pe teritoriu
Credeți, că vizionarea frecventă de filme și programe TV saturate de agresivitate
influențează conduita persoanelor care se comportă agresiv:

Nu
48%
Da
52%

Ai primit vreodată observații din partea profesorilor sau colegilor din cauza
comportamentului neadecvat pe care l-ați avut?

Da
16%

Nu
84%
66 Care sunt mijloacele de
informare pe care le folosești,
56 atunci când vrei sa afli ceea ce
se întâmplă în școală (poți opta
pentru mai multe
răspunsuri,dacă este cazul):

7 6
0

• Citesc panourile • Intru pe site-ul de Întreb de profesor Întreb de director Particip la ședințe,
de afisaj din școală Internet al școlii adunări și alte
evenimente de
informare

86 Cum comunici cu dirigintele,


când este vorba de probleme
personale? (bifați toate
modalitățile pe care le
utilizați):

21 22 21

Discuții Consultații Telefon Email Nu


informale individuale comunic
deloc

Activitățile de învățare – orele de curs


Câți dintre profesorii tăi
utilizează material didactic
51 (hărți, planșe, modele, truse, cărți
și culegeri, material
sportiv,instrumente muzicale
etc.)?
26

2 3
0

Toți Majoritatea Mai puțin Puțini Nici unul


de jumătate dintre ei
Cât te ajută în învățare
materialul didactic folosit de
47 profesori (planșe, modele, truse,
cărți și culegeri etc.)
33

2
0
În foarte În măsură În mică
mare măsură Deloc
medie măsură

În ce măsură situațiile
Sprijinul și discutarea sarcinilor de rezolvat/ 9 menționate în continuare te ajută
18
temelor cu membrii familiei(frați, bunici, 25
părinți etc.) 11
19 atunci când iți pregătești lecțiile?
5
Sprijinul și discutarea sarcinilor de rezolvat/ 10
temelor cu colegii 21
34
12
0
Sprijinul și discutarea sarcinilor de rezolvat/ 3
temelor cu profesorii 18
27
34
2
2
Utilizarea internetului 8
39
31
5
19
Utilizarea cărților de la biblioteca școlii 26
22
10
2
12
Utilizarea culegerilor, ghidurilor 22
30
16
0
8
Utilizarea manualului școlar 9
23

1
2
Citirea notițele luate în timpul lecțiilor 18
34
27
0
Ascultareacu atenție a ceea ce spune 0
profesorul în timpul lecțiilor 5
30

Foarte mică măsură sau deloc Mică măsură


Medie măsură Mare măsură
Foarte mare măsură
Ce ai dori să schimbi în școala ta?
 Să se scoată camerele de luat vederi
 Mai multe utilaje și materiale pentru ore.
 Să nu încuie ușa de la întrarea
 Mobilier în unele clase
 WC curate
 Să nu avem teme pentru acasă
 Să avem mai puține teme pentru acasă
 Acces liber la internet
 Să avem dulapuri proprii
 Mai multe table interactive
 Mai multe tehnologii
 Mai puțini copii în școală

Ora opțională pe care o studiezi a fost aleasă de tine

Nu
38%

Da
62%

Sunt atractive subiectele discutate la orele de dirigenție ?

Nu
6%

Da
94%

Recomandări :
 Consultarea şi clarificarea la nivel de catedre sau alte structuri, cu prezentarea de
sugestii/ modificări, în caz de necesitate, a proiectelor sau a actelor normative reglatoare
elaborate de către MECC;
 Preocuparea cadrelor didactice de managementul calităţii şi cantităţii în procesul
educaţiei, în scopul profilaxiei oboselii elevilor, supraîncărcării, a lipsei de motivare a clasei
şi a deprecierii climatului educaţional.
 Desfășurarea unei ședințe de informare a membrilor comisiei metodice cu privire la
Nomenclatorul de documente și Regulamentul de atestare aprobat. Compartimentul
IV:Concluzii .Puncte forte
1.Predarea obiectelor de specialiști calificaţi cu experienţă;
2.Școlarizarea tuturor copiilor din district;
3.Prezenţa strategiei de Dezvoltare al liceului, a Planului Managerial, Politicii de protecție a
Copilului ;
4.Orele opţionale repartizate conform cererilor copiilor;
5.Asigurarea cu manuale 100% ;
6.Condiţiile sanitoro-igienice bune.
7.Colaborarea ONG, APL- I și APL -II actorii educaţionali din comunitate;
Recomandări:
1.Direcţia Liceului Teoretic “V. Alecsandri”:
- Va ajusta planul de activitate al Consiliului Pedagogic la tematica controlul intern.
- Va proiecta pentru ședințele CP și CA probleme ce vizează calitatea și impactul implementării
educaţiei incluzive la nivel de instituție.
2.Directorul educativ, responsabilul VNET:
- Va promova participarea tinerilor în luarea deciziilor ;
- Va monitoriza respectarea Legislației ce ține de excluderea fenomenului violenței;
3.Directorul adjunct pentru instruire :
- Va reanima activitatea Consiliului Metodic, prin monitorizarea compartimentului de formare
profesională continuă a cadrelor didactice, a procesului de atestare, desfășurarea decadelor
disciplinelor școlare;
- Va desfășura o ședință de informare cu referire la Nomenclatorul de documente (ordinul nr. din
28.12.2017 a MECC) în scopul revizuirii conținuturilor și completării portofoliilor comisiilor
metodice și a cadrelor didactice conform cerințelor actului normativ elaborat.
- Va verifica cu atenţie respectarea proiectărilor calendaristice, urmărind concordanţa lor cu înscrierile
în registrele şcolare.
- Va organiza activități de consultare a opiniilor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice referitor la
implementarea educaţiei incluzive în cadrul liceului;
- Va monitoriza permanent realizarea PEI-urilor;
4.Cadrele didactice, diriginții:
- Vor întreprinde măsuri și activități care vor contribui la diminuarea lipselor nemotivate la ore ale
elevilor și monitoriza permanent cazurile de abandon, absenteism și de neșcolarizare a elevilor;
- Vor completa evidenţa frecvenţei elevilor la ore în corespundere cu absenţele la discipline;
- Vor manifesta mai multă creativitate la conceperea şi realizarea demersurilor didactice, implicând
pe toţi elevii, în activităţi diferenţiate.
- Vor asigura concordanţa dintre conţinuturile predate, în anumite unităţi de învăţare, şi cele
evaluate.
- Vor desfășura activităţi suplimentare cu elevii lotului olimpic al instituţiei;

Ex. Timofte L.