Sunteți pe pagina 1din 4

ACTE NECESARE CONSTITUIRE ASOCIAŢIE

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;


- TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU -100 lei;
- DOVADA DISPONIBILITĂŢII DENUMIRII eliberată de Ministerul Justiţiei;
Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele "naţional" sau "român" ori
derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al
Guvernului.
- ACTUL CONSTITUTIV atestat de avocat sau autentificat de notar, care să cuprindă
elementele prevăzute de art. 6 alin. 2 din OG 26/2000 - 2 ex. originale;
- STATUTUL ASOCIAŢIEI atestat de avocat sau autentificat de notar care să cuprindă
elementele prevăzute de art. 6 alin. 3 din OG 26/2000 – 2 ex. originale;
Forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie dacă patrimoniul
este constituit şi din aport în natură constând în bunuri imobile.
- DOVADA PATRIMONIULUI INIŢIAL – cel puţin 200 lei (extras de cont);
- DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, de închiriere, de proprietate etc.) şi EXTRAS
DE CARTE FUNCIARĂ valabil pentru imobil;
- CAZIERE FISCALE pentru membrii fondatori şi membrii organelor de conducere;
- COPII DE PE ACTELE DE IDENTITATE ale membrilor fondatori, membrilor organelor de
conducere şi cenzorului.

ACTE NECESARE CONSTITUIRE FUNDAŢIE

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept


- TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU -100 lei
- DOVADA DISPONIBILITĂŢII DENUMIRII eliberată de Ministerul Justiţiei
- ACTUL CONSTITUTIV autentificat de notar, care să cuprindă elementele prevăzute de art.
16 alin. 2 din OG 26/2000 - 2 ex. originale;
- STATUTUL autentificat de notar, care să cuprindă elementele revăzute de art. 16 alin. 3 din
OG 26/2000 – 2 ex. originale;
- DOVADA PATRIMONIULUI INIŢIAL – de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe
economie la data constituirii fundaţiei (extras de cont);
- DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, de închiriere, de proprietate etc.) şi EXTRAS
DE CARTE FUNCIARĂ valabil pentru imobil;
- CAZIERE FISCALE pentru membrii fondatori şi membrii organelor de conducere;
- COPII DE PE ACTELE DE IDENTITATE ale membrilor fondatori, membrilor organelor de
conducere şi cenzorului.
ACTE NECESARE MODIFICARE ASOCIAŢIE

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept, care să cuprindă numărul de
înregistrare al asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - 100 lei.
- PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE conţinând semnăturile membrilor
participanţi – 1 original;
În procesul verbal se va menţiona şi numărul total de membri ai asociaţiei la data
întrunirii adunării generale.
- ACT ADIŢIONAL la actul constitutiv sau la statut, după caz, atestat de avocat sau
autentificat de notar - 2 ex. originale;
- ÎNCHEIERE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE a asociaţie şi, dacă este cazul,
ÎNCHEIERI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE – 1
copie;
- ACTUL CONSTITUTIV ŞI STATUTUL ÎN FORMA ANTERIOARĂ MODIFICĂRII – 1
copie;
- CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor - ÎN ORIGINAL
- ÎN FUNCŢIE DE MODIFICĂRI:
- dovada disponibilităţii denumirii pentru schimbare denumire;
- caziere fiscale şi acte de identitate pentru membrii noi în consiliul director;
- dovada sediu (contract, extras de carte funciară) pentru sediul nou.

ACTE NECESARE MODIFICARE FUNDAŢIE

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept, care să cuprindă numărul de
înregistrare al fundaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - 100 lei.
- HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR – 1 original;
- ACT ADIŢIONAL la actul constitutiv sau la statut, după caz, autentificat de notar - 2 ex.
originale;
- ÎNCHEIERE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE A FUNDAŢIEI şi, dacă este cazul,
ÎNCHEIERI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE – 1
copie;
- ACTUL CONSTITUTIV ŞI STATUTUL ÎN FORMA ANTERIOARĂ MODIFICĂRII – 1
copie;
- CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor - ÎN ORIGINAL
- ÎN FUNCŢIE DE MODIFICĂRI:
- dovada disponibilităţii denumirii pentru schimbare denumire;
- caziere fiscale şi acte de identitate pentru membrii noi în consiliul director;
- dovada sediu (contract, extras de carte funciară) pentru sediul nou.
ACTE NECESARE DIZOLVARE ASOCIAŢIE

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;


- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - 100 lei.
- PROCES VERBAL/HOTĂRÂRE DIZOLVARE - 2 ex. originale (în hotărâre se va numi şi
lichidatorul desemnat pentru efectuarea lichidării).
- ACT CONSTITUTIV ŞI STATUT INIŢIAL, ACTE ADIŢIONALE DE MODIFICARE – 1
copie .
- ÎNCHEIERE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE A FUNDAŢIEI ŞI, DACĂ ESTE
CAZUL, ÎNCHEIERI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE A ACTELOR
CONSTITUTIVE – 1 copie;
- CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor - ÎN ORIGINAL.

ACTE NECESARE ÎNFIINŢARE SINDICAT:

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;


- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - 200 lei.
- PROCESUL-VERBAL DE CONSTITUIRE A SINDICATULUI semnat de membrii
fondatori – 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- STATUTUL SINDICATULUI - 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- LISTA CU MEMBRII ORGANELOR EXECUTIVE DE CONDUCERE, cu menţionarea
numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiei/funcţiei şi a domiciliului acestora -
1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, închiriere) şi EXTRAS DE CARTE
FUNCIARĂ valabil pentru imobil;
- CAZIERE JUDICIARE ŞI ACTE DE IDENTITATE pentru membrii organelor de
conducere.

ACTE NECESARE MODIFICARE SINDICAT:

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;


- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU 200 lei.
- PROCES VERBAL al şedinţei organului abilitat să hotărască modificarea statutului sau a
componenţei organelor de conducere - 2 certificate de reprezentantul legal semnat de
membrii participanţi.
În procesul verbal se va menţiona şi numărul total de membri ai sindicatului la data
întrunirii adunării generale.
- HOTĂTÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE şi, dacă este cazul, HOTĂRÂRI
JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE – 1 copie;
- STATUT în formă modificată.
- LISTA CU MEMBRII ORGANELOR EXECUTIVE DE CONDUCERE, cu menţionarea
numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiei/funcţiei şi a domiciliului acestora -
2 copii certificate de reprezentantul legal;
- CAZIERE JUDICIARE ŞI ACTE DE IDENTITATE pentru membrii organelor de
conducere.

ACTE NECESARE REPREZENTATIVITATE SINDICAT


la nivel de unitate:

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;


- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU 20 lei.
- COPIE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI DE ÎNFIINŢARE
- COPIA ULTIMEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE (dacă este cazul);
- DECLARAŢIE semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de
membri ai sindicatului;
- DOVADĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR privind numărul de angajaţi din unitate;
- DOVADA DEPUNERII LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ a unei copii a
dosarului de reprezentativitate.

ACTE NECESARE ÎNFIINŢARE ORGANIZAŢIE PATRONALĂ

- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;


- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU 200 lei;
- PROCESUL-VERBAL DE CONSTITUIRE A ORGANIZAŢIEI semnat de membrii
fondatori – 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- STATUTUL ORGANIZAŢIEI PATRONALE - 1 original şi 2 copii certificate de
reprezentantul legal;
- LISTA CU MEMBRII ORGANELOR EXECUTIVE DE CONDUCERE, cu menţionarea
numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiei/funcţiei şi a domiciliului acestora -
1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- DOVADA SEDIU (contract) şi extras carte funciară pentru imobil valabilă - 1 original şi 2
copii certificate de reprezentantul legal.

ELIBERARE CERTIFICAT GREFĂ

- taxa judiciară de timbru - 1 leu;


- copia încheierii de înfiinţare;
- copia încheierilor de modificare a actelor constitutive, dacă este cazul;
- copia certificatului de înscriere;

ELIBERARE CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE LA CERERE

- taxa judiciară de timbru - 1 leu;


- copia încheierii de înfiinţare;
- copia încheierilor de modificare a actelor constitutive, dacă este cazul;
- certificatul de înscriere în ORIGINAL.