Sunteți pe pagina 1din 3

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI


FACULTATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE
SPECIALIZAREA ASISTENTA MEDICALA GENERALA
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galati
Nr. telefon / fax: 400236412100
E-mail:medicine@ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI1

Denumirea disciplinei PUERICULTURA


Anul de studiu II Semestrul I Tipul de evaluare finală (E)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de 6
credite
Total ore din planul de învăţământ 70 Totalul ore studiu individual 65
Titularul disciplinei Titular curs Titular lucrări practice
( grad didactic şi ştiinţific, Prof. univ. dr.Aurel Nechita Sef lucari dr. Baciu Ginel
nume, prenume) Asist. univ. drd. Maricica Gusa
Catedra de specialitate Departamentul Clinic

Total C S LP
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
70 28 - 42
1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei de puericultura.
- Cunoasterea ansamblului de mijloace prin care se asigura dezvoltarea somato-psihica normala a
copilului sanatos si ocrotirea sanatatii prin masuri profilactice.
- Capacitatea de a explica si interpreta continuturilor teoretice si practice ale disciplinei de
puericultura intr-o abordare interdisciplinara cu celelalte materii..

2. Instrumental-aplicative
- Proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice disciplinei de puericultura.
- Utilizarea metodelor generale si particulare pentru explorarea diferitelor aparate si sisteme.
Competenţe
specifice 3. Atitudinale
disciplinei - Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de puericultura.
- Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu.
- Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective.
- Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente.
- Dezvoltarea profesională proprie.
- Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice.

1
Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi
pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.
Conţinutul disciplinei
Tematică curs Tematică lucrări practice
-Definirea puericulturii si pediatriei. Perioadele -Foaia de observatie in pediatrie.Perioadele
Tematică copilariei. Elemente de dermografie. copilariei – discutii. Indicatorii statistici
generală -Puericultura antenatala. Puericultura neonatala. demografici.
-Examenul neurologic al nou-nascutului. -Transformari adaptative ale nou-nascutului
Evaluarea nou-nascutului la nastere–scorul la viata extrauterina.
Apgar. -Date antropometrice pentru nou-nascut.
-Nou-nascutul cu risc : prematurul ; postmatur ; Particularitati morfo-functionale ale nou-
dismatur ; macrosomul. nascutului.
-Resuscitarea nou-nascutului in sala de nastere. -Crizele fiziologice ale nou- nascutului.
-Cresterea si dezvoltarea – 1. Evaluarea neurologica a nou-nascutului.
-Cresterea si dezvoltarea – 2. -Scorul Apgar.
-Nutritie pediatrica – 1. -Resuscitarea nou-nascutului in sala de
-Nutritie pediatrica – 2. nasteri.
-Alimentatia pediatrica : incidente in alimentatia -Nou-nascutul cu risc : prematur ; postmatur ;
sugarului ; tipuri de alimentatie ;alimentatia dismatur ; macrosom.
naturala. -Evaluarea cresterii si dezvoltarii.
-Alimentatia pediatrica : alimentatia artificiala ; -Dezvoltarea psiho-motorie.
alimentatia mixta. -Notiuni de nutritie pediatrica
-Alimentatia pediatrica :alimentatia diversificata. -Tipuri de alimentatie pediatrica. Bucataria
-Alimentatia la celelalte grupe de varsta – 1. pediatrica.
-Alimentatia la celelalte grupe de varsta – 2. -Alimentatia naturala. Tehnica alimentatiei
naturale.
-Alimentatia artificiala.Tehnica alimentatiei
artificiale.
-Alimentatia mixta.Alimentatia diversificata.

Bibliografie 1. Nechita A. Pediatrie – Tehnici de ingrijire a copilului sanatos si bolnav, Ed. ALMA,
obligatorie Galati 2004.
selectivă 2. Ciofu E P. Esentialul in Pediatrie, Editia a 2-a, Editura Amaltea, Bucuresti, 2002.
3. Kliegman RM, Behrman RE, JensoN HB, Stanton BF. Nelson Textbook of Pediatrics,
18th edition. Ed. Saunders-Elsevier, 2007.
4. Munteanu I. Vademecum de Pediatrie, Editura Medicala, Bucuresti, 2007.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în %


{total = 100%}
 Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 5%
 Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15 %
 Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 5%
 Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, 5%
traduceri, studii de caz …
 Notele acordate pentru participarea la cercuri -
ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale
 Nota acordată la examinarea finală 70 %
 Alte note -
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :

-promovarea testului de verificare a cunostintelor -promovarea testului de verificare a cunostintelor


teoretice din timplu semestrului teoretice din timplu semestrului
-prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%) -prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%)
-refacerea obligatorie a absentelor -refacerea obligatorie a absentelor
-insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei
context in mod adecvat in context in mod adecvat
-insusirea cunostintelor de puericultura -insusirea cunostintelor de puericultura
-capacitatea de a explica si interpreta continuturile
teoretice si practice ale disciplinei de puericultura
-cunoasterea legitatilor biologice in masura necesara
abordarii problematicii patologiei umane si facilitarii
corelarii aspectelor morfologice cu cele clinice.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 0 8. pregătire prezentări orale 0
2. studiu după manual, suport de curs 10 9. pregătire examinare finală 15
3. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. consultaţii 5
4. documentare suplimentară în bibliotecă 5 11. documentare pe net 5
5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 5 12. alte activităţi 0
lucrări practice
6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 5 13. alte activităţi 0
proiecte, traduceri etc.
7. pregătire teste periodice sau parţiale 5 14. alte activităţi 0
Total ore studiu individual = 65 ore

Data întocmirii: 10.10.2010

Titular curs: Prof. univ. dr. Aurel Nechita


Semnătura:

Titular lucrări practice: Sef lucari dr. Baciu Ginel


Semnătura:

Asist. univ. drd. Maricica Gusa


Semnatura

Decan, Şef departament,


Prof.univ.dr. Aurel Nechita Prof.univ.dr. Dorel Firescu
Semnatura Semnatura