Sunteți pe pagina 1din 34

Aprobat

la ședința Senatului USM


Din 27 iunie 2017
Proces-verbal nr. 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

CURRICULUM
la disciplina: „Contabilitatea impozitelor”

Ciclul I, Licență
Program de studii – 0411.1 Contabilitate
(150 ore)

AUTOR:
Golocialova Irina, dr., conf.univ.
Iacob Aliona, drd., lect.univ

Aprobat
la ședința departamentului
Contabilitate și Informatică economică
Din 25 septembrie 2018, proces-verbal nr. 02
Șef departament
Dolghi C., dr., conf. univ._____________

Chişinău – 2018
I. PRELIMINARII

Procesul educațional și asigurarea calității în pregătirea cadrelor performante se organizează în


cadrul USM conform Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Cadrului Naţional al Calificărilor pe
domenii de formare profesională, Planului-Cadru pentru studii superioare (ciclul I – licenţă, ciclul II
– master, studii integrate, ciclul III – doctorat), Codului European al Calificărilor și altor acte
normative și legislative în vigoare.
Curriculumul la disciplina „Contabilitatea impozitelor”, inclusă în planul de învăţământ la
specialitatea „Contabilitate” este elaborat la nivelul departamentului, reprezentând un document
conceptual operaţional, care pune în aplicare prevederile cadrului legal în procesul educațional.
Elementele de bază ale curriculumului sunt finalităţile de studii orientate spre formarea
competenţelor profesionale.
Disciplina „Contabilitatea impozitelor” reprezintă o parte componentă a cursului de
contabilitate financiară şi de gestiune pentru studenţii specialităţii „Contabilitate”. Studiul acestei
discipline permite studenților să acumuleze cunoştinţe necesare organizării şi conducerii contabilităţii
unei entități economice conform reglementărilor contabile şi fiscale, armonizarea reglementărilor
fiscale cu reglementările contabile oficiale, realizarea tratamentelor fiscale a structurilor
patrimoniale, calculul corect al impozitelor și taxelor datorate şi amânate.
Misiunea curriculumului la disciplina „Contabilitatea impozitelor” este de a forma
specialistului în domeniul contabilității competențe profesionale și finalități de a organiza evidența
impozitelor la nivel de entitate economică, de a elaborare situaţiile de raportare fiscal.
Limba de pregătire: română/rusă/engleză.
Disciplina „Contabilitatea impozitelor” participă la formarea competențelor profesionale ale
personalității integre şi competențe profesionale în domeniul contabilității impozitelor pentru a
corespunde cerințelor actuale şi de perspectivă a pieței de muncă locale şi internaționale.
Pentru studenţii specialității „Contabilitate” din cadrul Facultăţii Ştiinţei Economice USM
studiul disciplinei „Contabilitatea impozitelor” se încheie cu examen. Studentul se admite la examen
după susținerea a două testări pe parcursul semestrului, însușirea materialul teoretic, practic din
cadrul lecțiilor de seminare şi susținerea lucrului individual.

I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Ore total:
Evaluarea

credite
Nr. de
Forma de Codul Denumirea Responsabil Semest Inclusiv
învățământ disciplinei disciplinei de disciplină rul Total
C S L LI
cu frecvență Contabilitatea Lușmanschi
la zi
S.03.A.1.22
impozitelor Galina
III 150 45 45 60 ex. 5
cu frecvență Contabilitatea Lușmanschi
redusă*
S.03.A.1.22
impozitelor Galina
IV 150 20 16 114 ex. 5

2
Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor

Nr. Ore
d/o Unități de conținut Lucrul
Curs Seminar
individual
zi f/r* Zi f/r* zi f/r*
1. Sistemul fiscal al Republicii Moldova 2 2 2 2 4 10
2. Noțiuni generale privind impozitul pe venit și modul 8 2 8 2 8 16
de calcul a acestuia
3. Contabilitatea impozitului pe venit și raportarea 6 4 6 2 8 16
fiscală
4. Contabilitatea taxei pe valoare adăugată 8 4 8 2 8 16
5. Contabilitatea accizelor 6 2 6 2 8 12
6. Administrarea fiscală 4 2 4 2 8 14
7. Contabilitatea altor impozite și taxe generale și locale 5 2 5 2 8 14
8. Contabilitatea decontărilor cu asigurările sociale și 6 2 6 2 8 16
medicale

Total 45 20 45 16 60 114

* pentru specialități cu frecvență redusă

III. COMPETENŢE PROFESIONALE ȘI FINALITĂȚI DE STUDIU:

Competențe profesionale:
1. (1)utilizarea conceptelor, teoriei, metodelor și instrumentelor fundamentele de natură economico-
financiară în organizarea contabilității în diferite domenii conform actelor legislative și normative în
vigoare la nivel național și internațional;
2.(3)întocmirea documentelor contabile primare în momentul efectuării operațiilor patrimoniale şi
financiare în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare şi regulamentelor interne ale
entității economice;
3.(4)completarea și verificarea modului de întocmire /completare a documentelor contabile având în
vedere normele legale în vigoare, utilizând terminologia de specialitate;
4.(5)reflectarea formulelor contabile privind elementele patrimoniale prin asocierea simbolurilor de
cont, asigurându-se corectitudinea contării structurilor patrimoniale;
5.(6)pregătirea registrelor contabile în funcţie de tipul şi regimul acestora cu respectarea regulilor
stabilite prin actele normative în vigoare la nivel național și internațional;

a) Finalități de studiu:
 A cunoaște noțiunea de impozit, taxă, sistem fiscal, obligații fiscale, contribuabil,
caracteristicile generale ale impozitelor și taxelor, conținutul economic al asigurărilor sociale și
medicale, termenele, modul de achitare și cerințele de prezentare a declarațiilor privind
impozitele, taxele, contribuțiile de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie
de asistență medicală, organele cu atribuții de administrare fiscală, principiile și normele de
conduită în cadrul relațiilor dintre organele de administrare fiscală și contribuabil, procedura de
înregistrare fiscală a contribuabilului, conceptul de evaziune fiscală, noțiunea de sancțiuni
fiscale, control fiscal.
 A clasifica tipurile și funcțiile impozitelor, deducerile cheltuielilor aferente activității de
întreprinzător (cheltuieli deductibile, nedeductibile și limitate fiscal), sursele de venituri ale
contribuabililor - persoane fizice și juridice, tipurile de scutiri aplicate la calculul și reținerea
impozitului pe venit din salarii, tipurile de taxe și regimuri vamale aplicate în Republica
Moldova, tipurile de încălcări fiscale.
3
 A determina perioada fiscală privind impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice,
regulile de recunoaștere a veniturilor impozabile în cazul contribuabililor - persoane fizice
rezidenți și nerezidenți, structura veniturile impozabile și cele neimpozabile la calculul
impozitului pe venit; baza de impozitare pentru impozitul pe venit din salarii (angajare pe baza
unui sau mai multe contracte de muncă), modul de calcul și achitare prealabilă a impozitelor și
taxelor, modul de calcul a bazei de impozitare și a impozitului pe venit pentru persoanele
juridice nerezidente, particularitățile regimurilor de impozitare a unor categorii de
contribuabili (organizații necomerciale, asociațiile de economii și împrumut, agenții economici
ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, notarii, rezidenți ai zonelor economice libere,
ONC), modul de calcul și administrare a TVA și accizelor în diferite situații, modul de formare
și stingere a obligației fiscale, modul de calcul a sancțiunilor fiscale aplicate de organele de
administrare fiscală pentru neachitarea în termen a impozitelor și taxelor, modul de calcul a
taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, taxelor rutiere, impozitelor și
taxelor locale, baza impozabilă, cotele, termenele de plată a contribuțiilor de asigurări sociale,
contribuțiilor de asigurări medicale.
 A calcula venitului contabil, venitului impozabil (pierderea fiscală), diferențele aferente
impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit reținut la sursa de
plată, amortizarea (uzura) imobilizărilor corporale în scopuri fiscale, venitului impozabil și
impozitului pe venit al persoanelor fizice care implică diferite categorii de venituri, obligația
fiscală privind TVA datorat de entitate în diferite situații, taxa vamală și taxa pentru proceduri
vamale în funcție de regimurile vamale aplicate, obligația fiscală privind taxele rutiere în
funcție de obiectul impunerii, obligația fiscală privind impozitul pe bunurile imobiliare datorat
de contribuabili – persoane fizice, persoane juridice, inclusiv și în cazul persoanelor juridice ce
dețin subdiviziuni; obligația fiscală privind taxele locale și taxele pentru resursele naturale,
contribuțiile pentru asigurările sociale, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și
alte prestații de asigurări sociale (indemnizației de șomaj, indemnizației pentru maternitate,
indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă
sau unei boli profesionale) pentru diferite categorii de plătitori.
 A verifica modului de întocmire /completare a documentelor și registrelor contabile având în
vedere normele legale în vigoare, utilizând terminologia de specialitate.
 A contabiliza operațiile cu privire la cheltuielile (economiei) și datoria (creanța) privind
impozitul pe venit, impozitului pe venit reținut la sursa de plată din veniturile rezidenților –
persoane fizice și juridice ale RM și nerezidenților, pierderile fiscale, TVA aferent operațiilor
de procurare, import, livrare, export a mărfurilor și serviciilor, operațiile privind accizele
aferente mărfurilor procurate și livrate, operațiile privind calculul impozitelor și taxelor locale,
operațiile aferente calculului contribuțiilor pentru asigurările sociale, primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală și a altor prestații de asigurări sociale.
 A argumenta conținutul operațiilor economice în baza studiilor de caz.
 A întocmi Situaţiile de raportare fiscală în conformitate cu cerințele de raportare aferente
fiecărui impozit și taxă prevăzute în Codului Fiscal și Instrucțiunile de completare, precum şi a
elaborarea Situaţiilor financiare anuale în baza studiului de caz.

IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂȚARE

Tema 1. Sistemul fiscal al Republicii Moldova


Obiective de referință Unități de conținut
 Să definească noțiunile de sistem fiscal, impozite  Sistemul fiscal – concept,
și taxe; elemente și funcții.

4
 Să identifice cadrul de reglementare fiscală;
 Să descrie elementele și funcțiile sistemului fiscal;  Sistemul de impozite al
 Să aprecieze interacțiunea sistemului fiscal al RM Republicii Moldova.
cu cel al altor jurisdicții fiscale;
 Să identifice și să clasifice tipurile de impozite și  Relația dintre sistemul contabil
taxe; și cel fiscal prin prisma
 Să identifice elementele impozitului pe fiecare tip influenței reglementărilor
de impozit; naționale și internaționale.
 Să descrie principiile de aplicare a impozitelor în
Republica Moldova; Termeni – cheie: sistem fiscal, sistem
 Se identifice sursele de venituri fiscale; contabil, impozite, taxe, clasificarea
 Să explice diferența dintre impozitarea directă și impozitelor, impozitare.
indirectă;
 Să argumenteze rolul și necesitatea impozitării
într-o economie modernă;
 Să argumenteze diferențele dintre sistemul
contabil și cel fiscal;
 Să argumenteze necesitatea armonizării regulilor
contabile și fiscale.

Tema 2. Noțiuni generale privind impozitul pe venit și modul de calcul a acestuia


Obiective de referință Unități de conținut
 Să identifice subiecții, obiectul impunerii și cotele  Caracteristica impozitul pe
impozitului pe venit al persoanelor fizice și venit.
persoanelor juridice;
 Să identifice baza normativă privind aplicarea  Modul de calcul a venitului
impozitul pe venit al persoanelor fizice și contabil, venitului impozabil,
persoanelor juridice; diferențelor și impozitului pe
 Să definească elementele de venituri impozabile și venit din activitatea de
neimpozabile al persoanelor fizice și persoanelor întreprinzător.
juridice;
 Să stabilească perioada fiscală privind impozitul  Reglementarea fiscală și modul
pe venit al persoanelor fizice și juridice; de calcul a impozitului pe venit
 Să relateze modul de determinare al domiciliului reținut la sursa de plată.
fiscal al contribuabilului: persoană fizică,
persoană juridică;  Regimul impozitării operațiilor
 Să identifice factorii ce ar trebui luați în cu active uzurabile, active de
considerare atunci când se încorporează o afacere; capital.
 Să identifice entitățile economice ce aplică regim
special de impozitare a profitului;  Particularitățile regimurilor de
 Să descrie cerințele de trecere de la regimul de impozitare a unor categorii de
impozitare a întreprinderilor mici la regimul contribuabili.
general pentru determinarea obligației fiscale
privind impozitul pe venit; Termeni – cheie: impozit pe venit,
 Să identifice deducerile cheltuielilor aferente perioada fiscală, venit contabil, venituri
activității de întreprinzător (cheltuieli deductibile, impozabile, venituri neimpozabile,
nedeductibile și limitate fiscal); cheltuieli deductibile, cheltuieli
 Să descrie principiile impozitării tranzacțiilor nedeductibile, cheltuieli limitate fiscal,
între părți afiliate (interdependente); părți interdependente, rezidenți,
 Să explice regimul de impozitare al nerezidenți, reprezentanță permanentă.
provizioanelor și rezervelor la determinarea
5
impozitului pe venit al persoanelor juridice;
 Să explice regulile de capitalizare a cheltuielilor
cu dobânzile și diferențele de curs la determinarea
venitului impozabil al persoanei juridice;
 Să argumenteze cauzele apariției diferențelor
(ajustărilor) între venitul contabil și cel impozabil;
 Să demonstreze un calcul al venitului impozabil și
impozitului pe venit al persoanelor juridice
(identificarea surselor de venit supuse reținerii
finale și calculul obligației fiscale, calculul
impozitul pe venit pe veniturile din străinătate,
ținând cont de prevederile tratatelor internaționale
la evitarea dublei impuneri, regimul de impozitare
a dividendelor și calculul obligației fiscale);
 Să identifice categoriile de contribuabili -
persoane fizice scutite de impozit;
 Să identifice regulile de recunoaștere a veniturilor
impozabile în cazul contribuabililor - persoane
fizice rezidenți și nerezidenți;
 Să identifice sursele de venituri ale
contribuabililor - persoane fizice pentru care
impozitul pe venit achitat în cursul anului este
definitiv și pentru care sunt necesare numai plăți
în avans;
 Să identifice procedurile de colectare a
impozitelor și taxelor reținute la sursă (plata în
avans, reținere finală), termenele relevante și
autoritățile competente;
 Să enumere sursele de venituri ce intră in
categoria salariu;
 Să enumere tipurile de scutiri și deduceri aplicate
la calculul și reținerea impozitului pe venit din
salarii;
 Să determine deosebirile între prestațiile în natură
impozabile și cele scutite la calculul impozitului
pe venit;
 Să identifice tipurile de venituri din activități
independente;
 Să identifice situațiile în care venitul din activități
independente poate fi reclasificat ca venit din
salarii;
 Să descrie regimul de impozitare și baza de calcul
a veniturilor din salariile persoanelor fizice cu
statut de nerezident;
 Să determine modul de calcul a bazei de
impozitare pentru impozitul pe venit din salarii
(angajare pe baza unui sau mai multe contracte de
muncă);
 Să determine modul de calcul și achitare
prealabilă a impozitul pe venit din activități
independente;
 Să identifice elementele de venituri impozabile
ale persoanelor fizice din dobînzi, dividende,

6
transmitere în folosință a proprietății imobiliare
(arendă, locațiune), cîștiguri de la jocurile de
noroc și campanii promoționale;
 Să determine modul de calcul a bazei de
impozitare a impozitului pe venit al persoanelor
fizice din veniturile din dobînzi, dividende, alte
surse (cîștigurile de la jocurile de noroc,
campaniile promoționale, transmiterea în folosință
a proprietății imobiliare);
 Să explice regimul de impozitare a veniturilor
persoanelor fizice din dobînzi, dividende,
transmitere în folosință a proprietății imobiliare
(arendă, locațiune), cîștiguri de la jocurile de
noroc și campanii promoționale;
 Să explice regimul de impozitare al dividendelor
calculate și achitate de entitățile economice,
inclusiv primite de către entitățile economice de la
alte companii nerezidente;
 Să explice particularitățile impozitării veniturilor
din pensii;
 Să explice mecanismul prin care persoanele fizice
pot face donații din contul obligației anuale
privind impozitul pe venit (burse private și donații
către organizații non-profit);
 Se determine baza impozabilă, cota impozitului
pentru entitățile economice ce dețin reprezentanțe
permanente în RM;
 Să explice modul în care este definit un sediu
permanent al unei persoane fizice nerezidente și al
unui nerezident ce desfășoară activitate de
întreprinzător în RM;
 Să identifice cerințele aplicării prevederilor
tratatelor internaționale la impozitarea veniturilor
nerezidenților;
 Să identifice componentele veniturilor
nerezidenților obținute în Republica Moldova și
peste hotarele acesteia;
 Să stabilească obligația entităților RM de a reține
impozit din plățile efectuate către nerezidenți;
 Să determine modul de calcul a impozitului pe
venit reținut la sursa de plată din veniturile
nerezidenților RM;
 Să explice regulile de impozitare a veniturilor
nerezidenților care desfășoară/ nu desfășoară
activitate în Republica Moldova printr-o
reprezentanță permanentă;
 Să explice regimul de impozitare a veniturilor din
dividende, veniturile din dobânzi și creșteri de
capital obținute pe teritoriul RM de persoane
fizice nerezidente;
 Să explice mecanismul de calculare a impozitului
pe venit al persoanelor juridice străine care
desfășoară activitate prin intermediul mai multor

7
sedii permanente în RM;
 Să determine modul de calcul a bazei de
impozitare și a impozitului pe venit pentru
persoanele juridice străine care desfășoară
activitate prin intermediul mai multor sedii
permanente în RM;
 Să explice mecanismul aplicării și modul de
calcul al scutirilor la plata impozitului pe venit
pentru persoanele juridice străine care desfășoară
activitate prin reprezentanțe permanente în RM;
 Să explice mecanismul de determinarea a
scutirilor la amînarea și minimizarea obligațiilor
fiscale aferente impozitului pe venit al
persoanelor fizice și persoanelor juridice;
 Să demonstreze un calcul al venitului impozabil și
impozitului pe venit al persoanelor fizice care
implică diferite categorii de venituri (identificarea
surselor de venit supuse reținerii finale și calculul
obligației fiscale, identificarea surselor de venit
supuse reținerii prealabile și calculul impozitului
pe venit reținut, calculul deducerilor lunare în
cazul angajaților, calculul impozitul pe venit pe
veniturile obținute din străinătate, ținând cont de
prevederile tratatelor internaționale la evitarea
dublei impuneri);
 Să explice prin exemplu calculul impozitul pe
venit al persoanei fizice final, decontările între
plățile anticipate și obligația finală aferentă
perioadei fiscale;
 Să prezinte structura activelor amortizabile
(uzurabile);
 Să stabilească modul de calcul a amortizării
(uzurii) imobilizărilor corporale și necorporale în
conformitate cu prevederile SNC și CF;
 Să demonstreze prin exemplu calculul amortizării
imobilizărilor corporale aplicînd metodele
prevăzute de SNC și CF;
 Să definească structura activelor de capital;
 Să identifice cerințele de recunoaștere și
determinare a creșterilor și pierderilor de capital;
 Să explice regimul de impozitare a creșterilor și
pierderilor de capital;
 Să determine baza fiscală în cadrul regimului
special de impozitare a profitului pentru agenții
economici mici și mijlocii;
 Să argumenteze particularitățile regimurilor de
impozitare a unor categorii de contribuabili
(organizații necomerciale, asociațiile de economii
și împrumut, agenții economici ai sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii, notarii, rezidenți
ai zonelor economice libere, ONC);
 Să demonstreze calculul impozitului pe venit
datorat de către agenții economici ai sectorului

8
întreprinderilor mici și mijlocii.

Tema 3. Contabilitatea impozitului pe venit și raportarea fiscală


Obiective de referință Unități de conținut
 Să definească structura cheltuielilor (economiei)  Contabilitatea cheltuielilor
privind impozitul pe venit; (economiei), creanțelor și
 Să identifice particularitățile de calculare și datoriei privind impozitul pe
declarare a impozitului pe venit de către agenții venit.
economici care au filiale și subdiviziuni pe
teritoriul RM;  Contabilitatea și raportarea
 Să argumenteze modul de contabilizare a impozitului pe venit reținut la
cheltuielilor (economiei), datoriei (creanței) sursa de plată.
privind impozitul pe venit;
 Să explice sistemul de plăți aferent impozitului pe  Contabilitatea pierderilor
venit al persoanelor juridice (achitarea prealabilă fiscale.
și finală de către agenții economici, întreprinderile
agricole, gospodăriile țărănești).  Componența, modul de
 Să determine modul contabilizare și raportare a întocmire și prezentare a
impozitului pe venit reținut la sursa de plată din Declarațiilor fiscale cu privire la
veniturile rezidenților – persoane fizice și juridice impozitul pe venit.
ale RM;
 Să determine modul de contabilizare și raportare a Termeni – cheie: cheltuieli privind
impozitului pe venit reținut la sursa de plată din impozitul pe venit, datorie privind
veniturile nerezidenților RM; impozitul pe venit, subdiviziune,
 Să explice obligațiile angajatorilor cu privire la pierdere fiscală, rețineri din salarii,
calculul, achitarea și declararea impozitului pe activitate de întreprinzător, dări de
venit calculat și reținut din salarii și alte surse de seamă fiscale, achitare prealabilă și
venit; finală.
 Să explice sistemul de plăți aferent impozitului pe
venit al persoanelor fizice reținut din dobînzi,
dividende, transmitere în folosință a proprietății
imobiliare (arendă, locațiune), cîștiguri de la
jocurile de noroc și campanii promoționale, etc.;
 Să explice modul de calcul și regimul fiscal
privind reportarea pierderilor în perioada de
gestiune curentă și viitoare aferente activității de
întreprinzător și activității desfășurate de
persoanele fizice;
 Să argumenteze modul de contabilizare a pierderii
fiscale;
 Să prezinte termenele, modul de achitare și
cerințele de prezentare a declarației privind
impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice;
 Să întocmească Declarația cu privire la impozitul
pe venit a persoanei ce practică activitate de
întreprinzător;
 Să întocmească Declarația cu privire la impozitul
pe venit al persoanei fizice;
 Să întocmească Declarația cu privire la impozitul
pe venit a unor categorii de contribuabili (agenții
economici ai sectorului întreprinderilor mici și
9
mijlocii, întreprinzătorii individuali etc).

Tema 4. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată


Obiective de referință Unități de conținut
 Să definească conceptul de valoare adăugată și  Noțiuni generale privind taxa pe
taxă pe valoarea adăugată; valoare adăugată.
 Să prezinte subiecții, obiectul, cotele TVA;
 Să descrie principiile de determinare a obligațiilor  Modul de calculare, trecere în
fiscale aferente TVA; cont și achitare a TVA.
 Să identifice livrările scutite de TVA și livrările
impozabile la cota zero și cota redusă;  Contabilitatea TVA aferentă
 Să identifice circumstanțele în care persoana operațiilor de procurare a
juridică are obligația să se înregistreze în calitate mărfurilor și serviciilor pe
de subiect impozabil cu TVA; teritoriul Republicii Moldova și
 Să explice procedura privind înregistrarea la import.
(obligatorie sau benevolă) și anularea (radierea)
subiectului impozabil cu TVA de către autoritățile  Contabilitatea TVA aferenta
fiscale, inclusiv termenele relevante; operațiilor de livrare a
 Să argumenteze avantajele înregistrării benevole mărfurilor și serviciilor pe
în calitate de subiect impozabil cu TVA; teritoriul Republicii Moldova și
 Să identifice consecințele ne-înregistrării în la export.
calitate de subiect impozabil cu TVA;
 Să determine modul de calcul și administrare a  Modul de întocmire și
TVA; prezentare a Declarației TVA.
 Să stabilească perioada fiscală pentru
administrarea și declararea TVA; Termeni – cheie: obligații fiscale, taxa
 Să explice procedurile și obligațiile de notificare pe valoare adăugată, trecerea în cont a
(raportare, declarare) a plătitorilor de TVA; TVA, exigibilitatea TVA, cod TVA,
facturi fiscale, import servicii, export,
 Să identifice circumstanțele în care subiectul
livrări impozabile, livrări scutite, livrări
impozabil are dreptul la deducerea (trecerea în
mixte, Declarația privind TVA.
cont) TVA;
 Să explice normele privind exigibilitatea TVA în
diferite situații;
 Să argumenteze necesitatea solidarizării la plată a
TVA-lui de către subiecții impozabili
(cumpărător/vînzător) către organele fiscale,
inclusiv de a verifica codul TVA;
 Să stabilească particularitățile impozitării cu TVA
în cadrul entităților plătitoare și neplătitoare de
TVA;
 Să aprecieze regimurile de impozitare cu TVA
aplicate în cadrul altor jurisdicții comparativ cu
regimul aplicat în RM;
 Să argumenteze particularitățile aplicării
contabilității de casă la impozitarea cu TVA:
cerințe de aplicare, reguli pentru exigibilitatea
TVA și dreptul de deducere;
 Să demonstreze calculul obligației fiscale privind
TVA datorat de entitate autorităților fiscale în
diferite situații;
 Să demonstreze calculul obligației fiscale privind
10
TVA prin aplicarea sistemului contabilității de
casă;
 Să explice modul de calcul a obligației fiscale
privind TVA în cadrul mecanismului de auto-
aprovizionare;
 Să argumenteze modul de calcul a TVA aferent
procurărilor și livrărilor de bunuri și servicii
pentru subiecții anulați ca plătitori de TVA de
către autoritățile fiscale;
 Să argumenteze impactul aplicării mecanismului
de impozitare cu TVA în cadrul sistemului
contabilității de casa asupra persoanelor care nu
aplică sistemul dat, dar fac achiziții de la persoane
care aplică schema dată;
 Să identifice lista documentelor necesare
confirmării deductibilității TVA;
 Să identifice cerințele privind perfectarea,
eliberarea facturilor fiscale și înregistrarea în
Registrul electronic;
 Să identifice circumstanțele în care TVA-ul
aferent procurărilor de bunuri și servicii este
nedeductibil;
 Să explice procedura trecerii în cont a TVA în
cazul livrărilor mixte (impozabile și scutite de
TVA);
 Să explice mecanismul impozitării cu TVA a
livrărilor, importului și exportului de bunuri și
servicii;
 Să argumenteze modul de contabilizare a TVA
aferent operațiilor de procurare și import a
mărfurilor și serviciilor;
 Să explice modul în care se determină locul
livrării bunurilor sau serviciilor;
 Să determine obligația de plată a TVA pentru
livrările de bunuri și servicii;
 Să explice particularitățile impozitării cu TVA a
livrărilor efectuate în cadrul contractului de
mandat și de comision;
 Să argumenteze modul de contabilizare a TVA
aferent operațiilor de livrare și export a mărfurilor
și serviciilor;
 Să identifice cerințele și procedura de restituire a
TVA;
 Să prezinte termenele, modul de achitare și
cerințele de prezentare a Declarației privind TVA;
 Să întocmească Declarația privind TVA;
 Să identifice cerințele speciale de raportare a
TVA-lui în cadrul regimului de impozitare prin
sistemul contabilității de casa.

Tema 5. Contabilitatea accizelor


11
Obiective de referință Unități de conținut
 Să prezinte caracteristicile accizelor;  Noțiuni generale privind
 Să identifice cerințele privind înregistrarea și accizele.
anularea subiectului impozabil al accizelor;
 Să definească noțiunea de încăpere de acciz;  Modul de calculare și achitare a
 Să enumere înlesnirile de care beneficiază agenții accizelor.
economici la plata accizelor;
 Să stabilească perioada fiscală pentru  Contabilitatea operațiilor
administrarea și declararea accizelor; aferente mărfurilor supuse
 Să identifice cerințele și procedura de trecere la accizelor.
cont și restituire accizelor achitate;
 Să determine modul de calcul și achitare a  Modul de întocmire și
accizelor; prezentare a Declarației privind
 Să prezinte termenele, modul de achitare și accizele.
cerințele de prezentare a Declarației privind
accizele; Termeni – cheie: accize, încăpere de
 Să argumenteze modul de contabilizare a accizelor acciz, trecere în cont a accizelor,
aferente mărfurilor supuse accizelor procurate; restituirea accizelor, Declarația privind
accizele
 Să argumenteze modul de contabilizare a accizelor
aferente mărfurilor supuse accizelor livrate;
 Să întocmească Declarația privind accizele.

Tema 6. Administrarea fiscală


Obiective de referință Unități de conținut
 Să identifice organele cu atribuții de administrare
fiscală;  Cadrul instituțional al
 Să stabilească atribuțiile și obligațiile organelor de administrării fiscale.
administrare fiscală;
 Să explice regulile de stabilire a autorităților de  Componentele administrării
administrare competente; fiscale.
 Să descrie principiile și normele de conduită în
cadrul relațiilor dintre organele de administrare  Evaziunea fiscală: forme și
fiscală și contribuabil; efecte.
 Să argumenteze necesitatea unei abordări etice și
profesionale în cadrul relațiilor dintre organele de Termeni – cheie: administrare fiscală,
administrare fiscală și contribuabil; organe fiscale, scadența impozitelor și
 Să identifice principiile de bază ale procedurii de taxelor, termen de prescripție,
administrare fiscală; controale fiscale, încălcări fiscale,
 Să descrie procedura de înregistrare fiscală a declarații fiscale, sancțiuni fiscale,
contribuabilului; contestații.
 Să explice și aplice caracteristicile sistemului de
auto-evaluare și procedura de
depunere/completare a declarațiilor fiscale pentru
persoanele fizice;
 Să explice și aplice caracteristicile sistemului de
auto-evaluare și procedura de
depunere/completare a declarațiilor fiscale pentru
persoanele juridice;
 Să explice procedurile relevante de colectare prin
reținere definitivă sau ca plată în avans a

12
impozitelor și taxelor datorate, inclusiv termenele
relevante și autoritățile competente;
 Să prezinte termenele scadente pentru plata
impozitelor și taxelor;
 Să identifice termenele de scadență în cazul
plăților în avans a obligațiilor fiscale aferente
impozitelor și taxelor;
 Să prezinte lista informațiilor și documentele care
confirmă obligațiile fiscale ale contribuabililor
aferente impozitelor și taxelor;
 Să identifice termenele de depunere a declarațiilor
fiscale și emiterii unei pretenții;
 Să determine modul în care sunt achitate
obligațiile fiscale aferente impozitelor și taxelor;
 Să explice procedura de compensare la sfîrșitul
perioadei fiscale a plăților aferente impozitelor și
taxelor și recalculul impozitelor și taxelor în urma
aplicării compensării;
 Să identifice termenele de prescripție și
autoritățile de administrare fiscală competente
pentru determinarea și stingerea obligațiilor
fiscale;
 Să explice modul de aplicare a termenelor de
prescripție la determinarea obligației fiscale;
 Să descrie tipurile de controale fiscale efectuate de
organele de administrare fiscală;
 Să enumere tipurile de încălcări fiscale și
sancționarea acestora;
 Să identifice situațiile în care organele de
administrare fiscală aplică sancțiuni fiscale
contribuabililor;
 Să identifice instrumentele de remediere și
procedurile relevante în contestarea deciziilor
organelor de administrare fiscală, inclusiv
termenele de depunere și autoritățile competente;
 Să explice modul de calcul a sancțiunilor fiscale
aplicate de organele de administrare fiscală pentru
neachitarea în termen a impozitelor și taxelor;
 Să determine modul de formare și stingere a
obligației fiscale;
 Să definească conceptul de evaziune fiscală;
 Să argumenteze diferența dintre evaziunea fiscală
și frauda fiscală;
 Să identifice direcțiile de perfecționare a
administrării fiscale în RM.

Temă 7. Contabilitatea altor impozite și taxe generale și locale


Obiective de referință Unități de conținut
 Să prezinte subiecții, obiectele impunerii, baza  Caracteristica generală a altor
impozabilă și cotele impozitelor și taxelor impozite și taxe generale și
generale și locale; locale.
 Să identifice subiecții impozabili care beneficiază
13
de scutiri la plata impozitelor și taxelor generale și  Modul de calcul și
locale; contabilitatea taxelor vamale.
 Să identifice perioada fiscală pentru calculul,
achitarea și raportarea impozitelor și taxelor  Contabilitatea taxelor rutiere.
generale și locale;
 Să enumere tipurile de taxe și regimuri vamale  Modul de calculul și
aplicate în Republica Moldova; contabilitatea impozitului pe
 Să determine modul de calcul a taxei vamale și a bunurile imobiliare.
taxei pentru efectuarea procedurilor vamale;
 Să enumere tipurile de taxe rutiere aplicate în  Contabilitatea taxelor pentru
RM; resursele naturale.
 Să stabilească modul de calcul al taxelor rutiere;
 Să descrie principiile evaluării și metodele de  Contabilitatea taxelor locale.
evaluare a bunurilor imobiliare pentru stabilirea
bazei de impozitare;  Modul de declarare a altor
 Să determine modul de calcul a impozitului pe impozite și taxe generale și
bunurile imobiliare, inclusiv în cazul entităților locale.
economice ce dețin subdiviziuni;
 Să stabilească modul de calcul a taxelor locale și Termeni – cheie: taxe locale, impozite
taxelor pentru resursele naturale; locale, taxe vamale, proceduri vamale,
 Să argumenteze particularitățile contabilizării regimuri vamale, bunuri imobiliare,
taxelor vamale, taxelor rutiere, impozitelor și declarația vamală, organ cadastral,
taxelor locale și taxelor pentru resursele naturale; valoare estimată.
 Să prezinte termenele, modul de achitare și
cerințele de prezentare a Declarațiilor privind
impozitele și taxele generale și locale;
 Să întocmească formularele dărilor de seamă
referitoare la impozitele și taxele generale și
locale.

Tema 8. Contabilitatea decontărilor cu asigurările sociale și medicale


Obiective de referință Unități de conținut
 Să identifice necesitatea și conținutul economic al  Sistemul asigurărilor sociale și
asigurărilor sociale și medicale; medicale în Republica
 Să enumere tipurile de prestații de asigurări Moldova.
sociale;
 Să identifice categoriile de plătitori obligați să  Reglementări în domeniul
achite contribuții de asigurări sociale, contribuții asigurărilor sociale de stat
de asigurări medicale și alte contribuții similare; obligatorii și contabilitatea
 Să enumere înlesnirile de care beneficiază decontărilor cu organele
persoanele fizice la achitarea contribuțiilor de asigurărilor sociale.
asigurări;
 Să determine baza impozabilă de calcul a  Reglementări în domeniul
contribuției individuale de asigurări sociale de stat asigurărilor obligatorii de
obligatorii pentru asigurați (angajați); asistență medicală și
 Să determine baza impozabilă de calcul a contabilitatea decontărilor cu
contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii organele asigurărilor medicale.
datorate de angajatori;
 Să determine baza impozabilă de calcul a Termeni – cheie: asigurări sociale,
contribuțiilor sociale din activități independente; asigurări medicale, bază impozabilă,
 Să determine procedurile, cotele și termenele de indemnizații sociale, categorii de
14
plată a contribuțiilor de asigurări sociale; plătitori, ajutor material, activități
 Să determine procedurile, cotele, termenele de independente.
plată a contribuțiilor de asigurări sociale din
activități independente (servicii, activitate
profesională etc.);
 Să determine baza impozabilă de calcul a primelor
de asigurare obligatorie de asistență medicală
(angajatori și angajați);
 Să determine procedurile, cotele, termenele de
plată a primei de asigurare obligatorie de asistență
medicală;
 Să stabilească tipurile de drepturi și venituri din
care nu se calculează contribuții de asigurări
sociale de stat obligatorii, prime de asigurare
obligatorie de asistență medicală;
 Să prezinte termenele și cerințele de prezentare a
dărilor de seamă privind calcularea contribuțiilor
de asigurări sociale de stat și primei de asigurare
obligatorie de asistență medicală;
 Să demonstreze calculul contribuțiilor pentru
asigurările sociale, primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală și a altor prestații
de asigurări sociale (indemnizației de șomaj,
indemnizației pentru maternitate, indemnizații
pentru incapacitate temporară de muncă drept
urmare a unui accident de muncă sau unei boli
profesionale) pentru diferite categorii de plătitori;
 Să întocmească în baza unui exemplu concret
formularele respective de dare de seamă aferente
contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală.

V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Produsul preconizat: STUDIU DE CAZ

Structura Produsului Strategii de realizare Termen de prezentare

15
1. Foaia de titlu (Anexa 1); 1. Documentarea studiului de caz; Cel puţin cu 2
săptămâni până la
2. Descrierea situației studiului de caz 2. Analiza și procesarea informațiilor; încheierea semestrului.
și sarcinile formulate (Anexa 2);
3. Găsirea și notarea soluțiilor:
3. Metodologia aplicată, care cuprinde: - înregistrarea operațiilor economice
a. baza informațională în conturile contabile;
(Legea contabilității, Standardele - determinarea obligațiilor fiscale
Naționale de Contabilitate, Codul aferente impozitelor și taxelor;
Fiscal, Planul de conturi contabile, - prezentarea calculului uzurii
regulamente, instrucțiuni, etc.); mijloacelor fixe în scopuri de
b. b. metoda contabilității cu procedeele impozitare;
specifice (cont contabil, dubla - întocmirea dărilor de seamă fiscale
înregistrare, evaluarea, calculație); privind impozitele și taxele.
c.
4. Soluționarea cazului; 4. Formularea și prezentarea
soluțiilor;
5. Anexe:
- Registrul de 5. Perfectarea produsului conform
înregistrare a cerinţelor tehnice înaintate
operațiunilor (lucrările se prezintă imprimate
economice pe foi A4, textul lucrării se
(Anexa 3) recomandă a fi redactat cu
- Registrul de evidență a uzurii
caractere Times New Roman,
mijloacelor fixe în scopul impozitării
(Anexa 4);
font 12 pt, iar intervalul între
- Dări de seamă fiscale fiscale. rînduri – de 1,5. Se prezintă în
mapă.).

16
Descriptori de performanţă
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura Respectă integral părţile Respectă toate părţile Una din părţile
produsului componente ale produsului componente ale componente ale
produsului, dar una produsului lipseşte
din ele nu este
realizată conform
strategiilor
2. Relevanţa Corespunde cazului cercetat Este adecvată Fără aspecte
metodologiei aplicate şi a condus la soluţionarea scopului, dar a condus concrete
completă a cazului (90- la soluţionarea parţială
100%) a cazului (în proporţie
de 70-80%)
3. Gradul de Cu respectarea integrală a Cu respectarea Nu au fost realizate
realizare a studiului algoritmului de soluţionare algoritmului de circa 50-60% din
de caz a cazului 90-100%. soluţionare a cazului sarcinile formulate
Este prezentat studiul de caz 70-80%, dar conţin pentru soluţionarea
rezolvat complet, descrierea unele devieri cazului
amplă a modului de neesenţiale
calculare a sumelor care
lipsesc, calcularea corectă a
rulajelor şi soldurilor finale
a conturilor contabile,
întocmirea balanţei de
verificare şi a bilanţului
final.
4. Gradul de Soluţii concrete, dar Soluţii parţial
argumentare a Soluţii argumentate bazate care necesită mici argumentate, unele
soluţiilor pe un studiu profund a concretizări generale fără
cazului argumentări.
5. Evaluarea Demonstrează cunoaşterea Conţine erori Nu a reuşit să
modului de rezolvare profundă a modului de conceptuale în formuleze soluţii
a studiului de caz rezolvare a cazului rezolvarea cazului. clare şi coerente
privind modul de
rezolvare cazului.
6. Perfectarea Conform cerinţelor Cu abateri Cu abateri
produsului formulate nesubstanţiale de la substanţiale de la
cerinţele cerinţele
regulamentare regulamentare

17
Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold, centered)

FACULTATEA (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina_________________________________

STUDIU DE CAZ (font 18, Bold, centered)

Conducător științific: _____________ Numele, prenumele, gradul științific

Autorul: ______________

Chișinău - 20___

18
Anexa 2

Studiu de caz

Activitatea principală a entității „Sălcioară” S.R.L. este arenda bunurilor imobiliare proprii (CAEM 70200).

Date generale despre entitate:


- codul fiscal 1234534245453
- codul TVA 0256487
- adresa juridică – mun. Chișinău, str. Șciusev A.,31 (CUATM 0130)
- numărul mediu scriptic de salariați constituie 5 persoane.

În luna decembrie anul 20__ entitatea a efectuat livrări de servicii impozabile cu diferite cote ale TVA:
 cota standard – 120 000 lei, fără TVA;
 cota 8% - 5 000 lei, fără TVA.
În perioada dată au fost procurate servicii și bunuri de la agenții economici rezidenți ai RM în valoare de:
 cota standard - 90 000 lei, inclusiv TVA;
 cota 8% - 7 000 lei, fără TVA.
Conform Declarației TVA pentru luna noiembrie 20__ suma TVA destinată trecerii în cont în perioada
ulterioară constituia 2 500 lei.

„Sălcioară” S.R.L. dispune de o clădire destinată închirierii oficiilor. Conform certificatului eliberat de Oficiul
Cadastral valoarea estimată a clădirii în scopul impozitării constituie 500 400 lei.

În perioada anului 20__ „Sălcioară” S.R.L. a înregistrat în contabilitatea financiară următoarele elemente de
venituri și cheltuieli:
- 611 ”Venituri din vânzări” – 390 067 lei;
- 612 “Alte venituri din activitatea operațională” – 70 213 lei;
- 711 “Costul vânzărilor” – 150 121 lei;
- 712 “Cheltuieli de distribuire ” – 732 lei;
- 713 “Cheltuieli administrative” – 78 332 lei;
- 714 “Alte cheltuieli din activitatea operațională” – 6 890 lei;
- 722 “Cheltuieli financiare” – 845 lei.
În scopul impozitării, entitatea economică a înregistrat ajustări aferente cheltuielilor:
1. cheltuielilor de deplasare. Suma efectivă a cheltuielilor de deplasare – 3 000 lei, iar
suma recunoscută, în scopuri de impozitare, conform regulamentului în vigoare – 2 600
lei;
2. amenzi calculate privind taxele locale - 360 lei;
3. uzura mijloacelor fixe. În contabilitatea financiară – 32 000 lei.

Se cunoaște următoarea informație privind mijloacele fixe ale entității „Sălcioară” SRL în scopul impozitării
(tabelul 1):
Tabelul 1
Mijloacele fixe existente la entitate și baza lor valorică
la începutul perioadei de gestiune 20__
Categoria de Baza valorică la începutul
Mijlocul fix
proprietate perioadei de gestiune 20__
I Clădire 550 000
V Condiționer (1 unitate)
45 000
Calculator (2 unități)

Conform politicilor contabile „Sălcioară” SRL contabilizează cheltuielile privind impozitul pe venit în baza
metodei impozitului pe venit curent. În cursul anului de gestiune, a fost achitat în rate trimestriale impozitul pe
venit – câte 6 000 lei în trimestru.

Se cere:
1. Calculați suma impozitelor și taxelor spre plată la buget pentru anul fiscal 20__;
2. Înregistrați operațiile economice ce au avut loc în perioada de gestiune 20__ în Registrul de înregistrare a
operațiunilor economice (Anexa 3);
3. Prezentați calculul uzurii mijloacelor fixe în scopuri de impozitare utilizând Registrul de evidență a
mijloacelor fixe pe categorii de proprietate și a uzurii acestora în scopul impozitării pentru perioada de
gestiune 20__ (Anexa 4);
4. Întocmiți Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei care practică activitate de
întreprinzător(forma VEN 12) pentru anul 20__;
5. Întocmiți Declarația privind TVA (forma TVA 12) pentru luna decembrie 20__;
6. Întocmiți Declarația privind Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ-13) pentru anul 20__.

Anexa 3

Registrul de înregistrare a operațiunilor economice

Nr. Formula contabilă


Conținutul operațiunilor economice
crt. Debit Credit Suma

20
Anexa 4

Registrul de evidență a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate și a uzurii


acestora în scopuri fiscale pentru perioada de gestiune __________

__________________________ __________________________
Unitatea (întreprinderea) Certificat de înregistrare
__________________________ __________________________
Adresa Cod fiscal
(în lei)
Nr. Categoria de Baza Suma intrărilor (Sintr.) Suma corectărilor (Sc) Suma ieșirilor (Sieșir) Baza Uzu- Baza
d/o proprietate și valo- Mij- Mij- Rein- Din Alte Total Depă- Suma Suma valorii Alte Total Co- Do- Ie- Con- Alte Lichi- Total valo- ra valo-
norma uzurii rică a loace loace trarea con- in- șirea taxei restante co- mer- nație șire ser- ie- dare rică a cal- rică a
mijloa- fixe fixe după ser- trări limitei pe presupuse a rec- ciali- sau for- vare șiri mijloa- cu- mijloa-
celor procu- create ieșirea vare cheltu- valoa- mijloacelor fixe tări zare trans- țată celor lată celor
fixe la rate cu forțată ielilor rea în cazul mitere fixe la (Uf) fixe la
înce- forțe pentru adău- trecerilor la gra- finele înce-
putul proprii repa- gată pierderi în tuită peri- putul
peri- rație (Stva) contabilitate în oadei de urmă-
oadei (Sd) legătură cu ges- toarei
de ges- uzura totală tiune peri-
tiune (Svr) (Bf) oade de
(Bi) ges-
tiune
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. I-5%
2. Total I
3. II - 8%
4. III - 12,5%
5. IV - 20%
6. V - 30%
7. Total

Conducătorul întreprinderii
Contabil-șef
Executor
VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

Procesul de predare-învăţare la disciplina „Contabilitatea impozitelor” se realizează în


baza curriculumului disciplinar. Formele de organizare a procesului de instruire îmbină ore de
contact direct şi lucru individual. Contactul direct este prezentat de lecţii de curs și seminare, iar
lucrul individual prezintă studiu de caz.
Structura şi conţinutul curriculumului la disciplina „Contabilitatea impozitelor”
proiectează procesul didactic, sub aspectul managementului timpului şi efortului studentului,
măsurat în credite academice; sub aspectul designului conţinutului; determină modalităţile de
realizare a lucrului individual şi formelor de evaluare curentă și finală.
Studenţii sunt informaţi privitor la formele de organizare a activităţilor didactice la
disciplina „Contabilitatea impozitelor” prin intermediul curriculei date, prin lucrările metodice
elaborate şi de către profesorul ce ţine cursul la disciplină la începutul primelor ore de predare a
acesteia.
În fiecare semestru, la Departament, se elaborează şi se aduce la cunoştinţă studenţilor
orarul orelor de consultare, în cadrul cărora se realizează şi individualizarea educaţiei, parte
componentă a predării-învăţării centrate pe student.
În scopul realizării învăţământului centrat pe student ce implică punerea accentului pe
interesul celui care învaţă, pe parteneriatul profesor-student. În cadrul predării disciplinei
„Contabilitatea impozitelor” se aplică noi abordări ale predării şi ale învăţării, suport efectiv şi
activităţii de consiliere. Se ţine cont şi de impactul învăţământului centrat pe student asupra
dezvoltării competenţelor studenţilor, necesare pentru piaţa muncii într-o continuă schimbare,
dar şi pentru a se integra în societate, ca cetăţeni activi şi responsabili.
Unitățile de învățare din cadrul disciplinei date servesc bază de formare a tematicii tezelor
de licență, formularea tematicii de specialitate în activitatea științifică a studenților pentru
participarea la conferințele naționale și internaționale, continuarea certărilor științifice de către
studenți la Ciclul II, masterat și Ciclul III, doctorat.
În procesul de predare-învăţare la disciplina „Contabilitate impozitelor”se aplică un şir de
procedee recomandate de specialişti cum ar fi: metoda predării/învăţării reciproce, metoda
mozaicului (jigsaw), metoda „Schimbă perechea”, metoda piramidei, diagrama cauzelor şi a
efectului, tehnica LOTUS (Floarea de nufăr), brainstorming, explozia stelară (starbursting),
metoda Pălăriilor gânditoare ş.a. conform strategiei realizate în cadrul departamentului.
În afară de metodele tradiţionale de predare-învăţare-evaluare în predarea disciplinei
„Contabilitatea impozitelor” se folosesc şi diverse tehnologii informaţionale de comunicare.
Pentru diseminarea informaţiei şi consultaţii individuale a studenţilor se folosește reţeaua
internet, platforma Moodle şi corespondenţa electronică dintre profesor şi studenţi. O pondere tot
mai mare în acest sens au reţelele de socializare.
Evaluarea rezultatelor academice:
Evaluarea curentă și finală a studenților se realizează conform Regulamentului instituțional
privind evaluarea randamentului academic, aprobat de Senatul USM la 15 aprilie 2014 cu
referire la evaluare, Dispoziția Decanului Facultății Științe Economice nr. 129 din 04 aprilie
2016 și altor acte instituționale conform codrului legal în vigoare.
Evaluarea și notarea studenților se efectuează pe toată durata semestrului prin: evaluări
curente (atestări obligatorii - 2 și evaluări la seminare, curs, alte activități), evaluarea produsului
lucrului individual (studiu de caz) și evaluarea finală.
Nota medie semestrială se calculează în baza notei medii la evaluările curente, a notelor de
la cele 2 atestări și a notei pentru produsul lucrului individual și se exprimă în numere întregi.
Media semestrială se va calcula conform relaţiei:
22
MEC  LI
T1  T2 
MS  2
3
unde:
MS – media semestrială;
T1 – atestare 1;
T2 – atestare 2;
MEC – media evaluării curente;
LI – lucrul individual.

Media semestrială va avea o pondere de 60% (Frecvență de zi: Licență și Masterat) și 50%
(Frecvență redusă: Licență) în nota finală (NF) la disciplină.
Dacă studentul nu a realizat obiectivele curriculare (media semestrială este negativă) nu este
admis la examen.

Nota finală se calculează în baza notei medii pe semestru (MS) și a notei la examen (E).
Pentru studenții la învățământ cu frecvență, ponderea notei la semestru este de 60%, iar ponderea
notei la examen este de 40%. Pentru studenții la învățământ cu frecvență redusă, ponderea notei
la semestru este de 50% și ponderea notei la examen este de 50%.
În cazul evaluării unui modul, examenul se va considera nepromovat, dacă studentul obține
note mai mici de 5 la unul dintre componentele modulului.
Nota finală (NF) se determină ca o medie ponderată după cum urmează:
- La frecvență de zi:
NF = 0,6 × MS + 0,4 × E
Ponderea elementelor care formează nota finală este următoarea:
Testarea 1 -20%; Testarea 2 – 20%; Media Evaluării Curente – 10%;
Lucrul individual – 10%; Examen – 40%.
- La frecvență redusă:
NF=0,5× MS +0,5 × E ( la frecvență redusă)
Ponderea elementelor care formează nota finală este următoarea:
Testarea 1 -16,67%; Testarea 2 – 16,67%; Media Evaluării Curente – 8,33%; Lucrul
Individual – 8,33%; Examen – 50%
Testele pentru evaluarea finală se elaborează de cadrul didactic responsabil de disciplină și
se aprobă la nivel de Departament și de către Consiliul Facultății. Variantele de teste elaborate
cuprind minimum 80% din prevederile curriculare.

23
Model: Test evaluare finală

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Aprobat:
la ședința Departamentului
„Contabilitate și Informatică Economică”
din
Proces-verbal nr.
Șef departament, dr. conf. univ.
Dolghi Cristina_______________

TEST
VARIANTA
Pentru examen la Contabilitatea impozitelor

Anul II
Studentul __________________ Grupa _______
Facultatea Științe Economice

Timpul alocat pentru test – 3 ore academice

Secțiunea “A”: Sunt prezentate 15 întrebări a câte 2 puncte fiecare. Toate întrebările sunt
obligatorii și pot avea doar o variantă corectă de răspuns.

1. La sfîrșitul anului 2015 o societate comercială cu răspundere limitată înregistrează un


profit net în valoare de 200 000 lei. Asociații entității sunt: o persoană fizică ce deține
30% din capitalul social și o persoană juridică ce deține 70% din capitalul social.
Asociații au statut de persoane rezidente a RM.
În condițiile în care societatea practică o rată de distribuire a dividendelor de 50%, impozitul
pe venit aferent dividendelor achitate va constitui:
A. 6 000,00 lei;
B. 1 800,00 lei;
C. 1 584,00 lei;
D. 15 000,00 lei.
2. O entitate economică pe parcursul anului a înregistrat următoarele cheltuieli la
primirea unei delegații străine, care avea ca scop încheierea unui contract comercial:
1. cheltuieli de traducere prestate de o firmă specializată – 750 lei;
2. cina festivă – 3 500 lei;
3. servicii de cazare – 2 750 lei;
4. cheltuieli de transport suportate la întîlnirea reprezentanților delegației – 200 lei;
5. costuri suportate pentru organizarea unei excursii – 3 000 lei.

24
Determinați valoarea cheltuielilor ce pot fi deduse la calculul obligației fiscale aferente
impozitului pe venit, știind că pe parcursul anului entitatea economică a realizat venituri din
prestarea serviciilor în sumă de 100 500 lei.
Variante de răspuns:
A. 10 200,00 lei;
B. 502,50 lei;
C. 1 005,00 lei;
D. 3 700,00 lei.

3. Pe parcursul anului 2016 cetățeanul Popescu Vlad rezident al Republicii Moldova a


înregistrat următoarele venituri:
1. veniturile din dividende – 1 000 lei;
2. indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă – 2 500 lei;
3. venituri din servicii prestate pe baza de contract civil – 1 500 lei;
4. indemnizația pentru creșterea copilului – 10 000 lei;
5. venituri din cedarea în folosință a bunurilor imobiliare 35 000 lei;
6. venituri din drepturi de proprietate intelectuală – 3 500 lei;
7. venituri aferente depozitelor bancare – 5 000 lei.
Din veniturile enumerate mai sus selectați-le pe cele impozabile în anul 2016 și stabiliți valoarea
acestora în sensul impozitului pe venit aferent persoanelor fizice.
Variante de răspuns:
A. 17 500,00 lei;
B. 39 500,00 lei;
C. 41 000,00 lei;
D. 46 000,00 lei.
4. Contribuabilii persoane juridice se declară inactivi dacă se află în una dintre
următoarele situații:
1. nu își îndeplinesc nici o obligație declarativă în conformitate cu termenele prevăzute de legislația
fiscală;
2. nu își îndeplinesc nici o obligație de plată prevăzută de legislația fiscală;
3. se sustrag de la efectuarea controalelor fiscale prin declararea unor date de identificare a
domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
4. organele fiscale le anulează înregistrarea în calitate de subiect impozabil cu TVA;
5. organele fiscale au constatat că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
6. au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracțiunilor.
Variante de răspuns:
A. 2, 3, 4;
B. 2, 3, 6;
C. 1, 2, 3;
D. 1, 3, 5.
5. Obligația fiscală a entității economice privind taxele locale pentru trimestrul I 2016
constituie 3 000 lei care a fost stinsă la data de 01 mai 2016. Termenul de achitare
conform prevederilor legislației fiscale este data de 25 a lunii următoare perioadei
fiscale.
Perioada de calcul și cuantumul majorării de întîrziere (penalitatea) va constitui:
a) 25 martie 2016 – 01 mai 2016 - 14,34 lei;
b) 26 aprilie 2016 – 31 decembrie 2016 – 514,30 lei;
c) 25 aprilie 2016 – 02 mai 2016 – 16,39 lei;
d) 26 aprilie 2016 – 01 mai 2016 – 12,29 lei.

6. D-l Florin Vlad în anul fiscal curent a vîndut un apartament cu două odăi la prețul de
353 000 lei, prețul de piață fiind de 262 600 lei. Apartamentul respectiv a fost
locuința de bază a D-lui Florin Vlad din 01.01.2002.
Venitul supus impozitării din creșterea de capital pentru anul de depunere a Declarației persoanei
fizice cu privire la impozitul pe venit va constitui:

25
A. 61 300 lei;
B. 131 300 lei;
C. 106 500 lei;
D. 176 500 lei.
7. Un angajat al entității economice pe parcursul lunii mai 2016 a obținut următoarele
surse de venituri: salariu brut – 26 500 lei și ajutor material – 10 000 lei.
Care este suma contribuțiilor de asigurări sociale individuale reținute și achitate de către entitatea
economică din veniturile angajatului pentru luna mai 2016:
A. 1 590 lei;
B. 2 190 lei;
C. 1 887 lei;
D. 1 515 lei.
8. La depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015,
D-l Enache Gheorghe a raportat venituri din salarii. Contribuabilul a declarat ca are la întreținere
2 copii, unul din care este bursier. Bursa constituie 15 000 lei.
Cu cît se va diminua venitul impozabil la aplicarea deducerilor de care beneficiază D-l
Enache Gheorghe pentru anul 2015:
A. 14 640 lei;
B. 10 128 lei;
C. 22 512 lei;
D. 12 384 lei.
9. O persoană juridică rezident a unui stat cu care Republica Moldova are încheiată convenție
de evitare a dublei impuneri a prestat pe parcursul anului 2015 venituri sub formă de servicii de
marketing în sumă de 5 000 USD unui agent economic rezident al RM.
Care va fi metoda de optimizarea a obligațiilor fiscale în vederea stabilirii regimului fiscal
aplicabil impunerii veniturilor realizate de persoană nerezidentă:
A. aplicarea prevederilor legislației Republicii Moldova privind impunerea veniturilor
persoanelor juridice nerezidente;
B. aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri;
C. aplicarea prevederilor legislației țării de origine a nerezidentului privind impunerea
veniturilor persoanelor juridice;
D. prezentarea certificatului de rezidență fiscală.

10. Entitatea economică a înregistrat următoarele rezultate: anul 2013 – pierdere fiscală 6 000
lei, anul 2014 – pierdere fiscală 12 000 lei, anul 2015 – profit impozabil 5 000 lei.
Mărimea pierderii fiscale permise spre deducere în anul 2015 în vederea determinării
obligației fiscale aferente impozitului pe venit va constitui:
A. 4 000 lei;
B. 6 000 lei;
C. 5 000 lei;
D. 3 000 lei.

11. O entitate economică - agent al micului business care are statut de persoană juridică la
situația din 31 decembrie 2015 a obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de
T.V.A. în sumă de 300 000 lei și impozabile cu T.V.A. în sumă de 150 000 lei și nu este
înregistrată în calitate de plătitor de TVA.
Regimul fiscal aplicat pentru calcularea impozitului pe venit pentru anul fiscal 2016 este:
A. regimul general – 12%;
B. poate alege aplicarea regimului general – 12% sau regimului întreprinderilor mici și mijlocii -
3%;
C. regimului întreprinderilor mici și mijlocii – 3%;
D. regimul pentru persoane fizice și întreprinzători individuali în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29 640 lei;

26
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29 640 lei;

12. Un agent economic a beneficiat pe parcursul anului de servicii de import de la un nerezident în


valoare de 4 200 USD. Actul de prestare a serviciilor a fost semnat de către părți la data de 25 mai anul
curent. Achitarea a fost efectuată în două etape în rate egale: la 31 martie și 30 iunie anul curent.
Momentul apariției și valoarea obligației fiscale aferente TVA de la importul de servicii va constitui:
A. 25 mai anul curent – 840 USD;
B. 31 martie și 30 iunie anul curent – cîte 420 USD;
C. 30 iunie anul curent – 840 USD;
D. 31 martie și 30 iunie anul curent – cîte 350 USD.

13. O entitate nerezidentă are încheiat cu un agent economic rezident al RM un contract pentru
executarea lucrărilor de construcție, finanțat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare. Proiectul de construcție are o durată de 2 ani.
Obligația înregistrării reprezentantei permanente de către entitatea nerezidentă în vederea
desfășurării activității de întreprinzător pe teritoriului Republicii Moldova apare:
A. din momentul începerii activității nerezidentului pe teritoriul RM;
B. dacă durata activității nerezidentului continuă pentru o perioada mai mare de 6 luni;
C. dacă durata activității nerezidentului continuă pentru o perioada mai mare de 12 luni;
D. nu apare obligația înregistrării de către nerezident a reprezentantei permanente pe
teritoriul RM.

14. O persoana juridică deține în proprietate o clădire în valoare de 485 960 lei. Cota de
impozitare este 0,1%. Clădirea a fost dobîndită la 01 mai anul curent.
La plata în avans a impozitului pe clădire, datorat pentru întregul an de către persoana
juridică, pînă la data de 30 iunie a anului respectiv, impozitul va constitui:
A. 485,96 lei;
B. 413,07 lei;
C. 325,30 lei;
D. 276,51 lei.

15. Entitatea “Ozon” SRL procură din import pește a cărui valoare în vamă este 3 500 $. TVA –
20%. Taxa vamală – 10%. Taxa pentru proceduri vamale – 0,2%. Cheltuielile de asigurare
prestate de compania de asigurări – 1 300 lei. Cheltuieli de transportare a peștelui cu transport
propriu – 1 800 lei. Cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei a fost stabilit la data întocmirii
declarației vamale – 12,38 lei/$.
Suma taxelor vamale achitate în vamă aferente importului de pește va constitui:
A. 4 735,86 lei;
B. 4 419,66 lei;
C. 5 303,59 lei
D. 4 333,00 lei.
Secțiunea „B”: Sunt prezentate 3 studii de caz a câte 5 întrebări fiecare, fiecare întrebare
fiind evaluată cu câte 2 puncte. Toate întrebările sunt obligatorii și pot avea doar o
variantă corectă de răspuns.

Studiul de mai jos abordează întrebările de la 16 pînă la 20

S.R.L. „Ozon” activează în mun. Chișinău și are ca principal gen de activitate comerțul cu amănuntul a
produselor alimentare și nealimentare. Pentru trimestrul I al anului 2016 conform datelor evidenței
contabile dispune de următoarele informații:
A. Efectivul de salariați:
- Ianuarie – 18 persoane, inclusiv cumularzi externi 3 persoane;
- Februarie – 15 persoane, inclusiv cumularzi externi 1 persoană;
- Martie – 21 persoane, inclusiv cumularzi externi 1 persoană.

27
B. Persoane aflate în concedii pentru îngrijirea copiilor pe parcursul trimestrului I 2016 – 2 persoane.
Cota concretă a taxei pentru amenajarea teritoriului constituie 80 lei anual pentru fiecare salariat.

16. Obligația fiscală a entității S.R.L. „Ozon” aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului pentru
trimestrul I 2016 constituie:
A. 360 lei;
B. 320 lei;
C. 400 lei;
D. 440 lei.

17. S.R.L. „Ozon” este fondată de către 2 persoane fizice:


1. Florin Vlad activează ca cumulard extern în cadrul entității în funcția de director;
2. Ababi Valentina nu activează în cadrul entității.
Apreciați impactul situației date asupra calculului obligației fiscale a entității S.R.L. „Ozon” aferentă
taxei pentru amenajarea teritoriului pentru trimestrul I 2016:
a) obligația fiscală se va majora lunar cu 20 lei;
b) obligația fiscală se va majora trimestrial cu 20 lei;
c) obligația fiscală se va majora trimestrial cu 20 lei pentru fiecare fondator;
d) obligația fiscală nu se va modifica.

18. În luna februarie 2016 S.R.L. „Ozon” a deschis o unitate de comercializare a mărfurilor, care
este amplasată în afara mun. Chișinău. Care din următoarele afirmații referitoare la modul de
prezentare a dării de seamă aferente taxei pentru amenajarea teritoriului este corectă:
A. S.R.L. „Ozon” este obligată să prezinte Darea de seamă - propriu-zisă și Anexa la Darea de
seamă pe taxele locale, doar dacă în cadrul unității de comerț deschisă se identifică obiecte
impozabile cu taxa locală;
B. Unitatea de comerț deschisă nu constituie obiect impozabil, respectiv S.R.L. „Ozon” va prezenta
doar Darea de seamă – propriu-zisă pe taxele locale;
C. Unitatea de comerț deschisă constituie obiect impozabil, respectiv S.R.L. „Ozon” va prezenta
concomitent Darea de seamă – propriu-zisă și Anexa la Darea de seamă pe taxele locale;
D. S.R.L. „Ozon” este obligată să prezinte concomitent Darea de seamă - propriu-zisă și Anexa la
Darea de seamă pe taxele locale, chiar dacă în cadrul unității de comerț deschise nu se identifică
obiecte impozabile cu taxa locală.

19. O analiză aferentă corectitudinii prezentării dării de seamă de către S.R.L. „Ozon” a taxei pentru
amenajarea teritoriului ne prezintă următoarea situație: darea de seama pentru trimestrul I 2016 nu a fost
prezentată organului fiscal în termenul prevăzut de către legislația fiscală. Identificați măsuri care ar
minimiza consecințele prezentării tardive a dării de seamă:
a) entitatea va înregistra costuri suplimentare aferente majorărilor de întîrziere (amendă);
b) entitatea nu va înregistra costuri suplimentare aferente majorărilor de întîrziere (amendă);
c) entitatea nu va înregistra costuri suplimentare aferente majorărilor de întîrziere (amendă)
în cazul
prezentării desinestătător a dării de seamă;
d) entitatea va înregistra costuri suplimentare aferente majorărilor de întîrziere (amendă) și va fi
supusă unui control fiscal.

20. Tratamentul fiscal cel mai optimal în vederea diminuării obligației fiscale privind taxa pentru
amenajarea teritoriului va fi aplicabil S.R.L. „Ozon”, dacă entitatea va avea statut de:
A. entitate economică în care statul este fondator 100%;
B. reprezentanţă a organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova;

28
C. bancă comercială;
D. companie de asigurări.

Studiul de mai jos abordează întrebările de la 21 pînă la 25

Baza valorică a mijloacelor fixe ale entității economice la începutul perioadei de gestiune
constituie 552 000 lei și se raportează la categoriile de proprietate după cum urmează:

Categoria de Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul


Mijloace fixe exploatate
proprietate perioadei de gestiune
Clădire administrativă I 400 000
Clădire depozit I 279 000
2 obiecte IV 72 000/2
10 obiecte V 80 000/10
Total 831 000
În perioada de gestiune entitatea a vîndut un utilaj (categoria de proprietate IV). Preț de vînzare -
25 000 lei, inclusiv TVA 20%.

21. Cheltuiala deductibilă cu amortizarea fiscală luată în considerare la calculul impozitului pe venit
aferent exercițiului fiscal constituie:
a) 77 350,00 lei;
b) 67 350,00 lei;
c) 72 350,00 lei;
d) 68 183,33 lei.

22. Pe parcursul perioadei de gestiune entitatea economică a suportat cheltuieli pentru reparația
curentă a clădirii administrative în valoare de 70 000 lei. Cuantumul cheltuielilor pentru reparația
proprietății permise spre deducere în scopuri fiscale constituie:
A. 60 000 lei;
B. 70 000 lei;
C. 57 000 lei;
D. 101 850 lei.

23. La data de 31 decembrie anul curent entitatea economică a achiziționat un autoturism (categoria de
proprietate V) la preț de 250 000 lei. Autoturismul va fi utilizat în activitatea de bază a entității care
constituie prestarea serviciilor de taxi. Baza valorică a categoriei de proprietate respective va fi majorată
cu:
A. 250 000 lei;
B. 200 000 lei;
C. 50 000 lei;
D. 0,00 lei.

24. Entitatea economică în luna ianuarie anul curent a încheiat un contract de locațiune a
autoturismului. Proprietarul autoturismului este fondatorul unic al entității. Pe parcursul anului
au fost suportate cheltuieli de reparație a autoturismului în mărime de 15 000 lei. Plata lunară
aferentă locațiunii constituie 5 000 lei. În scopuri fiscale autoturismul se raportează la categoria
V de proprietate. Datoria curentă aferentă locațiunii la finele anului curent constituie 10 000 lei.
Care din următoarele afirmații referitoare la calcularea bazei valorice la finele perioadei de
gestiune pe categoria V de proprietate este corectă:
A. baza valorică a categoriei respective de proprietate la sfîrșitul perioadei de gestiune se va majora
cu 6 000 lei;

29
B. baza valorică a categoriei respective de proprietate la sfîrșitul perioadei de gestiune se va majora
cu 15 000 lei;
C. baza valorică a categoriei respective de proprietate la sfîrșitul perioadei de gestiune se va majora
cu 7 500 lei;
D. baza valorică a categoriei respective de proprietate nu se va modifica.

25. Conform datelor prezentate în Declarația privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală
curentă, entitatea economică a înregistrat următorii indicatori:
- total venituri – 150 000 lei
- total cheltuieli – 75 000 lei
- ajustări aferente uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale – (5 000) lei.
Obligația fiscală aferentă impozitului pe venit în contextul ajustărilor efectuate va constitui:
a) 9 600 lei;
b) 8 400 lei;
c) 9 000 lei;
d) 27 600 lei.

Studiul de mai jos abordează întrebările de la 26 pînă la 30

La data de 27 aprilie 2015, S.R.L. „Avangard” a importat un autoturism cu capacitatea cilindrică de 2 480
cm3 din România, în valoare totală de 255 000 lei. Termenul de exploatare – 4 ani. Cota accizului la
autoturisme - 1,40 euro/cm3. Cota taxei vamale la autoturisme – 0%. Cuantumul taxei pentru efectuarea
procedurilor vamale – 0,4% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 1 800 euro. Cursul oficial
de schimb al BNM la data importării constituie 16,8949 lei/euro.

26. Indicați faptul dacă influențează țara de origine la achitarea TVA și accizelor pentru autoturismul
importat de S.R.L. „Avangard”:
A. nu influențează, achitarea TVA și accizelor se va face indiferent de țara de origine a
autoturismului;
B. bunurile care provin din statele-membre ale CSI sunt scutite de achitarea impozitelor;
C. influențează la achitarea TVA, dar nu influențează la achitarea accizelor;
D. nu influențează, achitarea TVA și accizelor se va face doar în cazul neprezentării certificatului de
origine a autoturismului.

27. Precizați momentul apariției obligației fiscale aferentă accizelor la autoturismul importat de către
S.R.L. „Avangard”:
a) în momentul plasării acestora în încăperea de acciz;
b) pînă la depunerea declarației vamale;
c) în momentul achitării plății pentru autoturismul importat;
d) la introducerea autoturismului pe teritoriul Republicii Moldova.

28. Obligația fiscală aferentă accizelor constituie:


A. 59 497,08 lei;
B. 58 659,09 lei;
C. 59 679,09 lei;
D. 30 410,82 lei.

29. Expuneți modul de calcul și de percepere a taxelor vamale la importul autoturismului de către S.R.L.
„Avangard”:
A. taxele vamale se calculează și se percep în baza valorii în vamă a autoturismului numai după
prezentarea
declarației vamale;
B. taxele vamale se calculează și se percep în baza sumei calculate a accizului și a taxei pe valoarea
adăugată la introducerea autoturismului pe teritoriul vamal;
C. taxele vamale se calculează și se percep în baza valorii în vamă a autoturismului până la sau la

30
momentul prezentării declarației vamale, dacă legislația nu prevede altfel;
D. taxele vamale se calculează și se percep în baza prețului de piață a autoturismului până la sau la
momentul prezentării declarației vamale, dacă legislația nu prevede altfel.

30. Evaluați costul de achiziție a autoturismului importat de către S.R.L. „Avangard”, în cazul în care
termenul de exploatare este de 1 an:
A. 256 020,00 lei;
B. 314 679,09 lei;
C. 255 000,00 lei;
D. 377 614,91 lei.

Secțiunea „C”: cuprinde o întrebare a câte 10 puncte și două întrebări a câte 15 puncte.
Toate întrebările sunt obligatorii și urmează a fi abordate.

31. ”Modern” S.R.L. în luna februarie 2016 a efectuat livrări de bunuri și servicii impozabile cu
diferite cote ale TVA. Suma TVA destinată trecerii în cont în perioada precedentă, conform
Declarației TVA pentru luna ianuarie al aceluiași an, constituia 5 000 lei.
Operațiile economice ale entității aferente TVA pentru luna februarie 2016:
1. înregistrarea livrărilor de mărfuri la valoarea de vînzare – 125 000 lei, inclusiv TVA
20%;
2. reflectarea mărfurilor procurate de la furnizorii autohtoni la valoarea – 74 800 lei, fără
TVA 20%;
3. înregistrarea livrărilor de mărfuri la valoarea de vînzare – 10 000 lei, fără TVA 8%;
4. reflectare operațiunilor de export al mărfurilor – 25 000 lei;
5. acceptarea facturilor fiscale și a actelor de prestare a serviciilor pentru necesități
administrative:
a) consum de energie electrică – 7 000 lei, fără TVA 20%;
b) servicii telefonice – 15 000 lei, inclusiv TVA 20%.

Se cere:
A. 3 p. Calculați suma TVA aferentă procurărilor, livrărilor de bunuri și servicii, obligația fiscală
privind TVA
pentru luna februarie 2016;
B. 5 p. Argumentați înregistrările contabile aferente operațiunilor privind procurările și livrările
impozabile cu TVA;
C. 2 p. Evaluați dreptul la restituirea taxei pe valoare adăugată și recomandati acțiunile ce pot fi
întreprinse de „Modern” S.R.L. în contextul tranzacțiilor efectuate pe parcursul perioadei
analizate.

32. Cetățeanul Plăcinta I. s-a angajat la 20 martie 2015 la S.R.L. „Modern” și în perioada 20
martie – 31 decembrie 2015 a obținut venit din salarii în mărime de 259 250 lei. La data angajării
Plăcintă I. a depus cererea privind scutirea personală și scutirea pentru 2 persoane întreținute.
La data de 01 octombrie 2015 S.R.L. „Modern” i-a acordat un împrumut fără dobândă în suma
de 48 000 lei, pe un termen de 24 luni. Rambursarea împrumutului se va efectua lunar în ultima
zi a lunii în mărime de 2 000 lei. Rata dobânzii la creditele pe termen scurt stabilită de BNM în
luna noiembrie a anului precedent, constituie 6,50 % (rotunjită pînă la următorul procent întreg –
7 %).
Concomitent cu veniturile din salarii Plăcintă I. a obținut și un venit din transmiterea în locațiune
către S.R.L. „Modern” a autoturismului propriu, pentru o plată lunara de 3 000 lei.

Se cere:
A. 5 p. Calculați contribuția individuală de asigurări sociale de stat, prima individuală de asigurări
medicale

31
de stat și impozitul pe venit din salariu și alte recompense, care urmează a fi reținute și achitate
la
bugetul de stat de către S.R.L. „Modern” pentru cetățeanul Plăcinta I. în perioada 2015;
B. 5 p. Prezentați și argumentați înregistrările contabile aferente calculului contribuției individuale
de
asigurări sociale de stat, primei individuale de asigurări medicale de stat și impozitului pe venit
reținut
din salariu și alte recompense;
C. 5 p. Stabiliți impozitului pe venit datorat de către contribuabil ce va fi indicat în Declarația
persoanei fizice
cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015.

33. În perioada anului 2015 „Lina” S.R.L. a înregistrat în contabilitatea financiară următoarele
rezultate financiare:
- Total venituri – 75 267 lei;
- Total cheltuieli – 35 750 lei;
În scopul impozitării, entitatea a înregistrat ajustări aferente cheltuielilor:
1. plăți în favoarea titularului patentei de întreprinzător - 500 lei;
2. amenzi calculate privind taxele locale - 1 000 lei;
3. cheltuieli neconfirmate documentar efectuate de titularul de avans – 1 500 lei.
În anul 2014 entitatea „Lina” S.R.L. a înregistrat pierderi fiscale în mărime de 20 000 lei.
Conform prevederilor Codului Fiscal, în cursul anului de gestiune, entitatea a achitat în sume
egale cu ¼ din impozitul pe venit aferent anului precedent – câte 10 000 lei în trimestru. Cota
impozitului pe venit – 12% din venitul impozabil.

Se cere:
A. 6 p. Calculați venitul contabil, venitul impozabil și cheltuielile privind impozitul pe venit în
conformitate cu
indicatorii prezentați de „Lina” S.R.L. pentru anul 2015;
B. 3 p. Analizați cauzele diferențelor dintre indicatorii aferenți venitului contabil și venitului
impozabil
obținuți de „Lina” S.R.L. pentru anul 2015;
C. 4 p. Prezentați și argumentați înregistrările contabile aferente cheltuielilor privind impozitul pe
venit;
D. 2 p. Analizînd indicatorii economico-financiari înregistrați de „Lina” S.R.L. pe parcursul anului
2015,
care vor fi recomandarile dvs. cu privire la regimul de impozitare aplicabil pentru următoarea
perioadă
fiscală.

VII. BIBILIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Acte legislative şi normative ale Republicii Moldova

1. Legea contabilității, nr. 113 – XVI din 27 aprilie 2007. În Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 90 – 93 / 399 din 29 iunie 2007 (http://www.mf.gov.md).
2. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997. În Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, Ediție specială din 25.03.2005, cu modificările și completările
ulterioare (http://www.fisc.md).

32
3. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149 – XIV din 20 iulie 2000. În Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 160 – 162 din 31 decembrie 2000
(http://lex.justice.md).
4. Standardele Naţionale de Contabilitate cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova № 233-237/1533 din 22.10.2013
(http://www.mf.gov.md).
5. Planul general de conturi contabile cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova № 233-237/1533 din 22.10.2013 (http://www.mf.gov.md).
6. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al
Republicii Moldova nr. 60 din 29.05.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 166–169 din 10.08.2012.
7. Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți
efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul
persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate
și/sau efectuarea de lucrări. În Monitorul Oficial al RM nr. 256-260 din 29.08.2014.
8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe pe
categorii de proprietate în scopul impozitării” nr. 1218 din 31 decembrie 1997. În
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 12-13 din 20 februarie 1998.
9. Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 289 din 14 martie 2007, cu
modificările și completările ulterioare. În Monitorul Oficial al RM nr. 39-42 din
23.03.2007.
10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare
ale persoanelor juridice, permise ca deduceri de cheltuieli de aferente activității de
întreprinzător pentru scopuri fiscale nr.484 din mai 1998. În Monitorul Oficial nr.62-65
din 09.07.1998.
11. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul si cuantumul de deducere
a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar nr.485 din 4 mai 1998. În
Monitorul Oficial nr.62-65 din 09.07.1998.
12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind
modul de calculare a obligațiilor fiscale în cazul efectuării operațiilor în valută străină
nr.488 din 4 mai 1998. În Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09.07.1998.
13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice nr. 489 din 4 mai 1998.
În Monitorul Oficial nr.62-65 din 09.07.1998.

Manuale, cărți, monografii, broșuri

14. Bucur V., Turcanu V., Graur A., Contabilitatea impozitelor, Chișinău, 2016, 618 p.
15. Grigoroi L., coordonator, Lazari L., Bîrcă A., etc., Manual Contabilitatea întreprinderii,
Ediția
II revizuită și completată, Editura Cartier, Chişinău, 2017, 632 p.
16. Bajerean E., Țugulschi I., Melnic G., Bugan C., Contabilitatea în comerț conform
noilor
reglementări contabile, Chișinău, 2016, 310 p.

33
17. Tuhari T., Contabilitatea operaţiunilor în comerţ, Editura ASEM, Chişinău, 2002, 215 p.
18. Graur A., Ratcov M., Practicum la Contabilitatea impozitelor. Problemar, Chișinău,
ASEM, 2008.
19. Nederiță A., Turcanu V., Bucur V., Contabilitatea financiară, Chișinău, ACAP, 2003.
20. Nederiță A., Corespondenta conturilor contabile, Chișinău, 2007.
21. Bulbocean O., Pleșca S., Aplicații practice la disciplina Contabilitatea impozitelor,
Chișinău, 2007.

34

S-ar putea să vă placă și