Sunteți pe pagina 1din 11

PROGRAMA PENTRU OPȚIONAL

DENUMIREAOPȚIONAL: „MATEMATICĂ APLICATĂ PE


CALCULATOR”

TIPUL: OPȚIONAL INTEGRAT LA NIVELUL MAI MULTOR DISCIPLINE

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE,


TEHNOLOGII, T.I.C.

CLASA: a V a

DURATA: 1 AN

NR.ORE: 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Sanitar Antim Ivireanu

Locul desfășurării: Sala de clasă

1
PROGRAMA ȘCOLARĂ
PENTRU DISIPLINA OPȚIONALĂ

“MATEMATICĂ APLICATĂ PE CALCULATOR”


CLASA a V-a

CURRICULUM INTEGRAT PENTRU MATEMATICĂ- INFORMATICĂ

2
 NOTĂ DE PREZENTARE

Această propunere de Curriculum integrat pentru cls. a V-a este în concordanţă cu noua
opţiune didactică adoptată de către Ministerul Educaţiei Naționale în procesul de reformă a
învăţământului.
În cadrul temelor acestui curs se urmăreşte dezvoltarea unor abilităţi şi dobândirea unor
noţiuni intuitive, ce vor fi dezvoltate ulterior, pe cale raţională, în cadrul orelor de curs, la toate
disciplinele.
Lucrarea de față este structurată în trei capitole având ca “numitor comun” Matematica.
Obiectele de studiu contribuie, fiecare în funcţie de propriul specific, la clarificarea temei
investigate. În acest context este vizată integrarea Matematicii în cadrul Informaticii:

 Componentele unui sistem de calcul. Utilizarea aplicației CALCULATOR in


efectuarea calculelor matematice
 Grafica pe calculator
 Calculatorul prietenul nostru

La acest nivel apare o corelare a demersurilor mai multor discipline în vederea


clarificării unei probleme din mai multe unghiuri de vedere. Fuziunea este, aşadar, faza cea mai
complexă a integrării.
Această disciplină opțională este construită pentru un buget de timp – 1 oră pe săptămână, pe
parcursul unui an școlar.

Prezentul Curriculum Şcolar conţine competenţe generale, valori şi atitudini, bibliografie,


competenţe specifice și exemple de activităţi de învăţare. Aceste elemente de conţinut pot fi
modificate pe parcursul anului şcolar, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse

3
I. ARGUMENT

„Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.”
Platon

Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. Educația
urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea orizonturilor, este orientată predominant
spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenței. Finalitatea în
educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung, viziunea integrală şi integrată
asupra obiectelor, fenomenelor, proceselor studiate, etc. Activitatea educațională este dinamică și
flexibilă în același timp, iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin „a fi și a
deveni”.
Educaţia ca formă a cunoașterii dirijează copilul să traverseze barierele obiectelor de
studiu, aducând împreună diferitele aspecte ale curriculumului în asociaţii semnificative care să
se centreze pe ariile mai largi de studiu.
Integrarea curriculară presupune ancorarea învăţării în contexte reale de viaţă, probleme
cotidiene, teme de actualitate, preocupări specifice vârstei şi articularea armonioasă a diferitelor
aspecte ale cunoaşterii și formării abilităților fundamentale disciplinare sau interdisciplinare și de
transfer. În urma transferului de metode rezultă aplicaţii practice concrete.

II. COMPETENȚE GENERALE

 Competenţe de învăţare/a învăţa să înveţi;


 Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
 Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori);
 Competenţe interpersonale, civice, morale;
 Competenţe digitale şi în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de
a propune soluţii de rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse
domenii.
 Competenţe de a utiliza în situaţii reale instrumentele cu acţiune
digital.
 Competenţe de a colabora în grup/echipă, a preveni situaţii de
conflict şi a respecta opiniile semenilor săi.

4
III. VALORI ȘI ATITUDINI

 Interes si curiozitate pentru realizările şi descoperirile din toate domeniile vieții;


 Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;
 Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de viaţă;
 Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora;
 Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv cele create
prin aplicarea TIC;
 Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune;
 Gândire critică şi flexibilă;
 Gîndire sistemică, creativă şi critică;
 Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;
 Abilităţi de colaborare constructivă;
 Atitudine responsabilă faţă de mediu şi resursele naturale în activitatea sa şi viaţa
cotidiană;
 Valorifică modul sănătos de viaţă, îşi dezvoltă corpul şi spiritul;
 Receptivitate la valorile estetice;
 Responsabilitate pentru propria formare;
 Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global.

I. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI ASOCIATE

Competențe specifice Conținuturi


1. Componentele unui sistem de calcul.
1. Identificarea surselor în scopul Utilizarea aplicației CALCULATOR in
documentării efectuarea calculelor matematice
2. Descrierea semnelor reprezentate pe
tastatura - Utilizarea opțiunii STANDARD
3. Utilizarea surselor de informare - Utilizarea opțiunilor din modul
4. Exprimarea necesității utilizării STIINȚIFIC
aplicației Calculator - Funcţiile oferite de către calculatorul
5. Alegerea operatorilor corespunzători ştiinţific
6. Analizarea și interpretarea rezultatelor - Aplicaţii: calculul rapoartelor si
obținute în diverse situații problemă procentelor, adunări, scăderi, înmulțiri si
7. Exprimarea în limbaj matematic a unor împărțiri de numere întregi sau fracționare
proprietăți referitoare la comparări,
aproximări, estimări și ale operațiilor cu
numere naturale
2. Aplicatia Paint
1. Analiza unor editoare grafice accesibile - Rolul unui editor, exemple de editoare,
gratuit (Paint, LibreOffice Draw, elemente de interfață. Creare,
Tinkercad, Toontastic 3D), determinarea deschidere, salvare fișiere

5
avantajelor și dezavantajelor, a - Comenzi pentru selectare, copiere,
capabilităților, analiza interfeței grafice. ștergere, mutare
2. Realizarea unor imagini ce să ilustreze - Redimensionare imagini, trunchiere,
noțiuni învățate la Matematica rotație, panoramare
3. Realizarea de aplicații, individual sau în - Reprezentarea pe axa a numerelor
echipă, utilizând un mediu grafic. naturale;
Aplicațiile pot verifica cunoștințele - Realizarea de imagini grafice cu ajutorul
anterior dobândite, grafica pentru instrumentelor din Paint:
acestea putând fi realizată cu ajutorul - Punctul, dreaptă, plan, semiplan,
editorului grafic preferat. semidreaptă, segment;
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi - Pozițiile relative ale unui punct față de o
a creativităţii dreaptă. Puncte coliniare. Pozițiile
relative a două drepte: drepte
concurente, drepte paralele;
- Reprezentarea cu ajutorul liniilor a
tipurilor de unghiuri
- Realizarea figurilor congruente prin
utilizarea funcțiilor de Copiere si Lipire
. Marcarea axei de simetrie
- Aplicații practice : Utilizarea formelor
geometrice in realizarea desenelor
3. Calculatorul prietenul nostru
1. Înţelegerea dezvoltării tehnicii şi
implicaţiile ei asupra mediului şi  GeoGebra – un program util în construcții
societăţii geometrice.
2. Dezvoltarea capacităţii de investigare şi  Simetria.
utilizare a unor cunoştinţe asimilate  Translația în figuri geometrice.
la alte discipline.
3. Cultivarea unei gândiri logice şi
creative.
4. Valorificarea termenilor de specialitate
în comunicare.
5. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în
scopul realizării unui produs.
6. Dezvoltarea simţului practic, economic
şi estetic.

V. Exemplele de activităţi de învăţare însoţesc elementele de conţinut din programă şi


sugerează modalităţi concrete de organizare a proceselor de predare-învăţare, pornind de la
experienţa elevului.
Exemple de activități de învățare propuse:

- formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane;


- transcrierea cu cifre romane a unor numere scrise cu cifre arabe;
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (de exemplu, scrierea cu cifre romane a unor
numerale ordinale);

6
- realizarea în grup a unei mape “ Ştiaţi că … ? “;

- activităţi care să pună în evidenţă necesitatea unui etalon comun pentru efectuarea unor
măsurători: măsurarea cu diferite unităţi nestandard, compararea rezultatelor;
- exerciţii de calcul în care intervin transformări cu unităţi de măsură;
- exerciţii de alegere a celei mai potrivite unităţi de măsură, pentru un anumit context dat
- exerciţii de apreciere a dimensiunilor, capacităţii, masei unor obiecte familiare;
- aprecierea distanţelor;
- exercitii de reperare a unor puncte (poziţii), utilizând diferite repere: tabla de şah,
meridianele şi paralelele;
- exerciţii de reprezentare a unor puncte în cadrul reperelor descrise mai sus;
- exerciţii de reprezentare a unui punct de coordonate întregi într un sistem de axe
ortogonale;
- exerciţii de reprezentare a figurilor geometrice și a corpurilor geometrice prin desen;
- analiza unor exemple de simetrie şi translaţie, din cotidian;
- analiza unor exemple de figuri cu şi fără axă de simetrie; exerciţii de desen pe reţeaua de
pătrate;
- reperarea unei informaţii dintr-un tabel sau listă; interpretarea unei informaţii extrase
dintr-un tabel (listă);
- reprezentarea unor date în tabele cu una şi două intrări; realizarea unor diagrame statistice
simple (grafice cu bare);
- generalizarea unor scheme, grafice, formule, situaţii matematice;
- realizarea unor experimente de tip probabilistic şi întocmirea unor tabele cu rezultatele
acestora
- brainstorming: care dintre metodele matematice studiate sunt utilizate, de exemplu,
în studiul ştiinţelor naturii
- activitate-proiect: concepte şi metode necesare într-un anumit domeniu practic de activitate
- abordarea unor situaţii-problemă
- exerciţii de culegere şi interpretare a unor date, folosind cărţi, dicţionare, hărți, culegeri de
probleme, baze de date şi Internet-ul.

VI. Sugestii metodologice

Sugestiile metodologice cuprind recomandări pentru proiectarea demersului


didactic, având rolul de a orienta cadrul didactic în demersul instructiv-formativ spre atingerea
standardelor de performanță asociate competențelor, formarea deprinderilor, valorilor și
atitudinilor prevăzute de programă. În plus au rolul de a orienta profesorul în aplicarea programei
pentru proiectarea și derularea la clasă a activităților de predare - învățare - evaluare, în
concordanță cu specificul corelării demersurilor mai multor discipline pentru formarea la elevi a
competențelor propuse.
Sugestiile metodologice abordează această integrare în perspectiva transformării
modului în care elevii sunt stimulați să învețe și sunt învățați să proceseze informația. Elevul nu
primește cunoștințe de-a gata ci își construiește el însuși cunoștințele, pe cât posibil prin eforturi

7
proprii. În acest fel utilizarea noilor tehnologii este orientată spre învățare, spre cel care învață,
venind în sprijinul încurajării demersului activ și constructiv al elevului.
Pentru realizarea acestui obiectiv, se pot propune de exemplu sarcini elevilor:
- informare, accesare, colectare de informații din mai multe surse:
- prelucrarea informației și construirea unor cunoștințe noi;
- realizarea unor analize critice, de sinteze, de analogii;
- structurare logică a ideilor;
- redare, elaborare și formulare de argumentații;
- transformare a informației în reprezentări grafice;
- raportări critice la realitate;
- identificare de probleme în cadrul subiectului explorat si de găsire de soluții pentru
acestea;
- exersare a abilității de rezolvare de probleme;
- explorare a realității, de investigație, căutare, descoperire;
- formulare de ipoteze, experimentare, realizare de studii de caz;
- înțelegere și interpretare.
VII. Evaluarea se realizează în principal în vederea învățării, prin forme, metode şi
instrumente cât mai diversificate, orientate pe formarea și dezvoltarea competenţelor urmărite.
Forme de evaluare: evaluare frontală, evaluare scrisă, evaluare asistată de calculator;
Metode de evaluare: conversaţia, explicaţia, observarea sistematică a activităţii şi
comportamentului elevului, rezolvarea de probleme, autoevaluarea, jocul didactic, portofoliul,
investigaţia, studiul de caz, proiectul etc.;
Instrumente de evaluare: fişe de lucru sau fişe de lucru individualizate, seturi de întrebări
structurate, chestionare, teste de evaluare etc.
Evaluarea reprezintă o parte integrantă a predării şi învăţării. Se recomandă cu
prioritate abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate
metode precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul
personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să
stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, adaptate vârstei.
Evaluarea să se realizeze prin raportare la standarde generale şi nu la nivelul clasei. De
asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai
bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor. Procesul de evaluare va
pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite de către
copii în contexte nonformale sau informale.
În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui
copil.

În consecință, trebuie acordată o atenție deosebită tuturor componentelor evaluării pentru


ca aceasta să fie parte integrantă din procesul de învățare, să capete caracter formativ și să ofere
un feed-back permanent asupra acțiunii educaționale în raport cu intențiile proiectate.

8
Bibliografie

o Gabriela Marinescu, Mariana Grasu, Aurelia Critu - Lecții integrate – Curs opțional
pentru clasele V-VI - Editura Sigma - 2017
o www.edu.ro
o https://ro.wikipedia.org
o www.ccd-bucuresti.org
o http://www.didactic.ro

9
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (ORIENTATIVĂ)

Anul şcolar: 2018 - 2019


35 săptămâni: semestrul I S1-S18
semestrul II S19-S35

Disciplina : Matematica aplicata pe calculator –Opțional integrat curricular


Clasa : a – V– a
Nr.
Capitolul Conținuturi Data Obs.
ore

Timpul. Unități de măsură. 1 Săpt.1


1. Componente
Cifrele romane. Reguli de scriere. 1 Săpt.2
le unui
sistem de
Echivalența cifrelor romane cu cifrele arabe. 1 Săpt.3
calcul. 1 Săpt.4
Utilizarea
aplicației Istoric al cifrelor arabo-indiene. 1 Săpt.5
CALCULA Istoria numerelor de la 1 la 9. Istoria numărului 0. 1 Săpt.6
TOR in
efectuarea Evaluare 1 Săpt.7
calculelor
Numere celebre. 1 Săpt. 8
matematice Alte numere celebre. 1 Săpt. 9
Utilizarea aplicațiilor din pachetul Accesoriess in 1 Săpt. 10
efectuarea calculelor matematice 1 Săpt. 11

Evaluare 1 Săpt.12

- Rolul unui editor, exemple de editoare, 1 Săpt. 13


elemente de interfață. Creare, deschidere, 1 Săpt. 14
salvare fișiere
- Comenzi pentru selectare, copiere, ștergere,
mutare

- Redimensionare imagini, trunchiere, rotație, 1 Săpt. 15


2.Aplicatia Paint panoramare
- Reprezentarea pe axa a numerelor naturale;
1 Săpt. 16
- Realizarea de imagini grafice cu ajutorul 1 Săpt. 17
instrumentelor din Paint: 1 Săpt. 18
- Punctul, dreaptă, plan, semiplan,
semidreaptă, segment;

10
- Pozițiile relative ale unui punct față de o 1 Săpt.19
dreaptă. Puncte coliniare. Pozițiile relative a 1 Săpt. 20
două drepte: drepte concurente, drepte
paralele;

- Reprezentarea cu ajutorul liniilor a 1 Săpt.21


tipurilor de unghiuri
1 Săpt. 22

- Realizarea figurilor congruente prin 1 Săpt.23


utilizarea funcțiilor de Copiere si Lipire .
Marcarea axei de simetrie 1 Săpt. 24

Aplicații practice : Utilizarea forme 1 Săpt. 25

1 Săpt.26
1 Săpt.27

1 Săpt.28
1 Săpt.29

1 Săpt.30

GeoGebra – un program util în construcții 1 Săpt. 31


2. Calculatorul geometrice.
prietenul Simetria. 1 Săpt. 32
nostru Translația în figuri geometrice. 1 Săpt. 33

Evaluare 2 Săpt. 34-


35

11