Sunteți pe pagina 1din 21

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

RAPORT ACTIVITATE
Ianuarie - august 2018

STRUCTURA ORGANIZATORICA
Sef serviciu asistenta sociala
Inspector de specialitate I
Referent IA

Obiect principal de activitate:


 prevenire si combaterea saraciei, protejarea persoanelor singure sau a
familiilor care, din cauza unor factoi de natura economica, psihica, fizica
sau sociala nu isi pot asigura singure nevoile sociale, incadrandu-se astfe/
in categoria persoanelor defavorizate și/sau marginalizate social.

AJUTOR SOCTAL (Legea nr.416/2001


Dosare inregistrate in vederea acordarii de ajutor social
. ian- decembrie 2010: 162 dosare inregistrate si aprobate
Situatia dosarelor de ajutor social incetate:
. ian- decembrie 2010: 164 dosale
Aiutoare de urqenta (aft 28 L.41612OO1)
. ian- decembrie 2010: 6 ajutoare in suma de 5750 lei
Aiutoare de inmormantare (aft 28 L.41612001)
. ian- decembrie 20'10: 16 ajutoare in suma de 5650 ron
ln prezent, in evidenta Compaiimentului Prevenire si Combatere a Saraciei sunt
active
424 de dosare ajutor social cuprinzand un numar de 948 persoane.
ALOCAT MONOpARENTALE (OUG 105/2003)
Dosare inregistrate in vederea acordarii
. ian- decembrie 2010: 81 dosare inregislrate si aprobate
Situatia dosarelor incetate:
. ian- decembrie 2010: 64 dosare
La sfarsitul anului 2010, in evidenta Compaftimentului Prevenire si Combatere a
Saraciei erau active 326 de dosare alocatie monoparentala.
ALOCAT COMPLEMENTARE (OUG 1 05/2003)
Dosare inregistrate in vederea acordarii
? ian- decembrie 2010: 159 dosare inregistrate si aprobate
Situatia dosarelor incetate:
. ian- decembrie 2010: 104 dosare
La sfarsitul anului 2010, in evidenta Compaftimentului Prevenire si Combatere a
Saraciei erau active 814 de dosare alocatie complementara
,.ta: OU610a/2ArJ a lost a brogata
Confott L.gii 277/2UA incepand cu ianuaie 20ll se acot la alocaaia penttu
srsrtlerea tamttiet
Co mperti mert Anc llere Soci ale :
a) Efectuarea in teren de anchete sociale pentru diferitele prestatii sociale
soliciate:
. ian- decembrie 2010: TOTAL= 3518 ANCHETE SOCIALE
- 1457 anchete ajutor social - 6 anchete ajutor de urgenta - 16 anchete ajutor
deces
- 914 anchete alocatie complementara - 428 anchete alocatie monoparentala - 83
anchete masa la Cantina de ajutor social - 614 anchete ajutor incalzire
b) Efectuarea in teren de anchete sociale ca urmare a inscrierii in audienta a
cetatenilor
la Primarul Municipiului Moinesli;
c) Efectuarea in teren de anchete sociale ca urmare a inscrierii in audienta a
cetatenilor
la Directorul S.P.A.S;
d) Efectuarea in teren de anchete sociale in vederea evaluarii persoanelor
(gospodariilor) in caz de calamitate.
e) Efectuarea in teren de anchete sociale in colaborare cu Biroul Spatiu locativ
in
vederea intocmirii dosarelor de atribuire a locuintelor sociale si ANL.
f) lndeplinirea procedurilor de inhumare ale unor cadavre neidentificate,
respective
persoane decedate fara sustinatori legali, proceduri ce presupun:colaborarea cu
institutiile abilitate-Politia municipiului Moinesti, Serviciul de Medicina Legala,
Morga
Spitalului Municipal, Starea Civila lvloinesti - ridicarea adeverintele de
inhumare si
actele constatatoare ale decesului,
deplasarea la l\,4orga pentru ridicarea cadavrelor,
deplasarea la Cimitir in vederea definitivarii actiunii de inhumare.
g) Alte activitati, survenite urmare a unor situatii specific: ajutoare incalzire,
PEAD, etc
Compartiment persoane varstnice si persoane cu handicaa
Obiective generale ale compartimentului persoane varstnice si persoane cu
handicap:
1. Crearea, mentinerea si dezvoltarea serviciilor sociaie cu caracter primar, in
functie de
nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii
sociale a
persoanei in mediul propriu de viata, familial, si comunitar.
3. Determinarea implicarii familiei persoanelor varstnice si persoanelor cu
handicap in
procesul de furnizare a serviciilor sociale.
Obiective principale:
'1. Sensibilizare si informarea cu privire la serviciile sociale.
2. ldentificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor
care
augenerat vulnerabilitate si nevoie sociala.
3. Consilierea, orientarea si ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare
obtinerii
drepturilor sociale.
4. Elaborarea planului de interventie, participarea la elaborarea planului
individualizat
de asistenta si ingrjire.
5. Participarea la monitorizarea, evaluarea si controlul servrcrilor sociale.
Procedura de acordare a serviciilor sociale pentru persoane varstnice si
Persoane cu handicap:
1. Serviciile sociale se acorda la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a
reprezentantului legal, in urma semnalarii unei situatii de nevoie sociala de catre
orice
alta persoana precum si din oficiu (autosesizarea S.P.A.S. sau a altor institutii
abilitate
cat si a mass-mediei).
2. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale, se adreseaza Serviciului
Public de
Asistenta Sociala Moinesti.
Etape principale:
1 .Evaluarea initiala avand drept scop identificarea nevoilor individuale(ancheta
sociala);
2. Elaborarea planului de interventii care cuprinde masurile necesare solutionarii
situatiei de risc social, respectiv furnizarea de prestatii si servicii sociale precum
si orice
alte masuri prevazute de legislatia in vigoare (acordarea de indemnizatii,
incadrarea
unui asistent personal, internarea intr-un camin pentru persoane varstnice,
orientarea
catre un centru de zi pentru persoane varstnice sau persoane cu dizabilitati,
orientarea
catre un centru rezidential de recuperare si reabilitare, cuprinderea in programul
de
ingrijire la domiciliu );
3. l\ronitorizarea;
4. Reevaluarea periodica a persoanelor cu handicap, a asistentilor personali, a
persoanelor varstnice ingrijite la domiciliu;
5. Evaluarea opiniei beneflciarului.
:
Activitati:
. A efectuat anchete sociale pentru completarea dosarelor in vederea expertizarii
sau
reexpertizarii medicale a unor persoane din Municipiul Moinesti. de catre
Comisia de
Expertiza Medicala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia
Copilului Bacau;
ianuarie-decembrie 2010: 450 anchete sociale
. A intocmit dosare pentru internarea persoanelor varstnice in Caminul pentru
Persoane
Varstnice
ianuarie-decembrie 2010: 7 anchete sociale
. A efectuat anchete sociale pentru internarea in centre de recuperare si
reabilitare si
centre de ingrijire si asjstenta din judet si din alte judete si a intocmit evaluari si
raspunsuri pentru unii dintre
asistatii centrelor, respectiv Ungureni, Darmanesti, Comanesti Racaciuni.
Centrul pilot
..Miorita. Odobesti, Rachitoasa. T'gveni
ianuarie-decembrie 201 0: 30 reevaluari
.A efectuat anchete sociale pentru completarea dosarelor in vederea angajarii ca
asistenti personali de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala l\4oinesti sj a
intocmit
documentatia necesara pentru prelungirea contractelor de rnunca a asistentilor
personali angajati de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala l\4oinesti:
ianuarie-decembrie 2010: 98 documentatii
. A intocmit documentatia necesara pentru acordarea de indemnizatii,
prelungirea lor si
sistarea de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau;
ianuarie-decembrie 201 0: 52 documentatii
.A intocmit documentatia necesara pentru acordarea indemnizatiei pentru
cresterea
copilului si a stimulentului pentru cresterea copilului pana la 2 ani (O.U.G. 148 /
03.11.2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copiluiui,
HOTARAREA nr.
1825 I 22 Decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului N. 148 I 2005 privind
sustinerea
familiei in vederea cresterii copilului.)
ianuarie-decembrie 2010: 116 documentatii
. A contribuit la distribuirea de colete cu alimente pentru beneficiarii serviciului
si
pentru pensionarii defavorizati din punct de vedere social, cu ocazia sarbatorilor
de
Paste si Craciun, din sponsorizari sau colaborari ONG-uri.
. A efectuat anchete pentru completarea dosarului in vederea obtinerii unei
locuinte pentru persoanele varstnice fara adapost.
.i. Numarul asistentilor persoanelor cu handicap angajati la sfarsitul anului 2010:
94
persoane
.:. Numarul indemnizatiilor persoanelor la sfarsitul anului 2010: 45
. A intocmit baza de date privind persoanele cu handicap beneficiare ale
programului
PEAD
. A intocmit, administrat, raportat baza de date privind beneficiarii de subventii
incaizire
Campa rti ment protectia copi I u lui
Obiective operationale - Prevenirea si reducerea abandonului copiilor de catre
propriii parinti, prin
sprijinirea familiilor aflate in situatii dificile; - Participarea activa la continuarea
procesului de descentralizare a sistemului de
protectie a copilului prin diversificarea serviciilor de prevenire a abandonului
copiilor si protectie a acestora prin responsabilizarea comunitatii cu privire la
problemele propriilor copii; - Oferire de servicii alternative institutionalizarii;
Strategia de lucru
Strategia de lucru este fundamentata pe urmatoarele principii: - Respectarea
interesului superior al copilului - Nediscriminarea si egalitatea sanselor -
Promovareaparteneriatului - Responsabilizarea parintilor cu privjre la
exercitarea drepturilor si a indeplinirii
obligatiilor parintesti - Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate -
Ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia
- Fiecare copil are dreptul la o familie.
Rezultatele asteptate ca urmare a aplicarii acestei strategii:
Av6nd in vedere ca scopul central al activitatii de protectie a copllului consta in
diminuarea ponderii ingrijirii de iip rezidential sj dezvoltarea unui sistem
alternativ
destinat ingrijirii copilului aflat in dificultate, centrat pe crearea si multiplicarea
de servicii
comunitare de prevenire a abandonului si institutionalizarii, rezultatele asteptate
sunt
urmatoarele: - reducerea numarului de copii ocrotiti in sistem rezidential, -
cresterea numarului de copii care beneficiaza de servicii de prevenire a
abandonului si institutionalizarii; - cresterea numarului de copii reintegrati in
familie; - cresterea numarului de servicii alternative oferite copilului aflat in
dificultate; - scaderea numarului de copii abandonati; - cresterea participarii
societatii civile; - reducerea violentei in familie prin aplicarea in special a
programelor de
prevenire.
Beneficiari
ln conformatate cu legislatia mai sus amintita, Compartimentul Protectia
Copilului are ca
beneficiari copiii cu varste cuprinse intre 0-18 ani si familiile acestora dupa cum
ulmeaza:
legea 27212004: - Copiii protejati in familia extinsa (plasament la rude pana la
gradul lV); - Copiii maltratati, neglijatisau abuzati in propria familie; - Copiii
abandonati in unitatile sanitare; - Copiii aflati in situatie de risc (neglijati, copiii
strazii, abandon scolar, etc.); - Copiii care se afla in propria familie, in vederea
reducerii riscului intrarii in situatii
de dificultate; - Copii cu ambii parinti decedati care necesita instituirea tutelei,
Otdinul 143712004. - Copii care necesita evaluare/reevaluare medicala pentru
incadrarea intr-un grad
de handicap; - Copiii infectati HIV ori bolnavi SIDA care se afla in familie sau
beneficiaza de o
forma de protectie institutionalizata sau de o alternativa de tip familial;
Ordinul 123112005: - Copiii care provin din familii cu posibilitati flnanciare
reduse - beneficiari de burse
sociale, burse medicale si ai Programului National de Protectie Sociala,,Bani de
liceu":
Ordinul 1439/2004: - Copiii delincventi sau care au savarsit o fapta penala si nu
raspund penal,
Ordinul 144312004. - Familijle minorilor aflati pe teritoriul altor state fara
insotitor legal;
1. Pentru acesti beneficiari se intocmesc la cerere anchete sociale (in vederea
evaluarii/reevaluarii masurii de ocrotire sau a evaiuarii/reevaluarii medicale)
componente ale dosarelor care sunt finalizate Ia nivelul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului prin cele 2 Comisii:
a. Comisia pentru Protectia Copilului
b. Comisia de Evaluare Complexa a Copilului
2. ln ceea ce priveste anchetele sociale intocmite pentru burse, dosarul se depune
si
se aproba in limita fondurilor existente la nivelul institutiilor de invatamant pe
care copiii
le frecventeaza.
3. ln ceea ce priveste instituirea unei masuri de protectie, prevenirea separarii
copilului de familie sau reintegrarea acestuia in familia de origine,
Compartimentul
Protectia Copjlului instrumenteaza un dosar care contine urmatoarele acte;
Pentu familia naturala.
- buletine de identitate parinti (copie xerox)
- certificat de casatorie (copie xerox)
- certificat de deces (daca este cazul) - copie xerox
- sentinta civila de divort, daca este cazul (copie xerox)
- certificate de nastere pentru copiii aflati in intretinere (copie xerox)
- adeverinta de venituri (de salariat, cupon de pensie, certificate de
atestare fiscala, cupon de somaj)
- actele rudelor pana la gradul lV
- declaratiile parintilor (daca acestia sunt cunoscuti)
- consiliul de familie compus din proces verbal si dispozitie de
COnvoCare a consiliului de familie
- ancheta psihosociala privind situatia familiei copilului
- planul de servicii
Penlru familia cle plasament:
- buletine de identitate ale familiei de plasament (copie xerox)
- certificat de casatorie
- certificat de deces (daca este cazul) - copie xerox
- sentinta civila de divort, (daca este cazul) - copie xerox
- certificate de nastere pentru copiii aflati in intretjnere (copie xerox)
- adeverinta de venjturi (de salariat, cupon de pensie, certjficate de
atestare fiscala, cupon de somaj)
- declaratiile familiei la care se instituie plasamentul
- adeverinte medicale pentru toti membriifamiliei
- cazier judiciar
- actul de proprietate al locuintei (copie xerox)
Acest dosar se transmite spre aprobare Comisiei pentru Protectia Copilului din
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectja Copitului.
ln conformitate cu legislatia prjvjnd drepturile copilului si a atributiilor ce le
revjn,Compartimentul Protectia Copilului au efectuai un nLtmar total de anchete
si
adrese, dupa
cum urmeaza:
ianuarie'decembrie 201 0:
Anchete psiho-sociale: TOTAL= 95
Anchete sociale diverse: TOTAL=23 - anchete instituire masura Drotectie:
plasament in regim de urgenta: 1
plasament: - reintegrare in familie: 5 - revocare masura plasament: 5 - revocare
masura supravegere specializata: - anchete Robert Colle: 4 - reevaluare copiilor
cu masura AMP: 24 - reevaluari copii institutionalizati in centre: 24 - reevaluari
copii cu masura plasament in familia largila.23 - rapoarte de constatare: 21 -
anchete solicitate de Compart. Migrare Europeana al AJPS Bacau :4
Negatii:430
Planuri de servicii: - instituire plasament / reintegrare in familie: '12
Consiliul Comunitar Consultativ s-a intrunit in sedinte, dupa cum urmeaza; - B
sedinte: masura plasament / reintegrare in familie
. A intocmit documenlatia pentru alocatia de stat pentru copii, conform
LEGII nr. 61 / 22 Septembrie 1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu
modificarile
si completarile ulterioare
ianuarie-decembrie 2010: 251 dosare
. A intocmit documentatia pentru alocatia pentru copiii nou - nascuti
conform LEGII w. 416 I 12 Noiembrie 2001 privind venitut minim garantat, si
H.G. nr.
1099 / 25 Octombrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a
prevederilor Legii 4161 2O01 privind venitul minim garantat, Alocatia pentru
copii nou
nascuti.
ianuarie-decembrie 2010: 1 18 dosare
. A intocmit documentatia pentru trusou nou-nascuti, conform LEGII
nt.48212006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascutr.
ianuarie-decembrie 201 O. 1 22 dosarc
ln vederea prevenirii abandonului, Compartlmentul Protectia Copiluluj a
colaborat in
permanenta cu Maternitatea Moinesti, desfasurand urmatoarele activitati: .
ldentificarea si inregistrarea mamelor care la internarea pentru nastere nu
prezinta acte de identitate sau sunt minore, precum si a acelora care prezinta
diferite
probleme sociale cum ar fi: lipsa locuintei, a veniturilor, lipsa sustinerii din
partea
familiei, familie monoparentala, etc. . Discutii cu mamele in vederea sustinerii
emotionale. a identificarilor factorilor de
risc ce ar putea conduce la abandon si eliminarea lor, a prezentarii alternativelor
care
sa conduca la depasirea situatiei de criza si a crearii sau intaririi legaturii cu
famila de
origine (in special in cazul mamelor minore);
. lnformarea mamelor cu privire la actele necesare si modalitatea de declarare a
nasterii copilului precum si a drepturilor financiare de care pot beneficia
conform
legislatiei in vigoare (alocatii, indemnizatii, ajutor social, etc.); . Ajutor efectiv
pentru inregistrarea copilului in registrul de stare civila si obtinerea
certificatului de nastere; . Consilierea mamelor in cazul depresiilor post-partum
si sustinerea lor in crearea
legaturii de atasament mama-copil; . Educatie parentala si sustinerea in vederea
adoptarii unei metode de
contraceptie daca este cazul; . Vizita la domiciliu in vederea identificarii mamei
care sr-a parasit copilul in
maternitate cu scopul integrarii copilului in familie; . Solicitare catre Serviciul
de Evidenta lnformatizata a Persoanei pentru
identificare de domiciliu sau pentru identificare date de stare civila in cazul
mamelor
care isiparasesc copilul in maternitate; . lncheierea de procese-verbale impreuna
cu agenti ai politiei de proximitate in
cazul copiilor parasiti de mama; . lntocmirea dosarului pentru instituirea masurii
de plasament in regim de urgenta
cend starea de sanatate a copilului permite externarea, in cazul copilului parasit
si ai
carui parinti nu au fost identificati;
Colaborare cu alte institutii
Pentru desfasurarea unei bune activitati, Compartimentul Protectia Copilului a
colaborat
cu urmatoarele institutii si compartimente: . Cu compartimentele din cadrul
Serviciului Public de Asistenta Socia,a in
vederea acordarii de prestatii si servicii familiilor aflate in dificultate; . Cu
Primaria municipiului Moinesti si cu serviciile din cadrul acesteia, . Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (Serviciul pentru
lnterventie in Regim de Urgenta, Serviciul pentru lngrijire de Tip Famiial in
Domeniul Protectiei Copilului, Serviciul de Tip Rezidential, Centrul de Zi,
Centrul
Familial) pentru a transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate si
pentru instituirea sau revocarea unor masuri de protectie dupa cum este cazul; .
Cu Serviciul de Stare Civila in vederea inregistrarii nasterii copiilor abandonati
sau a inregistrarii tardive; . Cu Politia municipiului Moinesti in vederea
identificarii domiciliului parintilor
copiilor jnstitutionalizati;
. Cu unitatile sanitare in vederea solutionarii cazurilor de abandon (Maternitate,
Pediatrie); . Cu medicii de familie: . Cu Judecatoria in vederea declararii tardive
a nasterii; . Cu Organizatii Neguvernamentale si Organisme private autorizate
care ofera . servicii in domeniul protectiei copilului; . Cu Primarii si sedii ale
Politiei din alte localitati ale judetului Bacau si din alte
judete;
. Cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din alte iudete:
t0
Compartiment ConsiIi..re Motti orizare
ianuarie -decembrie 2010: Numar beneficiari de servicii de consiliere :
RVENTIE
cu prvire la
r ui in fami ia
cons liere
i - poltie
rl preveniri
ni socrale
rl preveniri
socia i
le servicii
consi|ere Si
hosociala s
re priv nd
uti : polrt e
) centrat; pe
rt psiho ogic
solic iant - [
CAZURI
]*rro.uo..
CAZURI
NEREZOLV
ATE
TIPUL DE CAz TIPUL T,E INTE
- cooii oeltru care s-a stabilt o rapon oe nonitol?a.e (
nAsurd de p'orecte ( plasarre_t evol-r,a coo'lulri ra_a -
Iamila / tLtelS l: de nlasamenl
2t6
13
- raoon de ile\,edere
- co1'lct .nta'ariial / violellS aqslenla_u to.a
OOmeSIrCa CL -ezolvalea CalulLr LoldoorareLu.Le nst,tJLt
,n rnsLanl:
rons lte-e n <ropL
- 'aT,li vulne-ab le r ven lull na.g na iTari ii e,.l ,zi ,r
'oane nici ca e oeneficraza de , consltere n scop.
alulor socral / caltira. fara aoaroonul,t loc,riria staorle far 'apo.t oe tnfeJeoete
Tonoparentale . faTth. in (are !n -apo.t oe eva uare psrros
od nte este plecal a .TJrca 11 I ia de Lor5 te,e pla'l o, strainatate consum de
alcool
cerseto e fam le monoparenta i
cu pdrinte aflat in arest )
2
raoon de rrevFdP o
- delincvelta luvelra / parasi.e astsrenta ,u.io ( a de don c I J / aoolescelli cu .apot
de eva ua-e psi
devier de corqpoftanenr .Lr o.a
.rpo1 de l.1o.ilorirr
,ei-l-qrrrea fa 11 : a
coLaborare cu alte nsl r
-, _ institutride invatamant
- be4efrcian cu levo speciale - nlorna.e a<Lpra -no. r legin 448|)OAA
I n,. nuno,"ro "on'"tt"! "' '' "
-
- audie'i penlru ritofli cJre aL - ds s o ea nt-o.L.r 'n fa
savar: t faote pe-a e. dF alcl-eta la seo ,l polnc.
1
- benel crafl d aglost ca! cll boala - Cons te e sr pst-ote-ao e
osihicb crolica sa" rrsuf,cierte pobelle rir;l -ale c, rapo
psihice orqanrce. ind v dualzat
17
TOTAL = 69 B NEFICIAR
- n otnare -a-oJrs cat,e
alte situati - sestzar dversedn 9l
paftea -nor cetateli as <tafc - - a cheld sc. ; a [ 21
vederea rncheeri Jnor contacte - doonco.sralalo.-t1j
la notanat. re'e re (dl auro tr
-r!!c9ql9!9 lql
prevederi ale
ced.incadrare
tute ard
Compadimaat tsttriiire la damieiliq pentru persaane vaxstnice
Serviciile de ingrijire la domiciliu oferite :
Ajutor pentru activitatile de baza ale vietii zilnice: igiena corporala,
'mbracare
si
dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare. transfer si mobilizare.
deplare in
interior , comunicare ajutor pentru activitati instrumentale ale vietii zilnice
prepararea
hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj,
insotirea in
mijloacele de transport, facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de
administrare si gestionare a bunurilor, activitati de petrecere a timpului liber.
La acestea se adauga si alte activitati, cum ar fi: consiliere juridica si
administrativa, sfaturi in ingrijire, acordarea de mtloace de ingrtire.
Beneficiari:
ianuarie-decembrie 2010: in medie 20 beneficiari/luna
COMPARTIMENT JURIDIC, PROGRAME, STRATEGII
Juridic:
Exercitarea profesiei de consilier juridic presupune asigurarea apararii
drepturilor
si intereselor legitime ale institutiei in care activeaza in raport cu alte institutii de
orice
natura si cu orice persoana, fie ea juridica sau fizica, romana sau straina in
conformitate
cu Constitutia si legile tarii.
Pe parcursul anului 20'10 am reprezentat institutia pe baza de mandat in fata
instantelor judecatoresti (Judecatoria l\4oinesti, Tribunalul Bacau, Curtea de
Apel
Bacau) in cele 5 dosare introduse in cursul acestui an, precum si dosare
introduse in
anul precedent, care au continuat si pe parcursul anului 2010, ca urmare a
exercitarii
cailor de atac formulate de partile litigioase (3 definitivate)
Pentru toate dosarele aflate pe rolul jnstantelor de judecata am formulat si
redactat intampinari, note de sedinta, concluzii scrise, recurs,etc.
Rezultatul activitatii consta in urmarirea atenta si continua a derularii sarclnilor,
motiv pentru care a fost necesara deplasarea la instante periodic ( Tribunalul
Bacau,
Curteade Apel Bacau) in vederea studierii dosarelor.
Ca urmare a delegarii din partea Unitatii Administrativ Teritoriale a
municipiului
Moinesti in cursul anului 2010 am asistat 14 persoane varstnice (conform Legii
1712000) la incheierea contractelor de intretinere cu dobanditori depe raza
municipiului
l\y'oinesti la Biroul Notarului Public.
Raspunzand solicitarilor Politiei municipiului lvloinesti am pafticipat la audierea
minorilor care au savarsit incalcari ale legii (furt, agresiune, fuga de la domiciliu
).
La solicitarea Parchetului de pe lanqa Judecatoria lvloinesti am asistat la
audierea si derularea intregii anchete privitoare la minori in cazul savarsirii
infractiunilor
cu trimitere spre judecare.
Am intocmit si avizat de legalitate 12 contracte, 4 acte aditionale, incheiate intre
S.P.A.S. cu terte persoane juridice ca urmare a negocierilor directe, urmarind
derularea
si evidenta acestora,
ln cazul incheierii, modificarii, suspendarii si incetarii contractelor individuale
de
munca am urmarit respectarea legalitatii si avizarea actelor ce au stat la baza
emiterii
dispozitiilor catre primarul municipiului Moinesti cat si a deciziilor sefului
S.P.A.S.
l2
Am acordat consultanta asupra modului de intocmire. inregistrare si respectare a
contractului de munca si respectiv a raportului de munca incepand cu luna
octombrie
2010
Am analizat si vizat toate documentele furnizate de celelalte compartimente
oferind consultanta juridica cu privire la subiectele expuse (Legea 416/2001;
Legea
448/2006tO.U.G. 1 05/2003; Codul l\4uncii,etc.).
La solicitarea conducatorului institutiei arn realizat documentaliile supuse
sedintelor de consiliu local.
Ca urmare a modificarilor intervenite in structura S.P.A.S. si pentru bunul mers
al
activitatii am intocmit regulamentul intern, respectiv regulamentul privind
circuitul
documentelor din cadrul S.P.A.S. Moinesti.
Raspund de distribuirea Monitorului Oficial in momentul aparitiei noutatii
legislative, cu privire la modificari, actualizari ce fac obiectul activitatil S.P.A.S.
Resvrse umane
-in
"or,forritate
cu Regulamentul de organizare 9i Functionare a SPAS Moinegti
qi a Regulamentului lntern tin evidenta figelor postului 9i a figelor de evaluare,
precum gi a rapoartelor de evaluare pentru cei 30 de func-tionari publici numiti
cu data
de 15.10.2010, termenul de intocmire 9i de predare pentru luare la cunogtinle ,
iar daca
acest temen este depdgit aduc la cunogtinte conducerii prin adresd de instiintare.
Tin evidenta tuturor modificerilor aparute 'in monitorul oficial cu privire la
salarizare, la indemnizatii gi sporuri.Cand apar modificeri emit dispozitii cu
referatele 9i
anexele corespunzetoare, le trimit la vizat la consilierul juridic, $ef serviciu
ulterior fiind
trimise spre aprobare Ia Primeria Moinegti.
Am intocmit un numir de 39 de referate, dispozitii de prelungire a contractelor
individuale de munce 9i acte aditionale pentru asistenlii personali angajati pe
duratd
determinata, I referate, dispozitii de incadrare pe durata nedeterminatb gi
contracte
individuale de munce I referate, dispozitii de incadrare !i contrecte de muncd pe
durati determinatd, 5 referate gi dispozitii de incetare a contraclelor individuale
de
munci, 3 referate Si dispozitii de suspendare acontractelor individuale de munce
pentru
concediu cregtere copil pane la varsta de 2 ani, in urma verificarii dosarului de
incadrare primit de la Compartimentul Persoane varstnice gi cu handicap.
lar pentru personalul din cadrul SPAS Niloinegti am intocmit un numer de 2
referate gi dispozitii de suspendare de suspendare a raporturilor de munca pentru
functionarii publici, contracte individuale de munce, decizii de reincadrare 9i
acte
aditionale . Propun promovarea in functii. in urma referaielor primite de la
directorul
institutiei.
Efectuez lucreri legate de incadrarea, promovarea, detagarea sau inceiarea
contractului de munce al personalului angajat.Toate aceste modific5ri survenite
se
transmit la lnstitutul Teritorial de Munce Baceu on-line prin programul
REVISAL, iar
dacd programul nu functioneazd le duc personal pe supod magnetic pentru a nu
depdgi
termenul de transmitere, iar pentru functionarii publici, modificdrile intervenite
in
raporturile de muncd se transmit la agentia Nationale a Functionariior publici in
format
electronic.
Tin evidenta functionarilor publjci in format electronic Ai transmit la A.N.F.P.
raportdrilor periodice.
Pentru functionarii publici, acord consiliere in vederea intocrnirii corecte a
declaratiilor de avere Qi a declaratiilor de interese ,care se posteazA pe site-ul
institutiei
13
9i se transmit in copii certificate, impreunA cu registrele de evidenta a
declaratiilor de
avere ii de interese pe care le comletez la Agen_tia Nalionale de lntegritate
Tin evidenta stricta a dosarelor personale, a Carnetelor de muncd ale
salariatilor Si operez modificdrile survenite la drepturile salariale determinate de
indexdri, promov5ri in functii gi grade profesionale, salarii de merit, etc., toate
aceste
modificari operAndu-le in urma primirii dispozitiilor sau deciziilor conducerir
Verific aplicarea corecte a legislatiei de salatiza@ - salariul de baz,,
indemnizatii de conducere, salariul de merit, premii, spor de vechime 9i md
verific in
permanen!a cu Compartimentul financiar contabil pentru a fi corect intocmite.
Realizez raportirile 9i situaliile trimestriale, semestriale gi anuale cdtre Agentia
Nationald de Administrare fiscald 9i cStre lnstitutul National de Statistica qi le
depun in
termenul stabilit la institutiile respective.
Rispund de intocmirea 9i verificarea efectuarii concedii{or de odihna anuale
urm;rind planificarea fdcutd anterior, a concediilor medicale, a concediilor fdra
pla€ gi a
sanctiunilor Si raspund de rezolvarea sesizarilor 9i a conflictelor de munca care
revin 1n
competenta compartimentului resurse umane.
Execut copii actelor originale pe baza unei cereri aprobate de directorul
institutiei gj confirm autenticitatea lor.
Execut instructajul periodic in cadrul situa.tiilor de urgente . a senetdtii 9i
securit5tii in munci pentru personalul din cadrul SPAS Moinegti, particip la
gedintele
trimestriale de instruire in cadrul situatiilor de urgenta de la nivelul Prim;riei
lvloinegti.
Urmdresc termenul de valabilitate a stingdtoarelor din dotare, fac notii de
comande gi
referat pentru a fj date la verificat giincarcat, intocmesc planul de evacuare $i
stingere a
incendiilor gi verific toate echipamentele tehnice se fie in bune conditii de
functionare gi
sigurantd.
impreund cu consilierul juridic pregatesc documentatia pentru elaborarea
organigramei, statului de funclii adoptate prin HCL Consitiutui Locat gi
documentalia
privind Regulamentul de Organjzare gi Functionare, Regulamentul lntern gi
Codul Etic $i
urmaresc luarea la cunogtintd a prevederilor acestora.
Eliberez carnetele de muncA salariatilor care gi-au incetai activitatea incheiate
Si verificate corespunzator, pe baza unui proces verbal de predare primire.
Eliberez adeverinte privind calitatea de salariat, adeverinte de venit, pentru
medicul de familie, spital, banci, 9i alte institutii pentru asistentii personali 9i
pentru
salarialii S.P.A.S.
lntocmesc dispozitiile pentru asistenlii personali pentru indemnizatia de
concediu de odihnd pe baza cererii gi referatului, ulterior trimitandu-le la avizat
gi
aprobat iar dupe aceea Ie distribui la Compartimentul financiar contabil 9i
Asistenla
sociale pentru a fiintocmite statele de platd.
Toate dispozitiile aprobate cu modificdrile survenite le transmit Si celorlalte
compartimente care le au in competen.la lor de solutionare pentru a decurge
corespunzdtor circuiiul documentelor.
Execut pontajul lunar al salarjatilor din subordinea directorului, trirnitandu-le
spre verificare $i aprobare la director.
^Colaborez cu Serviciul de Asistentd Sociale pentru relatia cu ALOFI\,4
l\,4oineQti;
lntocmesc dosarele pentru arhjvarea anuald, le numerotez gi le predau pe baze
de proces verbal responsabilului cu arhiva institutiei.
1.1
Proarame-strateoii
Pe parcursul anului 2010, in cadrul compartimentului au fost realizate
urmatoarele
activitati :
Septembrie 2010 - decembrie 20'10 . Participat la intocmirea cererii de finantare
aferente proiectului
,Antreprenoriat social pentru orasul meul" finantat prin Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - Axa
Prioritara 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul lvlajor de investitie
6.1 - Dezvoltarea economiei sociale ; proiect depus in data de 18.O1.2O11 .
Realizarea materialelor necesare pentru sedinta Consiliului Local pentru
aprobarea proiectului ,,Antreprenoriat social pentru orasul meul" precum
si a cheltuielilor aferente acestuia. . Participat la curs de formare profesionala
lvlanagementul Fondurilor
Structurale
Octombrie 2010 . Participat la examenul aferent cursului l\,4anagementul
Fondurilor
Structurale . ldentiJicare modalitati de accesare a resurselor financiare
constituite in
cadrul Uniunii Europene; desfasurarea de activitati de documente cu
privire la surse de finantare inierne si externe prin diverse mijloace de
informare - cursuri, seminarii, intalniri);
Noiembrie 20'10 . Reprezentant al U.A.T. - IMunicipiul Moinesti in Adunarea
Generala a Asociatiei
de Dezvoltare lntercomunitara Bacau pentru aprobarea l\,4aster Planului
Regional
pentru infrastructura de apalapa uzata in judetul Bacau. . transmiterea tuturor
informatiilor solicitate de organismele implicate in proiectul
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzala in aglomerarea
Moinesti - Comanesti, judetul Bacau" pade a proiectului major de investitii
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau" in
vederea depunerji acestuia pentru obtinerea finantarii nerambursabjle din Fondul
de Coeziune. . Participat la sedintele AGA ADIB . Colaborare cu celelalte
institutii publice locale si judeiene, cu sectorul privat, cu
ONG-uri, cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local pentru initierea si
dezvoltarea programelor la nivel comunitar;
t5
BIROUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, DESERVIRE
I. COMPARTIMENTULFINANCIAR-CONTABIL;
Referitor la situatia financiara aferenta anului 2010, va inaintam urmatoarea
analiza a platilor efectuate la cheltuielile de personal, cheltuieli materiale si
cheltuieli
privind drepturile de natura sociala.
ln anul 2010, s-au efectuat plati in valoare de 3 471 404 lei, din care:
1. CHELTUIELI DE PERSONAL = 1.798.157
1. CHELTUIELI MATERIALE = 263.660 lei;
> Asistenti personali > SPAS > Cantina de Ajutor Social
SPAS
Cantina de Ajutor Social . Hrana . Alte cheltuieli pt.
intretinere si functionare
= 1.008.771 lei;
= 739.222 !ei,
= 50.164 lei;
= 140.893 lei;
= 122.767 lei, din care:
= 106.546 lei;
= 16-221 lei,
2. DREPTURI DE NATURA SOCIALA = 1.386.937 lei;
> Ajutoare sociale = 794.519lei;
> Ajutoare urgenta = 1'1.700 lei;
> Ajutoare incalzte (cf .19.41612001)= 85.144 lei;
> Ajutoare incalzire (subventii) = 22o.9q2lei;
> lndemnizatii asistenti personali = 274.592\ei,
3- TRUSOU = 22.650 lei.
Evolutia pe luni si trimestre a platilor cheltuielilor supoftate din TVA, se
prezinta astfel:
Luna Asistentl
personali
Aj utoare
sociale
Ajutoarl
urgenia
lanuarie 70.905 80.796
Februarie 89.496 83.042
l\ilartie 92.480 59.297
TRIM. I 252.481 223.135
Ajutoare
incalzire-
1.450
2.000
3.450
2.668 l
116
16
ilie 86.553 't 12 723 4.250
lvlai 85 800 a4.786 0
lunie 86.396 225 1.300
TRIM. II 25A.749 '197.734 5.550
lulie 86 904 79.850 500
Auqust 72 265 0 0
Septembrie 71 754 73.915 200
TR|M. t 230.923 153.765 700
Octombrie 71 597 70.956 600
Noiembrie 72 2A9 71.606 1400
Decembrie 122 332 0 82.360
TRIM IV 266.218 219.885 2.000
TOTAL 1.00a.771 794.519 11.700 85.',144
La 31.12.2o1o, numarul de dosare asistenti ai persoanelor cu handicap, au
fost in numar de 99, dintre care: pentru persoanele cu handicap- adulti un numar
de 69
dosare, iar pentru persoanele cu handicap- copii, un numar de 30 dosare.
Numarul de
dosare indemnizatii persoane cu handicap au fost 45, deci in total un numar de
'144
dosare.
ln anul 2010 s-au platit 50.598 lei, pentru concedii de odihna asistenti
personali.
lndemnizatia lunara pentru persoane cu handicap, care este in cuantum egal cu
salariul net al asistentului social debutant cu studii medii, a fost in anul 2010 de
461 lei,
iar evolutia platilor pe luni a indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap a
fost
urmatoarea:
Luna lndemnizatii
lanuarie
Februarie 17.979
Martie 20.826
TRIM. I 56.543
lie 24.207
N/lai 24.030
lunie 23.496
TRIM. II 71.733
lulie 24.030
Auqust 24 564
Septembrie 24 564
TRIM. III 73.158
Octombrie 24.564
Noiembrie 24 564
Decembrie 24 D3D
TRIM IV 73.'154
TOTAL 274.592
17
ln ceea ce priveste ajutorul social, in ianuarie 2010 erau 415 familii beneficiare
de
ajutor social (respective 949 de persoane), iar in decembrie 2010, numarul de
dosare
eta de 414 Gespectiv 899 persoane).
Pentru ajutoare de urgenta a fost acordata suma de 1 1.700 lei.
Pentru incalzirea cu lemne cf, Legii 416/2001, au fost un numar de 287 de
dosare,
respectiv 614 persoane, cu valoarea totala de 82.360 lei.
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
Beneficiarii serviciilor Cantinei de Ajutor Social, sunt persoanele aflate in
situatii
caracterizate prini saracie la limita subzistentei, neputinta de a-si satisface
nevoile de
baza prin propriile eforturi, lipsa sprijinului din partea familiei sau a altor forme
de sprijin
si imobilitate cauzata de boli sau deficiente.
ln anul 2010, numarul mediu de beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor
Social, a fost de 63 de persoane.
ln urma HCL 174t 17.12.2009, incepand cu data de 06.01 .2010, unui numar de
34 de beneficiari de ajutor social, li s-a incetat dosarul de acordare a mesei
calde, iar
conform aceleeasi HCL 174117.12.2009, prin insusirea Protocolului de
parteneriat
incheiat intre Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, Primaria lvloinesti si Scoala
cu
clasele l-Vlll nr.4 Moinesti, incepand cu 08.02.2010 s-a suplimentat cu 20
numarul
asistatilor la Cantina de Ajutor Social, beneficiarii fiind copiii aflati in dificultate
din punct
de vedere socio-economic, care au domiciliul in l\,4oinesti si urmeaza cursurile
in cadrul
Scolii cu clasele l-Vlll nr.4 Moinesti.
lncepand cu data de 02.06.2010, s-au mai asigurat un numar de 8 portii zilnice
de mancare, la solicitarea ce catre Primaria comunei Maqiresti, pentru
functionarea
clasei speciale de tip "Scoala dupa scoala" din sat Prajesti, comuna Magiresti.
Serviciul implica beneficiarii ca membri activi ai echipei de evaluare si
interventie,
prin angajarea lor in autoevaluare, respectand feedback-ul si valorile emise de
acestia
respectand obiectivele propuse.
ln Cantina de Ajutor Social, isi desfasoara activitatea 3 angalate cu Contract
lndividual de lvlunca pe perioada nedeterminata, incadrate ca muncitori
calificati dupa
cum urmeaza: > muncitor calificat l- o persoana;
> muncitor calificat lll - 2 persoane;
De asemenea, in activitatea cantinei este implicat biroul de asistenta sociala,
care prin intermediul unui asistent social cu atributii in fisa postului de a
gestiona
dosarele beneficiarilor de cantina conform legii N.208h997, in colaborare cu
persoanele angajate in compartimentele de anchete sociale, efectueaza anchetele
sociale ce se impun ca urmare a solicltarilor de masa calda si propun acordarea
sau
neacordarea acestor servicii sociale
Astfel in anul 2010 au fost efectuate de catre asistentii sociali, un numar de 130
de anchete sociale.
De asemenea 15 beneficiari de masa la cantina au fost consiliati in cadrul
compartimentului de Consiliere-Monitorizare.
Finantarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu alimerrtele si a celorlalte
utilitati, se face integral din bugetul local.
r8
Din totalul creditelor bugetare alocate Cantinei de Ajutor Social pentru anul
20'10,
in valoare de 225.00 lei, pentru cheltuielile de personal au fost alocaie 60 000 lei
si s-au
efectuat plati efective de 50.164 lei, iar pentru cheltuieli materiale din total
prevederi
bugetare165.O00 lei, s-au efectuat plati efective de 122.767 lei
Din total plati la cheltuielilor materiale, ponderea de 9'1% o detin cheltuielile cu
alimentele. iar restul de 9% celelate utilitati, bunuri si servicii necesare pentru
buna
functionare a cantinei.
Serviciul Public de Asistenta Sociala asigura aprovizionarea
sortiment de marfuri si materii prime necesare pregatirii mesei,
normele de igiena a muncii si normele sanitar-veterinare in vigoare
ln conformitate cu cele propuse in Planul de Dezvoltare al
Sociale, s-au atins urmatoarele obiective propuse:
> pregatirea si servirea in jurul pranzului a portiei de hrana
beneficiarii serviciilor Cantinei de ajutor Social ;
SEF SERVICIU
Ing. BOGDAN-PETRU CEHAN
> pregatirea si distribuirea mesei calde pentru persoanele varstnice greu
deplasabile (in prezent un numar de 4 persoane), urmand sa se atinga in
perioada urmaloare cat mai multe obiective din prezentul plan
> pregatirea si distribuirea mesei calde pentru persoanele varstnice greu
depiasabile (in prezent un numar de 4 persoane)' urmand sa se atinga in
perioada urmatoare cat mai multe obiective din prezentul plan
Cantinei cu intregul
in confcrmitate cu
calda pentru
l9