Sunteți pe pagina 1din 24

COMPLEXUL MUZEAL JUDEłEAN NEAMł

MEMORIA
ANTIQUITATIS
XXV-
XXV-XXVI
(2008-2009)

Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ


2010
COLEGIUL EDITORIAL
Acad. Mircea Petrescu-DîmboviŃa
Prof. univ. dr. Victor Spinei – m.c. al Academiei Române
Prof. univ. dr. John Chapman – Durham University
Prof. univ. dr. Marin Cârciumaru – Universitatea „Valahia” Târgovişte
Dr. Virgil Mihăilescu-Bîrliba – CS I, Institutul de Arheologie Iaşi
Dr. Gheorghe Dumitroaia – CS I, Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ

COLEGIUL DE REDACłIE
Dr. Gheorghe Dumitroaia – redactor responsabil
Dr. Roxana Munteanu – secretar de redacŃie
Dr. Marius Alexianu, Dr. Dan Monah, Dr. Dorin Nicola, Daniel Garvăn

COMITETUL DE LECTURĂ
Prof. univ. dr. Victor Spinei, Prof. univ. dr. John Chapman
Prof. univ. dr. Marin Cârciumaru, Dr. Virgil Mihăilescu-Bîrliba
Dr. Gheorghe Dumitroaia, Dr. Dan Monah
Prof. univ. dr. Ioan Opriş, Dr. Valeriu Cavruc
Conf univ. dr. Mircea Anghelinu, Dr. Olivier Weller

MEMORIA ANTIQUITATIS MEMORIA ANTIQUITATIS


– Acta Musei Petrodavensis – – Acta Musei Petrodavensis –
Revista Muzeului de Istorie şi Arheologie Revue du Musée d’Histoire et Archéologie
Piatra-NeamŃ Piatra-NeamŃ

CorespondenŃa se va trimite pe adresa: Toute correspondance sera envoyé à l’adresse:


MUZEUL DE ISTORIE MUZEUL DE ISTORIE
ŞI ARHEOLOGIE ŞI ARHEOLOGIE
Str. Mihai Eminescu, nr. 10 Str. Mihai Eminescu, no. 10
610029 Piatra-NeamŃ 610029 Piatra-NeamŃ
România Roumanie
Tel. / Fax: (40)233-217496 Tel. / Fax: (40)233-217496
E-mail: muzeupn@yahoo.com E-mail: muzeupn@yahoo.com

ISSN: 1222-7528

Editura “Constantin Matasă”


Piatra-NeamŃ
2008-2009 ∗ MEMORIA ANTIQUITATIS ∗ XXV-
2008- XXV-XXVI

CUPRINS
SOMMAIRE – CONTENTS – INHALT

VASILE CHIRICA şi CODRIN-VALENTIN CHIRICA – Paleoliticul şi


Epipaleoliticul-Mezoliticul de pe teritoriul Transilvaniei şi din
zonele învecinate ...................................................................................................... 7
Le Paléolithique et L’Epipaleolithique-le Mésolithique du
territoire de la Transylvanie et des zones avoisinées .................................. 69
ADELA KOVÀCS – Definirea spaŃiului sacru: între monumental şi ritualic ................ 75
Definition of the sacred space: between monumental and ritually .............. 87
GHEORGHE LAZAROVICI şi CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI –
„Casa sacră” şi importanŃa ei pentru reconstituirea
arhitecturii, amenajarea interiorului şi vieŃii spirituale ......................... 89
The “Sacred House” and its Importance for the Reconstruction
of the Architecture, Inner Arrangements and the Spiritual Life ................ 111
ALIN FRÎNCULEASA şi OCTAV NEGREA – Plastica antropomorfă şi
zoomorfă din situl neo-eneolitic de la Seciu (jud. Prahova) ................. 115
Plastique anthropomorphe et zoomorphe dans le site neo-
eneolithique de Seciu (jud. Prahova) ......................................................... 138
ROBIN HARDIE – Gender Tension in Figurines in South-East Europe ............. 139
NICOLAE URSULESCU – Prima exegeză asupra descoperirilor
cucuteniene într-o sinteză de artă preistorică europeană .................... 151
La première exégèse sur les découvertes de la civilisation
Cucuteni dans une synthèse d’art préhistorique européenne .................... 157
DUMITRU D. BOGHIAN – Cu privire la unele vase eneolitice cu
protome perechi ....................................................................................... 159
Considérations sur les quelques vases énéolithiques avec
protomés paires ......................................................................................... 170
4 Cuprins

LĂCRĂMIOARA-ELENA ISTINA – Pintadere descoperite în situl


cucutenian de la Fulgeriş, jud. Bacău .............................................................. 171
Pintadères découvertes au site cucutenien de Fulgeriş, dép. de
Bacău ......................................................................................................... 179
CONSTANTIN PREOTEASA şi DUMITRU BOSTAN – Un ansamblu
cucutenian de figurine zoomorfe şi conuri de lut descoperit la
Poduri-Dealul Ghindaru .......................................................................... 181
Un ensemble cucutenien de figurines zoomorphes et cones en
argile découvert à Poduri-Dealul Ghindaru ............................................. 197
SERGIU BODEAN – Câteva date inedite privind cercetările arheologice
efectuate în anul 1943 la Petreni (Republica Moldova) ........................ 199
Quelques données inédites sur les recherches archéologiques de
l’année 1943 á Petreni (République de la Moldavie) ................................ 204
DAN BUZEA şi BJÖRN BRIEWIG – Experimente arheologice realizate
la Păuleni Ciuc şi Băile Figa în anii 2007-2009 ..................................... 205
Archaeological experiments conducted at Păuleni Ciuc and Băile
Figa between 2007 and 2009 ..................................................................... 245
FLORENTINA OLENIUC şi LUMINIłA BEJENARU – Schelet de câine
(Canis familiaris) descoperit în nivelul Cucuteni B din tell-ul
de la Poduri-Dealul Ghindaru (jud. Bacău, România) ......................... 247
Dog (Canis familiaris) skeleton discovered in the Cucuteni B level
from the tell of Poduri-Dealul Ghindaru (Bacău County, Romania) ............... 252
DANIEL GARVĂN şi VASILE DIACONU – Vârfuri de săgeată şi de lance
din colecŃiile Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ ................... 253
Arrow- and Spearheads from Piatra-NeamŃ History and
Archaeology Museum ................................................................................ 283
IOAN VASILIU – Un topor eneolitic din aramă descoperit în
Depresiunea Oneşti .................................................................................. 285
Un hache chalcolithique en cuivre découvert dans la dépression
Oneşti ........................................................................................................ 292
VASILE DIACONU şi DANIEL GARVĂN – Materiale arheologice din
Bronzul timpuriu descoperite la łolici-Hălăbutoaia, jud. NeamŃ .............. 293
Matériaux archéologiques du Bronze Ancien de łolici-
Hălăbutoaia, dép. de NéamŃ ...................................................................... 304
IOAN VASILIU – Topoare de piatră din Epoca bronzului aflate în
colecŃiile Muzeului de Istorie din Oneşti ............................................... 305
Stone Axes of Bronze Age in the Collections of the History
Museum of Oneşti ...................................................................................... 321
ROXANA MUNTEANU ŞI GHEORGHE DUMITROAIA – Spada de
bronz de la Piatra Şoimului .................................................................... 323
The bronze sword from Piatra Şoimului .................................................... 328
Cuprins 5

OLEG LEVIłKI şi GHEORGHE SÎRBU – Noi dovezi ale prelucrării locale


a bronzului în aria est-carpatică a complexului hallstattian
timpuriu cu ceramică canelată ......................................................................... 329
Новые свидетельства местной обработки бронзы в
восточно-карпатском ареале раннегалльштаттского
комплекса с каннелированной керамикой .............................................. 356
The new evidences of local bronze processing from the Eastern
Carpathian area of the Early Hallstatt Complex with fluted Pottery ............... 357
GEORGE DAN HÂNCEANU – OcupaŃiile locuitorilor din aşezarea
dacică de la Roşiori-Dulceşti (jud. NeamŃ) ............................................ 359
Occupations des habitants de l’établissement dace de Roşiori –
Dulceşti (département. de NeamŃ) ............................................................. 392
ADRIAN BĂTRÎNA şi GHEORGHE SION – Despre activitatea
constructivă desfăşurată de Alexandru cel Bun în cuprinsul
aşezământului de la NeamŃ ..................................................................... 395
Sur l’activité constructrice menée par Alexandre le Bon à
l’Intérieur du monastère de NeamŃ ............................................................ 404
ERNEST OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU – Câteva consideraŃii privind
evoluŃia sistemului monetar medieval moldovenesc în secolele
XIV-XVI, în lumina analizelor atomice .................................................. 405
Some thoughts about the evolution of the Moldavian medieval
monetary system during the 14th-16th century, in the light of the
atomic analyses ......................................................................................... 416
VASILE DIACONU – Noi situri arheologice în zona de nord-est a
judeŃului NeamŃ ....................................................................................... 417
New Archaeological Sites in North-Eastern NeamŃ County ...................... 435
OLIVIER WELLER, ROBIN BRIGAND et MARIUS ALEXIANU –
Recherches systématiques autour des sources salées de
Moldavie. Bilan des prospections 2008-2010 ......................................... 437
CAROL KACSÓ, DUMITRU IŞTVAN şi TRAIAN MINGHIRAŞ –
Cercetări de arheologie montană la Băile Borşa ................................... 505
Montanarchäologische Forscungen in Băile Borşa .................................. 535
DANIEL GARVĂN şi ROXANA MUNTEANU – Cercetări arheologice
efectuate în perioada 2007-2010 ............................................................. 537
Archaeological Researches carried out between 2007-2010 .................... 561
LUCIAN UłĂ – PublicaŃii străine intrate în biblioteca Muzeului de
Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ 2008-2010 ...................................... 563
ABREVIERI ............................................................................................................... 575
LISTA AUTORILOR ................................................................................................. 577
CU PRIVIRE LA UNELE VASE ENEOLITICE *

CU PROTOME
PROTOME PERECHI

de Dumitru D. Boghian

Descoperirile arheologice furnizează, adesea, artefacte interesante, care din


cauza faptului că au fost recuperate parŃial, au fost reconstituite diferit, oferind, în
fiecare caz, posibilitatea lansării a diverse ipoteze de lucru, care îşi aşteaptă
verificarea ulterioară. În această situaŃie se găseşte şi un vas zoomorf, descoperit în
staŃiunea precucuteniană de la Târgu Frumos-Baza Pătule1, a cărui discutare face
obiectul prezentei lucrări.
*
Comunicare susŃinută la Sesiunea de comunicări ştiinŃifice dedicată împlinirii a 90 de ani de la
Marea Unire din 1918, Piatra NeamŃ, 27-28 noiembrie 2008.
1
Din bogata literatură ştiinŃifică legată de această staŃiune, menŃionăm doar pe cele care încearcă
să redea o sinteză parŃială a cercetărilor:
D. Boghian, S. Tudose, ConsideraŃii preliminare asupra utilajului litic din aşezarea
precucuteniană de la Târgu Frumos, în ArhMold, XVII, 1994, p. 147-174; N. Ursulescu,
D. Boghian, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea
precucuteniană de la Târgu Frumos (jud. Iaşi), I, în Codrul Cosminului, S.N., 2 (12),
1996, p. 38-72; Iidem, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea
precucuteniană de la Târgu Frumos (jud. Iaşi), II, în Codrul Cosminului, S.N., 3-4 (13-
14), 1997-1998, p. 13-42; Iidem, Influences méridionales dans la phase finale de la
civilisation Precucuteni, în Codrul Cosminului, S.N., 6-7, 2000-2001, p. 11-20; N.
Ursulescu et alii, Cercetări interdisciplinare în asezarea precucuteniană de la Târgu
Frumos (jud. Iaşi). Aportul arheozoologiei, în ATS, I, 2002, p. 29-54; Iidem, L'archéologie
et archéozoologie dans l'habitat de la culture Precucuteni (l'Énéolithique ancien) de
Târgu Frumos (dep. de Iasi–Roumanie), în L. Bejenaru (ed.), Archaeozoology and
Palaeozoology Summercourses. Socrates Intensive Programme, Academic Year 2000-
2001, Iaşi, 2002, p. 101-130; S. Haimovici, L'étude du matériel archéozoologique provenu
de la fosse no. 25 de l'habitat precucutenien de Târgu Frumos, în L. Bejenaru (ed.),
Archaeozoology and Palaeozoology Summercourses. Socrates Intensive Programme,
Academic Year 2000-2001, Iaşi, 2002, p. 131-150; S. Haimovici, A. Coroliuc, The study of
the archaeozoological material founded in the pit no. 26 of the Precucuteni III settlement
at Târgu Frumos-Baza Pătule, în SAA, VII, 2000, p. 169-206; N. Ursulescu et alii, Noi
date despre complexele de cult din cultura Precucuteni, în Sargetia, XXX, 2001-2002, p.
61-78; N. Ursulescu et alii, L'autel peint de l'habitat de Târgu Frumos (dep. de Iasi)
160 D.D. Boghian

Fragmentele vasului la care ne referim au fost descoperite la sfârşitul


campaniei din vara anului 20032, în sectorul A, casetele E-F/5-6 (fig. 1), în
groapa nr. 49 (a fost săpată, a funcŃionat şi a fost umplută în timpul primului
nivel de locuire din staŃiune), aproape de fundul acesteia, la adâncimea de -
1,15 m, de la nivelul actual de călcare, amestecate împreună cu celelalte
materiale din conŃinutul acesteia (oase şi coarne, lipituri de vatră şi locuinŃă,
cenuşă, fragmente ceramice decorate cu motive geometrice acoperite cu
culoare roşie crudă sau incrustare cu alb. Este vorba de două fragmente
ceramice, unul provenind de la partea anterioară şi celălalt de la cea
posterioară a unui vas cu trăsături zoomorfe, realizate dintr-o pastă alcătuită
din argilă amestecată cu cioburi pisate, arsă reducător, inegal, la brun-cenuşiu
şi negru, tipică pentru cultura Precucuteni, faza a III-a3. SuprafaŃa exterioară a
acestui vas a fost destul de atent finisată, cu o barbotină fină, dar condiŃiile de
zacere au afectat-o, fiind rugoasă în prezent.
Piesa este reconstituită doar grafic şi pare a avea forma unei tipsii ovale,
uşor neregulată (diametrele lungi de cca. 13 cm, la partea inferioară, şi 15 cm, la cea
superioară, şi cele scurte de cca. 7-8 cm), cu fundul drept şi marginea uşor adusă
spre interior, cu o înălŃime cuprinsă între 2,8 şi 3,2 cm şi o grosime de 0,8-1,2 cm.
Primul fragment are reprezentată, oarecum excentric, spre stânga, faŃă
de axul longitudinal al vasului, la partea superioară a marginii supraînălŃate, o

appartenant a la civilisation Precucuteni (Énéolithique ancien), în SAA, IX, 2003, p. 27-


40; N. Ursulescu, Nouvelles données concernant les croyances magiques des
communautés de la civilisation Precucuteni (Énéolithique ancien) de l'Est de 1a
Roumanie, în Actes du XIVème Congrès UISPP, Université de Liège, Belgique, 28
septembre 2001, Section 9 – Section 10 (BAR International Séries 1303), Oxford, 2004, p.
344-345; V. Cotiugă, S. Haimovici, Fosses cultuelles (bothroi) et a caractère cultuel du
Néolithique et l’Énéolithique de la Roumanie, în XIVème Congrès UISPP, Université de
Liège, Belgique. 2-8 septembre 2001, Section 9 – Section 10 (BAR International Séries
1303), Oxford, 2004, p. 317-324; N. Ursulescu et alii, Problèmes de la culture
Précucuteni a la lumière des recherches de Târgu Frumos (dép. Iaşi), în V. Spinei et alii,
(ed.), Scripta Praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea
Petrescu DîmboviŃa oblata, Iaşi, 2005, p. 217-260; L. Ellis, Analysis of Precucuteni
Ceramics from Târgu Frumos, Romania, în V. Spinei et alii (ed.), Scripta Praehistorica.
Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-DîmboviŃa oblata, Iaşi,
2005, p. 261-270; N. Ursulescu et alii, LocuinŃele de suprafaŃă cu platformă din aşezarea
precucuteniană de la Târgu Frumos-Baza Pătule, în Codrul Cosminului, SN, 12 (22),
2006, p. 3-23. A se vedea şi rapoartele de săpătură, publicate începând cu 1995 în CCAR
(suport hârtie şi electronic: http://archweb.cimec.ro): 1996, p. 127; 1997, p. 77-78; 1998,
p. 77-78; 1999, p. 120-121; 2000, p. 106-107; 2001, 252-254, pl. 68; 2002, p. 314-316;
2003, p. 323-324; 2004, p. 344-346.
2
D. D. Boghian et alii, Târgu Fumos-Baza Pătule, în CCAR. Campania 2003, Bucureşti, 2004, p.
323-324 (http://archweb.cimec.ro).
3
L. Ellis, op. cit., p. 261-270.
Cu privire la unele vase eneolitice cu protome perechi 161

Fig.1. Amplasarea generală a sitului Târgu Frumos-Baza Pătule şi planul sectorului A,


nivelul 1, cu groapa nr. 49

Fig.2. Târgu Frumos-Baza Pătule. Fragmentele vasului zoomorf.


162 D.D. Boghian

Fig.3. Târgu Frumos-Baza Pătule. Reconstituirea grafică a vasului zoomorf.


1. Prima variantă de reconstituire. 2. Noua propunere de reconstituire
Cu privire la unele vase eneolitice cu protome perechi 163

protomă de bovideu, destul de realist tratată (din păcate, un corn nu se mai


păstrează), partea alăturată fiind ruptă. Cornul din stânga al protomei şi o bună
parte a marginii anterioare a vasului au fost rupte din vechime şi nu au fost
recuperate. Cel de-al doilea fragment, reprezintă partea din spate a vasului
zoomorf, cu marginea, de asemenea supraînălŃată, prezentând două vârfuri
rotunjite, ca un fel de “corniŃe” (fig. 2).
Deşi iniŃial, în timpul săpăturii, aşa cum am notat şi în carnetul de şantier,
am considerat că este vorba de “un vas cu două protome de bovidee, reprezentând
probabil un vehicul eneolitic”, în urma discuŃiei cu colaboratorii, am acceptat
ipoteza potrivit căreia piesa ar putea fi considerată, cu probabilitatea de rigoare, o
„bărcuŃă” cu „prora” şi, respectiv, „pupa”4. De asemenea, am constatat că
reconstrucŃia grafică iniŃială conŃinea o serie de erori, mai ales în ceea ce priveşte
stabilirea relativei simetrii dintre părŃile vasului, despărŃite de axul longitudinal al
acestuia, chiar şi în cazul vaselor lucrate doar cu mâna (fig. 3/1).
În mod evident, odată cu aprofundarea investigaŃiilor şi cu refacerea
reconstrucŃiei grafice a piesei, astăzi nu mai credem acelaşi lucru şi propunem o
revizuire a ipotezei acceptate anterior. Astfel, noul desen, realizat urmând
principiul simetriei respectate oarecum şi de olarii precucutenieni, ne conduce la
ideea că în partea anterioară, ruptă din vechime, a fost realizată o a doua protomă
de bovideu, asemănătoare cu prima, situaŃie în care putem vorbi, cu suficientă
certitudine, credem, de un vas zoomorf cu protome duble (pereche) (fig. 3/2).
În altă ordine de idei, dacă ar fi să considerăm acest vas ca fiind un
model/machetă de ambarcaŃiune – monoxilă, „bărcuŃă” cu „prora” şi, respectiv,
„pupa”, arătăm că, din investigaŃiile noastre, nu există decât rare şi târzii
reprezentări de bovine drept „capete de prora”5, cel mai adesea fiind redate
animale marine de pradă, capete de lebădă sau raŃă, capete de cal, animale
fantastice, cu rol apotropaic6, şi niciodată la bărci, ci doar la corăbii mijlocii şi

4
D. Boghian et alii, în CCAR. Campania 2003, Bucureşti, 2004.
5
E cazul unei asemenea reprezentări pe prora unei bărci irlandeze din piele (curragh), redată într-un
desen din secolul al XVIII-lea (A. Pääbo, The Origins and Expansions of Ancient Boat-Oriented
Way of Life, fig.14, http://www. paabo.ca/uirala/ui-ra-la.html, accesat 25 septembrie 2010).
6
Christina Marangou, Rowers Paddling Sailing Ships in the Bronze Age Aegean, în Tropis, II, 1987, p.
259-270 (http://ina.tamu.edu/library/tropis/volumes/2/Marangou,%20Christina% 20%20Rowers%
20paddling%20sailing%20ships%20in%20the%20Bronze%20Age%20Aegean.pdf, accesat 20
august 2010); Eadem, From Middle Neolithic to Early Bronze Age: Consideration of Early Boat
Models, în Tropis, IV, 1991, p. 277-293 (http://ina.tamu.edu/library/tropis/volumes/4/
Marangou,%20Christina% 20-%20From%20 Middle%20Neolithic%20to%20Early%20Bronze%20
Age%2020Consideration% 20 of%20 early%20boat%20models.pdf, accesat 20 august 2010); C.
Schuster, Al.S. Morintz, AmbarcaŃiuni şi navigaŃie în preistorie. Cu privire specială la Dunărea de
Jos şi Marea Neagră, Târgovişte, 2006, p. 33-56, pl. X-LIV; F. Tiboni, Animal-Shaped Figureheads
and the Evolution of a ”Keel-Post-Stem” Structure in Nuragic Bronze Models and Boats between the
9th and 7th Centuries BC, în International Journal of Nautical Archaeology, 35, 1, 2006, p. 141-144.
164 D.D. Boghian

mari etc. Prin urmare, atât forma recipientului cât şi protomele zoomorfe de
bovidee ne arată că avem suficiente raŃiuni să abandonăm ipoteza
machetei/modelului de ambarcaŃiune în cazul acestui vas.
Revenind la ipoteza vasului zoomorf cu protome duble (perechi),
arătăm că asemenea artefacte au mai fost descoperite în ariile diferitelor
civilizaŃii eneolitice, din spaŃiul carpato-balcanic şi danubian. Astfel, din
staŃiunea gumelniŃenă de la Sultana-Malul Roşu (GumelniŃa A2-B1, a doua
jumătate a mileniului al V-lea BC) provin două capace cu calotele semisferice,
având modelate plastic câte două protome de cornute7 (foarte probabil bovidee),
în partea din faŃă, şi una opusă, în partea din spate, între acestea fiind amplasată,
o statuetă redată în poziŃie şezând, orientată către protomele duble (pe primul
exemplar se păstrează chiar partea inferioară a acesteia, pe celălalt doar urma
unde a fost amplasată aceasta, sugerând un atelaj, fig. 4/1-2).
Aceste capace, cu combinaŃii plastice, antropomorfe şi zoomorfe, care
redau, în mod general dar clar, modelul/macheta unui atelaj eneolitic, poate
carul tras de boi, credem că reprezintă cele mai apropiate analogii (culturale şi
cronologice) pentru vasul descoperit la Târgu Frumos-Baza Pătule, vorbind,
credem, de existenŃa destul de timpurie a reprezentării tracŃiunii bovinelor
pentru deplasarea unor vehicule8. În acest caz ar putea părea plauzibilă şi
reconstituirea modului de înjugare a bovinelor, sugerat de V. I. Markevici pe
baza descoperirii statuetelor zoomorfe de la Floreşti9, în Republica Moldova,
datate tot în faza Precucuteni III (fig. 5/1, 4).
Întorcându-ne la arealul de referinŃă, pentru civilizaŃia Cucuteni, din
faza A şi A-B, se cunosc foarte multe vase cu protome de bovidee, întregi şi
fragmentare, dar, până în prezent, în cadrul materialelor publicate, nu s-a
urmărit dacă acestea sunt numai simple ori dacă se asociază şi în perechi (este

De altfel, nici Dr. Dan Monah nu a luat în consideraŃie acest vas ca fiind o posibilă machetă de
ambarcaŃiune (Dan Monah, Machete de ambarcaŃiuni din culturile Precucuteni şi Cucuteni, în V.
Spinei, C.-M. Mantu, D. Monah (ed.), Scripta Praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii
magistri Mircea Petrescu-DîmboviŃa oblata, Iaşi, 2005, p. 271-294).
7
Vasele se găsesc la Muzeul CivilizaŃiei GumelniŃa din OlteniŃa, nr. inventar 3845 şi 2369 (S.
Marinescu-Bîlcu, B. Ionescu, Catalogul sculpturilor eneolitice din Muzeul raional OlteniŃa, Sibiu,
1967, p. 35, pl. XI/1a-b, XX/3; Vl. Dumitrescu, Arta preistorică din România, Bucureşti, 1974, p.
241-243, fig. 263; R.-R. Andreescu, Plastica antropomorfă gumelniŃeană. Analiza primară,
Bucureşti, Monografii III, 2002, p. 52-53, pl. 37/1-2, III/1-2; a se vedea şi fişele întocmite de D.
Șerbănescu: http://www.cimec.ro/ scripts/PCN/Clasate /detaliu.asp?k=89159D947DB64E039
8B8326308833741; http://www.cimec.ro/scripts/PCN/ Clasate/detaliu.asp? k=066D095C85
6F46328A86966B9B55E0E8 (accesat 17 iulie 2010).
8
În sensul de interpretare al acestei descoperiri.
9
V. I. Markevici, Pozdnetripol’skie plemena Severnoij Moldavji, Chişinău, 1981, p. 141-142, pl. 97/6
Idem, Mărturii ale trecutului. Dalekoe-Blizkoe. These Remote Near Ages, Chişinău, 1985, fig. 25.
Cu privire la unele vase eneolitice cu protome perechi 165

Fig.4. Vase cu protome duble (perechi). 1-2. Sultana-Malul Roşu (apud www.cimec.ro);
3. ColecŃia Platonov; 4. Košilovcy (apud Enciclopedia Tripil’skoj kultury, 2004)
166 D.D. Boghian

Fig. 5. Reprezentări plastice de animale înjugate, reconstituiri de schelete de bovidee şi


vase cu protome perechi (duble). 1,4. Floreşti (Precucuteni III); 2. Krežnica-Jara
(TRBK), 3. Vădastra (schelete reconstituite); 5. Țipleşti; 6. Soroca-Lac; 7. TrifăuŃi
(Cucuteni B); 8. Radošina (Boleraz/Baden), (1,4, 5-7. apud V. I. Markevici; 2. apud J.
Filip; 3. apud B. GheŃie, C.N. Mateesco; 8. apud V. Němejcova-Pavúkova, J. Barta)
Cu privire la unele vase eneolitice cu protome perechi 167

sugestia noastră!). Am putea vorbi chiar de o „explozie” a reprezentărilor de


capete de bovidee pe vasele Cucuteni A, legată, fireşte, şi de importanta acestor
animale în viaŃa economică, socială şi spirituală a respectivelor comunităŃi
(forŃa bogăŃiei, poziŃie socială şi de gen, rolul taurului celest în strânsă legătură
cu Marea ZeiŃă Mamă în diferitele sale ipostaze etc.), în conexiune intimă cu
realităŃile arheologice din valea Dunării mijlocii. În această situaŃie, ne-am afla
doar în faŃa unei lacune de cercetare, rezolvarea acesteia fiind o provocare
adresată tuturor colegilor care se ocupă de domeniul cucutenian.
În schimb, pentru faza Cucuteni B, se cunosc mai multe vase cu protome
duble (perechi), redate atât pe ceramica pictată cât şi pe categoria „Cucuteni C”, aşa
cum este cel din colecŃia Platonov, cu loc de descoperire neprecizat10 (fig. 4/3), cel
descoperit în situl de la Košilovcy11 (fig. 4/4) – care nu credem că reprezintă
animale gemene alipite (siameze), ci sugerează, mai degrabă, două animale
alăturate (înjugate?) –, precum şi exemplarele fragmentare de la łipleşti (fig. 5/5),
Soroca-Lac (fig. 5/6) şi TrifăuŃi (fig. 5/7)12, situate aproximativ pe acelaşi palier
cronologic cu descoperirile de la Radošina13 (Cultura Boleraz/Baden) în Slovacia
(fig. 5/8), Krežnica-Jara14 (fig. 5/2) şi Bronocice15 (fig. 6/1-2) (TRBK, faza finală),
în Polonia, şi Szigetszentmárton (Baden)16, în Ungaria. Pe la mijlocul mileniului al
IV-lea BC ne aflăm în faŃa utilizării pe scară largă a tracŃiunii animale, evident
începuturile acesteia găsindu-se cu mult înainte. Ulterior, în cadrul complexului
cultural Horodiştea-Erbiceni-Gordineşti, pare că tracŃiunea animală devine o acŃiune
încetăŃenită, fapt benefic pentru întreaga societate17.
Chiar dacă cercetările arheozoologice au pus în evidenŃă urme de
modificări osteologice clare, produse la nivelul membrelor inferioare ale unor
bovine, deocamdată specialiştii în domeniu nu pot să vorbească de o utilizare
sistematică şi intensivă a tracŃiunii animale în eneolitic (civilizaŃiile Vădastra

10
*** Enciclopedia tripil’skoij civilizacij, vol. 1, Kijv, 2004, p. 413.
11
M. Picišin, V. Konoplja, Zoomorfna plastika poselennja Košilivcy, în Nauk. Zapiski L’vivs’kogo
istoričnogo muzeju, Vip. 4, 1, 1995, p. 54-57; M. Picišin, în ***, Enciclopedia tripil’skoij civilizacij,
vol. 2, Kijv, 2004, p. 189-190, 398.
12
V. I. Markevici, Pozdnetripol’skie plemena Severnoij Moldavji, p. 141-142, pl.97/2-3, 8.
13
V. Němejcova-Pavúkova, J. Barta, Aneolithische Siedlung der Boleraz-Gruppe in Radošina, în
SlovArch, 25, 1977, p. 433-448.
14
J. Filip, Enzyklopädischer Handbuch für Ur- und Frühgeschichte Europas, I, Prague, 1966, p. 643.
15
J. Kruk, Sarunas Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999,
p. 166-170, fig. 53. 1, 3.
16
N. Kalicz, Ein neues kupferzeitliches Wagenmodell aus der Umgebung von Budapest, în
Festschrift für R. Pittioni, Wien 1976, p. 189-202; M. Bondár, Korabronzkori kocsimodell
Börzöncérıl, în Zalai Múzeum, 4, 1992, p. fig. 8.1.
17
M. Dinu, Le complexe Horodiştea-Folteşti et le problème de l’indoeuropéanisation de l’espace
carpato-danubien, în Actes du II-e Congrès International de Thracologie, Bucureşti, 1980, p. 35-48.
168 D.D. Boghian

Fig. 6. Bronocice. Reprezentare de car (apud J. Kruk, S. Milisauskas)


Cu privire la unele vase eneolitice cu protome perechi 169

(fig. 5/3), GumelniŃa şi Cucuteni)18, dar indicii ale acesteia există. La aceste
dovezi, pot fi adăugate unele modele/machete din lut de care şi roŃi, brăzdarele
din corn de cerb 19 care arată că în eneoliticul clasic carpato-danubian sunt
prezente elemente care vorbesc de existenŃa tracŃiunii animale.
De altfel, despre locul, rolul şi tracŃiunii animale, în special a
bovinelor, în diferitele sale forme, pentru muncă (tracŃiunea plugurilor cu
brăzdare de lemn, piatră sau corn şi a dispozitivelor de treierat/sănii de
treierat/tribulum) şi pentru deplasarea unor mijloace de transport (sănii,
vehicule gen targă, care) s-a vorbit deja, fiind definită aşa numita „revoluŃie a
produselor secundare” în cadrul creşterii animalelor şi al economiei
eneolitice20, cu toate implicaŃiile de natură socială şi spirituală.
În concluzie, credem că vasele cu protome duble (perechi) pot fi
considerate, după caz, deci şi cel precucutenian de la Târgu Frumos-Baza Pătule, ca
redând, direct sau indirect, elementele specifice tracŃiunii animale, ca realitate
existentă în societăŃile respective. Analiza atentă şi nuanŃată a dovezilor deja
existente cât şi descoperirea altora noi vor aduce, suntem siguri, clarificarea atât de
necesară şi în această importantă problemă.

18
B. GheŃie, C.N. Mateesco, L’utilisation des bovins à la traction dans le Néolithique moyen, în
Atti du VIII-e Congrès Int. des Sciences Pré- et Protohistoriques, Beograd, 1973, p. 454-461;
A. Bălăşescu et alii, Use of Bovine Traction in the Eneolithic of Romania. A Preliminary
Approach, în Gh. Dumitroaia et alii (ed.), Cucuteni, 120 years of research. Time to sum up,
BMA, XVI, Piatra-NeamŃ, 2005, p. 277-284.
19
Vl. Dumitrescu, T. BănăŃeanu, Charrue primitive en bois de cerf, découvert dans la station
néolithique de Căscioarele, în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 59-64; M. Dinu, op. cit., p. 35-48;
Idem, Clay Models of Wheels discovered in Cooper Age Cultures of Old Europe Mid-fifth
Millenium BC, în JIES, 9, 1-2, p. 1-14; Idem, Sur le début de l’agriculture et du systeme
patriarcal dans le centre et le sud-est de l’Europe, în SAA, II, Iaşi, 1995, p. 59-75; M. Bondár,
A kocsi a késı rézkori Európában, în Archaeologiai Értesitö, 129, 1-2, 2005, p. 5-34.
20
A.G. Sherratt, Plough and Pastoralism: Aspects of the Secondary Products Revolution, în I.
Hodder, G. Isaac, N. Hammond (Eds.), Pattern of the Past: Studies in Honour of David Clarke,
Cambridge, 1981, p 261-305; Idem, The Secondary Exploitation of Animals in the Old World,
în World Archaeology, 15, 1983, p. 90-104; Idem, La traction animale et la transformation de
”l’Europe néolithique”, în P. Pétrequin et alii (Eds.), Premiers chariots, premiers araires. La
diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ére,
Paris, p. 329-60; J. Chapman, The ”Secondary Products Revolution” and the Limitations of the
Neolithic, în Bulletin of the Institute of Archaeology, 1982, p. 107–122; S. Milisauskas, J. Kruk,
Utilization of cattle for traction during the later Neolithic in southeastern Poland, în Antiquity,
65 (248), 1991, p. 562-566; P. Bogucki, Animal Traction and Household Economies in
Neolithic Europe, in Antiquity, 67, 1993, p. 492-503, E. Niesiołowska-Śreniowska, The Early
TRB ”Ploughmarks” from Sarnowo in Central Poland: A New Interpretation, în Oxford
Journal of Archaeology, 18, 1, 1999, p. 17–22; L.B. Kirtcho, The Earliest Wheeled Transport
in Southwestern Central Asia: New Finds from Altyn-Depe, în Archaeology, Ethnology and
Anthropology of Eurasia, Vol. 37, 1, 2009, p. 25-33.
170 D.D. Boghian

CONSIDÉRATIONS SUR LES QUELQUES VASES ÉNÉOLITHIQUES


AVEC PROTOMÉS PAIRES

Résumé

Dans cet article, l'auteur discute sur un vase avec protomés zoomorphes
doubles (paires), découvert dans l'habitat Précucuteni III de Târgu Frumos – Baza
Pătule, en abandonnant l'hypothèse que cette pièce aurait été un modèle de bateau
préhistorique. Outre cela, les comparaisons avec d'autres vases pourvues des protomés
paires, découverts dans la zone des cultures néolithiques (Gumelnitsa, Cucuteni, TRBK)
et l'analyse d'autres catégories d'objets (représentations zoomorphes plastiques, les
modèles des roues et des chariots, charrues socs en bois de cerf et les données
archéozoologiques, etc.) ont permis à l'auteur de lier le vase en discussion avec la vaste
catégorie des vases avec protomés zoomorphes doubles (paires) étant, peut-être, l'une
des premières preuves de la représentation de la traction animale, inclus dans la soi-
disant révolution des produits secondaires énéolithiques.

LEGENDE DES FIGURES

Fig.1. L’emplacement générale du site Târgu Frumos – Baza Pătule et le plan du


Secteur A, avec la fosse no. 49.
Fig.2. Târgu Frumos – Baza Pătule. Les fragments du vase zoomorphe.
Fig.3. Târgu Frumos – Baza Pătule. Reconstructions graphiques du vase zoomorphe. 1.
La première variante de la reconstruction; 2. Nouvelle proposition pour la
reconstruction.
Fig.4. Vases avec protomés double (paires). 1-2. Sultana-Malul Roşu (apud
www.cimec.ro); 3. Collection Platonov; 4. Košilovcy (apud Enciclopedia
Tripil’skoj kultury, 2004)
Fig. 5. Représentations plastiques des animaux attelés, les reconstitutions des squelettes
de bovines et vases avec protomés paires (doubles). 1.4. Floresti (Précucuteni
III); 2. Krežnica-Jara (TRBK); 3. Vădastra (squelettes reconstitués); 5. łipleşti;
6. Soroca-Lac, 7. TrifăuŃi (Cucuteni B) 8. Radošina (Boleraz/Baden), (1,4, 5-7.
apud V. I. Markevici; 2. apud J. Filip; 3. apud B. GheŃie, C.N. Mateesco; 8. apud
V. Němejcova-Pavúkova, J. Barta).
Fig. 6. Bronocice. Représentation du chariot (apud J. Kruk, S. Milisauskas).
ABREVIERI

ACMIT – Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, SecŃia Transilvania,


Cluj-Napoca
AIICluj-Napoca – Anuarul Institutului de Istorie Cluj, Cluj-Napoca
АИМ – Археологические Исследования в Молдавии, Кишинёв
AmAnth – American Anthropologist, Arlington
AMN – Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
AMT – Acta Musei Tutovensis, Bârlad
ANRM – Arhiva NaŃională a Republicii Moldova, Chişinău
ArchErt – Archaeologiai Értesitı, Budapesta
ArchKorresp – Archäologisches Korrespondenzblatt, Mainz
Arhiva MNAIN – Arhiva Muzeului NaŃional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,
Chişinău
ArhMold – Arheologia Moldovei, Iaşi
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа,
Ленинград
AŞU-Iaşi – Analele ŞtiinŃifice ale UniversităŃii A.I. Cuza, Iaşi
ATS – Acta Terrae Septemcastrensis, Sibiu
BAI – Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi
BAR – British Archaeological Reports, Oxford
BAVA – Beiträge zur Allgemeinene und Vergleichenden Archäologie, Berlin
BCMI – Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti
BCSS – Buletinul Cercurilor ŞtiinŃifice StudenŃeşti, Alba-Iulia
BHAB – Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Timişoara
BiblBrukenthal – Bibliotheca Brukenthal, Sibiu
BiblThr – Bibliotheca Thracologica, Bucureşti
BMA – Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra-NeamŃ
BMG – Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, Giurgiu
BMJT – Buletinul Muzeului JudeŃean Teleorman, Alexandria
BMN – Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca
BSPF – Bulletin de la Société Préhistorique Française, Lyon
CA – Cercetări Arheologice, Bucureşti
CAJ – Cambridge Archaeological Journal, Cambridge
CCAR – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti
CCDJ – Cultură şi CivilizaŃie la Dunărea de Jos, Călăraşi
CI – Cercetări Istorice, Iaşi
CMJ NeamŃ – Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Piatra-NeamŃ
576 Abrevieri

DocPraehist – Documenta Praehistorica, Ljubljana


EAIVR – Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României, Bucureşti
EAZ – Ethnographische-Archäologische Zeitschrift, Berlin
ERAUL – Etudes et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège, Liège
GH – Gender & History, Minneapolis
IAB – Institutul de Arheologie Bucureşti, Bucureşti
JBLM – Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums, CernăuŃi
JEA – Journal of European Archaeology, Oxford
JIES – Journal of Indo-European Studies, Belfast
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.
МДАПВ – Материали i Дослiдження по Археологii Прикарпаття i
Волинi, Киiв
MemAntiq – Memoria Antiquitatis, Piatra-NeamŃ
MIAPN – Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ, Piatra-NeamŃ
МИА ЮЗ СССР и РНР – Материалы и Исследования по Археологии Юго-запада
СССР и Румынской Народной Республики, Кишинёв
MMS – Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi
NAR – Norwegian Archaeological Review, Oslo
PAS – Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Berlin
PBF – Prähistoriche Bronzefunde, München
PZ – Praehistorische Zeitschrift, Leipzig, Berlin
RevArh – Revista Arheologică, Chişinău
RPSS – Revista de Politica ŞtiinŃei şi Sociometriei, Bucureşti
SAA – Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi
SCIA – Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti
SCŞ-Iaşi – Studii şi Cercetări ŞtiinŃifice, Iaşi
SJANM – Serviciul JudeŃean al Arhivelor NaŃionale Maramureş, Satu Mare
SlovArch – Slovenska Archeologia, Bratislava
StComCaransebeş – Studii şi Comunicări, Caransebeş
StComSatu Mare – Studii şi Comunicări, Satu Mare
StComSibiu – Sudii şi Comunicări, Sibiu
UISPP – Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Gent
UPA – Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Berlin
WorldArch – World Archaeology, Cambridge
ZOAO – Zapiski Odesskogo Arkheologicheskogo Obchestva, Odessa
LISTA AUTORILOR

Lect. univ. dr. Marius Alexianu


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere
11, Carol I, 700506, Iaşi, România
e-mail: alexianumarius@yahoo.com

Conf. univ. dr. LuminiŃa Bejenaru


Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Biologie
20A, Carol I, 700505, Iaşi, România
e-mail: lumib@uaic.ro

Sergiu Bodean
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei
1, Bulevardul Ştefan cel Mare, Chişinău, Republica Moldova
e-mail: arheo25@hotmail.com

Conf. univ. dr. Dumitru Boghian


Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie
13, UniversităŃii, 720 229, Suceava, România
e-mail: dumitrub@atlas.usv.ro

Dumitru Bostan
Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ,
10, Mihai Eminescu, 610029, Piatra-NeamŃ, România
e-mail: muzeupn@yahoo.com

Björn Briewig
Student of Humbold University of Berlin
e-mail: bjoerndebrie@yahoo.de

Dr. Robin Brigand


Université de Franche-Comté, Laboratoire de Chrono-Environnement, UMR 6249,
30-32, Mégévand, 25030, Besançon, Cedex, France
e-mail: robinbrigand@yahoo.fr
578 Lista autorilor

Dr. Dan Buzea


Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni,
16, Gabor Aron, 520008, Sfântu Gheorghe, România
e-mail: buzealuci@yahoo.com

Dr. Vasile Chirica


Institutul de Arheologie Iaşi,
18, Lascăr Catargi, 700107, Iaşi, România
e-mail: vchirica@yahoo.com

Vasile Diaconu
Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu NeamŃ,
37, Ştefan cel Mare, 615200, Târgu NeamŃ, România
e-mail: diavas_n82@yahoo.com

Dr. Gheorghe Dumitroaia


Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ,
10, Mihai Eminescu, 610029, Piatra-NeamŃ, România
e-mail: muzeupn@yahoo.com

Dr. Alin Frînculeasa


Muzeul JudeŃean de Istorie şi Arheologie Prahova,
10, Toma Caragiu, 100042, Ploieşti, România
e-mail: alinfranculeasa@yahoo.com

Daniel Garvăn
Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ,
10, Mihai Eminescu, 610029, Piatra-NeamŃ, România
e-mail: daniel_garvan@yahoo.com

Dr. Robin Hardie


e-mail: robin.hardie@ecosse.net

Dr. George Dan Hânceanu


Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie Roman
16, Cuza Vodă, 611008, Roman, România
e-mail: georgehanceanu@yahoo.com

Lăcrămioara-Elena Istina
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău
7, 9 mai, 600037, Bacău, România
e-mail: lacramioaraist@yahoo.com
Lista autorilor 579

Dumitru Iştvan
Clubul de Speologoie „Montana”
Baia Mare, România

Dr. Carol Kacsó


Muzeul JudeŃean de Istorie şi Arheologie Maramureş
1-3, Monetăriei, 430406, Baia Mare, România
e-mail: carolkacso@yahoo.de

Dr. Adela Kovàcs


Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni,
16, Gabor Aron, 520008, Sfântu Gheorghe, România
e-mail: adelina_ab@yahoo.com

Dr. Cornelia-Magda Lazarovici


Institutul de Arheologie Iaşi,
18, Lascăr Catargi, 700107, Iaşi, România
e-mail: magdamantu@yahoo.com

Prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici


Universitatea „Eftimie Murgu” ReşiŃa
1 – 4, PiaŃa Traian Vuia, 320085, ReşiŃa, România
e-mail: ghlazarovici@yahoo.com

Dr. Oleg LeviŃki


Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei
1, Bulevardul Ştefan cel Mare, Chişinău, Republica Moldova
e-mail: levitkioleg_ipc@yahoo.com

Traian Minghiraş
Clubul de Speologoie „Montana”
Baia Mare, România

Dr. Roxana Munteanu


Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ,
10, Mihai Eminescu, 610029, Piatra-NeamŃ, România
e-mail: e_r_mro@yahoo.com

Octav Negrea
Muzeul JudeŃean de Istorie şi Arheologie Prahova,
10, Toma Caragiu, 100042, Ploieşti, România
e-mail: octavnegrea@yahoo.com
580 Lista autorilor

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu


Muzeul NaŃional de Istorie a României
12, Calea Victoriei, sect. 3, 030026, Bucureşti, România
e-mail: eot22@cam.ac.uk

Florentina Oleniuc
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Biologie
20A, Carol I, 700505, Iaşi, România
e-mail: carmen_oleniuc@yahoo.com

Constantin Preoteasa
Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ,
10, Mihai Eminescu, 610029, Piatra-NeamŃ, România
e-mail: constantin.preoteasa@yahoo.com

Gheorghe Sîrbu
Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei
1, Bulevardul Ştefan cel Mare, Chişinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie
11, Carol I, 700506, Iaşi, România
e-mail: n.ursulescu@gmail.com

Lucian UŃă
Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-NeamŃ,
10, Mihai Eminescu, 610029, Piatra-NeamŃ, România
e-mail: utalucian@yahoo.com

Dr. Ioan Vasiliu


Muzeul Municipal de Istorie Oneşti
45A, Bulevardul Republicii, 601137, Oneşti, România
e-mail: muzmunonesti@yahoo.com

Dr. Olivier Weller


Centre National des Recherches Scientifique, Laboratoire de Chrono-Ecologie, UMR 6565,
Université de Franche-Comté, UFR Sciences et Techniques,
16, route de Gray, 25030, Besançon, Cedex, France
e-mail: olivier.weller@libertysurf.fr