Sunteți pe pagina 1din 4

Act adițional nr. 02 din data 25.05.

2018
la
Contractul nr. 579 din data 03.01.2017
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul nr. 579 din data de 03.01.2017
("Contractul") încheiat între:
C.B. CIPSIMEX S.R.L. cu sediul in Bucureşti, aleea Cricovul Dulce,nr. 2-4, b1.17-18,
ap.93, sector 4, înregistrata la Registrul Comerţului Bucureşti, cu nr. J40/16159/1992, având
cod unic de înregistrare RO 3384402, reprezentata legal de administrator GABRIELA
CALUGARITOIU, în calitate de furnizor (denumita in continuare "C.B. CIPSIMEX");
si
MAGIC YEARS S.R.L., având sediul social în Bucuresti, sector 4, sos.Berceni nr.80,
înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/6/2017, având cod unic de
înregistrare RO 36884919, reprezentată legal de administrator, d-na ALINA CHIREA, în
calitate beneficiar (denumita in continuare " MAGIC YEARS ");
Denumite în continuare individual ”Partea” și colectiv ”Părțile”.
Părțile au hotărât încheierea prezentului act adițional pentru completarea Contractului cu
următoarea Anexă după cum urmează:
Anexă
Protecția datelor cu caracter personal [C.B. CIPSIMEX – furnizor în calitate de operator
MAGIC YEARS – Beneficiarul în calitate de operator]
Această Anexă privind protecția datelor completează termenii Contractului încheiat între
C.B. CIPSIMEX și MAGIC YEARS și se aplică în cazul în care atât C.B. CIPSIMEX cât și
MAGIC YEARS au fiecare calitatea de Operator.
În sensul prezentei anexe, termenii definiți enumerați mai jos au următoarele semnificații:
 Legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor: desemnează Regulamentul (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și toate celelalte legi și
reglementări aplicabile în România referitoare la sau cu impact asupra prelucrării datelor cu
caracter personal.
 Operator: desemnează persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt
organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de Prelucrare
a Datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele Prelucrării sunt
stabilite de dreptul Uniunii sau dreptul intern, Operatorul sau criteriile specifice de numire a
acestuia pot fi prevăzute de aceste legi.
 Contract:desemnează contractul dintre C.B. CIPSIMEX și MAGIC YEARS la care se
atașează această anexă.
 Persoana împuternicită de operator: desemnează o persoană fizică sau juridică, o
autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care Prelucrează Date cu caracter
personal în numele Operatorului.
 Persoana vizată: desemnează o persoana fizică identificată sau identificabilă la care se
referă Datele cu caracter personal.
 Persoane Vizate ale C.B. CIPSIMEX: orice persoane fizice identificate sau identificabile,
inclusiv, după caz, (enumerarea nefiind limitativă) debitori, garanți sau alte persoane în

1
legătură cu creanțele administrate de C.B. CIPSIMEX, precum și angajați, colaboratori,
persoane de contact, administratori, directori, reprezentanți, acționari sau alte persoane în
legătură cu C.B. CIPSIMEX, ale căror Date cu caracter personal sunt colectate sau
Prelucrate în alt mod de MAGIC YEARS în contextul executării Contractului.
 Persoane Vizate ale MAGIC YEARS: orice persoane fizice identificate sau identificabile,
inclusiv, după caz, (enumerarea nefiind limitativă) clienți sau alte persoane în legătură cu
care MAGIC YEARS își desfășoară activitatea, precum și angajați, colaboratori, persoane
de contact, administratori, directori, reprezentanți, acționari sau alte persoane în legătură cu
MAGIC YEARS, ale căror Date cu caracter personal sunt colectate sau Prelucrate în alt
mod de către C.B. CIPSIMEX în contextul executării Contractului.
 Date cu caracter personal: desemnează orice informație referitoare la o persoană fizică
identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este una care poate fi identificată,
direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de
identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale.
 Încălcarea securității Datelor cu caracter personal: desemnează o încălcare a securității
care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau
divulgarea neautorizată a Datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în
alt mod.
 Prelucrare: desemnează orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu privire la Datele
cu caracter personal sau asupra seturilor de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea
de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
1.1. Cu privire la Datele cu caracter personal pe care C.B. CIPSIMEX și MAGIC YEARS le
Prelucrează pe parcursul și în scopul executării Contractului, atât C.B. CIPSIMEX cât și
MAGIC YEARS acționează fiecare în calitate de Operator. C.B. CIPSIMEX și MAGIC
YEARS Prelucrează Date cu caracter personal în conformitate cu Legislația aplicabilă în
materie de protecție a datelor.
1.2. C.B. CIPSIMEX și MAGIC YEARS vor determina fiecare, în mod individual, scopurile și
mijloacele propriei Prelucrări efectuate în legătură cu executarea Contractului. Pentru
evitarea oricărui dubiu, prin prezenta anexă Părțile convin că:
i) Fiecare Parte Prelucrează Date cu caracter personal în scopul executării Contractului și
determină scopurile și mijloacele Prelucrării Datelor cu caracter personal în conformitate
cu proprii termeni și propriile condiții aplicabile serviciilor și/sau activităților sale,
precum și în conformitate cu legea aplicabilă și, prin urmare, va acționa ca Operator
independent cu privire la operațiunile de Prelucrare;
ii) C.B. CIPSIMEX va prelucra Datele cu caracter personal în modul și în scopurile stabilite
în Informarea privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal disponibilă;
iii) MAGIC YEARS garantează că prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor
Vizate ale C.B. CIPSIMEX în deplină conformitate cu Legislația aplicabilă în materie de
protecție a datelor;
iv) MAGIC YEARS garantează că își va respecta obligația de a informa Persoanele vizate ale
Beneficiarului cu privire la faptul că C.B. CIPSIMEX prelucrează datele cu caracter
personal în legătură cu aceste persoane în scopul executării Contractului și că C.B.
CIPSIMEX acționează în calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal ale
respectivelor Persoane vizate.
1.3. C.B. CIPSIMEX își asumă următoarele obligații:
1.3.1. să își respecte obligațiile aferente calității de Operator prevăzute de Legislația aplicabilă
în materie de protecție a datelor și în conformitate cu prezenta Anexă în ceea ce privește

2
prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc Persoanele Vizate ale MAGIC
YEARS;
1.3.2. să pună în aplicare și să mențină măsuri tehnice și organizatorice adecvate care să
îndeplinească cerințele Legislației aplicabile în materie de protecție a datelor;
1.3.3. să ia toate măsurile necesare pentru a asigura responsabilizarea întregului său personal
cu acces la datele cu caracter personal care privesc Persoanele Vizate ale MAGIC
YEARS și pentru a se asigura că toți membrii personalului său sunt obligați să păstreze
confidențialitatea datelor cu caracter personal care privesc Persoanele Vizate ale
MAGIC YEARS;
1.3.4. să își respecte obligațiile aferente calității de Operator cu privire la incălcarea securității
datelor cu caracter personal care privesc Persoanele Vizate ale MAGIC YEARS.
1.4. MAGIC YEARS își asumă următoarele obligații:
1.4.1. să prelucreze datele cu caracter personal care privesc Persoanele Vizate ale C.B.
CIPSIMEX în scopul încheierii și executării Contractului și să își respecte obligațiile
aferente calității de Operator prevăzute de Legislația aplicabilă în materie de protecție a
datelor și în conformitate cu prezenta Anexă;
1.4.2. să se asigure că dezvăluirea către C.B. CIPSIMEX a datelor cu caracter personal care
privesc Persoanele Vizate ale MAGIC YEARS se conformează cerințelor Legislației
aplicabile în materie de protecție a datelor, în special cu privire la legalitatea Prelucrării
și la obligațiile de transparență și informare a Persoanelor vizate; de asemenea, MAGIC
YEARS va comunica fără întârziere Persoanelor Vizate ale MAGIC YEARS orice
informare furnizată de C.B. CIPSIMEX în legătură cu prelucrarea de către C.B.
CIPSIMEX a Datelor cu caracter personal privind Persoanele Vizate ale MAGIC
YEARS și va asista C.B. CIPSIMEX în obținerea consimțământului acestor persoane
în cazul în care tipul prelucrării datelor necesită acest temei juridic;
1.4.3. să pună în aplicare și să mențină măsuri tehnice și organizatorice suficiente și adecvate
care să îndeplinească cerințele Legislației aplicabile în materie de protecție a datelor;
1.4.4. să ia toate măsurile necesare pentru privind Persoanele Vizate ale C.B. CIPSIMEX a
asigura responsabilizarea întregului său personal cu acces la Datele cu caracter personal
privind Persoanele Vizate ale C.B. CIPSIMEX și pentru a se asigura că toți membrii
personalului său sunt obligați să păstreze confidențialitatea Datelor cu caracter personal
privind Persoanele Vizate ale C.B. CIPSIMEX;
1.4.5. să își respecte obligațiile aferente calității de Operator cu privire la Încălcarea securității
Datelor cu caracter personal și să informeze C.B. CIPSIMEX cu privire la orice
asemenea incălcare a securității Datelor cu caracter personal în legătură cu Persoanele
Vizate ale C.B. CIPSIMEX, fără nicio întârziere nejustificată;
1.4.6. să răspundă prompt, fără nicio întârziere nejustificată și în mod adecvat tuturor cererilor
adresate de autoritatea de supraveghere sau de Persoanele Vizate ale C.B. CIPSIMEX
cu privire la Prelucrarea de către MAGIC YEARS a Datelor cu caracter personal ale
Persoanelor Vizate ale C.B. CIPSIMEX;
1.4.7. în măsura permisă de lege, să ofere C.B. CIPSIMEX în mod prompt orice asistență
necesară și informații deținute pentru a răspunde solicitărilor Persoanelor Vizate ale
C.B. CIPSIMEX sau solicitărilor autorităților publice adresate cu privire la prelucrările
Datelor cu caracter personal ale respectivelor Persoane Vizate efectuate de MAGIC
YEARS în legătură cu Contractul.
1.5. Oricare dintre Părți poate contracta Persoane împuternicite de operator în legătură cu
prelucrarea Datelor cu caracter personal efectuată în executarea Contractului, cu condiția
ca acestea să fie ținute de obligațiile prevăzute de Legislația aplicabilă în materie de
protecție a datelor.
1.6. Nici C.B. CIPSIMEX, nici MAGIC YEARS nu vor transfera Date cu caracter personal către
nicio țară din afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care transferul este efectuat
(i) către o țară considerată de Comisia Europeană drept un loc care oferă un nivel de
protecție adecvat; (ii) în conformitate cu principiile Privacy Shield (sau o schemă care îl

3
poate înlocui pe parcursul timpului) sau (iii) potrivit unui alt mecanism de transfer de date
sau unor mecanisme de protecție care sunt permise pe parcursul timpului conform
Legislației aplicabile în materie de protecție a datelor, cum ar fi, fără limitare, clauzele
contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.
1.7. Fiecare Parte (”Partea care despăgubește”) va despăgubi cealaltă Parte, inclusiv, dacă e cazul,
afiliații, administratorii, angajații, agenții, colaboratorii și contractorii acesteia (”Partea
despăgubită”), pentru toate pierderile, daunele, costurile, cheltuielile și alte obligații
(inclusiv taxe judiciare, cheltuieli cu remedierea oricărei Încălcări a securității Datelor cu
caracter personal și altele asemenea) suportate de sau impuse Părții despăgubite, în
măsura în care rezultă din nerespectarea de către Partea care despăgubește a obligațiilor
care îi revin în temeiul prezentei Anexe.
1.8. Această Anexă completează și nu înlocuiește orice alte dispoziții referitoare la Prelucrarea
Datelor cu caracter personal din Contract. În eventualitatea unui conflict între prevederile
din prezenta Anexă și celelalte prevederi ale Contractului, termenii prezentei Anexe
prevalează.
1.9. Datele cu caracter personal relevante se refera la salariatii MAGIC YEARS si anume: nume,
prenume, functie, data angajarii, studii, data nasterii, adresa.
1.10. Persoanele vizate sunt salariatii MAGIC YEARS sau alte persoane care isi desfasoara
temporar activitati comune sau complementare cu MAGIC YEARS
1.11. Natura si scopul prelucrarii Datelor cu caracter personal relevante sunt necesare pentru
furnizarea serviciilor de prestator in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatiilor
de urgenta necesare MAGIC YEARS
1.12. Obiectul si durata prelucrarii Datelor cu caracter personal relevante se exercita pe durata
executarii contractului de prestari servicii incheiat intre C.B. CIPSIMEX si MAGIC
YEARS Operatiunile de prelucrare au drept scop: pastrarea, consultarea, monitorizarea,
asistenta si elaborarea documentatiei pentru instruire, intocmire fise individuale de
instruire pentru securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta
Prezentul act adițional s-a semnat la data de 25.05.2018, în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare Parte.

Furnizor, Beneficiar,
C.B. CIPSIMEX S.R.L S.C. MAGIC YEARS S.R.L.
Administrator Administrator
Gabriela Calugaritoiu Alina Chirea