Sunteți pe pagina 1din 11
 
1
ROMÂNIA
 
JUDEŢUL TIMIŞ
 CONSILIUL LOCAL PERIAM
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. ____ din ______2020
 privind 
 
 aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş,
 
ales în condiţiile st
abilite de Legea nr.115/2015
 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
 
 pentru modificarea Legii administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
;
reunit în şedinţa
 ______ din data de _______ 
2020, având în vedere următoarele:
 - referatul de aprobare nr.443/20.01.2020
elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în calitatea sa de inițiator;
 -
raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
445/20.01.2020
în
tocmit de doamna Ferecean-
Guler Daciana, inspector I principal în cadrul
Compartimentului Financiar-
contabil, impozite și taxe şi avizat de domnul Dumitraș Cornel, primarul
Comunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020; -
anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
 447/20
.01.2020 încheiat în conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 și cu ale art.7 din Legea nr.52/2003, precum și procesul verbal de afișaj înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.448/20
.01.2020 privind anunțul nr.
447/20.01.2020; - adresa
 privind încasările efectuate în anul fiscal 2019, înregistrată
 
la Primări
a Comunei Periam sub nr.370/17.01.2020
, întocmită de
 
funcționarii publici de execuție Ferchi Simona
-Elena, inspector I  principal-
impozite și taxe
 
și Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei
Periam; - adresa Centrului de zi pe
ntru copiii romi Periam din data de 25.11.2019, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.9206/25.11.2019; - adresele nr.112/15.01.2020
, nr.149/20.012020 și nr.253/29.01.2020
ale Liceului Teoretic
Periam, înregistrat
e
la Primăria Comunei Periam sub n
r. 310/16.01.2020
, nr.437/20.01.2020 și respectiv
nr.737/29.01.2020; -
adresa nr.8/16.01.2020 a Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.402/17.01.2020; - adresa nr.59/17.01.2020 a Serviciului Public de Alimentare c
u Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam înregistrată
 
la Primăria Comunei Periam sub nr.
403/17.01.2020; - adresa nr.17/23.01.2020 a Bisericii Ortodoxe Rom
â
ne
Periam, înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr.671/28.01.2020; - adresa Consiliu
lui Județean Timiș
-
Direcția Buget Finanțe, Informatizare nr. 1406/29.01.2020, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 773/30.01.2020;
 -
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.18/29.01.2020, înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr. 961/05.02.2020, cu Anexele nr.1-2; -
Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.19/29.01.2020, înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr. 962/05.02.2020, cu Anexele nr.1-2; -
adresa nr.365/07.02.2020 a Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Servi
ciul
S.A.E.E.B.L. Timișoara, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 1132/12.02.2020;
 -
adresa nr.415/12.02.2020 a Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul S.A.E.E.B.L.Timișoara, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.1
133/12.02.2020; -
raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
1147/12.02.2020
 
în
tocmit de doamna Ferecean-
Guler Daciana, inspector I principal în cadrul
Compartimentului Financiar-
contabil, impozite și taxe şi a
vizat de
domnul Dumitraș Cornel, primarul
Comunei Periam;
 
2 -
anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 1152/12.02.2020 încheiat în conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 și cu ale
art.7 din Le
gea nr.52/2003, precum și procesul verbal de afișaj înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.1153/12.02.2020 privind anunțul nr.1152/12.02.2020;
 - raportul nr.___ din ________2020 prezentat
de primarul Comunei Periam, Județul Timiș,
 prin care propune consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020; - prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; - prevederile O.G. nr.82/2001
 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținân
d cultelor
religioase recunoscute din România, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 - prevederile H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
 
religioase recunoscute din România, republicată (r1), cu modificările şi completările
ulterioare; - prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.3-
6 și ale art.58 alin.1
 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice
 locale
, cu modificările şi completările ulterioare;
-
 prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
Periam, cu
modificările și completările ulterioare
; - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.87 alin.1, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b, art.129 alin.4 lit.f, art.134 alin.1 și alin.3 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a și
art.197-200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art.1.
Se aprobă
BUGETUL LOCAL
 al Comunei Periam pe anul
2020
,
după cum urmează:
 a)
 
Se aprobă
BUGETUL LOCAL
 
DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
 al Comunei Periam pe anul 2020, conform
Anexei nr. 1
care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
  b)
 
Se aprobă
BUGETUL LOCAL
 
DE VENITURI PROPRII
 al Comunei Periam pe anul 2020, conform
Anexei nr. 2
care face parte integrantă din
 prezenta
hotărâre.
 
Art.2.
 
(1)
 
Se
aprobă utilizarea sumei de
234.340 lei
 
din excedentul anului 2019 ca sursă de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare.
 
(2)
 
Se aprobă utilizarea sumei de
30.300 lei
 din excedentul anului 2019 a Serviciului
Public De Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam ca sursă de finanțare a
cheltuielilor
secţiunii de funcționare pentru acoperirea golurilor temporare de casă.
 Art.3.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
 primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal -
contabil în cadrul Primăriei Comunei Periam
 
și entitățile subordonate.
 
Art.4.
Prezentul proiect de hotărâre se comunică:
 - Consiliului Local Periam.
INIȚIATOR
AVIZAT PRIMAR, Secretar General U.A.T.,
DUMITRAŞ CORNEL BRONȚ DACIANA
 
 
3
ANEXA Nr. 1 La P.H. nr.____/______2020
Bugetul Local pe anul 2020
Aprobat Primar,
Ing. ec. DUMITRAȘ CORNEL
 
TOTAL VENITURI: 8.242.820 lei
Din care:
VENITURI PROPRII: 2.319.480 lei
-
A.03.18.00
 
impozitul pe venit din transf. proprietăților imobiliare
7.500 lei -
A.07.01.01
 
impozitul pe clădiri de la persoane fizice 102.000 lei
 -
A.07.01.02
 
impozitul pe clădiri de la persoane juridice
540.000 lei -
A.07.02.01
 impozitul pe terenuri persoane fizice 74.000 lei -
A.07.02.02
 impozitul pe terenuri persoane juridice 62.000 lei -
A.07.02.03
 
impozitul pe terenul extravilan persoane fizice şi juridice 275.000 lei
 -
A.07.03.00
 
taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre
17.500 lei -
A.16.02.01
 
taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. fizice 266.000 lei
 -
A.16.02.02
 
taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. juridice
200.000 lei -
A.16.50.00
 alte taxe pe utilizarea bunurilor 35.000 lei -
A.18.50.00
 
alte impozite şi taxe
20.000 lei -
A.30.05.30
 
venituri din concesiuni şi închirieri 309.080 lei
 -
A.33.08.00
 
venituri din prestări de servicii (taxă racord canalizare)
275.000 lei -
A.35.01.02
 
venituri din amenzi de circulaţie 107.000 lei
 -
A.35.50.00
 venituri din alte amenzi 22.000 lei -
A.37.01.00
 
donații și sponsorizări 5.000 le
i -
A.39.07.00
 
venituri din vânzarea unor bunuri 2.400 lei
 
COTE ŞI SUME DEFALCATE 
: 5.522.000 lei
-
A.04.01.00
 cote defalcate din impozitul pe venit 2.000.000 lei
- A
.
04.04.00
cote defalcate din imp. pe venit pentru echilibrarea bug. locale 1.759.000 lei
- A
.
04.05.00
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (C.J.T.) 350.000 lei
- A
.
11.02.00
 
sume defalcate din TVA pentru învăţământ cf. art.104 alin.2,
lit.b-
lit.d din Legea educației naționale nr1/2011 279.000 lei
 
- A
.
11.02.00
 sume de
falcate din TVA pentru încălzirea locuinţei benef aj. social 4.000 lei
 
- A
.
11.02.00
 
 plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar 1.000 lei
- A
.
11.02.00
 
drepturile copiilor cu cerințe ed. speciale integrați în înv. de masă
  potrivit prev. Hot.HG nr. 564/2017, lit.A din HG nr.904/2014 19.000 lei
- A
.
11.02.00
 
sume defalcate din TVA pentru finanțarea serv. publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea cons. Locale 25.000 lei
 
- A
.
11.02.00
 sum
e defalcate din TVA ptr. indemniz pers cu handicap și insoțitori 552.000 lei
 
- A
.
11.05.00
 sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale (C.J.T. ) 100.000 lei
- A
.
11.06.00
 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 433.000 lei
 SUBVENȚII:
7.000 lei

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505