Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TOMIS CONSTANȚA

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE


SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITAȚII


ÎN CADRUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Profesor,
Lect. Univ. dr. Ioniță Roxana Mihaela

Student,
Frățilă Alina
Anul : II

2020
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITAȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

Implementarea sistemului de management al calității trebuie făcută cu scopul de a creste


eficienta, productivitatea si competitivitatea organizației. Ea trebuie sa includă aspecte umane
si manageriale.
Exista o multitudine de factori, care conduc la necesitatea abordării managementului
calității in, dintre care menționam:
 Factori de natura economica:
- reducerea costurilor non-calității
- creșterea profitului
 Factori de natura comerciala: - creșterea cifrei de afaceri
- câștigarea de noi segmente de piață
- diminuarea costurilor in perioada de prestație
- îmbunătățirea imaginii pe piață
- satisfacerea clientului
- o utilizare mai eficienta a personalului
- o utilizare mai eficienta a resurselor
 Realizarea încrederii in produse si servicii, atât pe plan intern cat si extern
 Alinierea la cerințele unor standarde internaționale
 Abordarea favorabila a unor relații contractuale
 Îmbunătățirea calității produselor si serviciilor
 Diminuarea efectelor presiunii pieței
 Satisfacția, motivația, angajamentul, conștientizarea personalului propriu
 Îmbunătățirea continua
 Certificarea, ca parte a culturii calității

Un studiu efectuat în țările UE arata ca 60% din organizații si-au certificat SMC ca o
reacție la factori externi (clienți, concurenta, tendința actuala), in timp ce 33% si-au certificat
SMC din motive interne (nevoia de eficienta crescuta, nevoia de îmbunătățire). Certificarea
devine tot mai mult o condiție pentru a deveni competitive. Cel mai important beneficiu al
implementării si certificării SMC este de natura intangibila, de ordin intern, in sensul ca acesta
se poate asigura de faptul ca SMC este aplicat in mod permanent. Dar per ansamblu, beneficiile
principale pentru organizații implica si aspecte externe (creșterea încrederii clienților,
îmbunătățirea imaginii, îmbunătățirea poziției pe piață, instrumente de marketing, etc.)
Din conținutul acestui standard, rezulta promovarea unei abordări procesuale atunci
când se implementează si se îmbunătățește eficacitatea unui sistem de management al calității,
pentru a spori satisfacția clienților pana la nivelul cerințelor acestora. Toate activitățile care
utilizează resurse si sunt conduse intr-un mod in care sa permită transformarea elementelor de
intrare in elemente de ieșire pot fi considerate ca un proces.

Etapele ce trebuie parcurse pentru implementarea Sistemului de management al


calității sunt următoarele:

1. Audit de diagnoza inițială


Obiectivele urmărite in timpul auditului de diagnoza sunt:
Identificarea sistemului real de lucru si compararea acestuia cu cerințele standardului de
referința ales.
Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente care pot constitui
germenii viitorului sistem al calității.
Identificarea situațiilor neconforme fata de cerințele standardului de referința.
Identificarea punctelor critice ale fluxului de activități, care pot provoca întârzieri, deficiente,
etc. si deci implicit costuri suplimentare.

2. Instruirea echipei manageriale.


Stabilirea politicii si obiectivelor in domeniul calității dar si a responsabililor pentru
elaborarea si implementarea documentației SMC
Pentru a asigura succesul acțiunilor viitoare o foarte mare importanta o are conștientizarea
întregului personal, dar mai ales a personalului de management al (low&midle management)
In acest scop se recomanda instruirea si familiarizarea managerului cu noțiuni ca:
1. Standarde in domeniul calității
2. Calitate: concept si evoluție
3. Acreditare si certificare
4. Organizarea sistemului calității
5. Documentele sistemului calității
6. Costurile calității

3. Identificarea proceselor
Una din primele activități din planul de elaborare si implementare a SMC va fi
identificarea proceselor din organizație. Fiecare proces va fi denumit si clasificat in una din
următoarele categorii :
 proces principal,
 proces de management,
 proces de susținere.
De asemenea vor fi precizate documentele care reglementează procesul. Unele deja
exista înainte de proiectarea SMC, si pot fi preluate ca atare, sau cu mici modificări ca
documente SMC, de ex. Regulament de organizare si funcționare (ROF), Regulament de ordine
interna (ROI), fise ale postului, instrucțiuni, specificații, desene, schițe, fise tehnologice,
decizii, NIR, registre, liste, fise, etc. Procesele trebuie sa se desfășoare in mod controlat.
Documentele sistemului calității

Politica si obiectivele in domeniul calității


Politica in domeniul calității reprezintă „intențiile si orientările generale ale unei
organizații, referitoare la calitate așa cum sunt exprimate oficial de managementul de cel mai
înalt nivel”.
La elaborarea politicii in domeniul calității managementul superior trebuie sa tina cont
de următoarele:
 calitatea si importanta ei pentru organizație trebuie definita de conducerea acesteia;
 stabilirea angajamentului pentru calitate privind politica in domeniul calității pentru
toate nivelurile organizației;
 comunicarea politicii in domeniul calității întregii organizații si obținerea asigurării ca
este înțeleasă si implementata la toate nivelurile;
 crearea unui cadru adecvat pentru stabilirea, realizarea si analizarea obiectivelor
organizației in domeniul calității;
 evaluarea riscurilor si a oportunităților;
 evaluarea capabilității resurselor;
 evaluarea capabilității furnizorilor si a partenerilor săi;
 eficienta si eficacitate in utilizarea resurselor.

Manualul calității
Manualul calității reprezintă documentul principal pentru elaborarea si implementarea
sistemului calității într-o organizație. Conform standardului, in manual trebuie indicat
domeniul sistemului de management al calității, inclusiv detalii si justificări ale oricăror
excluderi. De asemenea manualul va include o descriere a interacțiunii dintre procesele
sistemului de management al calității.
Manualul calității nu trebuie sa intre in detalii, acestea vor fi conținute in proceduri,
instrucțiuni.
Importanta manualului calității consta in atingerea următoarelor scopuri:
 comunica angajaților si clienților politica si obiectivele calității;
 câștiga încredere clienților externi si îmbunătățește imaginea organizației;
 stabilește structura organizatorica si responsabilitățile pe fiecare compartiment;
 trasează circuitul informațional pe orizontală si pe verticala in domeniul calității;
 asigura disciplina si eficacitatea operațiunilor;
 asigura instruirea angajaților si ii conștientizează asupra importantei propriei
activități pentru atingerea obiectivelor calității;
 reprezintă documentul oficial pentru implementarea sistemului de management al
calității si pentru efectuarea auditurilor interne si externe.

Exista un număr de etape pentru implementarea si dezvoltarea uni sistem de


management al calității :
 numirea unui reprezentant cu managementul calității;
 implicarea totala a conducerii la vârf;
 formarea unei echipe de lucru pentru proiectarea sistemului, din persoane care
au o cultura adecvata calității;
 stabilirea politicii si a obiectivelor calității;
 definirea responsabilităților si a liniilor (canalelor) de comunicare;
 stabilirea activităților care vor fi controlate;
 elaborarea documentației sistemelor de management al calității;
 auditul intern al calității
 certificarea sistemului de management al calității;
 revizuirea continua a calității

CONCLUZII
Calitatea, ceea ce înseamnă calitatea proceselor dar si a rezultatelor, este si va fi
întotdeauna un factor de competiție important, daca nu cel mai important.
Calitatea propriu-zisa este factorul critic al succesului firmei, dar fără sa se neglijeze
celelalte caracteristici ale calității totale. Astfel, in condițiile economiei de piață, introducerea
Managementului Calității Totale reprezintă o problema de care depinde supraviețuirea
întreprinderii. Competiția intensa pentru clienți, atât locala cat si globala, a condus la o creștere
semnificativa a importantei calității, atât pentru produse cat si pentru servicii. Corecta
identificare a nevoilor consumatorilor si satisfacerea lor înainte, in timpul si după vânzare
(indiferent de tipul sau caracteristicile produsului sau serviciului) sunt considerate avantaje
competitive cheie. Pentru a obține aceste avantaje competitive multe organizații au început sa
fie interesate de implementarea unui sistem de management al calității - o încercare sistematica
de a realiza îmbunătățirea continua a calității produselor si/sau serviciilor oferite de acestea.
Pentru a veni in sprijinul organizațiilor care doresc sa implementeze si sa conducă
eficace calitatea de-a lungul organizației, s-au dezvoltat o serie de standarde, grupate in familia
ISO 9000, standarde care conțin cerințe si recomandări referitoare la sistemul de management
al calității dezvoltat in organizație. Sistemul de management al calității configurat in
organizație, devine un mijloc prin care managementul organizației se asigura ca se proiectează,
produce si livrează produse si servicii la o calitate stabilita (cea care va satisface cerințele
clienților, precum si a tuturor celor interesați de rezultatele organizației).
Existenta unui sistem al calității poate fi demonstrata prin normele stabilite, prin
documente care prezinta ce, cine, cum, când, unde si de ce se realizează diversele procese din
cadrul organizației, precum si prin dovezile obiective ale respectării normelor (înregistrări
si/sau alte dovezi organizaționale).
Cele opt principii ale managementului calității sunt un mijloc de a orienta orice
companie către telurile propuse si de a îmbunătăți in mod continuu performantele.
Proiectarea si dezvoltarea unui sistem de management al calității necesita foarte mult
timp, efort si pricepere. In consecința trebuie sa i se acorde foarte multa atenție si sprijin
susținut din partea conducerii la vârf, concretizat prin alocarea resurselor necesare. In final
succesul va fi obținut doar printr-o munca in echipa si o conducere eficienta.
Proiectarea, implementarea si menținerea unui sistem de management al calității
conform standardelor ISO 9000:2000 se sprijină pe opt principii, care sunt tot atâția factori
cheie ai îmbunătățirii continue a performantei organizației.