Sunteți pe pagina 1din 9

BUNE PRACTICI DE LUCRU

NORME TEHNICE PRIVIND


CURATENIA,DEZINFECTIA SI STERILIZAREA

TERMENI

 curățare - etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul


oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică
și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin
operațiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici,
care se efectuează în unitățile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea
medicală să se desfășoare în condiții optime de securitate
 dezinfecție - procedura de distrugere a majorității microorganismelor
patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente),
utilizându-se agenți fizici și/sau chimici
 produsele biocide utilizate în domeniul medical pentru dezinfecție (tip de
produs 1 și 2) sunt produse care conțin substanțe active definite în
Regulamentul UE nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din
22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor
biocide și plasate pe piață cu modificările și completările ulterioare
 dispozitivele medicale utilizate în procedura de dezinfecție sunt
reprezentate de accesorii specifice utilizate în acest scop. Acestea fac parte
din clasa IIa și IIb și sunt plasate pe piață în conformitate cu Ordinul
ministrului sănătății privind înregistrarea dispozitivelor medicale
 dezinfecție de nivel înalt - procedura de dezinfecție prin care se realizează
distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor
și a majorității sporilor bacterieni; această formă de dezinfecție se poate
aplica și dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, și
care nu suportă autoclavarea
 dezinfecție de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecție prin
care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a
micobacteriilor și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni
 dezinfecție de nivel scăzut - procedura de dezinfecție prin care se
realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi
și a unor virusuri, fără acțiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip,
virusurilor neanvelopate și a mucegaiurilor
 antiseptic - produsul biocid care fie inhibă dezvoltarea, fie distruge
microoganismele la nivelul tegumentelor/mucoaselor intacte pentru
prevenirea sau limitarea infecțiilor
 biofilm - un strat subțire de microorganisme care aderă puternic la suprafețe
organice sau anorganice și care este foarte rezistent la un unele substanțe
biocide
 sterilizare - operațiunea prin care sunt distruse toate microorganismele,
inclusiv sporii bacterieni, de pe obiectele contaminate, rezultatul acestei
operațiuni fiind starea de sterilitate
CURATENIA

Curățenia reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program de curățare.


Suprafețele și obiectele pe care se evidențiază macro- sau microscopic materii
organice ori anorganice se definesc ca suprafețe și obiecte murdare.
Curățarea se realizează cu detergenți, produse de întreținere și produse de curățat.
În utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare se respectă următoarele
reguli fundamentale:
- respectarea tuturor recomandărilor producătorului
- respectarea normelor generale de protecție a muncii, conform prevederilor
legale în vigoare
- se interzice amestecul produselor
- se interzice păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare
- produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secțiilor sau
compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate,
etichetate cu identificarea produsului.
Urmărirea și controlul programului de curățare revin personalului unității
care, conform legislației în vigoare, este responsabil cu prevenirea, supravegherea și
limitarea infecțiilor asociate serviciilor / ingrijirilor medicale din unitate.
Ustensilele de curățare vor fi special dedicate fiecărei zone ( cod de culori ustensile
igienizat )
Pentru depozitarea produselor și a ustensilelor necesare efectuării
curățeniei aflate în stoc, în unitate se organizează un spațiu special destinat,care
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să asigure menținerea calității inițiale a produselor pe durata depozitării
- pavimentul și pereții să fie impermeabili și ușor de curățat
- zona de depozitare să permită aranjarea în ordine a materialelor de curățare
și accesul ușor la acestea
- să existe aerisire naturală
- să existe iluminat corespunzător
- gradul de umiditate să fie optim păstrării calității produselor.
Întreținerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curățării se face după fiecare
operațiune de curățare și la sfârșitul zilei de lucru.ustensilele utilizate se spală, se
curăță, se dezinfectează și se usucă.
Curățarea și dezinfecția ustensilelor complexe se efectuează conform
recomandărilor producătorului.
Personalul care execută operațiunile de curățare și dezinfecție a materialului de
curățare trebuie să poarte mănuși de menaj sau mănuși de latex..

DEZINFECTIA

Dezinfecția este procedura care se aplică numai după curățare și este urmată de
clătire, după caz. Excepția este reprezentată de situația în care suportul care trebuie
tratat a fost contaminat cu produse biologice. În această situație prima etapă este de
dezinfecție, apoi se realizează curățarea urmată de încă o etapă de dezinfecție și
clătire, după caz.
În orice activitate de dezinfecție se aplică măsurile de protecție a muncii, conform
prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele și intoxicațiile.
Dezinfecția prin căldură umedă se utilizează numai în cazul spălării automatizate a
lenjeriei cu condiția atingerii unei temperaturi de peste 90 grade C.
Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide.
din grupa principală I, tip de produs 1 și 2, conform prevederilor Regulamentului (UE)
nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.
Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:
o dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare
o dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare
o dezinfecția pielii intacte.
Produsele biocide încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de
produs sunt utilizate pentru:
o dezinfecția suprafețelor
o dezinfecția manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecția prin imersie,
dezinfecția la mașini automate
o dezinfecția lenjeriei/material moale.
În funcție de eficacitate, de timpul de contact și de concentrația utilizată, nivelurile
de dezinfecție sunt:
o dezinfecție de nivel înalt
o dezinfecție de nivel intermediar
o dezinfecție de nivel scăzut.
Este obligatorie respectarea concentrațiilor și a timpului de contact
specificate în avizul produsului !.

Igiena mâinilor și dezinfecția pielii se realizează după cum urmează:


 spălarea simplă igienică a mâinilor se face utilizându-se apă și săpun lichid;
această procedură nu este un substitut pentru dezinfecția igienică a mâinilor
 dezinfecția igienică a mâinilor se face prin spălare sau frecare, utilizându-se
de rutină un produs antiseptic de preferat pe bază de alcooli
Criteriile de utilizare și păstrare corectă a produselor antiseptice sunt
următoarele:
 un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat
 se respectă întocmai indicațiile de utilizare de pe eticheta produsului
 se respectă întocmai concentrația și timpul de contact precizate în avizul
produsului;
 pe flacon se notează data și ora deschiderii și data-limită până la care produsul
poate fi utilizat în conformitate cu recomandările producătorului
 la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis și închis corect
 flaconul se manipulează cu atenție; în cazul flacoanelor cu antiseptic este
interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a se evita contaminarea
 este interzisă transvazarea în alt flacon
 este interzisă recondiționarea flaconului
 este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon
 este interzisă amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse
diferite
 se recomandă alegerea produselor care se utilizează ca atare și nu necesită
diluție
 sunt de preferat produsele condiționate în flacoane cu cantitate mică
 flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură.
Criteriile de alegere corectă a dezinfectantelor sunt următoarele:
 spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate
 timpul de acțiune
 să aibă remanență cât mai mare pe suprafețe
 să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza
 gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant,
foarte inflamabil și inflamabil) pentru operator si client
 să fie ușor de utilizat
 să fie stabile în timp
 natura suportului care urmează să fie tratat
 riscul de a fi inactivat de diferite substanțe sau condiții de mediu, așa cum
este prevăzut în fișa tehnică produsului
 să fie biodegradabile în acord cu cerințele de mediu.

Reguli generale de practică ale dezinfecției:


 dezinfecția completează curățarea, dar nu o suplinește și nu poate înlocui
sterilizarea
 utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecție a
muncii, care să prevină accidentele și intoxicațiile
 personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele trebuie instruit cu
privire la noile proceduri sau la noile produse dezinfectante
 personalul responsabil trebuie să cunoască în orice moment denumirea
dezinfectantului utilizat,data preparării soluției de lucru și timpul de acțiune,
precum și concentrația de lucru.

La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:


 cunoașterea exactă a concentrației de lucru în funcție de suportul supus
dezinfecție
 folosirea de recipiente curate
 utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și eficacitate,
pentru a se evita contaminarea și degradarea sau inactivarea lor.

Alegerea metodei de dezinfecție și/sau sterilizare pentru suprafețe, instrumentar și


echipamente trebuie să țină cont de categoria din care acestea fac parte: noncritice,
semicritice și critice.

Suprafețele, instrumentarul și echipamentele sunt clasificate după cum urmează:


 critice - cele care vin în contact cu țesuturile corpului uman sau penetrează
țesuturile, inclusiv sistemul vascular,
 semicritice - care vin în contact cu mucoase intacte și nu penetrează bariera
tegumentară, având soluții de continuitate.
 noncritice - care nu vin frecvent în contact cu clientul sau care vin în contact
numai cu pielea intactă a acestuia. Aceste dispozitive trebuie să fie curățate și
trebuie aplicată o dezinfecție scăzută.
STERILIZAREA

Sterilizarea face parte din categoria procedurilor speciale ale cărei rezultate
depind de buna funcționare a aparaturii utilizate și păstrarea corespunzătoare a
materialelor sterilizate.
Este interzisă reprocesarea în vederea reutilizării a dispozitivelor și materialelor
de unică folosință.
Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie
curățate și dezinfectate înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.
Organizarea activităților propriu-zise de sterilizare, precum și a activităților
conexe, respectiv curățarea, dezinfecția și împachetarea, stocarea și livrarea, va ține
cont de necesitatea respectării circuitelor funcționale.
Organizarea activității serviciilor de sterilizare cuprinde:
- asigurarea spațiilor derulării activității, în conformitate cu legislația în
vigoare
- circuitele funcționale, recipientele
- asigurarea condițiilor de calitate a mediului în care se desfășoară procesul
de sterilizare
- verificarea stării de funcționare a aparaturii
- sistemul de control al procesului
- procedurile de marcare și asigurarea trasabilității produselor finite
- tratarea neconformităților procesului de sterilizare
- înregistrarea și arhivarea datelor privind parcursul procesului, cu
menționarea datei primirii produsului de sterilizat, secția de proveniență,
numărul tranșei de sterilizare, data trimiterii pe secție a produsului
sterilizat,numele persoanei care a efectuat sterilizarea
- instruirea personalului
- asigurarea echipamentului de protecție al personalului.
Sterilizarea se realizează numai cu aparate autorizate și avizate conform
prevederilor legale în vigoare.
Presiunea, temperatura și timpul de sterilizare reprezintă valori de siguranță
pentru eficacitatea sterilizării în funcție de aparat.
Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare din cartea tehnică a aparatului cu
privire la temperatura, presiunea și timpul de sterilizare recomandate de producător,
în funcție de tipurile de materiale de sterilizat ambalate.
Instrucțiunile de utilizare pentru fiecare sterilizator se vor afișa la loc vizibil.
Controlul sterilizării se efectuează, după cum urmează:
o cu indicatorii fizico-chimici
o cu indicatorii biologici.
Durata menținerii sterilității materialelor ambalate în pungi hârtie-plastic sudate
este de două luni de la sterilizare, cu condiția menținerii integrității ambalajului, cu
excepția celor pentru care producătorul specifică o altă perioadă de valabilitate, cu
condiția menținerii condițiilor specificate de acesta.
Amplasarea, dotarea, exploatarea, întreținerea, verificarea și repararea aparatelor,
utilajelor și
instalațiilor de sterilizare se fac conform prevederilor legale în vigoare.
Se vor elabora și afișa instrucțiuni tehnice specifice privind exploatarea aparatelor,
precum și măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglări
Este obligatorie respectarea instrucțiunilor de utilizare și a cărții tehnice a
aparatului pentru a folosi temperatura, presiunea și timpul de sterilizare recomandate
de producător pentru materialele de sterilizat.
Se notează pe fiecare ambalaj data și ora sterilizării.
Sterilizarea se înregistrează în Registrul de evidență a sterilizării, care conține: data,
conținutul și numărul obiectelor din șarjă, numărul șarjei,temperatura , ora de
începere și de încheiere a ciclului (durata)

Sterilizarea instrumentarului face parte din ansamblul normelor privind


curățenia, dezinfectarea și sterilizarea, ca măsură obligatorie împotriva răspândirii
infecțiilor .În vederea realizării unei sterilizări corecte, este necesară parcurgerea
anumitor etape, precum:
 Prespălarea instrumentelor – curățarea normală a instrumentelor sub jet de
apă, în vederea îndepărtării reziduurilor
 Presterilizarea – imersia instrumentarului medical în soluții dezinfectante,
respectând respectând intervalul orar optim (în medie, 60 de minute)
 Spălarea – odată finalizat procesul presterilizării, instrumentele se spală încă o
dată, în amănunt.
 Urmează uscarea și verificarea integrității acestora pentru ambalare în
vederea sterilizării;
 Împachetarea materialului de sterilizat (în conformitate cu recomandările
producătorului);

Pupinelul
 este un dispozitiv utilizat pentru sterilizarea instrumentelor și materialelor din
orice salon de înfrumusețare,
 sterilizează instrumentele la temperaturi înalte cu căldură uscată și este
necesar pentru ca orice salon să-și desfășoare activitatea în condiții sanitare
impecabile.
 sterilizeaza majoritatea ustensilelor care se folosesc zilnic într-un salon de
înfrumusețare (manichiură, pedichiură, coafură, cosmetică, masaj, saloane de
tatuaj, etc.)
 materialele supuse sterilizării cu căldură uscată pot fi împachetate în pungi
sau role din hârtie/plastic, fabricate special pentru această procedură.
 materiale compatibile: metal, sticlă, ceramică, diverse pulberi
 Timpul necesar procesului propriu-zis de sterilizare:
o 180°C – 1 oră
o 160°C – 2 ore.
Folosirea corectă a acestui tip de aparat presupune:
 evitarea supraîncărcării incintei de sterilizare (se va lăsa spațiu atât între pachete,
cât și între pachete și pereții aparatului);
 intervalul de sterilizare se va măsura din momentul atingerii temperaturii optime
procesului, nu înainte;
 respectarea programului de sterilizare (a nu se deschide dispozitivul înainte de
finalizarea sterilizării!);
 odată finalizat programul de sterilizare, aparatul va rămâne închis până în
momentul în care temperatura afișată va fi sub 50°;
 utilizarea mănușilor din bumbac pentru scoaterea pachetelor din aparat;
Avantaje: nu prezintă riscul corodării instrumentelor
Dezavantaje: timp îndelungat pentru realizarea sterilizării
METODE SI PRODUSE BIOCIDE
UTILIZATE PENTRU CURATARE,DEZINFECTIE,STERILIZARE

Utilizarea metodelor, a tipului de produs biocid pentru curatare, dezinfectie


si sterilizare se face dupa cum urmeaza:

Suport de tratat Metoda de aplicare Observatii

Materiale necritice

Suprafete inerte, cum ar fi: Curatare  Curatare -spalare cu


pavimente pereti, mobilier etc. Dezinfectie de nivel solutie de
scazut sau cu un produs detergent pentru
detergent dezinfectant indepartarea prafului si
murdariei, urmata de clatire cu
apa calda
Suprafete inerte, cum ar fi: Curatare  Stergere, respectandu-
chiuveta, W.C. suprafetele de Dezinfectie de nivel se timpul si concentratia
lucru, pat de lucru etc. scazut sau cu un produs conform instructiunilor
detergent dezinfectant producatorului, apoi clatire

Spalare la masini automate cu


ciclu termic de dezinfectie
Material moale, cum ar fi: Curatare /Dezinfectie de si fierbere sau la o firma
prosoape, cearceafuri etc. nivel scazut specializata, in baza unui
contract
Uscarea se face in camere
special amenajate sau in
uscatoarele masinilor de spalat

Spatule din plastic sau metal, Curatare Curatare -spalare cu solutie de


tavitele, ustensilele care intra in Dezinfectie de nivel detergent pentru
contact cu pielea intacta, par scazut cu un produs de clatire cu apa calda
sau unghii ori cu substante de detergent - dezinfectant Imersie completa in produsul
lucru. biocid, apoi clatire cu apa

Materiale semicritice

Orice suprafata inerta sau Curatare Stergere sau imersie completa


material moale care a fost in produsul
stropit cu sange sau alte fluide Dezinfectie de nivel biocid, urmata de spalare, apoi
corporale intermediar clatire cu apa

Pilele de unghii refolosibile,


pensetele, vasele pentru Curatare Curatare mecanica , spalare cu
manichiura, caditele pentru Dezinfectie de nivel detergent, clatire ,stergere sau
pedichiura, perii de unghii intermediar imersie completa in produsul
lavoare pentru spalat parul etc. biocid, apoi clatire

Orice articol care vine in Spalare ,clatire, urmata de


contact cu mucoasele intacte Curatare imersie in produsul biocid, apoi
sau cu pielea lezata ori care Dezinfectie de nivel inalt clatire
sustine un articol steril
Materiale critice

Articolele taioase si intepatoare Curatare Conform prevederilor legale in


care patrund adanc in piele, Sterilizare prin metode vigoare si ale art. 5 din anexa
refolosibile fizice sau chimice nr. 1 la ordin 1136

Anexa 1 art. 5 Ordin 1136 /2007 actualizat

Cabinetelor în care se desfăşoară activităţi de înfrumuseţare li se aplică


dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare,, cu modificările ulterioare.

 Suprafeţele, instrumentele, echipamentele şi accesoriile utilizate trebuie


curăţate,dezinfectate şi/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare,
respectându-se recomandările producătorului.
 Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unică folosinţă se folosesc
pentru un singur client.
 Toate echipamentele, instrumentele şi materialele de unică folosinţă trebuie
îndepărtate imediat după ce au fost folosite la un client.
 Procedurile pentru operaţiile de sterilizare, recomandate de către producătorul
aparatului utilizat în acest scop, trebuie să fie disponibile în cursul acţiunilor de
inspecţie.
 Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară
specializată. Dacă sterilizarea se efectuează în altă parte decât locaţia
cabinetului,trebuie să se facă dovada sterilizării prin următoarele documente:
a) contractul încheiat între cele două părţi;
b) data sterilizării şi numele persoanei care a executat sterilizarea;
c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat;
d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;
e) condiţiile de transport al instrumentarului sterilizat.
 Se utilizează doar produse biocide, avizate sanitar .
 Soluţiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecţie, se prepară, se
păstrează şi se utilizează conform instrucţiunilor producătorului.
 Toate recipientele şi containerele, altele decât ambalajul original al
producătorului, folosite pentru dezinfecţie, trebuie etichetate adecvat în privinţa
conţinutului, concentraţiei şi datei la care soluţiile de lucru au fost preparate.
 Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în
ambalaje aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură
procedură. Ambalajele trebuie inscripţionate cu data sterilizării şi numele persoanei
care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie menţinute
în condiţii corespunzătoare de asigurare a sterilizării şi depozitate într-un loc închis,
lipsit de umiditate şi praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afişarea
interdicţiei de acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor şi
echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate.
 Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privinţa
sterilizării, utilizându-se indicatorii chimici sau biologici.
 Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului
aparatului se înregistrează şi trebuie să fie disponibile în cursul acţiunilor de
inspecţie.
 Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare şi
dezinfectare,efectuate conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii , cu
modificările ulterioare, se păstrează de către persoana responsabilă.
Înregistrările procedurii sterilizării trebuie să cuprindă următoarele:
a) metoda şi parametrii de sterilizare;
b) data sterilizării;
c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat;
d) numele sau iniţiala persoanei care a sterilizat instrumentarul;
e) monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici.
 Instrumentarul sterilizat şi depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a
fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de
folosire, excepţie făcându-se pentru instrumentarul presterilizat.
 Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în
cadrul inspecţiei că procedurile de sterilizare au fost executate corect şi optim.
 Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie să existe documentaţia
furnizată de producător în care să fie descrisă metoda de sterilizare şi precizate
recomandările de depozitare şi menţinere a sterilităţii. Această documentaţie trebuie
furnizată în cursul acţiunilor de inspecţie. Persoanele responsabile cu depozitarea şi
manipularea instrumentarului sterilizat trebuie să respecte instrucţiunile
producătorului de menţinere a sterilităţii.
 Fiecare cabinet trebuie să menţină înregistrările privind
dezinfecţia şi sterilizarea disponibile în timpul acţiunilor de inspecţie şi acestea trebuie
să cuprindă următoarele:
- date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fişă de
securitate);
- domeniul pentru care produsul biocid este folosit;
- data, frecvenţa dezinfecţiei;
- numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecţia.