Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 5.11.2018;
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Focşani;
CLASAa II- a B;
ÎNVĂŢĂTOARE:Axente Mihaela;
COORDONATOR: Prof.Gr.1 Oloeriu Gabriela;
PROPUNATOARE: Amarandei (Cernica) Dana-Paraschiva;
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţele Naturii;
DISCIPLINA: Matematică si Explorarea Mediului;
UNITATEA DE INVĂŢARE: "Toamnă, doamnă ruginie";
SUBIECTUL: "Aflarea numărului necunoscut la adunare şi scădere în concentrul 1-1000";
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor matematice;
DISCIPLINE INTEGRATE:
-Comunicare in limba română-CLR;
- Arte vizuale si abilităţi practice-AVAP.

COMPETENŢE SPECIFICE:
MEM:
1.4.Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi in scris, in concentrul 0-1000, recurgand la numararea şi/sau gruparea ori de cate ori este
necesar;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice(sumă, total, termenii unei sume, diferenţa, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii
unui produs, cât, deimpartţit, imparţitor, <, >, +,=,-, );
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x in concentrul 0-1000; cu sprijin in obiecte, imagini, sau reprezentări schematice.
CLR:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
AVAP:
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, in care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică.
COMPETENŢE DERIVATE:
C1: aflarea unui numar/a unor numere, respectând anumite condiţii;
C2: rezolvarea de exerciţii de tipul: " Află suma/diferenţa";
C3:realizarea unor desene, respectând condiţiile date;
C4: rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice.
STRATEGIA DIDACTICA:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, munca independentă;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI MATERIAL DIDACTIC:manuale, fişe de lucru, creioane colorate, stilouri, caietele elevilor,
planşă, markere, fişe de evaluare.
RESURSE DE TIMP: 35’activitate de conversaţia şi exerciţiul + 10’ activitate în completare
RESURSE UMANE:27 de elevi
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală,
EVALUARE:continuă, prin observarea comportamentului elevilor.

BIBLIOGRAFIE:
1. Todea Anicuta, Lapusan Elena.(2018), Matematica si explorarea mediului. Caiet de aplicatii - Clasa a II-a, Ed.Sinapsis,
2. Radu Ada Mihaela, Chiran Rodica, Pirilala Olga.(2018), Matematica si explorarea mediului, Manual clasa aII-a, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti;
3. Programa scolara pentru disciplina Matematica si explorarea mediului, clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a, 2013, Bucuresti.
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Secvenţele Conţinutul instructiv-educativ al lecţiei Strategia didactică


crt. lecţiei Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
procedee învăţământ organizare
didactice
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Moment Asigurarea unui climat educaţional favorabil: frontal
organizatoric aerisirea clasei, distribuirea materialului didactic pe
bănci.

2. Verificarea Se verifică tema cantitativ. Exerciţiul


temei Totodată trec pe la fiecare şi observ dacă şi-au făcut
temele. Si in tot acest timp elevii vor rezolva un
exercitiu de completare a unor enunturi lacunare.
1. Completează propoziţiile urmatoare folosind
cuvintele din lista de mai jos:
a) Animalele au nevoie de ..........şi......pentru a
trăi.
b) Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de
........, .......... şi........... .
c) Unele animale se inmultesc prin ..........., altele
nasc ......... .
d) Păsările se inmultesc prin ....... .
(căldură, ouă, apă, hrana, lumină, pui).
3 Captarea Captarea atenţiei se va face cu o planşă ce ilustrează Frontal
atenţiei un piţigoi. Le voi spune ca acesta pasăre a venit să Conversaţia
lucreze impreună cu ei la aflarea numerelor Individual
necunoscute din urmatoarele exerciţii şi probleme, iar fişă
C1 la final le va oferi recompense.

4. Anunţarea Anunţ titlul lecţiei „Aflarea numărului necunoscut la Conversaţia Frontal Observ
subiectului adunare şi scădere”. Voi scrie apoi data şi titlul comportamen
lecţiei şi a lecţiei pe tablă. tul elevilor.
obiectivelor Astăzi vom rezolva exerciţii şi probleme de aflare a
numărului necunoscut la adunare şi scădere.

5. Dirijarea Adresez câteva întrebări: Frontal


consolidării -Cum se numesc numerele care se adună? (termenul Conversaţia
C2 1, termenul 2)
-Cum se numeşte rezultatul adunării? (sumă sau total) Individual
-Cum se numesc numerele care se scad?(descăzut,
scăzator)
-Cum se numeşte rezultatul scăderii?(diferenţă)
-Cum se face proba adunării?(prin adunare- Conversaţia
schimbând locul termenilor şi prin scădere-scăzând
din suma termenul 1 sau termenul 2)
-Cum se face proba scăderii?(prin adunare- d+S=D şi
prin scădere- D-d=S).
*Exerciţii de calcul mintal: Conversaţia Fise de
-Află suma numerelor 220 și 120. lucru
-Cu cât este mai mare numărul 900 decât 500? Exerciţiul
-Mă gândesc la un număr. Adaug 10 şi obţin 30. La
ce număr m-am gândit? (nr. 20); Apreciez
-Din care număr scad 60 şi obţin 15? (nr. 75); răspunsurile
date pentru
Se solicită elevilor numiți să iasă la tablă să rezolve aflarea
exerciţii cu aflarea numărului necunoscut, iar ceilalți Conversaţia numarului
din bancă să-şi noteze pe caiete exerciţiile şi necunoscut
rezolvările acestora. Explicaţia dintr-o
Vor avea de rezolvat următoarele exerciţii și operatie de
probleme: scadere sau
1.Află numărul necunoscut şi fiecare rezultat va fi adunare.
asociat cu un animal (buburuză, randunică, crocodil, Demonstraţia
veveriţă, peşte). In urma aflării rezultatelor elevii Planşe
trebuie să spună despre fiecare animal cu ce se Exerciţiul
hrăneşte şi cum se inmulţeşte:
 236 + a = 512
a = .................................
a = ..............
V: ...................................
 b + 218 = 534
b = .................................
b = ..............

V: .....................................

 c - 285 = 243
c = .................................
c = ..............
V: ......................................
 940 – m = 217
m = .................................
m = ..............
V: .......................................
 513 – n = 197
n = ................................. Problematizarea
n = ..............
V: .......................................

2.Află termenul unei adunări, ştiind că suma este


1000, iar unul dintre termeni este 234.
3.Cât este descăzutul dacă scăzătorul este cu 189 mai
mare decât diferenţa, iar diferenţa este 176?

6. Evaluarea Copiii primesc fişe cu o scurtă evaluare a Conversaţia Fişă de Frontal Verific modul
cunostinţelor. cunoştinţelor dobândite in ora desfăşurată. Se va Explicaţia evaluare în care elevii
C3 folosi munca independenta in rezolvarea sarcinilor. individual rezolvă
Verificandu-se astfel cunostintele dobandite. Munca sarcina, ofer
1. Află numărul necunoscut: independentă aprecieri şi
C4 a - 572 = 238 indicaţii
b + 309 = 700 Exerciţiul suplimentare.
C5 785 – s = 395
2. Câţi piţigoi au contribuit la construirea Palatului Poblematizarea
Pădărilor, dacă au fost 150 de rândunici din totalul de
350 de păsări?
*Coloraţi păsările care au contribuit la construirea
Palatului.

7. Încheierea Se da tema pentru acasă, de la pagina 28/3;4 şi de la Conversaţia auxiliar Frontal Constă în
lecţiei 29/1. Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au aprecieri
colaborat , şi-au rezolvat sarcinile date.Se oferă generale
recompense. asupra
întregii
evoluţii a
elevilor la
lecţie.

S-ar putea să vă placă și