Sunteți pe pagina 1din 2

Avantajele și dezavantajele ale utilizării în procesul de predare-învățare-

evaluare:

Platforma Moodle a devenit astăzi un mediu popular de învăţare la disctanţă, o platformă în


sprijinul al procesului educational.
Acronimul Moodle vine din englezescul Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment, ceea ce înseamnă ”mediu de învăţare modular, dinamic, orientat pe obiecte”.
Moodle este destinat să susţină și să combine modul de predare clasic cu învăţămîntul prin
Internet, învăţarea mobilă (playere MP3, notebook-uri, telefoane mobile și tablete, și alte forme
de studii. Aceste forme inovatoare de instruire sînt actuale şi importante pentru cariera personală,
pentru reformarea sistemului educaţional și pentru edificarea societăţii informaţionale bazate pe
cunoaştere.
Avantajele majore ale mediului de învăţare Moodle sunt: stocarea, generarea și gestionarea unui
număr nelimitat de cursuri, itemi și variante de teste; oferirea instrumentelor ajutătoare pentru
pregătirea itemilor; activităţi auditoriale precum și la distanţă cu formaţiuni diverse mici/mari, la
nivel local sau naţional; verificarea “frecvenţei”, activităţilor şi timpului de învăţare a cursantului
în reţea; fiecare cursant îşi crează propriul ritm de învăţare; comunicarea şi socializarea;
autoinstruirea, autoevaluarea; crearea şi stocarea portofoliului fiecărui cursant: toate lucrările lui,
toate notele și toate comentariile formatorului, toate mesajele din forum; reduce cheltuielile
legate de deplasare, cazare şi săli de curs etc.
Întroducerea studiilor la distanţă prin utilizarea platformei Moodle, are multe avantaje: informaţii
de înaltă calitate, posibilităţi extinse, efect complex, feedback constant, reducerea activităţilor de
rutină, dezvoltarea abilităţilor practice etc.
Dar sînt şi unele probleme şi riscuri: resurse financiare pentru promovarea e-learning-ului și
pentru motivarea corpului profesoral didactic şi auxiliar; eforturi în organizarea învăţămîntului la
distanţă şi asigurarea logisticii necesare; lipsa de competenţe în aplicarea Moodle de către
utilizatorii programelor (profesori şcolari, audienţi la formarea continuă); necesitatea pregătirii
personalului didactic şi elaborării suportului didactico-metodic necesar etc.
Cu toate acestea, experienţa în utilizarea a platformei Moodle a demonstrat eficienţa acesteia,
motivaţia personală de a lucra individual, creşterea individualizării studiului. procesul de studii
devine un proces activ, chiar interactiv.
Pregătirea profesorilor pentru utilizarea tablei interactive (SMART Notebook) este un aspect
important, care necesită a fi studiat în profunzime. Un prim pas în acest sens ar fi schimbarea
modalităţii de organizare a procesului de învăţămînt, trecerea de la metodele tradiţionale de
predare-învăţare-evaluare la cele moderne, valorificarea plenară a interactivității în demersurile
la clasă. Practic, orice curs poate fi susţinut de acest instrument didactic, în scopul creşterii
profesionale atît a cadrului didactic, cît şi a audientului/studentului. Astfel, putem enumera mai
multe avantaje şi dezavantaje ale utilizării tablei interactive.
Avantajele tablei interactive:
• este un instrument valoros, cu multiple valențe formative, care contribuie la sporirea calității
procesului instructiv-educativ;
• permite realizarea de către profesor a unor adnotări în aplicaţiile studiate în momentul
prezentării informației noi;
• materialul predat cu ajutorul tablei interactive se asimilează mai uşor şi mai rapid;
• contribuie la dezvoltarea creativității atît a cadrului didactic, cît și a celor educați;
• exemplele proiectate pe tabla interactivă sînt mai convingătoare decît cele expuse pe tabla
obişnuită;
• materialele didactice utilizate pot fi vizualizate mai ușor, sînt mai clare;
• face posibilă predarea şi învăţarea cu aplicarea jocurilor interactive;
• materialele realizate în cadrul unei ore pot fi utilizate cu succes şi ulterior;
• audienţii/studenţii sînt implicaţi mai activ în demersurile desfășurate pe parcursul lecției etc.
Dezavantajele tablei interactive:
• lumina emanată de proiectorul video îl poate incomoda pe cel ce prezintă informația la tablă
(ar putea să-i deranjeze şi pe cei din sală, în cazul în care aparatul nu este corect instalat
(considerăm acest dezavantaj mai puţin dăunător sănătăţii decît alergia produsă de praful de
cretă);
• sistemul de Răspuns interactiv, inclus în SMART Notebook, este gratuit doar 30 de zile, la fel şi
soft-urile SMART Notebook Math şi SMART Notebook 3D Tools (licenţa procurată pentru
ultimele două aplicaţii este valabilă numai pentru un calculator, iar la SMART Notebook –
pentru un număr nelimitat).

S-ar putea să vă placă și